I. INTRODUCERE STRUCTURA PE CAPITOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "I. INTRODUCERE STRUCTURA PE CAPITOLE"

Transcription

1 Plan de acţiuni pentru realizarea în municipiul, a politicilor naţionale, a politicilor de afaceri europene şi de intensificare a relaţiilor externe I. INTRODUCERE Conform prevederilor art. 6 alin. (1), punctul 3, lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, structurile de specialitate ale instituţiei prefectului întocmesc anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, respectiv în municipiul, a politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului, şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate. Elaborarea planului s-a făcut după consultarea serviciilor publice deconcentrate existente la nivelul municipiului, precum şi a autorităţilor publice locale din municipiul. Planul este structurat pe capitole. Fiecare capitol cuprinde cele mai importante acţiuni ce se vor desfăşura în domeniul respectiv, la nivelul municipiului, entitarea implicată în realizare şi termenul de finalizare. II. STRUCTURA PE CAPITOLE CAPITOLUL I Acţiuni în domeniul agriculturii CAPITOLUL II Acţiuni în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă. Calitatea factorilor de mediu CAPITOLUL III Acţiuni în domeniul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor CAPITOLUL IV Acţiuni în domeniul statistic CAPITOLUL V Acţiuni în domeniul securităţii sociale CAPITOLUL VI Acţiuni în domeniul prestaţiilor sociale CAPITOLUL VII Acţiuni în domeniul sportului CAPITOLUL VIII Acţiuni în domeniul protecţiei mediului CAPITOLUL IX Acţiuni în domeniul turismului CAPITOLUL X Acţiuni în domeniul educaţiei III. PRINCIPALELE ACŢIUNI CE VOR FI REALIZATE DE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, DE SERVICIILE PUBLICE DE SUB AUTORITATEA ACESTORA, PRECUM ŞI DE SERVICIILE PUBLICE DECONCENTRATE, ÎN CADRUL PLANULUI DE ACŢIUNI NR. Crt. ACŢIUNEA ENTITATEA IMPLICATĂ ÎN REALIZARE TERMEN FINALIZARE 1. Capitolul I Acţiuni în domeniul 1

2 agriculturii Implementarea prevederilor reglementărilor U.E. (RCEE nr. 2092/1991) şi naţionale (OUG nr. 34/2000 şi OMADR nr. 1253/2013) în domeniul producţiei şi comercializării produselor agroalimentare ecologice 2. Consolidarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare (SIPPA), corespunzător cerinţelor U.E. 3. Consolidarea Reţelei de Informaţii Agricole Contabile (R.I.C.A.) 4. Întocmirea situaţiilor statistice privind balanţa suprafeţelor arabile (Formulat statistic SST) 5. Centralizarea şi transmiterea formularelor statistice AGR 2A privind suprafaţa însămânţată şi balanţa suprafeţei agricole în anul la MADR 6. Centralizarea şi transmiterea formularelor statistice AGR 2B privind suprafaţa recoltată şi producţia obţinută în anul la MADR 7. Centralizarea şi transmiterea către MADR a situaţiei privind programul producţiei vegetale pentru anul şi a balanţei suprafeţelor agricole a municipiului 8. Întocmirea şi transimiterea la MADR a situaţiei privind producţia vegetală realizată în anul 9. Colectarea datelor şi întocmirea situaţiilor operative privind stadiul realizării lucrărilor agricole de sezon 10. Continuarea activităţii de retrocedare şi a reformei proprietăţii funciare, precum şi acordarea de despăgubiri în situaţii specifice 11. Identificarea şi înregistrarea producătorilor de produse tradiţionale, informarea corectă şi rapidă a agenţilor economici cu privire la legislaţia privind producţia de produse tradiţionale 12. Identificarea şi înregistrarea producătorilor de produse alimentare obţinute conform reţetelor consecrate româneşti, informarea corectă şi rapidă a agenţilor economici cu privire la legislaţia privind atestarea Iunie-septembrie anual trimestrial săptămânal lunar 2

