Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi"

Transcription

1 Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; - angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; - venituri egale pentru muncă de valoare egală; - informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia; - promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; - condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere; - beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială; - organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea; - prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii: - să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor - să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare - să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă - să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: - anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; - încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; - stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; - stabilirea remuneraţiei; - beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;

2 - informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; - evaluarea performanţelor profesionale individuale; - promovarea profesională; - aplicarea măsurilor disciplinare; - dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; - orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creşterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în sensul prezentei legi. Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: o salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate; o salariata/salariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi; o salariatul se află în concediu paternal. La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei. La revenirea la locul de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (8), salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, a cărui durată este prevăzută în regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare. Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: o de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată; o de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prezentelor reglementări şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.

3 Equal opportunities and equal treatment between women and men (Law no. 202/ on equal oppportunities for women and men, republished, as subsequently amended and supplemented) Equal opportunities and treatment between women and men is defined, in terms of labour relations, as non-discriminating access to: - free choice or exercise of a profession or activity; - employment in all positions or vacancies at all levels of the professional hierarchy; - equal wages/pay for work of equal value; - information and professional counselling, initiation, qualification, vocational training, specialization and professional requalification programmes, including apprenticeship ones; - promotion at any hierarchical and professional level; - employment and working conditions that comply with the rules of health and safety at work, according to the legislation in force, including dismissals; - benefits, other than those related to salary, as well as public and private systems of social security; - employers' organisations, trade unions and professional bodies, as well as the benefits granted by these organisations; - social benefits and services, granted according to the laws in force. To prevent and eliminate any behaviour defined as discrimination on grounds of sex, the employer shall be obliged to: - ensure equal opportunities and treatment between employees, women and men, within labour relations of any kind, including by introducing provisions prohibiting the discrimination on grounds of sex in the rules of organization and functioning and also in the internal res of undertakings - provide administrative sanctions within the internal regulations of the undertakings, according to the law, for the employees who violate the personal dignity of other employees by creating degrading, intimidating, hostile, humiliating or offensive environments; - permanently inform the employees, including by posting in visible places, the rights they have in terms of equal opportunities and treatment between women and men in labour relations; - inform, immediately after having been notified, the competent public authorities entitled to enforce the legislation on equal opportunities and treatment between women and men.

4 Employers are forbidden to use practices that disadvantage people of a particular sex in relation to employment relationships regarding: - the announcing, organizing competitions or exams and selection of candidates to fill vacancies in the public or private sector; - the conclusion, suspension, modification and/or termination of the legal relationship of employment or service; - the establishment or modification of duties in the job description; - the determination of remuneration; - benefits, other than the wage-related ones, and social security; - information and professional counselling, initiation, qualification, vocational training, specialization and professional requalification programmes; - the assessment of individual professional performance; - the professional promotion; - the application of administrative measures; - the right to join a trade union and access to its facilities; - any other conditions of work performance, according to the law. Maternity cannot be a reason for discrimination. Any less favourable treatment applied to a woman regarding the pregnancy or maternity shall constitute discrimination within the meaning of this law. Any less favorable treatment applied to a woman or man on parental leave or paternity leave constitutes discrimination within the meaning of this law. Dismissal cannot be ordered during: - pregnancy or maternity leave of the employee; - parental leave of the employee for raising children aged up to 2 years or 3 years for children with disabilities; - paternal leave. At the termination of maternity leave, parental leave for up to 2 years, or 3 years in the case of a disabled child, or paternity leave, the employee has the right to return to the last workplace or an equivalent one, in terms of working conditions, and also to benefit from any improvement in the working conditions to which s/he would have been entitled during the absence. Upon return to the workplace under the conditions provided for in paragraph (8) the employee is entitled to a professional reintegration programme, the duration of which is

5 stipulated in the internal regulation of organization and functioning and may not be less than 5 working days. Any undesirable behaviour, defined as harassment or sexual harassment, constitutes discrimination based on sex, having as its purpose or effect: - to create an intimidating, hostile or discouraging environment at the workplace for the affected person; - to negatively affect the situation of the employee in terms of promotion, remuneration or income of any kind or access to training and professional development, for the employee s refusal to accept an unwanted conduct related to sexual life. It constitutes discrimination and the employer shall be forbidden to unilaterally change the relationship or working conditions, including the dismissal of an employee who filed a complaint or a notification to the undertaking management or to the competent courts, with a view to the application of these regulations and after a final decision of a court, except for well-founded reasons and unrelated to the cause.

