GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI"

Transcription

1 GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Strada Panduri, nr. 57 Cod poştal Tel/Fax Fax Nr / FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI PROFESOR DIN CADRUL GRUPULUI ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI ( în conformitate cu ANEXA la ORDINUL nr din 22 iulie 2009 ) În temeiul Legii şi al contractului colectiv de muncă încheiat între I.Ş.J. Ialomiţa, U.S.L..Î. Ialomiţa, S.I.P. Ialomiţa, înregistrat la M.M.S.S.F., cu nr. 5521/01/ , la care subsemnatul /subsemnata ader, obligându-mă să respect vederile art. din contractul colectiv de muncă, se încheie azi prezenta fişă individuală a postului. Postul Numele şi prenumele Compartimentul Cerinţe: a) studii b) studii specifice postului c) vechime d) gradul Relaţii: a) de subordonare DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL b) de colaborare CU TOATE CELELALTE COMPARTIMENTE, PĂRINŢII Domnul / doamna posesor al contractului individual de muncă, înregistrat cu nr. din în registrul general de evidenţă a salariaţilor, negociază în condiţiile din contractul colectiv de muncă următoarele atribuţii şi sarcini, structurate pe următoarele capitole: I. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând norma de bază corespunzătoare părţi de din salariul de bază, stabilite la data de: Obiective generale Instruirea şi educarea copiilor cu vârsta între 10 şi 18 ani (ceea ce ar corespunde următoarelor cicluri: dezvoltare, observare şi orientare, aprofundare, specializare) în conformitate cu cerinţele idealului educaţional. Obiective specifice 1. Profesorul instruieşte şi educă prin tipuri de activităţi specifice, urmărind obiectivele cognitive, de limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educaţiei pentru societate, astfel după terminarea studiilor, pe tot parcursul vieţii, să fie toleranţi faţă de opinii diferite. 2. Profesorul permite fiecărui elev să-şi urmeze drumul personal de evoluţie, oferindu-i modelul de comportament civilizat, etic, de limbaj şi echilibru emoţional şi prin exemplul preocupării pentru dezvoltare şi menţinerea la curent cu cercetarea psihologică contemporană în general şi în domeniul său, în special. Sarcini de serviciu obligatorii: Domenii ale evaluării Criterii de performanţă Indicatori de performanţă ai criteriului 1. Proiectarea eficientă a 1.1 Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare a) Corelarea activităţilor de învăţare cu obiectivele generale în funcţie de numărul de ore afectate GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Pagina 1 din 6 FIŞA POSTULUI PROFESOR

