SUBIECT: Solicitare informaţii pentru elaborarea Planului de audit intern pentru anul 20XX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SUBIECT: Solicitare informaţii pentru elaborarea Planului de audit intern pentru anul 20XX"

Transcription

1 MEMORANDUM PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMAŢII Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 01 REF N. B06-2 MEMORANDUM PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMAŢII CĂTRE: DE LA: Şeful de departament/direcţie/unitate MIE sau entitate interesată, după caz Direcţia Audit SUBIECT: Solicitare informaţii pentru elaborarea Planului de audit intern pentru anul 20XX DATA: xxx, 20XX În concordanţă cu prevederile art. 14 alin.1 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul planului de audit public intern se elaborează de către structura de audit public intern pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe, proiecte sau operaţiuni. Având în vedere cele precizate, pentru definitivarea planului de audit public intern pe anul 20xx al MIE, vă rugăm să ne transmiteţi până la data de., pe suport hârtie şi în format electronic, la următoarea adresă de , datele şi informaţiile relevante ce privesc domeniul dumneavoastră de activitate, luând în considerare cel puţin următorii factorii de risc. Deoarece Direcţia Audit are ca responsabilitate şi coordonarea planurilor de audit intern ale ADR-urilor vă rugăm să ne transmiteţi informaţiile solicitate cu celeritate pentru a putea la rândul nostru să identificăm acele proiecte cu grad ridicat de risc, proiecte care ar trebui să fie auditate şi de structurile de audit intern din cadrul ADR, asigurându-se în acest context o imagine de ansamblu asupra gestionarii proiectelor PHARE. Semnătura Nume, prenume Director Direcţia Audit

2 PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN Versiunea :3 Data : 30/06/06 ANEXA 02 AVIZAT MINISTRUL INTEGRĂRII EUROPENE PLANUL ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN pentru anul 20XX Misiunea de audit Auditarea proiectului. Tipul de audit Sistem/ Regularitate/ Follow-up/ Ad-hoc Obiectivele misiunilor de audit intern În funcţie de analiza de risc specifică Identificarea/descrierea activităţii/operaţiunii supuse auditului intern Gestionarea PHARE.. fondurilor Identificarea/descrierea entităţii (lor) sau a structurilor organizatorice la care se va desfăşura auditul Direcţia Contractare, Direcţia Certificare şi Plăţi Programe, Direcţia Monitorizare Programe şi Proiecte Durata acţiunii de auditare Perioada supusă auditării Numărul de auditori implicaţi, inclusiv supervizorul 40 zile Anul Director Direcţia Audit

3 REFERAT DE JUSTIFICARE PRIVIND PLANUL DE AUDIT Versiunea :3 Data : 30/06/06 ANEXA 03 REFERAT DE JUSTIFICARE pentru Planul strategic de audit public intern 20XX 20XZ I. Metodologia de evaluare a riscului Ca rezultat al procesului de evaluare a riscurilor aferente activităţii MIE, a fost întocmit un plan de audit pentru o perioadă de trei ani. Acest plan de audit a fost astfel elaborat încât să determine dacă controalele cheie din cadrul MIE funcţionează în mod eficient. Metodologia utilizată pentru elaborarea planului include următoarele: Realizarea unor interviuri cu personalul cheie din cadrul direcţiilor MIE, pentru a înţelege structura organizaţională a ministerului, în funcţie de activităţile desfăşurate; evaluarea implicării managementului MIE în exercitarea activităţilor de control intern; identificarea potenţialelor riscuri ce pot afecta activitatea MIE; Realizarea unui model de analiză a riscului, care să aibă ca finalitate ierarhizarea principalelor funcţii/domenii/activităţi/operaţiuni ale MIE în funcţie de riscul asociat. Au fost stabilite principalele elemente de risc (Materialitate, Expunere la Pierderi, Mediul de Control, Complexitatea Operaţiilor, Calitatea Managementului, Integritatea mediului de procesare date, Perioada de la Ultimul Audit, Rezultatele ultimului Audit, Impact legislativ) pentru a obţine un punctaj al riscului asociat fiecărei activităţi a MIE; Dezvoltarea unui plan de audit pe baza informaţiilor obţinute în urma întocmirii matricei riscurilor anexată la prezentul. II. Rezultatul interviurilor Elementele care s-au luat în calcul la acest subpunct sunt interviurile realizate cu conducerea şi personalul MIE referitoare la misiunile de audit efectuate în perioada precedentă, prin care au fost auditate operaţiunile acestor entităţi. III. Opinia (concluziile) auditului intern

4 Auditul intern este o activitate independentă în cadrul organizaţiei, al cărui principal rol este de a revizui, evalua şi raporta asupra gradului de adecvare şi eficienţă al sistemului de control intern. În cuprinsul concluziei (opiniei), auditorii interni raportează, prezentând excepţiile, către nivelul de management îndreptăţit să ia deciziile de remediere. Aceste rapoarte sunt direcţionate către managementul de vârf (PAO) şi prezentate Ministrului Integrării Europene. În acest scop, Direcţia Audit a implementat metodologia elaborării unei concluzii (opinii) generale asupra gradului de adecvare şi eficienţă a sistemului de control intern, după cum urmează: Satisfăcător - Nivelul de control intern este adecvat. Acesta se referă la eficienţa şi eficacitatea operaţiilor, realitatea înregistrărilor contabile, conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile, supraveghere corespunzătoare şi conformitatea cu politicile şi procedurile interne. În cazul în care au fost constatate excepţii, acestea au fost minore. Necesită îmbunătăţiri - Insuficient - Nivelul de control intern referitor la eficienţa şi eficacitatea operaţiilor, realitatea înregistrărilor contabile, conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile, supraveghere corespunzătoare şi conformitatea cu politicile şi procedurile interne necesită îmbunătăţiri. Aceasta înseamnă că fie volumul, fie relativa semnificaţie a constatărilor necesită acţiuni corective. Sistemul de control Intern nu funcţionează aşa cum a fost proiectat. Exemple de disfuncţionalităţi sunt: neconformitatea cu politicile interne importante, lipsa unei supravegheri corespunzătoare, înregistrări contabile incorecte şi documentaţie neadecvată, precum şi lipsuri prezentate mai sus care persistă. Acest statut implică îmbunătăţiri esenţiale şi acţiuni care să reprezinte mai mult decât simpla implicare managementului sau implementarea de controale de monitorizare. IV. Bugetarea activităţii de audit intern Bugetul de timp disponibil pentru efectuarea misiunilor de audit public intern în anul 2006 este următorul:

5 Director Director adjunct Auditor superior Auditor principal Auditor asistent TOTAL Număr de posturi Număr de zile lucrătoare din an Concedii Sărbători legale Concedii medicale Pregătire profesională Altele: misiuni de audit ad-hoc, misiuni de follow-up, misiuni de evaluare, consultanţă, activităţi curente ale serviciului Număr de zile disponibile

6 V.Utilizarea fondului de timp disponibil NR. CRT. MISIUNE NECESAR PUNCTAJ BUGET TIMP (zile) MISIUNE EFECTIV PUNCTAJ BUGET TIMP (zile) MISIUNE DE REALIZAT ÎN ANUL Nereguli, plăţi peste limite, X NA NA Nereguli, plăţi peste limite, debite debite 2 Înregistrări contabile Înregistrări contabile X NA NA TOTAL xxx TOTAL xxx

7 VII. Concluzie: Din analiza de risc efectuată în vederea întocmirii Planului de audit pentru anul 20XX au rezultat un număr de... de proiecte cu grad ridicat de risc şi care ar trebui auditate în anul 20XX. Având în vedere resursele de audit limitate, aşa cum rezultă din calculul bugetului de timp disponibil, precum şi discuţiile purtate cu managementul MIE şi cu PAO, din care a reieşit necesitatea înlocuirii proiectelor..., cu proiectele...considerate mai riscante ca urmare a problemelor identificate în implementarea acestora, propunem includerea în Planul de audit pentru anul 20XX a următoarelor proiecte: Nr. crt. Număr auditori Proiect/ activitate auditat/ă Structura auditată Durata desfăşurării misiunii de audit Celelalte proiecte care au un grad de risc mare, conform analizei de risc efectuate, vor fi auditate în anul 20XY, respectiv 20XZ, conform Planului de audit strategic pentru anii 20XX 20XZ, astfel încât fiecare proiect să fie auditat cel puţin o dată în această perioadă.

