THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION"

Transcription

1 1 IMPLICAȚIILE IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT ÎNTR-O ORGANIZAȚIE THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION Sef lucrări dr. ing. Simona-Elena Avram Universitatea Tehnică Cluj-Napoca Facultatea Stiința şi Ingineria Materialelor Rezumat Lucrarea prezintă analiza preliminară pe care ar trebui să o realizeze orice organizație care doreşte să-şi implementeze un sistem integrat de management (calitate mediu-sănătate ocupațională). Este prezentat modul de lucru în abordarea realizării sistemului de management, pornind de la analiza de proces şi de la interacțiunile om-maşină-mediu. Este prezentat succint un studiu de caz pentru o organizație care procesează deşeuri de material metalic. Abstract The paper presents the preliminary analyze necessary to be perform in each organization that intends to implement an integrated management system (quality-environment- work health). It is shown the procedure for developing of the management system, starting from process analyze and the human machine- environment interaction. It is present a short case study for an organization that process metallic waist. 1. Sisteme integrate de management Sistemul de management integrat înseamnă că mai multe sisteme de management sunt reunite sub o structură comună pentru a simplifica documentația, a uşura auditarea, certificarea şi pentru a canaliza efectele lor sinergice. Integrarea sistemelor de management calitate, mediu şi de sănătate şi securitate în muncă este o tendință firescă într-o lume care se globalizează. Pe viitor organizațiile nu vor putea supraviețui fără să-şi elimine continuu barierele cu un mediu tot mai reglementat şi mai armonizat. Sistemele integrate au la bază 2 premize fundamentale: 1. nu standardele ci clienții, produsele şi procesele stau în centrul comerțului organizației, 2. sistemele de management servesc pentru optimizarea planificării, monitorizării şi analizei proceselor manageriale Managementul integrat reprezintă procesul complex de îmbinare a resurselor şi a activităților de planificare, organizare, dirijare şi control, în vederea realizării obiectivelor organizaționale. Conceptul privind managementul integrat al organizației precizează că pentru a atinge obiectivele organizației este necesară o activitate amplă de conducere, administrare şi gestionare adică este necesar a se ajunge la aşa numita artă de a conduce care presupune printre altele: 1

2 2 conducătorul sau nivelul de decizie trebuie să ia în considerare în procesul decizional simultan mai multe probleme conducătorul trebuie să ierarhizeze problemele în funcție de anumite criterii şi priorități, conducătorul trebuie să fie capabil să se concentreze pe problemele esențiale şi de actualitate iar dacă este întrerupt trebuie să poată relua imediat după rezolvarea întreruperii raționamentul sau lucrarea în cursul căreia a fost întrerupt; conducătorul trebuie să prevadă situațiile posibile cu care se va confrunta; conducătorul trebuie să aibă instrumente de control şi să le utilizeze eficient corectând perturbațiile ce pot apare. Un sistem de management optim şi competitiv se sprijină pe principii de lucru care stabilesc între altele, următoarele acțiuni: planifică - adică stabileşte obiectivele şi procesele necesare obținerii rezultatelor în concordanță cu cerințele clientului şi cu politica organizației; efectuează - adică implementează procesele; verifică - adică monitorizează şi măsoară procesele şi produsul față de politicile, obiectivele şi cerințele pentru produs şi raportează rezultatele; acționează - întreprinde acțiuni pentru îmbunătățirea continuă a performanței proceselor. 2. Implicațiile unui sistem integrat de management Inaintea împlementării unui sistem integrat de management într-o organizație este important: determinarea nevoii de implementare a standardelor în organizație; să se definească domeniile de interes care se doresc integrate, (de ex.: calitatea produselor şi serviciilor protecția mediului sănătate şi securitate în muncă sănătatea alimentului, etc.), în figura 1 sunt prezentate subsistemele unui sistem integrat; să se aleagă standardele de referință pentru fiecare domeniu în parte (ex. SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005, OH SAS 18001:2007, HACCP, etc.) identificarea cerințelor şi domeniilor de aplicare pentru fiecare standard ales pentru aplicare; realizarea unei analize preliminare pentru implementare (ce există, ce trebuie îmbunătățit, ce trebuie adăugat şi cu ce costuri) în funcție de cerințele specifice fiecărui standard ales drept referintă; implementarea sistemului integrat; monitorizarea implementării şi a efectelor acesteia; auditul şi certificarea sistemului integrat. Înainte ca o firmă sau societate să-şi aleagă tipul de sistem de management de mediu sau sănătate ocupațională pe care să-l adopte trebuie să determine dacă are într-adevăr nevoie de acesta. Pentru determinarea acestor motive firma respectivă ar trebui să răspundă afirmativ cel puțin la două din următoarele întrebări: Este nevoită organizația să se conformeze cu legislația şi reglementările de mediu şi/sau cu cele de sănătate ocupațională? Se caută modalități pentru a îmbunăți performanța de mediu şi/sau condițiile de muncă pentru 2

