Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi"

Transcription

1 Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; - angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; - venituri egale pentru muncă de valoare egală; - informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia; - promovare la orice nivel ierarhic şi profesional; - condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere; - beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială; - organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea; - prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii: - să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor - să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare - să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă - să informeze imediat după ce a fost sesizat autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la: - anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat; - încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu; - stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului; - stabilirea remuneraţiei; - beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;

2 - informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională; - evaluarea performanţelor profesionale individuale; - promovarea profesională; - aplicarea măsurilor disciplinare; - dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; - orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creşterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în sensul prezentei legi. Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: o salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate; o salariata/salariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi; o salariatul se află în concediu paternal. La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei. La revenirea la locul de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (8), salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, a cărui durată este prevăzută în regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare. Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: o de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată; o de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală. Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prezentelor reglementări şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.

3 Equal opportunities and equal treatment between women and men (Law no. 202/ on equal oppportunities for women and men, republished, as subsequently amended and supplemented) Equal opportunities and treatment between women and men is defined, in terms of labour relations, as non-discriminating access to: - free choice or exercise of a profession or activity; - employment in all positions or vacancies at all levels of the professional hierarchy; - equal wages/pay for work of equal value; - information and professional counselling, initiation, qualification, vocational training, specialization and professional requalification programmes, including apprenticeship ones; - promotion at any hierarchical and professional level; - employment and working conditions that comply with the rules of health and safety at work, according to the legislation in force, including dismissals; - benefits, other than those related to salary, as well as public and private systems of social security; - employers' organisations, trade unions and professional bodies, as well as the benefits granted by these organisations; - social benefits and services, granted according to the laws in force. To prevent and eliminate any behaviour defined as discrimination on grounds of sex, the employer shall be obliged to: - ensure equal opportunities and treatment between employees, women and men, within labour relations of any kind, including by introducing provisions prohibiting the discrimination on grounds of sex in the rules of organization and functioning and also in the internal res of undertakings - provide administrative sanctions within the internal regulations of the undertakings, according to the law, for the employees who violate the personal dignity of other employees by creating degrading, intimidating, hostile, humiliating or offensive environments; - permanently inform the employees, including by posting in visible places, the rights they have in terms of equal opportunities and treatment between women and men in labour relations; - inform, immediately after having been notified, the competent public authorities entitled to enforce the legislation on equal opportunities and treatment between women and men.

4 Employers are forbidden to use practices that disadvantage people of a particular sex in relation to employment relationships regarding: - the announcing, organizing competitions or exams and selection of candidates to fill vacancies in the public or private sector; - the conclusion, suspension, modification and/or termination of the legal relationship of employment or service; - the establishment or modification of duties in the job description; - the determination of remuneration; - benefits, other than the wage-related ones, and social security; - information and professional counselling, initiation, qualification, vocational training, specialization and professional requalification programmes; - the assessment of individual professional performance; - the professional promotion; - the application of administrative measures; - the right to join a trade union and access to its facilities; - any other conditions of work performance, according to the law. Maternity cannot be a reason for discrimination. Any less favourable treatment applied to a woman regarding the pregnancy or maternity shall constitute discrimination within the meaning of this law. Any less favorable treatment applied to a woman or man on parental leave or paternity leave constitutes discrimination within the meaning of this law. Dismissal cannot be ordered during: - pregnancy or maternity leave of the employee; - parental leave of the employee for raising children aged up to 2 years or 3 years for children with disabilities; - paternal leave. At the termination of maternity leave, parental leave for up to 2 years, or 3 years in the case of a disabled child, or paternity leave, the employee has the right to return to the last workplace or an equivalent one, in terms of working conditions, and also to benefit from any improvement in the working conditions to which s/he would have been entitled during the absence. Upon return to the workplace under the conditions provided for in paragraph (8) the employee is entitled to a professional reintegration programme, the duration of which is

5 stipulated in the internal regulation of organization and functioning and may not be less than 5 working days. Any undesirable behaviour, defined as harassment or sexual harassment, constitutes discrimination based on sex, having as its purpose or effect: - to create an intimidating, hostile or discouraging environment at the workplace for the affected person; - to negatively affect the situation of the employee in terms of promotion, remuneration or income of any kind or access to training and professional development, for the employee s refusal to accept an unwanted conduct related to sexual life. It constitutes discrimination and the employer shall be forbidden to unilaterally change the relationship or working conditions, including the dismissal of an employee who filed a complaint or a notification to the undertaking management or to the competent courts, with a view to the application of these regulations and after a final decision of a court, except for well-founded reasons and unrelated to the cause.