8 PLANUL STRATEGIC DE AUDIT PUBLIC INTERN Versiunea :3 Data : 30/06/06 ANEXA 04 AVIZAT MINISTRUL INTEGRĂRII EUROPENE PLANUL STRATEGIC DE AUDIT pentru anul 20XX Nr. Misiunea de audit Durata acţiunii crt. de auditare 1. Auditarea proiectului. 40 zile Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Director Direcţia Audit

9 ORDIN DE SERVICIU Versiunea: 3 Data : 30/06/06 ANEXA 05 Ref. A01 REF N. A01 ORDIN DE SERVICIU Nr.... Data... În conformitate cu prevederile... şi cu Planul anual de audit public intern, Direcţia Audit va efectua o misiune de audit public intern la... în perioada.... Perioada auditată este Domeniul misiunii de audit este..., iar obiectivul general al acesteia este.... Tipul de audit pe care îl vom efectua este.... Echipa de audit public intern este formată din următorii auditori interni.... Supervizarea va fi asigurată de.. Misiunea de audit public intern se va derula în conformitate legislaţia naţională privind auditul public intern şi cu Manualul de proceduri scrise al Direcţiei Audit. Director Direcţia Audit

10 FORMULAR PRIVIND DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ ŞI CALIFICARE Versiunea :3 Data : 30/06/06 ANEXA 06 Ref. A02 DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ ŞI CALIFICARE Trebuie să fie completat de personalul de audit, inclusiv de către consultanţi : NUME : DATA : REPARTIZAREA PROPUSĂ : CONFLICTE DE INTERESE In ceea ce priveşte structura/ entitatea/ programul ce trebuie auditat: Da Nu 1. Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? 2. Aveţi idei preconcepute despre persoane, grupuri, organizaţii sau obiective ale unui program specific ce ar putea influenţa misiunea de audit? 3. Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? 4. Aţi avut vreo implicare/responsabilităţi în implementarea de programe/ proiecte finanţate de UE? 5. Aţi fost implicat în dezvoltarea şi/sau implementarea de sisteme de control al entităţii sau programului ce este auditat? 6. Sunteţi soţul/soţia sau rude până la al patrulea grad al managerului entităţii/programului ce este auditat sau al altui membru al corpului de conducere al entităţii/ programului ce este auditat? 7. Aveţi preferinţe politice şi sociale ce rezultă din angajarea la, sau loialitate faţă de un grup particular, organizaţie sau nivel al guvernului? 8. Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? 9. Aţi ţinut vreodată contabilitatea unei entităţi ce este auditată? 10. Aveţi un interes direct sau indirect substanţial în entitatea sau programul auditat? 11. Veţi înştiinţa imediat directorul Direcţiei Audit referitor la orice conflict de interese personal, extern sau organizaţional ce poate apărea în desfăşurarea acestei misiuni de audit ce poate afecta capacitatea întocmirii unor rapoarte de audit independente? Prin prezenta confirm că dacă pe durata acestei misiuni de audit se iveşte vreun conflict de interese personal, extern sau organizaţional, ce mi-ar putea afecta abilitatea de a desfăşura activitatea şi de a raporta constatările într-o manieră imparţială voi înştiinţa prompt Direcţia Audit. Semnătura

11 NOTIFICAREA STRUCTURII AUDITATE Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 07 Ref. B01-1 PENTRU:. DE LA:. DATA: SUBIECT: AUDITUL [Numele Auditului] Stimate(ă)... În conformitate cu Planul anual de audit public intern, urmează ca în perioada... să efectuăm o misiune de audit public intern cu tema... la (numele entităţii/structurii auditate). Auditul va examina responsabilităţile asumate de către (numele entităţii/structurii auditate) şi va determina dacă aceasta îşi îndeplineşte obligaţiile sale într-un mod eficient şi efectiv. Vă vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o şedinţă de deschidere în vederea discutării diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinzând: - prezentarea auditorilor; - prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern; - scopul misiunii de audit public intern; - alte aspecte. Pentru o mai bună înţelegere a activităţii dumneavoastră şi o pregătire corespunzătoare a intervenţiilor viitoare, vă rugăm să desemnaţi o persoană de contact care să ne pună la dispoziţia documentaţia necesară efectuării misiunii de audit. Pentru eventuale clarificări vă rugăm să ne contactaţi la: - tel. nr - . Cu stimă, Data Director Direcţia Audit

12 FORMULAR PRIVIND DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ ŞI CALIFICARE Versiunea :3 Data : 30/06/06 ANEXA 06 Ref. A02 Pag : 2 TREBUIE COMPLETAT DE DIRECTORUL DIRECŢIEI AUDIT: 1. Calificări relevante ale auditorului: 2. Conflict personal de interese? (Lista de pe pagina anterioara) 3. Poate fi conciliat conflictul de interese? Dacă da, explicaţi cum şi justificaţi repartizarea Data şi semnătura

13 NOTIFICAREA PĂRŢILOR INTERESATE Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 08 Ref. B01-2 PENTRU:.. DE LA: DATA: SUBIECT: AUDITUL [Numele auditului] Stimate(ă)... În conformitate cu Planul anual de audit public intern, urmează ca în perioada... să efectuăm o misiune de audit public intern cu tema... la (numele entităţii/structurii auditate). Auditul va examina responsabilităţile asumate de către (numele entităţii/structurii auditate) şi va determina dacă aceasta îşi îndeplineşte obligaţiile sale într-un mod eficient şi efectiv. Auditorii., din colectivul nostru, efectuează activitatea de audit, iar d-na/d-nul..va superviza această acţiune. Dacă aveţi unele interese de audit privind această misiune, vă rugăm să ne contactaţi la: - tel. nr - . Cu stimă, Data Director Direcţia Audit

14 CHESTIONAR DE AUTO-EVALUARE (Chestionar pentru structura auditată) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 09 Ref. B04-1 Faza Pre-audit CHESTIONAR DE AUTO-EVALUARE Scop: Având în vedere poziţia pe care o deţineţi în cadrul managementului M.I.E., considerăm că este responsabilitatea dumneavoastră de a implementa şi monitoriza sistemele de control intern (operaţional şi/sau financiar) din organizaţia pe care o conduceţi. Această scurta auto-evaluare a fost proiectată pentru a obţine un input de la dumneavoastră în scopul identificării importanţei şi nivelului de risc aferent activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei dumneavoastră. Completarea acestui chestionar va ocupa aproximativ 20 de minute din timpul dumneavoastră. Persoana responsabilă: Funcţia: 1. Vă rugăm sa descrieţi obiectivele cheie ale structurii conduse de dumneavoastră? 2. Politicile şi procedurile din structura dumneavoastră sunt formalizate? (Încercuiţi varianta corectă): Da Nu Comentarii 3. Politicile si procedurile sunt actualizate? (Încercuiţi varianta corectă): Da Comentarii Nu 1