2 curriculumului 15 puncte minimum 13 p. minimum 11 p. minimum 8 p. 2. Realizarea curriculumului 30 de puncte minimum 24 p. minimum 21 p. de învăţare ale educabililor (preşcolari sau elevi) 1.2 Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare b) Alegerea manualelor şi materialelor auxiliare în funcţie de profil şi specificul vârstei c) Alegerea strategiilor didactice optime pentru parcurgerea integrală a programei d) - Stabilirea obiectivelor specifice/competenţelor specifice - Fixarea activităţilor de învăţare - Corelarea strategiei didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor - Transmiterea accesibilă a informaţiei în funcţie departicularităţile de vârstă ale elevilor a) - Identificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariei curriculare respective. - Corelarea conţinutului disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele urmărite, prevederile programei şi timpul de învăţare b) Analiza şi selecţia din oferta de manuale /materiale auxiliare a manualelor / materialelor adecvate posibilităţilor de înţelegere ale elevilor, în condiţiile respectării cerinţelor legislative în vigoare. c) - Conducerea lecţiei conform proiectului deja stabilit şi monitorizarea activităţii elevilor, astfel încât să se obţină maximul de eficienţă a lecţiilor - Selectarea informaţiei pe criterii de esenţialitate, corelând detaliile informaţionale cu particularităţile şi gradul de interes manifestat de elevi 1.3 Respectarea reglementărilor a) - Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de legale în vigoare privind conţinutul învăţare, stabilind strategia didactică optimă în vederea asigurării unei şi forma documentelor de instruiri eficiente. proiectare - Programarea în timp, pe semestre, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse 1.4 Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi locale 1.5 Adaptarea la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ 2.1 Utilizarea metodelor active (care presupun activitatea independentă a educabilului, individual sau în grup) în activităţile de învăţare b) Compararea permanentă a situaţiei reale cu cea proiectată, din punctul de vedere al realizării planificării, adaptând şi reactualizând secvenţele lecţiilor în conformitate cu situaţia reală şi situaţiile de învăţare existente. a) Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev b) - Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în construirea lecţiilor, astfel încât să fie valorificate toate situaţiile de învăţare existente într-un colectiv de elevi - Selectarea celor mai eficiente tehnici în vederea facilitării învăţării şi reglării procesului instructiv-educativ în funcţie de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit a) - Corelarea modalităţilor de comunicare cu conţinutul informaţiei, particularităţile de vârstă şi individuale ale membrilor grupului instruit - Eficienţa modalităţii de comunicare - Identificarea modalităţilor de comunicare adecvate situaţiilor concrete, în vederea realizării scopului educaţional a) Selecţia situaţiilor de învăţare care duc la crearea şi dezvoltarea deprinderilor utile b) - Pregătirea activităţii aplicative - Desfăşurarea activităţii aplicative - Îndrumarea elevilor c) Utilizarea eficientă a materialului didactic şi mijloacelor audiovizuale ( inclusiv a PC ) 2.2 Adaptarea limbajului la nivelul a) - Limbajul utilizat favorizează atingerea obiectivelor propuse GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Pagina 2 din 6 FIŞA POSTULUI PROFESOR

3 minimum 15 p. achiziţiilor anterioare ale educabililor 2.3 Utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice existente în unitatea de învăţământ 2.4 Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor 2.5 Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a educabililor şi, după caz, a părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat 2.6 Realizarea majorităţii obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a educabililor 2.7 Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate 2.8 Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate - Modul de transmitere a informaţiilor şi cantitatea acestora corespund obiectivelor propuse b) - Analiza acurateţei şi integrităţii mesajului receptat de elev, prin comparare cu mesajul transmis, în vederea stabilirii disfuncţionalităţilor canalului de comunicare - Înlăturarea perturbaţiilor care afectează comunicarea c) Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic-elev a) Analiza situaţiilor de învăţare şi identificare necesarului de materiale didactice b) Corelarea materialelor didactice complementare cu conţinuturile de învăţare, astfel încât acestea să constituie un suport în procesul instructiv-educativ c) Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea unei instruiri eficiente a) Asigurarea condiţiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare, în vederea obţinerii unei evaluări obiective, unitare a tuturor elevilor b) Analiza ierarhică pe colectivul de elevi şi procentul de itemi, a rezultatelor evaluării elevilor c) - Valorificarea, după caz a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei sau selecţiei elevilor - Stabilirea strategiilor didactice adecvate în scopul remedierii deficienţelor procesului educaţional, în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare a) Calitatea şi periodicitatea legăturii cu familia, în funcţie de obiectivul educativ urmărit şi de problemele apărute b) Capacitatea de a obţine informaţii relevante pentru familie, respectiv demersul didactic c) Capacitatea de a descoperi cauza unui fenomen (comportament) şi de a propune soluţii pertinente a) Obiectivele sunt realizate în proporţie de 75% de elevi b) Stabilirea obiectivelor operaţionale, astfel încât să existe echilibru între dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi, în conformitate cu timpul de instruire afectat c) - Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-un actor activ al propriei formări - Construirea situaţiilor de învăţare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi a) Punctualitate b) Realizare a) Modul de organizare a cunoştinţelor de transmis şi forma de transmitere b) - Creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă) - Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică c) - Capacitatea de organizare a procesului de instruire în forme şi prin situaţii de învăţare adecvate tipului de deprinderi ce trebuie formate - Selectarea situaţiilor de învăţare care să stimuleze gândirea elevului, GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Pagina 3 din 6 FIŞA POSTULUI PROFESOR

