AMINELE BIOGENE-IMPLICATII IN PATOLOGIA UMANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AMINELE BIOGENE-IMPLICATII IN PATOLOGIA UMANA"

Transcription

1 Raport ştiinţific Grant TD 282/2008 cu tema AMINELE BIOGENE-IMPLICATII IN PATOLOGIA UMANA Director grant Asist.drd.Zamosteanu Nina ANUL 2008 Rezultatele obţinute pe parcursul anului 2008 au avut ca obiectiv validarea metodei - HPLC de dozare a unor amine biogene : histamina, cadaverina, tiramina, putresceina. Metoda de validare şi procedura de analiză a produselor alimentare s-a realizat în conformitate cu ghidurile de validare pentru metodele analitice ale FDA (Food and Drug Administration, SUA); EMEA (European Agency for the Evaluation of of Medicinal Products on Evaluation of Medicines for Human Use) şi Procedurile Standard de Operare ale Laboratorului de Bioechivalenţă al Fabricii de Antibiotice Iaşi. 1. Aspecte teoretice ale determinării continutului in amine biogene 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui protocol este de a furniza procedura de validare a metodei HPLC utilizatǎ pentru determinarea conţinutului în amine biogene (histamină, tiramină, cadaverină si putresceina) şi de a demonstra că metoda satisface cerinţele de: liniaritate şi precizie, acurateţe, precizie intermediarǎ şi reproductibilitate, limitǎ de detecţie şi cuantificare, selectivitate Scopul validării Scopul validării este de a aplica protocolul de validare al metodei HPLC de determinare a conţinutului în histamină, tiramină, cadaverină si putresceină din produse alimentare: vin şi salam Metoda analitica Condiţii de operare Coloană cromatografică Lichrosorb (sau echivalentă) RP 18 (250mm x 4,6 mm. i.d.) (5μm); fază mobilă A: un amestec format din 0,1 ml trietilamină şi 800 ml acetat de sodiu 0,02M corectat la ph 7,2 cu acid acetic 2% la care se adaugă 3 ml tetrahidrofuran şi se aduce la 1000 ml cu apă distilată; fază mobilă B: acetat de sodium 0,1M ( corectat la ph 7,2 cu acid acetic 2%) acetonitril metanol: 200:400:400 (v/v/v); detector UV, λ= 338 nm; debitul fazei mobile: 0,9 ml/min; volum injectat 20 μl; soluţie ortoftaldialdehidă: amestec de 100 mg ortoftaldialdehidă, 10 ml soluţie acid boric (2,47g Soluţii utilizate Soluţia de referinţă: se dizolvă 5,0 mg histamină, 5,0 mg tiramină, 5,0 mg cadaverină si 5,0 mg putresceina în 10 ml acid tricloracetic; Soluţia de analizat: la 1 ml probă se adaugă 0,2 ml ortoftaldialdehidă şi se aduce la 2,5 ml cu metanol; Reacţie de culoare: la 1 ml soluţie de analizat respectiv 1 ml soluţie referinţă se adaugă 0,5 ml metanol, 0,1 ml ortoftaldialdehidă şi se diluează la 2,5 ml cu metanol;

2 acid boric cu 75 ml apă distilată corectat la ph 10,4 cu hidroxid de potasiu 45%), 0,03 ml mercaptoetanol şi 0,1 ml metanol.(lange, 2002) 1.4 Definirea parametrilor statistici Parametrii statistici utilizaţi în validare sunt: a) liniaritate şi domeniul de liniaritate b) precizie c) acurateţe d) limitǎ de detecţie şi cuantificare e) precizie intermediarǎ şi reproductibilitate f) selectivitate a)liniaritate şi domeniu de liniaritate Se verifică liniaritatea răspunsului (arie) în domeniul de concentraţie impus de metoda de lucru pentru histamină, tiramină şi cadaverină. Pentru a stabili dacă între cele două seturi de date obţinute există o dependenţă liniară, s-a calculat coeficientul de corelaţie. Pentru determinarea ecuaţiei dreptei de calibrare şi a coeficientului de corelaţie s- a utilizat Microsoft Excel. Domeniu de liniaritate: este intervalul cuprins între limita de detecţie şi nivelul maxim de concentraţie studiat al liniaritǎţii. Criterii de acceptanţǎ: valoarea coeficientului de corelaţie trebuie sǎ fie situat în intervalul 0,990 1, cea ce demonstreazǎ cǎ, în intervalul studiat, dependenţa între concentraţie şi răspuns este liniară. b) Precizie Pentru confirmarea preciziei, metoda s-a aplicat pe un număr de 5 înregistrări replicate efectuate pentru fiecare nivel de concentraţie de la studiul liniaritǎţii, calculându-se pentru fiecare concentraţie valoarea deviaţiei standard relativǎ (RSD) şi repetabilitatea (R) cu formulele: STD 100 RSD% = y în care: STD = deviaţia standard a valorilor lui y; RSD = deviaţie standard relativǎ; y = media aritmetică a valorilor lui y. R % = 2 2 RSD% Criterii de acceptanţǎ: deviaţia standard relativǎ (RSD) pentru fiecare nivel de concentraţie trebuie sǎ se situeze sub 1%, pentru ca metoda propusă sǎ asigure precizia necesară unei determinări analitice. c) Acurateţe Acurateţea reprezintă gradul în care rezultatele generate prin aplicarea metodei de dozare a histaminei, tiraminei şi cadaverinei se situează mai aproape de valorile teoretice.