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE PROIECT COFINANJAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Investeşte în oameni! Cuvânt

More information

Code of Conduct. July 2016

Code of Conduct. July 2016 Code of Conduct July 2016 Contents 1 Introduction 2 2 Purpose of the Code 2 3 Conflicts of interest and related party transactions 2 4 Corporate opportunities 3 5 Confidentiality 3 6 Fair dealing 3 7 Protection

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii Pl.x715/24.11.2010 23/334/2010 26.11.2010 A M E N D A M E N T E PROPUSE asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei

More information

Principiul egalităţii de şanse

Principiul egalităţii de şanse Principiul egalităţii de şanse Stoica Andrei-Dragoș; Rogoz Marius-Eugen; Academia de Studii Economice din București Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune Rezumat Lucrarea Principiul egalității

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

SUPREME COURT OF COLORADO Office of the Chief Justice DIRECTIVE CONCERNING COURT APPOINTMENTS OF DECISION-MAKERS PURSUANT TO , C.R.S.

SUPREME COURT OF COLORADO Office of the Chief Justice DIRECTIVE CONCERNING COURT APPOINTMENTS OF DECISION-MAKERS PURSUANT TO , C.R.S. SUPREME COURT OF COLORADO Office of the Chief Justice DIRECTIVE CONCERNING COURT APPOINTMENTS OF DECISION-MAKERS PURSUANT TO 14-10-128.3, C.R.S. I. INTRODUCTION This directive is adopted to assist the

More information

TERMENI DE REFERINŢĂ

TERMENI DE REFERINŢĂ TERMENI DE REFERINŢĂ Concurs de Selectare a unui evaluator pentru evaluarea externă a Proiectului Consolidarea Protecţiei Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor

More information

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. Tel: +44 (0)

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. Tel: +44 (0) Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR Protejarea muncitorilor prin licenţiere Tel: +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Cum vă putem ajuta GLA este o organizaţie menită să vă protejeze împotriva exploatării.

More information

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii ` Bucureşti, 07.03.2012 Plx. 715/2010 Nr. 23/334/2010 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL

More information

UTILITIES (220 ILCS 5/) Public Utilities Act.

UTILITIES (220 ILCS 5/) Public Utilities Act. Information maintained by the Legislative Reference Bureau Updating the database of the Illinois Compiled Statutes (ILCS) is an ongoing process. Recent laws may not yet be included in the ILCS database,

More information

Cinema Manager candidate brief

Cinema Manager candidate brief Cinema Manager candidate brief Storyhouse 2017 Cinema Manager 21k + bonus + pension Responsible for the smooth running of Storyhouse s cinema on a daily basis. Storyhouse 2017 purpose of role Storyhouse

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A.

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Obiectivele prezentării Medicina muncii. Noua strategie

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

ACT on radio and television broadcasting NON OFFICIAL TRANSLATION

ACT on radio and television broadcasting NON OFFICIAL TRANSLATION ACT on radio and television broadcasting NON OFFICIAL TRANSLATION 1 VRM non official translation of the Act on Radio and Television Broadcasting of 27 March 2009 - updated 03.02.2017 PART I General provisions

More information

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART III SECTION 4 TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART III SECTION 4 TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART III SECTION 4 TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 14 th May, 2012 F. No. 16-3/2012-B&CS - In exercise of the powers

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

Common Tariff K

Common Tariff K SUISA Cooperative Society of Music Authors and Publishers SWISSPERFORM Collecting Society for Neighbouring Rights Common Tariff K 2017-2021 Concerts, concert-like performances, shows, ballet, theatre Approved

