LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU"

Transcription

1 LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU REGLEMENTARI UE - EMAS Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 si a Deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L342, Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 761/2001 care permite participarea voluntara a organizatiilor la schema Comunitara de eco-management si audit (EMAS) - Regulamentul EMAS Decizia Comisiei nr. 681/2001/CE privind orientarile pentru punerea in aplicare a Regulamentului EMAS Decizia Comisiei 2011/832/UE privind un ghid pentru înregistrarea colectivă la nivelul UE, înregistrarea organizaţiilor din ţări terţe şi înregistrarea globală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) Decizia Comisiei din 4 martie 2013 de instituire a ghidului utilizatorului care stabilește etapele necesare participării la EMAS, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) LEGISLAŢIE NATIONALA EMAS HOTĂRÂRE Nr. 57 din 26 ianuarie 2011privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr /2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) ORDIN Nr din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS ORDIN Nr din 17 august 2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit - EMAS LEGISLAŢIE NATIONALA MEDIU Ordinul 1450/2010 din pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare HG 1037/ 2010 (MO nr. 728/ ) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, HG 247/ pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernullui nr.621/2001 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje Ordin nr. 2689/ pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr /2010 Ordonanta de Urgenta 195/2005, privind protectia mediului, actualizata la 1 ianuarie 2012 Ordin Nr. 794 din emis de Ministerul Mediului si Padurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

2 Ordinul nr.799/ emis de Ministerul Mediului si Padurilor privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor Ordin nr. 1341/3 mai 2012 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe Ordinul 873/ pentru aprobarea procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodaririi apelor Ordin nr. 1422/16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine în zona costiera Ordin nr. 2366/15 iunie 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr /3.189/2011 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare Hotarare nr. 668/4 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr /2007 privind infiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de sera rezultate din surse sau din retinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto Hotarare nr. 680/5 iulie 2012 privind aprobarea Listei cuprinzand doua obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodarire a apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora Ordin nr. 2606/16 iulie 2012 privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului produselor biocide in conditii de siguranta pentru mediu Ordin nr. 2595/12 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr /2006/280/90/2007 Ordin nr. 2628/20 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului national pentru Programul Hidrologic International si a componentei acestuia Ordin nr. 2492/29 iunie 2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia Ordinul 2691/27 iulie 2012 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 981/2012 Ordin nr. 3240/14 august 2012 pentru completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr /335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de "proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale", "executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa", "proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor", "executie de depozit conform de deseuri" Hotarare nr. 829/07 august 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei Ordonanta nr. 20/23 august 2012 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii Ordin nr. 324/14 august 2012 privind numirea reprezentantilor partii romane in cadrul organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind gospodarirea apelor de frontieră

3 Ordin nr. 3309/29 august 2012 privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului produselor de protectie a plantelor in conditii de siguranta pentru mediu Ordin nr. 3298/28 august 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor Ordin nr. 3299/28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera Ordin nr. 3404/10 septembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor si a Indrumarului tehnic pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor Hotarare nr. 928/12 septembrie 2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera Ordin nr. 3420/12 septembrie 2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada Ordin nr. 3427/13 septembrie 2012 privind stabilirea unui formular unic in vederea depunerii cererilor pentru proiectele finantate din fonduri UE Ordin nr. 37 /4 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011 Hotarare nr. 985/ 10 octombrie 2012 pentru modificarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave" la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotararea Guvernului nr /2007 OUG 58/16 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor Hotarare nr. 998/17 octombrie 2012 privind completarea Hotararii Guvernului nr / 2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile si a Hotararii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor Hotarare nr. 1001/ 17 octombrie 2012 pentru modificarea anexelor nr. II/3 si II/4 la Hotararea Guvernului nr. 903/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabila, precum si a anexei nr. II/16 la Hotararea Guvernului nr /2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabila Hotarare nr /17 octombrie 2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu Ordin nr / 23 octombrie 2012 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr /2010 Ordin nr /31 octombrie 2012 privind modificarea si completarea Procedurii nationale de omologare a produselor de protectie a plantelor care contin substante active notificate si pentru care nu s-a luat inca o decizie de includere in lista cu substante active autorizate in Uniunea Europeana, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 134/197/412/2006 Ordin nr. 3838/ 9 noiembrie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri

4 Ordinul 3839/ pentru modificarea si completarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile( M.O 795/2012) HG nr. 48 din 19 februarie 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbarilor climatice Lege nr. 70 din 28 martie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului Hotarare nr. 566 din 30 iulie 2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbarilor climatice si a Hotararii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbarilor climatice Hotarare nr. 564 din 30 iulie 2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr /2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu Decizie nr din 13 august 2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor natural Ordonanta nr. 31 din 27 august 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Hotarare nr. 707 din 18 septembrie 2013 pentru modificarea Programului de masuri impotriva poluarii cu substante chimice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 351/2005 Ordin nr din 8 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 714/2010 Ordin nr din 3 decembrie 2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere Ordin nr din 3 decembrie 2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere Ordin nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia Hotarare nr. 65 din 5 februarie 2014 pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotararea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu Hotarare nr. 68 din 5 februarie 2014 pentru modificarea anexei nr. II/1 la Hotararea Guvernului nr /2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabila Ordin nr. 256 din 5 martie 2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de control si inspectie in domeniul Hotarare nr. 600 din 23 iulie 2014 privind aprobarea Strategiei nationale de securitate si siguranta nucleara 1. SCHIMBĂRI CLIMATICE LEGISLAŢIE NATIONALA în domeniul schimbărilor climatice

5 Hotarare nr. 529 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea Strategiei nationale a Romaniei privind schimbarile climatice, Ordinul Ministrului MAI/MMP/MECMA nr. 152/1883/2194/2011 (MO nr.535/ ) privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Ordinul Ministrului nr din pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice GASC (publicat în M.O. nr. 711/ ); Hotărârea Guvernului nr din privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto (publicat în M.O. nr. 26/ ); Hotărârea Guvernului nr. 658/2006 privind reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice (CNSC) (publicat în M.O. nr. 465/ ); Hotărârea Guvernului nr. 645 din pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice (SNSC ) (publicat în M.O. nr. 670/ ); Hotărârea Guvernului nr din pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind schimbările climatice (PNASC ) (publicat în M.O. nr. 110/ ); Legea nr. 3 din pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 (publicat în M.O. nr. 81/ ); Legea nr. 24 din pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 (publicat în M.O. nr. 119/ ); Proceduri privind proiectele Implementare în comun (JI) Ordinul Ministrului nr. 297 din privind aprobarea Procedurii naţionale privind utilizarea mecanismului JI pe baza modulului I (publicat în M.O. nr. 308/ ); Ordinul Ministrului nr din pentru aprobarea Ghidului privind utilizarea mecanismului "implementare în comun (JI)" pe baza modului II (art. 6 al Protocolului de la Kyoto) (publicat în M.O. nr. 957/ ); Green Investment Scheme - GIS Hotărâre nr. 432 din privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi Ordonanţă de Urgenţă nr. 29 din privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto EU-ETS (RO) Legea 19 din pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004 OUG 64 din , privind stocarea geologica a dioxidului de carbon OG 9 din , privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr /2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Ordinul 62 din , pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si modalitatile de colaborare dintre autoritatile desemnate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 939/2010 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera

6 HG 1300 din , pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera Hotărâre nr. 133 din pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera Ordinul Ministrului nr. 254 din pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate pentru perioada (publicat în M.O. nr. 186/ ); H.G. nr. 60/2008 din pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi , M.Of. nr. 126/2008 din ( Anexe ); Decizia Comisiei nr. 2007/589/CE de stabilire a ghidurilor privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; O.M. nr. 1474/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (publicat în M.O. nr. 680/2007); O.M. nr. 1897/2007 pentru pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada , (publicat în M.O. nr. 842/2007); O.M. nr. 85/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului Naţional de Alocare, (publicat în M.O. nr. 101/ ); O.M. nr. 1008/2006 pentru stabilirea competentelor şi procedurii de emitere şi revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, (publicat în M.O. nr. 845/2006); H.G. nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, (publicat în M.O. nr. 554/ ) tranpune Directiva Consiliului nr. 2003/87/CE din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE); Decizia 2004/280/CE din privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto; EU-ETS (EN) Commission Regulation no 916/2007 of 31 July 2007 amending Regulation (EC) No 2216/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council; Commission Decision no 2007/589/EC establishing guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (versiune româna); Commission Decision no 2006/780/EC on avoiding double counting of greenhouse gas emission reductions under the Community emissions trading scheme for project activities under the Kyoto Protocol pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [Official Journal L 316 of 16 November 2006]; Commission Decision no 2006/803/EC amending Decision 2005/381/EC establishing a questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC. Commission Regulation no 2216/2004 of 21 December 2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council [Official Journal L 386 of ]; Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol s project mechanisms ( versiune româna );

