Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Guvernul României adopta prezenta hotărâre."

Transcription

1 HOTĂRÂRE nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comercianţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002 Data intrarii in vigoare : 14/06/2002 În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea functionarii comercianţilor, republicată, Guvernul României adopta prezenta hotărâre. ART. 1 Se aproba procedurile de autorizare a functionarii comercianţilor cuprinzând condiţiile pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi/sau acordurilor prevăzute la art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea functionarii comercianţilor, republicată, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acestora, precum şi cuantumul taxelor aferente, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comercianţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE Contrasemnează: Ministru de interne, Ioan Rus p. Ministrul sănătăţii şi familiei, Radu Deac, secretar de stat Ministrul agriculturii,

2 alimentaţiei şi pădurilor, Ilie Sarbu Ministrul apelor şi protecţiei mediului, Petru Lificiu Ministrul muncii şi solidarităţii sociale, Marian Sarbu Ministrul pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperatie, Silvia Ciornei Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Petru Şerban Mihailescu ANEXA 1 PROCEDURA DE AUTORIZARE a functionarii comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta procedura reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, denumita în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării functionarii comercianţilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea functionarii comercianţilor, republicată, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată. (2) Autorizaţia reprezintă actul care conditioneaza funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

3 (3) Autorizaţia se emite de către autoritatea competenta în a carei raza teritorială se afla sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv brigada/grupul de pompieri militari, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale. ART. 2 În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cat şi activităţile pe care urmează sa le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN. ART. 3 (1) Autorizarea functionarii comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor este obligatorie pentru construcţiile noi şi pentru amenajările, extinderile sau schimbările de destinaţie la construcţiile existente care se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1 şi pentru care este obligatorie şi s-a obţinut în prealabil, în condiţiile legii, autorizaţia de construire. (2) Pentru situaţiile care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (1), în vederea obţinerii autorizaţiei solicitantii vor depune numai o declaraţie pe propria răspundere ca îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifica privind apărarea impotriva incendiilor. (3) Prevederile alin. (1) se aplica şi la cererea expresă a solicitanţilor care nu depun declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2). (4) În cazul comercianţilor care solicita autorizarea pentru spaţii sau părţi de clădiri fata de care au calitatea de proprietar sau chiriaş, evaluarea condiţiilor existente va impune concluzionarea favorabilă numai în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute în actele normative şi normele tehnice aplicabile pentru funcţionarea independenta de restul clădirii. ART. 4 În vederea autorizării functionarii din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor se disting următoarele situaţii: a) pentru construcţiile noi şi pentru amenajările, extinderile sau schimbările de destinaţie la construcţiile existente care se încadrează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1.1, brigazile/grupurile de pompieri militari vor efectua evaluarea condiţiilor minime de securitate la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor; b) pentru obiectivele care nu se regăsesc în anexa nr. 1.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată" ; în acest caz nu se percep taxe şi tarife;

4 c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor; în aceasta situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat sa obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator; d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitării înregistrării şi autorizării functionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu, cu menţionarea în anexa la acesta a obiectivelor autorizate în aceasta etapa. ART. 5 În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 4 lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme: a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, stampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare; b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, stampileaza şi semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului. ART. 6 În cazul neeliberarii autorizaţiei conform art. 5 lit. b), brigada/grupul de pompieri militari întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare însoţit de adresa de inaintare către comerciant se transmite Biroului unic care îl va inmana solicitantului autorizării, sub semnatura. CAP. 2 Obligaţiile brigazilor/grupurilor de pompieri militari ART. 7 În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare a functionarii din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, brigazile/grupurile de pompieri militari au următoarele obligaţii: a) sa delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată; b) sa asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnatura;

5 c) sa evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului şi sa transmită reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic. CAP. 3 Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie sa le îndeplinească în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor ART. 8 (1) Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente: a) pentru cazurile încadrate în prevederile art. 3 alin. (1), piese scrise şi desenate ale documentaţiei tehnice de execuţie, respectiv: - scenariu de siguranta la foc - elaborat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001; - plan de situaţie şi planuri de arhitectura pentru fiecare nivel al construcţiei sau al spaţiilor supuse autorizării de P.S.I elaborate şi, după caz, verificate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr /2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002; b) pentru cazurile care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), declaraţie pe propria răspundere ca îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr pct. I; c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz. (2) Pentru construcţiile existente la care se executa amenajări, extinderi sau schimbări de destinaţie documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi însoţite, după caz, de avizul proiectantului iniţial sau raportul de expertiza tehnica, cu însuşirea soluţiilor cuprinse în proiect, conform legislaţiei specifice. (3) Solicitantul are obligaţia de a prezenta pe timpul verificării efectuate la fata locului, la solicitarea reprezentantului brigazii/grupului de pompieri militari, intreaga documentaţie tehnica de execuţie, elaborata în conformitate cu prevederile legislaţiei privind calitatea şi autorizarea în construcţii. ART. 9

6 Documentele prevăzute la art. 8 se depun indosariate. CAP. 4 Procedura de autorizare a functionarii comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor 1. Responsabilităţile reprezentantului brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic ART. 10 Reprezentantul brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic are următoarele responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată: a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obţinerea autorizaţiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 8 şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic; b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c), şi sa completeze, sa semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c); c) sa transmită imediat după înregistrare către brigada/grupul de pompieri militari, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 4 lit. a) şi sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizării; d) sa completeze, sa semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 5 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de brigada/grupul de pompieri militari, care concluzioneaza acordarea autorizaţiei; e) sa transmită Biroului unic, conform art. 6, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizaţiei şi care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite; f) sa transmită Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare; g) sa transmită brigazii/grupului de pompieri militari o copie de pe declaraţia pe propria răspundere, precum şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic; h) sa verifice încadrarea corecta a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării; i) sa pună la dispoziţia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării. ART. 11