3 3 angajați? Este starea problemelor de mediu sau condițiilor de muncă a ale organizației de natură să cauzeze o răspundere legală semnificativă? Lipsa timpului sau a altor resurse este cea care împiedică organizația să-şi respecte eficient obligațiile de mediu şi a celor referitoare la riscurile profesionale? Pare neclară legătura dintre scopurile de mediu, sănătate ocupațională şi celelalte scopuri ale organizației? Sistemul de management pentru sănătate si securitate în muncă conform BS 8800:1996 sau OHSAS Sistemul de management de mediu conform ISO 14001:2005 sau EMAS II :2001 SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT Alte sisteme de management specifice branşelor: VDA 6 QS 9000 HACCP SCC SR ISO 17025:2001 Sistemul de management al calității conform ISO 9001:2001 Figura 1. Subsistemele sistemului de management integrat Dacă s-a răspuns afirmativ la cel puțin două din întrebările de mai sus atunci se impune implementarea unui sistem integrat în organizație şi va trebui să se informeze asupra tuturor tipurilor de sisteme de management de mediu şi sănătate ocupațională etc. şi să le aleagă pe cele care se potrivesc cel mai bine profilui de activitate desfăşurată. Este bine de ştiut că o astfel de activitate de implementare durează (cu toate fazele) aproximativ doi ani (în funcție de mărimea organizației), timp în care tot personalul din firmă este implicat în activitatea de implementare. Pentru firmele care au implementat un sistem de managementul calității situația este mai uşoară în sensul că sistemul de management de mediu şi cel de sănătate ocupațională se poate baza pe structura creată anterior pentru sistemul de asigurarea calității (care binențeles va fi dezvotată în continuare). Trebuie avut în vedere că acest sistem (ca oricare altul) are atât avantaje cât şi pericole [1,2,3]. Dintre cele mai importante avantaje amintim: Noi piețe şi clienți; Creşterea gradului de conformare; Control operațional crescut; Aces la capital mai uşor; Responsabilitate integrată pentru calitatea produselor, serviciilor, protecția mediului, sănătate 3

4 4 ocupațională; Moral crescut al angajaților; Un sistem bun de control al documentelor; Angajament demonstrat de a proteja mediului şi pentru a proteja angajații, etc. Pericolele cele mai mari care pot să intervină într-o astfel de activitate sunt legate atât de interiorul firmei (schimbarea este dificilă, greu de implicat managerii, timpul managerilor şi al angajaților, costurile interne ale muncii reprezintă cea mai mare parte a resurselor cheltuite de majoritatea organizațiilor pentru SMM), cât şi de mediul exterior ei (posibile cheltuieli suplimetare cu: asistența de consultanță din exterior, instruirea personalului de către persoane/organizații din exterior, auditorii, certificarea). Implementarea unui sistem integrat poate fi un proces costisitor mai ales pentru intreprinderile mici şi mijlocii şi în etapa de început (unul dintre dezavantaje), timpul de recuperare a investiției este în general de 14 luni, iar în unele cazuri este mult mai scurt. Activitatea legată atât de implementare cât şi de desfăşurarea activității într-un sistem integrat este un proces ciclic, fiind un instrument util pentru ca firmele să-şi administreze, să măsoare şi să-şi îmbunătățească toate operațiile. Modul în care sistemul integrat poate fi implementat diferă de la o intreprindere la alta. Caracteristicile diferitelor organizații, cum ar fi tipul de firmă, mărimea, natura şi complexitatea activităților sale, produsele şi serviciile realizate, determină o anumită structură a sistemului de management implementat [2]. În OHSAS 18001:2007, anexa 1, sunt precizate corespondențele dintre standardele ISO 9001:2001 (calitate), ISO 14001:2005 (mediu) şi OH SAS 18001:2007(sănătate ocupațională), cu privire la cerințe pentru fiecare clauză separată, pentru a simplifica implementarea, funcționarea şi certificarea sistemelor. Dacă pentru implementare pentru fiecare domeniu în parte avem câte un standard specific, pentru auditul sistemelor (intern şi extern), avem doar un singur standard de referință SR EN ISO 19011:2003. Se intenționează pe viitor ca să se unifice toate standardele într-unul singur pentru simplificarea operațiilor şi a procedurilor. 3. Analiza preliminară pentru implementare Implementarea unui sistem integrat de management într-o organizație presupune: Câştigarea angajamentului managerului de vârf; Alegerea unui responsabil de sistem integrat; Stabilirea sferei de cuprindere a sistemului integrat; Constituirea unei echipe de implementare. Efectuarea unei analize preliminare (analiza lipsurilor). Pregătirea unui buget şi planificarea în timp a proiectului. Fiecare etapă este importantă, pentru că de modul şi corectitudinea cu care se realizează depinde pe viitor reuşita proiectului în organizație. 4