3 Acurateţea se exprimǎ prin abaterea (%) valorilor experimentale faţǎ de cele teoretice. Acurateţea este mǎsura exactitǎţii metodei analitice. Se determinǎ conţinutul în histamină, tiramină, cadaverină si putresceina, conform metodei, pe trei probe preparate sintetic, ce conţin 400 μg/ml, 500 μg/ml respectiv 600 μg/ml histamină, tiramină, cadaverină si putresceina în cantitǎţi echivalente cu trei nivele de concentratie: 80%, 100% respectiv 120% faţă de cantitatea teoretică. Se determinǎ pentru fiecare nivel de concentraţie: media, deviaţia standard şi deviaţia standard relativǎ (RSD) a conţinuturilor în histamină, tiramină şi cadaverină. Se calculeazǎ abaterea valorilor practice medii faţǎ de cele teoretice. Criterii de acceptanţǎ: abaterea relativǎ (%) trebuie să fie sub 1% d) Limitǎ de detecţie şi cuantificare Limita de detecţie (LOD) reprezintă cea mai mică concentraţie care poate fi considerată ca semnal dat de substanţa examinată. LOD = y 0 + 3STD S în care: y 0 este interceptul cu ordonata al dreptei de calibrare; STD = variaţia standard a valorilor ariilor pentru concentraţie cea mai scăzută; S = panta dreptei de calibrare arie/concentraţie. Limita de cuantificare (LOQ) reprezintă cea mai mică concentraţie de produs care poate fi cantitativ evaluat cu aceeaşi precizie şi acurateţe ca a metodei analitice. LOQ = y STD S în care semnificaţia mărimilor utilizate este aceeaşi cu cea data mai sus. În unele cazuri, LOD poate avea aceeaşi valoare ca şi LOQ. e)precizie intermediarǎ şi reproductibilitate Se realizeazǎ determinǎri replicate pe acelaşi analit, în aceleaşi condiţii impuse de metodă, de acelaşi analist, în zile diferite şi se calculeazǎ pentru fiecare determinare: media, deviaţia standard, deviatia standard relativǎ (RSD) pentru conţinut în histamină şi timp de retenţie. Criterii de acceptanţǎ: RSD (%) pentru conţinut trebuie să fie sub 1% iar pentru timp de retenţie sub 2%. f) Selectivitea Este parametrul de validare prin care se demonstreazǎ cǎ în metoda prezentatǎ histamina nu co-elueazǎ cu alţi componenţi datoraţi solventului sau altor compuşi prezenţi în probă. Selectivitatea metodei este evaluatǎ prin :

4 - injectarea unei soluţii martor (solvent) Criterii de acceptanţǎ: -lipsa interferenţelor datorate solventului sau altor compuşi prezenţi în probă, în raport cu timpul de retenţie al histaminei. 2. Rezultate obţinute Au fost eluate pe cromatograf soluţiile ce conţin etaloanele derivatizate de histamină, tiramină, cadaverină si putresceină. Pe baza datelor obtinuţe au fost trasate curbele etalon pentru cele patru amine, şi au fost evaluati parametrii validării, prezentaţi in tabelul I. Parametrii statistici utilizaţi în validarea metodei sunt: liniaritate şi domeniul de liniaritate, precizie, acurateţe, limitǎ de detecţie şi cuantificare, precizie intermediarǎ şi reproductibilitate, selectivitate. Liniaritatea metodei Intervalul de liniaritate a fost studiat prin efectuarea de determinări pentru concentraţii de histamina, tiramina, cadaverina si putresceina cuprinse intre 10 µg/ml si 600 µg/ml. In continuare sunt prezentate rezultatele obtinute si prelucrarea statistica ( tab.i ) pentru aminele studiate. TABELUL I Date utilizate pentru trasarea curbei de etalonare a aminelor studiate Histamina Concentraţie μg / ml Arie medie Coeficient de corelaţie, r Domeniu de liniaritate μg/ml Ecuatia dreptei de regresie 0, y= x Tiramina Cadaverina , y= x , y=137,835x-634,258