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO)

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Open to all born between 1 January 1990 and 31 December 2000 Surname Nationality Date of birth Forename Instrument

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Code of Practice on Freedom of Speech and Expression

Code of Practice on Freedom of Speech and Expression Code of Practice on Freedom of Speech and Expression Document Status Author Head pf Governance Date of Origin Based on Eversheds Model and Guidance dated September 2015 Version Final Review requirements

More information

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE PROIECT COFINANJAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Investeşte în oameni! Cuvânt

More information

Code of Conduct. July 2016

Code of Conduct. July 2016 Code of Conduct July 2016 Contents 1 Introduction 2 2 Purpose of the Code 2 3 Conflicts of interest and related party transactions 2 4 Corporate opportunities 3 5 Confidentiality 3 6 Fair dealing 3 7 Protection

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

Section Two: Harm and Offence

Section Two: Harm and Offence 16 www.ofcom.org.uk Section Two: Harm and Offence (Relevant legislation includes, in particular, sections 3(4)(g) and 319(2)(a),(f) and (I) of the Communications Act 2003, Articles 10 and 14 of the European

More information

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ: PRELUNGIRE, VALABILITATE ŞI FORŢA JURIDICĂ A NORMELOR CONVENŢIONALE

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ: PRELUNGIRE, VALABILITATE ŞI FORŢA JURIDICĂ A NORMELOR CONVENŢIONALE Contract Revista Universul colectiv de Juridic muncă: prelungire, nr. 5, mai valabilitate 2016, pp. 101-113 101 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ: PRELUNGIRE, VALABILITATE ŞI FORŢA JURIDICĂ A NORMELOR CONVENŢIONALE

More information

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii Pl.x715/24.11.2010 23/334/2010 26.11.2010 A M E N D A M E N T E PROPUSE asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei

More information

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I 4.19 Cum se transformă o faţă în piatră? Pasul 1. Deschideţi imaginea pe care doriţi să o modificaţi. Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I Pasul 3. Deschideţi şi

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Privacy Policy. April 2018

Privacy Policy. April 2018 Privacy Policy April 2018 Contents 1 Purpose of this policy 2 2 Overview 2 3 Privacy Policy 2 3.1 Rights to Privacy 2 3.2 What kinds of personal information does APN Group collect? 2 3.3 Collection of

More information

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001 GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE

More information

privind dreptul de autor şi drepturile conexe

privind dreptul de autor şi drepturile conexe PARLAMENTUL ROMÂNIEI LEGE Nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe [1] M.Of. nr. 60 din 26.3.1996 Nr. Titlu Data MO Modificări 1 Lege nr. 261/2015 - pentru modificarea şi completarea Legii

More information

TERMENI DE REFERINŢĂ

TERMENI DE REFERINŢĂ TERMENI DE REFERINŢĂ Concurs de Selectare a unui evaluator pentru evaluarea externă a Proiectului Consolidarea Protecţiei Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor

More information

Principiul egalităţii de şanse

Principiul egalităţii de şanse Principiul egalităţii de şanse Stoica Andrei-Dragoș; Rogoz Marius-Eugen; Academia de Studii Economice din București Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune Rezumat Lucrarea Principiul egalității

More information

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU Drd. Alexandru TOMA, ASEM, (Bucureşti) Acest articol vine cu o completare asupra noţiunii de sistem de management al mediului, în

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

The EU Audiovisual Media Services Directive and its transposition into national law a comparative study of the 27 Member States

The EU Audiovisual Media Services Directive and its transposition into national law a comparative study of the 27 Member States The EU Audiovisual Media Services Directive and its transposition into national law a comparative study of the 27 Member States Member State: France Act relative to audio-visual communication and to the

More information

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DECIZIE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DECIZIE AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DECIZIE cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de

More information

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs,

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs, Indicatorii de bază privind sănătatea populaţiei raionului şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico - sanitare publice Reţeaua instituţiilor medicale: -spitale republicane 17 - - - - - - -spitale