More information

ACTIVE IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES DIRECTIVE

ACTIVE IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES DIRECTIVE ACTIVE IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES DIRECTIVE Preliminary remark This version of the Active Implantable Medical Devices (AIMD) Directive includes all amendments which will enter into force on 1 January

More information

WALK-ON AND BACKGROUND ARTISTS AGREEMENT

WALK-ON AND BACKGROUND ARTISTS AGREEMENT WALK-ON AND BACKGROUND ARTISTS AGREEMENT between Producers Alliance for Cinema and Television and Equity FOR TELEVISION PRODUCTION OUTSIDE THE 40 MILE RADIUS OF CHARING CROSS Agreement of 1 August 2004

More information

A G R E E M E N T. between. Børneteatersammenslutningen (The Children s Theatre Organisation - BTS) along with

A G R E E M E N T. between. Børneteatersammenslutningen (The Children s Theatre Organisation - BTS) along with A G R E E M E N T between Børneteatersammenslutningen (The Children s Theatre Organisation - BTS) along with Foreningen af Små Teatre i Danmark (The Association of Small Theatres in Denmark - FAST) (since

More information

PRS At a Glance. Sound Advice

PRS At a Glance. Sound Advice PRS At a Glance Sound Advice What is PRS? The Performing Right Society (PRS) is a non-profit membership organisation which collects licence fees from music users, PRS then distributes the money to its

More information

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and conditions herein contained, the parties hereto do hereby agree as follows:

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and conditions herein contained, the parties hereto do hereby agree as follows: NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and conditions herein contained, the parties hereto do hereby agree as follows: ARTICLE 1 RECOGNITION AND GUILD SHOP 1-100 RECOGNITION AND GUILD

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

2018 Visiting Undergraduate Student Application

2018 Visiting Undergraduate Student Application Hofstra University Office of Undergraduate Admission 100 Hofstra University Hempstead, NY 11549-1000 516-463-6700 hofstra.edu 2018 Visiting Undergraduate Student Application MATRICULATION A visiting undergraduate

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

SAG-AFTRA COMMERCIALS INFOMERCIAL ONE PRODUCTION ONLY ( OPO ) INFOMERCIAL LETTER OF AGREEMENT 2013

SAG-AFTRA COMMERCIALS INFOMERCIAL ONE PRODUCTION ONLY ( OPO ) INFOMERCIAL LETTER OF AGREEMENT 2013 SAG-AFTRA COMMERCIALS INFOMERCIAL ONE PRODUCTION ONLY ( OPO ) INFOMERCIAL LETTER OF AGREEMENT 2013 This Agreement is made and entered into this day of, 2013, between SAG-AFTRA and ( Producer ) covering

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

1. At all relevant times, Richard S. McKirurey was the holder of North Carolina

1. At all relevant times, Richard S. McKirurey was the holder of North Carolina STATE OF NORTH CAROLINA NORTH CAROLINA BOARD OF PHARMACY IN THE MATTER OF RICHARD S. MCKINNEY License No. 6370 ) ) ) ) ORDER OF DISCIPLINE THIS MATTER came on to be considered at hearing before the North

More information

TINERII GRUP EXPUS RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ: ANALIZAREA FACTORILOR CARE LE ÎNGREUNEAZĂ SITUAŢIA PE PIAŢA MUNCII ŞI ÎN EDUCAŢIE 1

TINERII GRUP EXPUS RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ: ANALIZAREA FACTORILOR CARE LE ÎNGREUNEAZĂ SITUAŢIA PE PIAŢA MUNCII ŞI ÎN EDUCAŢIE 1 TINERII GRUP EXPUS RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ: ANALIZAREA FACTORILOR CARE LE ÎNGREUNEAZĂ SITUAŢIA PE PIAŢA MUNCII ŞI ÎN EDUCAŢIE 1 IONELA IONESCU Articolul de faţă se concentrează pe prezentarea/analizarea

