REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR"

Transcription

1 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate SRAC CERTSERV Data: (aprobare a ediţiei 5) REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR Cod R01 Elaborat: dr. ing. Călin HILOHI Data: Verificat: ing. Gabriel IONESCU Data ultimei revizuiri: Prezenta procedură este proprietatea SRAC CERTSERV. Multiplicarea şi/sau utilizarea ei sub orice formă fără acordul SRAC CERTSERV este interzisă. 1

2 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 2/32 LISTA DE DIFUZARE Exemplar nr. 1 Destinatar Data difuzării SRAC CERTSERV Numele şi prenumele primitorului 2-9 Membrii CS Preşedintele CA Cosmin DOBRIN Costel STANCIU Radu CHIRICĂ Mihaela BONTEA Nicolae NOICA Alexandru STAMATIU Sorin CALUIANU Marian SORESCU Irina SEVERIN 10 RENAR Semnătura Membrii CI Preşedintele CA LISTA DE CONTROL A EDIŢIEI/REVIZIEI Ediţia Conţinutul modificării Pagina modificată Revizia/Data 4 Ediţie nouă Toate Adaptarea la noua organigramă, la noul MC şi la cerinţele RENAR Renumerotarea paginilor Ediţie nouă (adaptarea la cerinţele SR EN ISO/CEI 17053:2013 şi SR EN ISO/CEI 17067:2014) 5-12, 15-17, 19, 21, 24, 2-28, Toate 1/

3 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 3/32 CUPRINS Pag. 0 Introducere 5 1 Scop 5 2 Domeniu de aplicare 5 3 Documente de referinţă 6 4 Definiţii şi abrevieri Definiţii Abrevieri 8 5 Reguli generale de certificare a produselor Generalităţi Reguli de aplicare a schemelor de certificare Sistemele de certificare aplicate de SRAC CERTSERV Schemele de certificare aplicate de SRAC CERTSERV Drepturile şi obligaţiile solicitantului/titularului de certificare Drepturile solicitantului de certificare Obligaţiile solicitantului de certificare Drepturile titularului de certificare Obligaţiile titularului de certificare Activităţile şi etapele procesului de acordare a certificării Generalităţi Analiza cererii de certificare şi a chestionarului de autoevaluare Efectuarea vizitei preliminare la sediul solicitantului (locaţiile fabricantului) Examinarea documentaţiei tehnice a produsului Vizita de evaluare iniţială la solicitant (fabricant) Încercarea iniţială (de tip) a eşantioanelor de produs Decizia privind certificarea şi eliberarea certificatului de conformitate Emiterea certificatului de conformitate Înregistrarea titularilor de certificate Supravegherea furnizorilor certificaţi şi menţinerea certificării Generalităţi Obiectivele evaluărilor de supraveghere Încercări prin sondaj ale eşantioanelor de produs Examinarea rezultatelor evaluărilor de supraveghere şi ale încercarilor prin sondaj Stabilirea şi aplicarea de corecţii şi acţiuni corective de către fabricant Menţinerea certificării Extinderea certificării Suspendarea certificării Restrângerea certificării Retragerea certificării Renunţarea la certificare Reînnoirea certificării Preluarea (transferul) unei certificări Evaluări suplimentare Modificări ale certificării 25 3

4 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 4/ Modificarea cerinţelor pentru certificare aplicate de SRAC CERTSERV Modificări introduse de furnizor la produs şi/sau la sistemul de producţie Utilizarea certificatului, a licenţei şi a mărcii SRAC CERTSERV Răspunderea juridică a titularilor de certificate Înregistrarea reclamaţiilor Reclamaţii, contestaţii şi apeluri Confidenţialitate 27 6 Anexe 28 Anexa 1 Lista produselor (categoriilor de produse) pentru certificarea cărora SRAC CERTSERV a solicitat acreditarea 29 Anexa 2 Cererea pentru certificare 30 Anexa 3 Chestionarul de autoevaluare 31 Anexa 4 Conţinutul dosarului tehnic al produsului 33 4