15 CHESTIONAR DE AUTO-EVALUARE (Chestionar pentru structura auditată) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 09 Ref. B04-1 Pag : 2 4. Vă rugăm să descrieţi pe scurt care sunt activităţile principale care se desfăşoară în cadrul structurii dumneavoastră? 5. Vă rugăm să descrieţi principalele controale interne pe care le consideraţi implementate în cadrul structurii dumneavoastră. 6. Care sunt principalele sisteme informaţionale utilizate în cadrul structurii dumneavoastră? 7. Vă rugăm să descrieţi instrumentele de măsurare a performanţei utilizate de dumneavoastră pentru a monitoriza eficacitatea/eficienta principalelor activităţi desfăşurate. 8. Vă rugăm să descrieţi principalele mijloace de comunicare pe care le utilizaţi pentru a-i informa pe cei din alte departamente cu privire la activităţile/problemele din domeniul dumneavoastră: 2

16 CHESTIONAR DE AUTO-EVALUARE (Chestionar pentru structura auditată) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 09 Ref. B04-1 Pag : 3 9. Care sunt structurile beneficiare ale informaţiilor transmise de către dumneavoastră? 10. Care sunt departamentele cu care comunicaţi cel mai frecvent şi în mod curent? 11. Există vreun domeniu pe care aţi dori ca Auditul Intern să îl analizeze în mod deosebit (de ex: activităţi ineficiente sau îngrijorătoare din punct de vedere al controalelor existente)? In general, cum aţi califica următoarele? Slab Mediu Excelent Eficacitatea sistemelor de control intern Calitatea rezultatelor dumneavoastră Eficienţa activităţii dumneavoastră În cazul în care există informaţii suplimentare pe care le consideraţi importante pentru misiunea noastră de audit (cum ar fi: politici, proceduri, rapoarte, etc) vă rugăm să le anexaţi la prezentul chestionar. Mulţumim pentru timpul acordat. Răspunsurile dumneavoastră vor ajuta echipa de audit intern şi, în final, va reduce timpul pe care îl veţi petrece cu acest audit. Dacă aveţi întrebări suplimentare ne puteţi contacta la: - telefon nr

17 MEMORANDUM DE VERIFICARE PRELIMINARĂ Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 10 Ref. C01-1 MEMORANDUM DE VERIFICARE PRELIMINARĂ 1. Denumirea misiunii de audit.. 2. Structura (rile) auditată (e). 3. Perioada auditată. 4. Auditori Semnătura Data. 5. Supervizor Semnătura Data.. Memorandumul de verificare preliminară conţine cel puţin următoarele elemente: Informaţii despre structura auditată 1. Cadrul legal 2. Organizarea: ROF, Organigrama, Stat de funcţii 3. Fluxul activităţilor 4. Resurse umane: personal cheie 5. Dotări 6. Sistem IT 7. Proceduri scrise 8. Sistem de raportare 9. Rapoarte de audit anterioare 10. Situaţia contractelor/acordurilor încheiate Un scurt istoric şi/sau descriere a programului/proiectului, incluzând scopul şi obiectivele acestuia Scopul şi obiectivele auditului Legislaţia aplicabilă Glosar de termeni * Structura menţionată mai sus este orientativă.

18 REZUMATUL INTERVIULUI Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 11 Ref. A04-3 Page : 1 Elaborat de: Data: Revizuit de: Data: REZUMATUL INTERVIULUI Numele Departamentului: Numele Auditului şi Codul: Nume, prenume persoana intervievată: Funcţia persoanei intervievate: Direcţia/Unitatea: Data interviului: Durata interviului Auditor: Alte persoane prezente la interviu: Nume, prenume, funcţie: Nume, prenume, funcţie: Rezumatul Interviului:

19 LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 12 Ref. C02-1 LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Structura auditată:.. Denumirea misiunii de audit public intern:.. Perioada supusă auditului: Întocmit de Data Supervizat de Data Nr. crt n Obiective Obiecte auditabile Observaţii

20 MATRICEA RISCURILOR Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 13 Ref. C02-2 MATRICEA RISCURILOR Structura auditată:.. Denumirea misiunii de audit public intern:.. Perioada supusă auditului: Întocmit de Data. Supervizat de Data.. Obiecte auditabile Riscuri (Ameninţări) Criterii de analiză a riscurilor Aprecierea controlului intern Aprecierea cantitativă Aprecierea calitativă Pondere Nivel Pondere Nivel Pondere Nivel (P) (N) (P) (N) (P) (N) Punctaj total (T)

21 Notă: Exemple de criterii de analiză a riscurilor (fără ca lista lor să fie exhaustivă) I. Criterii pentru aprecierea cantitativă (criterii financiare): 1) Bugetul alocat 2) Sume transferate de FN către AI până la data de 3) Sume plătite de FN din fondul de indisponibilităţi până la data de 4) Sume plătite contractorilor de către AI până la de. 5) Sume previzionate a fi transferate de FN către AI în anul 200Y. II. Criterii pentru aprecierea calitativă: 1) Data limită pentru efectuarea plăţilor pentru fiecare proiect PHARE 2) Numărul contractelor încheiate în cadrul fiecărui proiect PHARE până la de 3) Numărul misiunilor de audit efectuate pentru fiecare proiect PHARE până la de. 4) Numărul iregularităţilor raportate până la data de... 5) Numărul nivelelor de gestiune implicate 6) Complexitatea proiectului 7) Tipul de beneficiari 8) Complexitatea cadrului normativ. III. Criterii pentru aprecierea controlului intern 1) Proceduri de lucru documentate 2) Tipul de controale interne existente 3) Eficienţa acţiunilor corective 4) Segregarea sarcinilor.

22 TABELUL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 14 Ref. C02-3 TABELUL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE Denumirea misiunii de audit public intern:.. Perioada supusă auditului: Întocmit de.data.. Supervizat de Data OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE RISCURI Tare Punct Slab OPINIE Consecinţe (Nivelul impactului) Grad de încredere COMENTARII

23 MATRICEA DE EVALUARE A CONTROLULUI INTERN Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 15 Ref. C02-4 MATRICEA DE EVALUARE A CONTROLULUI INTERN Denumirea misiunii de audit public intern:.. Perioada supusă auditului: Întocmit de.data. Supervizat de Data. Nr crt. RISC IMPACT PROBABILITATE CONTROALE INTERNE ASTEPTATE CONTROALE INTERNE EXISTENTE EVALUAREA INIŢIALĂ A CONTROLULUI INTERN SUMAR REZULTATE TESTE EVALUAREA FINALĂ A CONTROLULUI INTERN Notă: Coloanele se completează în etapa de analiză a riscurilor Coloanele se completează după finalizarea testelor.

24 PROGRAMUL DE AUDIT (Agenda de audit) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 16 Ref. A03-1 PROGRAMUL DE AUDIT (Agenda de audit) Denumirea misiunii de audit public intern Perioada supusă auditului Pregătit de: Supervizat de: Data: Data: Etapa: Pregătirea misiunii de audit public intern Iniţierea auditului 1.Tipărirea şi procesarea Ordinului de serviciu; Document de lucru (Referinţa) Locul Bugetul de timp alocat în planul anual (ore) Bugetul de timp folosit real (ore) Data planificată de terminare Data reală a terminării Auditori 2.Tipărirea şi procesarea Declaraţiilor de Independenţă şi calificare; 3. Pregătirea şi transmiterea Notificării către structura auditată; 4. Pregătirea şi transmiterea Notificării către părţile interesate; 5. Revizuirea documentelor de către supervizor; 6. Aprobarea şi semnarea Ordinului de serviciu şi a Notificărilor de către directorul Direcţiei Audit;

