FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY"

Transcription

1 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI PROF.UNIV.DR. CĂRUNTU CONSTANTIN LECT.UNIV.DR. LĂPĂDUŞI MIHAELA LOREDANA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI FINANCIAL DIAGNOSIS THE WAY TO GET FINANCIAL PERFORMANCES BY THE COMPANY CONSTANTIN BRÂNCUŞI UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS ABSTRACT: Analiza financiară foloseşte instrumente şi mijloace specifice adaptate scopului urmărit şi conduce la diagnosticul financiar; parte a diagnosticului economico-financiar, alături de diagnosticul contabil, fiind orientat în special spre rentabilitatea şi riscurile întreprinderii. Diagnosticul financiar este instrumentul analizei financiare orientate spre utilizatori care vizează măsurarea rentabilităţii capitalurilor investite şi a riscurilor, aprecierea condiţiilor de realizare a echilibrelor financiare şi a gradului de autonomie, pe baza lui urmând decizii majore: întreprinderea îşi întrerupe activitatea, îşi redefineşte strategia sau politica pe termen scurt. Termenul diagnostic, preluat din grecescul diagnostikos (apt de a cunoaşte) şi împrumutat din practica medicinei, este un demers care vizează recunoaşterea anumitor boli după simptomele lor, în vederea descoperirii cauzelor şi instituirii terapiei necesare vindecării. În acest scop se parcurg trei etape: 1.cercetarea simptomelor cu ajutorul tuturor mijloacelor de investigare. 2.identificarea unei afecţiuni, ceea ce ABSTRACT: The financial analysis uses specific tools and means adapted to the scope and leads to the financial diagnosis; it is a part of the economic and financial diagnosis, together with the accounting diagnosis, being oriented especially towards profitability and enterprise risks. Financial diagnosis is the financial analysis instrument oriented towards consumers, aiming to measure the profitability of invested capitals and risks, to appreciate the conditions for achieving financial balances and autonomy degree, leading to major decisions: the enterprise interrupts its activity, redefines its strategy or policy on short term. The term diagnostic, that was taken from the Greek diagnostikos (able to know) and borrowed from the practice of medicine, is an intercession that aims to recognize certain illnesses after their symptoms, to discover causes and to involve the therapy that is necessary for cure. For this purpose will be realized three stages: 1. research of symptoms with the aid of all investigation means; 2. identification of an affection, which corresponds to the diagnosis; 23

2 corespunde diagnosticului propriu zis. 3.enunţarea unui pronostic şi recomandarea unei terapeutici adecvate. Diagnosticul financiar, elaborat pe baza analizei financiare, procedează în acelaşi mod, având câteva obiective generale: evidenţierea disfuncţionalităţilor sau elementelor nefavorabile în situaţia financiară şi a performanţelor întreprinderii; identificarea cauzelor dificultăţilor prezente sau viitoare ale întreprinderii; prezentarea perspectivelor de evoluţie a întreprinderii şi propunerea unor acţiuni de întreprins pentru ameliorarea sau redresarea situaţiei. Diagnosticul financiar presupune aşa dar unele judecăţi asupra sănătăţii financiare a întreprinderii, punctele forte şi punctele slabe ale gestiunii financiare, prin care se pot aprecia riscurile trecute, prezente şi viitoare ce decurg din situaţia financiară şi soluţiile pentru diminuarea riscurilor şi îmbunătăţirea rezultatelor. Obiectivele diagnosticului financiar sunt subordonate intereselor utilizatorilor, rolul analizei financiare fiind adaptat tipului de diagnostic. Obiectivele diagnosticului financiar interior vizează punctul de vedere al acţionarilor şi al participanţilor la viaţa întreprinderii (angajaţi şi manageri). Astfel, diagnosticul financiar necesar managerului vizează răspunsul la patru întrebări esenţiale privind următoarele aspecte: creşterea: cum s-a desfăşurat activitatea întreprinderii în perioada examinată şi care a fost ritmul creşterii acesteia în raport cu ritmul sectorului; rentabilitatea: dacă rezultatele obţinute sunt pe măsura mijloacelor folosite şi dacă creşterea a fost însoţită de o rentabilitate suficientă; echilibrul: care este structura financiară a întreprinderii şi dacă aceasta este echilibrată, în contextul raportului între masele de capitaluri pentru un suprt financiar convenabil; riscurile: care sunt ele, dacă 3. enunciation of a prognostic and recommendation of an adequate therapeutics Financial diagnosis, issued based on financial analyze, proceeds in the same manner, having some general objectives: highlighting the dysfunctions or unfavorable elements in the financial situation and performances of the enterprise; identification of the causes of present or future difficulties of the enterprise; presentation of the perspectives of evolution of the enterprise and proposal of actions that will be realized for the improvement or recovery of the situation The financial diagnosis supposes some judgments on financial health of the enterprise, strong and weak points of the financial administration, through which can be appreciated past, present or future risks that appear from the financial situation and solutions to diminish risk and improve results. The objectives of the financial diagnosis are subordinated to the interests of the users, the role of the financial analyze being adapted to the type of diagnosis. The objectives of the internal financial diagnosis aim the point of view of shareholders and of participants at the life of the enterprise (employees and managers). So, the financial diagnosis that is necessary for the manager aims the response to four essential questions regarding the following aspects: appreciation: how the activity of the enterprise was realized in the examined period and which was the rhythm of its increase in rapport with the rhythm of the sector; profitableness: if the results obtained are on the measure of the means used and if the appreciation was accompanied by a sufficient profitableness; equilibrium: which is the financial structure of the enterprise and if this is equilibrated, in the context of the rapport between masses of capitals for a convenient financial support; risks: which are they, if the enterprise presents point of vulnerability and if there is an 24

