REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR"

Transcription

1 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate SRAC CERTSERV Data: (aprobare a ediţiei 5) REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR Cod R01 Elaborat: dr. ing. Călin HILOHI Data: Verificat: ing. Gabriel IONESCU Data ultimei revizuiri: Prezenta procedură este proprietatea SRAC CERTSERV. Multiplicarea şi/sau utilizarea ei sub orice formă fără acordul SRAC CERTSERV este interzisă. 1

2 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 2/32 LISTA DE DIFUZARE Exemplar nr. 1 Destinatar Data difuzării SRAC CERTSERV Numele şi prenumele primitorului 2-9 Membrii CS Preşedintele CA Cosmin DOBRIN Costel STANCIU Radu CHIRICĂ Mihaela BONTEA Nicolae NOICA Alexandru STAMATIU Sorin CALUIANU Marian SORESCU Irina SEVERIN 10 RENAR Semnătura Membrii CI Preşedintele CA LISTA DE CONTROL A EDIŢIEI/REVIZIEI Ediţia Conţinutul modificării Pagina modificată Revizia/Data 4 Ediţie nouă Toate Adaptarea la noua organigramă, la noul MC şi la cerinţele RENAR Renumerotarea paginilor Ediţie nouă (adaptarea la cerinţele SR EN ISO/CEI 17053:2013 şi SR EN ISO/CEI 17067:2014) 5-12, 15-17, 19, 21, 24, 2-28, Toate 1/

3 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 3/32 CUPRINS Pag. 0 Introducere 5 1 Scop 5 2 Domeniu de aplicare 5 3 Documente de referinţă 6 4 Definiţii şi abrevieri Definiţii Abrevieri 8 5 Reguli generale de certificare a produselor Generalităţi Reguli de aplicare a schemelor de certificare Sistemele de certificare aplicate de SRAC CERTSERV Schemele de certificare aplicate de SRAC CERTSERV Drepturile şi obligaţiile solicitantului/titularului de certificare Drepturile solicitantului de certificare Obligaţiile solicitantului de certificare Drepturile titularului de certificare Obligaţiile titularului de certificare Activităţile şi etapele procesului de acordare a certificării Generalităţi Analiza cererii de certificare şi a chestionarului de autoevaluare Efectuarea vizitei preliminare la sediul solicitantului (locaţiile fabricantului) Examinarea documentaţiei tehnice a produsului Vizita de evaluare iniţială la solicitant (fabricant) Încercarea iniţială (de tip) a eşantioanelor de produs Decizia privind certificarea şi eliberarea certificatului de conformitate Emiterea certificatului de conformitate Înregistrarea titularilor de certificate Supravegherea furnizorilor certificaţi şi menţinerea certificării Generalităţi Obiectivele evaluărilor de supraveghere Încercări prin sondaj ale eşantioanelor de produs Examinarea rezultatelor evaluărilor de supraveghere şi ale încercarilor prin sondaj Stabilirea şi aplicarea de corecţii şi acţiuni corective de către fabricant Menţinerea certificării Extinderea certificării Suspendarea certificării Restrângerea certificării Retragerea certificării Renunţarea la certificare Reînnoirea certificării Preluarea (transferul) unei certificări Evaluări suplimentare Modificări ale certificării 25 3

4 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 4/ Modificarea cerinţelor pentru certificare aplicate de SRAC CERTSERV Modificări introduse de furnizor la produs şi/sau la sistemul de producţie Utilizarea certificatului, a licenţei şi a mărcii SRAC CERTSERV Răspunderea juridică a titularilor de certificate Înregistrarea reclamaţiilor Reclamaţii, contestaţii şi apeluri Confidenţialitate 27 6 Anexe 28 Anexa 1 Lista produselor (categoriilor de produse) pentru certificarea cărora SRAC CERTSERV a solicitat acreditarea 29 Anexa 2 Cererea pentru certificare 30 Anexa 3 Chestionarul de autoevaluare 31 Anexa 4 Conţinutul dosarului tehnic al produsului 33 4

