Odnos percepcije i mišljenja. The Relation of Perception and Thinking. ivana franke. ivana franke. Razgovarali u Zagrebu 16. listopada 2014.

Size: px
Start display at page:

Download "Odnos percepcije i mišljenja. The Relation of Perception and Thinking. ivana franke. ivana franke. Razgovarali u Zagrebu 16. listopada 2014."

Transcription

1 ivana franke Odnos percepcije i mišljenja ivana franke The Relation of Perception and Thinking razgovarali interviewed by Maroje Mrduljaš Sunčica Ostoić Razgovarali u Zagrebu 16. listopada Interviewed in Zagreb on 16 October 2014 portreti portraits Damil Kalogjera fotografije photography by Arhiva / Archive Studio Ivana Franke ; Sandra Aračić (sa); Tommi Gronlund (tg); Ljubaznošću / Courtesy of insert2014 (in); Kristina Lenard (kl); Robert Leš (rl); Ljubaznošću / Platforme za suvremenu umjetnost / Courtesy of / Contemporary Art Platform (psu); Goran Vranić (gv) Rad vizualne umjetnice Ivane Franke utemeljen je na refleksivnom, konceptualnom pristupu koji preispituje široko polje prostorno-vremenske percepcije. Mnogi njezini radovi odlikuju se estetskom elegancijom ili naglašenom atmosferičnošću, no te formalne kvalitete su u funkciji problemskog pristupa i destabiliziranja konvencija prostornih i vizualnih doživljaja koji promatrača postavlja u angažiranu, odnosno aktivnu poziciju. Taj pristup Ivana The work of visual artist Ivana Franke is based on a reflexive, conceptual approach that explores the broad field of spatio-temporal perception. Many of her works are characterized by their aesthetic elegance or their distinctively atmospheric quality; however, these formal qualities are in the function of the problem-oriented approach and a destabilization of conventions of the spatial and visual experience that places the viewer in an engaged, active Franke postepeno radikalizira do te razine da umjetnički radovi nestaju kao autonomni fizički objekti, te postaju svojevrsni instrumenti koji djeluju neposredno na neuropsihički aparat promatrača. Uvjerljivost radova Ivane Franke između ostaloga prozilazi iz studioznog intedisciplinarnog istraživačkog rada koji uključuje razne suradnje s umjetnicima i arhitektima, ali također i sa znanstvenicima i drugim stručnjacima. position. This approach is gradually radicalized by Franke to the extent that her works of art disappear as autonomous physical objects, and become a kind of instruments that directly affect the neuropsychological apparatus of the viewer. The credibility of Franke s works arises, among other things, from her meticulous interdisciplinary research that involves collaborations with artists and architects, but also with scientists and other experts. 192 oris, broj 95, godina

2 ORIS Jedno od temeljnih pitanja Vašega opusa vezano je uz mjesto odvijanja radova što je ono i gdje se nalazi? U radu Seeing with Eyes Closed to pitanje nameće se vrlo eksplicitno, s obzirom na to da posjetitelji imaju zatvorene oči dok su okruženi tehnologijom koja na njih izravno djeluje. Gdje je to mjesto na kojem rad egzistira? ivana franke Definirala bih to mjesto odvijanja rada kao sučelje. Biokemičar Otto Rössler bavi se teorijom kaosa i u svojoj knjizi Endophysics: The World as an Interface tvrdi da stvarnost postoji jedino kao sučelje mjesto sučeljavanja vanjskog i unutrašnjeg svijeta1. Dihotomija vanjskog i unutarnjeg prostora na neki se način dokida. Kod vanjskog prostora došli smo do zaključka da apsolutna objektivnost ne postoji, tradicionalna težnja znanosti da odvojeni promatrač otkriva zakone prirode je propala. Kvantna fizika nam govori da promatrač sudjeluje u procesu mjerenja i promatranja. S druge strane, negdje krajem 1980-ih, fenomenologija dovodi u pitanje subjektivnost kao apsolutnu kategoriju narativnog sebstva. Možemo reći da fiksni subjekt ne postoji ni fizički, a ni kao 1 Postaje moguć novi pogled na fiziku koji nalikuje vidnoj agnoziji. Carstvo subjektivnog uvećava se u neočekivanom smjeru. Tradicionalnoj (egzo) objektivnosti dodana je (endo) objektivnost usmjerena na promatrača. Mikroskopski kaos u promatraču suodređuje teksturu sna. Otto Rössler, An Introduction to Chaos u International Journal of Intelligent Systems, vol. 10, 1995., str oris One of the basic questions of your work is related to the venue of the works what is it and where is it located? In your work titled, Seeing with Eyes Closed, this question arises quite explicitly since the viewers have their eyes closed while surrounded by technology that directly affects them. Where is that place where the work exists? ivana franke I would define this venue of the work as an interface. Otto Rössler, a biochemist involved in studying the chaos theory, published a book titled, Endophysics: The World as an Interface where he claimed that reality existed only as an interface an interface between the external and the internal world.1 The dichotomy between the exterior and the interior space is eliminated, to a certain extent. In terms of exterior space, we have concluded that there is no such thing as absolute objectivity. The traditional tendency of science involving a separate observer discovering the laws of nature has failed. With quantum physics and onwards, we know that the observer participates in the processes of measuring and 1 A new view on physics becomes possible of blindsight type. The realm of the subjective is enlarged in an unexpected direction. An observer-centered (endo) objectivity is added to the traditional (exo) objectivity. The microscopic chaos in the observer codetermines the texture of the dream. Otto Rössler, An Introduction to Chaos in International Journal of Intelligent Systems, vol. 10, 1995, p psihološka kategorija. Također, recentna teorija svijesti kognitivnog znanstvenika Donalda Hoffmana tvrdi da funkcija perceptivnih iskustava nije da daju točnu sliku vanjskog svijeta, već da svijest stvara optimalno sučelje specifično za ljudsku vrstu. U Seeing with Eyes Closed, pa i u drugim radovima, pokušavam modificirati to sučelje na način da ono postane primjetljivo, što se događa kada vanjski podražaj i perceptivna reakcija ne korespondiraju. Instalacija modificira ono što zovemo vanjski prostor te stvara afekt koji je i mentalni i tjelesni. U Seeing with Eyes Closed naglašen je taj unutarnji aspekt. Rad se zapravo događa u tijelu, odnosno u umu posjetitelja. ORIS U Seeing with Eyes Closed ne postoji fizički prostor; postao je irelevantan. Umjetnički rad ne postoji kao objekt ili artefakt, nego je umjetnički rad mentalna slika koja nastaje kroz sučelje koje ste Vi isprojektirali. Ne radi se čak ni o mentalnoj slici. Doživljaj u odnosu spram frekvencije jest konkretno mjesto odvijanja rada. ivana franke Da, doživljaj, ali također i interpretacija doživljaja koja je sasvim subjektivna. Ali nisam sklona pojmovima kao što su percepcija i doživljaj. ORIS Mislite li da su ti pojmovi već potrošeni ili opterećeni oprečnim tumačenjima i više nam nisu korisni? Umjesto njih, koristite li radije druge pojmove? ivana franke Pojam monitoring. On the other hand, sometime in the late 1980s, the phenomenology questioned the subjectivity as an absolute category of narrative self. We can say that a fixed entity exists neither physically, nor as a psychological category. Also, a recent theory of consciousness by cognitive scientist Donald Hoffman argues that the function of perceptual experiences is not to give an accurate picture of the outside world, but that it is the consciousness that creates the optimal interface specific to the human species. In Seeing with Eyes Closed, and in my other works as well, I am trying to modify that interface so that it becomes noticeable, which happens when the external stimulus and the perceptual response do not correspond. The installation modifies what we call the exterior space, creating an affect that is both mental and physical. This internal aspect is accentuated in Seeing with Eyes Closed. This work actually happens in the body, that is, in the mind of the viewer. ORIS In Seeing with Eyes Closed there is no physical space, it has become irrelevant. The work of art exists neither as an object nor as an artifact, but rather as a mental image that emerges through the interface that you design. It is not even a mental image. The experience in relation to the frequency is the specific venue of work. ivana franke Yes, the experience, but also the interpretation of the experience that is quite subjective. But I am not inclined to notions such as perception nor experience. ORIS Do you think that these notions are already worn out, or burdened with conflicting interpretations, and that they are no longer useful to us? Or do you rather use other terms instead? ivana franke The concept of interface perhaps refers best to the issue we are talking about, although it marks a spot, rather than a process, and is not sufficient as such. You have posed a question of the perception and the object light perception interpretation sequence. It is necessary to designate all stages of that sequence in words, and that the sequence does not take place in one, but rather in two directions, and that it is located in some place. Theoretically, the notion of perception includes all that, and has a bidirectional meaning to a certain extent, even though it depends on the context, but this sounds quite technical and often excludes the interpretation. Considering the way in which my work affects the viewer, a detailed analysis of the whole process is of essence. Generalization, such as terming it perception or experience, oversimplifies the situation too much, that is to say, it gives inaccurate information. A lot of works could be described as perceptually real and cognitively unreal (or cognitively puzzling), which is to say that the interruption occurs inside the process of perception or separation of the same. 194 oris, broj 95, godina

3 Crteži posjetitelja koji su doživjeli instalaciju Ivane Franke na festivalu Device_art u Zagrebu Drawings by visitors who experienced the installation by Ivana Franke at the Device_ art festival in Zagreb in 2009 Seeing with Eyes Closed, Seeing with Eyes Closed, 2011 ORIS What is it that is bidirectional in the operation of the work? The work operates towards the viewer. Does that mean that the viewer returns something back to the work? ivana franke The way in which a subject views a work does create the work to some extent, depending on the work it is a double direction of the process of perception. The question is whether the perception is entirely subjective and culturally conditioned, or whether it is anthropologically universal? Is there an objective reality that we consume and that affects us, or do we produce a reality with its individual characteristics that are culturally conditioned. ORIS Thus interpretation also changes perception. Interpretation comes as the next step after perception, but maybe it really conditions it as well. If we exposed the viewers from radically different cultures to your work, would their experiences be much different? We are still not talking about interpretation here. ivana franke There are very big differences in the reactions to my works. The work, In the Faraway Past and in the Future, has recently been displayed in India. 2 The way people interpreted it there is extremely eloquent and refers to the inner world, the mental processes that 2 The exhibition insert 2014, The Sharp Edge of the Global Contemporary, Mati Ghar, Indira Ghandi National Center for Arts, New Delhi. sučelja možda se najbolje referira na problematiku o kojoj govorimo, iako označava mjesto, a ne proces, pa nije dostatan. Vi ste postavili pitanje percepcije i sekvence objekt svjetlo percepcija interpretacija. Nužno je označiti riječima sve faze te sekvence, te da se ta sekvenca ne odvija u jednom smjeru, nego se odvija u dva smjera i nalazi se na nekom mjestu. Teoretski, pojam percepcija sve to uključuje i donekle ima dvosmjerno značenje, iako ovisi u kojem kontekstu, ali zvuči dosta tehnički i često isključuje interpretaciju. S obzirom na način na koji moji radovi utječu na gledatelja, bitna je detaljna analiza cijelog procesa. Generaliziranje poput termina percepcija ili doživljaj previše pojednostavljuje situaciju, odnosno daje nepreciznu informaciju. Dosta radova moglo bi se opisati kao perceptually real and cognitively unreal (ili cognitively puzzling), znači unutar procesa percepcije dolazi do prekida ili razdvajanja istog. ORIS Što je to što je dvosmjerno u djelovanju rada? Rad djeluje prema promatraču, znači li to da promatrač nešto vraća natrag radu? ivana franke Način na koji subjekt We Close Our Eyes and See a Flock of Birds, We Close Our Eyes and See a Flock of Birds, 2013 Crteži studenata koji su doživjeli instalaciju We Close Our Eyes and See a Flock of Birds (u sklopu konferencije Eternity, Braunschweig, 2015.) Drawings by students who experienced the installation We Close Our Eyes and See a Flock of Birds (in conjunction with the conference event Eternity, Braunschweig, 2015) 196 oris, broj 95, godina