5 5 Prima activitate practică realizată este Analiza preliminară - care are scopul principal de a furniza informații cu privire la starea societății la un moment dat. Aceasta este folosită ca bază de referință la viitoare analize întreprinse în organizație. În această etapă se determină: Dotările existente în societate, Cerințe legale şi de altă natură, reglementări în vigoare, Analiza proceselor, produselor şi serviciilor; Identificarea aspectelor de mediu ale impacturilor acestora, Identificarea şi evaluarea riscurilor la locurile de muncă Stabilirea şi testarea planurilor pentru situațiile de urgență; etc. Scopul efectuării unei analize preliminare (analiza lipsurilor) este de a identifica: Ce există?, Ce trebuie îmbunătățit?, Ce trebuie adăugat?. Motivele pentru care trebuie să se efectueze o analiză preliminară sunt: Pentru a afla unde ne situăm în prezent; Pentru a măsura eforturile şi resursele necesare implementării unui sistem integrat; Pentru a îmbunătăți competența echipei de implementare. Analiza preliminară se efectuează în următorul mod: Se compară practicile şi procedurile existente în organizație cu cerințele specifice fiecărui standard; Se asigură o instruire de bază a echipei; Se elaborează liste de verificare, pentru zone diferite (cerințe specifice pentru fiecare standard în parte, ex. în tabelul 1 este prezentat schematic modul de analiză pentru domeniul protecția mediului); Se analizează rezultatele, pentru a evidenția lipsurile şi a scoate în evidență cerințele; Se redactează un raport al analizei; Tabelul 1. Modalitate de abordare a cerințelor sistemului de management de mediu Nr. crt. Cerințele (conform ISO 14001:2005) Există Parțial Nu există 1. Politica de mediu X 2. Aspecte de mediu X 3. Cerințe legale sau de altă natură X 4. Obiective şi ținte X 5. Programul de management de mediu X Echipa de implentare trebuie să cuprindă în analiza preliminară toate cerințele specifice fiecărui standard. De exemplu pentru ISO 14001:2005 se cere obligativitatea identificării aspectelor de mediu. Pentru identificarea aspectelor de mediu sunt nevoie de următoarele date: Informații legate de cerințele legislative şi de reglementare, rapoarte, Informații referitoare la fluxurile tehnologice, bilanțuri de materiale, regulamente de fabricație, regulamente de exploatare şi întreținere, instrucțiuni de lucru, rețele de apă canal, instalații electrice; Informații referitoare la intrările de materii prime şi materiale şi ieşirile de produse, subproduse sau deşeuri şi a compoziției chimice ale acestora; 5