More information

Broadcasting and on-demand audiovisual services Regulations (No. 153 of 28 February 1997)

Broadcasting and on-demand audiovisual services Regulations (No. 153 of 28 February 1997) Broadcasting and on-demand audiovisual services Regulations (No. 153 of 28 February 1997) Unofficial translation (Not complete, certain Sections that are not relevant for the notification have not been

More information

INTERNATIONAL SCOUT FESTIVAL OF SCHOOL YOUTH CULTURE. Kielce July 2018 REGULATIONS. orchestra

INTERNATIONAL SCOUT FESTIVAL OF SCHOOL YOUTH CULTURE. Kielce July 2018 REGULATIONS. orchestra INTERNATIONAL SCOUT FESTIVAL OF SCHOOL YOUTH CULTURE Kielce 12-22 July 2018 REGULATIONS orchestra PART I - ORGANISATION 1. ORGANISER Polish Scouting and Guiding Association Stefan Żeromski Kielce Region

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar Text în vigoare începând cu data de 5 noiembrie 2006 Textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999,

More information

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale Organismul naţional de standardizare Standardizarea competenţelor digitale Legea 163/2015 OSS Oficiul de Stat de Standardizare 1953 IRS Institutul Român de Standardizare 1970 ASRO Asociaţia de Standardizare

More information

Broadcasting Authority of Ireland Rule 27 Guidelines General Election Coverage

Broadcasting Authority of Ireland Rule 27 Guidelines General Election Coverage Broadcasting Authority of Ireland Rule 27 Guidelines General Election Coverage November 2015 Contents 1. Introduction.3 2. Legal Requirements..3 3. Scope & Jurisdiction....5 4. Effective Date..5 5. Achieving

More information

RULES & REGULATIONS. B- SHORT FILM SECTION Films that run for a maximum of 45 minutes can compete for the following prizes:

RULES & REGULATIONS. B- SHORT FILM SECTION Films that run for a maximum of 45 minutes can compete for the following prizes: RULES & REGULATIONS Madrid City Council organises the 15th edition of the Madrid International Documentary Film Festival, DOCUMENTAMADRID 2018, a festival dedicated to multiple expressions of documentary

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul

More information

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii ` Bucureşti, 07.03.2012 Plx. 715/2010 Nr. 23/334/2010 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL

More information

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. Tel: +44 (0)

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. Tel: +44 (0) Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR Protejarea muncitorilor prin licenţiere Tel: +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Cum vă putem ajuta GLA este o organizaţie menită să vă protejeze împotriva exploatării.

More information

Partenerul de afaceri. Codul de conduită. The global leader in door opening solutions

Partenerul de afaceri. Codul de conduită. The global leader in door opening solutions Partenerul de afaceri Codul de conduită The global leader in door opening solutions 1 Partenerul de afaceri Codul de conduită Introducere ASSA ABLOY CREDE ÎN responsabilitatea socială şi cea faţă de mediu

More information

PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR An şcolar

PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR An şcolar PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR An şcolar 2013-2014 OBIECTIV 1. Prevenirea si combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de alta natură care se

More information

COD DE CO DUITĂ ETICĂ

COD DE CO DUITĂ ETICĂ SC COMPA IA DE APĂ ORADEA SA COD DE CO DUITĂ ETICĂ Aprobat ing. Ovidiu GAVRA - director general Data intrării în vigoare 01.10.2012 Acest document este proprietatea SC COMPANIA de APĂ Oradea. Este interzisă

More information

Broadcasting Authority of Ireland Guidelines in Respect of Coverage of Referenda

Broadcasting Authority of Ireland Guidelines in Respect of Coverage of Referenda Broadcasting Authority of Ireland Guidelines in Respect of Coverage of Referenda March 2018 Contents 1. Introduction.3 2. Legal Requirements..3 3. Scope & Jurisdiction....5 4. Effective Date..5 5. Achieving

More information

Rules and Policies WRBB 104.9FM. Fall 2018 (Last Updated 5/2018)

Rules and Policies WRBB 104.9FM. Fall 2018 (Last Updated 5/2018) Rules and Policies of WRBB 104.9FM Fall 2018 (Last Updated 5/2018) These Rules and Policies have been developed and adopted to create a safe, stable, and secure environment that nurtures and fuels the

More information

SUPREME COURT OF COLORADO Office of the Chief Justice DIRECTIVE CONCERNING COURT APPOINTMENTS OF DECISION-MAKERS PURSUANT TO , C.R.S.