25 PROGRAMUL DE AUDIT (Agenda de audit) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 16 Ref. A03-1 Pag : 2 Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 1. Începerea etapei de colectare şi prelucrare a informaţiilor; 2. Elaborarea şi transmiterea Chestionarului de autoevaluare a structurii auditate; 3. Elaborarea Rezumatului interviurilor avute cu personalul din cadrul structurii auditate; 4. Elaborarea FIAP-rilor, dacă este cazul; 5. Redactarea Memorandumului de verificare preliminară; 6. Revizuirea documentelor de către supervizor; Analiza riscurilor 1. Elaborarea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile 2. Elaborarea Matricei riscurilor 3. Elaborarea Tabelului puncte tari puncte slabe 4. Elaborarea Matricei de evaluare a controlului intern 5. Revizuirea documentelor de către supervizor; Elaborarea programului misiunii de audit 1. Pregătirea Programului de audit; 2. Pregăteşte Programul intervenţiei la faţa locului; 3. Revizuirea şi aprobarea Programului de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului de către supervizor; Şedinţa de deschidere 1. Planificarea şi organizarea şedinţei de deschidere; Document de lucru (Referinţa) Locul Bugetul de timp alocat în planul anual (ore) Bugetul de timp folosit real (ore) Data planificată de terminare Data reală a terminării Auditori

26 PROGRAMUL DE AUDIT (Agenda de audit) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 16 Ref. A03-1 Pag : 3 2. Redactarea Minutei şedinţei de deschidere; 3. Revizuirea Minutei şedinţei de deschidere de către supervizor; Confirmarea ariei şi obiectivelor auditului 1. Redactarea Memorandumului de confirmare a ariei şi obiectivelor auditului; 2. Revizuirea Memorandumului de confirmare a ariei şi obiectivelor auditului de către supervizor; 3. Obţinerea Memorandumului de confirmare a ariei şi obiectivelor auditului semnat de către auditaţi; Etapa: Intervenţia la faţa locului Colectarea dovezilor OBIECTIVELE AUDITULUI Obiectivul 1 Document de lucru (Referinţa) Locul Bugetul de timp alocat în planul anual (ore) Bugetul de timp folosit real (ore) Data planificată de terminare Data reală a terminării Auditori 1.1. Pregătirea unui program de audit; 1.2. Obţinerea programului de audit revăzut şi aprobat de supervizor; 1.3. Realizarea testelor, întocmirea foilor de lucru şi obţinerea dovezilor de audit; 1.4. Redactarea FIAP-rilor; 1.5. Revizuirea documentelor de către supervizor; 1.6. După primirea aprobării, discutarea constatărilor cu structura auditată; Obiectivul Pregătirea unui program de audit;

27 PROGRAMUL DE AUDIT (Agenda de audit) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 16 Ref. A03-1 Pag : Obţinerea programului revăzut şi aprobat de către supervizor; 2.3. Efectuarea testelor, întocmirea foilor de lucru şi obţinerea dovezilor de audit; 2.4. Redactarea FIAP-rilor; 2.5. Revizuirea documentelor de către supervizor; 2.6. După primirea aprobării, discutarea constatărilor de audit cu structura auditată;.... Obiectivul n Document de lucru (Referinţa) Locul Bugetul de timp alocat în planul anual (ore) Bugetul de timp folosit real (ore) Data planificată de terminare Data reală a terminării Auditori n.1. Pregătirea unui program de audit; n.2. Obţinerea programului revăzut şi aprobat de către supervizor; n.3. Efectuarea testelor, întocmirea foilor de lucru şi obţinerea dovezilor de audit; n.4. Redactarea FIAP-rilor; n.5. Revizuirea documentelor de către supervizor; n.6. După primirea aprobării, discutarea constatărilor de audit cu structura auditată; Constatarea şi raportarea iregularităţilor 1. Întocmirea Formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor; 2. Informarea în termen de 3 zile a conducătorului entităţii publice, PAO şi structurii de control abilitate pentru continuarea verificărilor; Revizuirea documentelor de lucru 1.Terminarea şi clasarea documentelor de lucru;

28 PROGRAMUL DE AUDIT (Agenda de audit) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 16 Ref. A03-1 Pag : 5 2. Întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru de către auditori; 3. Planificarea unei revizuiri a documentelor de către supervizor; 4. Întocmirea Fişei de analiză a documentelor de lucru de către supervizor; Şedinţa de închidere 1. Planificarea şi organizarea şedinţei de închidere; 2. Redactarea Minutei şedinţei de închidere; 3.Revizuirea Minutei şedinţei de închidere de către supervizor; Etapa: Raportul de audit public intern Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern 1. Pregătirea proiectului Raportului de audit public intern; 2. Revizuirea proiectului Raportului de audit public intern de către supervizor; 3. Întocmirea Fişei de revizuire a proiectului de raport de audit public intern de către supervizor; Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern 1.Transmiterea proiectului de raport la structura auditată şi solicitarea unui răspuns în termen de 15 zile lucrătoare; Reuniunea de conciliere 1. Planificarea şi organizarea unei şedinţe de conciliere, dacă este solicitată de structura auditată; 2. Întocmirea Minutei reuniunii de conciliere; 3. Revizuirea de către supervizor a Minutei reuniunii de conciliere; Elaborarea Raportului de audit public intern Document de lucru (Referinţa) Locul Bugetul de timp alocat în planul anual (ore) Bugetul de timp folosit real (ore) Data planificată de terminare Data reală a terminării Auditori

29 PROGRAMUL DE AUDIT (Agenda de audit) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 16 Ref. A03-1 Pag : 6 1. Primirea punctului de vedere la proiectul Raportului de audit; 2. Finalizarea Raportului de audit intern; 3. Revizuirea Raportului de audit public intern de către supervizor; Difuzarea Raportului de audit public intern 1. Întocmirea adresei de transmitere a Raportului de audit public intern la ministrul integrării europene; 2. Transmiterea Raportului de audit public intern spre avizare la ministrul integrării europene; 3. Semnarea de către directorul Direcţiei Audit a adresei de înaintare a Raportului de audit public intern la ministrul integrării europene; 4. Primirea Raportului de audit public intern avizat de către ministrul integrării europene; 5. Întocmirea adresei de înaintare a Raportului de audit public intern (în copie) la structura auditată; 6. Întocmirea adresei de înaintare a Raportului de audit public intern, în copie, integral sau în sinteză, părţilor interesate; 7.Transmiterea la U.C.A.A.P.I. a unei informări despre recomandările care nu au fost avizate, însoţită de documentaţia de susţinere; Etapa: Urmărirea implementării recomandărilor 1.Elaborarea Fişei de urmărire a implementării recomandărilor din Raportul de audit; 2.Transmiterea la U.C.A.A.P.I. a stadiul progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor; 3. Informarea ministrului integrării europene dacă nu sunt respectate termenele de implementare; Document de lucru (Referinţa) Locul Bugetul de timp alocat în planul anual (ore) Bugetul de timp folosit real (ore) Data planificată de terminare Data reală a terminării Auditori

30 PROGRAMUL DE AUDIT (Agenda de audit) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 16 Ref. A03-1 Pag : 7 Chestiuni administrative şi finalizare Evaluarea performanţei auditului şi auditorilor 1. Redactarea Fişei privind evaluarea performanţei auditului şi obţinerea aprobării acesteia de către structura auditată; 2. Completarea de către supervizor a Fişei privind evaluarea performanţei auditorilor; Pontajul 1. Redactarea Fişelor de pontaj; 2. Supervizarea Fişelor de pontaj de către supervizor; TOTAL Document de lucru (Referinţa) Locul Bugetul de timp alocat în planul anual (ore) Bugetul de timp folosit real (ore) Data planificată de terminare Data reală a terminării Auditori

31 PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCULUI Versiunea :3 Data : 30/06/06 ANEXA 17 Ref. A03-2 PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCULUI Denumirea misiunii de audit public intern Perioada supusă auditului Pregătit de: Supervizat de: Data: Data: Obiectivele misiunii de audit Tipul verificării Locul Durata Dovezi de audit Auditorii

