Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului"

Transcription

1 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Unitatea de Politici Publice Revizia a IV-a, Septembrie 2011 Bulevardul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, RO, Tel.: +40 (37) , Fax. +40 (37) ,

2 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Cuprins 1. Motivaţie/Notă de fundamentare Introducere în tematica procedurală Recomandări cu privire la elaborarea unei proceduri scrise Iniţierea de proceduri scrise Proceduri de sistem (PS) Proceduri operaţionale (PO) Elaborarea primei pagini Antetul şi subsolul paginilor Conţinutul formularului de procedură Mod de redactare Paragrafe, subparagrafe Reguli de redactare Sistemul de codificare a procedurilor scrise Conţinutul procedurii Scopul Domeniul de aplicare Definiţii, abrevieri şi acronime Documente de referinţă şi conexe Descrierea procedurii Formulare Anexe Avizare şi aprobare Procedurile de sistem Procedurile operaţionale Distribuirea procedurii Procedurile de sistem Procedurile operaţionale Revizia procedurii

3 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Procedurile de sistem Procedurile operaţionale Prevederi comune Înregistrarea şi arhivarea procedurii Procedurile de sistem Procedurile operaţionale Diagrama de circuit a elaborării procedurii de sistem Diagrama de circuit a elaborării procedurii operaţionale Bibliografie Anexa 1: Model procedură de sistem (inclusiv formulare) Anexa 2: Model procedură operaţională (inclusiv formulare) Anexa 3: Model de centralizator propuneri şi observaţii Anexa 4: Lista codurilor compartimentelor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Anexa 5: Registrul procedurilor de sistem scrise la nivelul MDRT Anexa 6: Registrul procedurilor operaţionale scrise Anexa 7: Model de adresă privind consultarea direcţiilor de specialitate Anexa 8: Model de adresă privind obţinerea avizului din partea UPP, în conformitate cu OMFP 946/2005 cu completările şi modificările ulterioare. Anexa 9: Model de ordin de ministru privind aprobarea procedurilor de sistem 3

4 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 1. Motivaţie / Notă de fundamentare Acest ghid a fost creat din necesitatea realizării unei unităţi şi identităţi vizuale în ceea ce priveşte elaborarea procedurilor operaţionale şi de sistem din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Menţionăm că structura acestui ghid nu este una exhaustivă, ci conţine elementele minimale ale unei proceduri, în conformitate cu actele normative în vigoare. Acolo unde se consideră necesar, pot fi adăugate părţi suplimentare. Baza legală care fundamentează acest manual este reprezentată de: Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial nr. 799 din 12 noiembrie 2003; Ordinul Ministrului Finanţelor Publice (OMFP) nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi completat prin OMFP nr din 22 august 2006 şi OMFP nr din 24 februarie 2011, republicat în Monitorul Oficial nr. 469 din 5 iulie 2011; Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (OMDRL) nr. 736 din 21 septembrie 2009 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Grupului de management şi a subgrupurilor tehnice de management, cu completările ulterioare, modificat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului (OMDRT) nr din 7 iunie Controlul intern este un nou tip de management adoptat şi implementat la nivelul administraţiei publice europene. Cartea Albă a reformei manageriale în cadrul serviciilor Comisiei Europene defineşte CI ca fiind totalitatea politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de managementul instituţiei, pentru a asigura: Atingerea obiectivelor organizaţiei în mod eficient şi eficace; Respectarea regulamentelor externe, a politicilor interne şi a principiilor de management. Potrivit OG nr. 119/1999, controlul intern este definit ca ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea unui sistem de control managerial intern, responsabilii din orice entitate publică au la dispoziţie un instrumentar de control intern (MEF 2005: 4) ce cuprinde următoarele elemente: obiectivele, mijloacele, sistemul informaţional, organizarea, controlul şi procedurile. 4

5 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Aplicabilitate şi mod de lucru Ţinând cont de faptul că în acest moment Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului gestionează programe cu finanţare europeană sau finanţate de către alte organizaţii internaţionale, care impun aspecte procedurabile prestabilite cu rigurozitate, acest manual va fi utilizat: în elaborarea de noi proceduri, pentru toate direcţiile care nu gestionează programe finanţate din fonduri externe. în momentul reactualizării procedurilor deja existente, pentru toate direcţiile, în lipsa unor prevederi externe aplicabile. De asemenea, în scopul realizării unei identităţi vizuale şi a unei unităţi prevăzute în OMFP 946/2005, republicat, recomandăm ca elementele minimale de structură prevăzute în Ordinul menţionat să fie respectate. 2. Introducere în tematica procedurală 2.1. Definiţie Procedura = totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi (algoritmul), metodelor de lucru stabilite şi regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii 1. Procedura trebuie înţeleasă ca un set de instrucţiuni scrise care fundamentează o acţiune sau activitate repetitivă din instituţia publică (US EPA 2007: 1). Manualul de proceduri cuprinde mai multe proceduri care se aplică aceluiaşi domeniu de activitate. Dacă o procedură prezintă paşii ce trebuie urmaţi într-o activitate repetitivă, un manual de proceduri trebuie să ofere imaginea unitară a unui întreg domeniu de activitate. Elaborarea şi implementarea procedurilor reprezintă o parte integrată a unui sistem al calităţii de succes, deoarece conferă angajaţilor informaţii utile pentru activitatea zilnică şi facilitează realizarea obiectivelor. Foarte important este faptul că, deşi managerul unităţii este cel care iniţiază elaborarea unei proceduri, scopul acesteia trebuie să fie crearea unui document care să fie uşor de citit (să nu conţină elemente din limbajul de lemn), inteligibil şi util tuturor celor care îl aplică. De asemenea, o procedură foarte bine formulată va fi un eşec, dacă aceasta nu este şi aplicată în practică. O procedură nu este un alt element de birocratizare excesivă, ci, contrar acestei afirmaţii, este un instrument care facilitează realizarea activităţilor uzuale cât mai rapid, corect şi eficient posibil ( red-tape smart-tape 2 ). 1 OMFP nr. 946 din 4 iulie 2005, modificat şi republicat şi Îndrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice MEF, p Red-tape este utilizat în sens peiorativ pentru caracterizarea unei situaţii cu reglementări excesive sau conformităţi rigide faţă de reguli oficiale, adesea sinonim cu birocraţie excesivă; în dorinţa de a diminua efectele red-tape a luat naştere smart-tape, reprezentând iniţiativele şi acţiunile pentru îmbunătăţirea eficienţei în relaţia administraţiei publice cu cetăţenii şi agenţii economici (sinonim cu simplificare administrativă ). 5

