GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO"

Transcription

1 FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA INGLESA E ALEMANA Poesía Inglesa J. Manuel Barbeito Varela GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2017/2018

2 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 2 FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA INGLESA E ALEMANA AUTORES: J. Manuel Barbeito Varela Edición electrónica ADVERTENCIA LEGAL: Reservados todos os dereitos. Queda prohibida a duplicación total ou parcial desta obra, en calquera forma ou por calquera medio (electrónico, mecánico, gravación, fotocopia ou outros) sen consentimento expreso por escrito dos autores.

3 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 3 Índice: 1. Datos descritivos de la materia 4 2. Requisitos 4 3. Titorías Obxectivos Concepción da Materia e competencias SUMMARY IN ENGLISH Metodoloxía 1: Ensino Bibliografía e recursos en liña Programa Temario Orientacións xerais sobre os traballos dos grupos Cadro de Actividades Metodoloxía 2: aprendizaxe. Indicacións metodolóxicas específicas para o seguimento da materia Criterios de avaliación específicos da materia A ficha individual A ficha do grupo Calendario. 24 Datas de explicación do temario Datas das probas de comprobación Datas de presentacións e entrega de ensaios 15. Recomendacións para a preparación da avaliación Outras observacións importantes O modelo do exame.. 25 Exemplo de exame de comprobación de lectura Exemplo de exame de comentario de texto... 28

4 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 4 1. Datos descritivos de la materia Materia: Poesía Inglesa G Créditos ECTS:TS 6 Carácter: Obrigatorio Curso/ Cuadrimestre: Cuarto curso. Segundo cuadrimestre. 2. Requisitos a) Normativos: - Dominio do inglés escrito, lido e falado. Nivel de lingua adecuado para entender a selección de poemas de lectura obrigatoria. - Dominio do castelán e/ou galego. - Coñecemento do mapa xeral da literatura e cultura británicas (temas da materia Introdución á literatura inglesa). - Coñecemento dos fundamentos do pensamento lingüístico. b) Recomendados: Coñecementos de vocabulario de teoría e crítica literaria. 3. Titorías Lugar: Despacho 411 (3ª Planta da Facultade de Filoloxía) Horas: O horario de titorías que figura na páxina Web. Tamén figurará na porta do despacho 411.

5 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 5 4. Obxectivos da materia Estudo dos principais textos, autores, poéticas e movementos da tradición literaria inglesa; dos principais temas, formas, metros e ritmos; dos cambios de sensibilidade, estilísticos, e da linguaxe poética e da súa relevancia histórica e cultural; das influencias fundamentais no seo da tradición literaria das illas británicas. 5. Concepción da materia e competencias O curso concíbese como un exercicio teórico-práctico de lectura de poesía. Non será un proceso de acumulación de datos, senón un proceso afondamento na experiencia da poesía e da linguaxe mediante a análise do poema entendido como un sistema de sistemas. Esta análise asentarase nas principais innovacións dos estudos de poética e crítica literaria do século XX. O curso concíbese como una reflexión sobre a filoloxía no seu sentido etimolóxico. Esta aproximación sitúanos diante dunha dobre dimensión: dunha parte, a empírica na que vivimos e na que nos manexamos cunha noción convencional do signo lingüístico, de outra, a dimensión que a linguaxe poética nos abre. O idea da dobre dimensión será o principal fío condutor das análises dos poemas ao longo do curso. O rigor do pensamento poético é rigoroso. Non nos interesa neste curso a poesía como un xeito de dicir cousas bonitas ou expresar sentimentos profundos de xeito mais ou menos vago ou suxerinte. A poesía débenos ensinar a proceder sistematicamente. COMPETENCIAS: CB1, CB2, CB3, CB4,CB5, CX3, CX5, CX6, CX7,CX8, CX9 CE5, CE6,CE7,CE9,CE10 1) Competencias básicas e xerais Conciencia crítica e sensibilidade lingüística. Instrumento docente-discente: Lectura e comentario de textos dende a perspectiva lingüística e ético-política. Debates nas aulas interactivas. Antoloxía con anotacións de carácter lingüístico. Competencia lóxica (CX3): - Habilidade para a argumentación oral e escrita. - Habilidade para defender de xeito razoado e fundamentado as propias ideas. - Emprego de procesos de razoamento para a obtención, selección e organización de información. Instrumento docente-discente: Exercicios de redacción seguindo o modelo de exame. Presentacións e debates. Exame que serve guiar ao alumnado nos exercicios relacionados con esta

6 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 6 competencia. Capacidade de resolución de problemas (CB2, CX3). - Analizando a situación. - Empregando procesos de razoamento rigorosos. - Manexando os coñecementos adquiridos ao longo dos estudos secundarios e universitarios. (CB1) Instrumento docente-discente: Análise de textos como resposta aos problemas da súa época. Reflexión en debates sobre a relevancia actual de textos do pasado. Ppts a disposición do alumnado na Aula Virtual como guía para esta reflexión. Capacidade de análise de documentos culturais en xeral. Coñecemento de e habilidade no manexo das técnicas de análise e comentario de textos. Instrumento docente-discente: Clases expositivas. Seminarios. Modelo de exame. Capacidade de síntese: Instrumento docente-discente: Toma de apuntamentos nas aula expositivas. Apoio do grupo para que a toma de apuntamentos non se converta nun exercicio mecánico de copia. Modelo de exame. Competencia cultural: estudo de textos fundamentais da tradición literaria europea no seu marco histótico-cultural. Capacidade de apreciar o feito cultural e creativo. (CX5) - Capacidade de comprender, valorar, e apreciar a dimensión histórica dos textos culturais. - Capacidade de relacionar os textos co contexto social, cultural e político no que xurdiron. - Capacidade de comprender o significado cultural e histórico dos grandes cambios na linguaxe artística. Instrumento docente-discente: Clases expositivas. Esquemas da materia Introdución á literatura inglesa a disposición do alumnado na Aula Virtual. Formación de opinión fundada en (CB3): - Datos relevantes. - Análise de datos. - Xuízos razoados fundados na reflexión crítica. - Discurso coherente. Instrumento docente-discente: Debates nos seminarios. Realización de exercicios propostos na Guía Docente. Capacidade de comunicación da opinión sobre temas relevantes de índole social, ética e política (CB4) - Expresar con orde, claridade e precisión datos, ideas e argumentos. - Transmitir información ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como no especializado. Instrumento docente-discente Reflexión nas aulas sobre a relevancia ética e política dos textos.

7 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 7 Exercicios de redacción seguindo o modelo do exame. Presentacións. Capacidade de aproveitar os coñecementos adquiridos. (CB1) Instrumento: referencias interdisciplinares nas exposición e nos debates Competencia no manexo de datos: capacidade de reunir, organizar e interpretar datos relevantes. (CB3) Instrumento: práctica coa análise de textos. Competencia no uso de las TICs para obter, procesar e comunicar información.(cx9) Instrumento: Preparación de presentacións na aula; uso de ferramentas virtuais como Aula Virtual, OED, distintas páxinas especializadas en poesía. Competencia de autonomía e iniciativa persoal. (CB5) - Capacidade de imaxinar, emprender, desenrolar y avaliar acciones o proxectos individuais con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. CX6) - Conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos. Aprender aproveitar os propios coñecementos, tanto de cultura xeral como, mais en particular, os acadados noutras disciplinas como Lingüística, Teoría Literaria e Literatura Comparada. - Aprender a aprender: adquisición de técnicas de estudo e formación continua. (CX7) - Capacidade de auto-avaliación. Instrumento docente-discente: Lectura da selección dos textos coas correspondentes anotación a disposición do alumado na Aula virtual. Fomento da aproximación persoal ao texto seguindo o modelo do exame. Fomento da disciplina de traballo mediante un calendario de actividades. Guía para a mellora do rendemento a disposición do alumnado na Aula Virtual. Realización de exercicios propostos na Guía Docente. Preparación dos debates anunciados para os seminario. Exercicios de auto-avaliación. Capacidade de traballar en grupo (CX6, CX7): - Capacidade de imaxinar conxuntamente accións colectivas mediante o debate. - Desenrolo do pensamento estratéxico na planificación en grupo das presentacións. - Capacidade de emprender, desenrolar e avaliar accións colectivas. Instrumento docente-discente: Organización de actividades a realizar en grupo. Organización do alumnado en grupos para realizar as tarefas descritas na Guía Docente. Titorías en grupo. Competencia teórica: comprensión de algunha das teorías lingüísticas e literarias nas que se basea a análise de textos. Sesións expositivas. Debates en seminarios. Prácticas autónomas de comentario de texto seguindo as pautas ensinadas nas aulas. Competencia lingüística: o nivel de comprensión lectora, e de vocabulario do alumnado. (CX8) Instrumento docente-discente. Estudo dos textos anotados a disposición do alumnado na Aula Virtual. Foros para solucionar problemas de lingua.

8 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 8 Exercicio de tradución. Probas de distribuídas ao longo do curso para fomentar o traballo sostido coa lingua dos textos: probas de comprobación de lectura e comprensión básica dos textos que son condición indispensable para superar a materia. 2) Competencias específicas Competencia cultural: estudo da resposta de textos fundamentais da poesía inglesa aos problemas históricos do seu momento. Instrumento docente-discente Clases expositivas. Coñecemento dos acontecementos históricos e das características culturais que condicionaron e condicionan el desenrolo da poesía inglesa (CE5). Capacidade de situar a produción literaria dos países de fala inglesa no contexto social e político no que se escribiron. Instrumento docente-discente Clases expositivas. Seminarios. Esquemas da materia Introdución á literatura inglesa a disposición do alumnado na Aula Virtual. Capacidade de comprender, valorar, e apreciar a dimensión cultural da poesía inglesa no marco da tradición europea. (CE7) Instrumento docente-discente Clase expositivas Seminarios. Capacidade de observar conexións y diverxencias entre as distintas tradicións literarias europeas en xeral e anglo-saxonas en particular. (CE9) Instrumento docente-discente Clase expositivas Seminarios. Capacidade de comprender o significado cultural e histórico dos grandes cambios na linguaxe poética. Instrumento docente-discente Clase expositivas Seminarios. Actividades recomendadas. Capacidade de comprender e explicar a relevancia das innovacións técnicas e cambios de estilo na poesía inglesa. Instrumento docente-discente Clase expositivas Seminarios. Actividades recomendadas. Dominio dos recursos e técnicas de comentario de poesía. (CE6) Instrumento docente-discente Clase expositivas Seminarios. Actividades recomendadas. CE10 Capacidade de relacionar a poesía inglesa con outras manifestacións artísticas. (CE10) Instrumento docente-discente Actividades recomendadas.