3 întreprinderea prezintă puncte de vulnerabilitate şi dacă există un risc de faliment crescut sau nu. Pentru a caracteriza comportamentul financiar al întreprinderii în finanţarea creşterii este necesar să se stabilească tablouri plurianuale de fluxuri financiare, continuând cu introducerea elementelor de analiză strategică, pentru a prevedea evoluţia structurilor financiare. Rolul analizei financiare în atingerea obiectivelor diagnosticului financiar exterior necesar diverşilor utilizatori se prezintă în tabelul nr.1. Analiza financiară condusă în vederea elaborării diagnosticului financiar parcurge mai multe etape succesive complementare: I.ANALIZA CREŞTERII VALORII ÎNTREPRINDERII În această etapă se caută mai întâi să se auditeze funcţiunea de exploatare a întreprinderii, independent de funcţiunea financiară, în trei timpi succesivi: 1)evoluţia activităţii: cifra de afaceri, producţia exerciţiului, valoarea adăugată, marja comercială şi a elementelor componente, cu următoarele precizări: o creştere mai mare a producţiei exerciţiului comparativ cu cifra de afaceri reflectă un transfer de dificultăţi asupra exerciţiilor următoare (stocuri costisitoare şi generatoare de depreciere); producţia imobilizată ascunde adesea o sub-activitate, supra-evaluarea ei dă o imagine eronată asupra rezultatului. 2.mijloacele puse în operă: personalul, capitalul economic. 3.rezultatele obţinute: excedentul brut al exploatării, rezultatul exploatării, rezultatul curent, rezultatul brut şi net al exerciţiului. Această etapă este completată prin examinarea rezultatului altor funcţiuni (financiară, comercială). II.ANALIZA RENTABILITĂŢII Examinarea rezultatelor în sine nu este suficientă; numai din confruntarea rezultatelor cu mijloacele utilizate rezultă rentabilitatea pe baza căreia se poate aprecia increased risk of bankruptcy or not. For a characterization of the financial behavior of the enterprise in financing the appreciation it is necessary to be established pluri-annual panels of financial fluxes, continuing with the introduction of elements of strategic analyze, to forecast the evolution of the financial structures. The role of the financial analyze in reaching objectives of the external financial diagnosis that is necessary for diverse users will be presented in the chart no.1. The financial analyze that was realized for elaboration of the financial diagnosis covers several complementary successive stages: I.ANALYZE OF APPRECIATION OF THE VALUE OF THE ENTERPRISE In this stage will be searched the audit of the exploitation function of the enterprise, independent of the financial function, in three successive times: 1) evolution of the activity: turnover, production of the exercise, added value, commercial margin and of the component elements, with the following specifications: a greater appreciation of the production of the exercise in comparison with the turnover reflects a transfer of difficulties on the following exercises (expensive, depreciation generator stocks); immobilized production often hides a sub activity, it over evaluation and gives a wrong image of the result; 2. means in action: personnel, economic capital 3.obtained results: gross over plus of exploitation, result of the exploitation, actual result, gross and net result of the exercise. This stage is completed by examination of the result of other functions (financial, commercial) II.ANALYZE OF PROFITABLENESS The examination of results is not sufficient; only from confrontation of results with means used results the profitableness based on which can be appreciated the efficiency and competition of exploitation and 25

4 eficienţa şi competitivitatea exploatării şi a altor funcţiuni: 1.marjele brute şi nete de rentabilitate; 2.ratele de rentabilitate economică şi financiară. III.ECHILIBRUL STRUCTURILOR ŞI STRATEGIA FINANCIARĂ Creşterea este o sursă de dezechilibre; fluxurile de operaţiuni se vor acumula în timpul diferitelor cicluri care caracterizează viaţa întreprinderii, iar acumularea de fluxuri se efectuează mai mult sau mai puţin armonios, ceea ce impune aprecierea nivelului echilibrului financiar: 1.analiza capitalului angajat şi efectul de levier; 2.determinarea independenţei financiare; 3.descoperirea capitalurilor investite; 4.determinarea trezoreriei disponibile pentru investiţii, finanţarea investiţiilor IV.APRECIEREA ŞI EVALUAREA RISCURILOR Natura creşterii întreprinderii, nivelul rentabilităţii, dezechilibrele acumulate produc un ansamblu de riscuri, dintre care, unele anunţă falimentul iar altele, fragilitatea întreprinderii, ceea ce impune următoarele analize: 1.analiza riscului economic; 2.analiza riscului financiar; 3.analiza riscului de faliment. V.SINTEZA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR (stabilirea punctelor forte şi punctele slabe) În concluzie un bun diagnostic financiar permite o mai bună alocare a resurselor, pe baza lui i se poate acorda sau refuza întreprinderii un credit, iar investitorul îl poate folosi pentru a lua decizii de cumpărare sau de vânzare a acţiunilor. Pentru evaluarea performanţelor economico-financiare ale unei firme, se impune luarea în considerare a mai multor categorii de indicatori, atât cantitativi, cât şi calitativi, care urmăresc toate aspectele activităţii acesteia. Sistemul de indicatori ai other functions: 1. gross and net margins of profitableness; 2. quota of economic and financial profitableness. III. EQUILIBRIUM OF STRUCTURES AND FINANCIAL STRATEGY Appreciation is a source of lack of equilibriums; the fluxes of operation will be gathered during different cycles which characterize the life of the enterprise, and gathering fluxes will be realized more or less harmonious, which imposes the appreciation of the level of financial equilibrium: 1. analyze of the capital used and levier effect; 2. determination of the financial independence; 3. discovery of the invested capitals; 4. determination of treasury available for investments, financing investments. IV.APPRECIATION AND EVALUATION OF RISKS The nature of appreciation of the enterprise, the level of profitableness, lack of equilibrium gathered will be produced as an ensemble of risks, from which, some announced the bankruptcy and others, the fragility of the enterprise, which imposes the following analyzes: 1. analyze of the economic risk; 2. analyze of the financial risk; 3. analyze of the bankruptcy risk V.SYNTHESIS OF THE FINANCIAL DIAGNOSYS (establishing strong and weak points) As a conclusion a good financial diagnosis allows a better allocation of resources, base on it can e granted or refused a credit to the enterprise, and the investor can use it to take decisions of purchasing or sale shares. For an assessment of the economic financial performances of a company, it is imposed the taking into consideration of several categories of indicators, quantitative as well as qualitative ones, which aim all aspects of its activity. The system of indicators of the economic financial performances offers information to managers and thirds regarding the efficiency of the production and trade 26