5 Putresceina , Y=297,416x-2035, Precizia metodei Pentru confirmarea preciziei, metoda s-a aplicat pe un număr de 5 înregistrări replicate efectuate pentru fiecare nivel de concentraţie de la studiul liniaritǎţii, calculându-se pentru fiecare concentraţie valoarea deviaţiei standard relativǎ (RSD) şi repetabilitatea (R). Rezultatele sunt redate in tabelul II.. TABELUL II Valori obţinute pentru precizia metodei Compus analizat Parametru statistic Valoare Deviatie standard a 46,48 Histamina valorilor ariilor medie (STD) Deviatie standard relativa 0,44% medie ( RSD%) Repetabilitate medie(r%) 1,25% Deviatie standard a 1273,49 Tiramina valorilor ariilor medie (STD) Deviatie standard relativa 1,61% medie ( RSD%) Repetabilitate medie(r%) 4,45% Deviatie standard a 345,67 Cadaverina valorilor ariilor medie (STD) Deviatie standard relativa 1,14% medie ( RSD%) Repetabilitate medie(r%) 3,95% Valorile obţinute pentru deviaţia standard relativǎ (RSD) sunt situate sub 5%, ceea ce conferǎ precizie metodei analitice. Limitǎ de detecţie şi cuantificare Calculul limitelor de detecţie şi cuantificare pentru aminele studiate, s-a realizat in conformitate cu ghidurile de validare. Pentru histamina s-au obtinut urmatoarele valori: Limită de detecţie (LOD): 2,9341 μg/ml Limită de cuantificare (LOQ): 5,7711 μg/ml Pentru tiramină s-au obţinut urmǎtoarele valori:

6 Limită de detecţie(lod):7,56μg/ml Limită de cuantificare(loq): 8,92 μg/ml Pentru cadaverină s-au obţinut urmǎtoarele valori: Limită de detecţie (LOD): 8,13μg/ml Limită de cuantificare (LOQ): 16,15μg/ml. Acurateţea metodei Acurateţea a fost apreciată prin calcularea erorii relative a regăsirii in intervalul de concentraţii cuprins intre μg/ml pentru aminele studiate. Deoarece valorile obţinute pentru eroarea relativǎ sunt situate sub 1%, metoda utilizată prezintă acurateţea unei metode analitice. Selectivitate În cromatograma obţinută cu solutia martor (solvent) (fig.1) nu se înregistreazǎ picuri care sǎ interfere cromatograma obţinută cu soluţia de analizat (fig2), ceea ce demonstreazǎ ca solventul nu interferă analiza. A fost apoi eluat amestecul de amine. Cromatograma obtinută este prezentată in figura 2. Din figura se observă eluarea la timpi de retenţie diferiţi si distanţaţi, ceea ce evidenţiază faptul ca metoda permite o bună separare a amestecului de amine.anexăm cromatogramele HPLC obţinute cu soluţia martor (solvent), si soluţia de lucru, în aceleaşi condiţii. Fig 1.Cromatograma HPLC pentru soluţia martor(solvent) Fig 2.Cromatograma HPLC pentru soluţia de lucru.

7 Metoda alesă pentru izolarea si concentrarea aminelor biogene din produsele alimentare permite o extracţie al carui randament este de 79% pentru histamina, 74%pentru tiramina, 83% pentru cadaverina si 82% pentru putresceina. Metoda prezintă o buna reproductibilitate si o regăsire bună atat la concentraţii mari cat si concentraţii mici (aşa cum este situatia in cazul produselor alimentare). Metoda de extracţie a fost validată, parmetrii de validare indeplinind criteriile cerute de Food and Drug Administration, SUA (FDA) si European Agency for the Evaluation of of Medicinal Products on Evaluation of Medicines for Human Use ( EMEA).

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică 2.1. Microsoft EXCEL şi rutina HISTO Deoarece Microsoft EXCEL este relativ bine cunoscut, inclusiv cu unele funcţii pentru prelucrări statistice, în acest

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012

Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012 CNATCDU - Panel 4 - Stiinte juridice Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012 1. Între temă, titlu şi conţinutul tezei există concordanţă. 2. Tema tezei este

More information

Modalităţi de cuantificare a PM 10 şi PM 2,5 din aerul ambiental utilizând metoda standardizată

Modalităţi de cuantificare a PM 10 şi PM 2,5 din aerul ambiental utilizând metoda standardizată Disponibil online la adresa www.proenvironment.ro ProEnvironment ProEnvironment 2 (2009) 68-72 Articol original Modalităţi de cuantificare a PM 10 şi PM 2,5 din aerul ambiental utilizând metoda standardizată

More information

Optimizarea profitului în condiţii de criză

Optimizarea profitului în condiţii de criză Economie teoretică şi aplicată Volumul XX (2013), No. 6(583), pp. 57-73 Optimizarea profitului în condiţii de criză Sorin BRICIU Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia sorinbriciu@gmail.com Sorinel

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

EPI INFO. - Cross-tabulation şi testul 2 -

EPI INFO. - Cross-tabulation şi testul 2 - EPI INFO - Cross-tabulation şi testul 2 - Au drept scop verificarea unor ipoteze obţinute în urma centralizării datelor unei cercetări statistice şi stabilirea posibilelor legături între variabile. Acest