7 (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare. (2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe baza de declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de reglementările în vigoare, reprezentanţii brigazii/grupului de pompieri militari delegaţi la Biroul unic vor completa de îndată poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea "Autorizat pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în condiţiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată". 2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesita autorizarea functionarii din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor ART. 12 În cazul comercianţilor care solicita autorizare şi se încadrează în condiţiile precizate la art. 3 alin. (1), brigada/grupul de pompieri militari procedează după cum urmează: a) analizează conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor; b) evalueaza la sediul social şi la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situaţia concretă din teren; c) evalueaza la sediul social şi la sediile secundare realizarea măsurilor de apărare impotriva incendiilor; d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate şi a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite; e) aproba referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizaţiei, pe care îl transmite Biroului unic, cu adresa de inaintare semnată de comandant; f) transmite Biroului unic referatul de evaluare şi, după caz, adresa de inaintare către solicitant, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou. CAP. 5 Perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi cuantumul tarifelor aferente ART. 13 Autorizaţiile eliberate anterior, precum şi cele eliberate conform prezentei proceduri îşi păstrează valabilitatea pe toată durata menţinerii condiţiilor şi a păstrării documentelor vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii acestora. ART. 14

8 Comercianţii au obligaţia de a solicita o noua autorizare dacă intervin modificări, extinderi sau schimbări de destinaţie, care impun obţinerea unei noi autorizaţii de construire în condiţiile legii, sau în cazul desfăşurării de noi activităţi în sediile autorizate, urmând a fi parcursă procedura de autorizare stabilită pentru fiecare situaţie conform prevederilor prezentei proceduri. ART. 15 (1) Pentru autorizarea functionarii din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor se percepe un tarif de lei pentru fiecare sediu, în care se declara activităţile, indiferent de numărul activităţilor declarate. (2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile brigazilor/grupurilor de pompieri militari avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice. ART. 16 (1) În urma inspectiilor realizate de reprezentanţii brigazilor/grupurilor de pompieri militari se poate dispune anularea autorizaţiilor de funcţionare din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată. (2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către brigada/grupul de pompieri militari cu motivarea temeinica privind neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic. ART. 17 (1) Comerciantul are obligaţia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata tarifelor aferente. (2) Reautorizarea functionarii se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare. ART. 18 Brigada/grupul de pompieri militari asigura arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor şi reautorizarilor. ART. 19 Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea şi reautorizarea functionarii. CAP. 6

9 Reguli aplicabile preschimbarii ART. 20 (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbarii actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat preschimbarea se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia. (2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata tarifelor aferente respectivelor autorizaţii. (3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplica în mod corespunzător şi preschimbarilor. CAP. 7 Dispoziţii finale ART. 21 Prevederile prezentei proceduri se aplica în mod corespunzător şi pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate, situaţie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz. ART. 22 Anexele nr. 1.1 şi 1.2 fac parte integrantă din prezenta procedura. ANEXA la procedura Cazurile pentru care este obligatorie autorizarea functionarii comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor

10 1. Clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice ca "înalte" sau "foarte înalte" şi spaţii amenajate în acestea, indiferent de aria construită sau destinaţie 2. Încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform reglementărilor tehnice ca "sali aglomerate", amplasate în clădiri independente sau în părţi ale clădirilor, indiferent de aria construită, regimul de înălţime sau destinaţie 3. Clădiri independente sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de comerţ (centre comerciale, magazine, prestări de servicii şi altele asemenea) cu aria desfasurata mai mare de 400 mp, de producţie şi/sau depozitare, încadrate conform reglementărilor tehnice în categoria A, B sau C de pericol de incendiu (risc mare şi foarte mare de incendiu), cu aria desfasurata mai mare de 600 mp 4. Spaţii amenajate în clădiri de locuit, având destinaţia de comerţ (magazine, centre comerciale, prestări de servicii şi altele asemenea), cu aria desfasurata mai mare de 200 mp 5. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publica, cu aria desfasurata mai mare de 400 mp sau capacitatea de peste 100 de persoane 6. Spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa clădirilor, indiferent de destinaţie, arie desfasurata sau număr de persoane 7. Clădiri cu destinaţia de cazare temporară (hoteluri, moteluri, cămine şi altele asemenea), indiferent de numărul de locuri, cu excepţia celor destinate activităţilor agroturistice 8. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de învăţământ, birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfasurata mai mare de 400 mp 9. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu mai mult de 20 de paturi sau cu aria desfasurata mai mare de 600 mp 10. Spaţii amenajate în clădiri, destinate supravegherii, îngrijirii sau cazarii (adapostirii) copiilor preşcolari, batranilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adapost, cu peste 10 paturi sau cu aria desfasurata mai mare de 200 mp 11. Clădiri sau spaţii accesibile publicului, având destinaţie de gara, autogara, aerogara, statie metrou, indiferent de aria desfasurata 12. Clădiri şi amenajări sportive, având mai mult de 200 de locuri pe scaune în interior sau mai mult de de locuri pe scaune în aer liber 13. Construcţii provizorii având destinaţie comercială, cu aria desfasurata mai mare de mp 14. Depozite şi sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL) stocate în rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totală egala sau mai mare de litri ori puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu GPL, având capacitatea totală egala sau mai mare de 750 kg

11 15. Staţii publice de distribuţie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare egala sau mai mare de 50 mc lichide petroliere, respectiv egala sau mai mare de litri (volum de apa) de GPL 16. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, destinate parcarii sau întreţinerii şi repararii a peste 20 de autovehicule ANEXA la procedura DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul... posesor al B.I.(C.I.) seria... nr.... eliberat(a) de... CNP.../ pasaport nr.... eliberat de... în Calitate de... (comerciant /asociat /fondator /administrator), la......, declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele: *T* I. Cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor tehnice generale şi specifice privind apărarea impotriva incendiilor. Sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifica în domeniu, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare. Data:... Semnatura... (Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de autorizare a functionarii comercianţilor din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor) II. Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii

12 autorizaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor nr..../..., obţinută anterior prezentei solicitări. Cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi reglementărilor tehnice generale şi specifice privind apărarea impotriva incendiilor, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare. Data:... Semnatura... (Pentru situaţiile precizate la art. 20 alin. (1) din Procedura de autorizare a functionarii comercianţilor din punct de vedere al prevenirii fi stingerii incendiilor) *ST* ANEXA 2 PROCEDURA DE AUTORIZARE sanitară a functionarii comercianţilor CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta procedura reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a autorizaţiei sanitare de funcţionare, denumita în continuare autorizaţie, perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a acesteia, precum şi cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizării functionarii comercianţilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea functionarii comercianţilor, republicată, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicată. (2) Autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiza şi investigatie sanitară care conditioneaza, din punct de vedere tehnic şi juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii comercianţilor de conformarea la normele de igiena şi de sănătate publica. (3) Autorizaţia reprezintă actul care conditioneaza funcţionarea comercianţilor de respectarea legislaţiei sanitare şi se emite de către autoritatea competenta în a carei raza teritorială se afla sediul social şi/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv direcţia de sănătate

13 publica judeteana ori a municipiului Bucureşti sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publica, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comerţ şi industrie teritoriale. ART. 2 În vederea obţinerii autorizaţiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social şi sediilor secundare, cat şi activităţile pe care urmează sa le desfăşoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN. ART. 3 (1) În vederea autorizării din punct de vedere al condiţiilor de igiena şi al sănătăţii publice se disting următoarele situaţii: a) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1, direcţia de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti va efectua evaluarea, la sediul social şi/sau sediile secundare ale comercianţilor, a condiţiilor de desfăşurare a acestor activităţi; b) pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Funcţionează în baza declaraţiei pe propria răspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată" ; în acest caz nu se percep taxe şi tarife; c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfăşoară încă activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevăzute în anexa nr. 2.1, nu este necesară obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare; în aceasta situaţie, în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna şi ştampila cu înscrierea menţiunii "Nu este necesară în aceasta etapa" conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată, caz în care nu se percep taxe şi tarife, comerciantul fiind obligat sa obţină autorizaţia înainte de începerea oricăreia dintre activităţile prevăzute în actul constitutiv, respectiv modificator; d) în situaţia în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activităţile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma sa se desfăşoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitării înregistrării şi autorizării functionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se eliberează în mod obligatoriu cu menţionarea în anexa la acesta a activităţilor autorizate în aceasta etapa; comerciantul constituit în aceste condiţii poate desfasura numai activităţile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activităţi înscrise în obiectul sau de activitate sa fie desfăşurate numai după obţinerea autorizaţiei necesare prin Biroul unic. (2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplica şi la cererea expresă a solicitanţilor care nu depun declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. b).

14 ART. 4 În cazul în care se efectuează evaluarea conform art. 3 alin. (1) lit. a), rezultatul acesteia se concretizează în una dintre următoarele forme: a) eliberarea autorizaţiei prin completarea, stampilarea şi semnarea anexei la certificatul de înregistrare; b) neeliberarea autorizaţiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completează, stampileaza şi semnează; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului. ART. 5 În cazul neeliberarii autorizaţiei conform art. 4 lit. b) direcţia de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti întocmeşte un referat de evaluare care conţine neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de inaintare Biroului unic care îl va inmana comerciantului, sub semnatura. CAP. 2 Obligaţiile direcţiei de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti ART. 6 În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de autorizare sanitară a functionarii, direcţia de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii: a) sa delege la Biroul unic un număr corespunzător de reprezentanţi, dimensionat în funcţie de volumul solicitărilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicată; b) sa asigure reprezentanţilor delegaţi la Biroul unic dreptul de semnatura; c) sa evalueze sediul social şi sediile secundare ale comerciantului, precum şi activităţile desfăşurate în acestea şi sa transmită reprezentantului sau la Biroul unic referatul care conţine rezultatul evaluării, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării dosarului solicitantului la Biroul unic; d) sa verifice, în cazul în care autorizarea sanitară a functionarii comerciantului a fost facuta pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în termen de 30 de zile, conformarea comerciantului la declaraţia pe propria răspundere. CAP. 3 Obligaţiile solicitantului şi condiţiile pe care acesta trebuie sa le îndeplinească în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare ART. 7

15 Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare următoarele documente: a) o declaraţie pe propria răspundere referitoare la respectarea legislaţiei în domeniul igienico-sanitar, conform modelului prevăzut în anexa nr pct. I, pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.1; b) documentaţia de prezentare a activităţii conform anexei nr. 2.3, pentru activităţile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1, şi care sunt supuse evaluării; c) dovada achitării tarifului aferent autorizării, după caz, conform anexei nr ART. 8 Documentele prevăzute la art. 7 se depun indosariate. ART. 9 În vederea autorizării sanitare de funcţionare comercianţii au obligaţia sa desfăşoare activităţile cu respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul igienico-sanitar. CAP. 4 Procedura de autorizare sanitară a functionarii comercianţilor 1. Responsabilităţile reprezentantului direcţiei de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti delegat la Biroul unic ART. 10 Reprezentantul direcţiei de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti delegat la Biroul unic are următoarele responsabilităţi, cu respectarea termenelor prevăzute de O.U.G. nr. 76/2001, republicată: a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obţinerea autorizaţiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevăzute la art. 7, şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic; b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c), şi sa completeze, sa semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv art. 3 alin. (1) lit. c); c) sa transmită imediat după înregistrare către direcţia de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 alin. (1) lit. a) şi sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizaţiei; d) sa completeze, sa semneze şi sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de direcţia de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti, care concluzioneaza acordarea autorizaţiei;