5 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 5/32 0 INTRODUCERE SRAC CERTSERV este un organism independent care oferă clienţilor săi servicii de evaluare şi de certificare de terţă parte a conformităţii categoriilor de produse pentru care: deţine acreditarea, în domeniul voluntar (a se vedea Anexa 1); deşi nu este acreditat, deţine expertiza şi competenţa necesară în vederea aplicării unei scheme de certificare pentru produsul în cauză, în care caz pe certificatele de confirmitate eliberate nu se include marca naţională de acreditare. În cazul schemei de certificare adoptată în prezent de SRAC CERTSERV, acesta desfăşoară şi activităţi de supraveghere în vederea verificării menţinerii conformităţii produselor certificate cu cerinţele documentelor normative aplicabile acestora. Prezentele Reguli Generale se revizuiesc în cazul în care SRAC CERTSERV aduce modificări actualei scheme de certificare sau, ca urmare a extinderii domeniului de activitate, adoptă noi scheme. În scopul asigurării imparţialităţii sale, SRAC CERTSERV nu se implică în nici un mod în activităţi de proiectare, fabricaţie, montaj sau comercializare a produselor care constituie obiectul activităţii sale de certificare şi nici în activităţi de consultanţă specifică în domeniul certificării produselor. O garanţie a imparţialităţii şi independenţei SRAC CERTSERV o conferă includerea în structura sa organizatorică a Consiliului de Imparţialitate, în care sunt prezenţi reprezentanţi ai părţilor interesate în mod semnificativ în dezvoltarea politicilor şi principiilor referitoare la structura şi funcţionarea schemei de certificare pe care o aplică. SRAC CERTSERV a implementat şi aplică un sistem de management al calităţii în conformitate cu referenţialul [8], iar Manualul Calităţii pentru domeniul voluntar poate fi pus, la cerere, contra cost, la dispoziţia solicitanţilor şi titularilor de certificate, într-o copie necontrolată. 1 SCOP Prezentele Reguli Generale au ca scop prezentarea raporturilor dintre SRAC CERTSERV şi solicitanţii şi titularii de certificate de conformitate eliberate de SRAC CERTSERV, precum şi a principiilor schemei de certificare aplicate şi a activităţilor specifice desfăşurate de acesta pentru: a) certificarea conformităţii produselor, în domeniul voluntar (în prezent, a betonului); b) emiterea de certificate de conformitate SRAC CERTSERV pentru produse; c) emiterea şi punerea la dispoziţia titularilor de certificate a Regulilor pentru utilizarea certificatului şi a mărcii de certificare SRAC CERTSERV pentru produsele certificate; e) supravegherea menţinerii conformităţii produselor certificate. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezentele Reguli Generale se aplică pentru betonul gata preparat, singurul produs din domeniul voluntar acoperit de schema de certificare adoptată. În activităţile sale actuale de certificare în domeniul voluntar (a betonului), SRAC CERTSERV aplică o schemă de certificare proprie (documentul SC01B), stabilită pe baza schemei de certificare de tipul 3 din Tabelul 1 al referenţialului [2] şi include funcţiile prezentate la capitolul 5.2 al prezentului document. 5