6 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 2.2. Accepţiuni ale termenului a. norme metodologice = instrucţiuni ale instituţiei publice pentru punerea în aplicare a unor reglementări de rang superior; b. metode de lucru şi proceduri formalizate sunt specifice fiecărei instituţii şi constituie obiectul sistemului de control managerial intern, respectiv al standardului nr. 17, intitulat Proceduri. Pentru ca procedurile să reprezinte instrumente eficiente, trebuie să îndeplinească un număr de condiţii esenţiale: Să fie: scrise şi formalizate pentru fiecare activitate principală în parte, simple şi specifice, actualizate în mod permanent, aduse la cunoştinţa executanţilor, disponibile şi accesibile managerului, salariaţilor, precum şi terţilor, bine înţelese şi bine aplicate, să nu fie redundante Tipuri de proceduri Procedurile se clasifică în două categorii: a. Procedura de sistem = procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor din minister, numite şi proceduri generale. Nu se consideră de sistem acele proceduri care presupun doar o implicare limitată a direcţiilor de specialitate. b. Procedura operaţională = procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din minister. Mai sunt cunoscute şi sub denumirile de proceduri specifice, proceduri de proces, proceduri formalizate etc. 6

7 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 3. Recomandări cu privire la elaborarea unei proceduri scrise 3.1. Iniţierea de proceduri scrise Proceduri de sistem (PS) Se iniţiază la propunerea Grupului de Management (GM) sau de către direcţiile de specialitate, cu consultarea prealabilă a secretariatului Grupului de Management (asigurat de către Unitatea de Politici Publice - UPP). În primul caz, GM stabileşte compartimentele responsabile şi termenele la care acestea vor finaliza realizarea PS. Direcţiile de specialitate vor colabora între ele în vederea elaborării PS Proceduri operaţionale (PO) Se iniţiază de către conducătorul oricărui compartiment din cadrul MDRT pentru a descrie activităţile sau procesele, în vederea eficientizării şi standardizării acestora. Conducătorul compartimentului, pe baza obiectivelor specifice şi a riscurilor identificate, va stabili lista procedurilor operaţionale necesare, persoana/persoanele responsabile pentru elaborarea PO şi termenele la care acestea vor finaliza realizarea PO Elaborarea primei pagini Prima pagină a procedurilor va conţine obligatoriu următoarele elemente: Antetul MDRT, în conformitate cu manualul de identitate vizuală; Denumirea procedurii şi codul acesteia; Numărul ediţiei (cu cifre romane) şi a reviziei (cu cifre arabe), precum şi data la care a fost trimisă procedura spre avizare, secretariatului GM; Se va utiliza fontul Times New Roman Antetul şi subsolul paginilor Pentru restul paginilor se va utiliza un antet şi subsol diferit. Antetul va cuprinde: Denumirea ministerului şi a departamentului în cazul procedurilor operaţionale; Denumirea procedurii; Codul procedurii; Numărul ediţiei şi al reviziei; Numărul paginii. 7

8 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Subsolul va cuprinde o linie îngroşată, în conformitate cu manualul de identitate vizuală. Exemple: a. pentru PS: Anexa 1 (p.2 şi următoarele); b. pentru PO: Anexa 2 (p.2 şi următoarele) Conţinutul formularului de procedură Conţinutul formularului de procedură va fi următorul: Prima pagină; Cuprins; Formular evidenţiere modificări; Conţinutul propriu-zis al procedurii; Formulare; Anexe; Formular avizare procedură; Lista de distribuire a procedurii. Exemple: a. pentru PS: Anexa 1; b. pentru PO: Anexa 2. Aceste anexe reprezintă de fapt scheletul procedurilor. Iniţiatorul procedurii nu trebuie să facă altceva, decât să salveze sub alt nume anexa, să şteargă Anexa 1, respectiv Anexa 2 din colţul sus-dreapta de pe prima pagină, să completeze cu datele necesare în secţiunile predefinite (semnalate cu paranteze pătrate []-) şi la cele solicitate de prezentul Ghid (numărul procedurii în antet, denumirea procedurii, numărul ediţiei şi reviziei etc). Când totul este completat, se actualizează şi cuprinsul automat de pe pagina 2 din Anexa 1 sau Anexa 2 (Click dreapta Update field Update page numbers only) Mod de redactare Paragrafe, subparagrafe a. Se vor nota succesiv cu 1.; 1.1.; ; a; i; b. Bullet-urile pot fi utilizate la fiecare nivel (forma lor trebuie să fie sub formă de bifă sau liniuţă ); c. Titlurile se vor alinia la stânga şi vor fi scrise îngroşat; 8