16 e) sa transmită Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizaţiei şi care conţine explicit neconformităţile constatate şi actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite; f) sa transmită Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul şi anexa la certificatul de înregistrare; g) sa transmită direcţiei de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti o copie de pe declaraţia pe propria răspundere, precum şi cererea de înregistrare - în copie sau, după caz, în extras, pe suport magnetic; h) sa verifice încadrarea corecta a fiecărei solicitări, în cuantumul tarifelor aferente autorizării, conform anexei nr. 2.4; i) sa pună la dispoziţia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obţinerii autorizării. ART. 11 (1) Pentru sediul social şi fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare care va cuprinde şi codurile CAEN ale tuturor activităţilor autorizate sa se desfăşoare în acestea. (2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmează a desfasura activităţi deja autorizate se va elibera, fără percepere de taxe şi tarife şi pe baza de declaraţie pe propria răspundere a acestuia, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale solicitanţilor ca îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în domeniul igienico-sanitar, reprezentanţii direcţiei de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti delegaţi la Biroul unic vor completa, de îndată, poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunea "Autorizat pe baza declaraţiei pe propria răspundere, în condiţiile art. 3 alin. (11) din. O.U.G nr. 76/2001, republicată". 2. Evaluarea sediilor şi/sau a activităţilor care necesita autorizarea sanitară de funcţionare ART. 12 În cazul comercianţilor care solicita autorizare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.1 direcţia de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti procedează după cum urmează: a) evalueaza conţinutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectării legislaţiei în domeniul igienico-sanitar; b) analizează la sediul social şi la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situaţia concretă din teren; c) evalueaza la sediul social şi la sediile secundare realizarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca prevăzute de legislaţia în domeniu;

17 d) redactează referatul cuprinzând concluziile evaluării şi propune fie eliberarea autorizaţiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate şi a actelor normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite; e) supune aprobării conducerii direcţiei de santate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizaţiei; f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou. CAP. 5 Perioada de valabilitate şi modalitatea de reinnoire a autorizaţiei sanitare de funcţionare, precum şi cuantumul tarifelor aferente ART. 13 În cazul în care, ulterior înregistrării şi autorizării functionarii, la sediul social sau secundar se intenţionează începerea desfăşurării unor noi activităţi, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizaţiile necesare. ART. 14 (1) Autorizaţia este valabilă atâta timp cat nu s-au modificat condiţiile iniţiale pentru care aceasta a fost eliberata. (2) La modificarea condiţiilor iniţiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizaţiei. ART. 15 (1) Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizării sanitare de funcţionare sunt prevăzute în anexa nr (2) Tarifele se achită la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, care vor efectua viramente către trezoreriile statului, în conturile autorităţii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finanţele publice. ART. 16 (1) Autorizaţia se anulează de către direcţia de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti în următoarele cazuri: a) când constata modificarea condiţiilor existente la data obţinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reînnoirea autorizaţiei; b) când constata neîndeplinirea condiţiilor asumate prin declaraţia pe propria răspundere. (2) Anularea autorizaţiei se realizează prin completarea rubricii corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de către direcţia de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti, cu motivarea temeinica privind neconformităţile

18 constatate şi actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic. ART. 17 Reînnoirea autorizaţiei sanitare se face în următoarele situaţii: a) pentru diversificarea, extinderea sau restrangerea activităţilor consemnate în anexa la certificatul de înregistrare; b) la modificarea structurii functionale a sediului în care se desfăşoară activităţile autorizate. ART. 18 (1) Comerciantul are obligaţia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obţinere a autorizaţiilor care au fost anulate, după înlăturarea situaţiilor care au impus măsura anulării, cu plata tarifelor aferente. (2) Reautorizarea functionarii se menţionează în rubricile corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare. ART. 19 Direcţia de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti asigura arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei, inclusiv a reinnoirilor, anularilor şi reautorizarilor. ART. 20 Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare şi a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea şi reautorizarea functionarii. CAP. 6 Reguli aplicabile preschimbarii ART. 21 (1) În cazul în care, în momentul solicitării preschimbarii actualului certificat de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare atribuit, comercianţii deţin autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr pct. II, potrivit căreia nu s-au schimbat condiţiile de funcţionare care au stat la baza emiterii acesteia. (2) Reprezentanţii delegaţi la Biroul unic vor completa poziţia corespunzătoare din anexa la certificatul de înregistrare, fără a mai fi necesară reluarea procesului de autorizare şi fără plata taxelor şi tarifelor aferente respectivelor autorizaţii. (3) În situaţia în care comercianţii nu deţin autorizaţiile menţionate la alin. (1), procedura stabilită pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplica în mod corespunzător şi preschimbarilor.

19 CAP. 7 Dispoziţii finale ART. 22 Prevederile prezentei proceduri se aplica în mod corespunzător şi în cazul ministerelor cu reţea proprie de sănătate publica. ART. 23 Prevederile prezentei proceduri se aplica în mod corespunzător şi pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judeţul unde acestea sunt amplasate, situaţie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social şi certificatul de înscriere de menţiuni privind înfiinţarea sediului secundar respectiv, după caz. ART. 24 Anexele nr fac parte integrantă din prezenta procedura. ANEXA la procedura I. Lista activităţilor supuse autorizării sanitare pe baza declaraţiei pe propria răspundere Produse pe baza de carne (inclusiv din carne de pasare) Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare Fabricarea altor produse alimentare Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete Comerţ cu amănuntul al carnii şi al produselor din carne Comerţ cu amănuntul al pestelui, crustaceelor şi molustelor Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a Cafenele şi baruri fără spectacol Cafenele şi baruri cu spectacol Activităţi de întreţinere şi curatare a clădirilor NOTA: Se aplica numai activităţilor de dezinfecţie, de dezinsecţie şi deratizare din clădiri Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar şi de doctorat Şcoli de conducere (pilotaj)