4 3. Evaluarea rezultatelor învăţării 20 de puncte minimum 16 p. minimum 14 p. minimum 10 p. 2.9 Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz 2.10 Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice, demografice, etnice, economice, sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ 2.11 Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului să-i formeze deprinderile de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi a) Respectarea curriculumului pentru fiecare clasă/disciplină/modul din cadrul domeniului şi calificării corespunzătoare a) Promovarea şi aplicarea multiculturalităţii şi multidiversităţii în cadrul procesului educaţional în mod unitar, fără a se aplica orice tip sau formă de discriminare sau segregare de natură etnică, rasială, sau religioasă a) Informarea tuturor elevilor în privinţa drepturilor legale ale acestora ( burse, facilităţi comunitare, etc. ) 2.12 Acordarea unui respect egal a) Comportamentul faţă de elevi şi părinţi tuturor educabililor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de, învăţare şi rezultatele obţinute b) - Comportamentul faţă de personalul şcolii - Comportamentul faţă de personalul de îndrumare şi conducere 3.1 Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare 3.2 Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare 3.3 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ 3.4 Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare 3.5 Comunicarea sistematică, către beneficiarii de educaţie, a rezultatelor evaluării 3.6 Promovarea autoevaluării educabililor 4. Realizarea 4.1 Realizarea de activităţi activităţilor extracurriculare care contribuie extracurriculare direct la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării 10 puncte personale, instituţionale şi a) Ritmicitate în notare b) Respectarea numărului legal de note şi a perioadelor de evaluare prevăzute de Art. 57, alineatele (4), (5) respectiv (9) din R.O.F.U.Î.P. a) Stabilirea tipului şi formelor de evaluare b) Fixarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare c) Aprecierea şi interpretarea rezultatelor evaluării a) - Cunoaşterea procedurilor - Aplicarea de chestionare corespunzătoare părinţilor şi elevilor b) - Evaluarea şi interpretarea satisfacţiei părinţilor şi elevilor - Diagnosticarea prognozarea corectă a măsurilor de ameliorare a) Înregistrarea la timp a activităţilor de evaluare b) Înregistrarea corectă a activităţilor de evaluare a) Capacitatea de analiză a opţiunilor familiei şi de selectare a unora dintre ele, pentru o strategie didactică adecvată elevului b) Capacitatea de a implica familia într-un demers formativ-educativ coerent care să sprijine dezvoltarea elevului c) - Apelarea la tehnici de comunicare adecvate pentru redarea unor aspecte metodice şi pedagogice - Analiza şi aprofundarea aspectelor metodice şi pedagogice ale activităţii didactice a) Valorificarea rezultatelor autoevaluării educabililor b) Valorificarea autoevaluării posibilităţilor de învăţare ale elevilor a) Proiectarea şi realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare b) Proiectarea şi realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor pentru dezvoltare personală ale elevilor GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Pagina 4 din 6 FIŞA POSTULUI PROFESOR