9 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 9 Activación da imaxinación (no sentido simple da visualización das imaxes poéticas). Instrumento docente-discente Exercicio persoal orientado. Desenrolo da capacidade creativa para ofrecer para converter textos de un xénero literario a outro. Capacidade de propoñer críticas persoais de textos sobre a base dunha análise rigorosa ligada ao afondamento en temas centrais da tradición cultural (ver CX5). Instrumento docente-discente Exercicios de reescritura propostos na Guía Docente. Prácticas de comentario seguindo o modelo de exame. 6 Summary Title: English Poetry Short Description: Study of: the main texts, poets, poetics, and movements of the English Literary Tradition; some of the topics of the English Literary Tradition; the main poetic forms, metres, and rhythms; the stylistic changes, the changes in poetic language and the changes of sensibility and their cultural and historical relevance; the literary tradition: influences within the English literary tradition and in the European context. This study should not be understood as a cumulative process, but one of deepening the experience of poetry and language. General topic of the course: the double dimension (poetic vs. empirical). The course will improve your critical attitude. your linguistic sensibility. your capacity of analysis. Your capacity to argue e point. your ability to organize data and argue your ideas. General indications: - We shall concentrate in the topic poetry and reality, more particularly in relation to the double dimension present in poetic texts, and the way in which theory and criticism have dealt with this. - The textual analysis will be based on the notion of the poem as a system of systems. - The lectures on the different topics assume that you are familiar with the 'handouts' of 'Introduction to English Literature' that you can find in the 'Aula Virtual'. In the seminars, we will discuss the aspects of the text indicated in the program herein. - Class participation is compulsory: you cannot pass if you fail to attend more than three classes without due justification. Moreover, participation counts for

10 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 10 30% of the final mark. Therefore, it is very important that you prepare class activities and the seminars in discussion groups. Asking questions about the obscure points of the general introduction to each unit is vital for adequately following the course. - Do not accumulate class notes: revise them regularly (preferably with some colleague) and ask any questions about the doubts you may have. Always check if you have properly understood the explanation by practising textual analysis. Detect and solve language problems. - Take notes as you read the poems using as a guide the exam models that you will find at the end of this Guide. Your work with the texts mentioned in the Reading List will be checked in three assessment examinations at the end of March, April, and Mai. Only if you pass these tests you can sit for the second part of the exam. - You will have to memorise 14 lines from the texts corresponding to each of these exams. - Use the exam models (see herein) as a guide for your study. - The practice of writing is an important part of the development of this course. Note-taking should ideally be an intelligent writing practice, rather than a thoughtless mechanic exercise in taking down everything the speaker says. - Groups will be organised to discuss the topics proposed in class, prepare seminars, participate in forums, revise class notes, organise round tables, and write an essay on subjects of their choice selected from the program. Each member of the group must contribute e short piece to this essay following the model of the exam. 7. Metodoloxía de ensino O curso xirará en torno a un tema central: a poesía como filoloxía no seu sentido etimolóxico e a relación coa realidade que a linguaxe poética establece. Mais concretamente, centrarémonos na dobre dimensión, a poética e a empírica, e analizaremos as súas múltiples manifestacións en distintos poemas e textos de poética, teoría e crítica e trazaremos relacións con outras manifestacións artísticas. 1) Introdución teórico-práctica aos eixos da análise e a cada apartado do temario. - Explicaranse os temas prestando atención á cuestión central da dobre dimensión contrastando a dimensión empírica (vida ordinaria) coa relacionando o uso instrumental co poético da linguaxe. - Comentaranse textos empregando as nocións da dobre dimensión e sistema do sistemas. A análise do poema como sistema de sistemas permitirá afondar no seu tratamento da dobre dimensión. - Na análise dos poemas, e sempre en relación coas dúas nocións mencionadas, empregaranse distintas teorías e estudos críticos que permitan responder á serie de cuestións que se preguntan no ppt 'How to Read a Poem.' - Relacionarase o estudo da poesía cos estudos de lingüística e teoría literaria,

11 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 11 coa tradición filosófico e teolóxica, e coa cultura xeral. - Contrastaranse poemas de diferentes estilos. - Contrastaranse os distintos xeitos de presentar a dobre dimensión en distintos períodos e por distintos autores e movementos. Situaremos esta cuestión no marco de tradición occidental prestando atención ao proceso de secularización característico da modernidade. - Centrarémonos en tres períodos e trataremos a cuestión da dobre dimensión principalmente en relación aos temas do amor, do suxeito, do tempo e da natureza: Renacemento (amor cortés), Romanticismo (suxeito, natureza e temporalidade) e Modernismo (suxeito, cidade e tempo). - O contraste entre estilos será un aspecto fundamental da explicación e da práctica. Por iso, inda que seguiremos en xeral a secuencia cronolóxica, empezaremos lendo poemas do século XX para ver o contraste co estilo renacentista que veremos inmediatamente despois e, á hora de explicar a Wordsworth tomaremos como referencia a Milton, de unha parte, e ao modernismo de outra. 2) Análise e debates (seminarios e foros): - Declamación, Close Reading e tradución. - Análise do poema como sistema de sistemas. - Debates en relación coa cuestión da dobre dimensión en torno a textos seleccionados para cada seminario (poemas ou textos críticos). - Debates sobre os temas principais poética, amor, natureza, cidade, tempo e historia e os seus distintos tratamentos nos textos de lectura obrigatoria. - Realización de exercicios propostos para cada tema (ver o apartado Programa, páx. 14). - Reflexión sobre os coñecementos adquiridos ao longo da carreira. 3) Presentacións e ensaios curtos individuais e en grupo tendo presente o sentido da materia, os seus eixo e o modelo de exame. 4) Uso de foros na Aula Virtual: 1) para solucionar dúbidas de lingua. Aínda que as notas que acompañan aos poemas na selección de textos de lectura obrigatoria deberan solucionar a maior parte dos problemas de lingua, haberá un foro aberto para que os grupos pregunten as súas dúbidas (inda que non é o obxectivo central desta materia, o estudo da lingua dos poemas contribuirá á aprendizaxe da

12 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 12 lingua instrumental a través do estudo da literatura). 2) Para solucionar as dúbidas que pregunten os grupos sobre o sistema de sistemas e a dobre dimensión. 8. Bibliografía e recursos en liña Lecturas obrigatorias: - A Guía Docente: poderase preguntar sobre algún aspecto desta guía docente en calquera momento da avaliación, particularmente no que se refire ás indicacións sobre os procedementos de estudo e á concepción e obxectivos da materia. - Os handouts da materia Introdución á literatura Inglesa. Lembrade que un dos "Requisitos normativos" da materia é, como se dixo na páxina 4, o "coñecemento do mapa xeral da literatura e cultura británicas." - Os arquivos coa selección de poemas que atoparedes na Aula Virtual. Aparte dos textos que aparecen nesa selección, son materia de exame todos os textos analizados na clase. Libros de texto: Brooks, Cleanth and R.P. Warren (1976): Understanding Poetry. Halt, Rinehart and Winston. Eagleton, Terry (2007): How to Read a Poem. Blackwell. Leach, Geoffrey N. ( 1969): A Linguistic Guide to English Poetry. Longman. Bibliografía básica: Attridge, Derek (1982): The Rythms of English Poetry. Longman. Barbeito Varela, J. Manuel (2006): Las Brontë y su mundo. Síntesis. Barfield, Owen (1987): Poetic diction: a study in meaning. Wesleyan University Press. De Man, Paul (1984): The Rhetoric of Romanticism. Columbia U.P. Empson, William (1977): Seven Types of Ambiguity. Penguin. Enright, D.J. and Erns de Chickera (1962): English Critical Texts. O.U.P. Finch, Annie (2011): A Poet's Ear: A Handbook of Meter and Form. University of Michigan Press. Fussell, Paul (1965): Poetic Meter and Poetic Form. Random House. Gayley, Charles Mills; Young, Clement C (2005): English Poetry. Kessinger Publishing. Hillis-Miller, J (1987): The Linguistic Moment. From Wordsworth to Stevens. Princeton U.P. Hirsch, E. (2008): The Making of a Sonnet: A Norton Anthology. W. W. Norton & Co. Hollander, John (1981): Rhyme's Reason. Yale University Press. Jenkins, Lee M; Davis, Alex, ed. (2007): The Cambridge companion to modernist poetry. Cambridge University Press. Kiparsky, Paul (1975): "Stress, Syntax, and Meter". Language 51 (3): Leighton, Angela (2007): On form : poetry, aestheticism, and the legacy of a word. OUP. Longenbach, James (1997): Modern Poetry After Modernism. Oxford University Press. Lotman, Yuri (1976): Analysis of the Poetic Text. (Trans. by D. Barton Johnson.) Ardis. Machin, Richard and Christorpher Norris (1987): Post-Structuralist Raeadings of Engish Poetry. CUP. Martin, Graham and P.N. Furbank, Twentieth Century English Poetry (1975): Critical Essays and Documents. The Open University Press.

13 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 13 Perloff, Marjorie (2002): 21st-century modernism: the new poetics. Blackwell Publishers. Pinsky, Robert (1998): The Sounds of Poetry. Farrar, Straus and Giroux. Preminger, Alex; Brogan, Terry VF; Warnke, Frank J, ed. (3rd ed.): The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton. Strand, M. (2001): The Making of a Poem: A Norton Anthology of Poetic Forms (Norton Anthology). W. W. Norton & Co.; New Ed edition. Strachan, John R; Terry, Richard, G (2000). Poetry: an introduction. Edinburgh University Press. Wilson, Edmund (1959): Axel s Castle. Fontana. Bibliografía complementaria: Agambem, Giorgio. The End of the Poem. Standford, Agamben, Giorgio. Stanzas. Word and Phantasm in Western Culture. University of Minnesota Press, Badiou, Alain. Para unha nova teoría do suxeito. Santiago: Noitarenga, Filosofía e poesía Trabe de ouro. Ano 9, n. 33 (xan.-marzo 1998); pp A Poesía como condición da filosofía. Santiago de Compostela : Amastra-ngallar, A Idade dos poetas. Amastra-n-gallar, O estatuto filosófico do poema despois de Heidegger Amastra-n-gallar. 5 (Inverno 2003) ; pp Badiou, Alain et al. La Politique des poètes : pourquoi des poètes en temps de détresse? Albin Michel, 1992 Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, Convivio. Cátedra, 2006 Horacio Flaco, Quinto (2010): Arte poética. Dykinson, Graham Martin, Language (1972): Truth and Poetry: Some Notes Toward a Philosophy of Literature. Edinburgh University Press. Jacobson, R. Ensayos de Poética. Fondo de Cultura Económica, Jakobson, R.: Lingüística y Poética. Cátedra, Heidegger, Martin. Poetry, Language, Thought. (New York: Harper Modern Perennial Classics, 2001). Rabaté, Dominique. Figures du sujet lyrique. Presses Universitaires de France, Richards, I.A. Principles of Literary Criticism. Routledge & Kegan Paul, Riffaterre, Michel. The Semiotics of Poetry. Methuen, Para escribir un ensaio Beery, Ralph, The Research Project: How to Write It. London: Routledge, Gibaldi, Joseph, MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5 th ed. New York: MLA, Recursos en liña. Serache moi fácil atopar na Web lecturas da maioría dos poemas de xeito que poderás practicar pronunciación e entoación. - Aula Virtual da materia.