20 Alte forme de învăţământ Activităţi de asistenta medicală ambulatorie NOTA: Se aplica numai activităţilor de asistenta medicală primara Activităţi de asistenta socială fără cazare NOTA: Se aplica numai serviciilor sociale fără cazare, cum sunt: servicii de îngrijire zilnica pentru copii şi persoane cu deficiente fizice sau mentale; activităţi de protecţie şi îndrumare pentru copii, vizitarea persoanelor în varsta; consultaţii familiale şi conjugale; activităţi de asistenta şi îndrumare pentru persoanele în stare de libertate provizorie; activităţi în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiatilor şi emigrantilor, inclusiv cazarea acestora; activităţi privind recalificarea profesională şi calificarea pentru persoanele cu handicap, cu condiţia ca acestea sa nu comporte decât un element educaţional (de instruire) limitat Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare NOTA: Se aplica numai activităţilor privind ridicarea deşeurilor, resturilor şi gunoaielor menajere, industriale şi comerciale, transportul şi eliminarea (îndepărtarea) lor prin incinerare sau alte mijloace, precum şi evacuarea prin sistemul de canalizare, scurgere sau alte mijloace a produselor reziduale umane, prelucrarea şi eliminarea lor; activităţilor privind evacuarea apelor uzate; activităţilor privind vidanjarea şi curatarea haznalelor şi gropilor septice, întreţinerea toaletelor, maturarea, udarea strazilor, drumurilor, statiilor şi altele asemenea Alte activităţi recreative NOTA: Se aplica numai pentru bazinele artificiale amenajate (piscine, bazine de inot şi altele asemenea) Activităţi de întreţinere corporală II. Lista activităţilor supuse autorizării sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare Fabricarea produselor lactate Fabricarea inghetatei Fabricarea produselor de panificatie şi patiserie NOTA: Se aplica numai activităţilor referitoare la produsele de patiserie: prajituri, checuri, placinte, tarte, pateuri şi alte produse de acest gen fabricate pe baza de aluaturi, precum şi la produsele expandate Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase NOTA: Se aplica numai activităţilor referitoare la produsele de laborator şi cofetarie Fabricarea preparatelor dietetice şi a produselor alimentare pentru copii Producţia de ape minerale imbuteliate la surse Fabricarea berii Fabricarea băuturilor nealcoolice Gospodărirea resurselor de apa, captarea, tratarea şi distribuţia apei Comerţ cu amănuntul al painii, produselor de patiserie şi zaharoaselor

21 Hoteluri şi moteluri cu restaurant Hoteluri şi moteluri fără restaurant Tabere de tineret Campinguri Alte mijloace de cazare Restaurante Cantine Alte unităţi de preparare a hranei NOTA: Se aplica şi pentru activităţi de tipul fast food, catering şi altele asemenea Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal Învăţământ profesional Învăţământ postliceal Activităţi de asistenta spitaliceasca şi sanatoriala Activităţi de asistenta medicală ambulatorie de specialitate NOTA: Se aplica numai activităţilor de asistenta medicală de specialitate Activităţi de asistenta stomatologica Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Activităţi de asistenta socială cu cazare Alte activităţi recreative: stranduri amenajate în zone naturale NOTA: Se aplica numai activităţilor din zonele naturale amenajate pentru imbaiere Coafura şi alte activităţi de infrumusetare Activităţi de întreţinere corporală (baie publica) ANEXA la procedura DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE REFERITOARE LA CONDIŢIILE IGIENICO-SANITARE

22 Subsemnatul..., posesor al B.I.(C.I.) seria... nr.... eliberat(a) de... CNP... / pasaport nr.... eliberat de... în calitate de... (comerciant/asociat/fondator/administrator), la... declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, următoarele: I. Pentru situaţiile precizate la art. 3 alin. (1) lit.b) din Procedura de autorizare sanitară a functionarii comercianţilor: 1. În sediul social în care se desfăşoară activitatea/activităţile: (cod CAEN) a)... b)... c)... şi/sau sediul/sediile secundare din localitatea... str.... nr.... judeţul... în care se desfăşoară activitatea/activităţile: (cod CAEN) a)... b)... c)... cu un număr mediu de personal angajat... sunt asigurate următoarele: *T* Utilităţi Observaţii Acces la apa potabilă - racord apa potabilă Da - alt sistem Precizat - buletin analiza apa potabilă Concluzii Acces apa calda menajera - racord apa potabilă Da - alt sistem Precizat

23 Sistem de evacuare a apelor uzate menajare - racord la canalizare Da - alt sistem Precizat Acces la grup sanitar pentru personal - grup sanitar propriu Da - acces la grup sanitar Da Managementul deşeurilor solide - colectarea şi/sau depozitarea intermediara a deşeurilor solide menajere conform normelor de igiena în vigoare Da - evacuarea deşeurilor solide menajere prin contractare cu firma specializată Da - alt sistem Precizat Managementul deşeurilor periculoase - colectarea şi/sau depozitarea temporară a deşeurilor periculoase conform normelor legale în vigoare Da - evacuarea şi neutralizarea deşeurilor periculoase prin contractare cu o firma specializată Da - alt sistem Precizat *ST* 2. Destinaţia spaţiului în care se desfăşoară activitatea este cea pentru care a fost construit iniţial.