6 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 6/32 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ SR EN ISO/CEI 17065:2013, Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii SR EN ISO/CEI 17067:2014, Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi îndrumări pentru schemele de certificare a produselor SR EN ISO/CEI 17000:2005, Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe SR EN ISO 9004:2010, Conducerea unei organizaţii cu un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii SR ISO/CEI 17007:2010, Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării în evaluarea conformităţii SR ISO/TR 10013:2003, Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii [9] SR ISO/CEI 17007:2010, Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării în evaluarea conformităţii [10] SR EN ISO 19011:2011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management [11] SR EN ISO/CEI 17021:2012, Evaluarea conformităţii.cerinţe pentru organismele care efectuează auditul şi certificarea sistemelor de management [12] SR ISO/CEI TS 17022:2012, Evaluarea conformităţii. Cerinţe şi recomandări pentru conţinutul unui raport de audit de terţă parte a sistemelor de management [13] SR EN ISO/CEI 17025:2005, Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări [14] SR EN ISO/CEI 17020:2012, Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii [15] SR Ghid ISO 23:2006, Metode pentru indicarea conformităţii cu standardele în sistemele de certificare de terţă parte [16] SR Ghid ISO 27:2006, Linii directoare pentru acţiunile corective pe care trebuie să le întreprindă un organism de certificare în caz de utilizare abuzivă a mărcii sale de conformitate [17] ISO/CEI Guide 28:2004, Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for products 18 SR Ghid ISO/CEI 53:2007, Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru utilizarea unui sistem de management al calităţii al unei organizaţii în certificarea de produs [19] SR ISO/CEI 17030:2004, Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru mărci de conformitate de terţă parte [20] SR EN ISO/CEI :2005, Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale [21] SR EN ISO/CEI :2005, Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentaţie suport 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI Pentru scopurile prezentului document, se aplică definiţiile din documentele 1, 2, 3, 4 şi 5. 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 28/32 ANEXA 1 Lista produselor (categoriilor de produse) pentru certificarea cărora SRAC CERTSERV deţine acreditarea Nr. crt. Grupa (familia) de produse Schema de atestare a conformităţii conform SR EN ISO/CEI 67: Beton SC01B Specificaţia tehnică (standardul armonizat aplicabil) 28

29 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 29/32 NOTĂ - Toate informaţiile conţinute în prezenta cerere vor fi tratate confidenţial CERERE PENTRU CERTIFICARE (formularul cod FP01.01) Nr. / 1. Identificarea solicitantului 1) (producătorul, furnizorul sau reprezentantul său autorizat) Numele: Solicitantul Adresa: Adresa de web: Numele: Adresa: Fabricantul produsului Adresa de web: Numele şi adresa locaţiei de fabricaţie a produsului: Numele şi prenumele: Persoana de contact Funcţia: Telefon, mobil, fax, 2. Identificarea completă şi univocă a produsului pentru care se solicită certificarea Denumirea Codul CPSA Tipul, marca Standardul aplicabil Statutul produsului Prototip De serie Unicat Lot 3. Schema de certificare dorită 2) ANEXA 2 1) Dacă solicitantul pentru certificare nu este fabricantul acestuia, este necesar ca şi fabricantul să accepte schema şi procesul de certificare. Titularul Certificatului de Conformitate va fi însă considerat solicitantul, dacă nu există alte aranjamente în acest sens. 2) Dacă schema de certificare dorită nu se află înclusă în Anexa 1, aceasta va fi prezentată detaliat, în conformitate cu Tabelul 1 din SR EN ISO/CEI 17067:2014, Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi îndrumări pentru schemele de certificare a produselor 4. Declaraţie Solicitantul declară că: nu a solicitat certificarea aceluiaşi produs la alt organism; va pune la dispoziţia SRAC CERTSERV toate informaţiile necesare pentru certificare; se va conforma termenelor şi condiţiilor de certificare convenite cu SRAC CERTSERV; va folosi marca de conformitate SRAC CERTSERV numai pe produsele acoperite de certificat şi în conformitate cu Regulamentul privind utilizarea certificatului şi a mărcii de conformitate SRAC CERTSERV; va achita către SRAC CERTSERV toate cheltuielile implicate de schema şi procesul de certificare în conformitate cu procedurile documentelor normative specifice aplicabile produsului. 5. Confirmarea reprezentantului legal al solicitantului Numele si prenumele, în clar: Funcţia deţinută în organizaţie: Semnătura: Locul şi data: Cererea se transmite la SRAC CERTSERV, str. Theodor Burada, nr. 6, Bucureşti, sectorul 1, fax , LS 29