5 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 5/32 0 INTRODUCERE SRAC CERTSERV este un organism independent care oferă clienţilor săi servicii de evaluare şi de certificare de terţă parte a conformităţii categoriilor de produse pentru care: deţine acreditarea, în domeniul voluntar (a se vedea Anexa 1); deşi nu este acreditat, deţine expertiza şi competenţa necesară în vederea aplicării unei scheme de certificare pentru produsul în cauză, în care caz pe certificatele de confirmitate eliberate nu se include marca naţională de acreditare. În cazul schemei de certificare adoptată în prezent de SRAC CERTSERV, acesta desfăşoară şi activităţi de supraveghere în vederea verificării menţinerii conformităţii produselor certificate cu cerinţele documentelor normative aplicabile acestora. Prezentele Reguli Generale se revizuiesc în cazul în care SRAC CERTSERV aduce modificări actualei scheme de certificare sau, ca urmare a extinderii domeniului de activitate, adoptă noi scheme. În scopul asigurării imparţialităţii sale, SRAC CERTSERV nu se implică în nici un mod în activităţi de proiectare, fabricaţie, montaj sau comercializare a produselor care constituie obiectul activităţii sale de certificare şi nici în activităţi de consultanţă specifică în domeniul certificării produselor. O garanţie a imparţialităţii şi independenţei SRAC CERTSERV o conferă includerea în structura sa organizatorică a Consiliului de Imparţialitate, în care sunt prezenţi reprezentanţi ai părţilor interesate în mod semnificativ în dezvoltarea politicilor şi principiilor referitoare la structura şi funcţionarea schemei de certificare pe care o aplică. SRAC CERTSERV a implementat şi aplică un sistem de management al calităţii în conformitate cu referenţialul [8], iar Manualul Calităţii pentru domeniul voluntar poate fi pus, la cerere, contra cost, la dispoziţia solicitanţilor şi titularilor de certificate, într-o copie necontrolată. 1 SCOP Prezentele Reguli Generale au ca scop prezentarea raporturilor dintre SRAC CERTSERV şi solicitanţii şi titularii de certificate de conformitate eliberate de SRAC CERTSERV, precum şi a principiilor schemei de certificare aplicate şi a activităţilor specifice desfăşurate de acesta pentru: a) certificarea conformităţii produselor, în domeniul voluntar (în prezent, a betonului); b) emiterea de certificate de conformitate SRAC CERTSERV pentru produse; c) emiterea şi punerea la dispoziţia titularilor de certificate a Regulilor pentru utilizarea certificatului şi a mărcii de certificare SRAC CERTSERV pentru produsele certificate; e) supravegherea menţinerii conformităţii produselor certificate. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezentele Reguli Generale se aplică pentru betonul gata preparat, singurul produs din domeniul voluntar acoperit de schema de certificare adoptată. În activităţile sale actuale de certificare în domeniul voluntar (a betonului), SRAC CERTSERV aplică o schemă de certificare proprie (documentul SC01B), stabilită pe baza schemei de certificare de tipul 3 din Tabelul 1 al referenţialului [2] şi include funcţiile prezentate la capitolul 5.2 al prezentului document. 5

6 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 6/32 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ SR EN ISO/CEI 17065:2013, Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii SR EN ISO/CEI 17067:2014, Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi îndrumări pentru schemele de certificare a produselor SR EN ISO/CEI 17000:2005, Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale SR EN ISO 9000:2006, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe SR EN ISO 9004:2010, Conducerea unei organizaţii cu un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii SR ISO/CEI 17007:2010, Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării în evaluarea conformităţii SR ISO/TR 10013:2003, Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al calităţii [9] SR ISO/CEI 17007:2010, Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării în evaluarea conformităţii [10] SR EN ISO 19011:2011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management [11] SR EN ISO/CEI 17021:2012, Evaluarea conformităţii.cerinţe pentru organismele care efectuează auditul şi certificarea sistemelor de management [12] SR ISO/CEI TS 17022:2012, Evaluarea conformităţii. Cerinţe şi recomandări pentru conţinutul unui raport de audit de terţă parte a sistemelor de management [13] SR EN ISO/CEI 17025:2005, Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări [14] SR EN ISO/CEI 17020:2012, Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii [15] SR Ghid ISO 23:2006, Metode pentru indicarea conformităţii cu standardele în sistemele de certificare de terţă parte [16] SR Ghid ISO 27:2006, Linii directoare pentru acţiunile corective pe care trebuie să le întreprindă un organism de certificare în caz de utilizare abuzivă a mărcii sale de conformitate [17] ISO/CEI Guide 28:2004, Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for products 18 SR Ghid ISO/CEI 53:2007, Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru utilizarea unui sistem de management al calităţii al unei organizaţii în certificarea de produs [19] SR ISO/CEI 17030:2004, Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru mărci de conformitate de terţă parte [20] SR EN ISO/CEI :2005, Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale [21] SR EN ISO/CEI :2005, Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentaţie suport 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI Pentru scopurile prezentului document, se aplică definiţiile din documentele 1, 2, 3, 4 şi 5. 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 28/32 ANEXA 1 Lista produselor (categoriilor de produse) pentru certificarea cărora SRAC CERTSERV deţine acreditarea Nr. crt. Grupa (familia) de produse Schema de atestare a conformităţii conform SR EN ISO/CEI 67: Beton SC01B Specificaţia tehnică (standardul armonizat aplicabil) 28