4 Mind Crossing, Mind Crossing, 2015 (psu) promatra rad stvara taj rad u nekoj mjeri, ovisno o radu to je dvostruki smjer procesa percepcije. Tu se postavlja pitanje je li percepcija u potpunosti subjektivna i kulturološki uvjetovana ili antropološki univerzalna? Postoji li neka objektivna stvarnost koju mi konzumiramo i ona utječe na nas, ili mi produciramo stvarnost s individualnim karakteristikama koje su kulturološke. ORIS Dakle, interpretacija mijenja i percepciju, dolazi kao idući korak nakon percepcije, ali možda ju zaista i take place when encountering the work. For them, the work is not abstract. When this type of works gets exhibited in the West, it turns out that there is no vocabulary that has been developed so as to be able talk about it. Surely, there is a tradition of introspection in the West too, but the viewer focuses nevertheless on the exterior, on what the work looks like and the formal elements, and he or she defines it as abstract. It is about a civilizational difference which I find very interesting. In the work titled, We Close Our Eyes and See a Flock of Birds, viewers sit together in a cylindrical room; they are exposed to strobe lights, and they quasi-hallucinate. Everyone sees something different. I have to consider that, despite being in the same situation, we see the reality differently, and each of the views is true or false at the same time. Which is to say that shared subjectivity takes the place of the dichotomy of subjective and objective thinking. ORIS What are the experiences with experiencing the work, Seeing with Eyes Closed? ivana franke People perceive or interpret Seeing with Eyes Closed in different ways, which can rather generally also be distributed according to regions. For example, in Australia, most of the people I was able to talk to were really looking forward to the work, they were open to that type of experience, whereas, for example, in Germany, most people would say that they felt some discomfort because the work was invasive and called into question the ownership of their own thoughts, which is to say, it induced images within their own minds which they could not control. They do not want to be manipulated, I guess, they are afraid of it. Children, for example, never react like that. ORIS The intention of that work is not manipulation, but rather the experience itself. Even if you were the most passive viewer, the work would happen, and that direct impact can sometimes be problematic for the audiences because, in order to experience the work, one inevitably has to surrender oneself to its impact. The experience is probably conditioned not only by cultural background, but also by individual psychological configurations which is, of course, in turn, partly the result of a culture from which one originates. So that your work certainly encounters a very different range of receptions. ivana franke This work is something that, to some extent, still counts on these anthropological and universal givens. It is possible to generalize that most human beings, if entering a dark room, will not be able to determine the dimensions of the space, it is a beginning of an experience. What will the experience be like, that is, the interpretation of it will someone be afraid, will they become claustrophobic, will they experience the expansion of space and euphoria it is In the Faraway Past and in the Future, In the Faraway Past and in the Future, 2014 (in) 198 oris, broj 95, godina

5 Postavlja se pitanje je li percepcija u potpunosti subjektivna i kulturološki uvjetovana ili antropološki univerzalna The question is whether the perception is entirely subjective and culturally conditioned, or whether it is anthropologically universal From the Faraway Past and From the Future, From the Faraway Past and From the Future, 2014 (tg) uvjetuje. Ako bismo promatrače iz radikalno drugačijih kultura izložili Vašim radovima, bi li njihovi doživljaji bili bitno drugačiji? Ovdje još ne govorimo o interpretaciji. ivana franke Postoje jako velike razlike u reakcijama na moje radove. Nedavno je u Indiji2 bio izložen rad In the Faraway Past and in the Future. Način interpretacije ljudi tamo je izuzetno elokventan i odnosi se na nutarnji svijet, na mentalne procese koji se odvijaju u susretu s tim radom. Rad za njih nije apstraktan. Kada se taj tip radova izlaže na Zapadu, pokaže se da ne postoji vokabular koji je razvijen da bi se o tome govorilo. Sigurno da i na zapadu postoji tradicija introspekcije, ali promatrač se ipak fokusira na vanjsko, na to kako rad izgleda i na formalne elemente i definira ga kao apstraktnog. Radi se o civilizacijskoj razlici, što je meni vrlo zanimljivo. U radu We Close Our Eyes and See a Flock of Birds posjetitelji sjede u cilindričnoj sobi i zajedno su izloženi stroboskopskom svjetlu i kvazihaluciniraju. Svatko vidi nešto drugo. Moram uzeti u obzir da, iako smo u istoj situaciji, stvarnost vidimo različito, i svaka od njih istovremeno je istinita ili neistinita. To znači da zajednička subjektivnost (shared subjectivity) preuzima mjesto dihotomije subjektivnog i objektivnog razmišljanja. ORIS Kakva su iskustva s doživljajem rada Seeing with Eyes Closed? ivana franke Seeing with Eyes Closed ljudi doživljavaju ili interpretiraju na različite načine koje je, također vrlo generalizirano, moguće podijeliti i po regijama. Na primjer, u Australiji većina ljudi s kojima sam razgovarala jako se veselila radu, otvoreni su tom tipu doživljaja, dok bi npr. u Njemačkoj većina ljudi rekla da osjeća određenu nelagodu zbog toga što je rad invazivan i dovodi u pitanje vlasništvo nad vlastitim mislima, znači inducira slike unutar vlastitog uma koje nije moguće kontrolirati. Pretpostavljam da ne žele biti manipulirani, strah ih je toga. Recimo djeca nikad nemaju takvu reakciju. ORIS Manipulacija nije intencija tog rada, već upravo doživljaj. Čak i da ste najpasivniji promatrač rad će se dogoditi, 2 Izložba Insert 2014, Cutting Edge of Global Contemporary, Mati Ghar, Indira Ghandi National Center for Arts, New Delhi quite individual and this work intends to encourage this interpretation. An important part of the work is the occurrence of introspection and the reading of meanings that are of totally different kind. Actually, it is the works basic function they create a situation where we are faced with our own reaction which we cannot externalize, neither (in principle) are we able to overlook it, nor does it imply that anyone accompanying us would see, feel, experience, think the same thing, and we are to conceive its meaning all by ourselves. ORIS You are not looking just for reflection, you are also looking for the affect, the experience, a relationship that is a lot more involved than the reflection alone, than rationalization. And a lot more physical. Let us introduce another term into this consideration, especially where you mention the phenomenology the time. Edmund Husserl was of the view that it was the time that was the underlying structure of all our perceptual, contemplative, and other relationships with the world. So it is the time that determines those ways. And what is the time in your works? ivana franke I would not take the time as an absolute underlying category. I would take the time as part of the four dimensions we deal with, also conditioned by our sensory apparatus. In everyday life, we have a certain sense of space and time, which is usually rather small, as it refers to what is nearby. Within the experience of the encounter with the work, within that interface there occurs a rupture, a break through the spatial-temporal matrix, in terms of experience. I do not suggest that the matrix changes completely, but that it opens. This creates a sense of something that is far away, or a belonging to a system we cannot see. The feeling that there is a layer of reality other than the one in which we are, which is usually given to us to perceive. ORIS Why are you interested in these other levels that are not outlined by day, night and space as we experience them on a daily basis? ivana franke It is about being open, mentally, to something that is out of the ordinary; in my opinion, it is necessary. That dichotomy between anthropological universals and cultural presuppositions is important because a taj izravan utjecaj publici može ponekad biti problematičan, jer da bi doživio rad, neminovno se moraš prepustiti njegovu utjecaju. Doživljaj vjerojatno nije uvjetovan samo kulturološkom pozadinom nego i individualnom psihološkom konfiguracijom koja je, naravno, opet djelomice posljedica kulture iz koje je netko ponikao, tako da Vaši radovi sigurno nailaze na vrlo različit raspon recepcije. ivana franke Rad je nešto što donekle ipak računa na te antropologijske i univerzalne datosti. Moguće je generalizirati da većina ljudskih bića, ako uđu u mračnu sobu, neće moći odrediti dimenzije prostora; to je početak nekog doživljaja. Kakav će biti doživljaj, odnosno njegova interpretacija hoće li nekog biti strah, hoće li imati klaustrofobiju, hoće li doživjeti ekspanziju prostora i euforiju to je sasvim individualno i rad hoće potaknuti tu interpretaciju. Bitan dio rada je da se dogodi introspekcija i iščitavanje značenja koja su potpuno različitog tipa. Zapravo, to je osnovna funkcija radova stvaraju situaciju u kojoj smo suočeni s vlastitom reakcijom koju ne možemo eksternalizirati ni previdjeti (u principu), niti možemo podrazumijevati da netko tko je s nama vidi, osjeća, doživljava i misli isto, te joj sami moramo izmisliti smisao. ORIS Vi ne tražite samo refleksiju, Vi tražite i afekt, doživljaj, odnos koji je puno angažiraniji od same refleksije, od racionalizacije. Pa i tjelesniji. Uvrstimo u razmatranje još it defines the organization of society. And it has a direction. There is a scientific approach that both deals with objective truths in a top-down direction and acts from a position of power. On the other hand, there is a political entity whose individuality and voice and circumstances should be taken into account. It claims its specificity and cultural conditioning. That is the difference between humanities and natural sciences that are still separated. The subjectivity, which is central to humanities, and the truths of science are no longer valid. The question is how to define the subject and how to define the self, how can this subjectivization be opened, where is the potential for emancipation. I think that this option appears in the moments of destabilization of the common ways of seeing and thinking, in redirecting attention to what is at the periphery what is present, but not visible, latent. The borderline experiences within which we focus on the invisible, the inconceivable, the immeasurable. It is, in a way, like looking beyond the obvious the transcending and transgression of the boundaries of economic and political conditionalities and our own psychologies. Catherine Malabou is perhaps on a very interesting track. ORIS She also talks about the plasticity of the brain, about connecting philosophy with neuroscience. I am interested in the way in which contemporary neuroscientific theories or 200 oris, broj 95, godina

6 jedan pojam, a pogotovo kad ste spomenuli fenomenologiju vrijeme. Edmund Husserl bio je stava da je upravo vrijeme ono što je struktura ispod svih perceptivnih, misaonih i naših drugih odnosa spram svijeta, tako da je vrijeme ono koje određuje te načine; što je vrijeme u Vašim radovima? ivana franke Ne bih uzela vrijeme kao apsolutnu primarnu kategoriju. Vrijeme bih uzela kao dio četiri dimenzije s kojima se koristi i, isto tako, uvjetovano našim senzornim aparatom. U svakodnevnici imamo određen osjećaj prostora i vremena koji je najčešće dosta mali odnosi se na ono što je blizu. Unutar iskustva susreta s radom, unutar tog sučelja događa se rupture, proboj prostorno-temporalne matrice, u smislu doživljaja. Ne ciljam na to da se ta matrica skroz promijeni, nego da se otvori. Stvara se osjećaj postojanja nečeg što je daleko ili pripadnosti sustavu koji ne možemo vidjeti; osjećaj da postoji još neki sloj stvarnosti osim ovog u kojem jesmo, koji nam je uobičajeno dan da ga percipiramo. ORIS Zašto Vas zanimaju ti drugi nivoi koji nisu zacrtani danju, noću i prostorom kako ga svakodnevno doživljavamo? ivana franke Mislim da je nužno mentalno otvaranje nečemu što nije uobičajeno. Ta dihotomija između antropoloških univerzalija i kulturoloških uvjetovanosti bitna je jer definira organizaciju društva i ima smjer. Postoji znanstveni pristup koji se koristi s objektivnim istinama u top-down smjeru i djeluje s pozicije moći. S druge strane, postoji politički subjekt čija se individualnost, glas i okolnosti trebaju uzeti u obzir. On tvrdi svoju specifičnost i kulturološku uvjetovanost. To je ta razlika između humanističkih i prirodnih znanosti koje su još uvijek razdvojene. Subjektivnost, koja je glavna u humanističkim znanostima, i istine znanosti više ne stoje. Pitanje je kako definirati subjekt i kako definirati sebstvo, na koji je način moguće tu subjektivizaciju otvoriti, gdje se nalazi potencijal emancipacije. Mislim da se ta mogućnost pojavljuje u trenucima destabilizacije uobičajenih načina gledanja i mišljenja, pri preusmjeravanju pozornosti na ono što se nalazi na rubnim dijelovima što je prisutno, a ne vidljivo, latentno. Granična iskustva unutar kojih se usredotočujemo na nevidljivo, nepredstavljivo i nemjerljivo. Na neki način to je gledanje onkraj očitog nadilaženje i kršenje granica ekonomskih i političkih uvjetovanosti i naše vlastite psihologije. Možda je Catherine Malabou na zanimljivom tragu. ORIS Ona govori i o plasticitetu mozga i povezuje filozofiju i neuroznanost. Zanima me na koji način suvremene Untitled (Entrance), Untitled (Entrance), 2007 Animated Sphere, Animated Sphere, oris, broj 95, godina