30 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 30/32 ANEXA 3 NOTĂ - Toate informaţiile conţinute în prezentul chestionar vor fi tratate confidenţial CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE (formularul cod FP01.02) Nr. / A.1 Identificarea solicitantului (producătorul, furnizorul sau reprezentantul său autorizat): Denumirea organizaţiei solicitantului:. Adresa organizaţiei solicitantului: localitatea, judeţul/sectorul, str., nr., codul poştal, telefon/fax, , adresa web. Înregistrare la Registrul Comerţului: Nr., Codul de identificare fiscală, Codul IBAN, deschis la banca. Reprezentantul legal al solicitantului: Numele şi prenumele:, funcţia, telefon/fax, mobil, . A.2 Identificarea produsului pentru care se solicită certificarea: A.3 Motivul pentru care se solicită certificarea: a) la cererea beneficiarilor b) pentru creşterea competitivităţii produsului d) alte motive (se vor prezenta şi explica într-o anexă) A.4 Alte informaţii privind produsul considerate de solicitant ca fiind relevante: A.5 Date despre structura organizatorică în conexiune cu realizarea produsului: Număr de angajaţi, din care, în dezvoltare/proiectare, în producţie, în activităţi de service, în inspecţii şi încercări, în sistemul de management al calităţii. B.1 Date şi aprecieri despre sistemul de fabricaţie al produsului de certificat 1) : a) unitate (unităţile) de producţie (denumire şi adresă): b) aprecieri privind complexitatea procesului de fabricaţie: foarte mică mică medie mare foarte mare 30

31 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 31/32 c) durata procesului de realizare a unui produs: sub 1 zi 1-10 zile zile peste o lună d) lista şi caracteristicile principale ale echipamentelor speciale şi specifice utilizate pentru fabricaţie 2) : e) informaţii relevante privind monitorizarea procesului de fabricaţie 3) : B.2 Date şi aprecieri despre sistemul de management al calităţii 4) : a) producătorul nu are implementat un sistem de management al calităţii (SMC): b) producătorul are implementat un SMC necertificat: c) producătorul aplică un SMC certificat: a. numărul, data şi termenul de valabilitate al certificatului: b. organismul certificator: C.1 Persoana de contact, responsabilă cu completarea chestionarului: Numele şi prenumele: Funcţia: Telefon/fax/mobil/ Data completării chestionarului: Semnătura: După completare, prezentul chestionar se transmite la SRAC CERTSERV, str. Theodor Burada, nr. 6, Bucureşti, sectorul 1, fax , împreună cu Cererea pentru certificare, cod FP ) Dacă este cazul, se prezintă schema-flux a procesului de producţie. 2) După caz, se vor anexa liste cu specificaţii, prospecte, scheme, fotografii etc. 3) Se vor prezenta principalele mijloace de monitorizare a procesului de fabricaţie şi specificul acestora (automate integral, automate parţial etc.). 4) Dacă este cazul, anexat se prezintă informaţiile relevante privind controlul producţiei în fabrică. 31

32 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 32/32 ANEXA 4 NOTĂ - Toate informaţiile conţinute în prezentul dosar vor fi tratate confidenţial CONŢINUTUL DOSARULUI TEHNIC AL PRODUSULUI 1 (formular cod FP01.05) Nr. crt. Documentul 2 Observaţii 1 Lista tuturor documentelor normative de referinţă aplicabile produsului /standarde internaţionale, naţionale, europene, de firmă etc.) 2 Descrierea tehnică generală a produsului şi a echipamentelor conexe (dacă există), incluzând toate elementele de control şi reglaj al funcţionării, şi a modului de instalare (montaj) şi de utilizare avut în vedere 3 Prezentarea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate de fabricant pentru a asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale specificate de reglementările tehnice aplicabile 4 Schema (desenele) de principiu şi funcţională a produsului şi a elementelor de control şi reglaj ale acestuia Se pot asocia descrieri textuale şi informaţii tabelare. 5 Desenul de ansamblu (la o scară acceptabilă), cu identificarea dimensiunilor esenţiale, critice din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele specificate Se pot include şi desene de detaliu semnificative pentru înţelegerea funcţionării şi utilizării produsului 6 Lista completă a elementelor sistemului de control şi a altor echipamente auxiliare incluse în produs 7 Detaliile referitoare la materialele utilizate pentru produs, împreună cu informaţiile relevante privind conformitatea acestor materiale cu referenţialele aplicabile 8 Fotografii caracteristice De preferat în variantă electronică, de exemplu în format jpeg 9 Memoriul de calcul 10 Locaţia (locaţiile) de realizare a produsului Cu adresele corespunzătoare 11 Informaţii relevante privind echipamentele şi procesele tehnologice aplicate la realizarea produsului, planurile de control (după caz, planurile calităţii), de inspecţie şi încercări finale Pentru fiecare produs şi fiecare din din locaţiile de realizare a produsului 12 Instrucţiuni de instalare şi montaj, de utilizare şi de întreţinere În limba română engleză 13 Condiţiile ambientale esenţiale specifice utilizării normale a produsului Pot fi incluse în instrucţiunile de utilizare 14 Còpii de pe certificatele, declaraţiile de conformitate, autorizaţiile, rapoartele de încercare şi alte documente referitoare la produs emise de producător sau obţinute de la entităţile abilitate, conform referenţialelor aplicabile 15 Orice alte informaţii tehnice considerate de proiectant a fi relevante pentru realizarea şi utilizarea produsului 1 ) Documentele din Dosarul Tehnic trebuie redactate în limba română sau, cu acceptul SRAC CERTSERV, în limba engleză. 2 ) Informaţiile tehnice din diferitele documente enumerate (de exemplu, de la nr. crt. 2, 3, 4 şi 5) pot fi regrupate în alte formate (standarde de firmă, caiete de sarcini, cărţi tehnice etc.), cu condiţia cuprinderiii tuturor aspectelor prezentate în tabel. 32

REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT 1.PREZENTAREA OCSM-AFER OCSM-AFER este organism de certificare a sistemelor de management constituit în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC MLADIN GHEORGHE, dr. ing. prof. univ., U.T.C.B., Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC ANTOHE GENICA, ing., Director Executiv, ICECON CERT Summary

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Pagina 1 din 5 Revizia: 0/ Ediţia 2

Pagina 1 din 5 Revizia: 0/ Ediţia 2 Bd. Mihai Viteazu 1, 300222 Timişoara Tel: 025403670, 025403667 Fax: 025403669 Web: www.mediu.ro e-mail: laborator.mediu@upt.ro LISTA DE DOCUMENTE EXTERNE ÎN VIGOARE Cod: INRG-02-PRG-02 STANDARDE Cerinte

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT Anexa 2.49 PROCEDURA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONALǍ Aprobat: RECTOR, Prof. univ. dr. ION CUCUI Responsabilităţi. Nume, prenume Funcţia Semnătura Elaborat Conf. univ. dr.

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

Acest standard este identic cu standardul european EN :2002

Acest standard este identic cu standardul european EN :2002 SR EN 1991-1-1 ICS 91.010.30 STANDARD ROMÂN August 2004 Indice de clasificare G 11 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor Partea 1-1: Acţiuni generale- Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile

More information

IBM OpenPages GRC on Cloud

IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS ("Termenii

More information

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR Pag. 1 / 17 PROCEDURA GENERALĂ Nr. exemplare: 6 Ediţia: a I -a Nr. pagini: 17 PRIVIND Data intrării în vigoare: 10.10.2013 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNÃTURA ELABORAT PROF. MUSAT CRISTIANA Membru

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Aprobat la Şedinţa Senatului din 26 mai 2011 proces verbal nr. 08 MANUALUL CAHUL 2011 CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PS-01 Elaborat Verificat Semnătura:

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Unitatea de Politici Publice Revizia a IV-a, Septembrie 2011 Bulevardul Libertăţii

More information

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. ORDIN Nr. 5370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII. ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII. ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor Standardizarea Martie 2013 Revista Asociaţiei de Standardizare din România www.asro.ro ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor Implicarea în

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

ORDIN Nr. 3710/2015 din 18 decembrie privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice

ORDIN Nr. 3710/2015 din 18 decembrie privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice ORDIN Nr. 3710/2015 din 18 decembrie 2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE

More information

FIŞA DISCIPLINEI. II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI. II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 1.3 Catedra Colectivul

More information

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489)

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Pagina 1 din 13 Anul I MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Obiective: Înţelegerea conceptului general care a stat la baza elaborării singurului standard

More information

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs,

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs, Indicatorii de bază privind sănătatea populaţiei raionului şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico - sanitare publice Reţeaua instituţiilor medicale: -spitale republicane 17 - - - - - - -spitale

More information

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Guvernul României adopta prezenta hotărâre. HOTĂRÂRE nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comercianţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002 Data intrarii in