29 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 29/32 NOTĂ - Toate informaţiile conţinute în prezenta cerere vor fi tratate confidenţial CERERE PENTRU CERTIFICARE (formularul cod FP01.01) Nr. / 1. Identificarea solicitantului 1) (producătorul, furnizorul sau reprezentantul său autorizat) Numele: Solicitantul Adresa: Adresa de web: Numele: Adresa: Fabricantul produsului Adresa de web: Numele şi adresa locaţiei de fabricaţie a produsului: Numele şi prenumele: Persoana de contact Funcţia: Telefon, mobil, fax, 2. Identificarea completă şi univocă a produsului pentru care se solicită certificarea Denumirea Codul CPSA Tipul, marca Standardul aplicabil Statutul produsului Prototip De serie Unicat Lot 3. Schema de certificare dorită 2) ANEXA 2 1) Dacă solicitantul pentru certificare nu este fabricantul acestuia, este necesar ca şi fabricantul să accepte schema şi procesul de certificare. Titularul Certificatului de Conformitate va fi însă considerat solicitantul, dacă nu există alte aranjamente în acest sens. 2) Dacă schema de certificare dorită nu se află înclusă în Anexa 1, aceasta va fi prezentată detaliat, în conformitate cu Tabelul 1 din SR EN ISO/CEI 17067:2014, Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi îndrumări pentru schemele de certificare a produselor 4. Declaraţie Solicitantul declară că: nu a solicitat certificarea aceluiaşi produs la alt organism; va pune la dispoziţia SRAC CERTSERV toate informaţiile necesare pentru certificare; se va conforma termenelor şi condiţiilor de certificare convenite cu SRAC CERTSERV; va folosi marca de conformitate SRAC CERTSERV numai pe produsele acoperite de certificat şi în conformitate cu Regulamentul privind utilizarea certificatului şi a mărcii de conformitate SRAC CERTSERV; va achita către SRAC CERTSERV toate cheltuielile implicate de schema şi procesul de certificare în conformitate cu procedurile documentelor normative specifice aplicabile produsului. 5. Confirmarea reprezentantului legal al solicitantului Numele si prenumele, în clar: Funcţia deţinută în organizaţie: Semnătura: Locul şi data: Cererea se transmite la SRAC CERTSERV, str. Theodor Burada, nr. 6, Bucureşti, sectorul 1, fax , LS 29

30 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 30/32 ANEXA 3 NOTĂ - Toate informaţiile conţinute în prezentul chestionar vor fi tratate confidenţial CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE (formularul cod FP01.02) Nr. / A.1 Identificarea solicitantului (producătorul, furnizorul sau reprezentantul său autorizat): Denumirea organizaţiei solicitantului:. Adresa organizaţiei solicitantului: localitatea, judeţul/sectorul, str., nr., codul poştal, telefon/fax, , adresa web. Înregistrare la Registrul Comerţului: Nr., Codul de identificare fiscală, Codul IBAN, deschis la banca. Reprezentantul legal al solicitantului: Numele şi prenumele:, funcţia, telefon/fax, mobil, . A.2 Identificarea produsului pentru care se solicită certificarea: A.3 Motivul pentru care se solicită certificarea: a) la cererea beneficiarilor b) pentru creşterea competitivităţii produsului d) alte motive (se vor prezenta şi explica într-o anexă) A.4 Alte informaţii privind produsul considerate de solicitant ca fiind relevante: A.5 Date despre structura organizatorică în conexiune cu realizarea produsului: Număr de angajaţi, din care, în dezvoltare/proiectare, în producţie, în activităţi de service, în inspecţii şi încercări, în sistemul de management al calităţii. B.1 Date şi aprecieri despre sistemul de fabricaţie al produsului de certificat 1) : a) unitate (unităţile) de producţie (denumire şi adresă): b) aprecieri privind complexitatea procesului de fabricaţie: foarte mică mică medie mare foarte mare 30

