ANUNŢ. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN,,General de brigadă ANTON BERLESCU BIHOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ANUNŢ. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN,,General de brigadă ANTON BERLESCU BIHOR"

Transcription

1 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN,,General de brigadă ANTON BERLESCU BIHOR Nesecret Exemplar UNIC ANUNŢ În conformitate cu prevederile articolului 40 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Anexei nr. 3 din Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor organizează concurs, prin încadrare directă, în vederea ocupării postului vacant de Subofiţer casier principal, Financiar. Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege. Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale, la o dată ce va fi comunicată candidaţilor, prin publicare pe internet. Lista cu candidaţii declaraţi inapt la evaluarea psihologică va fi publicată pe pagina de internet unităţii. Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească cumulativ şi următoarele criterii specifice: a) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs. (2) Verificarea cerinţelor prevăzute la lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale. Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc şi următoarele criterii specifice: a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs. d) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează concurs. Verificarea cerinţei prevăzute la lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale. Telefon /fax : 0259/430673/0259/476039, Interior: 24535, 24557, Oradea, strada Universitatii, nr. 2, jud. Bihor 1/7

2 Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace. Candidaţii care au fost declaraţi "admis" la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu pot să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic. Condiţii conform fişei postului: pregătirea necesară ocupantului postului: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; pregătire de specialitate: cel puţin studii postliceale sau cursuri de specializare / perfecţionare / alte cursuri în domeniul economic, numai dacă pregătirea de bază nu are profil economic,în funcţie de pregătirea în specialitate a ocupantului postului. alte cunoştinţe: : în domeniul utilizării PC (Microsoft Office) şi cunoştinţe generale financiarcontabile; aptitudini şi abilităţi necesare: - aptitudine numerică, capacitate de înţelegere şi operare cu conţinuturi numerice, realizare rapidă şi corectă a calculelor matematice, identificarea soluţiilor de rezolvare a problemelor - dezvoltare bună; - aptitudine generală de învăţare, asimilarea de informaţii noi, analiza, interpretarea şi aplicarea reglementărilor specifice domeniului economico-financiar, contabil şi fiscal - dezvoltare bună; - aptitudine verbală, capacitatea de înţelegere, operare şi combinare a conţinuturilor economice verbale sau scrise - dezvoltare bună; - aptitudinea de percepţie, atenţie la detalii şi organizare în activitatea specifică - dezvoltare bună; - rapiditate în reacţii, capacitatea de identificare a alternativelor, capacitatea a lucra cu supervizare redusă, precum şi sub presiunea timpului - dezvoltare bună; - abilităţi de utilizare a staţiilor de lucru şi a softurilor specifice domeniului, pentru realizarea lucrărilor necesare - dezvoltare bună. Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant prin rechemare în activitate, încadrare directă conţine următoarele documente: a) cererea de înscriere şi CV; b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului; f) cazierul judiciar; g) o fotografie color 9x12 cm; h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI; i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare Notă: În cazul actelor prevăzute în copie se va prezenta şi originalul acestora în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalul. I. TEMATICA DE STUDIU TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU¹ 1. Principii generale. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. Economia şi finanţele publice (Constituţia României) 2. Dispoziţii generale. Organizarea şi conducerea Jandarmeriei Române. Atribuţiile Jandarmeriei Române. Personalul Jandarmeriei Române. Drepturi şi obligaţii. Asigurarea materială şi financiară. Dispoziţii finale şi tranzitorii. (Legea nr. 550/ 2004 privind organizarea si funcţionarea Jandarmeriei Române) Telefon /fax : 0259/430673/0259/476039, Interior: 24535, 24557, Oradea, strada Universitatii, nr. 2, jud. Bihor 2/7