7 Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (IPPC Directive) ( versiune româna ); 2. LEGISLAŢIE ORIZONTALĂ ŞI REGLEMENTĂRI Hotarare nr din 11 decembrie 2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare al Programului operational sectorial de mediu si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia Lege nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Ordin nr din 3 decembrie 2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere Ordin nr din 1 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului Ordin nr din 27 iunie 2013 pentru aprobarea listei cu aplicatii care beneficiaza de derogare de la restrictia prevazuta la art. 4 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice Ordin nr din 26 iunie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr /2006/280/90/2007 Lege nr. 251 din 19 iulie 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2013 pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor Lege nr. 226 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului Hotarare de Guvern nr. 322 din 29 mai 2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice Lege nr. 70 din 28 martie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului Ordin nr. 437 din 19 martie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr /2006/280/90/2007 HG nr. 48 din 19 februarie 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbarilor climatice HG nr. 17/2012 de modificare si completare a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată (MO nr. 48/ ) Ordinul nr. 405 din privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central HG nr. 445/2009 (MO nr. 481/ ) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului Ordinul nr din al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

8 Evaluare strategică de mediu (SEA) pentru Planuri şi Programe - Aviz de mediu Ordin nr. 995 din pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr /2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe Ordin nr. 117 din pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe Manual pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe Ordin nr. 480 din privind constituirea şi funcţionarea Comitetului special la nivel central pentru realizarea etapei de încadrare a procedurii de evaluare de mediu Hotărâre nr din privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri şi programe Manual privind SEA pentru politica de coeziune Evaluare impact asupra mediului (EIM) a proiectelor - Acord de mediu Ordinul nr. 135 din privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului supra mediului pentru proiecte publice si private Hotărârea Guvernului nr. 445 din privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului Ordin nr. 863 din privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului Ordin nr. 864 din pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră. Informaţia privind mediul HG nr. 878 din accesul publicului la informaţia privind mediul Convenţia Espoo Legea nr. 349 din pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la Amendament la Convenţia Espoo Convenţia Aarhus Legea nr. 86 din pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 Răspunderea de mediu OUG nr. 68 din 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului 3. CONTROLUL POLUĂRII LEGE nr.1 din pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3, cu ocazia celei de-a douăzeci şi şaptea reuniuni a Organismului executiv, la Geneva la decembrie 2009 ORDIN nr din pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanţã comunitarã, ca parte integrantã a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

9 DIRECTIVA 2010/75/UE din 24 noiembrie 2010 a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) Protocolul de la Kiev (Protocol on Polluant Release and Transfer Registres) privind registrul poluanţilor emişi şi transferaţi în mediu (Aarhus) Lege pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 HOTARÂRE nr. 140 din privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE REGULAMENTUL (CE) nr. 166 din 18 Ianuarie 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE IPPC Ordinul 46 din 5 martie 2012 al Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenita din agricultura si industriile conexe, utilizata drept combustibil sau materie prima pentru productia de energie electrica Directiva 2010/75/UE a Parlamentului european şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) Decizia 2010/728/UE de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru raportarea cu privire la aplicarea Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării OUG nr. 40/2010 pentru modificarea OUG 152/ M.Of. 283/ Legea 205/2010 pentru aprobarea OUG nr. 40/ M.Of. 765/ Deciziile de raportare a stadiului implementării Directivelor IPPC (2008/1/CE) şi COV (99/13/CE şi 2004/42/CE) Decizia 2010/728/UE de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru raportarea cu privire la aplicarea Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării - Publicată în Monitorul Oficial nr. 327/11 aprilie 2006 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării - Publicată în Monitorul Oficial nr. 1078/30 noiembrie 2005 Ordinul MMGA nr. 1158/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu - Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1091 din data de 5 decembrie 2005 Ordinul MAPAM nr. 1301/ pentru infiinţarea Comisiei pentru analiza contestaţiilor în cadrul procedurii de autorizare integrată Ordinul MMGA nr. 249/2005 pentru înfiinţarea Centrului naţional de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile şi de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării şi cu Forumul European de Informare - Publicat în Monitorul Oficial nr. 296/8 aprilie 2005 Ordinul MAPAM nr. 36/ privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu - publicat în Monitorul Oficial nr. 43/ Ordinul MAPAM nr. 169/ pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană - publicat în Monitorul Oficial nr. 206/