9 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului d. Titlurile primului şi celui de al doilea nivel de paragraf (1. şi 1.1.) se vor scrie cu font de 14, restul fiind scrise cu un font de 12 Times New Roman; e. Textul se va alinia la titlul paragrafului respectiv Reguli de redactare a. Formatul hârtiei: A4; b. Margini: sus: 1 cm; jos: 2,5 cm; stânga şi dreapta: 2 cm; antet: 1,25 cm; subsol: 2 cm; c. Textul va fi scris cu font de 12 normal, Justify, Times New Roman, cu diacritice; d. Între rânduri se păstrează un rând, iar între paragrafe un spaţiu de 6 puncte; e. Se vor evita sublinierile şi îngroşările din corpul textului. Pentru evidenţieri se va utiliza stilul italic; f. În măsura în care este posibil, se asigură pagină distinctă pentru fiecare componentă a procedurii Sistemul de codificare a procedurilor scrise a. Codul unei PS este format din grupul PS.NN, unde NN reprezintă numărul de ordine al PS scrise, alocat de secretariatul GM; b. Codul unei PO scrise este format din grupul PO.XXX.YY, unde XXX reprezintă codul compartimentului responsabil cu elaborarea PO scrise, iar YY reprezintă numărul de ordine a PO, alocat de compartimentul care a realizat procedura; c. Codul unui formular utilizat în cadrul unei proceduri este format din grupul F-PS.NN.ZZ sau F-PO.XXX.YY.ZZ, unde NN, respectiv YY reprezintă numărul de ordine a PS, respectiv PO, iar ZZ reprezintă numărul de ordine al formularului în cadrul procedurii respective, XXX reprezentând codul compartimentului care a realizat procedura; d. Formularele vor utiliza acelaşi antet şi subsol, ca şi procedura. În partea de jos dreapta a paginii va fi evidenţiat codul formularului, scris cu corp 12 normal Times New Roman; e. Codurile compartimentelor sunt cuprinse în Anexa 4. 9

10 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 3.6. Conţinutul procedurii Scopul În această secţiune se prezintă scopul pentru care a fost formulată procedura respectivă (PO sau PS). Totodată, este recomandabil să fie precizate şi beneficiile care se obţin prin utilizarea procedurii în cauză. Exemple: a. pentru PS: stabileşte modul în care se realizează activitatea de recrutare şi selecţie la nivelul ministerului; descrie demersurile ce trebuie urmate pentru plecarea în deplasări; descrie modul în care sunt arhivate documentele etc. b. pentru PO: descrie detaliat managementul financiar al fondurilor structurale şi execuţia plăţilor din aceste fonduri; stabileşte procedurile contabile specifice şi înregistrările folosite pentru contabilitatea activităţii curente de organizare şi funcţionare a ministerului; prezintă cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile şi recomandările auditorilor interni, etc Domeniul de aplicare Este o parte procedurală importantă, deoarece aici se stabileşte exact pentru ce activităţi este valabilă procedura şi care sunt compartimentele care o vor implementa. Cuprinde 4 elemente principale, elemente ce trebuie respectate întocmai, pentru a evita cazurile în care există suprapuneri de responsabilităţi sau atribuţii pentru care nu au fost identificaţi responsabili: precizarea activităţii; delimitarea explicită a activităţii procedurate de celelalte activităţi distincte ale instituţiei; enumerarea activităţilor care depind de această activitate procedurată; enumerarea compartimentelor implicate în activitate, a celor beneficiare şi a celor ce trebuie să furnizeze date pentru aplicarea efectivă a procedurii Definiţii, abrevieri şi acronime Vor fi definiţi termenii care: reprezintă un element de noutate; sunt folosiţi cu frecvenţă mare în textul procedurii şi necesită comentarii suplimentare; pot produce confuzie prin lipsa explicării acestora; dacă este cazul, trebuie precizat şi actul public care defineşte termenul în cauză; 10

11 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Abrevierile şi acronimele: se precizează pentru acei termeni des utilizaţi în conţinut (ex. PO = procedură operaţională; PS = procedură de sistem; UPP = Unitatea de Politici Publice; Ap = aplicare; Ah = arhivare etc.) Se recomandă ca atât definiţiile, cât şi abrevierile şi acronimele să fie consemnate în ordine alfabetică. Exemplu: Abreviere A Ah. Ap. DPP E V ZL Explicaţie Aprobare Arhivare Aplicare Direcţia de politici publice Elaborare Verificare Zile lucrătoare Documente de referinţă şi conexe În această secţiune trebuie precizate documentele cu rol de reglementare care au fundamentat realizarea procedurii. Adiţional, pot fi incluse documentele cu caracter informativ sau alte materiale utilizate în sensul activităţii procedurate până în acel moment. Acolo unde este cazul, reglementările pot fi grupate astfel: reglementări internaţionale; legislaţie primară; legislaţie secundară; reglementări interne Descrierea procedurii Reprezintă componenta esenţială a întregii proceduri, întrucât descrie în mod logic şi concret care sunt etapele activităţii procedurate. a. Generalităţi: caracteristici generale ale activităţii; nu se repetă elementele deja menţionate în subcapitolele anterioare; pot fi prezentate principiile aplicabile activităţii (ex. transparenţă, legalitate, confidenţialitate etc.) 11

12 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului b. Documente utilizate în procedură: formulare standard, instrucţiuni, liste de verificare, manuale, ghiduri, cerinţe de formă ale întocmirii documentelor etc. Procedura trebuie să conţină circuitul documentelor, explicat, pentru ca în final, la anexă, să fie elaborată grafic diagrama fluxului documentelor. Circuitul documentelor din procedura în cauză trebuie să fie complet integrat în fluxul general al documentelor la nivelul ministerului. c. Resurse necesare: materiale (elementele de logistică: materiale informatice, calculatoare, acces la baze de date etc.), financiare (bugetul necesar), umane (personalul implicat şi atribuţiile fiecăruia). d. Modul de lucru: Planificarea (resurselor, responsabililor pentru realizarea acţiunilor din procedură, timpului, riscurilor şi a măsurilor de limitare a efectelor acestora); Derularea tuturor acţiunilor (programul propriu-zis, sub formă tabelară); Valorificarea rezultatelor (indicatori de rezultat, indicatori de performanţă, beneficiari). Exemplu: Se recomandă întocmirea unui tabel de forma: PAS Unitate responsabilă/ Funcţia responsabilului 3 1 UPP/manager public Informaţie/ Acţiune/Operaţiunea 5 Termen 6 Formulare/ Document 4 Anexa 7 Adresă de solicitare punct de vedere Elaborarea unui răspuns / punct de vedere la o solicitare venită din partea unei direcţii de specialitate din cadrul MDRT 2 ZL F-PO.UPP Se va menţiona responsabilul de realizarea PAS-ului din procedură (se precizează funcţia, nu şi numele!). 4 Reprezintă documentul (sau informaţia) de intrare pe baza căreia se desfăşoară activitatea din coloana următoare. Totodată reprezintă şi documentul (informaţia) de ieşire din PAS-ul precedent. 5 Reprezintă acţiunile şi operaţiunile logice/cronologice în descrierea activităţii procedurabile şi în vederea îndeplinirii scopului procedurii. 6 Termenul în care se realizează acţiunea din coloana precedentă. 7 Dacă în realizarea acţiunii/operaţiunii se utilizează un formular/şablon/document/text/mesaj standard, se va menţiona în această coloană, urmând ca formularul/şablonul/documentul/textul/mesajul standard să fie codificat conform prevederilor Ghidului din secţiunea şi să fie ataşat la procedură la secţiunea Formulare. 12