3 produselor alimentare conform reţetelor consecrate româneşti. 13. Autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produsele agricole 14. Importarea îngrăşămintelor din ţari din afara U.E. numai în baza certificatelor de abilitare 15. Emiterea a autorizaţiilor de plantare/defrişare pentru speciile de nuc şi castan comestibil, conform Legii nr. 348/2003 republicată. 16. Asigurarea măsurilor de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi desfăşurării activităţilor economice de valorificare de către producătorii agricoli (persoane fizice) în vederea comercializării acestor produse. 17. Sprijinirea înfiinţării şi funcţionării legale a grupurilor de producători şi a organizaţiilor de producători, cu respectarea prevederilor OMADR nr. 171/2006 şi OMADR nr. 694/ Întocmirea periodică a situaţiilor statistice privind agricultura ecologică, a stocurilor la produsele agricole, a depozitarilor de producţii agricole, a certificatelor de abilitare import îngrăşăminte din afara U.E. Capitolul II Acţiuni în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă. Calitatea factorilor de mediu Lunar, semestrial, anual 1. Monitoring in vederea evaluarii starii actuale a factorului de mediu apa 2. Evaluarea starii de calitate a factorului de mediu apa si fundamentarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung in domeniul apei 3. Intarirea la nivel local a capacitatii institutionale si implementare legislativa in domeniul apelor 4. Constatarea abaterilor de la reglementarile stabilite si aplicarea de sanctiuni conf. Administraţia Bazinalã de Apã ARGEȘ VEDEA S.G.A. ILFOV BUCUREŞTI Laborator calitatea apei MGPRA-IDUE (Monitoring, Gestiunea si Protectia Resurselor de Apa Implementarea Directivelor U.E.) MGPRA-IDUE Inspecţia apelor lunar lunar trim. semestrial 3

4 prevederilor legislatiei in domeniul apelor 5. Ameliorarea calitatii factorilor de mediu in zonele urbane 6. Elaborarea strategiilor de protejare a cetatenilor impotriva calamitatilor naturale si accidentelor ecologice. Reglementări avize, Autorizaţii Acte de reglementare (Avize, Notificãri de.execuţie, Autorizații, Notificãri de funcţionare, Consultaţii Tehnice) Dispecerat apărare împotriva inundaţiilor In cazul producerii fenomenelor periculoase 7. Administrare lucrări hidrotehnice Exploatare, lucrări patrimoniu şi cadastru lunar CAPITOLUL III Acţiuni în domeniul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor 1. Verificarea aplicării şi respectării legislaţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, comunitară şi naţională, în unităţile supuse autorizării înregistrării şi controlului sanitar veternar şi pentru siguranţa alimentelor, indiferent de forma de proprietate, după modelul existent în ţările din Uniunea Europeană. 2. Participarea specialiştilor din cadrul laboratorului Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la workshop-uri, grupuri de lucru şi traininguri organizate de Comisia Europeană prin programul BTSF (Better Training for Safer Food - O formare mai bună pentru o hrană mai sigură), precum şi de laboratoarele comunitare de referinţă, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor ( EFSA) 3. Respectarea de către specialiştii din cadrul laboratorului, a cerinţelor de performanţă, în acord cu legislaţia europeană, metodele standardizate şi recomandate de laboratoarele comunitare de referinţă, validarea metodelor, în conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare. 4. Gestionarea corespunzătoare a programelor naţionale de eradicare, control şi monitorizare a unor boli la animale, cofinanţate de Comisia Europeană ( pesta porcină clasică, pesta porcină africană, 4