5 minimum 9 p. minimum 7 p. minimum 5 p. 5. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică 15 puncte minimum 13 p. minimum 11 p. minimum 8 p. comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie 4.2 Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ 4.3 Asigurarea participării grupurilor-ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite 4.4 Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare 5.1 Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local 5.2 Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională 5.3 Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate 5.4 Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile c) Proiectarea şi realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor instituţionale şi comunitare d) Proiectarea şi realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor propuse de beneficiarii de educaţie (activităţi propuse de către elevi, părinţi, comunitate ) a) Întocmirea documentelor proiective ale activităţilor extracurriculare în concordanţă cu legislaţia în vigoare b) Realizarea activităţilor extracurriculare în concordanţă cu documentele proiective a) Planificarea de minimum o activitate extraşcolară pe lună b) Informarea elevilor şi a conducerii unităţii şcolare şi desfăşurarea unei minimum o activitate extraşcolară pe lună a) Organizarea unor activităţi de cunoaştere a potenţialului cultural, istoric, geografic, economic şi de mediu local b) Organizarea unor activităţi de exploatare/utilizare a potenţialului cultural, istoric, geografic, economic şi de mediu local şi comunitar a) Obiectivitatea în autoevaluare şi identificarea necesarului de autoinstruire, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu b) Identificarea surselor de informare, programarea studiului individual, astfel încât să acopere nevoile de dezvoltare personale şi ale sistemului c) Manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de autoinstruire a) Exersarea noilor deprinderi dobândite b) Aplicarea acestor deprinderi în vederea desfăşurării activităţii la nivelul de calitate propus c) Popularizarea şi mediatizarea noilor deprinderi dobândite a) - Participarea la activităţile din cadrul catedrei / comisiei metodice - Susţinere de activităţi la nivelul catedrei / comisiei metodice b) - Participarea la activităţile din cadrul unităţii şcolare - Susţinere de activităţi la nivelul unităţii şcolare c) - Participarea la activităţile la nivel de Centru metodic / judeţean / naţional - Susţinere de activităţi la nivel de Centru metodic / judeţean / naţional a) Cunoaşterea resurselor informaţionale ( biblioteca, site ul M.E.C.I., alte site uri educaţionale ) b) Utilizarea corespunzătoare a tuturor resurselor informaţionale 6. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte 6.1 Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului 6.2 Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale a) Participarea la activităţi în cadrul altor Comisii în afara Catedrei b) Efectuarea serviciului pe şcoală a) Comunicarea cu personalul de conducere şi secretariatul unităţii şcolare în vederea obţinerii de informaţii corecte în vederea întocmirii unei baze de date specifice ( încadrare, elevi, adrese oficiale etc.) b) Completarea corectă a bazei de date specifice ( planificări, cataloage, răspunsuri la adrese, etc.) GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Pagina 5 din 6 FIŞA POSTULUI PROFESOR

6 minimum 9 p. minimum 7 p. minimum 5 p, 6.3 Respectarea integrală a a) Cunoaşterea R.O.F.U.Î.P., R.O.I., C.E.A.C. şi a altor acte normative regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din b) Aplicarea corespunzătoare a prevederilor din R.O.F.U.Î.P., R.O.I., domeniul asigurării calităţii) C.E.A.C. şi a celorlalte acte normative 6.4 Realizarea / Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase a) Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase b) Realizarea de programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase 6.5 Realizarea / Participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene 6.6 Respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie 6.7 Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale a) Participarea la programe/activităţi sub egida Uniunii Europene b) Realizarea de programe/activităţi sub egida Uniunii Europene a) Cunoaşterea, respectarea, promovarea şi aplicarea normelor, sistemelor şi a procedurilor de Sănătate şi Securitate a muncii b) Cunoaşterea, respectarea, promovarea şi aplicarea normelor, sistemelor şi a procedurilor ituaţii de Urgenţă a) Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale b) Promovarea în mass-media şi alte localităţi a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul se obligă să îndeplinească şi late sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii. Criterii de evaluare: sunt precizaţi în fişa de evaluare. Răspunderea disciplinară: Director, Profesor Ioniţă Sultana Lider de sindicat, Profesor Ionescu Nicolae Am luat la cunoştinţă, Data Profesor DIRECTOR, Profesor Ioniţă Sultana SECRETAR, Acălfoaie Rita Mihaela GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Pagina 6 din 6 FIŞA POSTULUI PROFESOR

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANUL OPERAŢIONAL PE 2010 CUPRINS 1. MISIUNEA 2. CURSANŢI 3. RESURSE UMANE 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

More information

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga ANEXA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIERSITAR REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PALATELOR ŞI CLUBURILOR COPIILOR Bucureşti 2006 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare

Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Teoria Educaţiei Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare etwinning Ghid pentru profesori Bucureşti 2009 Autori: Simona Velea (coord.),

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

PLAN MANAGERIAL AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

PLAN MANAGERIAL AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE LICEUL RADU PETRESCU Prundu-Bargaului NR. PLAN MANAGERIAL AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE AN ŞCOLAR 2016 2017 AVIZAT: DIRECTOR PROF. NEUC CONSTANTA MARIA PROFESOR DOCUMENTARIST: SBIRCEA PAULA

More information

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3 Pag. 1 / 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr. Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele

More information

Instruire Asistat de Calculator, IAC Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia Adrian A. Ad

Instruire Asistat de Calculator, IAC Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia Adrian A. Ad Instruire Asistată de Calculator, IAC Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia Obiective: Sunt prezentate întâi actualele metode şi modele de instruire asistată de calculator, precum

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

CURRICULUM pentru clasa a XII-a. Liceu tehnologic Nivelul 3. Profil Tehnic Domeniul Electronică automatizări

CURRICULUM pentru clasa a XII-a. Liceu tehnologic Nivelul 3. Profil Tehnic Domeniul Electronică automatizări MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC Anexa nr. 9 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009 CURRICULUM pentru clasa a XII-a Liceu tehnologic

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA FOCŞANI ÎN ANUL 2015

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA FOCŞANI ÎN ANUL 2015 CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA FOCŞANI Str. Cuza Vodă nr. 56 Focşani - Vrancea Tel/fax: 0237626769 e-mail: csielenadoamna@yahoo.com web:www.cseielenadoamna.ro Nr. 44/7/02/206 RAPORT

More information

Cursul LEONARD ALEXANDRU POP. Suport de curs. Instruire asistată de calculator (IAC)

Cursul LEONARD ALEXANDRU POP. Suport de curs. Instruire asistată de calculator (IAC) Cursul 1 LEONARD ALEXANDRU POP Suport de curs Instruire asistată de calculator (IAC) SUPORT DE CURS Instruire asistată de calculator Leonard Alexandru Pop http://www.ubm.ro/sites/al/ al@ubm.ro Capitolul

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

UNIVERSUL ŞCOLII ISSN X Nr.1/2014 Anul XVI Nr. 1 (21) Ianuarie 2014

UNIVERSUL ŞCOLII ISSN X Nr.1/2014 Anul XVI Nr. 1 (21) Ianuarie 2014 Anul XVI Nr. 1 (21) Ianuarie 2014 1 ISSN 2285 309X SUMAR Festivalul Naţional al Şanselor tale - România 2013 Prof. Oros Ligia Elena 2 EDITURA UNIVERSUL ŞCOLII a CASEI CORPULUI DIDACTIC ALBA Alba Iulia,

More information

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara Abstract: In this work I discuss the general topic of educational

More information

I.S.E Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

I.S.E Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. I.S.E. 2009. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. EDP 2009 EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, R.A., Str. Spiru Haret, nr. 12, sectorul 1, cod 010176,

More information

Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat

Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat Autori: Sergiu Dan ABĂCIOAIE Gabriela Liliana CIOBANU Ruxandra Liana LIXANDRU

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal Proba scrisă la Limba engleză

More information

Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AVIZAT CP. APROBAT CA.. Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2015-2019 CUPRINS I. Argument; Scurt istoric

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Metode şi tehnici de recuperare a deficienţienţilor de auz

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Metode şi tehnici de recuperare a deficienţienţilor de auz FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului. Universitatea din Pitesti

Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului. Universitatea din Pitesti Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului Universitatea din Pitesti 2011-0 - CUPRINS PARTEA I: CARTA UNVERSITĂŢII CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE pagina 3 Preambul; Istoric; Statut; Identificare;

More information

Programa şcolară pentru disciplina GEOGRAFIE

Programa şcolară pentru disciplina GEOGRAFIE Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru disciplina GEOGRAFIE Clasele a V-a a VIII-a Bucureşti, 2017 Notă de prezentare

More information

ORDIN nr din 16 septembrie 2016 EMITENT: PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2016

ORDIN nr din 16 septembrie 2016 EMITENT: PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2016 ORDIN nr. 5.194 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor

More information

LICEUL TEHNOLOGIC SAVIRSIN JUD:ARAD PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII

LICEUL TEHNOLOGIC SAVIRSIN JUD:ARAD PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII LICEUL TEHNOLOGIC SAVIRSIN JUD:ARAD PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII 2015-2019 ECHIPA DE ELABORARE 1. PROF. VESA NICOLAE director 2. PROF. SPINANT RAMONA- consilier educativ 3. PROF. SUCIU LILIANA - responsabil