More information

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS INCEPTURI Necesitatea speciificatiilor pentru ERMS: forumul DLM din 1996 Concurs in 1999, angajare in 2000, finalizare Moreq

More information

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU Str. Decebal 12, 510093 Alba Iulia Tel.: (+ 40) 258-818616 (+ 40) 258-815622 Fax: (+ 40) 258-818613 Internet: www.adrcentru.ro e-mail: office@adrcentru.ro FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

FIŞA DISCIPLINEI. îndrumar de laborator

FIŞA DISCIPLINEI. îndrumar de laborator FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UniversitateaTransilvania din Braşov 1.2 Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1.3 Departamentul Automatică

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar Text în vigoare începând cu data de 5 noiembrie 2006 Textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999,

More information

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov Particularităţi ale monitorizării şi evaluării interne a activităţilor de instruire desfăşurate în format blended-learning, într-un proiect educaţional - aspecte specifice ale proiectului EDUTIC Gabriel

More information

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului Începând cu al doilea exerciţiu financiar, formatele bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi al contului de profit şi pierdere sunt cele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva

More information

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII PAGINA 1/38 PAGINA 2/38 CUPRINS 0. INTRODUCERE... 2 0.1 INFORMAŢIE DESPRE USMF... 4 0.2 ABORDAREA PROCESUALĂ... 6 0.3 NOMENCLATORUL REDACŢIILOR MANUALULUI SMC... 6 1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE... 7 2.

More information

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION 1 IMPLICAȚIILE IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT ÎNTR-O ORGANIZAȚIE THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION Sef lucrări dr. ing. Simona-Elena

More information

III: TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU

III: TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU DOMENIUL: MECANICĂ Calificările profesionale: Tehnician mecatronist clasa a XII - a, ruta directă Tehnician proiectant CAD clasa a XII - a, ruta directă Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii clasa

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică 2.1. Microsoft EXCEL şi rutina HISTO Deoarece Microsoft EXCEL este relativ bine cunoscut, inclusiv cu unele funcţii pentru prelucrări statistice, în acest

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ COD: PO-19. Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Data :

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ COD: PO-19. Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Data : Pagina : 1 din 11 Exemplar NR : Nume : Funcţia : Semnătura : Elaborat Verificat Aprobat Ardelean Găitan Adrian Chirilaş Tiberiu Gheorghe Daniel Constantin Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Secretar

More information

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992 ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor *) - Republicare Forma sintetică la data 03-mai-2008. Acest

More information

Contract de utilizare a Tehnologiei UPS

Contract de utilizare a Tehnologiei UPS Contract de utilizare a Tehnologiei UPS Condiţii generale Drepturile utilizatorului final CONTRACT DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI UPS Versiunea UTA03072009 VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE CONDIŢIILE GENERALE

More information

University politehnica of Bucharest studies in international languages

University politehnica of Bucharest studies in international languages University politehnica of Bucharest University politehnica of Bucharest (Polytechnic University of Bucharest) is the oldest and most prestigious engineering school in Romania, with a tradition accumulated

More information

Program cursuri semestrul I TÜV AUSTRIA ROMANIA TRUST IS GOOD, TÜV IS BETTER.

Program cursuri semestrul I TÜV AUSTRIA ROMANIA TRUST IS GOOD, TÜV IS BETTER. Program cursuri 2016 - semestrul I TÜV AUSTRIA ROMANIA TRUST IS GOOD, TÜV IS BETTER. Program 2016 Alegeţi TÜV AUSTRIA ROMÂNIA! Despre TÜV AUSTRIA ROMÂNIA TÜV AUSTRIA ROMÂNIA este membru al TÜV AUSTRIA

More information

Compania de Factoring IFN SA Antreprenor in Romania

Compania de Factoring IFN SA Antreprenor in Romania Compania de Factoring IFN SA Antreprenor in Romania Primul eveniment dedicat sectorului IMM Howard Johnson 16-17noiembrie 2006 Factoringul O alternativa de finantare a capitalului circulant Cine suntem