5 bluetongue, rabie, encefalopatie spongiformă bovină, encefalopatie spongiformă transmisibilă, scapie, salmoneloze enzootice, influenţă aviară) 5. Monitorizarea activităţilor de combatere a epidemiilor şi zoonozelor, conform normelor Uniunii Europene şi a măsurilor stipulate în manualele operaţionale. 6. Participarea la exerciţii/simulări privind intervenţiile de urgenţă în cazul evoluţiei unor boli majore, conform reglementărilor europene în vigoare. 7. Participare la misiunile FVO de evaluare a activităţii de inspecţie în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organizate de către Comisia Europeană. 8. Verificarea implementării la nivelul municipiului, potrivit domeniului de competenţă specific, a recomandărilor menţionate în raportul final întocmit ca urmare a misiunilor Comisiei Europene. 9. Asigurarea asistenţei în domeniul specific de activitate, structurilor din cadrul instituţiilor cu atribuţii de acordare a diverselor forme de sprijin financiar, în vederea aplicării prevederilor legislaţiei europene şi naţionale privind schemele şi măsurile de sprijin acordate întreprinzătorilor, în vederea dezvoltării sectorului agricol şi zootehnic din România, derulate de către MADR prin APIA şi APDRP, referitor la respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare ( SMR specific measure requirements) 10. Participarea la analiza proiectelor depuse, referitor la aspectele legate de proiectarea, construcţia unităţii, evitarea contaminării alimentelor, în vederea avizării acestora pentru accesarea fondurilor europene şi /sau naţionale. 11. Organizarea de instruiri cu reprezentanţii operatorilor din industria alimentară, privind implementarea legislaţiei comunitare. CAPITOLUL IV Acţiuni în domeniul statistic 1. Asigurarea continuităţii seriilor de date ( la nivelul municipiului ) prin Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Conform Programului 5

6 cercetări statistice realizate şi în anii anteriori în conformitate cu reglementările europene din domeniul statistic. 2. Continurarea procesului de extindere a indicatorilor statistici în conformitate cu noile reglementări europene în domeniul statistic. 3. Intensificarea procesului de armonizare cu standardele şi regulamentele europene. CAPITOLUL V Acţiuni în domeniul securităţii sociale 1. Actualizarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la legislaţia europeană în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială şi a acordurilor bilaterale de securitate socială. 2. Acordarea drepturilor de asigurări sociale celor care au desfăşurat activitate în alte state. Soluţionarea cererilor beneficiarilor sistemului unitar de pensii publice să fie realizată în termen legal. CAPITOLUL VI Acţiuni în domeniul prestaţiilor sociale 1. Identificarea şi valorificarea la maximum a oportunităţilor de ocupare, pregătind corespunzător persoanele care caută un loc de muncă pentru a putea să acceseze ofertele şi să facă faţă exigenţelor angajatorului, oferind servicii de informare şi consiliere profesională, servicii de mediere pe locurile de muncă vacante, organizarea de burse ale locurilor de muncă. 2. Adaptarea continuă a formării profesionale a persoanelor în cautarea unui loc de muncă la cerinţele pieţei muncii. 3. Sustinerea formării profesionale la locul de muncă (ucenicia), prin aceea ca această modalitate de formare profesională realizată exclusiv la nivelul angajatorului, permite tinerilor să dobandească atat competente specifice ocupatiei/ meseriei, cât si experienta profesională specifică; Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Casele Locale de Pensii Serviciul Pensii Internaţionale Casele Locale de Pensii Serviciul Pensii Internaţionale Direcţia stabiliri şi Plăţi Serviciul Pensii Internaţionale Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Statistic Naţional Annual (PSNA) Conform Programului Statistic Naţional Annual (PSNA) Conform Programului Statistic Naţional Annual (PSNA) 6

7 4. Sprijinirea angajării pe piaţa muncii atat a tinerilor, cat şi a persoanelor peste 45 ani, prin facilitati financiare acordate angajatorilor care încadrează persoane din aceste categorii. CAPITOLUL VII Acţiuni în domeniul sportului 1. Realizarea unui sistem de securitate social activ pentru tineri. 2. Implicarea şi cointeresarea autorităţilor publice locale în crearea, modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale, precum şi a structurilor sportive pe plan local privind sportul pentru toţi. 3. Dezvoltarea sportului de performanţă şi a infrastructurii. 4. În conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu completărle şi modificările ulterioare şi a H.G. nr. 884/2001, efectuarea demersurilor necesare privind întocmirea unei baze de date a activităţii sportive efectuate de structurile sportive şi/sau unităţile de învăţământ, în colaborare cu ISMB la nivelul municipiului. 5. Valorificarea economică a activităţilor sportive şi creşterea rolului managementului sportiv. 6. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul sportului şi sprijinirea sportului de performanţă. 7. Dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret, conform legislaţiei în domeniu, prin creşterea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret-programul de centre de tineret P1. 8. Realizarea măsurilor de susţinere în domeniul tineretului, prin dezvoltarea şi diversificarea de acţiuni de şi pentru tineret-programul de susţinere al acţiunilor de şi pentru tineret-p2. 9. Derularea strategiilor în domeniul tineretului şi a politicilor publice de tineret, aferente Concursurilor locale de proiecte de tineret şi sprijinirea cu prioritate a Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă 7