More information

Studio Recording Techniques MUS 251

Studio Recording Techniques MUS 251 Bergen Community College Division of Business, Arts & Social Sciences Department of Performing Arts Course Syllabus Studio Recording Techniques MUS 251 Semester and year: Course Number: Meeting Times and

More information

BROADCASTING ACT. of 29 December (Unofficial consolidated text) CHAPTER 1 General Provisions. Article 1a

BROADCASTING ACT. of 29 December (Unofficial consolidated text) CHAPTER 1 General Provisions. Article 1a Official Journal Dz.U. of 2011, no. 43, item 226 Official Journal Dz.U. of 2011, no. 85, item 459 Official Journal Dz.U. of 2011, no. 112, item 654 Official Journal Dz.U. of 2011, no. 153, item 903 Official

More information

The Transformation of the National Theatre as a Prerequisite for Further Development Brno / November 21, 2014

The Transformation of the National Theatre as a Prerequisite for Further Development Brno / November 21, 2014 The Transformation of the National Theatre as a Prerequisite for Further Development Brno / November 21, 2014 Jan Burian Director of the National Theatre The National Theatre is the representative Czech

More information

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA RECTORAT CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA Craiova, 2011 Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova 3 Reglementări generale... 4 Preambul... 4 Definiţii şi prescurtări...

More information

Official Journal of the European Union L 117/95

Official Journal of the European Union L 117/95 11.5.2010 Official Journal of the European Union L 117/95 COMMISSION DECISION of 6 May 2010 on harmonised technical conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of

More information

Broadcasting & Studio Use Guidelines and Policies

Broadcasting & Studio Use Guidelines and Policies Broadcasting & Studio Use Guidelines and Policies Having a show on WOOL is a privilege with responsibilities. We're the largest publicly held radio station in Vermont and New Hampshire, possibly in the

More information

The App That Pays Contest CONTEST RULES

The App That Pays Contest CONTEST RULES CONTEST PERIOD The App That Pays Contest CONTEST RULES 1. "The App That Pays" contest will run from 12:01 a.m. ET on September 1, 2014, to 11:59 p.m. ET on March 31, 2015 (the "Contest Period"). It is

More information

GCSE Teacher Guidance on the Music Industry Music

GCSE Teacher Guidance on the Music Industry Music GCSE Teacher Guidance on the Music Industry Music IMPORTANT: These notes are intended for use by teachers not students. This is not new specification content that needs to be covered or will be assessed,

More information

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea UNIUNEA EUROPEANĂ Proiect finanţat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Acest material este publicat în cadrul proiectului Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi

More information

SETTLEMENT AGREEMENT AND RELEASE. Recitals

SETTLEMENT AGREEMENT AND RELEASE. Recitals SETTLEMENT AGREEMENT AND RELEASE This Settlement Agreement and Release (the Settlement Agreement or Agreement ) is entered into by and between the American Council of the Blind ( ACB ), the Bay State Council

More information

The conduct of live services Fact Sheet #3

The conduct of live services Fact Sheet #3 The conduct of live services Fact Sheet #3 What is the purpose of this fact sheet? To assist Network operators and providers by clarifying the Phone-paid Services Authority s expectations relating to the

More information

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. t: +44 (0)

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. t: +44 (0) Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR Protejarea muncitorilor prin licenţiere t: +44 (0)845 602 5020 www.gla.gov.uk Ce este GLA? GLA este o organizaţie menită să protejeze muncitorii împotriva exploatării.

More information

2.1. These Terms of Admission, ( Terms ) as may be from time to time amended set out the general terms which apply to you.

2.1. These Terms of Admission, ( Terms ) as may be from time to time amended set out the general terms which apply to you. Terms and Conditions 1. Definitions 1.1. You means everyone who purchases a ticket and everyone who visits a cinema operated by The Regal Evesham Ltd ( TREL ), whether or not they have purchased a ticket.