10 Ordinul MAPAM nr. 37/ pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei şi hârtiei - publicat în Monitorul Oficial nr. 247/ Ordinul MAPAM nr. 566/ pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de ciment şi var - publicat în Monitorul Oficial nr. 689/ Ordinul MAPAM nr. 818/ pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu - publicat în Monitorul Oficial nr. 800/ PLAFOANELE NAŢIONALE DE EMISII pentru dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), amoniac (NH3) şi compusi organici volatili (COV) Hotarare nr din 19 decembrie 2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr /2008 privind aprobarea Planului national de implementare a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptata la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei ; Hotarare nr din 11 decembrie 2013 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina Ordin nr. 728 din 5 aprilie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnica a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina Legea nr. 271/2003 de ratificare a protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 si la Gothenburg la 1 decembrie 1999, ce are ca obiectiv de a controla şi a reduce emisiile dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac şi compuşi organici volatili, care pot produce efecte dăunatoare asupra sănătăţii umane şi asupra ecosistemelor naturale (terestre şi acvatice), materialelor şi culturilor agricole datorită efectului de acidifiere şi eutrofizare sau formării ozonului troposferic si să asigure, pe termen lung ca depunerile şi concentraţiile în aer a poluanţilor cu efect de acidifiere, eutrofizare şi de precursori ai ozonului troposferic nu depăşesc încărcările şi nivelurile critice stabilite pentru elementele sensibile de mediu. Protocolul de la Gothenburg se completează şi cu prevederile Directivei nr. 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici. Directiva nr. 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici (Directiva NEC). Pentru România, plafoanele naţionale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, stabilite pentru anul 2010, sunt cele prevazute în Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, ratificat prin Legea nr. 271/2003. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ privind transpunerea şi implementarea Directivei nr. 2001/81/CE HG nr.1879/2006 pentru aprobarea Programului naţional de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, MOf. nr. 27/ HG nr. 1856/2005 privind plafoanele naţionale pentru anumiţi poluanţi atmosferici, MOf. nr. 3/ Studiu privind determinarea depunerilor şi concentraţiilor la nivel naţional de poluanţi atmosferici cu efect de acidifiere şi eutrofizare şi de precursori ai ozonului, şi reprezentarea lor pe hartă, conform manualului elaborat în cadrul Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi a poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP) "Manual privind metodologiile şi criteriile pentru modelarea şi realizarea hărţilor privind încărcările şi nivelurile critice"

11 Instalaţii mari de ardere (IMA) HG nr. 440 din privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere Ordinul 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din IMA Anexe la Ordinul 833/2005 Programul Naţional de Reducere a Emisiilor Ordinul 347/2004. Model notificare derogare Ordinul 712/2004 Ghid elaborare Programe de reducere progresiva a emisiilor Ordinul MMGA nr.347/ privind modelul de notificare a autorităţilor publice de protecţie a mediului privind limitarea funcţionării instalaţiilor mari de ardere, în vederea derogării de la respectarea valorilor limită de emisie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.541/ publicat în Monitorul Oficial nr. 786/ Ordinul comun MAPAM, MEC, MAI, nr. 712/ pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere - publicat în Monitorul Oficial nr. 145/ Ordinul MAPAM nr. 1052/ privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari de ardere - publicat în Monitorul Oficial nr. 32/ HG 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din IMA Directiva 2001/80/CE - privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere Ghid pentru monitorizarea şi automonitorizarea emisiilor Programul Naţional de Reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere Accidente majore cu substanţe periculoase - Seveso Hotărârea de Guvern nr. 804 din 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase ORDIN nr. 520 din privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase ORDIN nr. 647 din pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase ORDIN nr. 251 din pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase ORDIN nr. 142 din pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase ORDIN nr din privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse de substanţe periculoase Strategia de implementare a obligaţiilor Directivei 96/82/EC, transpusă prin HG nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase -Seveso II, pentru perioada Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/105/CE din de modificare a Directivei Consiliului 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase Directiva Consiliului 96/82/CE din privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase Compuşi Organici Volatili (COV) din Solvenţii organici