32 MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Versiunea: 3 Data : 30/06/06 ANEXA 18 Ref. B02 MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A. Menţiuni generale Denumirea misiunii de audit:... Perioada auditată... Întocmit de:... Data... Supervizat de:....data... Lista participanţilor: Numele Funcţia Direcţia/Serviciul Nr. telefon Adresa Semnătura B. Minuta Şedinţei de deschidere

33 MEMORANDUM DE CONFIRMARE A ARIEI ŞI OBIECTIVELOR AUDITULUI Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 19 Ref. B03 PENTRU:.. DE LA:. NR:. DATA:. SUBIECT: AUDITUL [Numele Auditului] Stimate(ă)... Scopul acestei scrisori este de a ne confirma înţelegerea de către dumneavoastră a ariei şi obiectivelor prezentei misiuni de audit intern. Aria de cuprindere şi obiectivele auditului sunt următoarele: <Inseraţi aria de cuprindere şi obiectivele aşa cum au fost ele convenite la şedinţa de deschidere.> Vă reamintim că responsabilitatea structurii auditate este de a asigura menţinerea unor sisteme de control intern adecvate, înregistrări contabile adecvate, protejarea intereselor financiare ale UE şi a bugetului naţional, inclusiv asigurarea unui sistem de raportare şi monitorizare adecvat. Datorită naturii de testelor şi altor limitări inerente ale unui audit, împreună cu limitările inerente privind contabilitatea şi sistemul de control intern, există riscul ca unele greşeli materiale să rămână nedescoperite. Pentru realizarea misiunii de audit ne bazăm pe completa cooperare cu personalul unităţii dumneavoastră, precum şi pe faptul că ne vor fi puse la dispoziţie orice înregistrări, documente sau alte informaţii cerute în legătură cu misiunea de audit. Vă rugăm să semnaţi şi să ne returnaţi un exemplar al acestei scrisori, în care să menţionaţi dacă aria şi obiectivele auditului sunt în conformitate cu cele discutate în cadrul şedinţei de deschidere, conform tabelului următor: Nume, prenume De acord Comentarii Semnătura Data Vă mulţumim, Directorul Direcţiei Audit/Supervizorul

34 TEST DOCUMENT DE LUCRU Versiunea : 3 Data : 30/06/06 TEST nr. ANEXA 20 Ref. A04-1 Misiunea de audit : Structura auditată: Perioada auditată: Perioada desfăşurării misiunii de audit intern: Elaborat de: Semnătura: Data: Revizuit de: Semnătura: Data: Obiectul testului: ex: Conformitatea plăţilor intermediare cu prevederile contractuale, regulamentele europene şi legislaţia aplicabilă contractelor de lucrări Obiectivul testului: ex: Scopul acestui test este de a examina eficacitatea controlului intern în ceea ce priveşte verificarea conformităţii plăţilor intermediare pentru contractele de lucrări cu prevederile contractuale, regulamentele europene şi legislaţia naţională aplicabilă (Referinţa: Procedura privind din Manualul de proceduri - Secţiunea.) Descrierea testului: ex: Auditorii au testat pentru plăţile selectate, conform eşantionării aleatorii, modul de efectuare a plăţilor intermediare şi conformitatea acestora cu prevederile contractuale, cu procedura internă de lucru şi cu regulamentele europene aplicabile, pentru perioada.. Detalii despre documentele sursă 1.Procedura prevăzută în Manualul de proceduri: Prevederi ale Contractului Reglementări UE şi naţionale 4. Altele Plăţile testate Controlul este eficace Controlul nu este eficace Concluzie: Ex: Au fost testate controalele interne privind. din Secţiunea../Pagina. a Manualului de proceduri interne. (intitulat.. ). Auditorul(i) a constatat că dintr-un eşantion de., în.% din cazuri, controlul nu a fost aplicat în mod eficace. Motivul pentru care acest control nu a fost aplicat in mod eficace a fost următorul: Consecinţa (ele) neaplicării eficace a controlului este/sunt Posibile remedii pentru îmbunătăţirea eficacităţii controlului intern sunt:

35 FOAIA DE LUCRU Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 21 Ref. A04-2 FOAIA DE LUCRU nr.10 privind.. Misiunea de audit : Structura auditată: Perioada auditată: Perioada desfăşurării misiunii de audit intern: Elaborat de: Semnătura: Data: Revizuit de: Semnătura: Data: Scopul testului:.. Descrierea modului de abordare: ex: Auditorii au avut interviuri cu:... Auditorii au analizat următoarele documente: A fost testat Manualul de proceduri al... Au fost elaborate Teste de control /detaliu. Au fost efectuate următoarele reconcilieri Au fost efectuate vizite la locul investiţiei. Au fost solicitate şi s-au obţinut confirmări externe de la.. Concluziile testului: Notă: Foaia de lucru este un document de lucru prin care se explică care a fost scopul testului efectuat de auditori şi descrie modul de abordare. Foaia de lucru însoţeşte Testul.

36 FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 22 Ref. A05-1 FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI Nr. Misiunea de audit public intern Structura auditată Perioada auditată Auditori: Nume, prenume Semnătură Data Supervizor: Problema: Constatare (condiţia): Criterii: Cauze: Efecte: Recomandări: Departamentul responsabil pentru implementarea recomandării: Metoda de identificare a constatării: Observarea Examinarea Interviul Acţiuni corective: Persoana responsabilă: Termen de îndeplinire: Nivel de prioritate: Major / Mediu / Minor Numele sursei/contactului Denumirea documentelor Referinţă

37 FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 22 Ref. A05-1 Pag : 2 Entitatea auditată - pentru luare la cunoştinţă Comentarii: Nume şi funcţia Semnătură: Cum se tratează constatarea făcută: Data Decizia luată privind constatarea Comentarii renunţat datorită lipsei de dovezi renunţat datorită limitelor de timp renunţat ca rezultat al primirii unor informaţii suplimentare amânată pentru dezvoltări ulterioare inclusa în proiectul Raportului de audit intern inclusă în Raportul de audit intern Notă: Recomandările trebuie clasificate în funcţie de nivelul de prioritate: - Majore - necesită acţiuni obligatorii ce trebuie implementate imediat - Medii - necesită acţiuni obligatorii ce trebuie implementate în termen de 30 de zile - Minore - necesită acţiuni obligatorii ce trebuie implementate în termen de 60 de zile.

38 LISTA DE VERFICARE (chestionar) Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 23 Ref. A04-4 LISTA DE VERIFICARE Misiunea de audit : Structura auditată: Perioada auditată: Perioada desfăşurării misiunii de audit intern: Elaborat de: Semnătura: Data: Revizuit de: Semnătura: Data: Exemplu: ACTIVITATEA DE AUDIT Da Nu Auditorii PLĂŢI 1. există proceduri scrise privind plăţile? 2. atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri? 3. angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică? 4. procedurile privind plăţile asigură separarea sarcinilor? 5. procedurile privind plăţile sunt aprobate? 6. procedurile privind plăţilor sunt actualizate? 7. operaţiile de control sunt însoţite de liste de verificare? 8. calitatea listelor de verificare este satisfăcătoare? 9. controalele efectuate au fost formalizate (data, semnătura)? 10.plăţile sunt conforme cu procedurile privind cursul de schimb? 11. plăţile se regăsesc în extrasele de cont? 12. plăţile sunt transcrise corect în cartea mare? 13 plăţile care nu sunt efectuate sunt prevăzute în proceduri? 14. este stabilită atribuirea responsabilităţilor? 15. procedurile privind plăţile asigură separarea? 16.contabilul principal are o autoritate adecvată asupra angajaţilor din compartimentul contabil? 17. procedurile privind sistemul de evidenţă contabilă sunt aprobate? 18. procedurile privind sistemul de evidenţă contabilă sunt actualizate?