5 performanţelor economico-financiare oferă informaţii managerilor şi terţilor cu privire la eficienţa activităţii de producţie şi comercializare, la rentabilitatea obţinută, la eficienţa gestionării resurselor materiale şi umane, la creşterea valorii firmei în perioada supusă analizei. Totodată, acest sistem de indicatori permite descoperirea punctelor tari şi slabe ale activităţii desfăşurate, pe baza cărora se adoptă măsurile pentru îmbunătăţirea performanţelor în viitor şi stă la baza elaborării previziunilor referitoare la evoluţia rezultatelor firmei în viitor. Termenul de performanţă cunoaşte un grad ridicat de complexitate în prezent, iar, pentru definirea conţinutului său, trebuie să se aibă încredere mai multe laturi ale activităţii firmei. Definirea noţiunii de performanţă presupune, mai întâi, clarificarea conţinutului altor două concepte, respectiv eficienţă şi eficacitate. Termenul de eficienţă cunoaşte mai multe accepţiuni în literatura economică de specialitate. Astfel, unii autori consideră că o activitate este eficientă atunci când se atinge scopul dorit cu efort minim. Principala problemă pusă în acest caz este delimitarea gradului de concordanţă dintre rezultatele obţinute şi obiectivul stabilit, de la care activitatea se consideră că este eficientă. În accepţiunea cea mai generală, eficienţa este definită ca raportul direct sau indirect dintre efectele utile obţinute şi efortul depus: EFECT EFORT EFICIENŢĂ = sau EFICIENŢĂ EFORT = EFECT Alţi cercetători au asociat şi un caracter temporal acestui raport, definind eficienţa ca efectul maxim obţinut la un anumit nivel al cheltuielilor şi în timpul cel mai scurt. Din punct de vedere managerial, prin eficienţă se înţelege măsura în care au fost realizate obiectivele sau scopurile propuse. Performanţa managerială se obţine, în această situaţie, în punctul de intersecţie dintre calitatea rezultatelor deciziilor şi acţiunilor manageriale şi calitatea scopurilor sistemului managerial. activity, for the profitableness that was obtained, at the efficiency of administration of material and human resources, to increase the value of the company in the period submitted to analyze. Still, this system of indicators allows us to discover strong and weak points of the realized activity, based on which will be adopted measures for improvement of performances in the future and is at the basis of elaboration of provisions regarding evolution of results of the company in the future. Performance term has an increased degree of complexity in the present and to define its content, must trust several aspects of the activity of the company. Definition of performance notion supposes, first of all, the clarification of the content of other two concepts, respective efficiency and effectiveness. The term efficiency knows several acceptations in the specialty economic literature. So, some authors considers that an activity is efficient when it is reaches the desired purpose with minimal effect. The maim problem in this case is the delimitation of the degree of concordance between results obtained and established objective, from which the activity considers that is efficient. In the most general acceptation, efficiency is defined as direct or rapport between useful effects obtained and submitted effort: EFFECT EFFICIENCY = EFFORT (1) EFFORT Or EFFICIENCY = EFFECT (2) Other researchers associated a temporal character of this rapport, defining the efficiency as the maximum wanted effect at a certain level of expenses and in the shortest period of time. From the managerial point of vie, by efficiency it is understood the measure in which were realized the objectives or proposed purposes. The managerial performance can be 27

6 Eficienţa cunoaşte forme diverse, În funcţie de domeniul sau activitatea care se urmăreşte şi de natura efectelor care se obţin, delimitându-se, astfel, următoarele forme principale: productivitatea - când se evaluează eficienţa utilizării resurselor umane; rentabilitatea - când se evaluează capacitatea de a obţine profit; randamentul - în privinţa eficienţei utilizării mijloacelor fixe. Eficacitatea poate fi definită ca măsura În care firma reuşeşte să satisfacă exigenţele sau aşteptările externe, respectiv ale clienţilor, statului, furnizorilor, salariaţilor, acţionarilor. O întreprindere devine eficace atunci când reuşeşte să optimizeze modul de utilizare a surselor externe şi interne de dezvoltare, precum şi corelaţia dintre acestea, răspunzând cât mai bine aşteptărilor terţilor sau partenerilor externi. Se poate considera că o întreprindere este performantă atunci când este, în acelaşi timp, şi eficientă, şi eficace. Rezultă, astfel, că performanţa este o funcţie de două variabile, eficienţa şi eficacitatea, combinaţia dintre ele reflectând nivelul de performanţă a unei firme. În timp ce eficacitatea reflectă gradul de îndeplinire a aşteptărilor externe (clienţi, stat, furnizori, salariaţi, acţionari), eficienţa este măsurată prin gradul de îndeplinire a aşteptărilor mediului intern al întreprinderii. Date fiind cele enunţate anterior, se poate stabili relaţia matematică de calcul al performanţei: PERFORMAŢĂ = EFICIENŢĂ EFICACITATE Grafic, reprezentarea performanţei ca funcţie între cele două variabile se prezintă în figura nr.1. Figura reprezintă grafic performanţa firmei (axa OZ) în funcţie de doi factori substituibili, eficacitate a (OY) şi eficienţa (OX). Se consideră că firma are trei variante de obţinere a performanţei, respectiv cele trei opţiuni de pe grafic: a, b, c. Varianta ideală este a, care presupune o combinare în egală obtained, in this situation, in the intersection point between quality of the results of the managerial decisions and actions and the quality of the purposes of the managerial system. Efficiency has diverse forms, depending on the field or activity will be aimed the nature of effects that will be obtained, delimitating, this way, the following main forms: productivity when it is evaluated the efficiency of using human resources; profitableness when it is evaluated the capacity to obtain profit; capability regarding the efficiency of using fix means. Effectiveness can be defined as the measure in which the company manages to satisfy exigencies or external expectation, respective of the customers, state, suppliers, employees, share holders. An enterprise becomes effective when manages to optimize the modality of use of external and internal sources of development, as well as correlation between them, responding better to expectation of third persons or external partners. It can be considered that an enterprise is performing, when it is, at the same time, effective and efficient. It results, so, that performance is a function with two variables, efficiency and effectiveness, the combination between them reflecting the level of performance of a company. Meanwhile effectiveness reflects the degree of fulfilling the external expectations (customers, state, suppliers, shareholders), the efficiency is measured as the degree of fulfilling expectation in the internal environment of the enterprise. With the ones mentioned previously, it can be established the mathematical relation of calculus of the performance: PERFORMANCE = EFFICIENCY EFFECTIVENESS (3) Chart, representation of the performance as a function between the two variables will be presented in figure no. 1. The figure represents by chart the performance of the company (axis OZ) 28