6 6 Informații referitoare la instalațiile de reținere şi evacuare a deşeurilor, emisiilor şi apelor uzate; Informații culese în urma vizitelor pe instalație, chestionarelor şi consultării personalului care deservesc instalațiile, responsabilii de mediu din societate. Pentru stabilirea aspectelor semnificative de mediu, respectiv a impacturilor semnificative se va analiza fiecare element de pe fluxul tehnologic. Pentru fiecare componentă a fluxului se realizează o analiză de tipul: intrări proces ieşiri, iar datorită faptului că se doresțe implentarea unui sistem integrat se va realiza şi analiza interacțiunilor om-maşină (procese)- mediu în vederea identificării riscurilor potențiale din organizație. Pentru reuşita urmăririi unui astfel de proiect este necesară o reprezentare spațială. In figura 2. sunt prezentate activitățile de bază necesare implementării în ordinea desfăşurării lor fireşti precum şi durata posibilă de realizare ale activităților. Figura 2. Exemplu de desfăşurare ale activităților de bază pentru implementarea unui sistem integrat de management [7] Realizarea unei analize preliminare şi a unui plan de implementare preliminar are numeroase avantaje: Se va cunoaşte amploarea efortului - costuri (timp, bani); Se va cunoaşte funcțiunile care vor fi considerate; Se vor cunoaşte beneficiile imlementării; Permite echipei de lucru familiarizarea cu cerințele sistemelor de calitate, mediu, sănătate ocupațională etc. şi cu a sistemelor integrate. Asigurarea devotamentului şi abilității de implementare ale echipei. 4. Analiza preliminară de proces sector turnătorie In mod obişnuit turnătoriile funcționează în zone industriale intens populate, caracterizate ca fiind nişte sisteme deschise, bazate pe tehnologii specifice care necesită materii prime şi materiale variate şi în cantități mari. În urma activității de procesare a materiilor prime rezultă cantități mari de deşeuri şi o mare varietate de poluanți. 6

7 7 Pentru obținerea prin turnare a unor piese este nevoie de parcurgerea unor activități bine definite care sunt grupate pe sectoare de activitate. Turnătoria analizată este specializată pe turnarea aliajelor feroase fonte având în dotare cuptoare cu inducție pentru elaborare, linie mecanizată şi manuală pentru formare şi miezuire etc., (procesând în principal deşeuri metalice din centre de recuperare) cu următoarele sectoare: Pregătirea materiilor prime şi auxiliare pentru forme şi miezuri (SPAF, SPAM), SPAF SPAM SPME Realizarea formelor (Formarea); Realizarea miezurilor (Miezuire); Pregătirea materiilor prime şi auxiliare pentru elaborare (SPME); Elaborarea aliajelor (Elaborare); Turnarea aliajelor (Turnare); Răcirea şi solidificarea pieselor (Răcire), Dezbaterea formelor (Dezbatere); Curățarea pieselor (Curățare), Controlul tehnic de calitate (CTC). În figura 3 sunt prezentate sistematic elementele componente ale unui sistem din turnătorie, precum şi modul de interacțiune (legăturile) dintre subsisteme. In realizarea acestei abordări s-a pornit de la schema bloc a fluxului tehnologic, analizându-se procesul în principal din punct de vedere al calității produselor realizate iar apoi din punct de vedere al mediului şi al operatorului. F M E Figura 3. Elementele componente ale unui sistem din turnătorie şi legăturile dintre subsisteme. R T CTC D C Pentru determinarea interacțiunilor om-maşină-mediu, în continuare vor fi prezentate tabelar un extras din rezultatele analizei efectuate într-un sector de turnătorie, pornind de la materiile prime şi materiale, echipamente, elemente de microclimat care au implicații majore în această analiză. Tabelul 2. Nr. Sectorul Materii prime / materiale Echipamente şi instalații Microclimat Crt. analizat / produse rezultate existente în sector Nisipuri Transportoare Pregătire Lianți (gazoşi CO materii 2, lichizi: Uscătoare Temperaturi variabile silicat de sodiu, dextrină, Buncăr pentru materii prime prime şi Iluminare slabă solizi: argilă, bentonită, Separatoare materiale Zgomot şi vibrații 1. etc.) electromagnetice; de formare Pulberi în suspensie Materiale de adaos Poduri rulante; şi miezuire Pulberi sedimentabile Apă industrială Amestecătoare [SPAF- Mirosuri specifice Amestec de formare Mori cu bile, SPAM] /miezuire Concasoare, Buncăre Maşini de format; Temperaturi variabile Bătătoare pneumatice; Formare Amestec de formare / de Iluminare slabă Mese de format [F] miez Zgomot şi vibrații Instalație de captare a 2. Întăritori, CO 2 Pulberi în suspensie prafului; Miezuire Materiale pentru modele Pulberi sedimentabile Instalații de aer comprimat [M] (ceara, lemn, metale ) Mirosuri specifice Maşini specifice pentru Gaze realizat miezuri Ventilatoare In tabelul 3 este prezentat un extras din rezultatele analizei efectuate pentru identificarea interacțiunilor pentru sectorul SPAF- SPAM în vederea stabilirii riscurilor la locurile de muncă în 7