More information

- 1 - CINEPLEX INC. AND ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

- 1 - CINEPLEX INC. AND ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS - 1 - CINEPLEX INC. AND ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS The following code of business conduct and ethics (the Code ) was adopted by the Board of Directors (the Board

More information

Appendix. at 6:00pm to 6:30pm on 30 June 2017

Appendix. at 6:00pm to 6:30pm on 30 June 2017 Appendix Case Television Broadcasts Limited ( TVB ) s Pre-emption of Radio Television Hong Kong ( RTHK ) Television Programme Headliner ( 頭條新聞 ) Originally Scheduled for Broadcast on the Jade Channel of

More information

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992 ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor *) - Republicare Forma sintetică la data 03-mai-2008. Acest

More information

Diploma/BA (Hons) Music (Full-Time) - SH 420

Diploma/BA (Hons) Music (Full-Time) - SH 420 Diploma/BA (Hons) Music (Full-Time) - SH 420 1. OBJECTIVES The BA (Hons) Music programme is designed to meet high academic standards, respect the paradigms of best academic practice and reach up to international

More information

User s manual. Digitales TV module for NAVIGON English (United Kingdom)

User s manual. Digitales TV module for NAVIGON English (United Kingdom) User s manual Digitales TV module for NAVIGON 8410 English (United Kingdom) August 2009 The crossed-out wheeled bin means that within the European Union the product must be taken to separate collection

More information

Audition information and Entry Criteria

Audition information and Entry Criteria ACTING Audition information and Entry Criteria Arts Educational Schools London (ArtsEd) follows the Code of Practice for Auditions prepared by Drama UK and the Council for Dance Education and Training

More information

ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul sănătăţii

ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul sănătăţii ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Electronic Music Composition MUS 250

Electronic Music Composition MUS 250 Bergen Community College Division of Business, Arts & Social Sciences Department of Performing Arts Course Syllabus Electronic Music Composition MUS 250 Semester and year: Course Number: Meeting Times

More information

Children s Television Standards

Children s Television Standards Children s Television Standards 2009 1 The AUSTRALIAN COMMUNICATIONS AND MEDIA AUTHORITY makes these Standards under subsection 122 (1) of the Broadcasting Services Act 1992. Dated 2009 Member Member Australian

More information

The BBC s services: audiences in Scotland

The BBC s services: audiences in Scotland The BBC s services: audiences in Scotland Publication date: 29 March 2017 The BBC s services: audiences in Scotland About this document The operating licence for the BBC s UK public services will set the

More information

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga ANEXA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIERSITAR REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PALATELOR ŞI CLUBURILOR COPIILOR Bucureşti 2006 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

ORDIN nr din 16 septembrie 2016 EMITENT: PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2016

ORDIN nr din 16 septembrie 2016 EMITENT: PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2016 ORDIN nr. 5.194 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor

More information

ELIGIBLE INTERMITTENT RESOURCES PROTOCOL

ELIGIBLE INTERMITTENT RESOURCES PROTOCOL FIRST REPLACEMENT VOLUME NO. I Original Sheet No. 848 ELIGIBLE INTERMITTENT RESOURCES PROTOCOL FIRST REPLACEMENT VOLUME NO. I Original Sheet No. 850 ELIGIBLE INTERMITTENT RESOURCES PROTOCOL Table of Contents

More information

Welcome to our information pack for the post of: Festival and Venue Marketing Advisor

Welcome to our information pack for the post of: Festival and Venue Marketing Advisor Welcome to our information pack for the post of: Festival and Venue Marketing Advisor The following information is provided to assist your application. Information about the BFI can be found at our website:

More information

Japan Library Association

Japan Library Association 1 of 5 Japan Library Association -- http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jla/ -- Approved at the Annual General Conference of the Japan Library Association June 4, 1980 Translated by Research Committee On the Problems

More information

GUIDANCE DOCUMENT No 9 ON THE APPLICATION OF THE DIRECTIVE ON THE SAFETY OF TOYS BOOKS

GUIDANCE DOCUMENT No 9 ON THE APPLICATION OF THE DIRECTIVE ON THE SAFETY OF TOYS BOOKS EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL Single Market for Goods Internal Market and its International Dimension Last updated: 10/12/2013 GUIDANCE DOCUMENT No 9 ON THE APPLICATION