7 măsură a eficacităţii şi eficienţei. Variantele b şi c sunt căi de obţinere a performanţei prin concentrarea efortului pe unul dintre cei doi factori determinanţi. Pentru a obţine performanţa A, firma se poate poziţiona într-unul din punctele B, O sau C. Evident, situaţia optimă este punctul O, situat pe dreapta a. Punctele B, O şi C sunt astfel alese încât segmentul de dreaptă BC să aibă lungimea maximă. În cazul în care firma se situează în punctul O, ea înregistrează un nivel al eficacităţii egal cu cel al eficientei, lucru reflectat de egalitatea segmentelor OV şi ON. În punctul B, eficienţa este mult mai mare decât eficacitatea (segmentul OP este mai mare decât OU), iar în punctul C, eficacitatea este superioară eficienţei (OT mai mare ca OM). Pe secţiunea OB, se observă o elasticitate mai mare a eficienţei faţă de eficacitate. După atingerea acestui punct, pe porţiunea BE se înregistrează o elasticitate mai mare a eficacităţii. O situaţie inversă se Înregistrează pe arcul OE, respectiv o elasticitate mai mare a eficacităţii pe ac şi o elasticitate mai mare a eficienţei pe CE. Se poate, astfel, considera că punctele B şi C reprezintă puncte de inflexiune, care marchează schimbarea accentului de pe unul din cei doi factori pe cel de-al doilea. Punctele B şi C reprezintă punctele în care se manifestă cel mai mare dezechilibru între eficacitate şi eficienţă, aceasta fiind o situaţie total nefavorabilă pentru firmă. Deşi pe arcele OC şi BE se obţine o elasticitate superioară a eficacităţii faţă de eficienţă, cele două situaţii se interpretează diferit. Astfel, pe AC, nivelul eficacităţii este mai mare decât al eficientei, iar diferenţa dintre ele se majorează până în punctul C, accentuându-se dezechilibrul dintre cei doi factori. Pe secţiunea BE, eficacitatea este mai mică decât eficienţa, dar firma a depăşit punctul de dezechilibru maxim (B), iar măsurile luate acum sunt menite să restabilească echilibrul dintre cei doi factori determinanţi, echilibru care se atinge în depending on two substitution factors, effectiveness of (OY) and efficiency (OX). It is considered that the company has three variants of obtaining performance, namely the three options on chart: a, b, c. The ideal variant is a, which supposes a combination in equal measure of efficiency and effectiveness. Variants b and c are modalities of obtaining performance by focusing effort on one of the two determinant factors. To obtain performance A, the company can be positioned in one of points B, O or C. Obviously the optimal situation is points O, situated on axle a. Points B, O and C are so connected so that the right segment BC have maximum length. In case the company is situated in point O, it registers a level of effectiveness that is equal with the one of efficiency, thing that is reflected by the equality of segments OV and ON. In point B, efficiency is greater than effectiveness (segment OP is greater than OU), and in point C, effectiveness is superior to efficiency (OT greater than OM) On section OB will be observed a greater efficiency in comparison with effectiveness. After reaching this point, on portion BE will be registered a greater elasticity of effectiveness. A reverse situation will be registered on arch OR, namely an greater elasticity of effectiveness on arch and a greater elasticity of efficiency on CE. It can be, so, considered that points B and C represent the inflexion point, which marks the change of the accent from one of the two factors on the second one. Points B and C represents points in which is manifested the greatest lack of equilibrium between effectiveness and efficiency, this being a completely unfavorable situation for the company. Even if on arches OC and BE will be obtained a superior elasticity of the effectiveness in comparison with efficiency, the two situations are interpreted differently. So, on AC, the level of effectiveness is greater than the one of efficiency, and the difference between them will be increased up to point C, being accentuated the lack of equilibrium 29

8 punctul E. O interpretare asemănătoare se realizează şi în cazul arcelor OB şi CE. Rezultă deci că este de preferat o poziţionare a firmei în partea superioară a graficului, lucru care se realizează atunci când sunt adoptate măsuri adecvate de echilibrare a ponderii celor doi factori. De asemenea, având În vedere că, odată cu apropierea de punctul E, se înregistrează şi o creştere a performanţei, acest lucru se interpretează cu atât mai favorabil. Performanţa maximă pe care o poate înregistra firma este în punctul E de pe grafic, căruia îi corespunde un nivel al performantei egal cu A. În acest punct, eficacitatea este egală cu eficienţa (OS egal cu OR). Din figură, se observă că varianta a este cea optimă, întrucât elasticitatea eficacităţii faţă de eficienţă este unitară, obţinându-se un echilibru între cele două variabile. În cazul b, ritmul de obţinere a producţiei este mai ridicat decât ritmul de obţinere a rezultatelor. Întreprinderea înregistrează o bună utilizare a forţei de muncă şi a mijloacelor fixe, dar are dificultăţi în desfacerea producţiei obţinute pe piaţă. Rentabilitatea vânzărilor are o valoare redusă, ca urmare a unei concurenţe ridicate (oferta este mai mare decât cererea), care nu permite practicarea unor preturi de vânzare prea mari, sau datorită creşterii stocuri lor de produse finite. În acest caz, se impune acordarea unei atenţii sporite activităţii de marketing, care să impulsioneze vânzările firmei. O astfel de cale este preferată atunci când firma se confruntă cu o situaţie economică dificilă, încercând să obţină un nou echilibru prin mărirea eficienţei în detrimentul eficacităţii, ceea ce duce la diminuarea rezultatelor (producţiei) într-un ritm mai scăzut decât cel al diminuării mijloacelor implicate în obţinerea lor. Cel mai adesea, acest lucru este obţinut prin reducerea personalului, această măsură având efecte benefice asupra gestiunii pe termen between the two factors. On section BE, the effectiveness is smaller than efficiency, but the company exceeded the maximum point of lack of equilibrium (B) and measures taken now are due to reestablish the equilibrium between the two determinant factors, equilibrium that will be reached in point E. A similar interpretation will be realized for arches OB and CE. It results so that will be preferred a positioning of the company in the superior part of the graphic, thing that will be realized when are adopted adequate measures of weight between the two factors. Also, taking into account the fact that, once with reaching point E, will be registered an appreciation of performance, this thing will be interpreted in the most favorable manner. The maximum performance that the company can register is in point E on the chart, to which corresponds a level of performance that is equal with A. In this point, effectiveness is equal with efficiency (OS equal to OR) From the figure it is observed that the best variant is a, due to the fact that elasticity of effectiveness in comparison with efficiency is unitary, obtaining an equilibrium between the two variables. In case b, the rhythm of obtaining production is more increased than the rhythm of obtaining results. The enterprise registers a good use of the working force and fix assets, but has difficulties in unpacking production obtained on the market. The profitableness of sales with a reduced value, as a result of increased concurrency (offer that is greater than request), which does not allow practicing some greater sale prices, or due to increasing their stocks of finite products. In this case, it will be impose granting a special attention to the marketing activity, which will impel sales of the company. Such a modality is preffered when the company faces a difficult economic situation, attempting to obtain a new equilibrium by increasing efficiency in detriment of effectiveness, which might lead to diminishing the results (production) in a decreased rhythm than the one of diminishing means involved in 30