14 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 14 - En Poetry Foundation atoparás comentarios e lecturas de poemas. - Na biblioteca da USC: Recursos informáticos -> bases de datos -> Literature online. Ademais dos textos poderás atopar bibliografía. Na biblioteca atoparás tamén: Recursos informáticos -> Diccionarios-enciclopedias 9. Programa I. Introdución (1 semana). II. Os eixos da análise: a dobre dimensión e o sistema de sistemas. III. Temario Poéticas. Estilos e movementos: Renacemento, Romanticismo, Modernismo, despois do Modernismo. Catro grandes temas da poesía Inglesa: amor, suxeito, natureza, cidade, tempo e historia. Forma poéticas e algúns aspectos técnicos. Nota: A secuencia cronolóxica non está pautada por este temario (os catro aspectos tocaranse na lectura de cada poema) senón pola secuencia cronolóxica de estilos e movementos. Ver calendario en p. 24. I. Introdución II. Os eixos da análise II.1. A dobre dimensión - A natureza da poesía e a lingua: coidado da lingua vs. uso instrumental. - Poesía e realidade: mais aló de man s fate. - Poesía e verdade - Poesía e temporalidade: o instante. - Poesía e natureza - O suxeito da poesía. II.2. O sistema de sistemas Algunhas lecturas básicas para empezar E. Spenser s Sonnet IX ( Long while I thought ), J. Milton, Paradise Lost (selección), Wordsworth, The Prelude (selección), W.B. Yeats s To the Rose Upon the Rood of Time, W.H. Auden, 'Prime,' T.S. Eliot s, Prelude I, W.C. Williams, The Red Wheelbarrow, J.H. Prynne s On the Anvil. III. Temario: Poéticas - Defensas da poesía: Sidney, Shelley, Wordsworth e Coleridge. - Poesía e poética: Spenser, Shakespeare, Yeats, Auden.

15 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 15 Lecturas obrigatorias: Selección de textos dos autores mencionados. Actividades: Grupos: tomando como punto de partida algunha das poéticas, o grupo que elixa este tema fará unha defensa da relevancia da poesía hoxe apoiándose en textos dos seus poetas preferidos. Estilos e movementos - Renacemento. - Romanticismo. - Modernismo. - Do modernismo en diante. Lecturas obrigatorias: - Handouts da materia Introdución á literatura Inglesa que atoparedes na vosa Aula Virtual. Prestarase especial atención aos temas 5c ("The Rise of Aesthetics"), 6 ("Romanticism") e 8-9 ( Realism, Modernism, and Post-modernism ). - Selección de poemas dos poetas mencionados. Ver arquivos Aula Virtual. Actividades: Escolle dous poemas de épocas distintas co mesmo tema e examina os cambios de estilo e as súas implicacións. Os grupos que elixan este tema organizarán unha mesa redonda e escribirán un ensaio sobre un dos temas deste apartado. Grandes temas da poesía Inglesa - Poesía e amor. Chaucer, Wyatt, Shakespeare, Donne, Milton, Yeats, Auden. - Poesía e suxeito: Shelley, Keats, Yeats. - Poesía, natureza, cidade. Wordsworth, Eliot. - Poesía e temporalidade. Shakespeare, Wordsworth. - Poesía, memoria, ausencia. Sidney, Shakespeare, Wordsworth, Yeats. - Poesía e historia. Milton, Yeats, Heaney. Lecturas obrigatorias: Selección de poemas dos poetas mencionados. Ver arquivos Aula Virtual. Actividades: Escolle un soneto de Shakespeare que trate o tema do paso do tempo e compárao con un poema de Wordsworth, de Yeats ou de Auden. Escolle tres poemas renacentistas que presenten nocións distintas do amor e argumenta a favor de una delas.

16 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 16 Escolle un poema renacentista sobre o amor e outro de Yeats ou de Auden e argumenta a favor de unha das nocións e rexeita a outra. Escolle un poema renacentista que trate o tema da ausencia e compárao con un poema de épocas posteriores que trate o mesmo tema. Escolle dous poemas de distintas épocas e contrasta as nocións de natureza que presentan. Os grupos que elixan esta unidade para traballar organizarán unha mesa redonda e escribirán un ensaio sobre un dos temas deste apartado. Formas poéticas e algúns aspectos técnicos Algúns aspectos técnicos - A materia da poesía. Ritmo: sintaxe, versificación, métrica. A música da linguaxe. - Voces líricas. Chaucer, Wyatt, Spenser, Shakespeare; Yeats, Eliot, Auden. - Figuras retóricas: Alegoría e símbolo (imaxe e emblema); metáfora, metonimia, sinecdoque. Wordsworth, Yeats, Eliot. Actividades: Compara as voces líricas de tres poemas de distintos autores. Reescribe un poema en prosa e explica o efecto da versificación sobre esta. Reescribe un poema en linguaxe directa e da exemplos da efectividade da linguaxe do poema. Ensaia distintas acentuacións e entoacións e explica o sentido das mesmas Formas poéticas: - O Poema Curto: o O soneto. Wyatt, Spenser, Shakespeare, Donne, Blake, Wordswoth, Coleridge, Auden. o A elexía: Thomas Gray, Emily Brontë, Alfred Tennyson, Seamus Heaney. o A balada (pode non ser "curta"): Wordsworth. o Secuencias de poemas curtos. Yeats, Auden. - O Poema Longo: o O poema épico: Spenser, Milton, Wordsworth. o Versións románticas do Quest Myth: Shelley. o A Oda: Coleridge, Wordsworth, Keats. o O Monólogo Dramático: Tennyson, Browning. Lecturas obrigatorias: Selección de poemas dos poetas mencionados. Ver arquivos Aula Virtual. Actividades: Reescribe a primeira estrofa de 'The Solitary Reaper' como diario de viaxe.

17 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa Orientacións xerais sobre os traballos en grupos OBXECTIVOS xerais dos grupos: Revisión: apuntamentos, comprensión básica da lingua dos textos. Debate e preparación de seminarios. Preparación de dúas actividades: Mesa Redonda, Comentario de textos. OBXECTIVO xeral das actividades: Aplicación práctica das nocións explicadas nas clases expositivas e aplicadas nos seminarios: trátase de ver cómo a análise do sistema de sistemas permite afondar no xeito no que un texto trata a dobre dimensión Obxectivo das presentacións na Mesa Redonda: aportar ao resto da clase exemplos de análise do sistema de sistemas e mostrar como esta análise leva á comprensión mais fonda da dobre dimensión. Dado que se trata de clarificar practicando con exemplos o método de análise de textos e os temas explicados na clase, o criterio fundamental da avaliación das presentacións é a claridade e a calidade dos exemplos. Obxectivo do traballo escrito: Práctica co modelo de exame. Os criterios aquí son a organización, a coherencia e o rigor da argumentación do discurso, así como a comprensión dos temas estudados e a destreza no emprego do método de análise (ver Recomendacións para a preparación da avaliación, p. 24). TEMPO a dedicar a estas actividades: E imprescindible que vos deades conta de que os traballos son "exercicios" (de comentario, de redacción e de exposición) que están integrados na dinámica xeral do curso. Non se trata de dedicar moito tempo ao estudio dun tema empregando bibliografía mais ou menos ampla para preparar o traballo. O traballo en si debera levar pouco tempo unha vez que os conceptos fundamentais xa se explicaron e exemplificaron nas clases e dando por suposto que o grupo funciona adecuadamente para cumprir os obxectivos antes indicados. Non esquezades nunca que a maior cantidade do voso tempo deberá estar dedicada a lectura e comprensión dos poemas e á familiarización coa súa lingua. PRESENTACIÓNS Formato: Mesa Redonda. Propostas de debate. É imprescindible explicar conceptos facendo análise dos textos. Cada persoa deberá dar polo menos un exemplo claro da noción da dobre dimensión e do funcionamento do sistema de sistemas en relación coa dobre dimensión no poema.

18 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 18 Non se trata de incluír moita información senón clarificar mediante exemplos e de presentar unha idea ou proposta de debate para clarificar o argumento xeral do curso. Observación: o programa informático utilizado para a presentación deberá estar sempre ao servizo do contido, nunca ao de criterios estéticos. Textos: Os poemas a tratar deberán estar a disposición dos compañeiros dous días antes da presentación (sempre serán poemas que aparecen na selección de textos). Citas: leranse coidadosamente durante a presentación. Debate: Os presentes deberán facer preguntas aos poñentes O profesor fará preguntas tanto aos poñentes como ao resto da clase. O TRABALLO ESCRITO: Unha introdución xeral presentará a idea e o argumento que articula o traballo dos membros do grupo. Cada membro do grupo escribirá un breve ensaio en inglés nun folio e tendo en conta o modelo do exame e organizando a redacción segundo a seguinte estrutura: o Explicación preliminar Idea a argumentar Relevancia da idea Estrutura e argumento o Desenrolo do argumento e análise de textos. Tratándose dunha práctica de redacción, non só é importante a organización do conxunto segundo un argumento coherente, senón tamén a organización de cada parágrafo: cada parágrafo é un paso no argumento; a idea que rexe o parágrafo deberá facerse explícita ao seu comezo de tal xeito que a simple lectura do comezo de cada parágrafo debería permitir seguir os pasos do argumento. Deberase evitar en todo momento a mención de datos irrelevantes para o argumento e a dispersión de ideas. Dito de outro xeito: todos os datos da análise que se mencionan deberán servir para probar o que se argumenta.

19 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa Cadro de Actividades Actividades presenciais Horas Actividades non presenciais Sesións expositivas 32 Estudio autónomo individual ou en grupo dos textos de lectura obrigatoria Sesións de seminario 16 Lecturas recomendadas, actividades de biblioteca e similares Realización de traballos Preparación de presentacións orais debates. Sesións de avaliación 2 Total de horas de 50 Total de horas de actividade presencial actividade no presencial Horas Indicacións metodolóxicas específicas para o seguimento da materia - Deberase levar o traballo ao día: - É imprescindible evitar acumular apuntes sen revisar. - É imprescindible ler con moita atención e traballar os poemas que aparecen nos arquivos da Aula Virtual practicando segundo as liñas de análise seguidas na clase. - Toma notas segundo vaias lendo os poemas. Se non o fas non poderás contestar ás preguntas das probas de comprobación de lectura. - Utiliza o modelo de exame como guía de estudo tanto para facer prácticas de comentario como para tomar notas de cara ao exame de comprobación. - Procede "peíño ante pe", isto é, de xeito ordenado empezando pola solución das cuestións básicas de vocabulario e sintaxe; nunca te saltes o elemental por obvio que pareza. - Comproba que entendes os conceptos de 'dobre dimensión' e 'sistema de sistemas' practicando con exemplos. - Visualiza as imaxes do poema, mesmo como se fose un guión cinematográfico. - Participa activamente nos foros e nos seminarios. É moi importante a participación nas clases interactivas tanto para aclarar dúbidas como para aportar comentarios. - Traballa en grupo. - Sobre o tema 2 (Estilos e movementos) do programa: deberedes preparar o seminario recollendo os coñecementos adquiridos na carreira e consultando os arquivos cos esquemas da materia 'Introdución á literatura inglesa' que atoparedes na Aula Virtual.