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE

PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE Corneliu Mănescu-Avram Nicuşor Zlota Lucrarea prezentata la Conferinta Anuala a SSMR din Romania, Ploiesti, 19-21 octombrie 2012 Abstract. This paper

More information

Biostatistică Medicină Generală. Lucrarea de laborator Nr Intervale de încredere. Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti:

Biostatistică Medicină Generală. Lucrarea de laborator Nr Intervale de încredere. Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti: Biostatistică Medicină Generală Lucrarea de laborator Nr.5 Scop: la sfârşitul laboratorului veţi şti: Să folosiţi foaia de calcul Excel pentru a executa calculele necesare găsirii intervalelor de încredere

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

Consideraţii statistice Software statistic

Consideraţii statistice Software statistic Consideraţii statistice Software statistic 2014 Tipuri de date medicale Scala de raţii: se măsoară în funcţie de un punct zero absolut Scale de interval: intervalul (sau distanţa) dintre două puncte pe

More information

EVOLUŢIA PH-ULUI ŞI A UNOR COMPONENTE PROTEICE DIN PRODUSE VEGETALE SUB INFLUENŢA PROCESĂRII CULINARE

EVOLUŢIA PH-ULUI ŞI A UNOR COMPONENTE PROTEICE DIN PRODUSE VEGETALE SUB INFLUENŢA PROCESĂRII CULINARE Lucrări Ştiinţifice vol. 50, seria Agronomie EVOLUŢIA PH-ULUI ŞI A UNOR COMPONENTE PROTEICE DIN PRODUSE VEGETALE SUB INFLUENŢA PROCESĂRII CULINARE M. AVRAMIUC, Ana LEAHU, L. FĂRTĂIŞ Universitatea Ştefan

More information

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI TEZĂ DE ABILITARE

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI TEZĂ DE ABILITARE UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Şcoala doctorală de INGINERIE TEZĂ DE ABILITARE COMPUŞI BIOLOGIC ACTIVI CU BENEFICII PENTRU SĂNĂTATE DIN PRODUSE VEGETALE ABORDĂRI ANALITICE ŞI EXTRACTIVE HEALTH

More information

Asocierea variabilelor discrete

Asocierea variabilelor discrete Asocierea variabilelor discrete Asocierea variabilelor nominale Tipuri de teste χ Pearson este cel mai utilizat tip de test de semnificaţie χ (de multe ori lipseşte numele "Pearson") şi priveşte asocierea

More information

Programa analitică. Verificare 2.7 Regimul disciplinei OBL

Programa analitică. Verificare 2.7 Regimul disciplinei OBL Programa analitică 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ 1.2 Facultatea DE MEDICINĂ 1.3 Departamentul M2 1.4 Domeniul de studii:

More information

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING PITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING Obiective: aprofundarea conceptului de metodă parţială; însuşirea metodei de calcul direct costing; înţelegerea diferenţelor dintre metodele globale şi parţiale; aprofundarea

More information

2. PORŢI LOGICE ( )

2. PORŢI LOGICE ( ) 2. PORŢI LOGICE (9.4.24) 2.. INTRODUCERE 2.. CONSTANTE ŞI VARIAILE OOLEENE. TAELE DE ADEVĂR În algebra booleană sunt două constante: şi. În funcţie de tipul de logică folosit, de tehnologia utilizată,

More information

Curs 10: Analiza seriilor de timp. Data mining - Curs 10 1

Curs 10: Analiza seriilor de timp. Data mining - Curs 10 1 Curs 0: Analiza seriilor de timp Data mining - Curs 0 Structura Motivaţie Pre-procesarea seriilor de timp Predicţie Identificare şabloane Grupare şi clasificare Detecţie anomalii Data mining - Curs 0 2

More information

CONSIDERAŢII ASUPRA UTILITǍŢII EXAMENULUI HOLTER ECG ÎN EVALUAREA DISFUNCŢIEI VEGETATIVE ŞI A ANOMALIILOR ELECTROCARDIOGRAFICE DIN CIROZA HEPATICǍ

CONSIDERAŢII ASUPRA UTILITǍŢII EXAMENULUI HOLTER ECG ÎN EVALUAREA DISFUNCŢIEI VEGETATIVE ŞI A ANOMALIILOR ELECTROCARDIOGRAFICE DIN CIROZA HEPATICǍ UNIVERSITATEA DE MEDICINǍ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINǍ CONSIDERAŢII ASUPRA UTILITǍŢII EXAMENULUI HOLTER ECG ÎN EVALUAREA DISFUNCŢIEI VEGETATIVE ŞI A ANOMALIILOR ELECTROCARDIOGRAFICE