More information

Updated text published by the Official Gazette of Romania, PART I, till November 19th, 2009

Updated text published by the Official Gazette of Romania, PART I, till November 19th, 2009 Româna / English Home Site Map Contact Links Forum Old website email Access RSS 2.0 Home The Council Regulations CNA activity The Audio-visual Law 05.07.2012 Law no. 504/July 11th, 2002 The Audiovisual

More information

https://licensing.fcc.gov/cgi-bin/ws.exe/prod/cdbs/forms/prod/cdbsmenu... Approved by OMB (September 2002)

https://licensing.fcc.gov/cgi-bin/ws.exe/prod/cdbs/forms/prod/cdbsmenu... Approved by OMB (September 2002) CDBS Print https://licensing.fcc.gov/cgi-bin/ws.exe/prod/cdbs/forms/prod/cdbsmenu... Federal Communications Commission Washington, D.C. 20554 FCC 397 Approved by OMB 3060-0922 (September 2002) FOR FCC

More information

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara Abstract: In this work I discuss the general topic of educational

More information

The Telecommunications Act Chap. 47:31

The Telecommunications Act Chap. 47:31 The Telecommunications Act Chap. 47:31 4 th September 2013 Presentation Overview Legislative Mandate Limitations of Telecommunications Act Proposed Amendments to Telecommunications Act New Technological

More information

Institutes of Technology Next Steps

Institutes of Technology Next Steps Institutes of Technology Next Steps The Government will be launching a call for proposals to establish Institutes of Technology in Spring 2017. Applicants will be able to bid into a 170m fund to establish

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

J.D. BIRLA INSTITUTE DEPARTMENTS OF SCIENCE & COMMERCE

J.D. BIRLA INSTITUTE DEPARTMENTS OF SCIENCE & COMMERCE J.D. BIRLA INSTITUTE DEPARTMENTS OF SCIENCE & COMMERCE LEARNING RESOURCE CENTRE (LRC) LEARNING RESOURCES The LRC has a total collection of more than 17,000 printed volumes including books, textbooks and

More information

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ORDIN Nr. 83*) din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

PREMIOS ONDAS INTERNATIONAL AWARDS 2017 RULES

PREMIOS ONDAS INTERNATIONAL AWARDS 2017 RULES PREMIOS ONDAS INTERNATIONAL AWARDS 2017 RULES OBJECT The ONDAS AWARDS were created in 1954 and are held annually by Promotora de Informaciones S.A. (PRISA) through Cadena SER s Radio Barcelona station

More information

Host Responsibility Programme

Host Responsibility Programme ~~ SKYCITY AUC I( LAN D SKYCITY Auckland Host Responsibility Programme 2015 SKYCITY Entertainment Group Limited TABLE OF CONTENTS 1.0 1.1 1.2 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 Introduction

More information

Operating licence for the BBC s UK Public Services

Operating licence for the BBC s UK Public Services Operating licence for the BBC s UK Public Services Issued on: 13 October 2017 About this document This is the operating licence for the BBC s UK Public Services. It sets the regulatory conditions that

More information

Rules of Procedures Journées de Musiques Anciennes International Competition

Rules of Procedures Journées de Musiques Anciennes International Competition Rules of Procedures Journées de Musiques Anciennes International Competition Article 1: object The Tourmaline Association, producer of the festival Journées de musiques anciennes, organizes the Journées

More information

14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA. Utililităţi Nu este cazul 442,07. Abonamente şi convorbiri telefonie mobila. Acord cadru Contract MAI 187,39

14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA. Utililităţi Nu este cazul 442,07. Abonamente şi convorbiri telefonie mobila. Acord cadru Contract MAI 187,39 14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA 15 telefonie mobila Orange România SA 16 Piese de schimb SILMECOM SRL 17 Piese de schimb CONSECO SRL 18 19 20 Furnituri de birou, hârtie copiator, formulare tipizate

More information

NI-DAQmx PlugIn September 2013

NI-DAQmx PlugIn September 2013 NI-DAQmx PlugIn September 2013 Table of contents Table of contents Table of contents... 2 1 Important and general information... 4 1.1 Important information... 4 1.1.1 Safety and Warning instructions...