13 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 2 UPP/Coordonator Draft punct de vedere 3 UPP/manager public 4 UPP/manager public Punct de vedere final Punct de vedere final Aprobare: Dacă se aprobă --> PAS 3; Dacă nu se aprobă, se reia PAS 1. Transmiterea punctului de vedere direcţiei de specialitate care a solicitat răspunsul prin şi în format hârtie Arhivare: a. electronică (pe folderul comun al direcţiei, în folder Note de informare); b. format hârtie (în biblioraftul Note de informare). =STOP PROCEDURĂ 1 ZL F-PO.UPP min 30 min În cazul în care acţiunilor din cadrul procedurii le sunt asociate riscuri considerabile, acestea se vor menţiona într-o coloană adiţională, împreună cu măsuri de contracarare a acestora Formulare se introduc, pe rând, formularele/modelele de document standard la care s-a făcut referire în conţinutul procedurii, numerotate conform secţiunii Anexe tabele, scheme logice, schema grafică a circuitului documentelor etc Avizare şi aprobare Procedurile de sistem a. Pentru procesul de avizare şi aprobare se va utiliza formularul F- PS (Anexa 1, p.8). b. După elaborare, PS se verifică de către conducătorul/superiorii direcţi ai structurii iniţiatoare. c. Structura iniţiatoare contactează Secretariatul GM (reprezentat de UPP), prin telefon sau şi anunţă că intenţionează să elaboreze o PS şi doreşte consultarea UPP cu privire la formatul/conţinutul draftului de PS. Această consultare va fi efectuată în format electronic. În acest sens, direcţia iniţiatoare transmite pe , reprezentantului UPP responsabil de consultarea procedurii, proiectul de procedură. 13

14 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului d. Reprezentantul desemnat din cadrul UPP va verifica conformitatea draftului de PS cu prevederile din OMFP 946/2005 cu completările şi modificările ulterioare. Dacă PS nu respectă prevederile (elementele minimale ale unei proceduri, în conformitate cu actele normative în vigoare), observaţiile UPP vor fi comunicate compartimentului iniţiator în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea draftului PS, prin . Structura iniţiatoare va trimite PS modificată în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii observaţiilor. În respectarea termenelor, se va ţine cont de volumul de muncă şi de priorităţile trasate de superiorii ierarhici, în perioada respectivă. e. Ulterior agreării de către UPP asupra formatului draftului electronic, structura iniţiatoare va da în consultare preliminară draftul PS, conducătorilor direcţiilor de specialitate, prin adresă, cf modelului prezentat în Anexa 7, în care: i. le este adus la cunoştinţă că le va fi trimis prin draftul de procedură spre consultare, ii. vor fi menţionate numele şi adresa de a responsabilului de elaborare a PS. Conducătorii direcţiilor de specialitate vor desemna o persoană responsabilă de consultarea draftului PS, aceasta urmând a contacta iniţiatorul, în maxim 2 zile de la primirea sarcinii de serviciu, telefonic sau prin . Nu este necesară trimiterea unei adrese drept răspuns. f. Ulterior, draftul PS este trimis spre consultare preliminară de către iniţiator, prin , persoanei desemnate din cadrul direcţiei de specialitate. Comentariile/ observaţiile vor fi evidenţiate: i) în draftul PS cu opţiunile Track Changes/Add Comments, ii) în tabelul centralizator, cf modelului prezentat în Anexa 3. Consultarea durează maxim 5 zile lucrătoare. Dacă nu există observaţii din partea direcţiilor de specialitate, persoanele desemnate din cadrul acestora vor trebui să trimită un prin care să specifice acest lucru. g. În urma centralizării comentariilor/observaţiilor, responsabilul de elaborare a PS operează observaţiile pertinente pe text, folosind opţiunea Track Changes, în maxim 3 zile de la data finalizării consultării preliminare. h. Draftul rezultat va fi trimis apoi spre consultare finală, prin e- mail, direcţiilor de specialitate, cu termen de 3 zile lucrătoare. i. Dacă nu mai există alte observaţii din partea direcţiilor de specialitate, persoanele desemnate din cadrul acestora vor trebui să trimită un prin care să specifice acest 14