7 Frameworks, u suradnji s P. Miškovićem, L. Pelivan, T. Plejićem, Frameworks, collaboration with P. Mišković, L. Pelivan, T. Plejić, 2004 Room for Running Ghosts, Room for Running Ghosts, 2011 (sa) (rl) neuroznanstvene teorije ili istraživanja govore upravo o tome na koji način konstruiramo ono što doživljavamo i ono što vidimo. To je podloga Vašeg rada. ivana franke Neuroznanost je mlada znanost i ona, čini mi se, nema još bazu za konačne zaključke. Zanimljivo je upravo to što se radi o neizmjerno velikom neistraženom prostoru mozga i svijesti. Količina informacija koju kao ljudska bića možemo obraditi u stvarnom vremenu tijekom interakcije s okolinom vrlo je mala. Subjektivni doživljaj i znanje koje se njime generira uglavnom nastaje nadopunjavanjem informacija dobivenim iz okoline s podacima koji su već zabilježeni u arhitekturi našeg mozga s prijašnjim znanjem. To je slično kao i način na koji iphone generira fotografiju ima ugrađen algoritam koji prolazi kroz sve podatke, slike koje su u njemu pohranjene, te pomoću tih informacija nadopunjuje tj. generira sliku jer je leća slabe kvalitete. Ti algoritmi napravljeni su na tragu bioloških procesa. Znači, mi imamo osjećaj da konzumiramo stvarnost kao klasičan fotoaparat stvarnost je vani, a mi je registriramo unutra, kao objektivnu sliku onoga sto je vani. No, proces je potpuno drugačiji. Mozak funkcionira na način da se pri percepciji određenih podražaja lokalizirano aktiviraju specifični dijelovi unutar njega. Crveni krug aktivirat će jedan dio mozga, dok će percepcija lica aktivirati drugu lokaciju. Flicker, titraj ili research talk precisely about the ways we construct what we experience and what we see. This is the basis of your work. ivana franke Neuroscience is a young science, and it seems to me that it has not yet come up with the basis for final conclusions. What is interesting is that it is about an infinitely large unexplored area of the brain and the consciousness. The amount of information that we, human beings, can process in real time during an interaction with the environment is very small. The subjective experience and knowledge generated by it mainly arises by complementing the information obtained from the environment with the data we have already recorded in the architecture of the brain with prior knowledge. It is similar to the way the iphone generates a photo. The iphone has a built-in algorithm that runs through all data images that are stored in it, and uses this information to complement, that is, to generate an image as its lens is of poor quality. These algorithms are designed in the vein of biological processes. That is to say, we have a feeling of consuming the reality like a classic camera the reality is out there, and we register it as an objective picture of what is out there. Nevertheless, the process is completely different. The brain functions in the way that the perception of certain stimuli locally activates specific parts inside it. A red circle will activate one part of the brain, bljesak svjetla koji koristim u mnogim radovima je vremenskovizualna ili vremensko-prostorna jedinica našeg okoliša. Kada je naš mozak suočen s flickerom, on ne zna gdje da pošalje signal i suočava nas s granicama mogućnosti mozga po pitanju percepcije i obrade podataka. Zanimljivo je da algoritmi koji se koriste za prepoznavanje vizualnih objekata u situacijama kada su suočeni s noiseom vizualnim šumom, slikom bez sadržaja također izmisle, haluciniraju sadržaj. ORIS Da, zanimljivo je vidjeti kako se isti fenomeni pojavljuju i kod bioloških organizima i kod digitalnih entiteta. Na neki način, dio Vaših radova bavi se procjepima između fizičke i psihičke percepcije, odnosno učincima neočekivanih, nepoznatih podražaja. ivana franke Grupa mojih radova bavi se viđenjem stvari koje nisu tamo, odnosno nečim što vidimo, ali to ne postoji na tom fizičkom mjestu i ne može se izmjeriti. Može ih se nazvati kvazihalucinacijama. Halucinacije se najčešće pojavljuju u patološkim slučajevima ili pod utjecajem droga, pripisuju se drugačijim stanjima svijesti, nečem što se nalazi izvan stvarnog ili normalnog. Moj je argument da je svaki doživljaj stvaran i legitiman, budući da ne postoji adekvatan način na koji bismo objektivno mogli razlikovati stvarno od nestvarnog u smislu istinitog i iluzornog. Vezano za projekt Seeing with Eyes Closed, zanimljiv je način na koji se pojavljuju while the perception of a face will activate another part. A flicker or a flash of light I have used in a number of my works is a temporal-visual or temporal-spatial unit of our environment. When our brain is faced with a flicker, it does not know where to send the signal to, and confronts us with the limits of our brain in terms of perception and processing of data. Interestingly, the algorithms used to identify visual objects in situations when we are faced with noise visual noise, a picture with no content invent, hallucinate a content as well. ORIS Yes, it is interesting to see how the same phenomena appear in both biological organisms and digital entities. In a way, part of your works deals with gaps between the physical and mental perceptions, that is, the effects of unexpected, unknown stimuli. ivana franke A group of my works deals with seeing things that are not there, that is, with something that we see, but that does not exist in that physical place, and cannot be measured. We can call it a quasihallucination. Hallucinations most often occur in pathological cases or under the influence of drugs, they are attributed to a different state of consciousness, something that is beyond the real, or normal. My argument is that every experience is real and legitimate, for there is no adequate way in which we could objectively distinguish between the real and the unreal 204 oris, broj 95, godina

8 Krećem od određenih rubnih fenomena koje mogu primijetiti u svakodnevnom životu, u okolini, a koje često filtriramo iz vidokruga fenomeni kvazihalucinacija izazvanih bljeskajućim svjetlom i zašto su takvi kakvi jesu. Neuroznanstvenica Ida Momennejad, koja je sudjelovala u projektu, istraživala je komparacije teorija koje postoje o tome i analizirala kvazieksperimente. Različitim frekvencijama svjetla kod različitih ljudi aktiviraju se različiti putevi u mozgu, što izaziva te kvazihalucinacije. Ovisno o tome koji putevi se aktiviraju, pojavljuju se drugačije slike. Kod većine ljudi to bi bio primarni vizualni korteks koji je vezan uz percepciju osnovnih oblika, pokreta i boja, ali kod određenog broja ljudi aktiviraju se drugi putevi. Doživljaj je percepcija kompleksnih, često figurativnih scena. ORIS Kad ste počeli raditi taj rad upotrebljavali ste aparaturu koja se koristi pri tretiranju epileptičara. ivana franke Koristila sam Intermittent Photic Stimulator stroboskop koji se koristi za dijagnosticiranje fotosenzitivne epilepsije. Njime se aktiviraju epileptični napadi kako bi se mogli snimiti na eeg-u. Nuspojava tog procesa viđenje je slika u pokretu tj. kvazihalucinacije. ORIS Mogu li možda neki od Vaših radova voditi prema eksperimentalnom istraživanju i prozivoditi nova znanja? Kao što Vi koristite znanost, može li znanost učiti od umjetničkih radova na jedan gotovo izravan način? ivana franke U kolovozu sam sudjelovala na ecvp-u Europskoj konferenciji vizualne percepcije, gdje sam u suradnji s Bilgeom Sayimom, koji se bavi vizualnom znanošću, predstavila dva znanstvena rada te izložila jednu malu instalaciju. Ideja je da pomoću saznanja iz svoje prakse, naravno, zajedno sa znanstvenicima iz discipline, artikuliramo argumente koji su relevantni i novi unutar znanstvenog diskursa. Zanima me redefinicija perceptivne stvarnosti. Najvažnija je analiza kognitivnih procesa kroz eksperimentalnu psihologiju koji vežu perceptivne procese s procesima koje nazivamo proširivanjem znanja. Planiramo sudjelovati na konferenciji Science of Consciousness sljedeće godine u Arizoni. ORIS Vaši radovi često nastaju u zajedništvu koje, uz intelektualni i kreativni rad, uključuje i intuitivne, psihološke ili poetske razmjene. Što Vam je važno u tim dinamikama I start with certain marginal phenomena which I can perceive in everyday life, in the environment, which we often filter out of sight in terms of true and illusory. In connection with the project, Seeing with Eyes Closed, what is interesting is the way in which the phenomena of quasi-hallucinations induced by flashing appear, and why they are the way they are. Ida Momennejad, a neuroscientist who participated in the project, studied the comparisons of theories that exist about it, and analyzed the quasi-experiments. In different people, different frequencies of light activate different pathways in their brains, causing these quasi-hallucinations. Depending on which paths are activated, different images appear. For most people, this would be the primary visual cortex, which is linked to the perception of basic shapes, movements and colors; in a number of people, however, other paths are triggered, their experience is a perception of complex, often figurative scenes. ORIS When you started to work on this work, you used an apparatus that is normally used in the treatment of epilepsy. ivana franke I used the Intermittent Photic Stimulator, a stroboscope used to diagnose photosensitive epilepsy. It triggers epileptic seizures so that they can be recorded on the eeg. Seeing moving pictures, or quasi-hallucinations, is a side effect of this process. ORIS Can some of your works lead to experimental research and generate new knowledge? As you use science yourself, is it possible for science to learn from works of art in an almost direct way? ivana franke In August, I participated at the ecvp, the European Conference on Visual Perception, where, in collaboration with Bilge Sayim, a vision scientist, I presented two scientific papers, and exhibited a small installation. The idea is, by using the knowledge from our practice, of course, together with scientists from that discipline, to articulate arguments that are relevant and novel for the scientific discourse. I am interested in redefining the perception of reality. The most important thing is the analysis, by means of experimental psychology, of cognitive processes that connect perceptual processes with processes we call the expanding of knowledge. Next year, we razmjene? Oslanjanje na nečije znanje, na nečiji osjećaj, na samu interakciju? ivana franke Za mene je neophodno ostvariti akitvni dijalog s ljudima iz drugih područja koji rade na istim problemima kao i ja, ali im pristupaju iz drugačije perspektive. Mislim da je ono što nas najviše veseli i što generira nove ideje strast prema određenom problemu ili pitanju. Ti razgovori i česte suradnje također mi pružaju mogućnost da vidim svoj rad iz drugih kuteva, kao i da artikuliram ili potvrdim svoje intuitivne uvide. Često surađujem s arhitektima čija je praksa po definiciji kolaborativna te sam od njih puno naučila o dinamici interakcija koje sigurno uključuju sve što ste spomenuli, i više. Spomenula bih značajne suradnje s Petrom Miškovićem, Studiom Up, 3lhd-om... ORIS Govorili smo o percepciji. No, što su materijali Vaših radova? ivana franke Čovjek i prostor? Na neki način modificiram situaciju koja uvjetuje doživljaj, modificiram određeni prostor i njegove vizualne i prostorne karakteristike, najčešće pomoću svjetla, i često prozirnih materijala, s obzirom na afekt ili osjetilni efekt koji on može proizvesti u kontaktu s posjetiteljem, kao i posljedični kognitivni proces. Uglavnom, krećem od određenih fenomena koje mogu primijetiti u svakodnevnom životu, u okolini, a koji su rubni fenomeni koje često filtriramo iz vidokruga neobraćanjem pažnje. Jedan fenomen s kojim radim je specular highlight shine ili refleksija, ali ne refleksija slike, nego refleksija u smislu apsolutne plohe, refleksija svjetla koju možemo vidjeti na svim sjajnim predmetima oko nas. Ona se ne ponaša kao dio objekta, kao što se ponašaju npr. boje ili tonovi, nego se čini kao da ima život za sebe. Ona zapravo skače s jednog objekta na drugi, pri čemu zadržava sličan intenzitet svjetla. Grupiranje highlighta stvara fenomen koji se u vizualnim znanostima zove animacy objekt koji gledamo dobiva karakteristike živog bića. Također, radi se o doživljaju koji je perceptivno stvaran: jasno vidimo to što vidimo, no kognitivno nestvaran ne možemo ga interpetirati budući da ne postoje kategorije iz vanjskog svijeta koje su ubilježene u našem perceptivnom sustavu pomoću kojih bismo to što vidimo mogli karakterizirati i definirati, imenovati. Također, kretanje tog nepostojećeg objekta ne slijedi zakone kretanja objekata na koje smo navikli. Radi se o nemogućem objektu koji izaziva percepcijsku zagonetnost (perceptual mysteriousness). Drugi bi bio fenomen refleksije slika iz okoline na staklu, odnosno transparentnim sjajnim materijalima, koje sadrže informacije o drugom mjestu, ali istovremeno i informacije o istom mjestu. To je fenomen koji nazivam vizualnim odjecima (visual echoes), uvijek je prisutan u okolini, ali ga filtriramo iz vidnog polja budući da nema praktičnu funkciju, postoji kao noise itd... are planning to participate in the Science of Consciousness conference in Arizona. ORIS Your works are often created in participation with others, which, along with intellectual and creative work, also includes intuitive, psychological or poetic exchanges. What is important to you in these dynamics of exchange? Relying on one s knowledge, on one s feeling, on the interaction itself? ivana franke For me, it is necessary to realize an active dialogue with people from other areas who are working on the same problems as me, but who access these problems from a different perspective. I think that what makes us most happy, and what generates new ideas, is our passion for a particular issue or question. For me, these conversations and frequent collaborations are also an opportunity to see my work from other angles, as well as to articulate or confirm my intuitive insights. I often collaborate with architects whose practices are collaborative by definition. I have learned a lot from them about the dynamics of interactions which certainly includes everything you have mentioned, even more. I would like to mention the significant collaborations with Petar Mišković, Studio Up, 3lhd, etc. ORIS We were talking about perception. But what are the materials of your works? ivana franke Man and space? I modify, to a certain extent, a situation that conditions the experience. I modify a certain space and its visual and spatial characteristics, most often by means of light and, frequently, translucent materials, with regard to emotion or sensory effect which it can produce in contact with the viewer, as well as the consequent cognitive process. Basically, I start with certain phenomena which I can perceive in everyday life, in the environment; these are marginal phenomena which we often filter out of sight by not paying attention. One phenomenon I work with is the specular highlight - shine or reflection - not reflections of an image, but the reflection in terms of absolute plane, the reflection of light that we see on all shiny objects that surround us. It does not act as part of the object, as for instance, colors or tones do, it rather seems as if it has a life of itself. Actually, it jumps from one object to another, while maintaining a similar intensity of light. Grouping the highlights creates a phenomenon that is called animacy in visual sciences the object we see acquires the characteristics of a living being. It is also about an experience which is perceptually real, we clearly see what we see, but cognitively unreal we cannot interpret it for there are no categories in the outside world that were recorded in our perceptual system, and by which we could characterize what we see, and thus define it, name it. Also, the movement of this nonexistent object does not follow the laws of motion of the 206 oris, broj 95, godina