More information

Defuzzificarea într-un sistem cu logică fuzzy. Aplicaţie: maşina de spălat cu reguli fuzzy. A. Obiective. B. Concepte teoretice ilustrate

Defuzzificarea într-un sistem cu logică fuzzy. Aplicaţie: maşina de spălat cu reguli fuzzy. A. Obiective. B. Concepte teoretice ilustrate Defuzzificarea într-un sistem cu logică fuzzy. Aplicaţie: maşina de spălat cu reguli fuzzy A. Obiective 1) Vizualizarea procesului de selecţie a valorii tranşante de ieşire din mulţimea fuzzy de ieşire

More information

Microsoft Excel partea 1

Microsoft Excel partea 1 Microsoft Excel partea 1 În această parte veţi utiliza următoarele funcţionalităţi ale pachetului software: Realizarea şi formatarea unei foi de calcul Adrese absolute şi relative Funcţii: matematice,

More information

Biraportul în geometria triunghiului 1

Biraportul în geometria triunghiului 1 Educaţia Matematică Vol. 2, Nr. 1-2 (2006), 3-10 Biraportul în geometria triunghiului 1 Vasile Berghea Abstract In this paper we present an interesting theorem of triangle geometry which has applications

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

PROIECT DE LECȚIE. Disciplina: Fizică. Clasa: a X a. Profesor: Moșteanu Gabriela. Unitatea de învăţare: Producerea şi utilizarea curentului electric

PROIECT DE LECȚIE. Disciplina: Fizică. Clasa: a X a. Profesor: Moșteanu Gabriela. Unitatea de învăţare: Producerea şi utilizarea curentului electric PROIECT DE LECȚIE Disciplina: Fizică Clasa: a X a Profesor: Moșteanu Gabriela Unitatea de învăţare: Producerea şi utilizarea curentului electric Titlul lecţiei: Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit.

More information

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs,

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs, Indicatorii de bază privind sănătatea populaţiei raionului şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico - sanitare publice Reţeaua instituţiilor medicale: -spitale republicane 17 - - - - - - -spitale

More information

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ STUDIUL ACTIVITĂŢII UNOR ENZIME HIDROLITICE UTILIZATE ÎN BIOTEHNOLOGIILE VEGETALE

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ STUDIUL ACTIVITĂŢII UNOR ENZIME HIDROLITICE UTILIZATE ÎN BIOTEHNOLOGIILE VEGETALE UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ŞCOALA DOCTORALĂ ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII CRISTEA ADINA-ANCUŢA (CHIŞ) STUDIUL ACTIVITĂŢII UNOR ENZIME HIDROLITICE UTILIZATE ÎN BIOTEHNOLOGIILE

More information

FIŞA DISCIPLINEI. îndrumar de laborator

FIŞA DISCIPLINEI. îndrumar de laborator FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UniversitateaTransilvania din Braşov 1.2 Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1.3 Departamentul Automatică

More information

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI şi BURSE de VALORI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI şi BURSE de VALORI ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI şi BURSE de VALORI LUCRARE DE LICENŢĂ MODELE DE EVALUARE A OPŢIUNILOR (METODE PRACTICE COMPUTAŢIONALE) COORDONATOR: PROF. UNIV. DR.

More information

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE. LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14 ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ŞI SISTEME DE OPERARE LUCRĂRILE DE LABORATOR Nr. 12, 13 şi 14 ELEMENTE DE LOGICĂ NUMERICĂ. REDUCEREA EXPRESIILOR LOGICE. I. SCOPUL LUCRĂRILOR Lucrările prezintă câteva

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal Proba scrisă la Limba engleză

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

INTRODUCERE : Ce este econometria? 1. Scurt istoric privind apariţia econometriei. 2. Definiţia econometriei

INTRODUCERE : Ce este econometria? 1. Scurt istoric privind apariţia econometriei. 2. Definiţia econometriei INTRODUCERE : Ce este econometria?. Scurt istoric privind apariţia econometriei. Definiţia econometriei 3. Noţiuni şi concepte fundamentale ale econometriei modelul econometric Sursa de date Teste statistice

More information

Eşantionarea statistică în auditul financiar pentru estimarea denaturărilor contabile

Eşantionarea statistică în auditul financiar pentru estimarea denaturărilor contabile Eşantionarea statistică în auditul financiar pentru estimarea denaturărilor contabile Abstract Elisabeta JABA*, Ioan-Bogdan ROBU** & Mihaela-Alina ROBU*** Statistical Sampling in Financial Auditing to

More information

Speed Performance Reliability. Medicinal Chemistry Natural Products Peptides & Polymers Organic Synthesis Purifications

Speed Performance Reliability. Medicinal Chemistry Natural Products Peptides & Polymers Organic Synthesis Purifications Automated Flash Chromatography Systems Medicinal Chemistry Natural Products Peptides & Polymers Organic Synthesis Purifications Speed Performance Reliability CombiFlash Rf - Making Fl Improve Your Productivity