More information

Fixed-term 1-year contract starting as soon as possible, following this with possibility of extension.

Fixed-term 1-year contract starting as soon as possible, following this with possibility of extension. JOB VACANCY: Teacher of Woodwind (Multiple Instruments) Closing Date: Until Post Filled, Post can be taken up immediately. Fixed-term 1-year contract starting as soon as possible, following this with possibility

More information

BCCI ACCREDITATION TERMS & CONDITIONS FOR MEDIA

BCCI ACCREDITATION TERMS & CONDITIONS FOR MEDIA BCCI ACCREDITATION TERMS & CONDITIONS FOR MEDIA 2012-13 General 1. These Accreditation Terms & Conditions for Media ( Terms ) apply to all accredited persons and their employers / principals with respect

More information

G4S ACADEMY BODYCAMS GUIDE VERSION

G4S ACADEMY BODYCAMS GUIDE VERSION G4S ACADEMY BODYCAMS GUIDE VERSION 170811 BODYCAMS INFORMATION Bodycams are video cameras worn on people s bodies. They can be worn on the torso, head or as glasses. They are called body worn video (BWV)

More information

MTN Subscriber Agreement

MTN Subscriber Agreement MTN Subscriber Agreement MOBILE TELEPHONE NETWORKS (PTY) LTD Head Office: 216 14th Ave Fairland 2195 Private Bag 9955 Cresta 2118 South Africa Tel +2711 912 3000 Fax +2711 912 3001 http://www.mtn.co.za

More information

THE PAY TELEVISION CODE

THE PAY TELEVISION CODE THE PAY TELEVISION CODE 42 Broadcasting Standards Authority 43 / The following standards apply to all pay television programmes broadcast in New Zealand. Pay means television that is for a fee (ie, viewers

More information

To Apply for Undergraduate Admission as a Transfer Student

To Apply for Undergraduate Admission as a Transfer Student Hofstra University Office of Undergraduate Admission 100 Hofstra University Hempstead, NY 11549-1000 516-463-6700 hofstra.edu To Apply for Undergraduate Admission as a Transfer Student Undergraduate transfer

More information

Arrangements for: National Progression Award in. Music Business (SCQF level 6) Group Award Code: G9KN 46. Validation date: November 2009

Arrangements for: National Progression Award in. Music Business (SCQF level 6) Group Award Code: G9KN 46. Validation date: November 2009 Arrangements for: National Progression Award in Music Business (SCQF level 6) Group Award Code: G9KN 46 Validation date: November 2009 Date of original publication: January 2010 Version: 03 (August 2011)

More information

THE NEED FOR LEGALITY

THE NEED FOR LEGALITY THE NEED FOR LEGALITY A STATEMENT from FERA GENERAL ASSEMBLY London September 29 TH 2013 The Federation of European Film Directors (FERA) held its Annual Assembly on September 27 th - 29 th at the British

More information

THE RADIO CODE. The Radio Code. Broadcasting Standards in New Zealand Codebook

THE RADIO CODE. The Radio Code. Broadcasting Standards in New Zealand Codebook 22 THE The Radio Code RADIO CODE Broadcasting Standards in New Zealand Codebook Broadcasting Standards Authority 23 / The following standards apply to all radio programmes broadcast in New Zealand. Freedom

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006

Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006 Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006 LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale Forma sintetică la data 10-Jun-2016. Acest act a fost creat utilizand

More information

IL BARBIERE DI SIVIGLIA,

IL BARBIERE DI SIVIGLIA, The cultural Associations Antonio Vivaldi in Sannazzaro de Burgondi and the Cherubino Opera Live in Rome advertise for the auditions for the 2017/2018 Opera Seasons. The auditions are directed to individualize

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Anexă la Ordinul m.a.d.r. nr. 468 / 2013 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE PARTEA I ROLUL ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII

More information