20 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 20 - Previamente á clase ou seminario, haberá de facerse unha lectura atenta dos textos seleccionados e solucionar os problemas lingüísticos que poidan presentar. - É moi importante a participación nas actividades do grupo: Preparación dos seminarios en debates en grupo. A revisión apuntamentos.. A detección e solución de problemas de lingua é unha tarefa básica do grupo. Aqueles problemas que non poidan solucionar os grupos solucionaranse no foro correspondente que se abrirá na aula virtual. Preparación da Mesa Redonda e do ensaio, seguindo o modelo do exame, sobre o tema elixido. - É moi aconsellable a práctica da lectura en voz alta dos poemas. Moitos deles podedes escoitalos facendo unha busca a na web; se os preparades así melloraredes moitísimo a vosa pronunciación. Comprobade sempre a pronunciación das palabras. - É altamente aconsellable a realización de exercicios prácticos tomando como base o modelo do exame. - Recomendación para a memorización dos poemas: se tes unha memoria normal e non queres matarte moito, planifícate. Por exemplo, estuda semana unha secuencia tamaño cuarteto: un verso ao día os catro primeiros días e repaso o resto. Criterios de avaliación específicos da materia Avaliación continua e exame 13. Consideracións xenerais sobre a avaliación: - A asistencia as clases é obrigatoria e, polo tanto, requisito indispensable para aprobar a materia. Non poderá aprobar a materia (nin en maio nin en xullo) quen falte mais de tres veces ás clases sen presentar o debido xustificante en tempo e forma. Isto non supón ningún permiso para faltar á clase tres veces: que nalgún caso non sexa doado obter un xustificante formal non significa que se poida faltar sen xustificación (a falta á clase sen ningún tipo de xustificación resta 0'3 puntos da nota). O xustificante debe presentarse o mesmo día de reincorporación ás clases. Só serán xustificables aqueles motivos que se poden aducir en calquera outro traballo. - A pesares de que o exame ten a maior parte do peso na nota, a participación nas clases, así como a realización de tarefas programadas, é condición indispensable para obter unha boa cualificación, como podes ver no cadro que recolle os Aspectos que se terán en conta e o seu peso na avaliación global de cada alumno (páx. 22) e no modelo de ficha individual e de grupo. O exame: un único exame con dúas partes (ver modelo ao final desta Guía Docente):

21 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 21 A primeira consiste na comprobación da lectura atenta das obras que aparecen nos arquivos da Aula Virtual. Constará de dous exercicios: unha versión en galego ou castelán dun poema (ou selección) para comprobar a comprensión da lingua e a fluidez de lectura do texto, e unhas preguntas para comprobar se se leron os poemas. Parte de comprobación: A superación da comprobación da lectura é un requisito indispensable para aprobar a materia e para poder presentarse á segunda parte do exame. Criterios: 1) Non se pode obter menos de 4 en dúas probas de tradución ou en dous apartados de comprobación de lectura. 2) Non se poden acumular mais de tres suspensos no conxunto das probas. 3) Non se poden suspender os tres exercicios de tradución nin os tres apartados de comprobación de lectura. 4) Excepción: un 4'5 nas tres traducións poderá recuperarse con notas superiores a 6 no apartado de comprobación de lectura e un 4'5 nos tres apartados de comprobación de lectura poderá recuperarse con notas superiores a 6 nas traducións. 5) Para obter nota final superior a aprobado ou notable, e necesario acadar un mínimo de 5 5 ou 7 5 respectivamente tanto nas probas de comprobación como na proba de comentario. Parte de comentario A segunda parte do exame consiste no comentario dun texto seguindo as pautas aprendidas ao longo do curso. Como podedes ver no modelo de exame (páx. 25), a proba de comentario vai precedida de outra de tradución do texto a comentar. Para que se avalíe o comentario é necesario ter nesa proba polo menos un 4'5. Atención: Para superar a materia hai que acadar un 4 sobre 10 como mínimo na segunda parte (comentario) do exame. Datas aproximadas de celebración das probas de comprobación: 1ª proba: 26 Febreiro De Wyatt a Gray. 2ª proba: 10 de abril. De Blake a Tennyson 3ª proba: 14 de maio. De W.B. Yeats a J.H. Prynne. A parte de comentario realizarase no día fixado no calendario oficial de exames. Os foros na Aula Virtual Abriranse foros na aula virtual para que se poidan facer preguntas sobre as dificultades de lingua que presenten os poemas. Para axudar a organizar as lecturas, abriranse varios foros para cada un dos bloques. Deberán estar subidas as preguntas nos correspondentes foros segundo o seguinte calendario: 1a (10 febreiro), 1b (22 febreiro); 2a (12 marzo), 2b (29 marzo), 2c (5 abril); 3a (16 abril), 3b (29 abril); 3c (10 maio). Memorización de versos Dos textos correspondentes a cada unha destas probas o alumno deberá memorizar 14 versos (poden ser un poema ou un extracto, sempre que formen

22 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 22 un continuo de polo menos 7 versos). Poderase preguntar por estes versos ben cando se faga a parte da comprobación ou coincidindo coa parte do comentario. A memorización destes versos servirá para matizar a nota. Os matices son importantes. Por exemplo, dependendo da calidade da resposta, un suspenso por encima de un 4'5 poderá converterse en aprobado; un aprobado por encima de un 6'5, en notable, un notable por encima de 8'5, en sobresaínte; e decidir unha matrícula. Avaliación das presentacións e dos ensaios dos grupos Por tratarse dun traballo en grupo, ademais da contribución individual, cualificarase a coordinación do grupo. Non ten sentido que o grupo se limite a 'repartirse' artigos, poemas... nos que despois cada persoa traballa por separado; teranse que reflectir os resultados do debate interno do grupo tanto na presentación como na redacción do traballo, en particular na introdución e nas conclusións. Cualificarase a participación do resto da clase no debate. O profesor fará preguntas e cualificará as respostas non só dos presentadores senón tamén do resto da clase. Cualificarase a capacidade de argumentación e análise. Moi importante: Tanto na presentación oral como na redacción esixirase o nivel de lingua que corresponde ao último curso da carreira. Datas de presentación e entrega dos ensaios: A partir de mediados de marzo. Aspectos que se terán en conta e o seu peso na avaliación global de cada alumno (véxase tamén o modelo de ficha do alumno). Como podes ver no seguinte cadro, teranse en conta as túas apartacións escritas e orais ao longo do curso. Aspecto Criterios Instrumento Peso % Participación Observación e 15 notas do profesor Actividades Participación nos debates tanto presenciais como nos foros da Aula Virtual. Avaliarase a pronunciación na lectura dos poemas. Avaliarase o grao de corrección na estrutura, documentación e expresión das presentacións e a Traballos e presentacións 15

23 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 23 Probas de comprobación Dominio teóricopráctico da materia Dominio de competencias Atención: memorización de poemas. - Dominio dos conceptos da materia. - Visión global da materia. - Capacidade analítica e crítica. - Coherencia na argumentación. - Organización do exame. - Destreza no comentario de textos. - Dominio adecuado da lingua inglesa. Tradución e preguntas sobre os textos Segunda parte do exame (comentario) Segunda parte do exame (comentario). A superación destas probas é condición indispensable para presentarse á segunda parte do exame. Ademais conta un 10% da nota do exame. Aplicaranse estes mesmos criterios de avaliación tanto nas convocatorias de maio e xullo como de fin de carreira e tamén no caso dos alumnos que repiten curso. No caso do alumnado con dispensa de asistencia, o exame computará o 100% da nota. INDIVIDUAL FICHA NOME GRUPO PARTICIPACIÓN - Persoal - Presentación (do traballo en grupo) Calidade dos exemplos Precisión da análise Claridade expositiva - Traballo escrito Calidade das respostas ás preguntas (ver modelo exame páx. 25) Coherencia (Esixirase o nivel de lingua adecuado) EXAME: - Probas de Comprobación: Tradución 1ª 2ª 3ª Cuestións 1ª 2ª 3ª - Proba de comentario: Tradución Dobre Dimensión Sistema de Sistemas Referencias a outros poemas Claridade e profundidade da comprensión da clase Calidade da análise e rigor da argumentación Métrica

24 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 24 (Esixirase o nivel de lingua adecuado) FICHA GRUPO TRABALLO: Tema Preparación presentacións (seguimento en titorías) Presentación: Coordinación do grupo Estrutura do traballo PARTICIPACIÓN NOS FOROS (Esixirase nivel de lingua adecuado) 14. Calendario Datas de exposición do temario Febreiro: Os eixos da análise (exemplificados en poemas do S. XX). Febreiro-Marzo: Renacemento. Marzo-Abril: Romanticismo. Abril-Maio: Modernismo. Maio: Despois do modernismo. Datas aproximadas de celebración das probas de comprobación: 1ª proba: 26 Febreiro De Wyatt a Gray. 2ª proba: 10 de abril. De Blake a Tennyson 3ª proba: 14 de maio. De W.B. Yeats a J.H. Prynne. Datas de presentación dos ensaios: A partir de mediados de marzo. 15. Recomendacións para a preparación da avaliación Leva o traballo ao día. - É imprescindible que organices o teu tempo e a lectura dos textos que aparecen nos arquivos da Aula Virtual. Fíxate no calendario (sección 13 desta Guía). - Imprime o modelo de exame e teno diante cando traballes. - Toma notas de xeito organizado e sistemático segundo les. As preguntas que aparecen

25 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 25 nos modelos tanto do exercicio de comprobación como de comentario guiarante neste traballo. - É imprescindible que leves lidos os textos sobre os que se vai traballar nas clases expositivas ou interactivas e comprobada a pronunciación. Non facer isto é unha falta grave porque significa que non se están seguindo as pautas marcadas para o estudo adecuado da materia. Fallos na pronunciación penalizan seriamente a cualificación da túa intervención porque significa que ou ben non estás disposto/a a traballar como é debido ou que non te molestaches en ler os textos. - Todos os textos que se empreguen nas clases, figuren ou non nos arquivos da Aula Virtual, son materia de exame. - Debes coidar a toma de apuntes revisándoos despois das clases para asegurarte de que non queden lagoas ou puntos escuros. Se o fas así, a toma de apuntes deixará de ser mecánica e pasará a ser un magnífico exercicio de escritura. - Rematado un tema, debes preparalo a fondo. - É imprescindible que detectes e soluciones os problemas de lingua que poidan presentar os textos. - Aproveita as clases interactivas para aclarar conceptos. - Traballa en grupo, non só para facer as actividades, senón tamén para completar apuntes, detectar problemas de lingua e preparar os seminarios. - Solicitade debates sobre temas de especial interese para vos relacionados cos temas tratados ao longo do curso. - Practica co modelo de exame coidando a claridade conceptual, a estrutura e a argumentación. Fíxate que as tarefas encargadas en cada tema están directamente relacionadas coa práctica da escritura e co modelo de exame. - Utiliza as ferramentas que che proporciona a Aula Virtual. 16 Outras observacións importantes Non se permitirá o uso de aparatos electrónicos persoais na clase. O uso de móbiles considerarase una falta moi grave, será motivo de expulsión, e restará tres puntos na nota final. Non se permite o acceso á clase unha vez pechada a porta modelo de exame: O exame ten dúas partes

26 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 26 1) Tres probas de comprobación (ver calendario páx. 24). A versión correcta en galego ou castelán do texto que se pide traducir é imprescindible para superar estas probas. O tempo para facer esta proba dependerá da lonxitude do texto, pero esixirase traducir con fluidez (en xeral, pode oscilar entre 8 e 12 ). Unha vez feito isto, para superar a proba é tamén necesario responder correctamente ás cuestións da comprobación de lectura dos textos (ver modelo proba de comprobación, p.27). Dependendo da extensión das respostas, o tempo oscila entre 3 e 5 para este apartado. 2) Un breve ensaio que consistirá no comentario dun texto guiado por una serie de preguntas. Disporás de dous folios: un para facer o exame e outro para borrador. Para o comentario disporás dunha hora. Usa o borrador para facer un esquema do teu comentario; dedícalle aproximadamente 20 a este traballo preparatorio da túa redacción. Ten moi en conta que é fundamental amosar o coñecemento dos textos, a capacidade de análise dos mesmos, a capacidade de síntese das ideas da clase, así como a de relacionar, organizar e de argumentar. Debes completar o folio con letra, clara e espazos interlineais normais. Un folio incompleto di moito da túa incapacidade de análise e argumentación. Como verás no modelo de exame, tamén agora hai que traducir o texto ou parte do texto a comentar (antes de empezar a contar o tempo para o comentario); a tradución correcta é un requisito imprescindible para aprobar o exame. Tempo para a redacción (unha vez contestadas as preguntas de comprobación de lectura): 1 hora. Recorda: deberás aproveitar as actividades para practicar con este modelo de exame. Un dos aspectos da túa contribución ao traballo do grupo implicará precisamente a realización deste exercicio. I. Exemplo de exame de comprobación de lectura Name:... Group:... 1) Translate the following lines Descend from Heav'n Urania, by that name... If rightly thou art call'd, whose Voice divine... Following, above th' Olympian Hill I soare,... Above the flight of Pegasean wing.... The meaning, not the Name I call: for thou... Nor of the Muses nine, nor on the top... Of old Olympus dwell'st, but Heav'nlie borne,... Before the Hills appeerd, or Fountain flow'd,...