15 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului lucru. În urma centralizării comentariilor/observaţiilor, responsabilul de elaborare a PS operează observaţiile pertinente pe text, în maxim 3 zile de la data finalizării consultării. ii. În cazul în care nu se ajunge la consens, procedura va intra obligatoriu pe ordinea de zi a următoarei întâlniri a Grupului de Management. Totodată, în această situaţie, structura iniţiatoare va lista draftul PS şi îl va transmite în format listat, la UPP, cu 2 zile înainte de şedinţa Grupului de Management, pentru a fi înaintat la mapa de lucru a reuniunii, în atenţia preşedintelui Grupului de Management, Secretarul General. i. În urma finalizării procedurii de consultare, responsabilul cu elaborarea PS va lista procedura şi o va trimite secretariatului GM prin adresă, cf modelului prezentat în Anexa 8, pentru avizare cf OMFP nr. 946 din 2005, cu completările şi modificările ulterioare, iar secretariatul va acorda avizul în termen de maxim 2 zile lucrătoare. j. După aprobarea preşedintelui GM, PS se aprobă prin ordin de ministru. Compartimentul care a realizat PS va avea sarcina de a elabora ordinul MDRT prin care se aprobă una sau mai multe proceduri cf modelului prezentat în Anexa 9. k. Pe verso, ordinul prin care se aprobă PS va conţine de regulă semnăturile: 1. secretarilor de stat, 2. secretarului general (cu precizarea din Anexa 9, pag 1), 3. secretarului general adjunct, 4. conducătorului direcţiei generale juridice, 5. conducătorului direcţiei resurse umane, 6. coordonatorul unităţii de politici publice şi, 7. conducătorul structurii iniţiatoare. l. În urma emiterii ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului, forma finală a PS, va fi transmisa secretariatului GM (UPP), în termen de 3 zile lucrătoare. Procedura urmează a fi postată pe intranetul instituţiei. În acest sens, direcţia iniţiatoare informează UPP despre faptul că procedura a obţinut toate aprobările, prin , iar secretariatul GM va transmite forma finală, în variantă electronică, la compartimentul IT. Postarea procedurii pe intranet se poate realiza si de către direcţia iniţiatoare. Acest lucru se stabileşte de comun acord cu UPP. 15

16 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Procedurile operaţionale a. După elaborare, PO se verifică de către conducătorul/superiorii direcţi ai structurii iniţiatoare. b. Structura iniţiatoare contactează Secretariatul GM (reprezentat de UPP), prin telefon sau şi anunţă că intenţionează să elaboreze o PO şi doreşte consultarea UPP cu privire la formatul/conţinutul draftului de PO. Această consultare va fi efectuată în format electronic. În acest sens, direcţia iniţiatoare transmite pe , reprezentantului UPP responsabil de consultarea procedurii, proiectul de procedură. c. Reprezentantul desemnat din cadrul UPP va verifica conformitatea draftului de PO cu prevederile din OMFP nr. 946 din 2005 cu completările şi modificările ulterioare. Dacă PO nu respectă prevederile (elementele minimale ale unei proceduri, în conformitate cu actele normative în vigoare), observaţiile UPP vor fi comunicate compartimentului iniţiator în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea PO, prin . Structura iniţiatoare va trimite PO modificată în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii observaţiilor. În respectarea termenelor, se va ţine cont de volumul de muncă şi de priorităţile trasate de superiorii ierarhici, în perioada respectivă. d. Dacă există mai multe compartimente cărora li se aplică PO: i. structura iniţiatoare va transmite PO spre consultare compartimentelor implicate, în vederea formulării de observaţii. Modalitatea de consultare a celorlalte direcţii se efectuează identic procedurii descrise la punctele f), g) şi h), în cadrul secţiunii Proceduri de Sistem. ii. eventualele observaţii pot fi discutate în cadrul unor întâlniri între structura iniţiatoare şi compartimentele care au obiecţii. Dacă nu se ajunge la consens în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii observaţiilor, preşedintele GM va lua decizia asupra formei finale a PO, aceasta fiind avizată de către toate direcţiile de specialitate implicate. e. Dacă PO se aplică exclusiv compartimentului iniţiator (fără a fi implicate şi alte compartimente), aceasta va fi trimisă prin adresă secretariatului GM, cf modelului prezentat în Anexa 8, pentru acordarea avizului cf OMFP nr. 946 din 2005 cu completările şi modificările ulterioare. Avizul va fi acordat în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea adresei. f. Aprobarea PO se va face de către conducătorul compartimentului responsabil cu elaborarea PO şi de către superiorii ierarhici ai acestuia, (dacă se consideră necesar de către conducătorul structurii iniţiatoare). 16

17 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului g. Forma finală a PO, avizată de UPP şi aprobată de către conducătorul compartimentului responsabil cu elaborarea procedurii, va fi transmisa secretariatului GM, în termen de 3 zile lucrătoare. Procedura urmează a fi postată pe intranetul instituţiei, după obţinerea tuturor avizelor. În acest sens, direcţia iniţiatoare informează UPP despre faptul că procedura a obţinut toate aprobările, prin , iar secretariatul GM va transmite forma finală, în variantă electronică, la compartimentul IT. Postarea procedurii pe intranet se poate realiza si de către direcţia iniţiatoare. Acest lucru se stabileşte de comun acord cu UPP Distribuirea procedurii Procedurile de sistem a. După aprobarea prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului, originalul PS se păstrează la Direcţia de Resurse Umane, întrucât aceasta este parte componentă a ordinului. Distribuirea PS se va face de către direcţia nominalizată prin ordinul de aprobare a PS, conform listei de distribuire a procedurii (F-PS Anexa 1, p. 9). b. Compartimentul răspunzător de aprobarea PS va transmite forma electronică a acesteia în format PDF secretariatului GM în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea acesteia. c. Secretariatul va depune PS în biblioteca virtuală de proceduri şi va anunţa tot personalul MDRT, prin , privind locul unde PS poate fi accesată Procedurile operaţionale a. După aprobarea PO, originalul acesteia se va păstra la compartimentul care a elaborat PO şi se distribuie conform listei de distribuire (F-PO Anexa 2, p.9) compartimentelor implicate/afectate de PO. b. După finalizarea distribuirii, compartimentul responsabil va transmite o copie de pe lista de distribuire secretariatului GM. d. Compartimentul răspunzător de aprobarea PO va transmite forma electronică a acesteia în format PDF secretariatului GM în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea acesteia. e. Secretariatul va depune PO în biblioteca virtuală de proceduri. 17