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

Codul Furnizorului Nestlé

Codul Furnizorului Nestlé Policy Mandatory December 2013 Codul Furnizorului Nestlé December 2013 Policy Mandatory December 2013 Issuing Function Corporate Procurement Target audience Suppliers and co-manufacturers to Nestlé, Nestlé

More information

Producție. industrială durabilă. Programe masterat: Managementul Mediului Ingineria Procedeelor Nepoluante. Profesor Maria Gavrilescu

Producție. industrială durabilă. Programe masterat: Managementul Mediului Ingineria Procedeelor Nepoluante. Profesor Maria Gavrilescu Producție industrială durabilă Programe masterat: Managementul Mediului Ingineria Procedeelor Nepoluante 11 Profesor Maria Gavrilescu Catedra Ingineria și Managementul Mediului Eco-proiectarea şi sinteza

More information

CREŞTEREA BOVINELOR PENTRU CARNE ÎN SISTEM ECOLOGIC

CREŞTEREA BOVINELOR PENTRU CARNE ÎN SISTEM ECOLOGIC CREŞTEREA BOVINELOR PENTRU CARNE ÎN SISTEM ECOLOGIC Orice reproducere, chiar şi parţială, a acestei lucrări este interzisă fără acordul autorilor CUPRINS INTRODUCERE Modulul I. MANAGEMENTUL FERMEI ECOLOGICE

More information

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ORDIN Nr. 83*) din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a

More information

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE

CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE CAPITOLUL 2 STANDARDE MANAGERIALE GLOBALE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE 2.1. THE GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE. GUIDANCE DOCUMENT. PRIMA EDIŢIE 1. Introducere În

More information

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar 11-1 Pentru anul şcolar 11-1, la disciplina limba engleză, modelul de test inińial/ predictiv

More information

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Cuprins I. Reglementare... 1 II. Scop... 1 III. Introducere... 1 IV. Gestionarea contului... 2 Deschiderea contului...

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Regulament nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare

More information

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ORDIN pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau

More information

Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului Autoritatea contractantă: Autoritatea Comună de Management a programului găzduită de Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria Titlu: Apel pentru propuneri de proiecte Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

GUVERNUL ROMÂNIEI. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

GUVERNUL ROMÂNIEI. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexei nr.

More information

Ghid de Instalare Windows Vista

Ghid de Instalare Windows Vista Ghid de Instalare Windows Vista Înainte de a folosi aparatul acesta trebuie instalat împreună cu driverul. Vă rugăm să citiţi acest Ghid de Instalare Rapidă şi Ghid de Instalare Windows Vista pentru instrucţiuni

More information

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a Instrument pentru evaluarea riscurilor Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a http://hwi.osha.europa.eu 2 INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR I INFORMAŢII DE BAZĂ / EVALUAREA

More information

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Prof.univ.dr.ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU Auditor al calităţii (DGQ-EOQ şi TÜV), Asesor EFQM ; Evaluator FPRC J.M.JURAN Universitatea POLITEHNICA

More information

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM

Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 46-57 Menţinerea în funcţiune a unui sistem eficient ABC/ABM Gary COKINS SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA gary.cokins@sas.com

More information

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR Editura ASEM Chişinău 2014 CZU 378:005.6 B 13 Recomandată pentru editare de

More information

MANUAL DE UTILIZARE. 2. Nomenclator Curs Produse Clienti Introducere Facturi

MANUAL DE UTILIZARE. 2. Nomenclator Curs Produse Clienti Introducere Facturi MANUAL DE UTILIZARE Va rugam sa rasfoiti acest manual de utilizare al programului de facturare FACTURIS. O sa descoperiti multe optiuni pe care le ofera acest soft de facturare si va fi mult mai usor sa

More information

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer

Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer Laborator 9 Sistemul de operare Windows (95, 98) Componenta My Computer My Computer este o componentă ce permite crearea şi organizarea fişierelor şi directoarelor şi gestionarea discurilor. My Computer

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

Cur s 2 - Metodologii de realizare a sistemelor informatice

Cur s 2 - Metodologii de realizare a sistemelor informatice Cur s 2 - Metodologii de realizare a sistemelor informatice Concepte utilizate în realizarea sistemelor informatice Definirea şi conţinutul metodologiilor Clasificarea metodologiilor de realizare a sistemelor