27 Guía Didáctica da materia Poesía Inglesa 27 Thou with Eternal wisdom didst converse,... Wisdom thy Sister, and with her didst play... In presence of th' Almightie Father, pleas'd... With thy Celestial Song. Up led by thee... Into the Heav'n of Heav'ns I have presum'd,... An Earthlie Guest, and drawn Empyreal Aire,... Thy tempring; with like safetie guided down... Return me to my Native Element:... Least from this flying Steed unrein'd, (as once... Bellerophon, though from a lower Clime)... Dismounted, on th' Aleian Field I fall... Erroneous there to wander and forlorne.... 2) Answer the following questions (examples) - Who is speaking? - Whom is the speaker addressing? - I fall/ Erroneous there to wander and forlorne Mention other sections of the poem echoed in this fragment. - Summarise the story that the poem this text belongs to tells (on the basis of the selection of the lines that you were asked to read in this course). - Mention other characters or mythical figures that appear in the poem. - Mention other scenes from the same poem that can be related to the one presented here. - Mention other examples of similar experiences expressed by the author of these lines in the poem from which this fragment is taken or in any of his poems that you have read. 3) Mention the requisitos normativos for the study of this subject established in the Guía Docente. 4) Write the first and the last four lines of the poem from the seventeenth century that you have learned. Autoavaliación: II. Exemplo de exame de comentario de texto : These beauteous forms, Through a long absence, have not been to me Name... Group...

GUÍA DE MIGRACIÓN DE CURSOS PARA PLATEGA2. Realización da copia de seguridade e restauración.

GUÍA DE MIGRACIÓN DE CURSOS PARA PLATEGA2. Realización da copia de seguridade e restauración. GUÍA DE MIGRACIÓN DE CURSOS PARA PLATEGA2 Platega vén de actualizarse da versión de Moodle 1.8.6 á 2.6. Como a exportación e importación de cursos entre estas dúas versións non é 100% compatible, esta

More information

Acceso web ó correo Exchange (OWA)

Acceso web ó correo Exchange (OWA) Acceso web ó correo Exchange (OWA) Uso do acceso web ó correo de Exchange (Outlook Web Access, OWA) Contenido Uso do acceso web ó correo para usuarios do servidor Exchange Entorno da interfaz web (OWA)

More information

Alumna/o...Curso... 1) Para recuperar a materia pendente deberás seguir o plan de traballo que se especifica de seguido:

Alumna/o...Curso... 1) Para recuperar a materia pendente deberás seguir o plan de traballo que se especifica de seguido: IES EDUARDO BLANCO AMOR. CULLEREDO. RECUPERACIÓN DA MATERIA DE INGLÉS PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES A recuperación da materia de INGLÉS pendente de cursos anteriores realizarase como se explica de seguido:

More information

Narrador e Narradora Narrador Narradora Narrador

Narrador e Narradora Narrador Narradora Narrador 1. Family dinner Soa unha música futurista. Narrador e Narradora: Aquí estamos, here we are, en Galicia, in Galicia, no ano 2050, in the year 2050, e temos unha historia que contarvos, and we have a story

More information

Léxico e terminoloxía do galego

Léxico e terminoloxía do galego FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA Léxico e terminoloxía do galego Ernesto Xosé González Seoane GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2017/2018 FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO DE

More information

O SOFTWARE LIBRE NAS ENTIDADES DE GALIZA

O SOFTWARE LIBRE NAS ENTIDADES DE GALIZA O SOFTWARE LIBRE NAS ENTIDADES DE GALIZA 2008 O SOFTWARE LIBRE NAS ENTIDADES DE GALIZA FICHA TÉCNICA Universo: 8.652 pequenas e medianas empresas, 710 empresas informáticas, 588 centros de ensino e 117

More information

CURSO PROGRAMACIÓN DE 2º ESO

CURSO PROGRAMACIÓN DE 2º ESO CURSO 2016-2017 PROGRAMACIÓN DE 2º ESO 1. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS (WAY TO ENGLISH ESO 2, editorial Burlington Books) 1ª AVALIACIÓN Unidade 1: At School Aprender vocabulario

More information

2.1. O PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

2.1. O PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 2.1. O PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO Fernando Trujillo Sáez Universidade de Granada En educación hai propostas que aparecen e reaparecen ao longo do tempo. Este fenómeno é propio das Ciencias Sociais

More information

C.E.I.P. PRÁCTICAS de Ourense Programacións didácticas

C.E.I.P. PRÁCTICAS de Ourense Programacións didácticas AREA NIVEL PROFESOR LINGUA INGLESA 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Mª AIDA FERNÁNDEZ CASAL A) Obxectivos xerais do curso (temporalizados por avaliacións) 1ª Avaliación OBXECTIVOS Saber deletrear. Identificar

More information

Problema 1. A neta de Lola

Problema 1. A neta de Lola Problema 1 A neta de Lola A neta de Lola da Barreira estuda 6º de Educación Primaria na Escola da Grela. A súa mestra díxolle que escribira todos os números maiores ca cen e menores ca catrocentos, sempre

More information

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE INGLÉS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE INGLÉS CURSO ESCOLAR 2016/2017 XEFA DE DEPARTAMENTO PILAR GARABANA BARRO 1 ÍNDICE 1. Introducción 2. Metodoloxía 3. Competencias clave. Contribución da materia á súa consecución.

More information

LINGUA INGLESA CURSO

LINGUA INGLESA CURSO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA IES VirXe do Mar Noia LINGUA INGLESA CURSO 2017-2018 Índice I. INTRODUCIÓN I.1 Contextualización 2 I.2 Marco lexislativo 3 I.3 Composición do Departamento e reparto de responsabilidades

More information

Se (If) Rudyard Kipling. Tradución de Miguel Anxo Mouriño

Se (If) Rudyard Kipling. Tradución de Miguel Anxo Mouriño Se (If) Rudyard Kipling Tradución de Miguel Anxo Mouriño IF -- SE NOTA DO TRADUTOR Para facer a versión deste famoso poema de RudyardKipling impúxenme a obriga de respectar algunhas das características

More information

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA INGLÉS CURSO 1º BAC CURSO ACADÉMICO PROFESORA Mª CRUZ MASEDA FRANCOS

PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA INGLÉS CURSO 1º BAC CURSO ACADÉMICO PROFESORA Mª CRUZ MASEDA FRANCOS PRESENTACIÓN MATERIA MATERIA INGLÉS CURSO 1º BAC CURSO ACADÉMICO 2017-2018 PROFESORA Mª CRUZ MASEDA FRANCOS MD75010303 Data: 23-09-2016 Rev.3 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. COMPRENSIÓN

More information

TRABALLO DE FIN DE GRAO

TRABALLO DE FIN DE GRAO Facultade de Ciencias da Educación TRABALLO DE FIN DE GRAO A EVOLUCIÓN BIOLÓXICA, UNHA TEORÍA ESQUECIDA LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA, UNA TEORÍA OLVIDADA BIOLOGICAL EVOLUTION, A FORGOTTEN THEORY Autora: Lucía

More information

Fondo de Acción Social. Manual do Usuario de presentación de solicitudes do FAS

Fondo de Acción Social. Manual do Usuario de presentación de solicitudes do FAS Fondo de Acción Social Manual do Usuario de presentación de solicitudes do FAS Fondo de Acción Social 2 Táboa de contidos Introducción 3 Moi importarse 4 Pasos a seguir para a presentación de solicitudes

More information

PROGRAMA FORMATIVO DA ESPECIALIDADE FORMATIVA TÉCNICAS DE MARKETING ON LINE, BUSCADORES, SOCIAL MEDIA E MÓBIL COMM049PO

PROGRAMA FORMATIVO DA ESPECIALIDADE FORMATIVA TÉCNICAS DE MARKETING ON LINE, BUSCADORES, SOCIAL MEDIA E MÓBIL COMM049PO PROGRAMA FORMATIVO DA ESPECIALIDADE FORMATIVA TÉCNICAS DE MARKETING ON LINE, BUSCADORES, SOCIAL MEDIA E MÓBIL COMM049PO PLANS DE FORMACIÓN DIRIXIDOS PRIORITARIAMENTE PARA TRABALLADORES OCUPADOS PLANS DE

More information

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Viola

Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Programación de Viola Programación de Viola Índice 1. Introdución... 5 1.1 Marco Legal... 5 1.2 Características do centro... 6 1.3 Características do alumnado... 7 2. Obxectivos xerais das ensinanzas musicais... 9 2.1 Grao

More information

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO : INGLÉS. IES Ramón Menéndez Pidal

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO : INGLÉS. IES Ramón Menéndez Pidal PROGRAMACIÓN CURSO 2016-17 DEPARTAMENTO : INGLÉS Táboa de contidos 1. Identificación da programación 2. Lenda das competencias 3. Concreción curricular 3.1 Secuencia de obxectivos, contidos e criterios

More information

PROGRAMACION LINGUA INGLESA SEXTO CURSO 1- OBXECTIVOS 1.1- XERAIS 1.2-ESPECIFICOS

PROGRAMACION LINGUA INGLESA SEXTO CURSO 1- OBXECTIVOS 1.1- XERAIS 1.2-ESPECIFICOS PROGRAMACION LINGUA INGLESA SEXTO CURSO 1- OBXECTIVOS 1.1- XERAIS 1.2-ESPECIFICOS - Identificar e usar o vocabulario relativo a verbos. - Presentar e practicar a estructura Presente continuo con preguntas

More information

MATERIAIS PLURILINGÜES 3.0: FORMACIÓN, CREACIÓN E DIFUSIÓN

MATERIAIS PLURILINGÜES 3.0: FORMACIÓN, CREACIÓN E DIFUSIÓN MATERIAIS PLURILINGÜES 3.0: FORMACIÓN, CREACIÓN E DIFUSIÓN Coordinación da edición: Fco. Xabier San Isidro Agrelo Revisión lingüística: Olga Amigo Devesa Noemí Álvarez Villar Deseño e maquetación: Shöne