12 a) Solventi HG 1339/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii Decizia Comisiei din 20 iulie 2006 privind un chestionar pentru rapoartele statelor membre privind punerea în aplicare a Directivei 1999/13/CE în perioada OM 859/ Anexe HG 1902/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii HG 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuţi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii Directiva 1999/13/CE a Consiliului privind reducerea emisiilor de compuţi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii b) Vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor Decizia Comisiei 205/2007 de stabilire a unui model comun pentru primul raport al statelor membre privind punerea în aplicare a Directivei 2004/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili HG 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenţi organici în anumite vopsele şi lacuri şi în produsele de refinisare a vehiculelor şi de modificare a Directivei 1999/13/CE c) Poluanţii Organici Persistenţi (POPs) Ordinul nr.1179/2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi HG 561/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 850/2004/CE privind poluanţii organici persistenţi şi pentru modificarea Directivei nr. 79/117/CEE şi HG nr. 1497/2008 pentru aprobarea Planului Naţional de Implementare a prevederilor Convenţiei de la Stockholm, aferent perioadei Regulamentul (CE) nr. 172/2007 al Consiliului din 16 februarie 2007 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți Regulamentul (CE) nr.. 323/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE Decizia Comisiei din de stabilire a unui format comun pentru comunicarea datelor și a informațiilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la poluanții organici persistenți Regulamentul (CE) nr. 1195/2006 al Consiliului din 18 iulie 2006 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți NIP România April 2006 Legea 261din 16 iunie 2004 pentru ratificarea Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptata la Stockholm la 22 mai 2001 Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE Legea nr. 271/2003 de ratificare a protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 si la Gothenburg la 1 decembrie 1999

13 Stockholm Convention - Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, semnată în 2001 şi eficientă din mai 2004, care are ca scop să elimine sau să restrângă producţia şi utilizarea de poluanţi organici persistenţi (POP). POPs Protocol Protocolul privind poluantii organici persistenti semnat la la Aarhus (Danemarca) Legea 8/1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 1979 d) Evaluare strategică de mediu (SEA) pentru Planuri şi Programe - Aviz de mediu Hotărâre nr din pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere Ordinul MAPAM 444/2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50 din 14 ianuarie 2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (M.Of. nr. 327/11 aprilie 2006) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (M.Of. nr. 1078/30 noiembrie 2005) Ordinul MMGA nr. 1158/2005 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu (M.Of. nr. 1091/5 decembrie 2005) Ordinul MAPAM 1301/ pentru infiinţarea Comisiei pentru analiza contestaţiilor în cadrul procedurii de autorizare integrată Ordinul MMGA nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase (M.Of. nr. 298/11 aprilie 2005) Ordinul MMGA nr. 249/2005 pentru înfiinţarea Centrului naţional de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile şi de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării şi cu Forumul European de Informare (M.Of. nr. 296/8 aprilie 2005) Ordinul MMGA/2005 privind Regulamentul de organizare şi functionare a Comitetului Consultativ EMAS şi a Biroului EMAS Ordinul MMGA nr. 347/ privind modelul de notificare a autorităţilor publice de protecţie a mediului privind limitarea functionării instalaţiilor mari de ardere, în vederea derogării de la respectarea valorilor limita de emisie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 (M.Of. nr. 786/ ) Ordinul MAPAM nr. 169/ pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană (M.Of. nr. 206/ ) Ordinul MAPAM 142/ pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (M.Of. nr. 191/ ) Ordinul MMGA 50/ privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme Ordinul MAPAM nr. 36/ privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu (M.Of. nr. 43/ ) Ordinul MAPAM nr. 1084/ privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse (M.Of. nr. 118/ ) Ordinul MAPAM nr. 1052/ privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activităţilor instalaţiilor mari de ardere (M.Of. nr. 32/ )

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor,

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor, Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ Rodica COLCERIU Administraţia Naţională APELE ROMANE, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Tg.Mureş, str.koteles Samuel,

More information

STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA

STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat Conducător ştiinţific Prof.