9 scurt. Pe termen mediu şi lung, această măsură va reduce însă potenţialul intern de dezvoltare a firmei. În cazul în care un agent economic se confruntă cu o astfel de situaţie, trebuie să-şi concentreze efortul pe sporirea eficacităţii. De asemenea, trebuie să urmărească un ritm mai ridicat de creştere a eficacităţii fată de eficientă. Varianta c semnifică o dinamică a indicelui rezultatelor mai accentuată decât a indicelui de efort (a mijloacelor utilizate). În acest caz, întreprinderea înregistrează o eficienţă scăzută în utilizarea factorilor de producţie, ca urmare a unor deficienţe apărute în asigurarea cu mijloacele fixe adecvate, în întreţinerea şi utilizarea acestora, în asigurarea cu personal corespunzător sub aspecte necesarului, calificării, stabilităţii sau eficienţei muncii acestuia. Întreprinderea are un volum ridicat al desfacerilor, o rentabilitate a vânzărilor satisfăcătoare, dar întâmpină dificultăţi în realizarea producţiei în parametrii proiectaţi. Întreprinderea reuşeşte să satisfacă exigenţele pieţei, printr-o activitate de marketing eficientă, axată pe satisfacerea şi fidelizarea clienţilor, dar şi într-o foarte bună cunoaştere a ofertei concurenţilor. Punerea accentului pe eficacitate trebuie însoţită, în mod obligatoriu, şi de o creştere, într-o anumită măsură, a eficienţei. Evident, varianta a constituie obiectivul pe care şi-l propune fiecare ă. În realitate, cele mai multe întreprinderi se situează fie pe curba b din figură, fie pe c. Indiferent însă dacă accentul este pus pe creşterea eficienţei sau pe cea a eficacităţii, firmele trebuie să-şi propună, ca obiectiv secundar, şi creşterea celeilalte variabile, în caz contrar ele confruntându-se cu degradarea poziţiei în mediul în care evoluează. Pornind de la cele prezentate anterior, putem defini performanţa ca reprezentând gradul în care o întreprindere reuşeşte să satisfacă atât cerinţele mediului intern, cât şi ale mediului extern, printr-o combinaţie optimă între eficacitate şi obtaining them. Most often, this thing is obtained by reduction of personnel, this measure having benefic effects on administration on long term/ On average and long term, this measure will reduce the internal potential of development of the company. In case an economical agent faces such a situation, he must focus effort on increasing effectiveness. Also, he must aim an increased rhythm of effectiveness in comparison with efficiency. Variant c means a dynamic of the index of the results that is more accentuated than the effort index (of used means). In this case, the enterprise registers a low efficiency in using production factors, as a result of deficiency appeared in ensuring adequate fix means, in their maintenance and use, in ensuring with correspondent personnel under aspects of necessary, qualification, stability or efficiency of its works. The enterprise has an increased volume of unloading, a satisfying profitableness of sales, but faces difficulties in realization of production in designed parameters. The enterprise manages to satisfy the exigencies of the market, through an efficient marketing activity, based on satisfying and fidelity of customers, but also in a very good recognition of the offer of the concurrent. Highlighting effectiveness must be accompanied, in a compulsory manner, by an increase, to a certain extent, of efficiency. Obviously, variant a is the objective that each a proposes. In reality, most of the enterprises are situated either on curve b from the figure, either on c. No matter if stress is on increasing efficiency or the one of effectiveness, he companies must propose, as a secondary objective, also the increase of the other variable, on the contrary they will face the degradation of position in the environment in which they act. Starting from the ones presented previously, we can define performance as being the degree in which an enterprise manages to satisfy requirements of the internal environment, as well as the ones of the 31

10 eficienţă. BIBLIOGRAFIE 1. Andronic B.C., 2000, Performanţa firmei, Ed. Polirom, Iaşi; 2. Bărbulescu C., 2003, Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economică, Ed. Economică, Bucureşti; 3. Bătrâncea I. (coordonator), 2003, Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca; 4. Bătrâncea I., 2000, Analiză financiară, Ed.Dacia, Cluj-Napoca; 5. Căruntu C., Lăpăduşi L., Căruntu G., 2005, Analiză economico-financiară la nivel microeconomic, Ed. Universitaria, Craiova; 6. Gheorghiu A., 2004, Analiza economico-financiară la nivel microeconomic, Ed.Economică, Bucureşti; 7. Helfert Erich A. (Harvard Graduate School of Business), 2006, Tehnici de analiză financiară, Ed. BMT, Bucureşti; 8. Horngren Charles T. (Univ. Stanford), Datar Srikant M. (univ. Harvard), Foster G. (univ. Stanford), 2006, Contabilitatea costurilor, o abordare managerială, Ed. ARC, Chişinău; 9. Petrescu S., 2008, Analiză şi diagnostic financiar-contabil, ediţia a II a revizuită şi adăugită, Ed. CECCAR, Bucureşti; 10. Rusu C., Albu M., 2005, Diagnosticul şi strategia firmei, Ed.Tribuna Economică, Bucureşti. external environment, by an optimal combination between effectiveness and efficiency. BIBLIOGRAPHY: 11. Andronic B.C., 2000, Performanţa firmei, Ed. Polirom, Iaşi; 12. Bărbulescu C., 2003, Diagnosticarea întreprinderilor în dificultate economică, Ed. Economică, Bucureşti; 13. Bătrâncea I. (coordonator), 2003, Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca; 14. Bătrâncea I., 2000, Analiză financiară, Ed.Dacia, Cluj-Napoca; 15. Căruntu C., Lăpăduşi L., Căruntu G., 2005, Analiză economico-financiară la nivel microeconomic, Ed. Universitaria, Craiova; 16. Gheorghiu A., 2004, Analiza economico-financiară la nivel microeconomic, Ed.Economică, Bucureşti; 17. Helfert Erich A. (Harvard Graduate School of Business), 2006, Tehnici de analiză financiară, Ed. BMT, Bucureşti; 18. Horngren Charles T. (Univ. Stanford), Datar Srikant M. (univ. Harvard), Foster G. (univ. Stanford), 2006, Contabilitatea costurilor, o abordare managerială, Ed. ARC, Chişinău; 19. Petrescu S., 2008, Analiză şi diagnostic financiar-contabil, ediţia a II a revizuită şi adăugită, Ed. CECCAR, Bucureşti; 20. Rusu C., Albu M., 2005, Diagnosticul şi strategia firmei, Ed.Tribuna Economică, Bucureşti. Tabelul nr. 1 OBIECTIVUL UTILIZATORUL ANALIZA VIZEAZĂ EXECUTANTUL Credite bancare Banca Solvabilitatea Specialiştii băncii creditoare Credit inter întreprinderi Furnizorul Echilibrul financiar pe termen scurt Departamentul specializat al furnizorului Descoperire Banca creditoare Echilibrul financiar pe Serviciile specializate ale 32