More information

GUÍA PARA PERSOAS CANDIDATAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO (A2) ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS GALICIA

GUÍA PARA PERSOAS CANDIDATAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO (A2) ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS GALICIA ANEXO I GUÍA PARA PERSOAS CANDIDATAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL BÁSICO (A2) ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS GALICIA CURSO 2012-2013 ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN 2. INFORMACIÓN XERAL SOBRE A PROBA DE CERTIFICACIÓN

More information

LLP PT-KA3-KA3MP. ecity Guías Pedagóxicas

LLP PT-KA3-KA3MP. ecity Guías Pedagóxicas ecity Guías Pedagóxicas 20 de Abril de 2015 1 Contido Contido... 2 1. Cobertura móbil... 4 1.1. Descrición... 4 1.2. Como xogar ao escenario (e intentar gañalo)... 5 1.3. Actividade 1 (Sesión 1): Presentación

More information

ORIENTACIÓN E RESPOSTAS EDUCATIVAS. Alumnado con trastornos da aprendizaxe

ORIENTACIÓN E RESPOSTAS EDUCATIVAS. Alumnado con trastornos da aprendizaxe ORIENTACIÓN E RESPOSTAS EDUCATIVAS Alumnado con trastornos da aprendizaxe ORIENTACIÓN E RESPOSTAS EDUCATIVAS Alumnado con trastornos da aprendizaxe EDITA Xunta de Galicia Consellería de Educación e Ordenación

More information

Manual de usuario CENDES. Centro de descargas da Xunta de Galicia

Manual de usuario CENDES. Centro de descargas da Xunta de Galicia MU Manual de usuario CENDES Centro de descargas da Xunta de Galicia CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE Este documento é propiedade da Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia). Deberá empregar

More information

1.8. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales / Minimum attendance requirement

1.8. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales / Minimum attendance requirement ASIGNATURA / COURSE TITLE Theatre and Cultural Memory: Modern Re-Visions of Shakespeare. 1.1. Código / Course number 32343 1.2. Materia / Content area Módulo 2: Los Lenguajes Literarios: Teatro: Theatre

More information

Programación do Departamento de Inglés da EOI de Lugo Curso

Programación do Departamento de Inglés da EOI de Lugo Curso Programación do Departamento de Inglés da EOI de Lugo Curso 2017-18 A presente programación foi elaborada polos membros do Departamento de Inglés baixo a supervisión da Xefatura de Departamento: Ana Alonso

More information

Os proxectos na Educación Infantil. Análise dunha experiencia sobre os dinosauros

Os proxectos na Educación Infantil. Análise dunha experiencia sobre os dinosauros FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN Mestre/a en Educación Infantil Mención en Linguaxes Artísticas Traballo Fin de Grao Os proxectos na Educación Infantil. Análise dunha experiencia sobre os dinosauros

More information

ÓRGANO: SECRETARIA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO

ÓRGANO: SECRETARIA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO NUM-CONSULTA: V0001-16 ÓRGANO: SECRETARIA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO DATA DE SAÍDA: 04/02/2016 NORMATIVA: Artigo 14.Dous do Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia

More information

INFORME DE AVALIACIÓN DOS BANCOS DO TEMPO DO PROXECTO CONTA CON ELAS

INFORME DE AVALIACIÓN DOS BANCOS DO TEMPO DO PROXECTO CONTA CON ELAS UNIVERSIDADE DE VIGO INFORME DE AVALIACIÓN DOS BANCOS DO TEMPO DO PROXECTO CONTA CON ELAS Luz Varela Caruncho Amada Traba Díaz Universidade de Vigo ÍNDICE Introdución... 3 Os Bancos do Tempo... 4 Os Bancos

More information

"Por" and "Para" Notes: 1. The written lesson is below. 2. Links to quizzes, tests, etc. are to the left.

Por and Para Notes: 1. The written lesson is below. 2. Links to quizzes, tests, etc. are to the left. "Por" and "Para" Notes: 1. The written lesson is below. 2. Links to quizzes, tests, etc. are to the left. "Por" and "para" have a variety of meanings, and they are often confused because they can each

More information

Como atopar artigos de Arquitectura

Como atopar artigos de Arquitectura Como atopar artigos de Arquitectura Guía básica para traballos de clase Autor: Marcos Yáñez Arca Outono 2013 1 Que imos ver As revistas. Tipos. Por qué é tan importante a súa consulta. Onde atopar artigos

More information

DITAME DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA SOBRE AS BASES PARA A ELABORACIÓN DO DECRETO DO PLURILINGÜISMO NO ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA

DITAME DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA SOBRE AS BASES PARA A ELABORACIÓN DO DECRETO DO PLURILINGÜISMO NO ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA DITAME DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA SOBRE AS BASES PARA A ELABORACIÓN DO DECRETO DO PLURILINGÜISMO NO ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA Santiago de Compostela 2010 1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS Segundo

More information

a) Japanese/English (difficult)... b) The weather in Africa/ the weather in the Antarctic (cold)... c) A car/ a bike (fast)

a) Japanese/English (difficult)... b) The weather in Africa/ the weather in the Antarctic (cold)... c) A car/ a bike (fast) Exercises. 1. Write sentences using a comparative form a) Japanese/English (difficult).. b) The weather in Africa/ the weather in the Antarctic (cold)... c) A car/ a bike (fast) d) A small village/ New

More information

Traballo de fin de grao

Traballo de fin de grao Facultade de Ciencias da Educación Grao en Mestre/a de Educación Primaria Traballo de fin de grao O fomento do galego empregando o folclore nun colexio plurilingüe de Santiago de Compostela: Deseño de

More information

A continuación presentamos as nosas propostas, que parten dunha somera análise de cada un dos puntos do currículo.

A continuación presentamos as nosas propostas, que parten dunha somera análise de cada un dos puntos do currículo. ANÁLISE CRÍTICA DO CURRICULUM DE EDUCACIÓN FÍSICA DA LOCE Palabras clave: Loce, curriculum, Educación Física. Introdución A actualidade educativa no ámbito non universitario está inmersa nestes momentos,

More information

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Oxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Grao mínimo Temporalización BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS e B1.1. Expresión veral do proceso

More information

O Software Libre nas Empresas de Galicia

O Software Libre nas Empresas de Galicia SI O Software Libre nas Empresas de Galicia EDICIÓN 216. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E Presentación Principais resultados I. Posición global II. Tipoloxías de Software Libre III. Motivos para non empregar

More information

PROGRAMACIÓN DA DISCIPLINA DE LATÍN DE 4º E.S.O.

PROGRAMACIÓN DA DISCIPLINA DE LATÍN DE 4º E.S.O. PROGRAMACIÓN DA DISCIPLINA DE LATÍN DE 4º E.S.O. I.E.S. XUNQUEIRA I Curso 2011-2012 Mª del Mar Martín (responsable do departamento) ÍNDICE 1. OBSERVACIÓNS XERAIS...4 2. CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS

More information

Guía para autoarquivo en Minerva. Repositorio Institucional da USC

Guía para autoarquivo en Minerva. Repositorio Institucional da USC Guía para autoarquivo en Minerva Repositorio Institucional da USC 2016 Táboa de contidos 1. Rexistro e acceso... 1 1.1. Rexistro novos usuarios... 1 1.2 Autorización para autoarquivar... 2 1.3 Acceso...

More information

DSpace da Universidade de Santiago de Compostela

DSpace da Universidade de Santiago de Compostela DSpace da Universidade de Santiago de Compostela http://dspace.usc.es/ Instituto da Lingua Galega Eduardo Louredo Rodríguez (2015): Aproximación á variación está cantando ~ está a cantar en galego. 11.

More information

Abbreviations: PP: Puntos de Partida. SM: Supplementary Materials. TG: Teacher s Guide ON CONNECT. PP: La comida y las comidas. p.

Abbreviations: PP: Puntos de Partida. SM: Supplementary Materials. TG: Teacher s Guide ON CONNECT. PP: La comida y las comidas. p. SPAN 15 Beginning Spanish Continued The University of Oklahoma Department of Modern Languages, Literatures, and Linguistics Spring 016 Monday/Wednesday Class Schedule Abbreviations: PP: Puntos de Partida.

More information

BLOQUE 0: O PARLAMENTO DE GALICIA, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. IGUALDADE.

BLOQUE 0: O PARLAMENTO DE GALICIA, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. IGUALDADE. BLOQUE 0: O PARLAMENTO DE GALICIA, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. IGUALDADE. BLOQUE 0 O PARLAMENTO DE GALICIA, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO. IGUALDADE. COMPETENCIAS Coñecer o Parlamento de Galicia, a súa

More information

Carlos Cabana Lesson Transcript - Part 11

Carlos Cabana Lesson Transcript - Part 11 00:01 Good, ok. So, Maria, you organized your work so carefully that I don't need to ask you any questions, because I can see what you're thinking. 00:08 The only thing I would say is that this step right

More information

MEMORIA COMITÉS DE ÉTICA DA INVESTIGACIÓN DE GALICIA PERÍODO

MEMORIA COMITÉS DE ÉTICA DA INVESTIGACIÓN DE GALICIA PERÍODO MEMORIA COMITÉS DE ÉTICA DA INVESTIGACIÓN DE GALICIA PERÍODO 1996-2015 ÍNDICE 1. Antecedentes.. 1 2. Composición.. 3 3. Actividade 3.1. Actividade global.. 4 3.2. Actividade: Ensaios clínicos con medicamentos...

More information

SECUENCIAS DE YOGA (SPANISH EDITION) BY MARK STEPHENS DOWNLOAD EBOOK : SECUENCIAS DE YOGA (SPANISH EDITION) BY MARK STEPHENS PDF

SECUENCIAS DE YOGA (SPANISH EDITION) BY MARK STEPHENS DOWNLOAD EBOOK : SECUENCIAS DE YOGA (SPANISH EDITION) BY MARK STEPHENS PDF Read Online and Download Ebook SECUENCIAS DE YOGA (SPANISH EDITION) BY MARK STEPHENS DOWNLOAD EBOOK : SECUENCIAS DE YOGA (SPANISH EDITION) BY MARK Click link bellow and free register to download ebook:

More information

DOG Núm. 115 Luns, 19 de xuño de 2017 Páx

DOG Núm. 115 Luns, 19 de xuño de 2017 Páx DOG Núm. 115 Luns, 19 de xuño de 2017 Páx. 29711 I. Disposicións xerais Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ORDE do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal,

More information

Programación. Didáctica. Departamento de Inglés

Programación. Didáctica. Departamento de Inglés Programación Didáctica. Departamento de Inglés Curso 2017-2018 ÍNDICE INTRODUCIÓN 1 NIVEL BÁSICO 1.1 Obxectivos 1.1.1 Obxectivos xerais do nivel 1.1.2 Obxectivos específicos por curso 1.1.2.1 Básico 1

More information

(Modificado o art. 10 por acordo do Consello de Goberno do 24 de xullo de 2014)

(Modificado o art. 10 por acordo do Consello de Goberno do 24 de xullo de 2014) Resolución do 22 de xaneiro de 2013, da Universidade da Coruña, pola que se ordena a publicación do Regulamento da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade da Coruña, aprobado polo Consello