9 The Wand, The Wand, 2012 ORIS Pomišljam na dva rada s refleksijama jedan je Latency s Venecijanskog bijenala, a dugi je Sky Carpet iz Umjetničkog paviljona u Zagrebu. ivana franke Latency (Sala Luzzatto) je izveden kao opna od pleksiglasa unutar prostora Carla Scarpe. Ideja je bila pojačavanje Scarpine osnovne ideje prožimanja vanjskog i unutarnjeg prostora. Fantastična arhitektura nije mijenjana, nego je ostavljena kao osnova i kao prvi vidljivi sloj (layer), a dodan mu je sloj refleksije vanjskog prostora. Sky Carpet također otvara novi prostor unutar postojećeg. Na cijelom podu postavljam foliju koja je donekle valovita i reflektira svjetlost s nadsvjetla koje je manipulirano na taj način da uvijek daje sličnu razinu rasvjete na razini sumraka i stvara bazenčić ispod svake osobe. Odraz je slijedi, tako da hoda po vodi. objects to which we are accustomed. It is an impossible object that causes perceptual mysteriousness. The second one would be the phenomenon of the reflection of images from our environment on glass or other transparent glossy materials that contain information about another place, but also about the same place at the same time. It is a phenomenon I call visual echoes. It is always present in the environment, but we filter it out of the field of view because it has no practical function, it only exists as noise etc. ORIS I can think of two works dealing with reflections one of them is the Latency from the Venice Biennale, and the other one is the Sky Carpet from the Art Pavilion in Zagreb. ivana franke The Latency (Sala Luzatto) was designed as a plexiglass membrane inside the Carlo Scarpa s space. The idea was to boost Scarpa s basic idea of fusing the exterior and interior space. The fantastic architecture was not modified, but left as the base and the first visible layer, and the reflection layer of the exterior space was added to it. The Sky Carpet also opens a new space within the existing one. I lay a thin film, which is slightly wavy, onto the entire floor. The film reflects the light from the skylight that is manipulated in the way that it always gives a similar level of lighting at the level of dusk, thus creating a little pond below each person. The reflection follows them so that they walk on water. ORIS Both works are situated in quite specific architectural spaces. One of them is Carlo Scarpa s modernist intervention in a historic environment, the other one is the eclectic Art Pavilion in Zagreb. How important to you are the properties of space itself when you start working? Do you conceive a concept or topic of the work beforehand, and then start looking for a space, or does the space condition the concept of your work? Or their symbiosis and relationship occur through the process of development of the project? ivana franke One group of my works is basically related to the architecture within which it resides, and is constructed on the principle of symbiosis with those spaces. Another group of my works completely abolishes space, for instance, if I create complete darkness, although architecture always frames the work. ORIS A good example of this first symbiotic principle is the work for the Museum of Hunting and Nature (Musée de la Chasse et de la Nature) in Paris. ivana franke It is a really unique, curious and surreal museum, which hosts a permanent exhibition of works of art of the twentieth century, the fifteenth and sixteenth centuries, and stuffed animals. ORIS Like a cabinet of curiosities, a Wunderkammer. ivana franke Inside the museum, I displayed an installation titled, Wand, which adds another level of curiosity, it (gv) ORIS Oba rada nalaze se u specifičnim arhitektonskim prostorima. Jedan je modernistička intervencija Carla Scarpe u povijesnom ambijentu, a drugi je eklektički Umjetnički paviljon u Zagrebu. Koliko su Vam bitna sama svojstva prostora kad započinjete raditi? Osmislite li koncepciju ili temu rada pa tražite prostor, ili prostor uvjetuje koncepciju rada? Ili kroz razvoj projekta dolazi do njihove simbioze i odnosa? ivana franke Jedna grupa mojih radova u osnovi je vezana za arhitekturu unutar koje se nalazi i građena je na principu simbioze s tim prostorima. Druga grupa radova u potpunosti dokida prostor, primjerice ako stvaram potpuni mrak, iako je arhitektura uvijek okvir rada. ORIS Dobar primjer ovog prvog simbiotičkog principa je rad za Muzej lova i prirode u Parizu. ivana franke To je stvarno specifičan, začudan i nadrealan muzej u kojem se u stalnom postavu nalaze umjetnička djela petnaestog, šesnaestog i dvadesetog stoljeća i preparirane životinje. ORIS Kao kabinet čudesa, Wunderkammer. ivana franke Unutar muzeja postavila sam instalaciju Wand makes it even more mysterious. As a forest made of transparent films that partly reflects the space, multiplying it within itself. The view goes through it, but it also distorts it. In some instances, the installation is completely invisible. It only becomes visible when it physically prevents the movement, while in other moments, it opens other spaces by means of Latency (Sala Colonne), Latency (Sala Colonne), 2007 Latency (Sala Luzatto), Latency (Sala Luzatto), 2007 (gv) 208 oris, broj 95, godina

10 Flicker, titraj ili bljesak svjetla koji koristim u mnogim radovima je vremensko-vizualna ili vremensko-prostorna jedinica našeg okoliša koja dodaje još jedan stupanj začudnosti, čini ga još mističnijim; kao šuma od prozirnih folija koja djelomično reflektira prostor i umnožava ga samog u sebe. Pogled prolazi kroz nju, ali ga i iskrivljuje. U nekim trenucima instalacija je u potpunosti nevidljiva, postaje vidljiva tek kada fizički spriječi kretanje, a u nekim otvara druge prostore pomoću odraza. Ovisno o razini rasvjete reflektiraju se slike koje su iza ili sa strane, a koje se preklapaju s odrazom promatrača. Postoji više razina slike koje su simultano prisutne. ORIS U situacijama kada stvarate potpuni mrak, čemu služi ukidanje prostora? ivana franke Stvaranju novog prostora. ORIS To je ono što smo mi nazvali prostor naprema uprostorenju. Ukineš prostor i onda uprostoriš određenu ideju, koncept kroz neki novi medij. Svjetlo i refleksija tu se pojavljuju kao materijal. Jako je velika dinamika unutar Vaših prostora koji su dokinuti. Moji doživljaji većine tih radova su takvi da je stanje u koje te oni dovode izuzetno dinamično i stalno promjenjivo. Takav je rad bio Latency (Sala Colonne) u Palazzu Querini Stampalia u Veneciji. ivana franke Prostor naprema uprostorenju koncepta izvrsna je A flicker or flash of light I have used in a number of my works is a temporal-visual or temporal-spatial unit of our environment reflection. Depending on the level of light, images which are behind or on the side, and which overlap with the reflection of the viewer are reflected. There are multiple levels of images that are simultaneously present. ORIS In situations where you create complete darkness, what is the purpose of the elimination of space? ivana franke A creation of new space. ORIS It is what we call space vs. spatialization. You annihilate the space, and then you spatialize a certain idea, a concept through a new medium. Here the light and the reflection emerge as a material. There is a great dynamics within your spaces that are eliminated. My own experience of most of these works is that they lead you to a state that is extremely dynamic and constantly changing. One such work was the Latency (Sala Colonne) at the Palazzo Querini Stampalia in Venice. ivana franke Space vs. spatialization of concept is an excellent definition. The Latency was about a complete isolation of the highlight phenomenon; the space was eliminated completely to make the perceptual effect precise. That type of work can also be done in a space which is not completely dark, but creates another type of experience and dynamics. The definicija. U radu Latency radi se o potpunoj izolaciji highlight fenomena i prostor je dokinut u potpunosti da bi perceptivni efekt bio precizan. Taj tip radova može se izvesti i u prostoru koji nije potpuno mračan, ali stvara drugi tip doživljaja i dinamike. Dokidanje prostora doprinosi pojačavanju intenziteta ciljanog aspekta vizualno-prostornog doživljaja. ORIS Neki radovi započeti su kao prostorni modeli koji se promatraju kao objekti da bi u daljnjoj nadgradnji postali ambijenti koji preuzmu i prostor i posjetitelja. ivana franke Ti modeli su mentalne vježbe i istraživanje različitih prostornih koncepcija koje koristim i modeli i crteži, koji ne funkcioniraju na istom principu doživljaja kao instalacije i veći ambijenti. Velik broj tih radova bavi se idejama prostora, npr. multidimenzionalnog prostora koji na perceptivnoj razini ne daju informaciju koja je vezana za te dimenzije. Postoji razlika između koncepcije i doživljaja, a pogotovo u odnosu na percepciju dimenzija. Puno sam radila s multistabilnom percepcijom (multistable perception). ORIS Koja je to razlika između teorija i aplikacije? Što se događa kad se matematička teorija preseli u percipirajući objekt? ivana franke Prostorne prakse i metodologije danas su uključene u mnoge discipline arhitekturu, zemljopis, matematiku, statistiku, psihologiju kao različiti kognitivni koncepti. Mentalne reprezentacije prostora i prostornih koncepata sve su kompleksnije i potrebno je istražiti odnos fizičkog doživljaja i različitih reprezentacija, te njihova ispreplitanja. U velikom broju navedenih disciplina mentalno se koristimo s višim dimenzijama, dok smo doživljajno skučeni na Reprezentacije viših dimenzija su kontraintuitivne u fizičkom smislu. ORIS Kako to primjenjujete na pitanja percepcije? ivana elimination of space contributes to reinforcing the intensity of the targeted aspect of the visual-spatial experience. ORIS Some of the works started as spatial models that were viewed as objects, only to become environments that took over the space and the viewer in a further upgrade. ivana franke These models are mental exercises, an exploration of various spatial concepts that I use both models and drawings, which do not operate on the same experience principle as installations and larger environments. A large number of these works deals with the ideas of space, for instance, a multidimensional space, which on the perceived level does not provide information that is related to those dimensions. There is a difference between the concept and the experience, particularly in relation to the perception of dimensions. I have worked a lot with multistable perception. ORIS What exactly is the difference between the theories and the application? What happens when a mathematical theory moves to a perceiving object? ivana franke Spatial practices and methodologies are nowadays included as different cognitive concepts in many disciplines such as architecture, geography, mathematics, statistics, psychology. Mental representations of space and spatial concepts are increasingly complex, and it is necessary to explore the relationship between physical experience and different representations, as well their intertwining. In a large number of these disciplines, we deal mentally with higher dimensions whereas, experientially, we are confined to In the physical sense, the representations of higher dimensions are counter-intuitive. ORIS How do you apply this to the questions of perception? ivana franke The question is whether it is possible Thinking Dimensions, Thinking Dimensions, oris, broj 95, godina