11 bancară termen scurt băncii creditoare Împrumut pe termen lung Banca creditoare Echilibrul financiar pe termen scurt + Planul de Serviciile specializate ale băncii sau creditorului finanţare previzional Introducere la bursă Acţionarii Rentabilitatea potenţială pentru acţionari Serviciile specializate ale băncilor, Analiştii financiari Privatizarea întreprinderii Statul, Investitorii Situaţia financiară actuală, Rentabilitatea potenţială pentru studiul de evaluare Cabinetele de audit şi de comisari de conturi, Serviciile specializate ale băncilor, Specialiştii evaluatori Chart no. 1 OBJECTIVE USER THE ANALYZE AIMS EXECUTANT Bank loan Bank Solvability Specialists of the creditor bank Credit inter enterprises Supplier Financial equilibrium on short term Specialized department of the supplier Bank uncovering Creditor bank Financial equilibrium on short term Specialized services of the creditor bank Long term loan Creditor bank Financial equilibrium on short term + Provisional Specialized services of the bank or the creditor financing plan Introduction on the stock Shareholders Potential profitableness for share holders Specialized services of bank, Financial analysts exchange Privatization of the enterprise State, Investors Present financial situation, Potential profitableness for evaluation study Audit cabinet and accounts commissary. Specialized services of the banks, Auditors specialists 33

12 Z A // Z E c C a A D b B S Y U V T O C // M N P B // D // E / R Figura nr. 1 Reprezentarea grafică a performanţei firmei ca funcţie a eficienţei şi eficacităţii Figure no.1 Representation by chart of performance of the company as a function of efficiency and effectiveness. X University Professor Dr. Căruntu Constantin, Victoria Street, no. 24, Tg-Jiu, Gorj, 0253/211062, tel ; Associated Professor Dr. Lăpăduşi Mihaela Loredana, Victoria Street, no. 24, Tg-Jiu, Gorj, 0253/ e- mail: tel

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 1/2010 DIAGNOSTICUL FINANCIAR MODALITATE DE OBŢINERE A PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE FIRMEI Prof. Univ. Dr. Constantin CARUNTU Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu - Jiu Lect.univ.dr. Mihaela Loredana

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Analiza financiară a întreprinderii

Analiza financiară a întreprinderii Bernard Colasse Analiza financiară a întreprinderii Traducere Neculai Tabără Coperta: Cristian Almăşanu Această lucrare reprezintă o traducere integrală din limba franceză a cărţii L analyse financière

More information

Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI

Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI Editura UNIVERSITARIA CRAIOVA 2012 Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. dr. Lucian BUŞE Prof. univ. dr. Nicolae SICHIGEA Copyright 2012 Universitaria Toate

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING

CAPITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING PITOLUL XI METODA DIRECT - COSTING Obiective: aprofundarea conceptului de metodă parţială; însuşirea metodei de calcul direct costing; înţelegerea diferenţelor dintre metodele globale şi parţiale; aprofundarea

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe 1. Introducere Tranziţia celor mai multe dintre naţiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare către economiile bazate pe cunoştinţe a condus la înţelegerea

More information

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Drd. Rodica IVORSCHI Academia de Studii Economice București Abstract Stabilirea ierarhiei obiectivelor,

More information

Optimizarea profitului în condiţii de criză

Optimizarea profitului în condiţii de criză Economie teoretică şi aplicată Volumul XX (2013), No. 6(583), pp. 57-73 Optimizarea profitului în condiţii de criză Sorin BRICIU Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia sorinbriciu@gmail.com Sorinel

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ Anexa nr. 3a UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407;

More information

Gestiunea financiară

Gestiunea financiară Capitolul VIII Gestiunea financiară 8.1. Sistemul financiar al întreprinderii 8.1.1. Resursele şi relaţiile financiare ale întreprinderii 8.1.2. Fluxurile întreprinderii 8.2. Costurile, pragul de rentabilitate

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Constantin TOMA CONTABILITATE FINANCIARĂ. Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită

Constantin TOMA CONTABILITATE FINANCIARĂ. Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită Constantin TOMA CONTABILITATE FINANCIARĂ Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită Referenți științifici: Prof. univ. dr. Emil HOROMNEA Prof. univ. dr. Neculai TABĂRĂ Tehnoredactare computerizată: Conf. univ.

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT. Strategic Opportunities Afforded by Integrated Marketing ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTEGRAT CONSTANTIN SASU* Strategic Opportunities Afforded

More information

PIEŢELE ŞI INSTITUŢIILE FINANCIARE

PIEŢELE ŞI INSTITUŢIILE FINANCIARE CURS 1 PIEŢELE ŞI INSTITUŢIILE FINANCIARE Sumar: 1. Bilanţul contabil şi finanţarea firmelor 2. Obiectivul managementului financiar 3. Problema de agent sau mandat şi controlul corporaţiei 4. Pieţele financiare

More information

Cuprins. Cuvânt-înainte Foreword Résumé CAPITOLUL 1 BAZELE FINANŢELOR ÎNTREPRINDERII... 29

Cuprins. Cuvânt-înainte Foreword Résumé CAPITOLUL 1 BAZELE FINANŢELOR ÎNTREPRINDERII... 29 Cuprins Cuvânt-înainte... 17 Foreword... 21 Résumé... 23 PARTEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CAPITOLUL 1 BAZELE FINANŢELOR ÎNTREPRINDERII... 29 Ce sunt FINANŢELE?... 29 1.1. Obiectivul major al întreprinderii...