31 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 31/32 c) durata procesului de realizare a unui produs: sub 1 zi 1-10 zile zile peste o lună d) lista şi caracteristicile principale ale echipamentelor speciale şi specifice utilizate pentru fabricaţie 2) : e) informaţii relevante privind monitorizarea procesului de fabricaţie 3) : B.2 Date şi aprecieri despre sistemul de management al calităţii 4) : a) producătorul nu are implementat un sistem de management al calităţii (SMC): b) producătorul are implementat un SMC necertificat: c) producătorul aplică un SMC certificat: a. numărul, data şi termenul de valabilitate al certificatului: b. organismul certificator: C.1 Persoana de contact, responsabilă cu completarea chestionarului: Numele şi prenumele: Funcţia: Telefon/fax/mobil/ Data completării chestionarului: Semnătura: După completare, prezentul chestionar se transmite la SRAC CERTSERV, str. Theodor Burada, nr. 6, Bucureşti, sectorul 1, fax , împreună cu Cererea pentru certificare, cod FP ) Dacă este cazul, se prezintă schema-flux a procesului de producţie. 2) După caz, se vor anexa liste cu specificaţii, prospecte, scheme, fotografii etc. 3) Se vor prezenta principalele mijloace de monitorizare a procesului de fabricaţie şi specificul acestora (automate integral, automate parţial etc.). 4) Dacă este cazul, anexat se prezintă informaţiile relevante privind controlul producţiei în fabrică. 31

32 REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/ Revizia: 0 Pagina: 32/32 ANEXA 4 NOTĂ - Toate informaţiile conţinute în prezentul dosar vor fi tratate confidenţial CONŢINUTUL DOSARULUI TEHNIC AL PRODUSULUI 1 (formular cod FP01.05) Nr. crt. Documentul 2 Observaţii 1 Lista tuturor documentelor normative de referinţă aplicabile produsului /standarde internaţionale, naţionale, europene, de firmă etc.) 2 Descrierea tehnică generală a produsului şi a echipamentelor conexe (dacă există), incluzând toate elementele de control şi reglaj al funcţionării, şi a modului de instalare (montaj) şi de utilizare avut în vedere 3 Prezentarea detaliată a soluţiilor tehnice adoptate de fabricant pentru a asigura conformitatea cu cerinţele esenţiale specificate de reglementările tehnice aplicabile 4 Schema (desenele) de principiu şi funcţională a produsului şi a elementelor de control şi reglaj ale acestuia Se pot asocia descrieri textuale şi informaţii tabelare. 5 Desenul de ansamblu (la o scară acceptabilă), cu identificarea dimensiunilor esenţiale, critice din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele specificate Se pot include şi desene de detaliu semnificative pentru înţelegerea funcţionării şi utilizării produsului 6 Lista completă a elementelor sistemului de control şi a altor echipamente auxiliare incluse în produs 7 Detaliile referitoare la materialele utilizate pentru produs, împreună cu informaţiile relevante privind conformitatea acestor materiale cu referenţialele aplicabile 8 Fotografii caracteristice De preferat în variantă electronică, de exemplu în format jpeg 9 Memoriul de calcul 10 Locaţia (locaţiile) de realizare a produsului Cu adresele corespunzătoare 11 Informaţii relevante privind echipamentele şi procesele tehnologice aplicate la realizarea produsului, planurile de control (după caz, planurile calităţii), de inspecţie şi încercări finale Pentru fiecare produs şi fiecare din din locaţiile de realizare a produsului 12 Instrucţiuni de instalare şi montaj, de utilizare şi de întreţinere În limba română engleză 13 Condiţiile ambientale esenţiale specifice utilizării normale a produsului Pot fi incluse în instrucţiunile de utilizare 14 Còpii de pe certificatele, declaraţiile de conformitate, autorizaţiile, rapoartele de încercare şi alte documente referitoare la produs emise de producător sau obţinute de la entităţile abilitate, conform referenţialelor aplicabile 15 Orice alte informaţii tehnice considerate de proiectant a fi relevante pentru realizarea şi utilizarea produsului 1 ) Documentele din Dosarul Tehnic trebuie redactate în limba română sau, cu acceptul SRAC CERTSERV, în limba engleză. 2 ) Informaţiile tehnice din diferitele documente enumerate (de exemplu, de la nr. crt. 2, 3, 4 şi 5) pot fi regrupate în alte formate (standarde de firmă, caiete de sarcini, cărţi tehnice etc.), cu condiţia cuprinderiii tuturor aspectelor prezentate în tabel. 32

REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT 1.PREZENTAREA OCSM-AFER OCSM-AFER este organism de certificare a sistemelor de management constituit în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

More information

REGISTRUL AUTO ROMÂN ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE

REGISTRUL AUTO ROMÂN ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE CE T CERTIFICARE PRODUSE REGISTRUL AUTO ROMÂN ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE Calea Griviţei 391A, sect. 1, cod 010719, Bucureşti Tel/fax: 021.350.82.88 cod DG-01-15, ediţia 2, revizia 0 FG-10-01/REV.1/11.03.1999