SUPREME COURT OF COLORADO Office of the Chief Justice DIRECTIVE CONCERNING COURT APPOINTMENTS OF DECISION-MAKERS PURSUANT TO , C.R.S. SUPREME COURT OF COLORADO Office of the Chief Justice DIRECTIVE CONCERNING COURT APPOINTMENTS OF DECISION-MAKERS PURSUANT TO 14-10-128.3, C.R.S. I. INTRODUCTION This directive is adopted to assist the

More information

APPLICATION AND EFFECTIVENESS OF THE SEA DIRECTIVE (DIRECTIVE 2001/42/EC) 1. Legal framework CZECH REPUBLIC LEGAL AND ORGANISATIONAL ARRANGEMENTS 1

APPLICATION AND EFFECTIVENESS OF THE SEA DIRECTIVE (DIRECTIVE 2001/42/EC) 1. Legal framework CZECH REPUBLIC LEGAL AND ORGANISATIONAL ARRANGEMENTS 1 APPLICATION AND EFFECTIVENESS OF THE SEA DIRECTIVE (DIRECTIVE 2001/42/EC) CZECH REPUBLIC LEGAL AND ORGANISATIONAL ARRANGEMENTS 1 This summary provides basic information on the legal, administrative and

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Cuprins I. Reglementare... 1 II. Scop... 1 III. Introducere... 1 IV. Gestionarea contului... 2 Deschiderea contului...

More information

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A.

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Obiectivele prezentării Medicina muncii. Noua strategie

More information

FCC 396. BROADCAST EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY PROGRAM REPORT (To be filed with broadcast license renewal application)

FCC 396. BROADCAST EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY PROGRAM REPORT (To be filed with broadcast license renewal application) Federal Communications Commission Washington, D.C. 20554 FCC 396 Approved by OMB 3060-0113 (March 2003) BROADCAST EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY PROGRAM REPORT (To be filed with broadcast license renewal

More information

This Chapter does not apply to applications and decisions on, development on land reserved in corridor maps.

This Chapter does not apply to applications and decisions on, development on land reserved in corridor maps. 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

EUROPEAN COMMISSION. Brussels, 16/07/2008 C (2008) State aid N233/08 Latvia Latvian film support scheme 1. SUMMARY

EUROPEAN COMMISSION. Brussels, 16/07/2008 C (2008) State aid N233/08 Latvia Latvian film support scheme 1. SUMMARY EUROPEAN COMMISSION Brussels, 16/07/2008 C (2008) 3542 PUBLIC VERSION WORKING LANGUAGE This document is made available for information purposes only. Dear Sir Subject: State aid N233/08 Latvia Latvian

More information

Case: 1:12-cv Document #: 1 Filed: 07/03/12 Page 1 of 18 PageID #:1

Case: 1:12-cv Document #: 1 Filed: 07/03/12 Page 1 of 18 PageID #:1 Case: 1:12-cv-05280 Document #: 1 Filed: 07/03/12 Page 1 of 18 PageID #:1 Marie Marrero, In the United States District Court for the Northern District of Illinois Eastern Division plaintiff, v Fraternal

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

Regulation No. 6 Peer Review

Regulation No. 6 Peer Review Regulation No. 6 Peer Review Effective May 10, 2018 Copyright 2018 Appraisal Institute. All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publication may be reproduced, stored

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Cinema Manager candidate brief

Cinema Manager candidate brief Cinema Manager candidate brief Storyhouse 2017 Cinema Manager 21k + bonus + pension Responsible for the smooth running of Storyhouse s cinema on a daily basis. Storyhouse 2017 purpose of role Storyhouse

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Split Screen-ul trebuie sa fie full background. The split-screen has to be full background The file must be exported as HD, following Adstream Romania technical

More information

Written by İlay Yılmaz and Gönenç Gürkaynak, ELIG, Attorneys-at-Law

Written by İlay Yılmaz and Gönenç Gürkaynak, ELIG, Attorneys-at-Law TURKEY Written by İlay Yılmaz and Gönenç Gürkaynak, ELIG, Attorneys-at-Law Lately, changes to the law on broadcasting, adopted in March 2011, have unsettled the broadcasting sector. This relatively recent

More information

UTILITIES (220 ILCS 5/) Public Utilities Act.