8 8 conformitate cu cerințele OH SAS 18001:2005. Tabelul 3. Model de analiză pentru identificarea interacțiunilor Sectorul Interacțiuni analizat Om maşină Maşină Om Maşină mediu Mediu Om [SPAF] [SPAM] Supraveghere echipamente Manipulare materii prime Vibrații Zgomote Suprafețe calde Vibrații Zgomote, Gaze toxice Căldură /frig Zgomot vibrații Praf Gaze toxice Repararea Pulberi Curenți de aer instalațiilor puternici 5. Concluzii Prin utilizarea unei astfel de abordări se obțin informații clare cu privire caracteristicile proceselor, produselor şi serviciilor şi la impactul pe care acestea le au asupra omului şi mediului. Se pot identifica cu exactitate fazele generatoare de poluare precum şi natura poluării şi zonele în care pot apărea situații de urgență, etc. Implementarea unui sistem integrat de management va genera mai puține proceduri în organizație şi o integrare mai uşoară a problemelor pentru a fi rezolvate; Comunicare internă mai bună şi mai eficientă; Existența în organizație a unui sistem integrat de management poate îmbunătăți imaginea acesteia şi relațiile cu mediul exterior (comunitate, ONG uri, organe de control, etc). Îmbunătățirea condițiilor de muncă, cu impact pozitiv asupra factorului uman şi asupra mediului în general; O abordare mai uşoară şi integrată a problemelor legislative de mediu, sănătate ocupațională. Bibliografie [1]. Avram, S., Pregătirea pentru implementarea Sistemului de Management de Mediu pentru o instalație de îmbuteliere a acetilenei. Lucrare disertație. Cluj-Napoca [2]. Mireşan, M., Sisteme de management de mediu. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca [3]. *** Managementul mediului, Colecție de standarde, Infoterra România, 1997 [4]. Negrei, C., Instrumente şi metode în managementul de mediu. Editura Economică, Bucureşti [5]. Avram, S., ş.a. Influența condițiilor de muncă asupra randamentului activităților productive. Sebeş a 3-a Conferință Națională cu participare internațională Profesorul Dorin Pavel Fonfatorul hidroenergeticii româneşti. [6]. Avram, S. E., Tiberiu Rusu, Analiza preliminară pentru implementarea unui sistem de management de mediu, Revista de Management şi Inginerie Economică, Editura Todesco, Cluj-Napoca, România, vol. 2, nr1. (5), 2003, ISSN X pag [7]. Avram, S. E., Sisteme de management de mediu. Curs post universitar. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

asist. univ. dr. Alma Pentescu

asist. univ. dr. Alma Pentescu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Științe Economice asist. univ. dr. Alma Pentescu - Sibiu, 2015/2016 - Ce este un proiect? Un proiect = o succesiune de activităţi conectate, întreprinse

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT

ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT Marcu Vasile 1, Buhaş Sorin 2 Rezumat Conceptul de sistem scoate în evidenţă interacţiunea,

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Securitatea şi Sănătatea în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă 28 aprilie 2014 Copyright Organizaţia Internaţională a Muncii 2014 Prima

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE Prof. univ. dr. Liviu Ilieş Universitatea Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Abstract. The paper presents the role and the importance of logistics for products and services

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucureşti

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

MANAGEMENT ADMINISTRATIV 1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Management Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind

More information

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU Str. Decebal 12, 510093 Alba Iulia Tel.: (+ 40) 258-818616 (+ 40) 258-815622 Fax: (+ 40) 258-818613 Internet: www.adrcentru.ro e-mail: office@adrcentru.ro FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ

More information

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Drd. Rodica IVORSCHI Academia de Studii Economice București Abstract Stabilirea ierarhiei obiectivelor,

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează Consultanţă pentru management Inţelegerea şi conducerea activităţii de consultanţă ca o afacere Voi face acest lucru în următoarele feluri Examinând modul în care muncesc consultanţii pieţele pe care lucrează

More information

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489)

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Pagina 1 din 13 Anul I MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Obiective: Înţelegerea conceptului general care a stat la baza elaborării singurului standard