More information

DOCUMENT JUSTIFICATIV

DOCUMENT JUSTIFICATIV DOCUMENT JUSTIFICATIV Document justificativ in conformitate cu Art. 29, Alineatul 1 al Reg. (CE) nr.834/2007 DOCUMENTARY EVIDENCE Documentary evidence according to Article 29(1) of Reg. (EC) no.834/2007

More information

MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ

MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ Gabriela CAZAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT International Standardization Organization (ISO) supports organizations to meet the challenges

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC MLADIN GHEORGHE, dr. ing. prof. univ., U.T.C.B., Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC ANTOHE GENICA, ing., Director Executiv, ICECON CERT Summary

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII

AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE CONSTANȚA PROGRAMUL DE MASTER: MOA AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII -SINTEZĂ CURS- AN UNIVERSITAR 2016-2017 LECTOR UNIV. DR.

More information

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO)

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Open to all born between 1 January 1990 and 31 December 2000 Surname Nationality Date of birth Forename Instrument

More information

Pagina 1 din 5 Revizia: 0/ Ediţia 2

Pagina 1 din 5 Revizia: 0/ Ediţia 2 Bd. Mihai Viteazu 1, 300222 Timişoara Tel: 025403670, 025403667 Fax: 025403669 Web: www.mediu.ro e-mail: laborator.mediu@upt.ro LISTA DE DOCUMENTE EXTERNE ÎN VIGOARE Cod: INRG-02-PRG-02 STANDARDE Cerinte

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ,

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ, REGULAMENTUL (UE) 2017/1505 AL COMISIEI din 28 august 2017 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT Anexa 2.49 PROCEDURA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONALǍ Aprobat: RECTOR, Prof. univ. dr. ION CUCUI Responsabilităţi. Nume, prenume Funcţia Semnătura Elaborat Conf. univ. dr.

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

SUPORT CURS MANAGEMENTUL CALITATII

SUPORT CURS MANAGEMENTUL CALITATII Investeşte în oameni! Titlul proiectului: Centrul de Excelenţă în Promovarea Femeii pe poziţii calificate şi înalt calificate în Sectorul Comercial Contract nr.: POSDRU/144/6.3/S/126027 Proiect cofinanţat

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

2016 Digital Terrestrial Television transition in Romania

2016 Digital Terrestrial Television transition in Romania 2016 Digital Terrestrial Television transition in Romania Laurentiu TANASE Expert, Broadcasting Unit, Radio Spectrum and Numbering Management Executive Division, ANCOM Bucharest, 21 March 2016, ITU Regional

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Foia Liliana Georgeta Str. Toma-Cozma Nr. 12, RO- 700555, Iasi, Romania Telefon(oane) +40 232301808 (office) Mobil: +40 744704452

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 1/

FISA DE EVIDENTA Nr 1/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 1/565-236 a rezultatelor

More information

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună Lighting TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună TTX260 TTX260 este o soluţie de iluminat liniară, economică şi flexibilă, care poate fi folosită cu sau fără reflectoare (cu cost redus), pentru

More information

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ:

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Proiectorul BenQ acceptă redarea conţinutului tridimensional (3D) transferat prin D-Sub, Compus, HDMI, Video şi S-Video. Cu

More information

Acest standard este identic cu standardul european EN :2002

Acest standard este identic cu standardul european EN :2002 SR EN 1991-1-1 ICS 91.010.30 STANDARD ROMÂN August 2004 Indice de clasificare G 11 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor Partea 1-1: Acţiuni generale- Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile

More information

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU Drd. Alexandru TOMA, ASEM, (Bucureşti) Acest articol vine cu o completare asupra noţiunii de sistem de management al mediului, în

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

Exerciţii Capitolul 4

Exerciţii Capitolul 4 EXERCIŢII CAPITOLUL 4 4.1. Scrieti câte un program Transact-SQL si PL/SQL pentru calculul factorialului unui număr dat. 4.2. Scrieţi şi executaţi cele două programe care folosesc cursoarele prezentate

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul

More information

Asociaţia de Standardizare din România Organism naţional de standardizare

Asociaţia de Standardizare din România Organism naţional de standardizare Asociaţia de Standardizare din România Organism naţional de standardizare @ASRO 28 septembrie 2016 1 SR 13547 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare Florica-Elena Ionescu Expert standardizare @ASRO

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale Organismul naţional de standardizare Standardizarea competenţelor digitale Legea 163/2015 OSS Oficiul de Stat de Standardizare 1953 IRS Institutul Român de Standardizare 1970 ASRO Asociaţia de Standardizare

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Split Screen-ul trebuie sa fie full background. The split-screen has to be full background The file must be exported as HD, following Adstream Romania technical