39 ACTIVITATEA DE AUDIT Da Nu Auditorii 19. procedurile privind sistemul de evidenţă stabilesc şi explică politica contabilă? 20. numai persoanele autorizate pot să modifice sau să stabilească noi politici sau proceduri? 21. Referitor la procedurile de declaraţii: a) planul de conturi însoţit de explicaţii ale operaţiunilor? b) aţi identificat şi descris principalele înregistrări contabile, intrările periodice? c) care sunt posturile care au autoritatea să aprobe că intrările sunt efectuate? d) există explicaţii pentru documentele şi necesităţile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzacţii periodice şi neperiodice şi pentru intrările în jurnal? 22. funcţiile pentru înregistrarea, verificarea, supervizarea, aprobarea intrărilor în jurnal sunt separate? 23. toate intrările în jurnal sunt revăzute şi aprobate de către persoanele competente la nivelurile adecvate? 24. intrările în jurnal sunt explicate corespunzător şi justificate? 25. controalele efectuate sunt formalizate (data şi semnătura)? 26. rapoartele financiare sunt pregătite pentru perioadele contabile solicitate? 27. procedurile privind corectarea rapoartelor sunt formalizate, aprobate, actualizate? 28. procedurile de închidere sunt formalizate, aprobate, actualizate? 29. fiecărui cont bancar îi corespunde un cont în registre? 30. toate tranzacţiile sunt înregistrate corect în Cartea mare? 31. sumele sunt defalcate pe creditori şi debitori? 32. cecurile din jurnal sunt trecute în ordine numerică, iar cele care lipsesc sunt semnalate? NOTĂ: Aceste puncte din Lista de verificare au rol consultativ. În funcţie de specificul fiecărei misiuni de audit public intern pot fi solicitate şi alte informaţii, respectiv pot fi efectuate alte testări.

40 FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE IREGULARITĂŢI ANEXA 24 Ref. A06-1 Versiunea : 3 Data : 30/06/06 FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE IREGULARITĂŢI Către: Directorul Direcţiei Audit În urma misiunii de audit public intern efectuată în baza..., la... s-au constatat următoarele: a) constatarea (abaterea): descrierea detaliată a iregularităţii (iregularităţilor), excepţiei (excepţiilor) sau potenţialelor încălcări ale legii natura şi mărimea cheltuielii; in cazurile unde nu s-a efectuat nici o plată, sumele care ar fi fost plătite în mod greşit dacă iregularitatea nu ar fi fost descoperită, suma totală şi distribuirea sa între diferitele surse de finanţare, proiectul/ programul în cauză, perioada în timpul căreia, sau momentul în care, iregularitatea a fost comisă, practicile folosite în comiterea iregularităţii, consecinţele financiare, suspendarea plăţilor şi posibilităţile de recuperare a fondurilor, data şi sursa primelor informaţii ce au condus la suspiciunea că o iregularitate s-a produs, identitatea persoanelor fizice şi juridice implicate, b) actul sau actele normative încălcate: legea, regulamentul, decretul, politica sau procedura ce a fost încălcată c) recomandări: să se desfăşoare activităţi suplimentare sau să se suspende procedurile de audit ca rezultat al seriozităţii iregularităţii constatate şi să se informeze conducătorul entităţii publice şi PAO în legătură cu iregularităţile constatate. Totodată, trebuie să se informează şi structura de control abilitată pentru continuarea verificărilor. d) anexe. Supervizor:... Data.../.../... Auditor......Data.../.../...

41 NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU ANEXA 25 Ref. D01-1 Pag: 1 Versiunea :3 DatA : 30/06/06 NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU Misiunea de audit public intern Structura auditată Perioada auditată Auditori: Semnătura: Data: Obiectivul misiunii de audit Obiectivul nr.1 Constatarea Documentul justificativ Îndosariat Secţiunea E Există Da Nu Auditori Obiectivul nr.2 Secţiunea F.. Obiectivul nr. n.. Secţiunea N

42 FIŞA DE ANALIZĂ A DOCUMENTELOR DE LUCRU Versiunea :31 Data : 30/06/06 ANEXA 26 Ref. D01-2 FIŞA DE ANALIZĂ A DOCUMENTELOR DE LUCRU Misiunea de audit public intern Structura auditată Perioada auditată Supervizor: Semnătura Data Obiectivul misiunii de audit Obiectivul nr.1 Constatarea Documentul justificativ Îndosariat Secţiunea E Documentele de lucru pot trece testul de evidenţă Da Nu Motivul pentru care se solicită revizuirea documentului de către auditori Obiectivul nr.2 Secţiunea F.... Obiectivul nr. n Secţiunea N

43 MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE Versiunea: 3 Data : 30/06/06 ANEXA 27 Ref. B05 MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A. Menţiuni generale Denumirea misiunii de audit:... Perioada auditată... Întocmit de:... Data... Supervizat de:....data... Lista participanţilor: Numele Funcţia Direcţia/Serviciul Nr. telefon Adresa Semnătura B. Minuta Şedinţei de închidere

44 PROIECTUL RAPORTULUI DE AUDIT Versiunea: 3 Data : 30/06/06 ANEXA 28 Ref. A07-1 Raport de audit public intern (proiect) Pagina de titlu Reprezintă pagina în care se menţionează denumirea misiunii de audit public intern. Cuprinsul Proiectul Raportului de audit va conţine un cuprins al lucrărilor şi documentelor. Sinteza Doreşte să ofere sintetic o perspectivă de ansamblu asupra auditului şi să evidenţieze, în rezumat, constatările şi recomandările semnificative, făcând trimitere la textul principal al proiectului de raport de audit unde acestea sunt detaliate. Introducere Descrie tipul de audit şi baza legală a misiunii (planul anual de audit, solicitări speciale). Prezintă datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, entitatea/structura auditată, durata acţiunii de auditare, perioada auditată). Identifică activitatea/structura ce este auditată şi prezintă informaţii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern. Prezintă modul de desfăşurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate în cursul misiunii de audit public intern; materiale întocmite în cursul misiunii de audit public intern). Face referire la recomandările misiunilor de audit public intern anterioare care, până la momentul prezentei misiuni de audit public intern, nu au fost implementate. Stabilirea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate în proiectul Raportului de audit public intern coincid cu cele înscrise în programul de audit public intern. Stabilirea ariei (domeniului) auditului Descrie întinderea misiunii de audit pentru atingerea obiectivelor acesteia. Stabilirea metodologiei Explică tehnicile şi instrumentele de audit public intern folosite pentru a îndeplini obiectivele misiunii de audit public intern.

45 PROIECTUL RAPORTULUI DE AUDIT Versiunea: 3 Data : 30/06/06 ANEXA 28 Ref. A07-1 Pag : 2 Stabilirea standardelor de audit Raportul trebuie să includă o declaraţie dacă auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele de audit intern prevăzute de legislaţia naţională în domeniul auditului public intern, agreată de CE şi având în vedere standardele internaţionale de audit intern. Responsabilitatea structurii auditate Toate datele din documentele prezentate auditorilor interni sunt responsabilitatea managementului structurii auditate. De asemenea, managementul structurii auditate are responsabilitatea implementării recomandărilor auditului. Responsabilitatea auditului Responsabilitatea echipei de audit este de a exprima o opinie asupra sistemelor de management şi control intern ca urmare a misiunii de audit intern efectuate. Constatările auditului Auditorul trebuie să se pronunţe asupra obiectivelor de audit în ordinea în care au fost stabilite în Programul de audit public intern. Constatările efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicită la anexele la Raportul de audit public intern. Sunt prezentate distinct constatările cu caracter pozitiv de constatările cu caracter negativ, în scopul generalizării aspectelor pozitive, pe de o parte, şi al identificării căilor de eliminare a deficienţelor stabilite, pe de altă parte. Recomandările Recomandările din Raportul de audit public intern trebuie să fie fezabile şi economice şi să aibă un grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra entităţii/structurii auditate. Trebuie să aibă un caracter de anticipare şi, pe această bază, de prevenire a eventualelor disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la nivelul entităţii/structurii auditate. De asemenea, trebuie să contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activităţii entităţii/structurii auditate şi de creştere a performanţei de management. Prezentarea recomandărilor se va face după următoarea structură: 1) Constatări; 2) Criterii, cauze, efecte; 3) Recomandări. Recomandările vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficienţă constatată. Recomandările vor fi prezentate în funcţie de nivelul de prioritate stabilit în Fişa de Identificare şi Analiza Problemelor: majore, medii şi minore. Concluziile şi/sau Opinia Concluziile şi/sau opinia echipei de audit sunt elaborate pe baza constatărilor făcute pentru fiecare obiectiv având un caracter fundamentat. Trebuie să fie pertinente şi să nu fie disproporţionate în raport cu constatările pe care se bazează.