More information

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi Analiza Ordin 1.503/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

RISC, HAZARD ŞI VULNERABILITATE NOŢIUNI GENERALE

RISC, HAZARD ŞI VULNERABILITATE NOŢIUNI GENERALE RISC, HAZARD ŞI VULNERABILITATE NOŢIUNI GENERALE OBIECTIV: Conştientizarea si înţelegerea procesului managementului dezastrelor, a deciziilor administrative si a activităţilor operaţionale care sunt legate

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii Acte normative, regulamente, instrucţiuni

More information

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi

More information

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din Ministerul Mediului - Metodologie din 18 decembrie 2017 Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017 În vigoare de la 28

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA 2007 2009 COMPONENTA I - MANAGEMENT CUPRINS Mandatul Ministerului

More information

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014 ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 27 septembrie 2016 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 27.09.2016 În vigoare de la 14 octombrie 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE)

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE) REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE)

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România STUDIUL III INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA 2006 Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România Colectiv autori: Constantin Ciupagea coordonator studiu Dan Manoleli Viorel Niţă Mariana Papatulică

More information

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire 1 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea şi reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul Guvernul României - Ordonanţă nr. 39/2000 din 30 ianuarie 2000 Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul În

More information

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Anexă la Ordinul m.a.d.r. nr. 468 / 2013 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE PARTEA I ROLUL ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII

More information

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Infrastructura Națională pentru Informații Spațiale

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Infrastructura Națională pentru Informații Spațiale Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 2013 2017 1. Abrevieri Abreviere ANCPI OCPI CNC DCIA DSIG DMP DJRU DPI DI DCG DE SAI SRP E-Terra GNSS INIS INSPIRE SGG RELUAT REMIS ROMPOS

More information

Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE

Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE Documente programatice } Planul Naţional de Dezvoltare PND 2007-2013 } Cadrul Strategic

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Alistar Teodor Victor Telefon(oane) 021/317 71 70 Mobil: 0721 093 424 Fax(uri) 021/317 71 72 E-mail(uri) victor.alistar@transparency.org.ro

More information

România şi Strategia Europa Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020

România şi Strategia Europa Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020 România şi Strategia Europa 2020 Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020 Departamentul pentru Afaceri Europene Bucureşti, martie 2011

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii ISTRATE OLIMPIUS EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada angajatoare Sector de activitate Ocupaţia

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada , a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada , a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.

More information

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la A-A Absorbţie (capacitate de absorbţie) absorption capacity Capacitatea unei ţări sau organizaţii de a folosi eficient asistenţa financiară primită. Gradul de absorbţie a fondurilor disponibile prin Programul

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANUL OPERAŢIONAL PE 2010 CUPRINS 1. MISIUNEA 2. CURSANŢI 3. RESURSE UMANE 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

Art. 3. Art. 4. Art. 5

Art. 3. Art. 4. Art. 5 GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE Nr. 1.142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva pentru perioada 2012 2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale

More information

Politica de coeziune

Politica de coeziune Uniunea Europeană Politica de coeziune Politica de coeziune 2014 2020 Investiţii în creştere economică şi ocuparea forţei de muncă http://ec.europa.eu/inforegio Cuprins 1 Propunerile legislative privind

More information

Planificare strategică

Planificare strategică 2014 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru perioada 2014-2020 Planificare strategică GEA Strategy&Consulting SA 0 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru

More information

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Ordin MS nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala

More information

BUCOVĂŢ COMUNA ÎN ANUL Raport strategic PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIA DURABILĂ. IEE/10/380/SI2.

BUCOVĂŢ COMUNA ÎN ANUL Raport strategic PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIA DURABILĂ.   IEE/10/380/SI2. BUCOVĂŢ [Type text] www.eumayors.eu www.conurbant.eu IEE/10/380/SI2.589427 Raport strategic PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ENERGIA DURABILĂ COMUNA BUCOVĂŢ ÎN ANUL 2020 2013 2020 Primăria Comunei BUCOVĂŢ Ionel

More information

Vol REFORMA GUVERNANŢEI ECONOMICE EUROPENE: CE POATE ŞI CE NU POATE FACE BANCA CENTRALĂ ÎN ACTUALUL CONTEXT EUROPEAN. Gabriela MIHAILOVICI

Vol REFORMA GUVERNANŢEI ECONOMICE EUROPENE: CE POATE ŞI CE NU POATE FACE BANCA CENTRALĂ ÎN ACTUALUL CONTEXT EUROPEAN. Gabriela MIHAILOVICI Vol. 432-433 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE COSTIN C. KIRIŢESCU REFORMA GUVERNANŢEI ECONOMICE EUROPENE: CE POATE ŞI CE NU POATE FACE BANCA CENTRALĂ ÎN ACTUALUL CONTEXT EUROPEAN Gabriela MIHAILOVICI