More information

Paradoxuri matematice 1

Paradoxuri matematice 1 Educaţia Matematică Vol. 3, Nr. 1-2 (2007), 51-56 Paradoxuri matematice 1 Ileana Buzatu Abstract In this paper we present some interesting paradoxical results that take place when we use in demonstration

More information

ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN

ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, vol XII, pp 9-16 ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN MARIOARA NICOLETA FILIMON 1, ROXANA

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1 SERVIIUL DE TELEOUNIAŢII SPEIALE SEŢIUNEA II AIET DE SARINI ONTRAT DE FURNIZARE EHIPAENTE DE OUNIAŢII PENTRU IPLEENTAREA PROIETULUI REŞTEREA APAITĂŢII DE INTERONETARE A SISTEELOR INFORATIE ŞI BAZELOR DE

More information

HPLC Tips and Tricks. Tiziana Ladisa Sales Support Specialist for Chromatography Italy Thermo Fisher Scientific, Rodano (MI)

HPLC Tips and Tricks. Tiziana Ladisa Sales Support Specialist for Chromatography Italy Thermo Fisher Scientific, Rodano (MI) HPLC Tips and Tricks Tiziana Ladisa Sales Support Specialist for Chromatography Italy Thermo Fisher Scientific, Rodano (MI) The world leader in serving science Overview Thermo Scientific UltiMate 3000

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH ANALELE UNIVERSITĂŢII DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI. Fascicula V Volumul I

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH ANALELE UNIVERSITĂŢII DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI. Fascicula V Volumul I MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH ANALELE UNIVERSITĂŢII DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Fascicula V Volumul I TEHNOLOGII ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI ANUL XXVIII (XXXII) 2010

More information

RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢE

RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢE RAPORT DE ACTIVITATE AL SUBCOMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢE An universitar 2014 2015 1 1. Preambul Având în vedere obligaţiile impuse în virtutea legii şi a standardelor

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

ASPECTE ETICE ALE ANALIZEI DATELOR EPIDEMIOLOGICE

ASPECTE ETICE ALE ANALIZEI DATELOR EPIDEMIOLOGICE Revista Română de Bioetică, Vol. 8, Nr. 1, Ianuarie Martie 2010 ASPECTE ETICE ALE ANALIZEI DATELOR EPIDEMIOLOGICE Alexandru-Ionuţ Petrişor * Rezumat Utilizarea instrumentelor de analiză statistică cere

More information

TUTORIAL: EVALUAREA SUSCEPTIBILITĂŢII LA EROZIUNE PRIN ANALIZĂ BIVARIATĂ

TUTORIAL: EVALUAREA SUSCEPTIBILITĂŢII LA EROZIUNE PRIN ANALIZĂ BIVARIATĂ UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE GEOGRAFIE TUTORIAL: EVALUAREA SUSCEPTIBILITĂŢII LA EROZIUNE PRIN ANALIZĂ BIVARIATĂ Masterand: Mădălina Teodor Profesor coordonator: Prof. Univ. dr. Iuliana Armaş

More information

PRELUCRARE STATISTICA A SIRURILOR DE DATE ELIMINAREA VALORILOR ABERANTE

PRELUCRARE STATISTICA A SIRURILOR DE DATE ELIMINAREA VALORILOR ABERANTE PRELUCRARE STATISTICA A SIRURILOR DE DATE ELIMINAREA VALORILOR ABERANTE A. Scopul lucrarii: Se urmarete realizarea urmatoarelor obiective: - prezetarea metodelor de aaliza i vederea depitarii şi elimiarii

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A FIBRELOR SOLUBILE ÎN PANIFICAŢIE

POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A FIBRELOR SOLUBILE ÎN PANIFICAŢIE Arghire Camelia Posibilităţi de utilizare a fibrelor solubile în panificaţie Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi TEZĂ DE DOCTORAT POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A FIBRELOR SOLUBILE ÎN PANIFICAŢIE (Rezumatul

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT Coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Delia Marina PODEA Doctorand: POPOVICI

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer Laborator 9 Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer My Computer este o componentă ce permite crearea şi organizarea fişierelor şi directoarelor şi gestionarea discurilor. My Computer

More information

ING. CALBOREANU (căs. Badea) CARMEN REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT SUMMARY

ING. CALBOREANU (căs. Badea) CARMEN REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT SUMMARY UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ING. CALBOREANU (căs. Badea) CARMEN REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT SUMMARY DETERMINAREA VARIABILITATĂŢII LA NIVEL

More information

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar 11-1 Pentru anul şcolar 11-1, la disciplina limba engleză, modelul de test inińial/ predictiv

More information

Înregistratoare de energie electrică trifazate Fluke 1732 şi 1734

Înregistratoare de energie electrică trifazate Fluke 1732 şi 1734 DATE TEHNICE Înregistratoare de energie electrică trifazate Fluke 1732 şi 1734 Înregistrarea consumului d energie în timp este acum la dispoziţia dvs. descoperiţi unde pierdeţi energie, optimizaţi consumul