UTILITIES (220 ILCS 5/) Public Utilities Act. Information maintained by the Legislative Reference Bureau Updating the database of the Illinois Compiled Statutes (ILCS) is an ongoing process. Recent laws may not yet be included in the ILCS database,

More information

Violenta împotriva femeilor la locul de munca sa vorbim despre ea!

Violenta împotriva femeilor la locul de munca sa vorbim despre ea! Violenta împotriva femeilor la locul de munca sa vorbim despre ea! Impactul violenţei şi hărţuirii femeilor la locul de muncă asupra sănătăţii mintale UNDER THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

More information

Invitation to Melodifestivalen 2019

Invitation to Melodifestivalen 2019 Non-official office translation. The official version in Swedish always prevails. Invitation to Melodifestivalen 2019 SVT is pleased once again to invite contestants to enter the Melodifestivalen contest.

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001 GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR FEMEILOR LA NIVEL INTERNAŢIONAL

PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR FEMEILOR LA NIVEL INTERNAŢIONAL PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR FEMEILOR LA NIVEL INTERNAŢIONAL Lect.univ.dr. Mădălina Tomescu Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Normele care garantează drepturile specifice ale femeilor variază

More information

Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor,

Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, a prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor

More information

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Autori: - Ionuț LUCA - Mircea MIHALEA - Răzvan ARDELEAN Coordonator științific: Prof. TITU MASTAN ARGUMENT 1. Profilul colegiului nostru este

More information

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DETALIATĂ A AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR VICEPREŞEDINTE SUBSECRETAR DE STAT

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DETALIATĂ A AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR VICEPREŞEDINTE SUBSECRETAR DE STAT STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DETALIATĂ A AUTORITĂŢII NAŢIONALE Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar - veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2018 CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

More information

THE "HEAVENS OF COPERNICUS" PLANETARIUM VISITOR REGULATIONS

THE HEAVENS OF COPERNICUS PLANETARIUM VISITOR REGULATIONS THE "HEAVENS OF COPERNICUS" PLANETARIUM VISITOR REGULATIONS 1 The "Heavens of Copernicus" Planetarium 1. One of the attractions of the Copernicus Science Centre is the "Heavens of Copernicus" Planetarium

More information

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ:

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Proiectorul BenQ acceptă redarea conţinutului tridimensional (3D) transferat prin D-Sub, Compus, HDMI, Video şi S-Video. Cu

More information

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 24 decembrie 2015

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 24 decembrie 2015 HOTĂRÂRE Nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia

More information

Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 septembrie 2010

Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 septembrie 2010 Evoluţii în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, la 30 2010 La 30 2010 numărul total de persoane cu handicap comunicat Direcţiei Generale Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului

More information

FALLS CABLE ACCESS CORPORATION CABLE ACCESS CHANNEL 14 Policies & Procedures Manual

FALLS CABLE ACCESS CORPORATION CABLE ACCESS CHANNEL 14 Policies & Procedures Manual FALLS CABLE ACCESS CORPORATION CABLE ACCESS CHANNEL 14 Policies & Procedures Manual Overview: Use of the Falls Cable Access Studio is considered a democratic right of responsible Menomonee Falls citizens.

More information

ENFORCEMENT DECREE OF THE BROADCASTING ACT

ENFORCEMENT DECREE OF THE BROADCASTING ACT ENFORCEMENT DECREE OF THE BROADCASTING ACT Presidential Decree No. 16751, Mar. 13, 2000 Amended by Presidential Decree No. 17137, Feb. 24, 2001 Presidential Decree No. 17156, Mar. 20, 2001 Presidential

More information

COMPETITION COUNCIL. By re-editing of Competition Law no. 21/1996 the article 33 became 32;

COMPETITION COUNCIL. By re-editing of Competition Law no. 21/1996 the article 33 became 32; Decision no. 64 from 13.VIII.2008 regarding the economic concentration by which SC Realitatea Media SA will achieve the sole control over SC Telesport Intermedia SRL COMPETITION COUNCIL On the basis of:

More information

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA RECTORAT CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA Craiova, 2011 Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova 3 Reglementări generale... 4 Preambul... 4 Definiţii şi prescurtări...