24 3. Posed spaţiul şi dotările specifice capacităţii functionale (de lucru) cerute de normele de igienico-sanitare pentru domeniului meu de activitate. 4. Cunosc normele igienico-sanitare privind producerea, depozitarea, păstrarea, transportul sau comercializarea produselor din domeniul meu de activitate. 5. Ma angajez sa respect normele igienico-sanitare în vigoare privind asigurarea utilităţilor şi personalul. 6. Ma angajez sa asigur personal cu calificarea necesară domeniului meu de activitate şi cu cunoştinţele necesare privind normele igienico-sanitare în vigoare în scopul prevenirii riscului pentru sănătatea consumatorilor. 7. Ma angajez sa comunic orice modificare privind cele declarate. Nota: Va fi specificat numărul mediu estimativ de angajaţi şi capacitatea estimată de producţie sau desfacere a produselor pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar în care se desfăşoară o activitate specifica conform codului CAEN. Punctele nr. 1-6 vor fi completate pentru fiecare sediu în care se desfăşoară activităţi supuse autorizării sanitare. Data:... Semnatura... II. Pentru situaţiile precizate la art. 21 alin. (1) din Procedura de autorizare sanitară a functionarii comercianţilor: Nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei sanitare nr..../..., obţinută anterior prezentei solicitări. Cunosc şi respect prevederile legislaţiei sanitare şi normele de igiena şi de sănătate publica, aplicabile la sediul social şi/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de înregistrare. Data:... *T* ANEXA Semnatura...

25 la procedura FIŞA DE PREZENTARE A SEDIULUI ŞI DOMENIULUI DE ACTIVITATE Datele de identificare Domeniul de activitate precizat Firma... conform anexei nr. 2.1 la Adresa completa a sediului social şi Procedura de autorizare sanitară ale sediilor secundare în în care se a functionarii comercianţilor desfăşoară domeniul de activitate supus autorizării Număr telefon fix pentru contact... Fax... A. DATE GENERALE 1. Tipul de clădire al sediului în care se desfăşoară activitatea: clădire special destinată, clădire destinată pentru locuit cu precizarea etajului/ apartamentului, centru comercial, altele Clădire special Clădire destinată Centru comercial Altele (precizati) destinată pentru locuit Da Nu activităţilor Da Nu Da Nu 2. Precizarea distantei fata de strada / artera de circulaţie: 3 Descrierea sediului în care se desfăşoară activitatea 3.1 Suprafata totală: Nr. încăperi în care se desfăşoară activităţile supuse autorizării: 3.2 Descrierea destinaţiei spaţiului (ce activitate se va desfasura în spaţiul respectiv sau în fiecare încăpere din spaţiu cu precizarea suprafeţei):

26 Destinaţie: de ex.: depozit pentru, Suprafata: bucatarie, sala de mese, camera de cazare, 1 spalatorie etc Finisajul încăperilor în care se desfăşoară activitatea/activităţile supuse autorizării: Pereţii Încăperea 1 zugravit: zugravit cu faianta: Altele Încăperea 2 vopsea lavabila: Încăperea 3 Da Nu Da Nu Da Nu Încăperea 4 precizati Pardoseala Încăperea 1 din lemn: gresie: ciment: linoleum: Încăperea 2 Încăperea 3 Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Încăperea Precizarea utilajelor de lucru ce vor fi folosite şi a locului unde vor fi ele amplasate în încăperea sau încăperile de lucru: Încăperea 1 Utilajul ca de exemplu frigider, plita, gratar, etc Încăperea 2 Încăperea 3 Încăperea Iluminat: natural Da Nu artificial Da Nu 3.6. Ventilaţie naturala Da Nu artificiala Da Nu (aerisire)

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ORDIN pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau

More information

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul Guvernul României - Ordonanţă nr. 39/2000 din 30 ianuarie 2000 Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul În

More information

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ORDIN Nr. 83*) din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din Ministerul Mediului - Metodologie din 18 decembrie 2017 Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017 În vigoare de la 28

More information

DISPOZIŢIA NR. 81 Din privind aprobarea Instrucţiunilor pentru circuitul documentelor neclasificate în cadrul Primăriei comunei Copăcel

DISPOZIŢIA NR. 81 Din privind aprobarea Instrucţiunilor pentru circuitul documentelor neclasificate în cadrul Primăriei comunei Copăcel JUDEŢUL BIHOR COMUNA COPĂCEL PRIMAR România, jud. Bihor, nr.176/a Tel.0259/313598; Fax:0259/313598 www.primaria-copacel.ro primaria.copacel@cjbihor.ro DISPOZIŢIA NR. 81 Din 12.04.2010 privind aprobarea

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada , a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada , a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.

More information

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. HOTĂRÂRE Nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante

More information

ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul sănătăţii

ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul sănătăţii ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării

More information

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014 ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate

More information

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire 1 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea şi reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998. Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/ ,

Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998. Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/ , Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998 LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică (la data 01-Oct-2011 Actul modificat de Art. 89, punctul 1. din

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA

STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat Conducător ştiinţific Prof.

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor,

Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, a prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor

More information

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Ordin MS nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala

More information

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii ` Bucureşti, 07.03.2012 Plx. 715/2010 Nr. 23/334/2010 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

ORDIN nr din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a

ORDIN nr din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date

More information

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU REGLEMENTARI UE - EMAS Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/06.2014 Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate

More information

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC MLADIN GHEORGHE, dr. ing. prof. univ., U.T.C.B., Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC ANTOHE GENICA, ing., Director Executiv, ICECON CERT Summary

More information

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 I. Cadrul legal, definiţii şi principii privind confidenţialitatea datelor statistice Prezentele norme au fost elaborate în scopul asigurării

More information

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Unitatea de Politici Publice Revizia a IV-a, Septembrie 2011 Bulevardul Libertăţii

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga ANEXA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIERSITAR REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PALATELOR ŞI CLUBURILOR COPIILOR Bucureşti 2006 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

More information

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992 ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor *) - Republicare Forma sintetică la data 03-mai-2008. Acest

More information

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE Str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti, CUI 11318329 tel/fax: 021 315 34 40; 021 315 34 15 e-mail: office@frds.ro; website: www.frds.ro; www.granturi-corai.ro GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI

More information

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Guvernul României Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor

More information

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A.