More information

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Unitatea de Politici Publice Revizia a IV-a, Septembrie 2011 Bulevardul Libertăţii

More information

Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor

Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor Indicatorul ediţiilor şi reviziilor Nr. crt. Pag Capitol/ Subcapitol Cap. 3,4,5,6,7 Descrierea modificării 1. Prezenta procedură s-a actualizat

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri Gheorghe I. RADU INFORMAŢII PERSONALE Nume Gheorghe I. Radu Adresă Telefon e-mail gh.radu@gmail.com, gh_radu@hotmail.com Naţionalitate română Data naşterii 24 iunie 1951 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada

More information

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1 VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea

More information

COP 10 Decizia X/2. X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate

COP 10 Decizia X/2. X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate COP 10 Decizia X/2 X/2. Plan Strategic pentru Biodiversitate 2011-2020 PLAN STRATEGIC PENTRU BIODIVERSITATE 2011-2020 ŞI ŢINTELE AICHI PENTRU BIODIVERSITATE "Trăind în armonie cu natura" 1. Scopul Planului

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

GHID SOLICITANT PRIVIND ACORDAREA UNOR AJUTOARE DE

GHID SOLICITANT PRIVIND ACORDAREA UNOR AJUTOARE DE Pag. 1 CARNE DE PORC pentru perioada 1 septembrie 2015 31 mai VERSIUNEA COD DIACS AAE 201 Pag. 2 CUPRINS 1.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...4 1.1.DEFINIŢII... 4 1.2 ABREVIERI... 6 2.LEGISLAŢIE COMUNITARĂ ŞI NAŢIONALĂ...6

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp

Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp. 76-111 Reforma procesului politicilor publice naţionale sub imboldul europenizării. Modificări realizate în plan instituţional şi legislativ

More information

Acest standard este identic cu standardul european EN :2002

Acest standard este identic cu standardul european EN :2002 SR EN 1991-1-1 ICS 91.010.30 STANDARD ROMÂN August 2004 Indice de clasificare G 11 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor Partea 1-1: Acţiuni generale- Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

P A R T E A I. Capitolul I Dispoziţii generale

P A R T E A I. Capitolul I Dispoziţii generale REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI P A R T E A I ORGANIZAREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC MLADIN GHEORGHE, dr. ing. prof. univ., U.T.C.B., Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC ANTOHE GENICA, ing., Director Executiv, ICECON CERT Summary

More information

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3 Pag. 1 / 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr. Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele

More information

ORDIN nr din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a

ORDIN nr din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ Anexa nr. 3a UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407;

More information

Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor,

Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, a prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii Pl.x715/24.11.2010 23/334/2010 26.11.2010 A M E N D A M E N T E PROPUSE asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei

More information

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ORDIN pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau

More information

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 I. Cadrul legal, definiţii şi principii privind confidenţialitatea datelor statistice Prezentele norme au fost elaborate în scopul asigurării

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ORDIN Nr. 83*) din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a

More information

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI. Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI. Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009 OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009 Doriţi să vă dezvoltaţi afacerea? Accesaţi FONDURI EUROPENE!!! Prin Fondurile Structurale

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

Lapte crud de capră şi de oaie. Specificații. Молоко сырое козье и овечье. Технические условия. Goat's and sheep's raw milk.

Lapte crud de capră şi de oaie. Specificații. Молоко сырое козье и овечье. Технические условия. Goat's and sheep's raw milk. STANDARD MOLDOVEAN SM :2015 ICS 67.100.10 Adoptat la 29.05.2015 Lapte crud de capră şi de oaie. Specificații Молоко сырое козье и овечье. Технические условия Goat's and sheep's raw milk. Specifications

More information

De ce ar trebui autorităţile regionale şi locale să implementeze sistemul integrat de management pentru dezvoltare sustenabilă??