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti,

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006 133 Graph Magics Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, workusmd@yahoo.com 1. Introducere Graph Magics este un program destinat construcţiei

More information

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETÃRII ŞTIINŢIFICE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Şcoala doctorală: Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor TEZÃ DE DOCTORAT Studiu privind îmbunătăţirea

More information

PREŢURI BULETIN STATISTIC DE PRICES STATISTICAL BULLETIN ISSN ISSN L

PREŢURI BULETIN STATISTIC DE PRICES STATISTICAL BULLETIN ISSN ISSN L ISSN 2066-0197 ISSN L 1221-7050 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS BULETIN STATISTIC DE PREŢURI PRICES STATISTICAL BULLETIN CUPRINS CONTENTS Pagina Page Notă metodologică...

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE

O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE de Andrei ECKSTEIN, Timişoara Numeroase noţiuni din analiza matematică au un analog discret. De exemplu, analogul discret al derivatei este diferenţa

More information

Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică şi Informatică. Şcoala Doctorală de Matematică. Teză de Doctorat

Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Matematică şi Informatică. Şcoala Doctorală de Matematică. Teză de Doctorat Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică Şcoala Doctorală de Matematică Teză de Doctorat Proprietăţi topologice ale atractorilor sistemelor iterative de funcţii (Rezumat) Îndrumător

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

ARHITECTURA CALCULATOARELOR 2003/2004 CURSUL 10

ARHITECTURA CALCULATOARELOR 2003/2004 CURSUL 10 ARHITECTURA CALCULATOARELOR 2003/2004 CURSUL 10 4.1.4 Ceasuri (semnale de tact) În majoritatea circuitelor digitale ordinea în care au loc evenimentele este critică. Uneori un eveniment trebuie să preceadă

More information

PREVIZIUNI ÎN ECONOMIE BAZATE PE MODELELE ECONOMETRICE UTILIZÂND EViews 5. ECONOMIC FORECASTS BASED ON ECONOMETRIC MODELS USING EViews 5

PREVIZIUNI ÎN ECONOMIE BAZATE PE MODELELE ECONOMETRICE UTILIZÂND EViews 5. ECONOMIC FORECASTS BASED ON ECONOMETRIC MODELS USING EViews 5 PREVIZIUNI ÎN ECONOMIE BAZATE PE MODELELE ECONOMETRICE UTILIZÂND EViews 5 ECONOMIC FORECASTS BASED ON ECONOMETRIC MODELS USING EViews 5 Conf. univ. dr. Cornelia Tomescu- Dumitrescu Universitatea Constantin

More information

Capitolul 1. Noţiuni de bază

Capitolul 1. Noţiuni de bază 1 Capitolul 1. Noţiuni de bază Capitolul este destinat în principal prezentării unor elemente introductive absolut necesare pentru păstrarea caracterului de sine stătător al lucrării în Liceu anumite noţiuni

More information

A REVIEW ON PRINTED MUSIC RECOGNITION SYSTEM DEVELOPED IN INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE IAŞI

A REVIEW ON PRINTED MUSIC RECOGNITION SYSTEM DEVELOPED IN INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE IAŞI BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI Publicat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Tomul LX (LXIV), Fasc., 24 SecŃia AUTOMATICĂ şi CALCULATOARE A REVIEW ON PRINTED MUSIC RECOGNITION

More information

Diagnoza sistemelor tehnice

Diagnoza sistemelor tehnice Diagnoza sistemelor tehnice Curs 1: Concepte de bază utilizate în detecţia şi diagnoza defectelor. Terminologie 1/ Diagnoza sistemelor tehnice Cf gr diagnosis = cunoastere Diagnoza (medicina)= determinarea

More information

Rigla şi compasul. Gabriel POPA 1

Rigla şi compasul. Gabriel POPA 1 Rigla şi compasul Gabriel POPA 1 Abstract. The two instruments accepted by the ancient Greeks for performing geometric constructions, if separately used, are not equally powerful. The compasses alone can

More information

Tehnici Avansate de Prelucrare a Imaginilor pentru Optimizarea Controlului de Calitate Asistat

Tehnici Avansate de Prelucrare a Imaginilor pentru Optimizarea Controlului de Calitate Asistat Universitatea Politehnica din Bucuresti Facultatea de Automatica şi Calculatoare Tehnici Avansate de Prelucrare a Imaginilor pentru Optimizarea Controlului de Calitate Asistat Advanced Techniques of Image

More information

Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică

Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică Paulina Matei Scoala Generală Tudor Vladimirescu Târgovişte, mateipaulina@gmail.com Abstract În această lucrare am prezentat soft-ul

More information

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat 2011 de evaluare a competenńelor lingvistice într-o limbă de circulańie internańională studiată pe parcursul învăńământului liceal Proba de înńelegere a unui text audiat la Limba

More information

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT Anexa 2.49 PROCEDURA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONALǍ Aprobat: RECTOR, Prof. univ. dr. ION CUCUI Responsabilităţi. Nume, prenume Funcţia Semnătura Elaborat Conf. univ. dr.