18 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 3.9. Revizia procedurii Procedurile de sistem a. Revizia poate fi solicitată de către un compartiment din cadrul ministerului sau iniţiată de secretariatul Grupului de Management ca urmare a modificărilor riscurilor sau ale cadrului legislativ care afectează funcţionarea întregii instituţii. b. Structura iniţiatoare va contacta secretariatul GM prin , justificând necesitatea reviziei. c. Înainte de obţinerea avizului de conformitate dat de UPP, draftul de PS revizuită va trebui dat în consultare direcţiilor de specialitate. Pentru acest lucru, se vor urma paşii exemplificaţi la punctul Proceduri de sistem, literele d) până la i). d. A se vedea şi prevederile comune, de la punctul Procedurile operaţionale a. Revizia poate fi solicitată de către o persoană din cadrul compartimentelor, care aplică sau este interesată de o PO şi care constată că PO necesită îmbunătăţiri sau când se constată că riscurile sau cadrul legislativ specific s-au modificat. b. Structura iniţiatoare va contacta secretariatul GM prin , justificând necesitatea reviziei. c. Ulterior agreării de către UPP asupra draftului electronic al PO revizuite, structura iniţiatoare va lista procedura şi o va trimite prin adresă, în vederea obţinerii avizului de conformitate cu OMFP nr. 946 din 2005 cu completările şi modificările ulterioare. d. A se vedea şi prevederile comune, de la punctul Prevederi comune a. În situaţia în care există deja proceduri operaţionale sau de sistem aprobate, care nu respectă formatul prevăzut în prezentul ghid sau precedentele revizii, cu ocazia primei revizii a procedurilor respective, determinată de condiţiile specificate la punctul b), acestea vor trebui să fie avizate de către secretariatul GM, în conformitate cu prevederile din prezentul ghid. b. PS sau PO se revizuiesc doar în cazul în care o modificare de reglementare, organizatorică sau de altă natură are un efect asupra activităţii procedurate. Cu ocazia schimbării denumirii instituţiei nu se va face automat o revizie a procedurii, întrucât instituţia 18

19 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului reorganizată se substituie în drepturi şi obligaţii celei vechi. Revizia este recomandată doar dacă se modifică şi activitatea procedurată (modificarea paşilor, apariţia de noi funcţii responsabile sau eliminarea unora dintre cele existente etc.). c. Numărul reviziei se modifică în ordine crescătoare. d. Dacă volumul modificărilor depăşeşte 50% din conţinutul procedurii scrise sau diferenţa dintre numerele de revizie este mai mare de 3, se modifică ediţia procedurii scrise. e. La modificarea ediţiei sau a reviziei se vor modifica şi numerele acestora pe prima pagină şi în antetul procedurii scrise. De asemenea, se va completa şi Formularul evidenţiere modificări (F-PS Anexa 1 sau 2, p.3). f. La data intrării în vigoare a noii revizii sau ediţii a procedurii, ediţia anterioară a procedurii îşi încetează aplicabilitatea. g. Secretariatul GM va depune în biblioteca virtuală procedura revizuită sau noua ediţie a acesteia Înregistrarea şi arhivarea procedurii Procedurile de sistem a. PS se înregistrează într-un registru electronic ţinut la secretariatul GM, conform Anexei 4. b. Originalele PS se vor arhiva conform reglementărilor privind arhivarea arhivării Procedurile operaţionale a. PO se înregistrează într-un registru electronic ţinut la compartimentul care a elaborat PO, conform Anexei 5. b. Originalele PO se vor arhiva conform reglementărilor privind arhivarea. 19

20 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului START 4. Diagrama de circuit a elaborării procedurii de sistem Iniţierea PS de către GM/ structura iniţiatoare Se stabileşte lista procedurilor Se stabilesc compartimentele responsabile de elaborarea PS şi termenele STOP Elaborarea PS Conducătorul structurii iniţiatoare desemnează persoanele care vor elabora PS Elaborare PS Verificare PS de către conducătorul structurii iniţiatoare Draft PS F-PS Consultarea prin a secretariatului GM privind forma/conţinutul PS. Contactare UPP, trimitere cu draftul PS Termen: 5 zile lucrătoare Compartimentele MDRT Prin Formularul F- PS Biblioteca virtuală de proceduri Difuzarea PS Originalul PS se arhivează la DRU Formatul electronic (în PDF) se trimite la secretariatul GM de către compartimentul responsabil PS se distribuie conform prevederilor din ordinul de aprobare Secretariatul depune PS în biblioteca virtuală şi înregistrează în registrul PS Conform? DA Consultare preliminară/ finală a membrilor GM, prin Termen: 5+3 zile lucrătoare NU Modificarea PS De către structura iniţiatoare Termen: 3 zile lucrătoare -PS în original -PS în format PDF Aprobare PS Compartimentul responsabil va elabora ordinul MDRT pentru aprobarea PS Aprobare PS de către ministru Adresă Observaţii? NU Decizia GM Secretariatul include PS pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a GM. DA Trimitere Se poate întruni GM într-un termen rezonabil? DA Avizarea PS prin decizie de către GM - Draft PS updatat - Adresă către UPP Transmitere draft PS updatat către secretariatul GM Avizare cf. OMFP 946/2005 cu completările şi modificările ulterioare, de către secretariatul GM în termen de 2 zile lucrătoare NU Avizarea PS de către preşedintele GM Pe baza acordului obţinut prin consultarea electronică a membrilor GM 20