More information

DISPOZIŢIA NR. 81 Din privind aprobarea Instrucţiunilor pentru circuitul documentelor neclasificate în cadrul Primăriei comunei Copăcel

DISPOZIŢIA NR. 81 Din privind aprobarea Instrucţiunilor pentru circuitul documentelor neclasificate în cadrul Primăriei comunei Copăcel JUDEŢUL BIHOR COMUNA COPĂCEL PRIMAR România, jud. Bihor, nr.176/a Tel.0259/313598; Fax:0259/313598 www.primaria-copacel.ro primaria.copacel@cjbihor.ro DISPOZIŢIA NR. 81 Din 12.04.2010 privind aprobarea

More information

BUTNAR, Lucian- Adrian

BUTNAR, Lucian- Adrian Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) BUTNAR, Lucian- Adrian strada Alexandru Odobescu, cod poştal 430083, Baia Mare, România Telefon(oane) +4-0262-426413 Mobil: - E-mail(uri)

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014

POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU Aprobată de Consiliul Director al BERD în şedinţa sa din 7 mai 2014 Traducerile textului original al documentului sunt furnizate de BERD exclusiv pentru confortul cititorului.

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 27 septembrie 2016 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 27.09.2016 În vigoare de la 14 octombrie 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor ORDIN nr. 410 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitãţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor

More information

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Securitatea şi Sănătatea în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă 28 aprilie 2014 Copyright Organizaţia Internaţională a Muncii 2014 Prima

More information

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri.

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri. Lean & Six Sigma Catalog cursuri Conținut Lean Six Sigma... 3 Lean Six Sigma Champion... 3 Lean Six Sigma Yellow Belt... 4 Lean Six Sigma Green Belt... 5 Lean Six Sigma Black Belt... 6 Supply Chain Management...

More information

ministrul educańiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităńii sociale şi familiei emit următorul ordin:

ministrul educańiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităńii sociale şi familiei emit următorul ordin: ORDIN Nr. 3328/80 din 23 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulńilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităńii

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE Str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti, CUI 11318329 tel/fax: 021 315 34 40; 021 315 34 15 e-mail: office@frds.ro; website: www.frds.ro; www.granturi-corai.ro GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI

More information

ACTIVITATEA 1 Procedura de monitorizare internă a evaluării

ACTIVITATEA 1 Procedura de monitorizare internă a evaluării ACTIVITATEA 1 Procedura de monitorizare internă a evaluării Unitatea de învăţământ SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU PROCEDURA: Procedură de monitorizare interna a evaluarii de competente

More information

MOLDOVA GESTIONAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE ŞI A SĂNĂTĂŢII AGRICOLE: PLAN DE ACŢIUNI

MOLDOVA GESTIONAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE ŞI A SĂNĂTĂŢII AGRICOLE: PLAN DE ACŢIUNI Departamentul Agricultura şi Dezvoltarea Rurală Regiunea Europa şi Asia Centrală Banca Mondială MOLDOVA GESTIONAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE ŞI A SĂNĂTĂŢII AGRICOLE: PLAN DE ACŢIUNI Document al Băncii Mondiale

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE IULIE 2017 Versiunea 01 SECŢIUNE GENERALĂ DATE DE ÎNREGISTRARE Se completează de către Agenţia pentru Finanţarea

More information

Code of Conduct for the Gothaer Group. Codul de Conduită al Grupului Gothaer

Code of Conduct for the Gothaer Group. Codul de Conduită al Grupului Gothaer Code of Conduct for the Gothaer Group Codul de Conduită al Grupului Gothaer 1 Let yourself be guided in everything by the law of the strictest conscientiousness and also avoid appearance of injustice.

More information

iulie 2006 EuropeAid/119820/D/SV/RO

iulie 2006 EuropeAid/119820/D/SV/RO Manual Managementul ciclului de proiect iulie 2006 EuropeAid/119820/D/SV/RO Prima versiune a prezentului manual a fost elaborată de către o echipă a Comisiei Europene sub egida Unităţii de Evaluare şi

More information