More information

FIŞA DISCIPLINEI METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ŞI PRODUSELOR

FIŞA DISCIPLINEI METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ŞI PRODUSELOR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE STIINTE DEPARTAMENTUL DE CHIMIE SI BIOLOGIE 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior FIŞA

More information

Algoritmică şi programare Laborator 3

Algoritmică şi programare Laborator 3 Algoritmică şi programare Laborator 3 Următorul algoritm calculează cel mai mare divizor comun şi cel mai mic multiplu comun a două numere naturale, nenule, a şi b, citite de la tastatură. Algoritmul are

More information

Birourile de Diseminare ale Direcþiilor Judeþene de Statisticã judet].insse.ro. ºi la

Birourile de Diseminare ale Direcþiilor Judeþene de Statisticã  judet].insse.ro. ºi la INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ B-dul Libertãþii 16, sector 5, Bucureºti Telefon: 0213177770; Fax: 021312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro http://www.insse.ro Reproducerea conþinutului acestei publicaþii,

More information

MATRICEA CADRULUI LOGIC Ghid

MATRICEA CADRULUI LOGIC Ghid SPIJIN PENTU INTEPINZTI SI CENTE DE FCEI MTICE CDULUI LGIC Ghid Introducere Matricea logică este un instrument care ajută la întărirea capacităţii de concepţie, implementare şi evaluare. ceasta înseamnă

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

IMPLEMENTAREA UNUI BRAT POLIARTICULAT DE METROLOGIE IN LABORATOR UNIVERSITAR

IMPLEMENTAREA UNUI BRAT POLIARTICULAT DE METROLOGIE IN LABORATOR UNIVERSITAR IMPLEMENTAREA UNUI BRAT POLIARTICULAT DE METROLOGIE IN LABORATOR UNIVERSITAR AUTOR : VOICULESCU DAVID ALEXANDRU COORDONATORI : IONESCU ROMEO, ANTON EDOUARD UNIVERSITATEA,, STEFAN CEL MARE, SUCEAVA REZUMAT

More information

Lapte crud de capră şi de oaie. Specificații. Молоко сырое козье и овечье. Технические условия. Goat's and sheep's raw milk.

Lapte crud de capră şi de oaie. Specificații. Молоко сырое козье и овечье. Технические условия. Goat's and sheep's raw milk. STANDARD MOLDOVEAN SM :2015 ICS 67.100.10 Adoptat la 29.05.2015 Lapte crud de capră şi de oaie. Specificații Молоко сырое козье и овечье. Технические условия Goat's and sheep's raw milk. Specifications

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea Design de Produs şi Mediu Catedra de Chimie şi Mediu

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea Design de Produs şi Mediu Catedra de Chimie şi Mediu Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea Design de Produs şi Mediu Catedra de Chimie şi Mediu Drd. Dora - Elena BĂTINAŞ (căs. LUCACI) DEZVOLTAREA DE MATERIALE PE BAZĂ DE DEŞEURI DIN LEMN PENTRU

More information

Geometrie euclidian¼a în plan şi în spaţiu. Petru Sorin Botezat

Geometrie euclidian¼a în plan şi în spaţiu. Petru Sorin Botezat Geometrie euclidian¼a în plan şi în spaţiu Petru Sorin Botezat aprilie-mai 2009 Capitolul 1 Noţiuni de logic¼a 1.1 Propoziţii Unitatea discursului logic este propoziţia. Not¼am propoziţiile cu p; q; r;...

More information

FACTORI DE RISC ALIMENTARI LA PACIENŢII CU CARCINOM COLORECTAL

FACTORI DE RISC ALIMENTARI LA PACIENŢII CU CARCINOM COLORECTAL Patologie digestivă FACTORI DE RISC ALIMENTARI LA PACIENŢII CU CARCINOM COLORECTAL Horaţiu Zăpîrţan 1, Emilia Creţeanu 1, Mariana Vlad 1, Aurelian Şinca 1, Călin Ionescu 2 1 Institutul Naţional de Sănătate

More information

VERBUL. Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul. A. Verbele auxiliare (to be si to have)

VERBUL. Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul. A. Verbele auxiliare (to be si to have) VERBUL Are 3 categorii: A. Auxiliare B. Modale C. Restul A. Verbele auxiliare (to be si to have) 1. Sunt verbe deosebit de puternice 2. Au forme distincte pt. prezent si trecut 3. Intra in alcatuirea altor

More information

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI Prof. Univ. Dr. Constantin CARUNTU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu - Jiu Lect.univ.dr. Mihaela Loredana

More information