21 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 5. Diagrama de circuit a elaborării procedurii operaţionale START Iniţierea PO de către conducătorii de compartimente Se stabileşte lista procedurilor Se stabilesc termenele şi persoanele responsabile de elaborarea PO Elaborarea PO Persoanele desemnate vor elabora PO Verificare PO de către conducătorul compartimentului Draft PO Transmiterea PO către secretariatul GM, prin Secretariatul verifică conformitatea PO cu OMFP 946/2005 Termen: 5 zile lucrătoare Compartimentele afectate/ implicate din MDRT Prin Formularul F- PO Transmitere copie listă distribuie către secretariatul GM STOP Secretariatul GM depune PO în biblioteca virtuală de proceduri PO în format PDF Termen: 3 zile lucr. Difuzarea PO Originalul PO se păstrează la compartimentul responsabil, se înregistrează în registrul propriu de PO şi se distribuie compartimentelor afectate Formatul electronic (în PDF) şi o copie după lista de distribuţie se trimite la secretariatul GM PO în original Conform? NU DA Implică mai multe compartimente? DA NU Aprobare PO De către conducătorul compartimentului responsabil Observaţii Modificarea PO De către compartimentul responsabil Termen: 3 zile lucrătoare Draft PO refăcut -Draft PO -Formularul F- PO Avizarea PO Compartimentul responsabil transmite PO compartimentelor implicate Observaţiile acestora se fac în termen de 5 zile lucrătoare Conciliere între compartimentele avizatoare În termen de 7 zile lucrătoare în cadrul unor întâlniri Dacă nu se ajunge la consens, forma finală e decisă de preşedintele GM Transmiterea Avizare PO de PO către către secretariatul Termen: GM, prin 2 zile adresă lucrătoare Acordarea avizului de conformitate a PO cu OMFP 946/2005 cu completările şi modificările ulterioare, în termen de 2 zile lucrătoare. Observaţii? DA NU Observaţii transmise compartimentului responsabil 21

22 Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Bibliografie Manualul de Identitate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, ediţia III ( ). Ministerul Finanţelor Publice, Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar şi Control (2005), Îndrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice, (online), disponibil pe: accesat pe 15 iulie OG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată. OMFP nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi completat prin OMFP nr din 22 august OMDRL nr. 736 din 21 septembrie 2009 prvind constituirea, organizarea şi funcţionarea Grupului de management şi a subgrupurilor tehnice de management, cu modificările ulterioare. OMDRT nr din 7 iunie 2011 privind modificarea OMDRL nr. 736 din 21 septembrie 2009 Organization for Economic Co-operation and Development (2003), From Red Tape to Smart Tape. Administrative Simplification in OECD Countries. United States Environmental Protection Agency (aprilie 2007), Quidance for Preparing Standard Operating Procedures, (online), disponibil pe: 22

23 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] Cod: PS.00 Ediţia I Revizia 0 Pagina 1/9 Anexa 1 PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] PS.NN Ediţia: I Revizia: 0 Data: [se va trece data la care a fost trimisă procedura spre avizare cf OMFP 946/2005, către secretariatul GM (UPP)]

24 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] Cod: PS.NN Ediţia I Revizia 0 Pagina 2/9 Cuprins 1. Evidenţa modificărilor procedurii Conţinutul procedurii Scopul procedurii Domeniul de aplicare Definiţii, abrevieri şi acronime Documente de referinţă şi conexe Descrierea procedurii Generalităţi Documente utilizate Resurse necesare Modul de lucru Formulare Anexe Formular avizare şi aprobare procedură Lista de distribuire a procedurii... 8

25 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] Cod: PS.NN Ediţia I Revizia 0 Pagina 3/9 1. Evidenţa modificărilor procedurii Nr. Crt. Ed. Data ediţiei Rev. Data reviziei Pag. Descriere modificare Semnătură conducător compartiment F-PS.00.01

26 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] Cod: PS.NN Ediţia I Revizia 0 Pagina 4/9 2. Conţinutul procedurii 2.1. Scopul procedurii [Se va completa conform Ghidului] 2.2. Domeniul de aplicare [Se va completa conform Ghidului] 2.3. Definiţii, abrevieri şi acronime [Se va completa conform Ghidului] 2.4. Documente de referinţă şi conexe [Se va completa conform Ghidului] 2.5. Descrierea procedurii Generalităţi [Se va completa conform Ghidului] Documente utilizate [Se va completa conform Ghidului] Resurse necesare [Se va completa conform Ghidului] Modul de lucru [Se va completa conform Ghidului] PAS Unitate responsabilă/ Funcţia responsabilului Document/ Informaţie Acţiune/Operaţiunea Termen Formulare/ Anexa

27 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] Cod: PS.NN Ediţia I Revizia 0 Pagina 5/9 [Modele literare sau grafice necesare pentru semnalarea paragrafelor, respectiv a subdiviziunilor acestora, care pot fi folosite în textul procedurii: a... b..... sau i.. ii. ]

28 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] Cod: PS.NN Ediţia I Revizia 0 Pagina 6/9 3. Formulare [Se va completa cu formularele utilizate / introduse de procedură]

29 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] Cod: PS.NN Ediţia I Revizia 0 Pagina 7/9 4. Anexe [Se va completa cu alte tabele relevante şi cu schema grafică a circuitului documentelor]

30 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 5. Formular avizare şi aprobare procedură Acţiune Compartiment PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] Nume şi prenume Funcţie Cod: PS.NN Ediţia I Revizia 0 Pagina 8/9 Semnătura Data Menţiuni Elaborat [Compartimentul responsabil cu elaborarea PS] [Persoana care a elaborat draft-ul PS] Verificat Aviz conformitate OMFP 946/2005, republicat Avizat [Compartiment responsabil cu elaborarea PS] Unitatea de politici publice, Secretariatul Grupului de Management Grupul de Management [Superiorul ierarhic al persoanei care a elaborat draft-ul PS] [Persoana care coordonează UPP] Aprobat Cabinet Ministru [Ministru] Secretar General, Preşedintele Grupului de Management Avizat prin Decizia GM nr. _ din _ SAU Acord obţinut prin consultarea electronică a membrilor GM Aprobat prin OMDRT nr. F-PS.00.02