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 0 GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 2007 1 INTRODUCERE Asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala prioritate europeana

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii ISTRATE OLIMPIUS EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada angajatoare Sector de activitate Ocupaţia

More information

Locul de muncă Inspectoratul Școlar Județean Iași Inspector școlar pentru discipline tehnice, începând cu

Locul de muncă Inspectoratul Școlar Județean Iași Inspector școlar pentru discipline tehnice, începând cu Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa Valea Lupului, Str.M. Viteazu, nr. 2, jud. Iași Telefon 0232219809; 0743134445 E-mail rodumiro@yahoo.com Cetăţenia ROMÂNĂ Data naşterii

More information

Integrarea o nouă abordare a. curriculumului preşcolar. Maria Chiriac

Integrarea o nouă abordare a. curriculumului preşcolar. Maria Chiriac Integrarea o nouă abordare a curriculumului preşcolar Maria Chiriac 0 Cuprins I. Grădiniţa secolului XXI...2 II. Curriculum pentru învăţământul preşcolar 1. Definirea conceptului de curriculum..6 2. Noi

More information

E-COMPETENCES - CONCEPTS AND MODELS - FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT

E-COMPETENCES - CONCEPTS AND MODELS - FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT E-COMPETENCES - CONCEPTS AND MODELS - FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT Diana CSORBA Abstract: The new requirements regarding the professionalizing of teachers revolves around the use of communicational

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani MINISTERUL EDUCAŢIEI,

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

MANAGEMENT ADMINISTRATIV 1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Management Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind

More information

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI GHID DE BUNE PRACTICI privind prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat

More information

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri Gheorghe I. RADU INFORMAŢII PERSONALE Nume Gheorghe I. Radu Adresă Telefon e-mail gh.radu@gmail.com, gh_radu@hotmail.com Naţionalitate română Data naşterii 24 iunie 1951 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada

More information

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA RECTORAT CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA Craiova, 2011 Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova 3 Reglementări generale... 4 Preambul... 4 Definiţii şi prescurtări...

More information

REFERENȚIAL DE FORMARE PENTRU PROGRAMUL DE STUDII TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

REFERENȚIAL DE FORMARE PENTRU PROGRAMUL DE STUDII TERAPIE OCUPAȚIONALĂ REFERENȚIAL DE FORMARE PENTRU PROGRAMUL DE STUDII TERAPIE OCUPAȚIONALĂ I. Date generale I.1. Documente de referinţă utilizate pentru întocmirea Planului de învăţământ programul de studii de licenţă, cursuri

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei Mihaela Brut Facultatea de Informatică Universitatea «AL. I Cuza» Iaşi, România, mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela CSCS14

More information

conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice

conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Activitate de invatare: Clasificare, rol Metodologiile se pot clasifica după următoarele criterii: A.

More information

TERMENI DE REFERINŢĂ

TERMENI DE REFERINŢĂ TERMENI DE REFERINŢĂ Concurs de Selectare a unui evaluator pentru evaluarea externă a Proiectului Consolidarea Protecţiei Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor

More information

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 105 Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Iolanda TOBOLCEA, Ştefan Gheorghe PENTIUC, Mirela DANUBIANU Rezumat Tehnologia informaţiei

More information

PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND MONITORIZAREA ŢINUTEI VESTIMENTARE A ELEVILOR ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI. Cod: P.O. 21 PROCEDURA OPERATIONALĂ

PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND MONITORIZAREA ŢINUTEI VESTIMENTARE A ELEVILOR ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI. Cod: P.O. 21 PROCEDURA OPERATIONALĂ Pagina 1 din 8 Nr..../... P.O. 21 NUMELE ŞI PRENUMELE DATA SEMNĂTURA ELABORAT MOCANU ECATERINA 16.09.2013 VERIFICAT APROBAT CONSTANTINESCU ION CONSTANTINESCU ION 17.09.2013 18.09.2013 REGIM DE APLICARE