More information

IBM OpenPages GRC on Cloud

IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS ("Termenii

More information

REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE în domeniul acreditării laboratoarelor medicale conform SR EN ISO 15189:2008

REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE în domeniul acreditării laboratoarelor medicale conform SR EN ISO 15189:2008 ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA ORGANISMUL NAŢIONAL DE ACREDITARE REGULAMENT SPECIFIC DE ACREDITARE în domeniul acreditării laboratoarelor medicale conform SR EN ISO 15189:2008 Cod RENAR: RS-1.3 LM

More information

GHID PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN COMPANIILE DE PRELUCRARE MICI ŞI MIJLOCII

GHID PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN COMPANIILE DE PRELUCRARE MICI ŞI MIJLOCII GHID PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN COMPANIILE DE PRELUCRARE MICI ŞI MIJLOCII Chişinău 2007 GHID PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN COMPANIILE DE PRELUCRARE MICI ŞI MIJLOCII Autor: Andrei Cumpanici, Doctor

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul dumneavoastră. Programul Operațional

More information

ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:

ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin: ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al

More information

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR Pag. 1 / 17 PROCEDURA GENERALĂ Nr. exemplare: 6 Ediţia: a I -a Nr. pagini: 17 PRIVIND Data intrării în vigoare: 10.10.2013 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNÃTURA ELABORAT PROF. MUSAT CRISTIANA Membru

More information

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Aprobat la Şedinţa Senatului din 26 mai 2011 proces verbal nr. 08 MANUALUL CAHUL 2011 CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PS-01 Elaborat Verificat Semnătura:

More information

ECHIPAMENTE INFRASTRUCTURA CENTRU DE DATE

ECHIPAMENTE INFRASTRUCTURA CENTRU DE DATE CRITERII CALIFICARE FURNIZORI ECHIPAMENTE INFRASTRUCTURA CENTRU DE DATE In contextul evolutei constante a tehnologiilor, Banca de Export-Import a Romaniei EximBank S.A. este interesata in colaborarea cu

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Unitatea de Politici Publice Revizia a IV-a, Septembrie 2011 Bulevardul Libertăţii

More information

MANUALUL CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR. Elaborat Prof. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC Comisia calitate

MANUALUL CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR. Elaborat Prof. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC Comisia calitate ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Str. Domnească nr. 111 Tel.: +40 336 130 177 Cod poştal 800201, Galaţi, România

More information

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. ORDIN Nr. 5370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI

More information

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII. ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII. ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor Standardizarea Martie 2013 Revista Asociaţiei de Standardizare din România www.asro.ro ÎNTREPRINDERI MICI, AŞTEPTĂRI MARI Soluţia pentru creşterea numărului de utilizatori ai standardelor Implicarea în

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI INVENTAR COD: PO-20

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI INVENTAR COD: PO-20 Pagina : 1 din 9 Exemplar NR : Nume : Funcţia : Semnătura : Elaborat Verificat Aprobat Aldea Cosmina Chirilaş Tiberiu Ganea Maria Georgeta Nicolae Inspector Şef compartiment financiar contabilitate Primar

More information

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Autori: - Ionuț LUCA - Mircea MIHALEA - Răzvan ARDELEAN Coordonator științific: Prof. TITU MASTAN ARGUMENT 1. Profilul colegiului nostru este

More information

SCHEMA ECO-COMUNITARĂ DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS) INSTRUMENT ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE MEDIU ALE ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE

SCHEMA ECO-COMUNITARĂ DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS) INSTRUMENT ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE MEDIU ALE ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE CERCETARE, EDUCAŢIE, ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC SCHEMA ECO-COMUNITARĂ DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS) INSTRUMENT ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE MEDIU ALE ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE Ş. l. dr.ing. Ion DURBACĂ,

More information

Standard ocupaţional. Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională

Standard ocupaţional. Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională Standard ocupaţional Auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională În sectorul: Administraţie şi servicii publice Cod COR 242317 Cod:... Data aprobării: 27.08.2009 Denumire

More information

Anexa 8 FIŞA POST 1.POSTUL : MANAGER PROIECT, COD COR CERINŢE : 2.1 Studii : Studii superioare finalizate 2.2 Vechime : Minim 3 ani pe un

Anexa 8 FIŞA POST 1.POSTUL : MANAGER PROIECT, COD COR CERINŢE : 2.1 Studii : Studii superioare finalizate 2.2 Vechime : Minim 3 ani pe un Anexa 8 FIŞA POST 1.POSTUL : MANAGER PROIECT, COD COR 242101 2.CERINŢE : 2.1 Studii : Studii superioare finalizate 2.2 Vechime : Minim 3 ani pe un post similar 2.3 Alte cerinţe : Perfecţionări (specializări):