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Obiectivele prezentării Medicina muncii. Noua strategie

More information

GHID SOLICITANT PRIVIND ACORDAREA UNOR AJUTOARE DE

GHID SOLICITANT PRIVIND ACORDAREA UNOR AJUTOARE DE Pag. 1 CARNE DE PORC pentru perioada 1 septembrie 2015 31 mai VERSIUNEA COD DIACS AAE 201 Pag. 2 CUPRINS 1.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...4 1.1.DEFINIŢII... 4 1.2 ABREVIERI... 6 2.LEGISLAŢIE COMUNITARĂ ŞI NAŢIONALĂ...6

More information

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 207 din data de 25 martie 2011

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 207 din data de 25 martie 2011 Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 207 din data de 25 martie 2011 ORDIN nr. 59 din 16 martie 2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea

More information

PREŢURI DE CONCESIUNE ŞI ÎNCHIRIERE PENTRU IMOBILE APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ PE ANUL 2007

PREŢURI DE CONCESIUNE ŞI ÎNCHIRIERE PENTRU IMOBILE APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ PE ANUL 2007 Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 443/21.12.2006 PREŢURI DE CONCESIUNE ŞI ÎNCHIRIERE PENTRU IMOBILE APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ PE ANUL 2007 Începând cu data de 01.01.2007, preţurile

More information

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii Pl.x715/24.11.2010 23/334/2010 26.11.2010 A M E N D A M E N T E PROPUSE asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei

More information

ministrul educańiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităńii sociale şi familiei emit următorul ordin:

ministrul educańiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităńii sociale şi familiei emit următorul ordin: ORDIN Nr. 3328/80 din 23 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulńilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităńii

More information

ORDIN nr din 16 septembrie 2016 EMITENT: PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2016

ORDIN nr din 16 septembrie 2016 EMITENT: PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2016 ORDIN nr. 5.194 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor

More information

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BOTOSANI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BOTOSANI AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BOTOSANI Reglementari in vigoare privind eliberarea de autorizatii

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

ORDIN. Nr.../

ORDIN. Nr.../ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE ORDIN Nr..../...2010 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante

More information

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor,

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor, Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu. Bucureşti, 4 februarie Nr. 119.

Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu. Bucureşti, 4 februarie Nr. 119. ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 127 din

More information

Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006

Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006 Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006 LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale Forma sintetică la data 10-Jun-2016. Acest act a fost creat utilizand

More information

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Anexă la Ordinul m.a.d.r. nr. 468 / 2013 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE PARTEA I ROLUL ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII

More information

Autori: Psih. Gyorgy GASPAR- SPAS Satu Mare As. Soc. Diana RUS SCHUPLER- SPAS Satu Mare

Autori: Psih. Gyorgy GASPAR- SPAS Satu Mare As. Soc. Diana RUS SCHUPLER- SPAS Satu Mare Rolul echipei multidisciplinare în: 1. prevenirea separării copilului de familia sa; 2. reintegrarea eficientă în familia naturală a copiilor care au beneficiat de o măsură de protecţie specială. Autori:

More information

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ PENTRU FORMARE ŞI ACORDARE SUBVENŢII

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ PENTRU FORMARE ŞI ACORDARE SUBVENŢII Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritara 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ COD: PO-19. Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Data :

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ COD: PO-19. Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Data : Pagina : 1 din 11 Exemplar NR : Nume : Funcţia : Semnătura : Elaborat Verificat Aprobat Ardelean Găitan Adrian Chirilaş Tiberiu Gheorghe Daniel Constantin Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Secretar

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3 Pag. 1 / 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr. Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

CAIET DE SARCINI. Proiectare si executie Autostrazii Brasov Tg. Mures Cluj Oradea Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii (loturile 1, 2 si 3)

CAIET DE SARCINI. Proiectare si executie Autostrazii Brasov Tg. Mures Cluj Oradea Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii (loturile 1, 2 si 3) CAIET DE SARCINI Proiectare si executie Autostrazii Brasov Tg. Mures Cluj Oradea Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii Pag 1 / 108 Cuprins 1.1. Preambul... 7 1.2 Definitii... 7 1.3 Descrierea Lucrărilor...

More information

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi Analiza Ordin 1.503/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL BIBLIOTECĂ Aprobat in Sedinta de Birou Senat din 30 nov. 2010 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

More information

LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Standard ocupaţional: LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII În sectorul: Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură Cod:... Data aprobării:... Denumirea documentului:... Calificări

More information

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului Începând cu al doilea exerciţiu financiar, formatele bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi al contului de profit şi pierdere sunt cele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva

More information

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Şerban Cantacuzino AL JUDEŢULUI PRAHOVA

More information

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ Rodica COLCERIU Administraţia Naţională APELE ROMANE, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Tg.Mureş, str.koteles Samuel,

More information

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a

Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a Instrument pentru evaluarea riscurilor Informaţii de bază / Evaluarea riscurilor generalităţi Partea I a II-a http://hwi.osha.europa.eu 2 INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA RISCURILOR I INFORMAŢII DE BAZĂ / EVALUAREA

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI

GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Strada Panduri, nr. 57 Cod poştal 925.300 Tel/Fax 0243.257.796 Fax 0243.255.469 e-mail gs_sf_ecaterina_urziceni@yahoo.com Nr. 4636 / 28.09.2009 FIŞA INDIVIDUALĂ A

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE CAPITOLUL III CONDUCEREA SPITALULUI CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

More information

Modalitati de calcul valori de contract investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală

Modalitati de calcul valori de contract investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală Modalitati de calcul valori de contract investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - radiologie

More information

14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA. Utililităţi Nu este cazul 442,07. Abonamente şi convorbiri telefonie mobila. Acord cadru Contract MAI 187,39

14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA. Utililităţi Nu este cazul 442,07. Abonamente şi convorbiri telefonie mobila. Acord cadru Contract MAI 187,39 14 Servicii de salubritate SC DRUSAL SA 15 telefonie mobila Orange România SA 16 Piese de schimb SILMECOM SRL 17 Piese de schimb CONSECO SRL 18 19 20 Furnituri de birou, hârtie copiator, formulare tipizate