More information

ACT on radio and television broadcasting NON OFFICIAL TRANSLATION

ACT on radio and television broadcasting NON OFFICIAL TRANSLATION ACT on radio and television broadcasting NON OFFICIAL TRANSLATION 1 VRM non official translation of the Act on Radio and Television Broadcasting of 27 March 2009 - updated 03.02.2017 PART I General provisions

More information

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 331 din 16 aprilie 2018

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 331 din 16 aprilie 2018 HOTĂRÂRE Nr. 191/2018 din 4 aprilie 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL

More information

Standing Committee on Copyright and Related Rights

Standing Committee on Copyright and Related Rights E SCCR/34/4 ORIGINAL: ENGLISH DATE: MAY 5, 2017 Standing Committee on Copyright and Related Rights Thirty-Fourth Session Geneva, May 1 to 5, 2017 Revised Consolidated Text on Definitions, Object of Protection,

More information

BERMUDA STATUTORY INSTRUMENT BR 25/1987 TELEVISION BROADCASTING SERVICE REGULATIONS 1987

BERMUDA STATUTORY INSTRUMENT BR 25/1987 TELEVISION BROADCASTING SERVICE REGULATIONS 1987 Laws of Bermuda Title 24 Item 11(a) BERMUDA STATUTORY INSTRUMENT BR 25/1987 TELEVISION BROADCASTING SERVICE REGULATIONS 1987 [made under section 11 of the Broadcasting Commissioners Act 1953 [title 24

More information

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART III SECTION 4 TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART III SECTION 4 TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART III SECTION 4 TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 14 th May, 2012 F. No. 16-3/2012-B&CS - In exercise of the powers

More information

THE MINACK THEATRE. Notes for Playing Companies. Please note 2016 amendment to Section 5 - Public Liability & Employer Liability Insurance

THE MINACK THEATRE. Notes for Playing Companies. Please note 2016 amendment to Section 5 - Public Liability & Employer Liability Insurance THE MINACK THEATRE Notes for Playing Companies 2018 Please note 2016 amendment to Section 5 - Public Liability & Employer Liability Insurance Please note 2017 amendment to Section 9 Child Performers Please

More information

Common Tariff K

Common Tariff K SUISA Cooperative Society of Music Authors and Publishers SWISSPERFORM Collecting Society for Neighbouring Rights Common Tariff K 2017-2021 Concerts, concert-like performances, shows, ballet, theatre Approved

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

COMPULSORY. different learning styles with emphasis on experiential techniques. Therefore, delivery may include workshop-based. Framework.

COMPULSORY. different learning styles with emphasis on experiential techniques. Therefore, delivery may include workshop-based. Framework. COMPULSORY Course: Introduction to Film Industry and Television Industries (compulsory) DURATION: 50 contact hours + 50 self study equivalent to 4 ECTS/ECVET Credits (1 ECTS/ECVET credit = 25 hours). This

More information

Broadcasting Regulations (No. 153 of 28 February 1997)

Broadcasting Regulations (No. 153 of 28 February 1997) Broadcasting Regulations (No. 153 of 28 February 1997) Unofficial translation (As amended, most recently by Regulations No. 1324 of 18 February 2005) Chapter 1 Section 1 1 General provisions Jurisdiction

More information

WISCONSIN LEGISLATIVE COUNCIL INFORMATION MEMORANDUM

WISCONSIN LEGISLATIVE COUNCIL INFORMATION MEMORANDUM WISCONSIN LEGISLATIVE COUNCIL INFORMATION MEMORANDUM The New Law Relating to State-Issued Franchises for Video Service Providers (2007 Wisconsin Act 42) 2007 Wisconsin Act 42 (the Act) replaces municipal

More information

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. accompanying the. Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. accompanying the. Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE EN EN EN COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 16.7.2008 SEC(2008) 2288 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 2006/116/EC

More information

Illinois Official Reports

Illinois Official Reports Illinois Official Reports Appellate Court Piester v. Escobar, 2015 IL App (3d) 140457 Appellate Court Caption SEANTAE PIESTER, Petitioner-Appellee, v. SANJUANA ESCOBAR, Respondent-Appellant. District &