8 programelor şi a iniţiativelor menite să faciliteze asumarea unui rol în viaţa publică a tineretului din municipiul. CAPITOLUL VIII Acţiuni în domeniul protecţiei mediului 1. Controlul asupra tututor activităţilor cu impact asupra mediului înconjurător şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului. 2. Controlul asupra modului în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului, inclusiv măsurile stabilite prin programele de conformare pentru activităţile economico-sociale şi respectarea prevederilor legale în emiterea actelor de reglementare. 3. Exercitarea controlului cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import-export a produselor, bunurilor şi altor materiale, cu regim special de comercializare. 4. Exercitarea controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare. 5. Participări la toate intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu, şi la stabilirea cauzelor acestora şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege. 6. Controlul investiţiilor majore în domeniul mediului în toate fazele de execuţie cu acces la întreaga documentaţie. 7. Propunere către organul emitent pentru suspendarea şi/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespecatrea prevederilor legale. 8. Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, sesizarea organelor de cercetare penală şi colaborarea la constatarea faptelor care, potivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni. 9. Verificarea sesizărilor cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului. al Gărzii Naţionale al Gărzii Naţionale al Gărzii Naţionale al Gărzii Naţionale al Gărzii Naţionale al Gărzii Naţionale al Gărzii Naţionale al Gărzii Naţionale al Gărzii Naţionale 10. Cooperarea cu celelalte autorităţi şi 8

9 organisme internaţionale de mediu şi participări la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului. 11. Controlul asupra realizării exportului şi tranzitului de deşeuri periculoase în conformitate cu prevederile internaţionale la care România este parte precum şi importul unor categorii de deşeuri permise la import conform legii. 12. Verificări la obiectivele controlate cu privire la stadiul achitării obligaţiilor financiare la Administraţia Fondului de Mediu, conform prevederilor actelor normative privind Fondul. CAPITOLUL IX Acţiuni în domeniul turismului 1. Dezvoltarea unor parcuri tematice (acvatice, educative sau culturale) 2. Elaborarea de planuri specifice de acţiune pentru turismul regional, respectiv pentru turismul de afaceri, ecumenic, medical, balnear, cultural etc. 3. Plan de marketing (strategic si operaţional) în domeniul turismului al municipiului Susţinerea şi promovarea de trasee turistice alternative în (ex.: patrimoniul din perioada comunistă, ul industrial, hot-spot - uri creative). Capitolul X Acţiuni în domeniul educaţiei 1. Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 - Proiecte de mobilitate, domeniul Formare Profesională, proiectul nr RO01- KA , cu titlul,,modele inovative pentru optimizarea activității de consiliere pedagogică și metodică a profesorilor debutanți din învățământul preuniversitar bucureștean pentru creșterea calității educației furnizate elevilor 2. Proiectului Erasmus +, Acțiunea-cheie 2, Parteneriate strategice, cu titlul "Serious Games for Fostering Multilingualism in Early Childhood Education" al Gărzii Naţionale al Gărzii Naţionale al Gărzii Naţionale Direcţia Cultură, Sport, Turism din Primăria Direcţia Cultură, Sport, Turism din Primăria Direcţia Cultură, Sport, Turism din Primăria ARCUB Primăria - Inspector proiecte educaționale Proiectul se află în primul an de derulare, activitățile se realizează conform graficului de implementare, anexă la contractul de finanțare semnat cu ANPCDEFP Inspector proiecte educaționale Proiectul se află în primul an de derulare, activitățile se realizează conform graficului de implementare, anexă la contractul de finanțare semnat decembrie decembrie