11 Frame of Reference, Frame of Reference, 2006 Potential Degrees of Freedom, Potential Degrees of Freedom, 2014 (cv) franke Pitanje jest je li moguće promijeniti i izvježbati percepciju, razviti način gledanja kako bi se više dimenzije isto tako mogle vizualno doživjeti. Tu temu istraživala sam u seriji crteža Thinking Dimensions, te također u projektu Potential Degrees of Freedom. U procesu crtanja matematičkih grafova koji predstavljaju više dimenzije događaju se iskustva vizualnog čitanja viših dimenzija, no one se na kraju pretapaju u određeni uzorak (pattern). Možemo li spojiti konceptualno mišljenje o prostoru viših dimenzija i ono što možemo doživjeti, iskusiti kroz osjetila, za sada je neodgovoreno pitanje. U suradnji s timom znanstvenika počinjem raditi na projektu vizualizacije četverodimenzionalnog tijela u trodimenzionalnom prostoru gdje se nadamo doći do nekih uvida. Koristimo analogiju s pričom Flatland: A romance of many dimensions gdje biće iz 2D svijeta pokušava zamisliti treću i više dimenzije. Na analogiji percepcija dimenzija radila sam koristeći multistabilne fenomene u kojima se slika preokreće, prebacuje se iz jednog položaja u drugi: nešto što u jednom trenu vidimo naprijed u drugom se pojavljuje u pozadini. Poziciju onoga koji percipira ne možemo kontrolirati ni definirati i ta neodređenost to change and practice perception, to develop a way of looking so as to be able to also visually experience higher dimensions. I was exploring that topic in a series of drawings titled Thinking Dimensions, as well as in the project titled Potential Degrees of Freedom. In the process of drawing mathematical graphs representing higher dimensions there have been experiences of visual reading of higher dimensions, but they eventually blend into a certain pattern. It has so far been an unanswered question whether we can connect conceptual thinking about a space of higher dimensions with what we can experience perceive through the senses. In cooperation with a team of scientists, I have begun working on a project of visualization of a fourdimensional body in a three-dimensional space where we hope to get some insight. We use the analogy with a novella titled, Flatland: A Romance of Many Dimensions, where a being from the two-dimensional world tries to imagine the third and higher dimensions. When working on the analogy of perceptions of dimensions I used multistable phenomena. The image flips, switches from one position to another something that we see in the front in one point emerges in the background in another. daje dojam postojanja više dimenzija istovremeno. Vezano za taj fenomen razvila sam dosta radova koji se bave odnosom između dvije, tri, četiri dimenzije. ORIS Koji su to konkretni primjeri? ivana franke U radu Frame of Reference krenula sam od dvodimenzionalnih reprezentacija kocke: aksonometrijske, izometrijske i perspektivne, i iz tih crteža izvela sam pravila za konstrukciju trodimenzionalnih objekata. Kada gledamo crtež bilo kojeg od tih dvodimenzionalnih načina prikazivanja, vidimo, odnosno razumijemo kocku. Kada se crteži doslovno oprostore, dobivamo objekte čije forme mentalno ne povezujemo s kockom. No, budući da su izrađeni od pleksiglasa i prozirni, s otisnutim crtežima pojavljuje se fenomen multistabilne percepcije, te ih trodimenzionalne objekte ponovno vidimo kao 2D prikaze kocke. Dakle, broj dimenzija koje vidimo i koje su prisutne te naša interpretacija objekta slijede drugačija pravila nego u svakodnevnici, odnosno čine ta pravila vidljivim kao mentalnu konstrukciju. ORIS No, Vi idete dalje od problematike odnosa samog prostora i njegove reprezentacije. I optički efekti u Vašim radovima nisu sami sebi svrha, oni imaju jedan drugi smisao. We can neither control nor define the position of the perceiver, and this ambiguity gives an impression of several dimensions simultaneously. With regard to that phenomenon, I developed a number of works which deal with the relationship between two, three or four dimensions. ORIS Can you name some specific examples? ivana franke In a work titled, Frame of Reference, I started off with two-dimensional representations of a cube: axonometric, isometric and perspective, and from these drawings I derived rules for the construction of three-dimensional objects. When we look at a drawing of any of these two-dimensional representation modes, we see, that is, we understand a cube. When the drawings are spatialized, literally, what we obtain are objects which forms we do not mentally associate with a cube. However, since they are made of plexiglass and are transparent, inprinted with drawings, a phenomenon of multistable perception occurs, and we again see them the threedimensional objects as the two-dimensional representation of a cube. Thus the number of dimensions that we see and that are present, and our interpretation of the object follow 212 oris, broj 95, godina

12 ivana franke Tehnički, osnovna tema mog istraživanja je odnos percepcije i mišljenja ili spoznaje, primarno unutar područja estetskog iskustva, te prostornih i vizualnih okvira. Zanima me tema odnosa između pitanja što vidim? i što to znači?, odnosno proces iščitavanja značenja iz onoga što vidimo. Taj proces čitanja značenja iz osjetilnih, vizualnih i prostornih informacija koje su nam realno dostupne u najvećoj je mjeri automatski i transparentan, nismo ga svjesni i to nam omogućava nesmetano funkcioniranje u svakodnevnom životu, no također nas intelektualno ograničava. Fokus mojih istraživanja su iskustva situacije i fenomeni koji se pojavljuju na rubovima naše vizualne i prostorne percepcije u kojima taj proces postaje vidljiv jer ne možemo automatski iščitati značenje. To su često vizualni podražaji koji nam se čine efemernima, dvosmislenima, ili tajanstvenima perceptivno su jasni, no kognitivno zagonetni, odnosno logički nemogući te potiču sumnju u točnost vlastite percepcije. Radi se o promatranju svijeta s ruba, s granice našeg kapaciteta gledanja, gdje ono što obično ne možemo vidjeti ulazi u kadar kao osjećaj, halucinacija, prazan prostor, intuicija, vrtoglavica. To su pojave koje imaju potencijal otvoriti naše umove prema nepoznatom, drugom. ORIS Gdje nas vodi taj pogled s ruba, o kakvim je uvidima riječ? ivana franke Ono što nazivamo stvarnost dostupno nam je kroz svjesno iskustvo koje uključuje opažanje, imaginaciju, mišljenje, akcije, i to kroz vrlo kratko vrijeme koje provedemo na Zemlji. Ono je u potpunosti uvjetovano našim biološkim organizmom i okolinom te promjenama unutar njih. Ipak, unutar tog ograničenog pogleda na svijet, u pojedinim trenucima dobivamo uvid u to da postoje bezbrojne druge stvarnosti i svjetovi koji nam nisu direktno dostupni, no s kojima smo povezani na nepojmljivo kompleksne načine, s kojima koegzistiramo, dijelimo prisutnost. Također su nam dostupna iskustva postojanja prostora nemjerljivih, kozmičkih razmjera. Ja bih ta iskustva nazvala uvidima u stvarnost te iz te perspektive krenula dalje razmišljati o organizaciji života u društvu na Zemlji. different rules than in everyday life, that is, they make those rules visible as a mental construct. ORIS But you go beyond the problems of the relationship between the space itself and its representation. The optical effects in your work are also not an end in themselves, they have a different meaning. ivana franke Technically, the main topic of my research is the relationship between perception and thinking or cognition, primarily within the field of aesthetic experience, as well as spatial and visual frameworks. I am interested in the relationship between the questions, What do I see? and What does that mean?, that is, in the process of extracting the meaning from what we see. The process of extracting the meaning from sensory visual and spatial information which is realistically available is largely automatic and transparent. We are unaware of it, which allows us to function smoothly in daily life, but it also limits us intellectually. The focus of my research are the experiences the situations and phenomena that emerge at the edges of our visual and spatial perceptions, at which that process becomes visible, because we cannot read the meaning automatically. These are often visual stimuli that seem ephemeral, ambiguous, or mysterious to us they are clear, perceptively, but cognitively, they are enigmatic, that is, logically impossible, thus raising doubt as to the accuracy of their own perception. It is about viewing the world from the edge, from the limit of our viewing capacity, where what we usually cannot see enters the picture as a feeling, hallucination, empty space, intuition, vertigo. They are all phenomena with a potential to open our minds to the unknown, to the other. ORIS Where does this view from the edge lead us to? What insights does it offer us? ivana franke What we call reality is available to us through conscious experience which comprises observation, imagination, thinking, action, namely, through this very short period of time we spend on the Earth. It is completely conditioned by our biological organisms and the environment, and by changes within them. Nevertheless, within that limited view of the world, at certain moments we get insight into these countless other realities and worlds which are not directly available to us, but with which we are linked in inconceivably complex ways, with which we coexist and share our presence. Also available to us are the experiences of existence of spaces of immeasurable, cosmic scales. I would call such experiences insights into reality, and from that perspective I would proceed to think about the organization of life in society on the Earth. 214 oris, broj 95, godina

Abstract Cover letter. Igor Pašti

Abstract Cover letter. Igor Pašti Abstract Cover letter Igor Pašti Istraživanje Identifikacija tematike/pretraga literature Postavka eksperimenta Izrada eksperimenta Analiza i diskusija rezultata Priprema publikacije Proces publikovanja

More information

m1 ne pazi mislim ono ljudi koriste sve i svašta onaj uh alno look, I mean really people use all kinds of things er, uh but-

m1 ne pazi mislim ono ljudi koriste sve i svašta onaj uh alno look, I mean really people use all kinds of things er, uh but- 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 ovaj al opet je malo [čudno] Er it's again a bit [strange]. [Ma ne znam], bilo je [Well I don't know], there were [raznih situacija, al nije puno].