3 3. Dispoziţii generale. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare. Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare. Aprecierea, încadrarea şi promovarea în funcţie a cadrelor militare. Limitele de vârstă şi stagiile minime în grad. (Legea nr. 80 din 1995 privind statutul cadrelor militare) 4. Dispoziţii generale. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor, măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare. Reguli generale privind evidenta, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate. (Hotărâre nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România) 5. Dispoziţii generale. Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar. Acordarea de avansuri în numerar şi decontarea lor. Evidenţa şi păstrarea numerarului. Controlul respectării disciplinei de casă. (Decretul nr. 209 din 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste) 6. Definiţii. Operaţiuni derulate prin trezoreria statului. Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului. (Ordonanţa de Urgenţă nr. 146 din 2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului) 7. Norme de aplicare referitoare la operaţiunile derulate prin trezoreria statului. Norme de aplicare referitoare la administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului. (Norme metodologice din 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului) 8. Utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului şi a ordinului de plată multiplu electronic. (Ordin nr. 246 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) precum şi Norme metodologice din 2005 privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)) 9. Formulare tipizate: chitanţa, registru pentru evidenta numerarului manipulat de personalul casieriei, jurnal de casă, foaie de vărsământ-chitanţa, (codurile din Ordinul nr din 1995 privind Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi de sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară) 10. Formularul Carnet de cecuri pentru ridicare numerar (Ordinul nr din 2014 privind modificarea formularului "Carnet de cecuri pentru ridicare numerar", cod /TS) 11. Dispoziţii generale. Condiţii privind angajarea gestionarilor. Garanţii. Răspunderi. Dispoziţii tranzitorii şi finale. (Legea nr. 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice) 12. Dispoziţii generale. Răspunderea materială. Stabilirea şi recuperarea pagubelor. (Ordonanţa nr. 121 din 1998 privind răspunderea materiala a militarilor) 13. Instrucţiuni privind dispoziţiile generale, răspunderea materială precum şi pentru stabilirea şi recuperarea pagubelor (Instrucţiuni nr. 114 din 2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne ) 14. Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare si legale (Ordinul nr din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale) 15. Dispoziţii generale. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul bugetar. Finanţele instituţiilor publice (Legea nr. 500 din 2002 privind finanţele publice) 16. Dispoziţii generale. Organizarea şi conducerea contabilităţii. Registrele de contabilitate. Situaţii financiare. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice. Contravenţii şi infracţiuni (Legea nr. 82 din 1991 a contabilităţii) 17. Dispoziţii generale. Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare. Prevederi referitoare la elementele de bilanţ. (Anexa la Ordinul nr din 2005 pentru aprobarea Telefon /fax : 0259/430673/0259/476039, Interior: 24535, 24557, Oradea, strada Universitatii, nr. 2, jud. Bihor 3/7

4 Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia) 18. Reguli şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne: Reguli generale. Reguli privind contabilitatea bunurilor. Dispoziţii finale. (Ordin nr. 126 din 2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne) 19. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile. Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile (Ordin nr din 2015 privind documentele financiar-contabile, Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2) 20. Dispoziţii generale. Dispoziţii privind controlul financiar preventiv. Dispoziţii comune (Ordonanţa nr. 119 din 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv) 21. Dispoziţii generale. (Anexa 1 la Ordinul nr. 923 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventive propriu) 22. Norme metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Ordinul nr. 187 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, art. 1-18) 23. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Dispoziţii generale. Salarizarea. Alte dispoziţii. Dispoziţii tranzitorii şi finale. Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională (Lege-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cap. I, II, III şi IV precum şi Anexa 6 Familia ocupaţională de funcţii bugetare Apărare, ordine publică şi securitate naţională ) 24. Măsuri fiscal-bugetare în anii 2017 şi 2018 şi prorogarea unor termene (Ordonanţă de Urgenţă nr. 90 din 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene) 25. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării. Indemnizaţia de delegare şi de detaşare. Cheltuieli de transport. Cheltuieli de cazare. Alte situaţii specifice. Cheltuieli de transport în cadrul localităţii. Dispoziţii finale. (Hotărârea Guvernului nr din 2006 privind drepturile si obligaţiile personalului, autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului 26. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (Anexa la Ordinul nr din 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii) 27. Norme metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor: Dispoziţii generale. Organizarea inventarierii bunurilor materiale. Executarea inventarierii patrimoniului. Stabilirea rezultatelor inventarierii. Finalizarea şi raportarea rezultatelor inventarierii. Dispoziţii finale. Anexa la norme metodologice. (Ordin nr. 231 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor) 28. Reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice (Ordin nr. 86 din 2005 pentru reglementarea datei plaţii salariilor la instituţiile publice) 29. Condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul M.A.I. care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează (Ordin nr. 4 din 2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează) Telefon /fax : 0259/430673/0259/476039, Interior: 24535, 24557, Oradea, strada Universitatii, nr. 2, jud. Bihor 4/7