10 3. Proiectul European FILM CLUBS PILOTS, ID CREA UK-MED- AUDEV 4. Concurs Naţional Made for Europe, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale 5. Competiția Națională pentru obținerea certificatului de Școală Europeană, organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale 6. Festival Național pentru Educația adulților, gestionat de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice cu ANPCDEFP Inspector proiecte educaționale Proiectul se află în primul an de derulare, activitățile se realizează conform graficului de implementare, anexă la Acordul de Parteneriat încheiat de ISMB cu Asociația ActiveWatch Inspectori proiecte educaționale Inspector proiecte educaționale Ianuarie decembrie Ianuarie mai Ianuarie mai octombriedecembrie 7. Proiectul Împreună pentru o comunitate bazată pe participare, respect reciproc şi sprijin 8. Proiectul național Tinerii dezbat 9. Programul A doua șansă 10. Programul de prevenire a violenţei în sport INVITAŢIE LA FAIR -PLAY 11. Programul Cornul și laptele 12. Proiectul educațional Sănătatea este o stare de bine. Tu ești bine? 13. Caruselul meseriilor-servicii de sprijin pentru orientarea în carieră a copiilor din învățământul gimnazial bucureștean An şcolar An şcolar An şcolar An şcolar An şcolar An şcolar martie - 15 mai Întocmit Stancu -Ţipişcă Mariana consilier pentru afaceri europene

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar în perioada reactualizare 2002

Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar în perioada reactualizare 2002 Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar în perioada 2001 2004 reactualizare 2002 Planificare prospectivă până în 2010 NOTĂ INTRODUCTIVĂ Comisia Europeană a adresat în anul 2002 tuturor statelor

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANUL OPERAŢIONAL PE 2010 CUPRINS 1. MISIUNEA 2. CURSANŢI 3. RESURSE UMANE 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Anexă la Ordinul m.a.d.r. nr. 468 / 2013 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE PARTEA I ROLUL ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII

More information

P A R T E A I. Capitolul I Dispoziţii generale

P A R T E A I. Capitolul I Dispoziţii generale REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI P A R T E A I ORGANIZAREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

Planificare strategică

Planificare strategică 2014 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru perioada 2014-2020 Planificare strategică GEA Strategy&Consulting SA 0 Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Iași pentru

More information

GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI

GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Strada Panduri, nr. 57 Cod poştal 925.300 Tel/Fax 0243.257.796 Fax 0243.255.469 e-mail gs_sf_ecaterina_urziceni@yahoo.com Nr. 4636 / 28.09.2009 FIŞA INDIVIDUALĂ A

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3 Pag. 1 / 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr. Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii ISTRATE OLIMPIUS EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada angajatoare Sector de activitate Ocupaţia

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ Rodica COLCERIU Administraţia Naţională APELE ROMANE, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Tg.Mureş, str.koteles Samuel,

More information

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in anul universitar

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in anul universitar Repartizarea cifrei de pentru studii universitare de master in anul universitar 01-013 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Nr. Crt. Domeniul Program de studii universitare de master (locatia geografica

More information

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor ORDIN nr. 410 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitãţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor

More information

T1. A. POLITICI EDUCAŢIONALE prezentare generală

T1. A. POLITICI EDUCAŢIONALE prezentare generală Modul I - DISCIPLINA OPŢIONALĂ 1: Politici educaţionale Suport de curs T1. A. POLITICI EDUCAŢIONALE prezentare generală În decursul ultimelor decenii toate ţãrile europene au încercat sã rãspundã la noile

More information

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE

GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE GHID DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL EGALITĂTII DE SANSE PROIECT COFINANJAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Investeşte în oameni! Cuvânt

More information

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Infrastructura Națională pentru Informații Spațiale

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Infrastructura Națională pentru Informații Spațiale Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 2013 2017 1. Abrevieri Abreviere ANCPI OCPI CNC DCIA DSIG DMP DJRU DPI DI DCG DE SAI SRP E-Terra GNSS INIS INSPIRE SGG RELUAT REMIS ROMPOS

More information

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA 2007 2009 COMPONENTA I - MANAGEMENT CUPRINS Mandatul Ministerului

More information

ORDIN nr din 16 septembrie 2016 EMITENT: PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2016

ORDIN nr din 16 septembrie 2016 EMITENT: PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2016 ORDIN nr. 5.194 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor

More information

Art. 3. Art. 4. Art. 5

Art. 3. Art. 4. Art. 5 GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE Nr. 1.142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva pentru perioada 2012 2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale

More information

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din Ministerul Mediului - Metodologie din 18 decembrie 2017 Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017 În vigoare de la 28

More information

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga ANEXA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIERSITAR REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PALATELOR ŞI CLUBURILOR COPIILOR Bucureşti 2006 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

More information

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI. Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI. Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009 OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU ANTREPRENORI Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive 9 noiembrie 2009 Doriţi să vă dezvoltaţi afacerea? Accesaţi FONDURI EUROPENE!!! Prin Fondurile Structurale

More information

Importanţa productivităţii în sectorul public

Importanţa productivităţii în sectorul public Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA

STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat Conducător ştiinţific Prof.

More information

RAPORT TEHNIC. Investeşte în oameni!

RAPORT TEHNIC. Investeşte în oameni! Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în

More information

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea

Manual. politicilor sociale adresat personalului de specialitate. pentru implementarea UNIUNEA EUROPEANĂ Proiect finanţat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Acest material este publicat în cadrul proiectului Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi

More information

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri Gheorghe I. RADU INFORMAŢII PERSONALE Nume Gheorghe I. Radu Adresă Telefon e-mail gh.radu@gmail.com, gh_radu@hotmail.com Naţionalitate română Data naşterii 24 iunie 1951 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada

More information

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A.

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Obiectivele prezentării Medicina muncii. Noua strategie

More information

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara Abstract: In this work I discuss the general topic of educational

More information

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU REGLEMENTARI UE - EMAS Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un

More information

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992 ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor *) - Republicare Forma sintetică la data 03-mai-2008. Acest

More information

Asociaţia obştească Tinerii pentru dreptul la viaţă (TDV)

Asociaţia obştească Tinerii pentru dreptul la viaţă (TDV) Activităţi / proiecte realizate: XXIII. Consolidarea resurselor umane şi financiare necesare pentru buna dezvoltare a sectorului societăţii civile din R. Moldova implicat în activităţi de voluntariat Perioada

More information

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA RECTORAT CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA Craiova, 2011 Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova 3 Reglementări generale... 4 Preambul... 4 Definiţii şi prescurtări...

More information

ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul sănătăţii

ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul sănătăţii ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării

More information

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire 1 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea şi reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea

More information

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1

VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1 VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV-Faza 1 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

PLAN STRATEGIC UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

PLAN STRATEGIC UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA PLAN STRATEGIC 2016-2020 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA CUPRINS I. Universitatea şi mediul ei de inserţie o analiză de context... 1 1. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în prezent... 1 2. Context

More information

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005. CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile

More information

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014 ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate

More information

MOLDOVA GESTIONAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE ŞI A SĂNĂTĂŢII AGRICOLE: PLAN DE ACŢIUNI

MOLDOVA GESTIONAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE ŞI A SĂNĂTĂŢII AGRICOLE: PLAN DE ACŢIUNI Departamentul Agricultura şi Dezvoltarea Rurală Regiunea Europa şi Asia Centrală Banca Mondială MOLDOVA GESTIONAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE ŞI A SĂNĂTĂŢII AGRICOLE: PLAN DE ACŢIUNI Document al Băncii Mondiale

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 27 septembrie 2016 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 27.09.2016 În vigoare de la 14 octombrie 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

Curriculum vitae Europass Informaţii personale

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume MOLDOVAN, Nicolaie Adresă(e) Str. Iuliu Maniu, Nr. 39, 517244, Sat Șeușa, Comuna Ciugud, jud. Alba Telefon(oane) +40 / 258 / 813 928 Mobil:

More information

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Guvernul României Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor

More information

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*)

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*) LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare*) CAPIT OLUL I: Autorizarea executării lucrărilor de construcţii Art. 1 (1) Executarea lucrărilor de

More information

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 0 GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 2007 1 INTRODUCERE Asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala prioritate europeana

More information

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul Guvernul României - Ordonanţă nr. 39/2000 din 30 ianuarie 2000 Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul În

More information

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor,

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor, Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

Autori: Psih. Gyorgy GASPAR- SPAS Satu Mare As. Soc. Diana RUS SCHUPLER- SPAS Satu Mare