46 PROIECTUL RAPORTULUI DE AUDIT Versiunea: 3 Data : 30/06/06 ANEXA 28 Ref. A07-1 Pag : 3 Semnătura Raportul de audit public intern este semnat de către fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagină a acestuia. Ultima pagină a raportului este semnată şi de către supervizor.

47 FIŞA DE REVIZUIRE A PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN Versiunea: 3 Data : 30/06/06 ANEXA 29 Ref. D01-3 FIŞA DE REVIZUIRE A PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN Misiunea de audit public intern Structura auditată Perioada auditată Supervizor: Semnătura: Data: Verificări efectuate Da Nu Comentarii În cadrul proiectului de Raport de audit intern au fost formulate opinii cu privire la obiectivele misiunii de audit? Proiectul Raportului de audit public intern respectă formatul standard din Manualul de audit? Proiectul Raportului de audit intern este structurat pe capitole astfel încât să existe o îndrumare corespunzătoare a cititorului? Constatările mai importante sunt prezentate înaintea celorlalte? Proiectul de Raport de audit intern prezintă atât aspectele pozitive cât şi aspectele negative într-o manieră corespunzătoare? Constatările şi comentariile care au legătură între ele sunt prezentate în aceeaşi secţiune? Proiectul de Raport de audit intern este elaborat astfel încât să se evite repetarea anumitor aspecte? În cazul în care este necesară prezentarea în detaliu a anumitor aspecte, acestea sunt detaliate în anexele raportului? Proiectul de Raport de audit intern prezintă constatările şi recomandările în mod clar, obiectiv, concis şi constructiv? Toate constatările prezentate sunt susţinute de documentele suport corespunzătoare, utilizându-se referinţele încrucişate? Sunt folosite referinţe încrucişate pentru evidenţierea constatărilor din Sinteza raportului în Raportul de audit? Sunt evitate repetiţiile? Întrebări şi instrucţiuni:

48 MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE Versiunea: 3 Data : 30/06/06 ANEXA 30 Ref. B07 MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE A. Menţiuni generale Denumirea misiunii de audit:... Perioada auditată... Întocmit de:... Data... Supervizat de:....data... Lista participanţilor: Numele Funcţia Direcţia/Serviciul Nr. telefon Adresa Semnătura B. Rezultatele concilierii

49 RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN (final) Versiunea: 3 Data : 30/06/06 ANEXA 31 Ref. A07-2 Raport de audit public intern (final) Pagina de titlu Reprezintă pagina în care se menţionează denumirea misiunii de audit public intern. Cuprinsul Raportului de audit va conţine un cuprins al lucrărilor şi documentelor. Sinteza Doreşte să ofere sintetic o perspectivă de ansamblu asupra auditului şi să evidenţieze, în rezumat, constatările şi recomandările semnificative, făcând trimitere la textul principal al proiectului de raport de audit unde acestea sunt detaliate. Introducere Descrie tipul de audit şi baza legală a misiunii (planul anual de audit, solicitări speciale). Prezintă datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, entitatea/structura auditată, durata acţiunii de auditare, perioada auditată). Identifică activitatea/structura ce este auditată şi prezintă informaţii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern. Prezintă modul de desfăşurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate în cursul misiunii de audit public intern; materiale întocmite în cursul misiunii de audit public intern). Face referire la recomandările misiunilor de audit public intern anterioare care, până la momentul prezentei misiuni de audit public intern, nu au fost implementate. Stabilirea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate în Raportul de audit public intern coincid cu cele înscrise în programul de audit public intern. Stabilirea ariei (domeniului) auditului Descrie întinderea misiunii de audit pentru atingerea obiectivelor acesteia. Stabilirea metodologiei Explică tehnicile şi instrumentele de audit public intern folosite pentru a îndeplini obiectivele misiunii de audit public intern.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Unitatea de Politici Publice Revizia a IV-a, Septembrie 2011 Bulevardul Libertăţii

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE Str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti, CUI 11318329 tel/fax: 021 315 34 40; 021 315 34 15 e-mail: office@frds.ro; website: www.frds.ro; www.granturi-corai.ro GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ COD: PO-19. Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Data :

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ COD: PO-19. Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Data : Pagina : 1 din 11 Exemplar NR : Nume : Funcţia : Semnătura : Elaborat Verificat Aprobat Ardelean Găitan Adrian Chirilaş Tiberiu Gheorghe Daniel Constantin Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Secretar

More information

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU Str. Decebal 12, 510093 Alba Iulia Tel.: (+ 40) 258-818616 (+ 40) 258-815622 Fax: (+ 40) 258-818613 Internet: www.adrcentru.ro e-mail: office@adrcentru.ro FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului Începând cu al doilea exerciţiu financiar, formatele bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi al contului de profit şi pierdere sunt cele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva

More information

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR Pag. 1 / 17 PROCEDURA GENERALĂ Nr. exemplare: 6 Ediţia: a I -a Nr. pagini: 17 PRIVIND Data intrării în vigoare: 10.10.2013 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNÃTURA ELABORAT PROF. MUSAT CRISTIANA Membru

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005. CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile

More information

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Prof. Dr. Ioan Oprean - Univ. Creştină Dimitrie Cantemir Lector Drd. Delia Oprean - Univ. Bogdan Vodă Rezumat: This study represents a synthesis on the evolution

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Drd. Rodica IVORSCHI Academia de Studii Economice București Abstract Stabilirea ierarhiei obiectivelor,

More information

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003

Strategia IT intervalul Asistenţa Tehnică acordată Institutului Naţional de Statistică/România Aferentă Programului Phare 2003 ASTEC Global Consultancy Ltd. (formerly Eircom International Consultancy) 25 Merrion Square, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 6618950 Fax: +353 1 6619112 www.astecglobal.com Strategia IT intervalul 2003-2006

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Aprobat la Şedinţa Senatului din 26 mai 2011 proces verbal nr. 08 MANUALUL CAHUL 2011 CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PS-01 Elaborat Verificat Semnătura:

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal Proba scrisă la Limba engleză

More information

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

MANAGEMENT ADMINISTRATIV 1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Management Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind

More information

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Anexă la Ordinul m.a.d.r. nr. 468 / 2013 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE PARTEA I ROLUL ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

CUM SĂ ELABORĂM PROIECTE DE SUCCES?