More information

GUÍA DO ALUMNADO EASD Ramón Falcón

GUÍA DO ALUMNADO EASD Ramón Falcón / GUÍA DO ALUMNADO Curso 2017/2018 Páxina 1 de 24 / Índice 1 PRESENTACIÓN DO CENTRO...4 1.1. Datos del Centro...4 1.2. Oferta Educativa...5 1.2.1. Ciclos formativos de Grao medio...5 1.2.2. Ciclos formativos

More information

Este é o meu plano; quere axudarme a realizalo? Pero, naturalmente, vostede quere, aínda máis, debe axudarme. Franz Kafka, Na colonia penitenciaria

Este é o meu plano; quere axudarme a realizalo? Pero, naturalmente, vostede quere, aínda máis, debe axudarme. Franz Kafka, Na colonia penitenciaria Este é o meu plano; quere axudarme a realizalo? Pero, naturalmente, vostede quere, aínda máis, debe axudarme. Franz Kafka, Na colonia penitenciaria O mundo é unha pedra, Os camiños están estrados de arias

More information

CONCEPCIÓNS ALTERNATIVAS SOBRE OS CAMBIOS FÍSICOS E QUÍMICOS Miguel Ángel Yebra Ferro, Manuel Vidal López e Pedro Membiela Iglesia

CONCEPCIÓNS ALTERNATIVAS SOBRE OS CAMBIOS FÍSICOS E QUÍMICOS Miguel Ángel Yebra Ferro, Manuel Vidal López e Pedro Membiela Iglesia CONCEPCIÓNS ALTERNATIVAS SOBRE OS CAMBIOS FÍSICOS E QUÍMICOS Miguel Ángel Yebra Ferro, Manuel Vidal López e Pedro Membiela Iglesia Facultade de Ciencias da Educación de Ourense. Emails: yebrama@edu.xunta.es,

More information

WITH CONNECT. Exercises assigned by your instructor. Exercises assigned by your instructor. Exercises assigned by your instructor

WITH CONNECT. Exercises assigned by your instructor. Exercises assigned by your instructor. Exercises assigned by your instructor SPAN 1225 Beginning Spanish Continued The University of Oklahoma Department of Modern Languages, Literatures, and Linguistics Spring 2016 Monday-Friday Class Schedule Abbreviations: PP: Puntos de Partida

More information

Expediente: 5193/2017

Expediente: 5193/2017 Expediente: 5193/2017 Asunto: BASES PARA A SELECCIÓN DE DÚAS/DOUS TÉCNICOS/AS DE PROSPECCIÓN LABORAL PARA O PLAN DE EMPREGO DE REDONDELA VII (PER VII), PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO FINANCIADO POLA CONSELLERÍA

More information

CURSO DE ESPECIALISTA EN VALORACIÓN DE DANOS E PERDAS CAUSADOS ÁS PERSOAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

CURSO DE ESPECIALISTA EN VALORACIÓN DE DANOS E PERDAS CAUSADOS ÁS PERSOAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN CURSO DE ESPECIALISTA EN VALORACIÓN DE DANOS E PERDAS CAUSADOS ÁS PERSOAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Versión novembro 2017 CURSO DE ESPECIALISTA EN VALORACIÓN DE DANOS E PERDAS CAUSADOS ÁS PERSOAS EN

More information

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PROGRAMA DE POSGRADO EN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PROGRAMA DE POSGRADO EN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PROGRAMA DE POSGRADO EN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Actividad Académica: Seminario de Temas de Selectos en Filosofía de la Ciencia ( Knowledge and History: Scientific

More information

MULLERES, INSTITUCIÓNS E POLÍTICA

MULLERES, INSTITUCIÓNS E POLÍTICA 3 MULLERES, INSTITUCIÓNS E POLÍTICA Escola Galega de Administración Pública Santiago de Compostela, 2006 Edita_ ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP) Rúa de Madrid 2 4, Polígono das Fontiñas 15707

More information

INDICE. Un click nos capítulos enlaza coa páxina correspondente PÁX A confidencialidade: beneficio social PÁX

INDICE. Un click nos capítulos enlaza coa páxina correspondente PÁX A confidencialidade: beneficio social PÁX MODO DE UTILIZACIÓN Un click nos gráficos de páxina enlaza co índice INDICE. Un click nos capítulos enlaza coa páxina correspondente ANTEPORTADA DE CAPÍTULO. Un click nos títulos enlaza co capítulo correspondente

More information

OS HABITANTES DA NOITE UNHA PROPOSTA DE ACTIVIDADE CON EGAGRÓPILAS - II: PRIMEIROS RESULTADOS NA AULA.

OS HABITANTES DA NOITE UNHA PROPOSTA DE ACTIVIDADE CON EGAGRÓPILAS - II: PRIMEIROS RESULTADOS NA AULA. OS HABITANTES DA NOITE UNHA PROPOSTA DE ACTIVIDADE CON EGAGRÓPILAS - II: PRIMEIROS RESULTADOS NA AULA. Sofía Leis Palacios e Joaquín Díaz de Bustamante Departamento de Didáctica das Ciencias Experimentais

More information

Programación orientada a obxectos

Programación orientada a obxectos Programación orientada a obxectos O paradigma da programación orientada a obxectos fusiona os datos e as funcións que operan sobre eses datos dentro dun novo tipo de dato chamado CLASE. A cada variable

More information

ADSCRICIÓN FUNCIONAL E HORARIO DO PROFESORADO NOS CENTROS DE INFANTIL E PRIMARIA

ADSCRICIÓN FUNCIONAL E HORARIO DO PROFESORADO NOS CENTROS DE INFANTIL E PRIMARIA ADSCRICIÓN FUNCIONAL E HORARIO DO PROFESORADO NOS CENTROS DE INFANTIL E PRIMARIA Incorpora a nova redacción dada polo apartado segundo da Orde do 28 de xuño de 2010 que modifica o CAPÍTULO V, punto 1 da

More information

Accións da responsabilidade social empresarial. Atrae, retén e motiva o capital intelectual da empresa?

Accións da responsabilidade social empresarial. Atrae, retén e motiva o capital intelectual da empresa? 297 Accións da responsabilidade social empresarial. Atrae, retén e motiva o capital intelectual da empresa? Actions of the entreprise s social responsibility. Does it attract, retain and motivate the intellectual

More information

II PLAN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE VIMIANZO ( )

II PLAN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE VIMIANZO ( ) II PLAN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE (2010-2013) Título: II Plan para a Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Vimianzo (2010 2013) Promove: Concello de Vimianzo.

More information

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar 2 Polinomios Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Manexar as expresións alxébricas e calcular o seu valor numérico. Recoñecer os polinomios e o seu grao. Sumar, restar e multiplicar polinomios. Sacar

More information

Ensancha-los vieiros de desenvolvemento locais. VIsións tranformadoras da economía cultural

Ensancha-los vieiros de desenvolvemento locais. VIsións tranformadoras da economía cultural Ensancha-los vieiros de desenvolvemento locais. VIsións tranformadoras da economía cultural Yudishtir Raj Isar Pouco despois de que por santos do ano 2013 se publicase o Informe sobre Economía Creativa

More information

Niveis de Referencia 2º Primaria 4º 5º 6º. Orientacións para o Estudo e a mellora da lectura

Niveis de Referencia 2º Primaria 4º 5º 6º. Orientacións para o Estudo e a mellora da lectura Niveis de Referencia 2º Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º Orientacións para o Estudo e a mellora da lectura MATEMÁTICAS: 1. Números: 1.1. Naturais: Identificación, lectura, escritura, comparación, ordenación,

More information

CREACIÓN DE PÓSTERS CON GLOGSTER. Miguel Mourón Regueira

CREACIÓN DE PÓSTERS CON GLOGSTER. Miguel Mourón Regueira CREACIÓN DE PÓSTERS CON GLOGSTER Índice de contido 1.- Creando unha conta en Glogster...3 2.- Creando un póster...5 2.1.- Escollendo o modelo...5 2.2.- Creando un póster...7 2.2.1.- Elementos de texto...8

More information

MEMORIAS DO CANAL BCP (152.H00)

MEMORIAS DO CANAL BCP (152.H00) MEMORIAS DO CANAL BCP (152.H00) 1.Memoria do GT 1.1.- Resumo do Traballo do GT: orientación e obxectivos; actividades finalmente realizadas polo grupo. Palabras clave (até 7). (10 liñas). A orientación

More information

Facultade de Ciencias da Educación XULLO 2016

Facultade de Ciencias da Educación XULLO 2016 Facultade de Ciencias da Educación Traballo de Fin de Grao Trastorno do Espectro Autista: Intervención Educativa do Alumnado con TEA. Alumna: Noemí Cousillas Abelenda Titora: Eva María Taboada Ares Curso

More information

Orzamentos Xerais do Estado para 2016: Novidades en materia de Seguridade Social que xestionan as mutuas

Orzamentos Xerais do Estado para 2016: Novidades en materia de Seguridade Social que xestionan as mutuas Orzamentos Xerais do Estado para 2016: Novidades en materia de Seguridade Social que Pensións públicas Art. 36.- Índice de revalorización de pensións. As pensións do sistema da Seguridade Social experimentarán

More information

Apertura dos centros de formación profesional á contorna local: percepción dos axentes sociais

Apertura dos centros de formación profesional á contorna local: percepción dos axentes sociais REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN eissn: 2386-7418, 2015, Vol. Extr., No. 7. DOI: 10.17979/reipe.2015.0.07.351 Apertura dos centros de formación profesional á contorna local:

More information

ART. 4: CONTROL TÉCNICO DA CARREIRA As carreiras estarán controladas polo Comité Nacional de Xuíces da RFEA e o Comité Galego de Xuíces da FGA.