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucureşti

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE Prof. univ. dr. Liviu Ilieş Universitatea Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Abstract. The paper presents the role and the importance of logistics for products and services

More information

Biraportul în geometria triunghiului 1

Biraportul în geometria triunghiului 1 Educaţia Matematică Vol. 2, Nr. 1-2 (2006), 3-10 Biraportul în geometria triunghiului 1 Vasile Berghea Abstract In this paper we present an interesting theorem of triangle geometry which has applications

More information

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

MANAGEMENT ADMINISTRATIV 1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Management Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere

10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere 10 Estimarea parametrilor: intervale de încredere Intervalele de încredere pentru un parametru necunoscut al unei distribuţii (spre exemplu pentru media unei populaţii) sunt intervale ( 1 ) ce conţin parametrul,

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului Începând cu al doilea exerciţiu financiar, formatele bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi al contului de profit şi pierdere sunt cele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva

More information

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Securitatea şi Sănătatea în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă 28 aprilie 2014 Copyright Organizaţia Internaţională a Muncii 2014 Prima

More information

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR Editura ASEM Chişinău 2014 CZU 378:005.6 B 13 Recomandată pentru editare de

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Regulament nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare

More information

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează

Voi face acest lucru în următoarele feluri. Examinând. modul în care muncesc consultanţii. pieţele pe care lucrează Consultanţă pentru management Inţelegerea şi conducerea activităţii de consultanţă ca o afacere Voi face acest lucru în următoarele feluri Examinând modul în care muncesc consultanţii pieţele pe care lucrează

More information

Banca Transilvania: un bun început de an, investiții în economia românească şi în tehnologii

Banca Transilvania: un bun început de an, investiții în economia românească şi în tehnologii Comunicat de presă, 25 aprilie 2018 Banca Transilvania: un bun început de an, investiții în economia românească şi în tehnologii Banca Transilvania a înregistrat în primele trei luni ale acestui an rezultate

More information

Rigla şi compasul. Gabriel POPA 1

Rigla şi compasul. Gabriel POPA 1 Rigla şi compasul Gabriel POPA 1 Abstract. The two instruments accepted by the ancient Greeks for performing geometric constructions, if separately used, are not equally powerful. The compasses alone can

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci

Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Cu ce se confruntă cancerul de stomac? Să citim despre chirurgia minim invazivă da Vinci Opţiunile chirurgicale Cancerul de stomac, numit şi cancer gastric, apare atunci când celulele normale ies de sub

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti,

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, Graph Magics. Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a IV-a, 2006 133 Graph Magics Dumitru Ciubatîi Universitatea din Bucureşti, workusmd@yahoo.com 1. Introducere Graph Magics este un program destinat construcţiei

More information

Economia Deschisă (pentru ciclul II, anul II)

Economia Deschisă (pentru ciclul II, anul II) Academia de Studii Economice din Moldova Catedra Teorie şi Politici Economice Programa analitică la disciplina Economia Deschisă (pentru ciclul II, anul II) Autor: Tatiana Gutium Lector superior Chişinău

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETÃRII ŞTIINŢIFICE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Şcoala doctorală: Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor TEZÃ DE DOCTORAT Studiu privind îmbunătăţirea

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE SI AUDIT TEME LICENTA

DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE SI AUDIT TEME LICENTA DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE SI AUDIT TEME LICENTA 2018 Prof.univ.dr. Paunica Mihai 1. Corelaţia dintre performanţa managerială şi performanţa centrului de profit. 2. Managementul calităţii totale prin

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România STUDIUL III INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA 2006 Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România Colectiv autori: Constantin Ciupagea coordonator studiu Dan Manoleli Viorel Niţă Mariana Papatulică

More information

CRIZE POTENŢIALE CE POT AFECTA SECURITATEA NAŢIONALĂ: PREVENIREA, LIMITAREA ŞI SOLUŢIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ

CRIZE POTENŢIALE CE POT AFECTA SECURITATEA NAŢIONALĂ: PREVENIREA, LIMITAREA ŞI SOLUŢIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate dr. Cristian BĂHNĂREANU Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BĂHNĂREANU, CRISTIAN Crize potenţiale

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

2011 Q1 Results Presentation

2011 Q1 Results Presentation 2011 Q1 Results Presentation TCL Multimedia Technology Holdings Limited Stock Code:01070 Disclaimer The information contained herein should not be utilized for any legal purposes in regards to any investor's

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE SUPORT CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE Titular disciplină: Prof. univ. dr. Dumitru OPREA Suport lucrări practice: Prof. univ. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ Lect. univ. dr. Daniela POPESCUL Copyright 2011

More information

Sisteme integrate pentru -business

Sisteme integrate pentru -business Sisteme integrate pentru -business 3 - ERP Răzvan Daniel Zota Catedra de Informatică Economică ASE Bucureşti zota@ase.ro http://zota.ase.ro/eb ERP - Introducere Software ERP Enterprise Resource Planning

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Prof. Dr. Ioan Oprean - Univ. Creştină Dimitrie Cantemir Lector Drd. Delia Oprean - Univ. Bogdan Vodă Rezumat: This study represents a synthesis on the evolution

More information

O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE

O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE O VARIANTĂ DISCRETĂ A TEOREMEI VALORII INTERMEDIARE de Andrei ECKSTEIN, Timişoara Numeroase noţiuni din analiza matematică au un analog discret. De exemplu, analogul discret al derivatei este diferenţa

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

asist. univ. dr. Alma Pentescu

asist. univ. dr. Alma Pentescu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Științe Economice asist. univ. dr. Alma Pentescu - Sibiu, 2015/2016 - Ce este un proiect? Un proiect = o succesiune de activităţi conectate, întreprinse

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT

ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT Marcu Vasile 1, Buhaş Sorin 2 Rezumat Conceptul de sistem scoate în evidenţă interacţiunea,

More information

PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE

PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE PROBLEME DE TEORIA NUMERELOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE Corneliu Mănescu-Avram Nicuşor Zlota Lucrarea prezentata la Conferinta Anuala a SSMR din Romania, Ploiesti, 19-21 octombrie 2012 Abstract. This paper

More information

The Council would like to know if you think it should provide this ongoing support to the Hawera Cinema 2 Trust.