De ce ar trebui autorităţile regionale şi locale să implementeze sistemul integrat de management pentru dezvoltare sustenabilă?? De ce ar trebui autorităţile regionale şi locale să implementeze sistemul integrat de management pentru dezvoltare sustenabilă?? Şase argumente în favoarea implementării sistemului de management al sustenabilității

More information

RAPORT DE MONITORIZARE

RAPORT DE MONITORIZARE 1 RAPORT DE MONITORIZARE a implementării acţiunilor de voluntariat din Obiectivul general 3 al Planului de acţiuni a Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012-2015 Perioada de raportare

More information

Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998. Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/ ,

Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998. Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/ , Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998 LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică (la data 01-Oct-2011 Actul modificat de Art. 89, punctul 1. din

More information

STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE ŞI COMUNICARE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE ŞI COMUNICARE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE ŞI COMUNICARE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Publicat in cadrul Proiectului O mai bună securitate şi sănătate în

More information

Oportunităţi de finanţare pentru start-up-uri în domeniul turistic şi/sau dezvoltarea activităţilor turistice

Oportunităţi de finanţare pentru start-up-uri în domeniul turistic şi/sau dezvoltarea activităţilor turistice Oportunităţi de finanţare pentru start-up-uri în domeniul turistic şi/sau dezvoltarea activităţilor turistice CUPRINS 1. Surse de finanţare publice (fonduri guvernamentale, fonduri structurale, alte fonduri

More information

Fişa de control a PMM

Fişa de control a PMM Proiectul Agricultură Competitivă (PAC) Planul de Management de Mediu (PMM) Fişa de control a PMM pentru sub-proiectele de /re de scară mică Partea 1 Informaţia de proiect Cadrul instituţional şi administrativ

More information

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE Str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti, CUI 11318329 tel/fax: 021 315 34 40; 021 315 34 15 e-mail: office@frds.ro; website: www.frds.ro; www.granturi-corai.ro GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAŞI Prof.dr.ing. MARIA GAVRILESCU SINTEZA. lucrărilor la proiectul cu tema:

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. ASACHI IAŞI Prof.dr.ing. MARIA GAVRILESCU SINTEZA. lucrărilor la proiectul cu tema: UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH. ASACHI" IAŞI DIRECTOR PROIECT, Prof.dr.ing. MARIA GAVRILESCU SINTEZA lucrărilor la proiectul cu tema: STUDII INTEGRATE PRIVIND COMPORTAREA POLUANŢILOR PERSISTENŢI ŞI RISCURILE

More information

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei Mihaela Brut Facultatea de Informatică Universitatea «AL. I Cuza» Iaşi, România, mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela CSCS14

More information

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea UNIUNEA EUROPEANĂ Proiect finanţat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Acest material este publicat în cadrul proiectului Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi

More information

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii ` Bucureşti, 07.03.2012 Plx. 715/2010 Nr. 23/334/2010 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL

More information

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 0 GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 2007 1 INTRODUCERE Asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala prioritate europeana

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE PROIECT COFINANJAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Investeşte în oameni! Cuvânt

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului Autoritatea contractantă: Autoritatea Comună de Management a programului găzduită de Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria Titlu: Apel pentru propuneri de proiecte Ungaria-Slovacia-România-Ucraina

More information

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică DEZVOLTARE REGIONALĂ Dezvoltarea regională durabilă, un nou concept sau o necesitate? Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul

More information

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in anul universitar

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in anul universitar Repartizarea cifrei de pentru studii universitare de master in anul universitar 01-013 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Nr. Crt. Domeniul Program de studii universitare de master (locatia geografica

More information

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. HOTĂRÂRE Nr. 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor

More information

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A.

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Obiectivele prezentării Medicina muncii. Noua strategie

More information

Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat

Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat Autori: Sergiu Dan ABĂCIOAIE Gabriela Liliana CIOBANU Ruxandra Liana LIXANDRU

More information

Ghid. cluster inovativ. pentru implementarea în România a conceptului de

Ghid. cluster inovativ. pentru implementarea în România a conceptului de Proiect solicitat şi finanţat de MINISTERUL ECONOMEI Direcţia Generală Politică Industrială şi Competitivitate prin Planul Sectorial în domeniul Cercetării-Dezvoltării din Industrie Ghid pentru implementarea

More information

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/06.2014 Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate

More information

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS INCEPTURI Necesitatea speciificatiilor pentru ERMS: forumul DLM din 1996 Concurs in 1999, angajare in 2000, finalizare Moreq

More information

Politica antifraudă. Banca Europeană de Investiţii

Politica antifraudă. Banca Europeană de Investiţii Politica de prevenire şi descurajare a conduitei interzise în activităţile Băncii Europene de Investiţii POLITICA DE PREVENIRE ŞI DESCURAJARE A CONDUITEI INTERZISE ÎN ACTIVITĂŢILE BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII

More information