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

University politehnica of Bucharest studies in international languages

University politehnica of Bucharest studies in international languages University politehnica of Bucharest University politehnica of Bucharest (Polytechnic University of Bucharest) is the oldest and most prestigious engineering school in Romania, with a tradition accumulated

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANUL OPERAŢIONAL PE 2010 CUPRINS 1. MISIUNEA 2. CURSANŢI 3. RESURSE UMANE 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

More information

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică 2.1. Microsoft EXCEL şi rutina HISTO Deoarece Microsoft EXCEL este relativ bine cunoscut, inclusiv cu unele funcţii pentru prelucrări statistice, în acest

More information

MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ

MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ Ionela-Evelina Tomescu, studentă Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Economice şi GestiuneaAfacerilor Lucrare premiată

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII. ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII. ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor Standardizarea Martie 2013 Revista Asociaţiei de Standardizare din România www.asro.ro ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor Implicarea în

More information

M ANAGEMENTUL INOVARII

M ANAGEMENTUL INOVARII M ANAGEMENTUL INOVARII 2016 M aria Popescu ISBN 978-606-19-0759-5 Maria POPESCU MANAGEMENTUL INOVĂRII 2016 Cuprins Introducere 1. Noţiuni de bază 1.1- Conceptul de inovare 1.2. Tipologia inovării 1.3.

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA

SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA UNITATEA I... 2 1. ORGANIZATIA: DEFINITII, TEORII SI MODELE... 2 1.1.DEFINIŢIA ORGANIZAŢIEI... 3 1. 2. TEORIA CICLULUI VIEŢII... 12 4.3. STRUCTURA ORGANIZATIONALA... 18 1. Complexitatea....

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

Curriculum Vitae BUCUROIU RODICA

Curriculum Vitae BUCUROIU RODICA INFORMAŢII PERSONALE BUCUROIU RODICA PLOIEŞTI; Str. Timotei Cipariu, NR. 4, Bl. 35H, Et. 4, Ap. 14, Jud. Prahova, 100399, ROMÂNIA 0729 222 545 rodica_ bucuroiu@yahoo.com - bucuroiu.rodica Sexul feminin

More information

Gestiunea financiară

Gestiunea financiară Capitolul VIII Gestiunea financiară 8.1. Sistemul financiar al întreprinderii 8.1.1. Resursele şi relaţiile financiare ale întreprinderii 8.1.2. Fluxurile întreprinderii 8.2. Costurile, pragul de rentabilitate

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE SUPORT CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE Titular disciplină: Prof. univ. dr. Dumitru OPREA Suport lucrări practice: Prof. univ. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ Lect. univ. dr. Daniela POPESCUL Copyright 2011

More information

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE Prep. univ. drd. Alexandru Ionuţ ROJA Universitatea de Vest din Timişoara ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

Co C m o mit i tin i g n g to o the h e fut u u t r u e Bun venit la Testo

Co C m o mit i tin i g n g to o the h e fut u u t r u e Bun venit la Testo Bun venit la Testo 30 de filiale pe toate continentele... Testo răspândit în întreaga lume... şi mai mult de 70 de puncte partenere de vânzare şi service în toată lumea Testo Rom SRL Cluj-Napoca MD: Horatiu

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

RAPORT TEHNIC. Investeşte în oameni!

RAPORT TEHNIC. Investeşte în oameni! Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

Pagina 1 din 5 Revizia: 0/ Ediţia 2

Pagina 1 din 5 Revizia: 0/ Ediţia 2 Bd. Mihai Viteazu 1, 300222 Timişoara Tel: 025403670, 025403667 Fax: 025403669 Web: www.mediu.ro e-mail: laborator.mediu@upt.ro LISTA DE DOCUMENTE EXTERNE ÎN VIGOARE Cod: INRG-02-PRG-02 STANDARDE Cerinte

More information

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii CIF Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii Organizaţia Mondială a Sănătăţii Geneva WHO Library Cataloguing-in-Publication data Clasificarea internaţională a funcţionării,

More information

BUTNAR, Lucian- Adrian

BUTNAR, Lucian- Adrian Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) BUTNAR, Lucian- Adrian strada Alexandru Odobescu, cod poştal 430083, Baia Mare, România Telefon(oane) +4-0262-426413 Mobil: - E-mail(uri)