More information

ODABIR BILJA I PROSTOR (situacija, identitet, metode)

ODABIR BILJA I PROSTOR (situacija, identitet, metode) AGRONOMSKI GLASNIK 2-4/2005. ISSN 0002-1954 Izlaganje sa znanstvenog skupa Conference paper ODABIR BILJA I PROSTOR (situacija, identitet, metode) SELECTION OF PLANTS AND SPACE (situation, identity, methods)

More information

INTERVIEW WICKED PLAN

INTERVIEW WICKED PLAN INTERVIEW WICKED PLAN 1. Please, introduce your band to croatian audience, and how the band was founded? / Predstavite nam svoj bend ukratko, i kako je bend nastao? Dan: The WICKED PLAN founders are Natali

More information

Osnovna pravila. Davanje i prihvatanje kritike. Sadržaj. Šta je to kritika?

Osnovna pravila. Davanje i prihvatanje kritike. Sadržaj. Šta je to kritika? Davanje i prihvatanje kritike Praktikum iz poslovne komunikacije Marko Mišić marko.misic@etf.bg.ac.rs Osnovna pravila o Tačnost rasporedje fleksibilan, ali trebalo bi svi da poštujemo ono što se jednom

More information

BOOK REVIEW. LUCA MALATESTI University of Rijeka. Received: 18/02/2019 Accepted: 21/02/2019

BOOK REVIEW. LUCA MALATESTI University of Rijeka. Received: 18/02/2019 Accepted: 21/02/2019 EuJAP Vol. 14 No. 2 2018 UDK: 130.1 (049.3) BOOK REVIEW Davor Pećnjak, Tomislav Janović PREMA DUALIZMU. OGLEDI IZ FILOZOFIJE UMA (Towards Dualism: Essays from Philosophy of Mind) Ibis grafika: Zagreb,

More information

Medicinski časopisi u otvorenom pristupu: iskorak ili privilegij?

Medicinski časopisi u otvorenom pristupu: iskorak ili privilegij? Medicinski časopisi u otvorenom pristupu: iskorak ili privilegij? Mario Habek Referentni centar za demijelinizacijske bolesti Klinika za neurologiju KBC Zagreb Medicinski fakultet u Zagrebu The future

More information

Hear hear. Århus, 11 January An acoustemological manifesto

Hear hear. Århus, 11 January An acoustemological manifesto Århus, 11 January 2008 Hear hear An acoustemological manifesto Sound is a powerful element of reality for most people and consequently an important topic for a number of scholarly disciplines. Currrently,

More information

Then the picture was taken where the mountain ridges surround the resort at the relaxed side The picture was taken of the red Sky descending One man

Then the picture was taken where the mountain ridges surround the resort at the relaxed side The picture was taken of the red Sky descending One man Then the picture was taken where the mountain ridges surround the resort at the relaxed side The picture was taken of the red Sky descending One man said to another: no gunfire is heard it is hard to hear

More information

This study focuses on the narrative picturebook, establishes its theoretical model,

This study focuses on the narrative picturebook, establishes its theoretical model, 11. One Story and Two Narrators: The Picturebook as a Narrative SUMMARY This study focuses on the narrative picturebook, establishes its theoretical model, and analyses its semantic structure and its narrative

More information

Spatial Formations. Installation Art between Image and Stage.

Spatial Formations. Installation Art between Image and Stage. Spatial Formations. Installation Art between Image and Stage. An English Summary Anne Ring Petersen Although much has been written about the origins and diversity of installation art as well as its individual

More information

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2018

RANI BOOKING TURSKA LJETO 2018 PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY D.O.O. UL. FERHADIJA 24; 71000 SARAJEVO; BIH TEL:033/232523; 033/570700; E-MAIL: INFO@FIBULA.BA; FIBULA@BIH.NET.BA; WEB: WWW.FIBULA.BA SUDSKI REGISTAR: UF/I-1769/02,

More information

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА

41 ГОДИНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СУБОТИЦА THE DIALOGUE OF BUILT HERITAGE WITH ITSELF AN ONGOING PROCESS Nadja Kurtović Folić 1 Nataša Živaljević Luxor 2 УДК: 725/728 DOI:10.14415/konferencijaGFS 2015.081 Summary: Proces integracije starog i novog

More information

[Sur] face: The Subjectivity of Space

[Sur] face: The Subjectivity of Space COL FAY [Sur] face: The Subjectivity of Space Figure 1. col Fay, [Sur] face (2011). Interior view of exhibition capturing the atmospheric condition of light, space and form. Photograph: Emily Hlavac-Green.

More information

Architects should be somewhat playful, somewhat. Arhitekti bi trebali biti ponešto zaigrani, ponešto nelogični. snøhetta.

Architects should be somewhat playful, somewhat. Arhitekti bi trebali biti ponešto zaigrani, ponešto nelogični. snøhetta. razgovarali interviewed by Razgovarali u Oslu 23. lipnja 2009. Saša Bradić Vera Grimmer Arhitekti bi trebali biti ponešto zaigrani, ponešto nelogični Najkasnije 1989. godine grupa mladih norveških arhitekata

More information

The Spell of the Sensuous Chapter Summaries 1-4 Breakthrough Intensive 2016/2017

The Spell of the Sensuous Chapter Summaries 1-4 Breakthrough Intensive 2016/2017 The Spell of the Sensuous Chapter Summaries 1-4 Breakthrough Intensive 2016/2017 Chapter 1: The Ecology of Magic In the first chapter of The Spell of the Sensuous David Abram sets the context of his thesis.

More information

The 14 th International Animated Film Festival NAFF 2019

The 14 th International Animated Film Festival NAFF 2019 PRAVILNIK RULES I: GENERAL ASSUMPTIONS NAFF is individual legal subject that works on propagande of animated film among young people in BiH and other countries. Its main goal is positive influence on developement

More information

STANDARDIZATION OF BUSINESS DECISION-MAKING. Vojko Potočan *

STANDARDIZATION OF BUSINESS DECISION-MAKING. Vojko Potočan * STANDARDIZATION OF BUSINESS DECISION-MAKING Vojko Potočan * Received: 20. 08. 2000. Original scientific paper Accepted: 22. 11. 2000. UDC: 658.5 Enterprise as a business system (BS) assures its own existence

More information

Phenomenology Glossary

Phenomenology Glossary Phenomenology Glossary Phenomenology: Phenomenology is the science of phenomena: of the way things show up, appear, or are given to a subject in their conscious experience. Phenomenology tries to describe

More information

DIGITAL ANALYSIS OF PLACE NAMES IN DE RAPTU CERBERI

DIGITAL ANALYSIS OF PLACE NAMES IN DE RAPTU CERBERI DIGITAL ANALYSIS OF PLACE NAMES IN DE RAPTU CERBERI A l e x S i m r e l l UDK: 821.163.42.09Bunić, J.:81 373.21 Professional paper Alex Simrell University of Zagreb arsimr16@g.holycross.edu Towards the

More information

viša razina ISPIT SLUŠANJA (Listening Paper)

viša razina ISPIT SLUŠANJA (Listening Paper) viša razina ISPIT SLUŠANJA (Listening Paper) ENG07.HR.R.K3.12 12.indd 1 12.7.2011 10:21:05 Prazna stranica 99 2.indd 2 12.7.2011 10:21:05 UPUTE Pozorno slijedite sve upute. Ne okrećite stranicu i ne rješavajte

More information

osnovna razina READING AND WRITING PAPER

osnovna razina READING AND WRITING PAPER Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja osnovna razina READING AND WRITING PAPER 12 Reading and writing paper Prazna stranica 99 UPUTE Pozorno slijedite sve upute. Ne okrećite stranicu i ne

More information

Participatory museum experiences and performative practices in museum education

Participatory museum experiences and performative practices in museum education Participatory museum experiences and performative practices in museum education Marco Peri Art Museum Educator and Consultant at MART, Museum of Modern and Contemporary Art of Trento and Rovereto (Italy)

More information

SocioBrains THE INTEGRATED APPROACH TO THE STUDY OF ART

SocioBrains THE INTEGRATED APPROACH TO THE STUDY OF ART THE INTEGRATED APPROACH TO THE STUDY OF ART Tatyana Shopova Associate Professor PhD Head of the Center for New Media and Digital Culture Department of Cultural Studies, Faculty of Arts South-West University

More information

viša razina ISPIT SLUŠANJA (Listening Paper)

viša razina ISPIT SLUŠANJA (Listening Paper) viša razina ISPIT SLUŠANJA (Listening Paper) ENG11.HR.R.K3.12 0039 12 1.indd 1 5.11.2012 10:44:03 Prazna stranica 99 2.indd 2 5.11.2012 10:44:03 UPUTE Pozorno slijedite sve upute. Ne okrećite stranicu

More information

UMAC s 7th International Conference. Universities in Transition-Responsibilities for Heritage

UMAC s 7th International Conference. Universities in Transition-Responsibilities for Heritage 1 UMAC s 7th International Conference Universities in Transition-Responsibilities for Heritage 19-24 August 2007, Vienna Austria/ICOM General Conference First consideration. From positivist epistemology

More information

ivana keser marjetica potrë voda, komunikacija, prebivaliπte water, communication shelter

ivana keser marjetica potrë voda, komunikacija, prebivaliπte water, communication shelter ivana keser marjetica potrë voda, komunikacija, prebivaliπte water, communication shelter sl.1: M. PotrË, Kagiso: Skeleton House, 2000. - 2001. Graappleevinski materijal / Building material, dimenzije

More information

ANDRÁS PÁLFFY INTERVIEWS FRANK ESCHER AND RAVI GUNEWARDENA

ANDRÁS PÁLFFY INTERVIEWS FRANK ESCHER AND RAVI GUNEWARDENA ANDRÁS PÁLFFY INTERVIEWS FRANK ESCHER AND RAVI GUNEWARDENA When we look at the field of museum planning within architectural practice and its developments over the last few years, we note that, on one

More information

viša razina LISTENING PAPER

viša razina LISTENING PAPER Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja viša razina LISTENING PAPER 12 ENG-V-C-slusanje.indb 1 30.11.2010 9:58:07 Prazna stranica 99 ENG-V-C-slusanje.indb 2 30.11.2010 9:58:07 UPUTE Pozorno

More information

15th International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME)

15th International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME) 15th International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME) May 31 June 3, 2015 Louisiana State University Baton Rouge, Louisiana, USA http://nime2015.lsu.edu Introduction NIME (New Interfaces

More information

osnovna razina READING AND WRITING PAPER

osnovna razina READING AND WRITING PAPER Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Engleski jezik osnovna razina READING AND WRITING PAPER 12 Reading and writing paper Prazna stranica 99 UPUTE Pozorno slijedite sve upute. Ne okrećite

More information

Renaissance Old Masters and Modernist Art History-Writing

Renaissance Old Masters and Modernist Art History-Writing PART II Renaissance Old Masters and Modernist Art History-Writing The New Art History emerged in the 1980s in reaction to the dominance of modernism and the formalist art historical methods and theories

More information

MEĐUNARODNI KONGRES MARKETING PROGRAM

MEĐUNARODNI KONGRES MARKETING PROGRAM MEĐUNARODNI KONGRES www.ugoscgrs.rs MARKETING PROGRAM IZLAGAČ 6m2 štand X 2 800 Stranice alu. konstrukcija i bele panel ispune, visina 250cm, širina panel ispune 100cm Panel iznad pulta sa logo printom

More information

Challenging Form. Experimental Film & New Media

Challenging Form. Experimental Film & New Media Challenging Form Experimental Film & New Media Experimental Film Non-Narrative Non-Realist Smaller Projects by Individuals Distinguish from Narrative and Documentary film: Experimental Film focuses on

More information

A Comprehensive Critical Study of Gadamer s Hermeneutics

A Comprehensive Critical Study of Gadamer s Hermeneutics REVIEW A Comprehensive Critical Study of Gadamer s Hermeneutics Kristin Gjesdal: Gadamer and the Legacy of German Idealism. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xvii + 235 pp. ISBN 978-0-521-50964-0

More information

A) Instructions for preparing original articles Krajnji rok za prihvaćanje radova i sažetaka je godine.