5 II. BIBLIOGRAFIE: 1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991, Titlul I, Titlul II şi Titlul IV; 2. LEGEA nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea si funcţionarea Jandarmeriei Române, cap. I, cap. II, cap. III, cap. IV, cap. V, cap. VI; 3. LEGEA nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare: cap. I, cap. II, cap. IV, cap. VI şi cap. VIII; 4. HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România (Anexa 1 - cap. I, cap. II şi cap. III); 5. DECRETUL CONSILIULUI DE STAT nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste (Anexa 1 - cap. I, cap. II, cap. III, cap. IV şi cap. V) 6. ORDONANTA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului: cap. I, cap. II şi cap. III; 7. NORME METODOLOGICE ale MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE din 19 septembrie 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 referitoare la cap. I, cap. II şi cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/ ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr. 246 din 4 martie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) Şi NORMELE METODOLOGICE din 4 martie 2005 privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) 9. ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr din 2 octombrie 1995 privind Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si altor obligaţii, precum şi al celor care privesc activităţile de trezorerie, bugetară, de control şi de sancţionare a contravenţiilor la normele legale privind disciplina financiară (ANEXA 1a şi ANEXA 1b ) - Formulare tipizate: chitanţa, registru pentru evidenta numerarului manipulat de personalul casieriei, jurnal de casă, foaie de vărsământ-chitanţa, (codurile ) 10. ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr din 29 decembrie 2014 privind modificarea formularului "Carnet de cecuri pentru ridicare numerar", cod /TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr / LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice cap. I, cap. II, cap. III, cap. IV şi cap. V. 12. ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materiala a militarilor - cap. I, cap. II şi cap. III. 13. INSTRUCTIUNILE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE nr. 114 din 22 iulie 2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne. referitoare la cap. I, cap. II şi cap. III din ORDONANŢA DE GUVERN nr. 121 din 28 august ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale: ANEXA LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice: cap. I, cap. II, cap. III şi cap. IV. 16. LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii: cap. I, cap. II, cap. III, cap. IV, cap. V, cap. VI. 17. Anexa la ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia - cap. I, cap. II şi cap. III) Telefon /fax : 0259/430673/0259/476039, Interior: 24535, 24557, Oradea, strada Universitatii, nr. 2, jud. Bihor 5/7

6 18. Anexa la ORDINUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE nr. 126 din 19 august 2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cap. I, cap. II şi cap. III. 19. ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, Anexa nr. 1, NORME GENERALE din 5 noiembrie 2015, de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile şi Anexa nr. 2, NORME SPECIFICE din 5 noiembrie 2015 de utilizare a documentelor financiar-contabile. 20. ORDONANTA GUVERNULUI nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv: cap. I, cap. II şi cap. III. 21. Anexa 1 la ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr. 923 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventive propriu Dispoziţii generale. 22. ORDINUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE nr. 187 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, art LEGEA nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cap. I, cap. II, cap. III şi cap. IV precum şi ANEXA 6 FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ. 24. ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene: cap. I. 25. HOTARÂREA GUVERNULUI nr din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului - cap. I, cap. II, cap. III, cap. IV, cap. V, cap. VI şi cap. VII. 26. Anexa la ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 27. Anexa la ORDINUL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor: cap. I, cap. II, cap. III, cap. IV, cap. V, cap. VI şi anexa la norme metodologice. 28. ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr. 86 din 28 ianuarie 2005 pentru reglementarea datei plaţii salariilor la instituţiile publice. 29. ORDINUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE nr. 4 din 23 ianuarie 2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. * Se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările intervenite. * Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. * Candidaţii înscrişi la concurs vor fi planificaţi la testarea psihologică şi vor fi anunţaţi în timp util pentru susţinerea testării psihologice, prin grija Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor; Candidaţii care solicită înscrierea la concurs pot depune cererea de înscriere până la data de ora după cum urmează : - personal la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor - str. Universităţii nr. 2, Oradea, judeţul Bihor. - în format electronic, scanată, la adresa de internet: - prin fax, la nr. 0259/ Cererea de înscriere va fi însoţită, obligatoriu, de copii ale documentelor care atestă studiile impuse de cerinţele postului. Dosarul de recrutare, va fi depus personal, în volum complet la serviciul menţionat anterior, până la data de , ora 14:00. Telefon /fax : 0259/430673/0259/476039, Interior: 24535, 24557, Oradea, strada Universitatii, nr. 2, jud. Bihor 6/7