Autori: Psih. Gyorgy GASPAR- SPAS Satu Mare As. Soc. Diana RUS SCHUPLER- SPAS Satu Mare Rolul echipei multidisciplinare în: 1. prevenirea separării copilului de familia sa; 2. reintegrarea eficientă în familia naturală a copiilor care au beneficiat de o măsură de protecţie specială. Autori:

More information

Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AVIZAT CP. APROBAT CA.. Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2015-2019 CUPRINS I. Argument; Scurt istoric

More information

Oportunităţi de finanţare pentru start-up-uri în domeniul turistic şi/sau dezvoltarea activităţilor turistice

Oportunităţi de finanţare pentru start-up-uri în domeniul turistic şi/sau dezvoltarea activităţilor turistice Oportunităţi de finanţare pentru start-up-uri în domeniul turistic şi/sau dezvoltarea activităţilor turistice CUPRINS 1. Surse de finanţare publice (fonduri guvernamentale, fonduri structurale, alte fonduri

More information

România şi Strategia Europa Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020

România şi Strategia Europa Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020 România şi Strategia Europa 2020 Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020 Departamentul pentru Afaceri Europene Bucureşti, martie 2011

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Alistar Teodor Victor Telefon(oane) 021/317 71 70 Mobil: 0721 093 424 Fax(uri) 021/317 71 72 E-mail(uri) victor.alistar@transparency.org.ro

More information

STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE ŞI COMUNICARE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE ŞI COMUNICARE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA STUDIUL NAŢIONAL PRIVIND SISTEMUL DE ÎNREGISTRARE ŞI COMUNICARE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Publicat in cadrul Proiectului O mai bună securitate şi sănătate în

More information

Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998. Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/ ,

Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998. Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/ , Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998 LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică (la data 01-Oct-2011 Actul modificat de Art. 89, punctul 1. din

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU Str. Decebal 12, 510093 Alba Iulia Tel.: (+ 40) 258-818616 (+ 40) 258-815622 Fax: (+ 40) 258-818613 Internet: www.adrcentru.ro e-mail: office@adrcentru.ro FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ

More information

TINERII GRUP EXPUS RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ: ANALIZAREA FACTORILOR CARE LE ÎNGREUNEAZĂ SITUAŢIA PE PIAŢA MUNCII ŞI ÎN EDUCAŢIE 1

TINERII GRUP EXPUS RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ: ANALIZAREA FACTORILOR CARE LE ÎNGREUNEAZĂ SITUAŢIA PE PIAŢA MUNCII ŞI ÎN EDUCAŢIE 1 TINERII GRUP EXPUS RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ: ANALIZAREA FACTORILOR CARE LE ÎNGREUNEAZĂ SITUAŢIA PE PIAŢA MUNCII ŞI ÎN EDUCAŢIE 1 IONELA IONESCU Articolul de faţă se concentrează pe prezentarea/analizarea

More information

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi

More information

Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor

Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor Indicatorul ediţiilor şi reviziilor Nr. crt. Pag Capitol/ Subcapitol Cap. 3,4,5,6,7 Descrierea modificării 1. Prezenta procedură s-a actualizat

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Şerban Cantacuzino AL JUDEŢULUI PRAHOVA

More information

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi Analiza Ordin 1.503/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la A-A Absorbţie (capacitate de absorbţie) absorption capacity Capacitatea unei ţări sau organizaţii de a folosi eficient asistenţa financiară primită. Gradul de absorbţie a fondurilor disponibile prin Programul

More information

LICEUL TEHNOLOGIC SAVIRSIN JUD:ARAD PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII

LICEUL TEHNOLOGIC SAVIRSIN JUD:ARAD PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII LICEUL TEHNOLOGIC SAVIRSIN JUD:ARAD PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII 2015-2019 ECHIPA DE ELABORARE 1. PROF. VESA NICOLAE director 2. PROF. SPINANT RAMONA- consilier educativ 3. PROF. SUCIU LILIANA - responsabil

More information

Politica de coeziune

Politica de coeziune Uniunea Europeană Politica de coeziune Politica de coeziune 2014 2020 Investiţii în creştere economică şi ocuparea forţei de muncă http://ec.europa.eu/inforegio Cuprins 1 Propunerile legislative privind