CUM SĂ ELABORĂM PROIECTE DE SUCCES? RO 2005/017-536.01.01.02.02 GUVERNUL ROMÂNIEI CUM SĂ ELABORĂM PROIECTE DE SUCCES? Proiect finanţat de Uniunea Europeană (În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria PHARE CBC 2005,

More information

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3 Pag. 1 / 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr. Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI APROBAT, RECTOR, Prof. Dr. DORU PAMFIL PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PROIECTULUI DE BUGET COD PO 69 EDIŢIA : 1 STANDARDE DE REFERINŢĂ: SR EN ISO 9001:2008 DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1 ELABORATĂ

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naționalitate(-tăți) GRECU, Tudor Alexandru București, Romania Română Data nașterii 07.03.1978

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC MLADIN GHEORGHE, dr. ing. prof. univ., U.T.C.B., Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC ANTOHE GENICA, ing., Director Executiv, ICECON CERT Summary

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ Anexa nr. 3a UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407;

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE SUPORT CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE Titular disciplină: Prof. univ. dr. Dumitru OPREA Suport lucrări practice: Prof. univ. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ Lect. univ. dr. Daniela POPESCUL Copyright 2011

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD PO.DE.03

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD PO.DE.03 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD 1.LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI ELABORAT

More information

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2)

Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) O ABORDARE PAS CU PAS A MODULUI DE CREARE A UNUI CSIRT Produs final WP2006/5.1(CERT-D1/D2) Index 1 Rezumat executiv... 2 2 Aviz juridic... 2 3 Mulţumiri... 2 4 Introducere... 3 4.1 PUBLICUL ŢINTĂ... 5

More information

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a Instrument pentru evaluarea riscurilor Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a http://hwi.osha.europa.eu 2 INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR I INFORMAŢII DE BAZĂ / EVALUAREA

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

DISPOZIŢIA NR. 81 Din privind aprobarea Instrucţiunilor pentru circuitul documentelor neclasificate în cadrul Primăriei comunei Copăcel

DISPOZIŢIA NR. 81 Din privind aprobarea Instrucţiunilor pentru circuitul documentelor neclasificate în cadrul Primăriei comunei Copăcel JUDEŢUL BIHOR COMUNA COPĂCEL PRIMAR România, jud. Bihor, nr.176/a Tel.0259/313598; Fax:0259/313598 www.primaria-copacel.ro primaria.copacel@cjbihor.ro DISPOZIŢIA NR. 81 Din 12.04.2010 privind aprobarea

More information

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la A-A Absorbţie (capacitate de absorbţie) absorption capacity Capacitatea unei ţări sau organizaţii de a folosi eficient asistenţa financiară primită. Gradul de absorbţie a fondurilor disponibile prin Programul

More information

TERMENI DE REFERINŢĂ

TERMENI DE REFERINŢĂ TERMENI DE REFERINŢĂ Concurs de Selectare a unui evaluator pentru evaluarea externă a Proiectului Consolidarea Protecţiei Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor

More information

MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL Lectiile 1 si 2 1. SISTEMUL CONTABIL SURSĂ ESENŢIALĂ DE INFORMAŢII PENTRU MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL Introducere Economia de piaţă presupune existenţa unei legislaţii

More information

C O A C H I N G H O G A N L E A D PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ. Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681

C O A C H I N G H O G A N L E A D PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ. Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C O A C H I N G PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681 Data: 02 August 2012 2 0 0 9 H o g a n A s

More information

Eşantionarea statistică în auditul financiar pentru estimarea denaturărilor contabile

Eşantionarea statistică în auditul financiar pentru estimarea denaturărilor contabile Eşantionarea statistică în auditul financiar pentru estimarea denaturărilor contabile Abstract Elisabeta JABA*, Ioan-Bogdan ROBU** & Mihaela-Alina ROBU*** Statistical Sampling in Financial Auditing to

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE

Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE Documente programatice } Planul Naţional de Dezvoltare PND 2007-2013 } Cadrul Strategic

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETÃRII ŞTIINŢIFICE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Şcoala doctorală: Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor TEZÃ DE DOCTORAT Studiu privind îmbunătăţirea

More information

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS INCEPTURI Necesitatea speciificatiilor pentru ERMS: forumul DLM din 1996 Concurs in 1999, angajare in 2000, finalizare Moreq

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/06.2014 Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate

More information

IMPACTUL ADERĂRII LA UE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI DIN ROMÂNIA MANUAL DE INSTRUIRE PENTRU ASISTENŢĂ. ROCA February

IMPACTUL ADERĂRII LA UE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI DIN ROMÂNIA MANUAL DE INSTRUIRE PENTRU ASISTENŢĂ. ROCA February IMPACTUL ADERĂRII LA UE ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI DIN ROMÂNIA MANUAL DE INSTRUIRE PENTRU ASISTENŢĂ ROCA February 2006 1 CONŢINTUTUL CURSULUI DE INSTRUIRE Loc: Data: Hotel Anda, Sinaia Cursul 1 12-16 iunie

More information

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA 2007 2009 COMPONENTA I - MANAGEMENT CUPRINS Mandatul Ministerului

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014 ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate

More information

Microsoft Excel partea 1

Microsoft Excel partea 1 Microsoft Excel partea 1 În această parte veţi utiliza următoarele funcţionalităţi ale pachetului software: Realizarea şi formatarea unei foi de calcul Adrese absolute şi relative Funcţii: matematice,

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANUL OPERAŢIONAL PE 2010 CUPRINS 1. MISIUNEA 2. CURSANŢI 3. RESURSE UMANE 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din Ministerul Mediului - Metodologie din 18 decembrie 2017 Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017 În vigoare de la 28

More information

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Cod: P.O. 02 Pagina 1 din 44 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/

More information

Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006

Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006 Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006 LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale Forma sintetică la data 10-Jun-2016. Acest act a fost creat utilizand

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

. Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 aplicat in Constructii pentru Planificarea si Controlul Proiectelor

. Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 aplicat in Constructii pentru Planificarea si Controlul Proiectelor . Curs Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 aplicat in Constructii pentru Planificarea si Controlul Proiectelor Acest curs este un ghid de utilizare pentru Microsoft Project 2010 / 2013 / 2016 si a fost

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

ACTIVITATEA 1 Procedura de monitorizare internă a evaluării

ACTIVITATEA 1 Procedura de monitorizare internă a evaluării ACTIVITATEA 1 Procedura de monitorizare internă a evaluării Unitatea de învăţământ SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU PROCEDURA: Procedură de monitorizare interna a evaluarii de competente

More information

Ghid pentru elaborarea şi susţinerea referatelor ştiinţifice

Ghid pentru elaborarea şi susţinerea referatelor ştiinţifice Ghid pentru elaborarea şi susţinerea referatelor ştiinţifice Cuprins 1 Introducere Error! Bookmark not defined. 2 Prevederi preliminare 2 2.1 Cerinţe obligatorii pentru susţinerea lucrărilor 2 2.2 Declaraţia

More information

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ORDIN pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau

More information

Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului Autoritatea contractantă: Autoritatea Comună de Management a programului găzduită de Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria Titlu: Apel pentru propuneri de proiecte Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII PAGINA 1/38 PAGINA 2/38 CUPRINS 0. INTRODUCERE... 2 0.1 INFORMAŢIE DESPRE USMF... 4 0.2 ABORDAREA PROCESUALĂ... 6 0.3 NOMENCLATORUL REDACŢIILOR MANUALULUI SMC... 6 1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE... 7 2.

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 27 septembrie 2016 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 27.09.2016 În vigoare de la 14 octombrie 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT

ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT Marcu Vasile 1, Buhaş Sorin 2 Rezumat Conceptul de sistem scoate în evidenţă interacţiunea,

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

3.NOTELE EXPLICATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SI CONSOLIDATE Active imobilizate

3.NOTELE EXPLICATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SI CONSOLIDATE Active imobilizate 3.NOTELE EXPLICATIVE ALE SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE SI CONSOLIDATE Denumirea elementului de imobilizare 3.1.Enumerarea Notelor explicative la situatiile financiare anuale Cu prilejul auditarii situatiilor

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1 VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea

More information