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Cuvantul PUBLICITATE trebuie sa fie afisat pe toată durata difuzării split screen-ului, cu o dimensiune de 60 de puncte in format HD, scris cu alb, ca in exemplul

More information

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Dr. Dumitru BĂICULESCU

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Dr. Dumitru BĂICULESCU Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitarveterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine/ punctelor de control/punctelor

More information

MANUALUL CALITĂŢII NUMĂRUL DE ORDINE AL EXEMPLARULUI: DESTINATARUL EXEMPLARULUI: REV: 3

MANUALUL CALITĂŢII NUMĂRUL DE ORDINE AL EXEMPLARULUI: DESTINATARUL EXEMPLARULUI: REV: 3 MANUALUL CALITĂŢII NUMĂRUL D ORDIN AL XMPLARULUI: DSTINATARUL XMPLARULUI: RV: 3 ACST DOCUMNT ST PROPRITATA INSTITUTULUI INIMII NICULA STĂNCIOIU COPIRA NAUTORIZATĂ NU ST ADMISĂ! MANUALUL CALITĂŢII A FOST

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu 4.2 de competenţe Administrarea afacerilor, Management

FIŞA DISCIPLINEI. 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu 4.2 de competenţe Administrarea afacerilor, Management FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea De Economie şi de Administrare a Afacerilor 1.3 Departamentul Management

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

2.4. Auditul de mediu (AM) eco- auditul

2.4. Auditul de mediu (AM) eco- auditul 2.4. Auditul de mediu (AM) eco- auditul Instrument al managementului care constă într-o evaluare sistematică, documentată periodic şi obiectivă a modului în care funcţionează structurile organizatorice,

More information

Alexandrina-Corina Andrei. Everyday English. Elementary. comunicare.ro

Alexandrina-Corina Andrei. Everyday English. Elementary. comunicare.ro Alexandrina-Corina Andrei Everyday English Elementary comunicare.ro Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Editurii Comunicare.ro, 2004 SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice David

More information

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU Str. Decebal 12, 510093 Alba Iulia Tel.: (+ 40) 258-818616 (+ 40) 258-815622 Fax: (+ 40) 258-818613 Internet: www.adrcentru.ro e-mail: office@adrcentru.ro FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

PROIECTUL: iei publice. Cod SMIS: 26932

PROIECTUL: iei publice. Cod SMIS: 26932 PROIECTUL: Îmbunătățirea capacității ii administrației iei publice de măsurare a performanțelor elor administrative baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi i standardizare a tehnicilor

More information

IBM Sterling B2B Integration Services

IBM Sterling B2B Integration Services Termenii de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS IBM Sterling B2B Integration Services Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei

More information

Modele de certificate sanitar-veterinare, destinaţia şi modul de completare a acestora

Modele de certificate sanitar-veterinare, destinaţia şi modul de completare a acestora Modelul Milk-RM Anexă la Norma sanitar-veterinară privind cerinţele de sănătate animală şi sănătate publică veterinară şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte tratat termic, de produse

More information

Document cu Intrebari si Raspunsuri (Q&A) referitoare la desfasurarea studiilor clinice in Romaniavers

Document cu Intrebari si Raspunsuri (Q&A) referitoare la desfasurarea studiilor clinice in Romaniavers Document cu Intrebari si Raspunsuri (Q&A) referitoare la desfasurarea studiilor clinice in Romaniavers. 01-30.01.2014 I. Intrebari cu privire la Protocol Q1: Avand in vedere ca s-a decis sa nu mai fie

More information

Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012

Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012 CNATCDU - Panel 4 - Stiinte juridice Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012 1. Între temă, titlu şi conţinutul tezei există concordanţă. 2. Tema tezei este

More information

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 26 aug 2010 AVIZUL NR. 04/2010. din 26 august 2010

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 26 aug 2010 AVIZUL NR. 04/2010. din 26 august 2010 Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 26 aug 2010 AVIZUL NR. 04/2010 AL AGENŢIEI EUROPENE DE SIGURANŢĂ A AVIAŢIEI din 26 august 2010 pentru un Regulament al Comisiei XXX/2010 de stabilire a normelor

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihologie 1.4 Domeniul de

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

SISTEMUL INFORMAŢIONAL LOGISTIC: COMPONENTE ŞI MACRO PROCESE

SISTEMUL INFORMAŢIONAL LOGISTIC: COMPONENTE ŞI MACRO PROCESE SISTEMUL INFORMAŢIONAL LOGISTIC: COMPONENTE ŞI MACRO PROCESE (LOGISTICS INFORMATION SYSTEM: COMPONETS AND MACRO PROCESSES) Abstract: The logistics information system is part of the information system of