7 GRAFICUL ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI Concursul se va desfăşura în data de la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bihor, situat în str. Universităţii nr. 2, Oradea, judeţul Bihor, iar unica probă de concurs o constituie susţinerea testului scris, respectiv rezolvarea unui test grilă după următorul grafic: Întrunirea comisiei: ora 12:00 Instructajul candidaţilor: ora 12:10 Desfăşurarea testului scris: începând cu ora 12:30 Corectarea testelor şi afişarea grilei de apreciere: la finalizarea concursului Depunerea eventualelor contestaţii: în termen de 24 ore de la afişare Afişarea rezultatelor eventualelor contestaţii: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: în funcţie de existenţa/inexistenţa unor eventuale contestaţii, la expirarea termenului de depunere/soluţionare a acestora. Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare a probei de concurs este de minimum 7,00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu pe subiecte profesionale. Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor, telefon 0259/430770, de luni până vineri, între orele La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute în prezentul anunţ şi al căror dosar de recrutare este complet şi corect întocmit! Candidaţii, vor fi planificaţi la evaluarea psihologică prin grija Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor. Candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate. Anunţul este publicat pe site-ul instituţiei şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de Telefon /fax : 0259/430673/0259/476039, Interior: 24535, 24557, Oradea, strada Universitatii, nr. 2, jud. Bihor 7/7

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005. CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ORDIN pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

CUPRINS Capitolul 1 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 11

CUPRINS Capitolul 1 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 11 CUPRINS Capitolul 1 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 11 1.1 Locul instituţiilor publice în economia naţională... 11 1.2 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 15 1.3

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ COD: PO-19. Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Data :

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ COD: PO-19. Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Data : Pagina : 1 din 11 Exemplar NR : Nume : Funcţia : Semnătura : Elaborat Verificat Aprobat Ardelean Găitan Adrian Chirilaş Tiberiu Gheorghe Daniel Constantin Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Secretar

More information

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire 1 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea şi reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea

More information

6.1. DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET

6.1. DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET 6.1. DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET Art. 37 Obiect de activitate 1. Direcţia Financiar Contabilitate, Buget are ca obiect de activitate organizarea, coordonarea şi execuţia activităţilor financiare,

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD PO.DE.03

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD PO.DE.03 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD 1.LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI ELABORAT

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. ORDIN Nr. 5370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI

More information

Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006

Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006 Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006 LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale Forma sintetică la data 10-Jun-2016. Acest act a fost creat utilizand

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3 Pag. 1 / 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr. Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga ANEXA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIERSITAR REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PALATELOR ŞI CLUBURILOR COPIILOR Bucureşti 2006 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

More information

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81

Anexa nr.1. contul 184 Active financiare depreciate la recunoașterea inițială. 1/81 Anexa nr.1 Modificări și completări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale

More information

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ Anexa nr. 3a UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407;

More information

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public ANEXĂ Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice

More information

MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL Lectiile 1 si 2 1. SISTEMUL CONTABIL SURSĂ ESENŢIALĂ DE INFORMAŢII PENTRU MANAGEMENTUL FINANCIAR-CONTABIL Introducere Economia de piaţă presupune existenţa unei legislaţii

More information

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS

ACCOUNTING TREATMENT OF REVENUES GENERATED AND EXPENDITURES INCURRED BY THE NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS TRATAMENTUL CONTABIL AL VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR ORGANIZAŢIILOR NECOMERCIALE Prof. univ., dr. hab. Alexandru NEDERIŢA, ASEM Conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM Veniturile şi cheltuielile constituie

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri Gheorghe I. RADU INFORMAŢII PERSONALE Nume Gheorghe I. Radu Adresă Telefon e-mail gh.radu@gmail.com, gh_radu@hotmail.com Naţionalitate română Data naşterii 24 iunie 1951 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada

More information

DISPOZIŢIA NR. 81 Din privind aprobarea Instrucţiunilor pentru circuitul documentelor neclasificate în cadrul Primăriei comunei Copăcel

DISPOZIŢIA NR. 81 Din privind aprobarea Instrucţiunilor pentru circuitul documentelor neclasificate în cadrul Primăriei comunei Copăcel JUDEŢUL BIHOR COMUNA COPĂCEL PRIMAR România, jud. Bihor, nr.176/a Tel.0259/313598; Fax:0259/313598 www.primaria-copacel.ro primaria.copacel@cjbihor.ro DISPOZIŢIA NR. 81 Din 12.04.2010 privind aprobarea