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

STANDARD OCUPAŢIONAL

STANDARD OCUPAŢIONAL STANDARD OCUPAŢIONAL Ocupaţia : STIVUITORIST Domeniul : Instalaţii de ridicat şi transportat Cod COR: 833403 Cod N.C: 8334.1.1 8334.1.2. 2004 Iniţiator de proiect : COMPLEXUL DE INVATAMANT S.R.L. Bucureşti

More information

PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND MONITORIZAREA ŢINUTEI VESTIMENTARE A ELEVILOR ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI. Cod: P.O. 21 PROCEDURA OPERATIONALĂ

PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND MONITORIZAREA ŢINUTEI VESTIMENTARE A ELEVILOR ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI. Cod: P.O. 21 PROCEDURA OPERATIONALĂ Pagina 1 din 8 Nr..../... P.O. 21 NUMELE ŞI PRENUMELE DATA SEMNĂTURA ELABORAT MOCANU ECATERINA 16.09.2013 VERIFICAT APROBAT CONSTANTINESCU ION CONSTANTINESCU ION 17.09.2013 18.09.2013 REGIM DE APLICARE

More information

TERMENI DE REFERINŢĂ

TERMENI DE REFERINŢĂ TERMENI DE REFERINŢĂ Concurs de Selectare a unui evaluator pentru evaluarea externă a Proiectului Consolidarea Protecţiei Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

Art. 3. Art. 4. Art. 5

Art. 3. Art. 4. Art. 5 GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE Nr. 1.142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva pentru perioada 2012 2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

EVOLUŢIA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ

EVOLUŢIA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ Evoluţii în domeniul condiţiilor de muncă În anul 2009 a fost înregistrat un număr de 3.476 persoane accidentate (5.071 în anul 2008), dintre care 276 accidentate mortal (488 în anul 2008). Indicele de

More information

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS INCEPTURI Necesitatea speciificatiilor pentru ERMS: forumul DLM din 1996 Concurs in 1999, angajare in 2000, finalizare Moreq

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

Compania de Factoring IFN SA Antreprenor in Romania

Compania de Factoring IFN SA Antreprenor in Romania Compania de Factoring IFN SA Antreprenor in Romania Primul eveniment dedicat sectorului IMM Howard Johnson 16-17noiembrie 2006 Factoringul O alternativa de finantare a capitalului circulant Cine suntem

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

AVIZ Nr. 46 / 16 Aprilie 2008

AVIZ Nr. 46 / 16 Aprilie 2008 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE COMISIA TEHNICĂ LOCALĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI AVIZ Nr. 46 / 16 Aprilie 2008 Denumirea lucrării: CASE DE LOCUIT UNIFAMILIALE S+P+1E Faza de proiectare: Plan

More information

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Aprobat la Şedinţa Senatului din 26 mai 2011 proces verbal nr. 08 MANUALUL CAHUL 2011 CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PS-01 Elaborat Verificat Semnătura:

More information

RISC, HAZARD ŞI VULNERABILITATE NOŢIUNI GENERALE

RISC, HAZARD ŞI VULNERABILITATE NOŢIUNI GENERALE RISC, HAZARD ŞI VULNERABILITATE NOŢIUNI GENERALE OBIECTIV: Conştientizarea si înţelegerea procesului managementului dezastrelor, a deciziilor administrative si a activităţilor operaţionale care sunt legate

More information

TARIFUL DE RISC. pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, pentru anul 2010

TARIFUL DE RISC. pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, pentru anul 2010 TARIFUL DE RISC Anexa nr. 4 pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, pentru anul 2010 Nr. Crt. Activitatea din economia naţională Cod CAEN CR Tarif de risc (%BC*) NC AEN CC CR TR 1 Cultivarea

More information

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Infrastructura Națională pentru Informații Spațiale

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Infrastructura Națională pentru Informații Spațiale Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 2013 2017 1. Abrevieri Abreviere ANCPI OCPI CNC DCIA DSIG DMP DJRU DPI DI DCG DE SAI SRP E-Terra GNSS INIS INSPIRE SGG RELUAT REMIS ROMPOS

More information

Codul Furnizorului Nestlé

Codul Furnizorului Nestlé Policy Mandatory December 2013 Codul Furnizorului Nestlé December 2013 Policy Mandatory December 2013 Issuing Function Corporate Procurement Target audience Suppliers and co-manufacturers to Nestlé, Nestlé

More information

P A R T E A I. Capitolul I Dispoziţii generale

P A R T E A I. Capitolul I Dispoziţii generale REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI P A R T E A I ORGANIZAREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

More information

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1

ANEXA NR. 1. Caracteristicile tehnice ale interfeţelor echipamentelor. Exemplu schema de interconectare TRONSON XX: A A1 A2 A3 - B STM-4 A2 A3 STM-1 SERVIIUL DE TELEOUNIAŢII SPEIALE SEŢIUNEA II AIET DE SARINI ONTRAT DE FURNIZARE EHIPAENTE DE OUNIAŢII PENTRU IPLEENTAREA PROIETULUI REŞTEREA APAITĂŢII DE INTERONETARE A SISTEELOR INFORATIE ŞI BAZELOR DE

More information

Locul de muncă Inspectoratul Școlar Județean Iași Inspector școlar pentru discipline tehnice, începând cu

Locul de muncă Inspectoratul Școlar Județean Iași Inspector școlar pentru discipline tehnice, începând cu Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa Valea Lupului, Str.M. Viteazu, nr. 2, jud. Iași Telefon 0232219809; 0743134445 E-mail rodumiro@yahoo.com Cetăţenia ROMÂNĂ Data naşterii

More information

Rural Lending

Rural Lending Convergence Romania Financial Sector Modernization Special Projects Initiative Public-Private Steering Committee Rural Lending http://www.spi-romania.eu/program-2007/rural-lending/ SPI Committee meeting

More information