ART. 4: CONTROL TÉCNICO DA CARREIRA As carreiras estarán controladas polo Comité Nacional de Xuíces da RFEA e o Comité Galego de Xuíces da FGA. REGULAMENTO ART. 1: DATA O Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo organizan o próximo 23 de abril de 2017, o VI Maratón Coruña42, cunha distancia homologada de 42.195 metros, que coincidirá

More information

Niveis de Referencia 4º Primaria 2º 3º 4º. Orientacións para o Estudo e a mellora da lectura

Niveis de Referencia 4º Primaria 2º 3º 4º. Orientacións para o Estudo e a mellora da lectura Niveis de Referencia 4º Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º Orientacións para o Estudo e a mellora da lectura MATEMÁTICAS: 1. Números: 1.1. Naturais: lectura, escritura, comparación, redondeo, descomposición e

More information

A situación actual da lingua galega: unha ollada desde a sociolingüística e a política lingüística

A situación actual da lingua galega: unha ollada desde a sociolingüística e a política lingüística 20 Galicia 21 Article A situación actual da lingua galega: unha ollada desde a socio e a política Universidade de Vigo Keywords Galician languague Language contact Sociolinguistic situation Language policy

More information

CÓDIGO 1. Datos da disciplina. Consultar táboa anexa 1. Horas lectivas /cuadrimestre

CÓDIGO 1. Datos da disciplina. Consultar táboa anexa 1. Horas lectivas /cuadrimestre Conservatorio Superior de Música de igo Nome da materia CÓDGO. Datos da disciplina MATERA HSTORA DOS NSTRUMENTOS TTULACÓN Título Superior de Música ESPECALDADE NTERPRETACÓN TNERARO OBOE CARÁCTER B) Obrigatoria

More information

SOCIEDADES MULTICULTURAIS, INTERCULTURA- LIDADE E EDUCACIÓN INTEGRAL. A RESPOSTA DENDE A EDUCACIÓN PERSONALIZADA

SOCIEDADES MULTICULTURAIS, INTERCULTURA- LIDADE E EDUCACIÓN INTEGRAL. A RESPOSTA DENDE A EDUCACIÓN PERSONALIZADA SOCIEDADES MULTICULTURAIS, INTERCULTURA- LIDADE E EDUCACIÓN INTEGRAL. A RESPOSTA DENDE A EDUCACIÓN PERSONALIZADA Ramón Pérez Juste Presidente da Sociedade Española de Pedagoxía RESUMO O autor, despois

More information

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplemento en lingua galega ao núm. 308 Luns 24 de decembro de 2012 Sec. I. Páx. 1 I. DISPOSICIÓNS XERAIS MINISTERIO DE ECONOMÍA E COMPETITIVIDADE 15499 Orde ECC/2741/2012, do 20 de decembro, de desenvolvemento

More information

AS EDICIÓNS INGLESAS DA POESÍA DE ROSALÍA DE CASTRO,

AS EDICIÓNS INGLESAS DA POESÍA DE ROSALÍA DE CASTRO, AS EDICIÓNS INGLESAS DA POESÍA DE ROSALÍA DE CASTRO, 1964-2013 Jonathan Dunne Small Stations Press doi:10.17075/rcsxxi.2014.36 Álvarez, R. / A. Angueira / M. C. Rábade / D. Vilavedra (coords.) (2014):

More information

AS ELECCIÓNS SINDICAIS NA ENSINANZA PÚBLICA NON UNIVERSITARIA EN GALICIA ( )

AS ELECCIÓNS SINDICAIS NA ENSINANZA PÚBLICA NON UNIVERSITARIA EN GALICIA ( ) AS ELECCIÓNS SINDICAIS NA ENSINANZA PÚBLICA NON UNIVERSITARIA EN GALICIA (1987-1998) IGNACIO LAGO PEÑAS* / PEDRO LAGO PEÑAS** 1 *Instituto Juan March de Estudios e Investigacións Centro de Estudios Avanzados

More information

Como establecer e como usar unha licenza de software libre e que implicacións ten para a miña empresa. Oficina de Software Libre AMTEGA

Como establecer e como usar unha licenza de software libre e que implicacións ten para a miña empresa. Oficina de Software Libre AMTEGA Como establecer e como usar unha licenza de software libre e que implicacións ten para a miña empresa AMTEGA Oficina de Software Libre software.libre@xunta.gal Como establecer e como usar unha licenza

More information

Os Límites de Borges: traducións e interpretacións

Os Límites de Borges: traducións e interpretacións Moenia 14 (2008), 125-135. ISSN: 1137-2346. Os Límites de Borges: traducións e interpretacións Kathleen MARCH University of Maine (Orono, USA) RESUME: As ideas de Borges sobre a tradución aclaran e tamén

More information

A CULTURA CIENTÍFICA. ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN E DE INTEGRACIÓN

A CULTURA CIENTÍFICA. ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN E DE INTEGRACIÓN galegos, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega. doi:10.17075/tucmeg.2015. A CULTURA CIENTÍFICA. ESTRATEXIAS DE COMUNICACIÓN E DE INTEGRACIÓN Xurxo Mariño Alfonso Universidade da Coruña / Consello

More information

Guía de estilo APA, 6ª ed. Elaborado pola Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Guía de estilo da APA

Guía de estilo APA, 6ª ed. Elaborado pola Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Guía de estilo da APA Guía de estilo da APA Inma Doval Porto e Chus García García Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación da UDC Cando elaboramos un traballo académico ou científico é preciso facer un estudo pormenorizado

More information

1. A necesidade de rehabilitar o tecido construtivo das cidades

1. A necesidade de rehabilitar o tecido construtivo das cidades ALDREY VÁSQUEZ, José Antonio (2014). A rehabilitción de bairros na Galiza The overarching issues of the european space: A REHABILITACIÓN DE BAIRROS NA GALIZA. ASPECTOS METODOLÓGICOS José Antonio Aldrey

More information

PRIMEIRA LINGUA EXTRANXEIRA INGLÉS

PRIMEIRA LINGUA EXTRANXEIRA INGLÉS PRIMEIRA LINGUA EXTRANXEIRA INGLÉS 2016/2017 1 LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS INFANTIL 2 Nº TÍTULO PÁXINA 0 Índice. 3 1 Introdución e contextualización. 4 2 Oxectivos xerais da Etapa de Inantil 5 3 Oxectivos

More information

Cristina González Abelaira

Cristina González Abelaira Estud. lingüíst. galega 8 (2016): 89-106 DOI http://dx.doi.org/10.15304/elg.8.3065 Cristina González Abelaira Universidade de Santiago de Compostela cristina.gonzalez@usc.es Recibido o 14/01/2016. Aceptado

More information

O PROBLEMA DO COÑECEMENTO

O PROBLEMA DO COÑECEMENTO O PROBLEMA DO COÑECEMENTO 1. QUE É O COÑECEMENTO: Este é un dos grandes temas filosóficos de todos os tempos. Dilucidar en que consiste o, cales son as súas fontes, cales os seus límites e que certezas

More information

Sistema/campo literario e literatura nacional como obxectos historiográficos: Perspectiva sociolóxica perante o caso galego

Sistema/campo literario e literatura nacional como obxectos historiográficos: Perspectiva sociolóxica perante o caso galego 05 Galicia 21 Article Sistema/campo literario e literatura nacional como obxectos historiográficos: Perspectiva sociolóxica perante Universidade de Santiago de Compostela Keywords Carvalho Calero Crisis

More information

Get Instant Access to ebook Poemas PDF at Our Huge Library POEMAS PDF. ==> Download: POEMAS PDF

Get Instant Access to ebook Poemas PDF at Our Huge Library POEMAS PDF. ==> Download: POEMAS PDF POEMAS PDF ==> Download: POEMAS PDF POEMAS PDF - Are you searching for Poemas Books? Now, you will be happy that at this time Poemas PDF is available at our online library. With our complete resources,

More information

A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DESDE UNHA PERSPECTIVA COMPARADA

A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DESDE UNHA PERSPECTIVA COMPARADA 3 A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DESDE UNHA PERSPECTIVA COMPARADA Coordinadores da publicación Xosé Mahou Doutor en Ciencia Política e da Administración, profesor da Universidade de Vigo Alexander Heichlinger

More information

CADERNOS DE PSICOLOXÍA. SETEMBRO 2017 Número especial dedicado á Psicoloxía do Traballo, das Organizacións e dos Recursos Humanos

CADERNOS DE PSICOLOXÍA. SETEMBRO 2017 Número especial dedicado á Psicoloxía do Traballo, das Organizacións e dos Recursos Humanos CADERNOS DE PSICOLOXÍA SETEMBRO 2017 Número especial dedicado á Psicoloxía do Traballo, das Organizacións e dos Recursos Humanos EDITORIAL: A PSICOLOXÍA AO SERVIZO DO TRABALLO A ORIENTACIÓN PROFESIONAL

More information

MUDE SEU FUTURO ATRAVES DAS ABERTURAS TEMPORAIS (PORTUGUESE EDITION) BY L Y JP GARNIER MALET

MUDE SEU FUTURO ATRAVES DAS ABERTURAS TEMPORAIS (PORTUGUESE EDITION) BY L Y JP GARNIER MALET Read Online and Download Ebook MUDE SEU FUTURO ATRAVES DAS ABERTURAS TEMPORAIS (PORTUGUESE EDITION) BY L Y JP GARNIER MALET DOWNLOAD EBOOK : MUDE SEU FUTURO ATRAVES DAS ABERTURAS Click link bellow and

More information

O pracer de xogar PROGRAMA. 20 ANIVERSARIO Asociación Galega. de Atención Temperá. 3 de xuño de 2017

O pracer de xogar PROGRAMA. 20 ANIVERSARIO Asociación Galega. de Atención Temperá. 3 de xuño de 2017 PROGRAMA O pracer de xogar 20 ANIVERSARIO Asociación Galega de Atención Temperá 3 de xuño de 2017 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Cidade da Cultura de Galicia Auditorio Neira Vilas e Salas Anexas SANTIAGO

More information

A rehabilitación integral de barrios degradados fóra dos ámbitos dos cascos históricos: metodoloxía de análise na Memoria programa das ARI

A rehabilitación integral de barrios degradados fóra dos ámbitos dos cascos históricos: metodoloxía de análise na Memoria programa das ARI Xeográfica, Revista de Xeografía, Territorio e Medio Ambiente Nº 7, 2007, 5-26, ISSN 1578-5637 A rehabilitación integral de barrios degradados fóra dos ámbitos dos cascos históricos: metodoloxía de análise

More information

Trece sobres azules (Maeva Young) (Spanish Edition)

Trece sobres azules (Maeva Young) (Spanish Edition) Trece sobres azules (Maeva Young) (Spanish Edition) Maureen Johnson Click here if your download doesn"t start automatically Trece sobres azules (Maeva Young) (Spanish Edition) Maureen Johnson Trece sobres

More information

Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies Issue E. 2013

Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies Issue E. 2013 Journal of Contemporary Galician Studies Issue E. 2013 design: desescribir / issn 2040-7181 Eryngium viviparum J.Gay Specimen no.: Herbario SANT 45319 / Determinavit: Í.Pulgar, 2001 / Legit: Í.Pulgar,

More information

A ensinanza da nutrición humana na Educación Primaria desde unha perspectiva mediambiental

A ensinanza da nutrición humana na Educación Primaria desde unha perspectiva mediambiental MARCO TEÓRICO ISSN: 1887-2417 D.L.: C-3317-2006 A ensinanza da nutrición humana na Educación Primaria desde unha perspectiva mediambiental The human nutrition in the Primary Education from an environmental

More information

ESTÁNDARES PROFESIONAIS DA ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA TRADUCIÓN E DA INTERPRETACIÓN (AGPTI)

ESTÁNDARES PROFESIONAIS DA ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA TRADUCIÓN E DA INTERPRETACIÓN (AGPTI) ESTÁNDARES PROFESIONAIS DA ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA TRADUCIÓN E DA INTERPRETACIÓN (AGPTI) A ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA TRADUCIÓN E DA INTERPRETACIÓN (AGPTI) nace en Galicia no ano

More information

Revista Galega de Economía ISSN: Universidade de Santiago de Compostela España

Revista Galega de Economía ISSN: Universidade de Santiago de Compostela España Revista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España FEDRIANI MARTEL, Eugenio M.; TRONCOSO GUTIÉRREZ, Adrián SON POSIBLES OUTRAS LEIS DE CAPITALIZACIÓN

More information

Syllabus 2016 Latin-American Literature 1: The author and his time: The political and cultural commitment

Syllabus 2016 Latin-American Literature 1: The author and his time: The political and cultural commitment Syllabus 2016 Latin-American Literature 1: The author and his time: The political and cultural commitment Prof. Paula Amarilla, José Luis Inchauspe Monday and Wednesday: 13:00 14:30 Total Load: 96 hours

More information