More information

Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998. Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/ ,

Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998. Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/ , Pag. 1 din 6 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 213/1998 LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică (la data 01-Oct-2011 Actul modificat de Art. 89, punctul 1. din

More information

Ordinul 1503/2017 M.Of din 28-dec-2017

Ordinul 1503/2017 M.Of din 28-dec-2017 ORDIN nr. 1503 din 18 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor

More information

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului Începând cu al doilea exerciţiu financiar, formatele bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi al contului de profit şi pierdere sunt cele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva

More information

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA din BUCUREȘTI. Secţiunea 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA din BUCUREȘTI. Secţiunea 1 Aprobat, Secţiunea 1 Metodologie U.M.F. Carol Davila din Bucureşti privind admiterea la studii universitare de doctorat în anul universitar 2017 2018 la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila"

More information

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 I. Cadrul legal, definiţii şi principii privind confidenţialitatea datelor statistice Prezentele norme au fost elaborate în scopul asigurării

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Regulament nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Şerban Cantacuzino AL JUDEŢULUI PRAHOVA

More information

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Guvernul României Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor

More information

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A.

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Obiectivele prezentării Medicina muncii. Noua strategie

More information

ORDIN nr din 16 septembrie 2016 EMITENT: PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2016

ORDIN nr din 16 septembrie 2016 EMITENT: PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2016 ORDIN nr. 5.194 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor

More information

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar

Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar Precizări metodologice cu privire la evaluarea inińială/ predictivă la disciplina limba engleză, din anul şcolar 11-1 Pentru anul şcolar 11-1, la disciplina limba engleză, modelul de test inińial/ predictiv

More information

Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor,

Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, a prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul Guvernul României - Ordonanţă nr. 39/2000 din 30 ianuarie 2000 Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul În

More information

D I S P O Z I Ţ I E:

D I S P O Z I Ţ I E: R O M Â I A JUDEŢUL VRA CEA PRIMĂRIA COMU EI PĂULEŞTI P R I M A R D I S P O Z I Ţ I E de organizare şi funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei PĂULE TI, județul Vrancea PRIMARUL

More information

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR Pag. 1 / 17 PROCEDURA GENERALĂ Nr. exemplare: 6 Ediţia: a I -a Nr. pagini: 17 PRIVIND Data intrării în vigoare: 10.10.2013 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNÃTURA ELABORAT PROF. MUSAT CRISTIANA Membru

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul sănătăţii

ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrul sănătăţii ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării

More information

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU REGLEMENTARI UE - EMAS Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

Constantin TOMA CONTABILITATE FINANCIARĂ. Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită

Constantin TOMA CONTABILITATE FINANCIARĂ. Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită Constantin TOMA CONTABILITATE FINANCIARĂ Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită Referenți științifici: Prof. univ. dr. Emil HOROMNEA Prof. univ. dr. Neculai TABĂRĂ Tehnoredactare computerizată: Conf. univ.

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada , a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada , a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.

More information

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014 ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate

More information

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din Ministerul Mediului - Metodologie din 18 decembrie 2017 Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017 În vigoare de la 28

More information

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ PENTRU FORMARE ŞI ACORDARE SUBVENŢII

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ PENTRU FORMARE ŞI ACORDARE SUBVENŢII Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritara 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANUL OPERAŢIONAL PE 2010 CUPRINS 1. MISIUNEA 2. CURSANŢI 3. RESURSE UMANE 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

More information

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor,

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor, Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Cod: P.O. 02 Pagina 1 din 44 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/

More information

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi Analiza Ordin 1.503/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru

More information

STANDARD OCUPAŢIONAL

STANDARD OCUPAŢIONAL STANDARD OCUPAŢIONAL Ocupaţia : STIVUITORIST Domeniul : Instalaţii de ridicat şi transportat Cod COR: 833403 Cod N.C: 8334.1.1 8334.1.2. 2004 Iniţiator de proiect : COMPLEXUL DE INVATAMANT S.R.L. Bucureşti

More information

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Anexă la Ordinul m.a.d.r. nr. 468 / 2013 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE PARTEA I ROLUL ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii ` Bucureşti, 07.03.2012 Plx. 715/2010 Nr. 23/334/2010 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL

More information

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE Str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti, CUI 11318329 tel/fax: 021 315 34 40; 021 315 34 15 e-mail: office@frds.ro; website: www.frds.ro; www.granturi-corai.ro GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Guvernul României adopta prezenta hotărâre. HOTĂRÂRE nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comercianţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002 Data intrarii in

More information

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA RECTORAT CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA Craiova, 2011 Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova 3 Reglementări generale... 4 Preambul... 4 Definiţii şi prescurtări...