More information

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS INCEPTURI Necesitatea speciificatiilor pentru ERMS: forumul DLM din 1996 Concurs in 1999, angajare in 2000, finalizare Moreq

More information

FIŞA DISCIPLINEI. îndrumar de laborator

FIŞA DISCIPLINEI. îndrumar de laborator FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UniversitateaTransilvania din Braşov 1.2 Facultatea Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1.3 Departamentul Automatică

More information

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489)

MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Pagina 1 din 13 Anul I MODULUL nr. 2 3 Standardul internaţional pentru managementul documentelor (ISO 15489) Obiective: Înţelegerea conceptului general care a stat la baza elaborării singurului standard

More information

FIŞA DISCIPLINEI. II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI. II 2.5 Semestrul Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 1.3 Catedra Colectivul

More information

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 008 SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 1. Dacă expresiile de sub radical sunt pozitive să se găsească soluţia corectă a expresiei x x x 3 a) x

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ CUPRINS Paragraf Introducere 1-5 Proceduri de evaluare a riscului

More information

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Guvernul României adopta prezenta hotărâre. HOTĂRÂRE nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comercianţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002 Data intrarii in

More information

ORDIN Nr. 3710/2015 din 18 decembrie privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice

ORDIN Nr. 3710/2015 din 18 decembrie privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice ORDIN Nr. 3710/2015 din 18 decembrie 2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE

More information

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION

THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION 1 IMPLICAȚIILE IMPLEMENTĂRII UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT ÎNTR-O ORGANIZAȚIE THE IMPLICATION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN TO AN ORGANIZATION Sef lucrări dr. ing. Simona-Elena

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul disciplinei. Examen. Obligatoriu

FIŞA DISCIPLINEI. 2.7 Regimul disciplinei. Examen. Obligatoriu FIŞA DISCIPLINEI ANEXA nr. 3 la metodologie 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 1.2 Facultatea Automatică şi Calculatoare 1.3 Departamentul

More information

Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior

Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

More information

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII PAGINA 1/38 PAGINA 2/38 CUPRINS 0. INTRODUCERE... 2 0.1 INFORMAŢIE DESPRE USMF... 4 0.2 ABORDAREA PROCESUALĂ... 6 0.3 NOMENCLATORUL REDACŢIILOR MANUALULUI SMC... 6 1. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE... 7 2.

More information

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs,

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs, Indicatorii de bază privind sănătatea populaţiei raionului şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico - sanitare publice Reţeaua instituţiilor medicale: -spitale republicane 17 - - - - - - -spitale

More information

Soluţii complete. Găsim soluţia potrivită pentru afacerea ta. contabilitate, consultanţă, evaluări. Sibiu, Cluj Napoca, Rm. Vâlcea

Soluţii complete. Găsim soluţia potrivită pentru afacerea ta. contabilitate, consultanţă, evaluări. Sibiu, Cluj Napoca, Rm. Vâlcea contabiliţăţi complete, evaluări Găsim soluţia potrivită pentru afacerea ta. Soluţii complete contabilitate, consultanţă, evaluări Sibiu, Cluj Napoca, Rm. Vâlcea http://www.financiargrup.ro contact@financiargrup.ro

More information

Str. Macului Nr. 8/8, Baia Mare, Jud. Maramureş, România. Telefon Fax

Str. Macului Nr. 8/8, Baia Mare, Jud. Maramureş, România. Telefon Fax CV INFORMAŢII PERSONALE Nume şi prenume BRETAN LAURA-ANCUTA Adresa Str. Macului Nr. 8/8, Baia Mare, Jud. Maramureş, România. Telefon 0740252287 Fax E-mail laura_sya@yahoo.com Naţionalitate Romana Data

More information

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov Particularităţi ale monitorizării şi evaluării interne a activităţilor de instruire desfăşurate în format blended-learning, într-un proiect educaţional - aspecte specifice ale proiectului EDUTIC Gabriel

More information

Contract de utilizare a Tehnologiei UPS

Contract de utilizare a Tehnologiei UPS Contract de utilizare a Tehnologiei UPS Condiţii generale Drepturile utilizatorului final CONTRACT DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI UPS Versiunea UTA03072009 VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE CONDIŢIILE GENERALE

More information

Anexă la OMTI nr. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII AVIAŢIEI CIVILE- PNPSA

Anexă la OMTI nr. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII AVIAŢIEI CIVILE- PNPSA Anexă la OMTI nr. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII AVIAŢIEI CIVILE- PNPSA CUPRINS Capitolul 1 INTRODUCERE pag. 1 1.1. Obiective pag.

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information