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE

Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE Documente programatice } Planul Naţional de Dezvoltare PND 2007-2013 } Cadrul Strategic

More information

Locul de muncă Inspectoratul Școlar Județean Iași Inspector școlar pentru discipline tehnice, începând cu

Locul de muncă Inspectoratul Școlar Județean Iași Inspector școlar pentru discipline tehnice, începând cu Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa Valea Lupului, Str.M. Viteazu, nr. 2, jud. Iași Telefon 0232219809; 0743134445 E-mail rodumiro@yahoo.com Cetăţenia ROMÂNĂ Data naşterii

More information

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii Acte normative, regulamente, instrucţiuni

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ORDIN pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau

More information

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 I. Cadrul legal, definiţii şi principii privind confidenţialitatea datelor statistice Prezentele norme au fost elaborate în scopul asigurării

More information

STRATEGIA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

STRATEGIA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI STRATEGIA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 2014-2020 ECHIPA DE ELABORARE: - prof. dr. Ion Popa coordonator; - prof. dr. Armenia Androniceanu; - prof. dr. Iulian Braşoveanu; - prof. dr. Constantin

More information

CĂTRE O NOUĂ POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ. Slow Food Policy Paper on CAP

CĂTRE O NOUĂ POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ. Slow Food Policy Paper on CAP CĂTRE O NOUĂ POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ Slow Food Policy Paper on CAP RO Către o nouă Politică Agricolă Comună Datorită modului în care a fost concepută şi gestionata până în prezent, Politica Agricolă Comună

More information

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE)

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE) REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE)

More information

Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare

Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Teoria Educaţiei Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare etwinning Ghid pentru profesori Bucureşti 2009 Autori: Simona Velea (coord.),

More information

PLAN MANAGERIAL AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

PLAN MANAGERIAL AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE LICEUL RADU PETRESCU Prundu-Bargaului NR. PLAN MANAGERIAL AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE AN ŞCOLAR 2016 2017 AVIZAT: DIRECTOR PROF. NEUC CONSTANTA MARIA PROFESOR DOCUMENTARIST: SBIRCEA PAULA

More information

CREŞTEREA BOVINELOR PENTRU CARNE ÎN SISTEM ECOLOGIC

CREŞTEREA BOVINELOR PENTRU CARNE ÎN SISTEM ECOLOGIC CREŞTEREA BOVINELOR PENTRU CARNE ÎN SISTEM ECOLOGIC Orice reproducere, chiar şi parţială, a acestei lucrări este interzisă fără acordul autorilor CUPRINS INTRODUCERE Modulul I. MANAGEMENTUL FERMEI ECOLOGICE

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp

Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp Economie teoretică şi aplicată Volumul XVIII (2011), No. 1(554), pp. 76-111 Reforma procesului politicilor publice naţionale sub imboldul europenizării. Modificări realizate în plan instituţional şi legislativ

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

2011-prezent conf. univ. dr., membru în Consiliul Departamentului de Economie

2011-prezent conf. univ. dr., membru în Consiliul Departamentului de Economie Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume BAN, Olimpia-Iuliana Adresă(e) Telefon(oane) Personal: 0359422506 Serviciu: 0259408410 E-mail(uri) oban@uoradea.ro, olimpiaban2008@gmail.com,

More information

PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND MONITORIZAREA ŢINUTEI VESTIMENTARE A ELEVILOR ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI. Cod: P.O. 21 PROCEDURA OPERATIONALĂ

PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND MONITORIZAREA ŢINUTEI VESTIMENTARE A ELEVILOR ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI. Cod: P.O. 21 PROCEDURA OPERATIONALĂ Pagina 1 din 8 Nr..../... P.O. 21 NUMELE ŞI PRENUMELE DATA SEMNĂTURA ELABORAT MOCANU ECATERINA 16.09.2013 VERIFICAT APROBAT CONSTANTINESCU ION CONSTANTINESCU ION 17.09.2013 18.09.2013 REGIM DE APLICARE

More information

Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat

Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat Autori: Sergiu Dan ABĂCIOAIE Gabriela Liliana CIOBANU Ruxandra Liana LIXANDRU

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Guvernul României adopta prezenta hotărâre. HOTĂRÂRE nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comercianţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002 Data intrarii in

More information