More information

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA CLIENTILOR,

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR, INREGISTRAREA SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA ANGAJAMENTELOR, EVIDENTA CLIENTILOR, AVANSURILOR, INREGISTRAREA SPONSORIZARILOR/DONATIILOR, EVIDENTA Cap. 1. PROCEDURA DE ACORDARE A AVANSURILOR I. Acordarea de avansuri: acte normative, documente in baza carora se acorda avansul l. Acordarea

More information

CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE CAPITOLUL III CONDUCEREA SPITALULUI CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

More information

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Ordin MS nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala

More information

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs,

Raionul Şoldăneşti la 10 mii locuitori 5,2 4,6 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 Personal medical mediu - abs, Indicatorii de bază privind sănătatea populaţiei raionului şi rezultatele de activitate a instituţiilor medico - sanitare publice Reţeaua instituţiilor medicale: -spitale republicane 17 - - - - - - -spitale

More information

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ORDIN Nr. 83*) din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a

More information

GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI

GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Strada Panduri, nr. 57 Cod poştal 925.300 Tel/Fax 0243.257.796 Fax 0243.255.469 e-mail gs_sf_ecaterina_urziceni@yahoo.com Nr. 4636 / 28.09.2009 FIŞA INDIVIDUALĂ A

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului. Universitatea din Pitesti

Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului. Universitatea din Pitesti Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului Universitatea din Pitesti 2011-0 - CUPRINS PARTEA I: CARTA UNVERSITĂŢII CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE pagina 3 Preambul; Istoric; Statut; Identificare;

More information

Art. 3. Art. 4. Art. 5

Art. 3. Art. 4. Art. 5 GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE Nr. 1.142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva pentru perioada 2012 2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012 2014 pentru implementarea Strategiei naţionale

More information

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/06.2014 Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate

More information

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992 ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor *) - Republicare Forma sintetică la data 03-mai-2008. Acest

More information

Regulamentul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei-Bucureşti SD-ETTI-B

Regulamentul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei-Bucureşti SD-ETTI-B Regulamentul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei-Bucureşti SD-ETTI-B 2012 Cuprins 1 Principii generale. 2 2 Organizarea şi funcţionarea SD-ETTI-B.....2

More information

Perioada Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar Disciplina Medicină de Urgenţă (Şef Disciplină) Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar Disciplina Medicină de Urgenţă (Şef Disciplină) Activităţi şi responsabilităţi principale Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CIMPOESU CARMEN DIANA Adresă(e) Iasi, str. Spancioc nr.21 Telefon(oane) Fix: 0232276190 Mobil: 0722 387670 Fax(uri) E-mail(uri) dcimpoiesu@yahoo.com

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Proiect BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI REGULAMENT Nr... din../../2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare Având în vedere

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE CJT

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE CJT ANEXA NR.1 ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE CJT Compartimentul Administrator Public Administratorul public este în subordinea directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi poate exercita,

More information

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA 2007 2009 COMPONENTA I - MANAGEMENT CUPRINS Mandatul Ministerului

More information

ORDIN nr din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a

ORDIN nr din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL BIBLIOTECĂ Aprobat in Sedinta de Birou Senat din 30 nov. 2010 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

More information

ORDIN Nr. 1117/2170 din 17 august 2010

ORDIN Nr. 1117/2170 din 17 august 2010 ORDIN Nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea

More information

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii Pl.x715/24.11.2010 23/334/2010 26.11.2010 A M E N D A M E N T E PROPUSE asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei

More information

Politica antifraudă. Banca Europeană de Investiţii

Politica antifraudă. Banca Europeană de Investiţii Politica de prevenire şi descurajare a conduitei interzise în activităţile Băncii Europene de Investiţii POLITICA DE PREVENIRE ŞI DESCURAJARE A CONDUITEI INTERZISE ÎN ACTIVITĂŢILE BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII

More information

Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI

Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI Marian SIMINICĂ DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL FIRMEI Editura UNIVERSITARIA CRAIOVA 2012 Referenţi ştiinţifici: Prof. univ. dr. Lucian BUŞE Prof. univ. dr. Nicolae SICHIGEA Copyright 2012 Universitaria Toate

More information