More information

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE 2.1. THE GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE. GUIDANCE DOCUMENT. PRIMA EDIŢIE 1. Introducere În

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

Management. Abordări în strategia managerială a schimbării. Economia 2/2003

Management. Abordări în strategia managerială a schimbării. Economia 2/2003 Abordări în strategia managerială a schimbării Introducere C omplexitatea mediului de afaceri face ca schimbarea să fie de multe ori percepută ca un proces iraţional, mai ales datorită faptului că schimbarea

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII PAGINA 1/38 PAGINA 2/38 CUPRINS 0. INTRODUCERE... 2 0.1 INFORMAŢIE DESPRE USMF... 4 0.2 ABORDAREA PROCESUALĂ... 6 0.3 NOMENCLATORUL REDACŢIILOR MANUALULUI SMC... 6 1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE... 7 2.

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI Prof. Univ. Dr. Constantin CARUNTU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu - Jiu Lect.univ.dr. Mihaela Loredana

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri.

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri. Lean & Six Sigma Catalog cursuri Conținut Lean Six Sigma... 3 Lean Six Sigma Champion... 3 Lean Six Sigma Yellow Belt... 4 Lean Six Sigma Green Belt... 5 Lean Six Sigma Black Belt... 6 Supply Chain Management...

More information

SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT

SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT - Note de curs - Volumul I 1 2 ANCA CRUCERU SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT - Note de curs - Volumul I EDITURA UNIVERSITARĂ Bucureşti, 2015 3 Colecţia

More information

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a Instrument pentru evaluarea riscurilor Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a http://hwi.osha.europa.eu 2 INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR I INFORMAŢII DE BAZĂ / EVALUAREA

More information

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003 ASTEC Global Consultancy Ltd. (formerly Eircom International Consultancy) 25 Merrion Square, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 6618950 Fax: +353 1 6619112 www.astecglobal.com Strategia IT intervalul 2003-2006

More information

TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA FACULTY OF ELECTRONICS, TELECOMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY SUMMARY PHD THESIS

TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA FACULTY OF ELECTRONICS, TELECOMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY SUMMARY PHD THESIS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Regulament nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare

More information

CUM SĂ ELABORĂM PROIECTE DE SUCCES?

CUM SĂ ELABORĂM PROIECTE DE SUCCES? RO 2005/017-536.01.01.02.02 GUVERNUL ROMÂNIEI CUM SĂ ELABORĂM PROIECTE DE SUCCES? Proiect finanţat de Uniunea Europeană (În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria PHARE CBC 2005,

More information

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Prof. Dr. Ioan Oprean - Univ. Creştină Dimitrie Cantemir Lector Drd. Delia Oprean - Univ. Bogdan Vodă Rezumat: This study represents a synthesis on the evolution

More information

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara Abstract: In this work I discuss the general topic of educational

More information

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR Editura ASEM Chişinău 2014 CZU 378:005.6 B 13 Recomandată pentru editare de

More information

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014 Traducerile textului original al documentului sunt furnizate de BERD exclusiv pentru confortul cititorului.

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY

FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI PROF.UNIV.DR. CĂRUNTU CONSTANTIN LECT.UNIV.DR. LĂPĂDUŞI MIHAELA LOREDANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI FINANCIAL

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC MLADIN GHEORGHE, dr. ing. prof. univ., U.T.C.B., Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC ANTOHE GENICA, ing., Director Executiv, ICECON CERT Summary

More information

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri Gheorghe I. RADU INFORMAŢII PERSONALE Nume Gheorghe I. Radu Adresă Telefon e-mail gh.radu@gmail.com, gh_radu@hotmail.com Naţionalitate română Data naşterii 24 iunie 1951 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR Pag. 1 / 17 PROCEDURA GENERALĂ Nr. exemplare: 6 Ediţia: a I -a Nr. pagini: 17 PRIVIND Data intrării în vigoare: 10.10.2013 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNÃTURA ELABORAT PROF. MUSAT CRISTIANA Membru

More information

Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI

Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI Editura UNIVERSITARIA CRAIOVA 2012 Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. dr. Lucian BUŞE Prof. univ. dr. Nicolae SICHIGEA Copyright 2012 Universitaria Toate

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice)

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) 10 Nr. 1 (48), 2012 Arta Medica Referate Generale STRATEGII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) STRATEGIES FOR IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF HEALTH CARE Lilia Moraru

More information