A) Instructions for preparing original articles Krajnji rok za prihvaćanje radova i sažetaka je godine. A) Instructions for preparing original articles Krajnji rok za prihvaćanje radova i sažetaka je 15.05.2018. godine. Signa Vitae Journal publishes papers covering adult, pediatric and neonatal intensive

More information

Space is Body Centred. Interview with Sonia Cillari Annet Dekker

Space is Body Centred. Interview with Sonia Cillari Annet Dekker Space is Body Centred Interview with Sonia Cillari Annet Dekker 169 Space is Body Centred Sonia Cillari s work has an emotional and physical focus. By tracking electromagnetic fields, activity, movements,

More information

Mixing Metaphors. Mark G. Lee and John A. Barnden

Mixing Metaphors. Mark G. Lee and John A. Barnden Mixing Metaphors Mark G. Lee and John A. Barnden School of Computer Science, University of Birmingham Birmingham, B15 2TT United Kingdom mgl@cs.bham.ac.uk jab@cs.bham.ac.uk Abstract Mixed metaphors have

More information

When did you start working outside of the black box and why?

When did you start working outside of the black box and why? 190 interview with kitt johnson Kitt Johnson is a dancer, choreographer and the artistic director of X-act, one of the longest existing, most productive dance companies in Denmark. Kitt Johnson in a collaboration

More information

A STEP-BY-STEP PROCESS FOR READING AND WRITING CRITICALLY. James Bartell

A STEP-BY-STEP PROCESS FOR READING AND WRITING CRITICALLY. James Bartell A STEP-BY-STEP PROCESS FOR READING AND WRITING CRITICALLY James Bartell I. The Purpose of Literary Analysis Literary analysis serves two purposes: (1) It is a means whereby a reader clarifies his own responses

More information

Accuracy a good abstract includes only information included in the thesis exhibit.

Accuracy a good abstract includes only information included in the thesis exhibit. MFA Thesis Catalog An abstract is a short (200-300 words), objective description of your thesis work, in a clearly written prose document. This is not the place for poetic or creative writing, since it

More information

Naïve realism without disjunctivism about experience

Naïve realism without disjunctivism about experience Naïve realism without disjunctivism about experience Introduction Naïve realism regards the sensory experiences that subjects enjoy when perceiving (hereafter perceptual experiences) as being, in some

More information

Nika Radić Moramo se razgovarati

Nika Radić Moramo se razgovarati Nika Radić Moramo se razgovarati HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI GLIPTOTEKA Zagreb, od 8. veljače do 27. veljače 2011. Moramo se razgovarati. I znamo da razgovori koji tako počnu obično ne idu

More information

REVIEW ARTICLE IDEAL EMBODIMENT: KANT S THEORY OF SENSIBILITY

REVIEW ARTICLE IDEAL EMBODIMENT: KANT S THEORY OF SENSIBILITY Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy, vol. 7, no. 2, 2011 REVIEW ARTICLE IDEAL EMBODIMENT: KANT S THEORY OF SENSIBILITY Karin de Boer Angelica Nuzzo, Ideal Embodiment: Kant

More information

Is Genetic Epistemology of Any Interest for Semiotics?

Is Genetic Epistemology of Any Interest for Semiotics? Daniele Barbieri Is Genetic Epistemology of Any Interest for Semiotics? At the beginning there was cybernetics, Gregory Bateson, and Jean Piaget. Then Ilya Prigogine, and new biology came; and eventually

More information

osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Reading and Writing Paper)

osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Reading and Writing Paper) osnovna razina ISPIT ČITANJA I PISANJA (Reading and Writing Paper) ENG20.HR.R.K1.16 6212 12 1.indd 1 1.7.2014 9:10:15 Prazna stranica 99 2.indd 2 1.7.2014 9:10:15 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte sve upute

More information

Embodied music cognition and mediation technology

Embodied music cognition and mediation technology Embodied music cognition and mediation technology Briefly, what it is all about: Embodied music cognition = Experiencing music in relation to our bodies, specifically in relation to body movements, both

More information

Q2: Do you think creativity is something of genetic or environmental, or both? Q3: One can learn to be creative or not? How?

Q2: Do you think creativity is something of genetic or environmental, or both? Q3: One can learn to be creative or not? How? Marco Mozzoni interview with author Keri Smith For BRAINFACTOR http://brainfactor.it Q1: What is creativity? KS: In my opinion creativity is the ability to perceive things (and the world) from many different

More information

GV3P401 TeSys GV3 termo magnetski-prekidač-30 40A- EverLink BTR/izravni konektori

GV3P401 TeSys GV3 termo magnetski-prekidač-30 40A- EverLink BTR/izravni konektori Podatkovni list proizvoda Karakteristike GV3P401 TeSys GV3 termo magnetski-prekidač-30 40A- EverLink BTR/izravni konektori Glavno Range Product name Device short name Product or component type Device application

More information

ON IMPROVISATION, MAKING, THINKING

ON IMPROVISATION, MAKING, THINKING ON IMPROVISATION, MAKING, THINKING JULIO BERMUDEZ! UNIVERSITY OF UTAH TOM FOWLER! CALPOLY, SAN LUIS OBISPO BENNETT NEIMAN! TEXAS TECH UNIVERSITY Argument This paper investigates architectural design as

More information

THE DIDACTIC PROCESS AT THE ATELIER OF SCULPTURE, PREPARED FOR STUDENTS OF ARCHITECTURE

THE DIDACTIC PROCESS AT THE ATELIER OF SCULPTURE, PREPARED FOR STUDENTS OF ARCHITECTURE JÓZEF WĄSACZ, BARBARA BAJOR, PIOTR IDZI* THE DIDACTIC PROCESS AT THE ATELIER OF SCULPTURE, PREPARED FOR STUDENTS OF ARCHITECTURE A b s t r a c t The article presents the purpose and suitability of teaching

More information

Kant: Notes on the Critique of Judgment

Kant: Notes on the Critique of Judgment Kant: Notes on the Critique of Judgment First Moment: The Judgement of Taste is Disinterested. The Aesthetic Aspect Kant begins the first moment 1 of the Analytic of Aesthetic Judgment with the claim that

More information

Reality According to Language and Concepts Ben G. Yacobi *

Reality According to Language and Concepts Ben G. Yacobi * Journal of Philosophy of Life Vol.6, No.2 (June 2016):51-58 [Essay] Reality According to Language and Concepts Ben G. Yacobi * Abstract Science uses not only mathematics, but also inaccurate natural language

More information

ARCH 121 INTRODUCTION TO ARCHITECTURE I WEEK

ARCH 121 INTRODUCTION TO ARCHITECTURE I WEEK ARCH 121 INTRODUCTION TO ARCHITECTURE I WEEK 3: Form: Perceptual Laws of Visual Organization (Gestalt Theory) and Compositional Principles (Part 1) From: Roth, L., Understanding Architecture: Its Elements,

More information

Edward Winters. Aesthetics and Architecture. London: Continuum, 2007, 179 pp. ISBN

Edward Winters. Aesthetics and Architecture. London: Continuum, 2007, 179 pp. ISBN zlom 7.5.2009 8:12 Stránka 111 Edward Winters. Aesthetics and Architecture. London: Continuum, 2007, 179 pp. ISBN 0826486320 Aesthetics and Architecture, by Edward Winters, a British aesthetician, painter,

More information

Preslikavanje ili funkcija. Copying or Function. mate maras. mate maras

Preslikavanje ili funkcija. Copying or Function. mate maras. mate maras mate maras Preslikavanje ili funkcija mate maras Copying or Function razgovarali interviewed by Vera Grimmer Joško Belamarić fotografije photographs by portreti portraits Arhiva/Archive Mate Maras (mm)

More information

GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA I

GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA I UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA STRANE JEZIKE METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET GRAMATIKA ENGLESKOG JEZIKA I PRIREDIO: DANILO ALAGIĆ PODGORICA, SEPTEMBAR 2009. CONTENTS: CHAPTER ONE: INTRODUCTION INTO ENGLISH

More information

Urban Space and Architectural Scale - Two Examples of Empirical Research in Architectural Aesthetics

Urban Space and Architectural Scale - Two Examples of Empirical Research in Architectural Aesthetics Urban Space and Architectural Scale - Two Examples of Empirical Research in Architectural Aesthetics Weber, Ralf and Wolter, Birgit*; Jacobsen, Thomas*; Vosskoetter, Silke** * Collaborators in Project

More information

Identity of Work of Fine Arts in the Generated Process

Identity of Work of Fine Arts in the Generated Process Identity of Work of Fine Arts in the Generated Process Stjepko Rupčić Faculty of Teacher Education, University of Zagreb Croatian Journal of Education Vol.17; Sp.Ed.No.1/2015: pages: 241-251 Review paper

More information

03 Theoretical discourse

03 Theoretical discourse 03 Theoretical discourse The Theoretical Discourse focuses on the intangible dimensions related to architecture such as memory and experience. It is important to consider the intangible dimension in architecture

More information

Movements: Learning Through Artworks at DHC/ART

Movements: Learning Through Artworks at DHC/ART Movements: Learning Through Artworks at DHC/ART Movements is a tool designed by the DHC/ART Education team with the goal of encouraging visitors to develop and elaborate on the key ideas examined in our

More information

Emocije, spoznaja i filmska glazba 4

Emocije, spoznaja i filmska glazba 4 J e ff Smith Emocije, spoznaja i filmska glazba 4 Jedna me scena na kraju filma Čovjek slon (The Elephant Man, 1980) Davida Lyncha uvijek uspije dirnuti u srce. John Merrick (John Hurt), stravično izobličen

More information

US Army Corps of Engineers Visitor Center Evaluation Strategy

US Army Corps of Engineers Visitor Center Evaluation Strategy John Veverka & Associates 2001 US Army Corps of Engineers Visitor Center Evaluation Strategy Purpose Quite often visitors to COE projects and visitor centers do not come in direct contact with COE staff.

More information

PARAMETERS INFLUENCING NOISE ESTIMATION UDC Miroslava A. Milošević, Aleksandra M. Mitić, Milan S. Milošević

PARAMETERS INFLUENCING NOISE ESTIMATION UDC Miroslava A. Milošević, Aleksandra M. Mitić, Milan S. Milošević FACTA UNIVERSITATIS Series: Working and Living Environmental Protection Vol. 2, N o 4, 2004, pp. 277-284 PARAMETERS INFLUENCING NOISE ESTIMATION UDC 612.014.45 Miroslava A. Milošević, Aleksandra M. Mitić,

More information

Kratki film i kreativnost

Kratki film i kreativnost A. Đurković, Kratki film i kreativnost 5(9)#18 2016 UDK 791-22:159.954 Pregledni članak Review article Primljeno: 12.7.2016. Ana Đurković RTS, Beograd djurkovicana@yahoo.com Kratki film i kreativnost Sažetak

More information

GLOSSARY for National Core Arts: Visual Arts STANDARDS

GLOSSARY for National Core Arts: Visual Arts STANDARDS GLOSSARY for National Core Arts: Visual Arts STANDARDS Visual Arts, as defined by the National Art Education Association, include the traditional fine arts, such as, drawing, painting, printmaking, photography,

More information

Studije. Marin Biondić. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR Rijeka

Studije. Marin Biondić. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR Rijeka Studije Pregledni članak UDK 165.62(045) doi: 10.21464/fi37310 Primljeno 11. 4. 2017. Marin Biondić Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, HR 51000 Rijeka marinbiondic@yahoo.com

More information

My thesis is that not only the written symbols and spoken sounds are different, but also the affections of the soul (as Aristotle called them).