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Anexa 8 FIŞA POST 1.POSTUL : MANAGER PROIECT, COD COR CERINŢE : 2.1 Studii : Studii superioare finalizate 2.2 Vechime : Minim 3 ani pe un

Anexa 8 FIŞA POST 1.POSTUL : MANAGER PROIECT, COD COR CERINŢE : 2.1 Studii : Studii superioare finalizate 2.2 Vechime : Minim 3 ani pe un Anexa 8 FIŞA POST 1.POSTUL : MANAGER PROIECT, COD COR 242101 2.CERINŢE : 2.1 Studii : Studii superioare finalizate 2.2 Vechime : Minim 3 ani pe un post similar 2.3 Alte cerinţe : Perfecţionări (specializări):

More information

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat.

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 1. Sus în stânga, click pe Audio, apoi pe Audio Connection. 2. Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 3. 4. Alegeți opțiunea favorită:

More information

Music Administrator, Temple Church

Music Administrator, Temple Church Music Administrator, Temple Church Job Description Reporting to: The Director of Music The Master 1. The Temple Church Consecrated in 1185, the Temple Church is one of the most historic in London and lies

More information

RECOGNITION OF PRIOR LEARNING CANDIDATE APPLICATION FORM UEE30811 CERTIFICATE III IN ELECTROTECHNOLOGY - ELECTRICIAN

RECOGNITION OF PRIOR LEARNING CANDIDATE APPLICATION FORM UEE30811 CERTIFICATE III IN ELECTROTECHNOLOGY - ELECTRICIAN RECOGNITION OF PRIOR LEARNING CANDIDATE APPLICATION FORM UEE30811 CERTIFICATE III IN ELECTROTECHNOLOGY - ELECTRICIAN APPLICATION FORM MUST BE FULLY D TO PROCEED WITH THE RPL PROCESS. PLEASE ENSURE THE

More information

The New BPI & MU Agreement

The New BPI & MU Agreement www.bpi.co.uk www.themu.org The New BPI & MU Agreement The New BPI & MU Agreement 01 PREFACE The partnership between musicians and record labels is the very heart of the recorded music business. Working

More information

Letter of Understanding. Faculty of Music

Letter of Understanding. Faculty of Music Letter of Understanding Faculty of Music The Parties (The University of Western Ontario and the University of Western Ontario Faculty Association) agree to the arrangements outlined in the attached document

More information

Governmental Ordinance no. 39 of 14 July 2005 on Cinematography

Governmental Ordinance no. 39 of 14 July 2005 on Cinematography Governmental Ordinance no. 39 of 14 July 2005 on Cinematography Text in force as of 21 June 2007 (Text updated on the basis of the modifying normative acts published in the Official Journal of Romania,

More information

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E energiei electrice Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Domeniul de reglementare Art. 1. (1) Prezenta lege

More information

JOB DESCRIPTION FOR PICTURE EDITOR VISUAL JOURNALISM ARABIC SERVICE

JOB DESCRIPTION FOR PICTURE EDITOR VISUAL JOURNALISM ARABIC SERVICE JOB DESCRIPTION FOR PICTURE EDITOR VISUAL JOURNALISM ARABIC SERVICE Job Title: Picture Editor, Arabic Service. Reports to: Production Editor, Visual Journalism Department: Visual Journalism, BBC News,

More information

DETERMINATION OF MERGER NOTIFICATION M/16/038- LIBERTY GLOBAL /UTV IRELAND

DETERMINATION OF MERGER NOTIFICATION M/16/038- LIBERTY GLOBAL /UTV IRELAND DETERMINATION OF MERGER NOTIFICATION M/16/038- LIBERTY GLOBAL /UTV IRELAND Section 21 of the Competition Act 2002 Proposed acquisition by Liberty Global plc of sole control of the business of UTV Ireland

More information

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. t: +44 (0)

Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR. Protejarea muncitorilor prin licenţiere. t: +44 (0) Romanian DREPTURILE MUNCITORILOR Protejarea muncitorilor prin licenţiere t: +44 (0)845 602 5020 www.gla.gov.uk Ce este GLA? GLA este o organizaţie menită să protejeze muncitorii împotriva exploatării.

More information