The Council would like to know if you think it should provide this ongoing support to the Hawera Cinema 2 Trust. Page 1 of 8 Introduction In March 2007 the South Taranaki District Council (the Council) purchased the Hawera Cinema 2 (the Cinema) complex for $1 million to keep the facility operating. The Council of

More information

INFORMATICĂ MARKETING

INFORMATICĂ MARKETING CONSTANTIN BARON AUREL ŞERB CLAUDIA IONESCU ELENA IANOŞ - SCHILLER NARCISA ISĂILĂ COSTINELA LUMINIŢA DEFTA INFORMATICĂ ŞI MARKETING Copyright 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei

More information

ANALIZA DIAGNOSTIC UNIVERSITĂŢILE ŞI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN

ANALIZA DIAGNOSTIC UNIVERSITĂŢILE ŞI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN WP1 VIZIUNE ŞI STRATEGIE ANALIZA DIAGNOSTIC UNIVERSITĂŢILE ŞI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PANELUL NR. 1 Coordonator: Prof. Dr. Ion Gh. ROŞCA Raportor: Prof. Dr. Carmen PĂUNESCU Autori: Prof. dr. Ion Gh.

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt

Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Cele mai bune practici de mentenanţă Ref.doc. MI 113 - NOTĂ TEHNICĂ Cele mai bune practici în mentenanţă Bruce Hiatt Implementarea unui program de mentenanţă a utilajelor dinamice în treisprezece paşi

More information

Cuprins Capitolul 1 Fundamente microeconomice pentru specificarea funcţiilor agregate de comportament macroeconomic

Cuprins Capitolul 1 Fundamente microeconomice pentru specificarea funcţiilor agregate de comportament macroeconomic Cuprins Capitolul 1 Fundamente microeconomice pentru specificarea funcţiilor agregate de comportament macroeconomic... 17 1.1 Cadrul axiomatic de bază al abordării... 17 1.2 Comportamentul gospodăriilor...

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică DEZVOLTARE REGIONALĂ Dezvoltarea regională durabilă, un nou concept sau o necesitate? Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul

More information

ALERNATIVE ŞI INSTRUMENTE ÎN FINANŢAREA EDUCAŢIEI

ALERNATIVE ŞI INSTRUMENTE ÎN FINANŢAREA EDUCAŢIEI ALERNATIVE ŞI INSTRUMENTE ÎN FINANŢAREA EDUCAŢIEI dr. Gheorghe MANOLESCU Rezumat Educaţia reprezentă un vector social determinant al dezvoltării omului, al evoluţiei lui spirituale, influenţând direct

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA FACULTY OF ELECTRONICS, TELECOMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY SUMMARY PHD THESIS

TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA FACULTY OF ELECTRONICS, TELECOMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY SUMMARY PHD THESIS Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea

More information

Prezentare Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe Partea I Impactul Managementului de Cunoştinţe la nivelul Firmei 5.

Prezentare Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe Partea I Impactul Managementului de Cunoştinţe la nivelul Firmei  5. Prezentare Lucrarea «Modelarea Proceselor de Afaceri bazate pe Managementul de Cunoştinţe«reprezintă o monografie în domeniul Managementului de Cunoştinţe şi a Sistemelor care permit dezvoltarea Întreprinderii

More information

ADOPTAREA STRATEGIILOR DE PIAŢĂ DE CĂTRE IMM-urile DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

ADOPTAREA STRATEGIILOR DE PIAŢĂ DE CĂTRE IMM-urile DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ADOPTAREA STRATEGIILOR DE PIAŢĂ DE CĂTRE IMM-urile DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII Dumitraş Cristian, lect. univ. drd. Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Arad Abstract: The globalisation of the

More information

from ocean to cloud ADAPTING THE C&A PROCESS FOR COHERENT TECHNOLOGY

from ocean to cloud ADAPTING THE C&A PROCESS FOR COHERENT TECHNOLOGY ADAPTING THE C&A PROCESS FOR COHERENT TECHNOLOGY Peter Booi (Verizon), Jamie Gaudette (Ciena Corporation), and Mark André (France Telecom Orange) Email: Peter.Booi@nl.verizon.com Verizon, 123 H.J.E. Wenckebachweg,

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

Chapter 2. Analysis of ICT Industrial Trends in the IoT Era. Part 1

Chapter 2. Analysis of ICT Industrial Trends in the IoT Era. Part 1 Chapter 2 Analysis of ICT Industrial Trends in the IoT Era This chapter organizes the overall structure of the ICT industry, given IoT progress, and provides quantitative verifications of each market s

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

CUPRINS Capitolul 1 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 11

CUPRINS Capitolul 1 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 11 CUPRINS Capitolul 1 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 11 1.1 Locul instituţiilor publice în economia naţională... 11 1.2 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 15 1.3

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal Proba scrisă la Limba engleză

More information

ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI

ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI Modul 3 PROF.UNIV.DR. HORAŢIU ŞOIM Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenorială în mediul de afaceri din judeţul Sălaj Proiect cofinanţat

More information

Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică

Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică Soft-ul de evaluare Teste computerizate pentru educaţie tehnologică Paulina Matei Scoala Generală Tudor Vladimirescu Târgovişte, mateipaulina@gmail.com Abstract În această lucrare am prezentat soft-ul

More information

Global and China Piano Industry Report, May 2013

Global and China Piano Industry Report, May 2013 Global and China Piano Industry Report, 2012-2013 May 2013 STUDY GOAL AND OBJECTIVES This report provides the industry executives with strategically significant competitor information, analysis, insight

More information

MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ

MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ Ionela-Evelina Tomescu, studentă Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Economice şi GestiuneaAfacerilor Lucrare premiată

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

M ANAGEMENTUL INOVARII

M ANAGEMENTUL INOVARII M ANAGEMENTUL INOVARII 2016 M aria Popescu ISBN 978-606-19-0759-5 Maria POPESCU MANAGEMENTUL INOVĂRII 2016 Cuprins Introducere 1. Noţiuni de bază 1.1- Conceptul de inovare 1.2. Tipologia inovării 1.3.

More information

Lichiditatea Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în perioada crizei financiare *

Lichiditatea Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în perioada crizei financiare * Economie teoretică şi aplicată Volumul XVII (2010), No. 5(546), pp. 2-24 Lichiditatea Bursei de Valori Bucureşti (BVB) în perioada crizei financiare * Liviu GEAMBAŞU Academia de Studii Economice, Bucureşti

More information