More information

STANDARD OCUPAŢIONAL

STANDARD OCUPAŢIONAL STANDARD OCUPAŢIONAL Ocupaţia : STIVUITORIST Domeniul : Instalaţii de ridicat şi transportat Cod COR: 833403 Cod N.C: 8334.1.1 8334.1.2. 2004 Iniţiator de proiect : COMPLEXUL DE INVATAMANT S.R.L. Bucureşti

More information

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC

REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC REVISTA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ INFO-PRACTIC Anul III Nr. 22 iulie 2014 ISSN 2285 6560 Referent ştiinţific Lector univ. dr. Claudiu Ionuţ Popîrlan Facultatea de Ştiinţe Exacte Universitatea din

More information

EUROPEAN CLASSROOM Proiect de Parteneriat Strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. Educaţie şcolară)

EUROPEAN CLASSROOM Proiect de Parteneriat Strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. Educaţie şcolară) EUROPEAN CLASSROOM Proiect de Parteneriat Strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. Educaţie şcolară) Una dintre cele mai mari dorinţe ale directorilor şi ale cadrelor didactice

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihopedagogie

More information

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea UNIUNEA EUROPEANĂ Proiect finanţat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Acest material este publicat în cadrul proiectului Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi

More information

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice)

ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) 10 Nr. 1 (48), 2012 Arta Medica Referate Generale STRATEGII PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ASISTENŢEI MEDICALE (Preluări metodice) STRATEGIES FOR IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF HEALTH CARE Lilia Moraru

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

Autori: Psih. Gyorgy GASPAR- SPAS Satu Mare As. Soc. Diana RUS SCHUPLER- SPAS Satu Mare

Autori: Psih. Gyorgy GASPAR- SPAS Satu Mare As. Soc. Diana RUS SCHUPLER- SPAS Satu Mare Rolul echipei multidisciplinare în: 1. prevenirea separării copilului de familia sa; 2. reintegrarea eficientă în familia naturală a copiilor care au beneficiat de o măsură de protecţie specială. Autori:

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Standard ocupaţional: LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII În sectorul: Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură Cod:... Data aprobării:... Denumirea documentului:... Calificări

More information

Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice

Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice. Metodologiile s-au născut

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

ghid de bune practici

ghid de bune practici MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar ghid de bune practici 2008 pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani GHID

More information

PLAN STRATEGIC UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

PLAN STRATEGIC UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA PLAN STRATEGIC 2016-2020 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA CUPRINS I. Universitatea şi mediul ei de inserţie o analiză de context... 1 1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în prezent... 1 2. Context

More information

Cuprins O introducere scurtă 2 De ce sunt şcolile cu program Educate Together diferite? 2 Consiliul de Înfiinţare şi Comitetul de Conducere 2

Cuprins O introducere scurtă 2 De ce sunt şcolile cu program Educate Together diferite? 2 Consiliul de Înfiinţare şi Comitetul de Conducere 2 Cuprins O introducere scurtă 2 De ce sunt şcolile cu program Educate Together diferite? 2 Consiliul de Înfiinţare şi Comitetul de Conducere 2 Responsabilitatea faţă de Manualul programului Educate Together

More information

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CARTA UNIVERSITĂŢII PETRU MAIOR DIN TÎRGU-MUREŞ

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CARTA UNIVERSITĂŢII PETRU MAIOR DIN TÎRGU-MUREŞ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI CARTA UNIVERSITĂŢII PETRU MAIOR DIN TÎRGU-MUREŞ 2011 - 1 - CUPRINS PREAMBUL... 3 I. MISIUNEA, VIZIUNEA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII... 4 II. AUTONOMIA

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Guvernul României Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor

More information

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat 2011 de evaluare a competenńelor lingvistice într-o limbă de circulańie internańională studiată pe parcursul învăńământului liceal Proba de înńelegere a unui text audiat la Limba

More information

CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE CAPITOLUL III CONDUCEREA SPITALULUI CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

More information

REFLECŢII ASUPRA DIRECŢIILOR ACTUALE ÎN STUDIILE PRIVIND EDUCAŢIEA TIMPURIE REFLECTIONS ON CURRENT DIRECTIONS IN STUDIES OF EARLY EDUCATION