My thesis is that not only the written symbols and spoken sounds are different, but also the affections of the soul (as Aristotle called them). Topic number 1- Aristotle We can grasp the exterior world through our sensitivity. Even the simplest action provides countelss stimuli which affect our senses. In order to be able to understand what happens

More information

Pljuni istini u oči (a zatim brzo zatvori oči pred istinom) -

Pljuni istini u oči (a zatim brzo zatvori oči pred istinom) - Pljuni istini u oči (a zatim brzo zatvori oči pred istinom) 110 Ivana Bago Antonia Majača Spit in the Eye of Truth (then quickly close your eyes before it) časopis za suvremena likovna zbivanja Oglasite

More information

Capstone Design Project Sample

Capstone Design Project Sample The design theory cannot be understood, and even less defined, as a certain scientific theory. In terms of the theory that has a precise conceptual appliance that interprets the legality of certain natural

More information

ENGLESKA KNJIŽEVNOST SPECIJALNI KURS Program: ŠEKSPIR

ENGLESKA KNJIŽEVNOST SPECIJALNI KURS Program: ŠEKSPIR Predmet: ENGLESKA KNJIŽEVNOST SPECIJALNI KURS Program: ŠEKSPIR VII i VIII semestar Broj časova: 4 (2+2) Predavanja: Vežbanja: dr Vladislava Gordić-Petković, vanredni profesor (2 časa nedeljno) Filozofski

More information

Chapter 2 Christopher Alexander s Nature of Order

Chapter 2 Christopher Alexander s Nature of Order Chapter 2 Christopher Alexander s Nature of Order Christopher Alexander is an oft-referenced icon for the concept of patterns in programming languages and design [1 3]. Alexander himself set forth his

More information

Aural Architecture: The Missing Link

Aural Architecture: The Missing Link Aural Architecture: The Missing Link By Barry Blesser and Linda-Ruth Salter bblesser@alum.mit.edu Blesser Associates P.O. Box 155 Belmont, MA 02478 Popular version of paper 3pAA1 Presented Wednesday 12

More information

Film je mrtav! Živio film!. Peter Greenaway o budućnosti medija

Film je mrtav! Živio film!. Peter Greenaway o budućnosti medija 4(7)#16 2015 UDK 791(091) Greenaway, P. 791:316.774 Prethodno priopćenje Preliminary communication Primljeno: 21.6.2015. Angelina Milosavljević-Ault Fakultet za medije i komunikacije, Beograd andjelijam@gmail.com

More information

Habit, Semeiotic Naturalism, and Unity among the Sciences Aaron Wilson

Habit, Semeiotic Naturalism, and Unity among the Sciences Aaron Wilson Habit, Semeiotic Naturalism, and Unity among the Sciences Aaron Wilson Abstract: Here I m going to talk about what I take to be the primary significance of Peirce s concept of habit for semieotics not

More information

KULTURA PAMĆENJA I PROSTOR GRADA. PRILOG ARHITEKTONSKIM I URBANISTIČKIM TUMAČENJIMA OD RUSKINA DO POSTMODERNIZMA

KULTURA PAMĆENJA I PROSTOR GRADA. PRILOG ARHITEKTONSKIM I URBANISTIČKIM TUMAČENJIMA OD RUSKINA DO POSTMODERNIZMA DOI 10.17234/SocEkol.24.2.5 UDK 316.334.56 711.4 Pregledni rad. Primljeno: 22. 3. 2016. Prihvaćeno: 17. 9. 2016. KULTURA PAMĆENJA I PROSTOR GRADA. PRILOG ARHITEKTONSKIM I URBANISTIČKIM TUMAČENJIMA OD RUSKINA

More information

Review of Illingworth, Shona (2011). The Watch Man / Balnakiel. Belgium, Film and Video Umbrella, 2011, 172 pages,

Review of Illingworth, Shona (2011). The Watch Man / Balnakiel. Belgium, Film and Video Umbrella, 2011, 172 pages, Review of Illingworth, Shona (2011). The Watch Man / Balnakiel. Belgium, Film and Video Umbrella, 2011, 172 pages, 15.00. The Watch Man / Balnakiel is a monograph about the two major art projects made

More information

ADORNOVA I HORKHEIMEROVA KRITIKA MASOVNE INDUSTRIJSKE KULTURE NA TEMELJU PROSVJETITELJSKIH IDEJA SLOBODE, UMA I JEDNAKOSTI

ADORNOVA I HORKHEIMEROVA KRITIKA MASOVNE INDUSTRIJSKE KULTURE NA TEMELJU PROSVJETITELJSKIH IDEJA SLOBODE, UMA I JEDNAKOSTI Arhe XI, 22/2014 UDK 1 Adorno 1 Horkheimer 67.01 : 17.023.36 Originalni naučni rad Original Scientific Article MIRELA KARAHASANOVIĆ 1 Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH ADORNOVA I HORKHEIMEROVA

More information

Typography Culture in Croatia

Typography Culture in Croatia Kultura tipografije u Hrvatskoj da m ir br a lić n ikol a 94 đu r ek MAROJ E MRDULJAŠ ž elj ko ser da r ev ić Typography Culture in Croatia časopis za suvremena likovna zbivanja Tipografija umijeće oblikovanja

More information

Objective Interpretation and the Metaphysics of Meaning

Objective Interpretation and the Metaphysics of Meaning Objective Interpretation and the Metaphysics of Meaning Maria E. Reicher, Aachen 1. Introduction The term interpretation is used in a variety of senses. To start with, I would like to exclude some of them

More information

PHL 317K 1 Fall 2017 Overview of Weeks 1 5

PHL 317K 1 Fall 2017 Overview of Weeks 1 5 PHL 317K 1 Fall 2017 Overview of Weeks 1 5 We officially started the class by discussing the fact/opinion distinction and reviewing some important philosophical tools. A critical look at the fact/opinion

More information

Theory or Theories? Based on: R.T. Craig (1999), Communication Theory as a field, Communication Theory, n. 2, May,

Theory or Theories? Based on: R.T. Craig (1999), Communication Theory as a field, Communication Theory, n. 2, May, Theory or Theories? Based on: R.T. Craig (1999), Communication Theory as a field, Communication Theory, n. 2, May, 119-161. 1 To begin. n Is it possible to identify a Theory of communication field? n There

More information

Image Quality & System Design Considerations. Stuart Nicholson Architect / Technology Lead Christie

Image Quality & System Design Considerations. Stuart Nicholson Architect / Technology Lead Christie Image Quality & System Design Considerations Stuart Nicholson Architect / Technology Lead Christie SIM University - Objectives 1. Review visual system technologies and metrics 2. Explore connections between

More information

Visual communication and interaction

Visual communication and interaction Visual communication and interaction Janni Nielsen Copenhagen Business School Department of Informatics Howitzvej 60 DK 2000 Frederiksberg + 45 3815 2417 janni.nielsen@cbs.dk Visual communication is the

More information

1. What is Phenomenology?

1. What is Phenomenology? 1. What is Phenomenology? Introduction Course Outline The Phenomenology of Perception Husserl and Phenomenology Merleau-Ponty Neurophenomenology Email: ka519@york.ac.uk Web: http://www-users.york.ac.uk/~ka519

More information

Lecture 24 Sociology 621 December 12, 2005 MYSTIFICATION

Lecture 24 Sociology 621 December 12, 2005 MYSTIFICATION Lecture 24 Sociology 621 December 12, 2005 MYSTIFICATION In the next several sections we will follow up n more detail the distinction Thereborn made between three modes of interpellation: what is, what

More information

Brain.fm Theory & Process

Brain.fm Theory & Process Brain.fm Theory & Process At Brain.fm we develop and deliver functional music, directly optimized for its effects on our behavior. Our goal is to help the listener achieve desired mental states such as

More information

Image and Imagination

Image and Imagination * Budapest University of Technology and Economics Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest Abstract. Some argue that photographic and cinematic images are transparent ; we see objects through

More information

Theory or Theories? Based on: R.T. Craig (1999), Communication Theory as a field, Communication Theory, n. 2, May,

Theory or Theories? Based on: R.T. Craig (1999), Communication Theory as a field, Communication Theory, n. 2, May, Theory or Theories? Based on: R.T. Craig (1999), Communication Theory as a field, Communication Theory, n. 2, May, 119-161. 1 To begin. n Is it possible to identify a Theory of communication field? n There

More information

JUN GODINE E N G L E S K I J E Z I K

JUN GODINE E N G L E S K I J E Z I K JUN 2018. GODINE E N G L E S K I J E Z I K Vrijeme rješavanja testa 120 minuta Pažljivo pročitajte uputstvo. Ne okrećite stranice dok to ne dozvoli dežurni nastavnik. Za vrijeme rada na testu nije dozvoljena

More information

NEW YORK STATE TEACHER CERTIFICATION EXAMINATIONS

NEW YORK STATE TEACHER CERTIFICATION EXAMINATIONS NEW YORK STATE TEACHER CERTIFICATION EXAMINATIONS June 2003 Authorized for Distribution by the New York State Education Department "NYSTCE," "New York State Teacher Certification Examinations," and the

More information

Investigating subjectivity

Investigating subjectivity AVANT Volume III, Number 1/2012 www.avant.edu.pl/en 109 Investigating subjectivity Introduction to the interview with Dan Zahavi Anna Karczmarczyk Department of Cognitive Science and Epistemology Nicolaus

More information

By Rahel Jaeggi Suhrkamp, 2014, pbk 20, ISBN , 451pp. by Hans Arentshorst

By Rahel Jaeggi Suhrkamp, 2014, pbk 20, ISBN , 451pp. by Hans Arentshorst 271 Kritik von Lebensformen By Rahel Jaeggi Suhrkamp, 2014, pbk 20, ISBN 9783518295878, 451pp by Hans Arentshorst Does contemporary philosophy need to concern itself with the question of the good life?

More information

2 nd Grade Visual Arts Curriculum Essentials Document

2 nd Grade Visual Arts Curriculum Essentials Document 2 nd Grade Visual Arts Curriculum Essentials Document Boulder Valley School District Department of Curriculum and Instruction February 2012 Introduction The Boulder Valley Elementary Visual Arts Curriculum

More information

PETER - PAUL VERBEEK. Beyond the Human Eye Technological Mediation and Posthuman Visions

PETER - PAUL VERBEEK. Beyond the Human Eye Technological Mediation and Posthuman Visions PETER - PAUL VERBEEK Beyond the Human Eye Technological Mediation and Posthuman Visions In myriad ways, human vision is mediated by technological devices. Televisions, camera s, computer screens, spectacles,

More information

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle   holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/62348 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Crucq, A.K.C. Title: Abstract patterns and representation: the re-cognition of

More information

SYMBOLIC CONFIGURATIONS IN MYTHICAL CONTEXT - EARTH, AIR, WATER, AND FIRE

SYMBOLIC CONFIGURATIONS IN MYTHICAL CONTEXT - EARTH, AIR, WATER, AND FIRE SYMBOLIC CONFIGURATIONS IN MYTHICAL CONTEXT - EARTH, AIR, WATER, AND FIRE Abstract of the thesis: I. Consideration: Why between communication and communion? Settling of their relation; Symbolic revealing,

More information

With thanks to Seana Coulson and Katherine De Long!

With thanks to Seana Coulson and Katherine De Long! Event Related Potentials (ERPs): A window onto the timing of cognition Kim Sweeney COGS1- Introduction to Cognitive Science November 19, 2009 With thanks to Seana Coulson and Katherine De Long! Overview

More information

ksenija orelj rijeka - zagreb - ljubljana - venecija - durban rijeka - zagreb - ljubljana - venice - durban

ksenija orelj rijeka - zagreb - ljubljana - venecija - durban rijeka - zagreb - ljubljana - venice - durban ksenija orelj rijeka - zagreb - ljubljana - venecija - durban rijeka - zagreb - ljubljana - venice - durban W U Rijeci sam. Zanima me spontana i æivotna umjetniëka priëa o situaciji i komunikaciji na domaêem

More information

What most often occurs is an interplay of these modes. This does not necessarily represent a chronological pattern.

What most often occurs is an interplay of these modes. This does not necessarily represent a chronological pattern. Documentary notes on Bill Nichols 1 Situations > strategies > conventions > constraints > genres > discourse in time: Factors which establish a commonality Same discursive formation within an historical

More information