REFLECŢII ASUPRA DIRECŢIILOR ACTUALE ÎN STUDIILE PRIVIND EDUCAŢIEA TIMPURIE REFLECTIONS ON CURRENT DIRECTIONS IN STUDIES OF EARLY EDUCATION STUDII REFLECŢII ASUPRA DIRECŢIILOR ACTUALE ÎN STUDIILE PRIVIND EDUCAŢIEA TIMPURIE REFLECTIONS ON CURRENT DIRECTIONS IN STUDIES OF EARLY EDUCATION Ecaterina Vrasmas Universitatea din Bucuresti Rezumat:

More information

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in anul universitar

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in anul universitar Repartizarea cifrei de pentru studii universitare de master in anul universitar 01-013 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Nr. Crt. Domeniul Program de studii universitare de master (locatia geografica

More information

TINERII GRUP EXPUS RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ: ANALIZAREA FACTORILOR CARE LE ÎNGREUNEAZĂ SITUAŢIA PE PIAŢA MUNCII ŞI ÎN EDUCAŢIE 1

TINERII GRUP EXPUS RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ: ANALIZAREA FACTORILOR CARE LE ÎNGREUNEAZĂ SITUAŢIA PE PIAŢA MUNCII ŞI ÎN EDUCAŢIE 1 TINERII GRUP EXPUS RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ: ANALIZAREA FACTORILOR CARE LE ÎNGREUNEAZĂ SITUAŢIA PE PIAŢA MUNCII ŞI ÎN EDUCAŢIE 1 IONELA IONESCU Articolul de faţă se concentrează pe prezentarea/analizarea

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETÃRII ŞTIINŢIFICE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Şcoala doctorală: Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor TEZÃ DE DOCTORAT Studiu privind îmbunătăţirea

More information

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA 2007 2009 COMPONENTA I - MANAGEMENT CUPRINS Mandatul Ministerului

More information

Planificare strategică

Planificare strategică 2014 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru perioada 2014-2020 Planificare strategică GEA Strategy&Consulting SA 0 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru

More information

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI şi SPORTULUI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR.T.POPA" IAŞI CUPRINS

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI şi SPORTULUI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR.T.POPA IAŞI CUPRINS ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI şi SPORTULUI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR.T.POPA" IAŞI CUPRINS A. Date de identificare ale universităţii 7 A.1. Introducere 8 B. Studii

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL PUCIOASA Str. Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com Telefon/Fax: 0245.760.412

More information

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Disciplină impusă conform Planului de învăţământ de la Ştiinţa mediului, anul I de studii

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Disciplină impusă conform Planului de învăţământ de la Ştiinţa mediului, anul I de studii UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la A-A Absorbţie (capacitate de absorbţie) absorption capacity Capacitatea unei ţări sau organizaţii de a folosi eficient asistenţa financiară primită. Gradul de absorbţie a fondurilor disponibile prin Programul

More information

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI FACULTATEA DE HORTICULTURĂ SPECIALIZĂRILE: Horticultură Peisagistică Ingineria mediului 2015-2016 2 *** Motto: Învăţătura

More information

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei FIŞ A DISCIPLINEI

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei FIŞ A DISCIPLINEI Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Anexa 3 FIŞ A DISCIPLINEI 1. DATE DE IDENTIFICARE Titlul Disciplinei: Denumirea programului de

More information

Comunităţile virtuale şi educaţia

Comunităţile virtuale şi educaţia Revista Informatica Economică nr.2 (38)/2006 91 Comunităţile virtuale şi educaţia Prof. Ana Maria Arişanu LĂCULEANU Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea lmiana@yahoo.com The progress made in

More information

Noi instrumente pentru integrarea competenţelor transversale în didactica modernă

Noi instrumente pentru integrarea competenţelor transversale în didactica modernă MONICA TILEA OANA-ADRIANA DUTĂ, JÓN FREYR JÓHANNSSON PATRICK MURPHY ( e d i t o r i ) Noi instrumente pentru integrarea competenţelor transversale în didactica modernă GHID DE BUNE PRACTICI Dezvoltarea

More information

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE)

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE) REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE)

More information