31 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 6. Lista de distribuire a procedurii PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] Cod: PS.NN Ediţia I Revizia 0 Pagina 9/9 Nr. crt. Compartiment Nume şi prenume Data distriburii Modul distribuirii (prin e- mail, în format hârtie, postare intranet etc) F-PS.00.03

32 MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR PROCEDURĂ DE SISTEM [Denumirea procedurii de sistem] Cod: PS.00 Ediţia I Revizia 0 Pagina 1/9 Anexa 2 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ [Denumirea procedurii operaţionale] PO.XXX.YY Direcţia [de completat] Ediţia: I Revizia: 0 Data: [se va trece data la care a fost trimisă procedura spre avizare cf OMFP 946/2005, către secretariatului GM (UPP)]

33 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI [Denumirea Compartimentului Iniţiator] PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ [Denumirea procedurii operaţionale] Cod: PO.XXX.YY Ediţia I Revizia 0 Pagina 2/9 Cuprins 1. Evidenţa modificărilor procedurii Conţinutul procedurii Scopul procedurii Domeniul de aplicare Definiţii, abrevieri şi acronime Documente de referinţă şi conexe Descrierea procedurii Generalităţi Documente utilizate Resurse necesare Modul de lucru Formulare Anexe Formular avizare şi aprobare procedură Lista de distribuire a procedurii... 9

34 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI [Denumirea Compartimentului Iniţiator] PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ [Denumirea procedurii operaţionale] Cod: PO.XXX.YY Ediţia I Revizia 0 Pagina 3/9 1. Evidenţa modificărilor procedurii Nr. Crt. Ed. Data ediţiei Rev. Data reviziei Pag. Descriere modificare Semnătură conducător compartiment F-PO

35 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI [Denumirea Compartimentului Iniţiator] PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ [Denumirea procedurii operaţionale] Cod: PO.XXX.YY Ediţia I Revizia 0 Pagina 4/9 2. Conţinutul procedurii 2.1. Scopul procedurii [Se va completa conform Ghidului] 2.2. Domeniul de aplicare [Se va completa conform Ghidului] 2.3. Definiţii, abrevieri şi acronime [Se va completa conform Ghidului] 2.4. Documente de referinţă şi conexe [Se va completa conform Ghidului] 2.5. Descrierea procedurii Generalităţi [Se va completa conform Ghidului] Documente utilizate [Se va completa conform Ghidului] Resurse necesare [Se va completa conform Ghidului] Modul de lucru [Se va completa conform Ghidului] PAS Unitate responsabilă/ Funcţia responsabilului Document/ Informaţie Acţiune/Operaţiunea Termen Formulare/ Anexa

36 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI [Denumirea Compartimentului Iniţiator] PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ [Denumirea procedurii operaţionale] Cod: PO.XXX.YY Ediţia I Revizia 0 Pagina 5/9 [Modele literare sau grafice necesare pentru semnalarea paragrafelor, respectiv a subdiviziunilor acestora, care pot fi folosite în textul procedurii: a... b..... sau i.. ]

37 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI [Denumirea Compartimentului Iniţiator] PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ [Denumirea procedurii operaţionale] Cod: PO.XXX.YY Ediţia I Revizia 0 Pagina 6/9 3. Formulare [Se va completa cu formularele utilizate / introduse de procedură]

38 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI [Denumirea Compartimentului Iniţiator] PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ [Denumirea procedurii operaţionale] Cod: PO.XXX.YY Ediţia I Revizia 0 Pagina 7/9 4. Anexe [Se va completa cu alte tabele relevante şi cu schema grafică a circuitului documentelor]

39 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI 5. Formular avizare şi aprobare procedură PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ [Denumirea procedurii operaţionale] Cod: PO.XXX.YY Ediţia I Revizia 0 Pagina 8/9 Acţiune Compartiment Nume şi prenume Funcţie Semnătura Data Elaborat [Compartimentul responsabil cu elaborarea PO] [Persoana care a elaborat draft-ul PO] Verificat [Compartiment responsabil cu elaborarea PS] [Superiorul ierarhic al persoanei care a elaborat draft-ul PS] Aviz conformitate OMFP 946/2005, republicat Unitatea de politici publice, Secretariatul Grupului de Management [Persoana care coordonează UPP] Avizat [Alte compartimente implicate] [Conducătorul compartimentului implicat] Aprobat [Compartimentul responsabil cu elaborarea PO] [Conducătorul compartimentului responsabil / Superiorul ierarhic al compartimentului responsabil] F-PO

40 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ [Denumirea procedurii operaţionale] Cod: PO.XXX.YY Ediţia I Revizia 0 Pagina 9/9 6. Lista de distribuire a procedurii Nr. crt. Compartiment Nume şi prenume Data distriburii Modul distribuirii (prin , în format hârtie, postare intranet etc) Semnătura (dacă este cazul) F-PO

41 Anexa 3 Structura consultată:. Data:. Tabel centralizator consultare electronică Propuneri şi observaţii la draftul PS.[YY] privind Nr. crt Propuneri/observaţii/completări/ comentarii * Argumentare * 1. se vor menţiona pagina şi începutul paragrafului căruia i se adresează observaţia/completarea/comentariul, 2. propunerile fără o argumentare susţinută (pertinentă) nu vor fi luate în calcul.

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT Anexa 2.49 PROCEDURA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONALǍ Aprobat: RECTOR, Prof. univ. dr. ION CUCUI Responsabilităţi. Nume, prenume Funcţia Semnătura Elaborat Conf. univ. dr.

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ:

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Proiectorul BenQ acceptă redarea conţinutului tridimensional (3D) transferat prin D-Sub, Compus, HDMI, Video şi S-Video. Cu

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR Pag. 1 / 17 PROCEDURA GENERALĂ Nr. exemplare: 6 Ediţia: a I -a Nr. pagini: 17 PRIVIND Data intrării în vigoare: 10.10.2013 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNÃTURA ELABORAT PROF. MUSAT CRISTIANA Membru

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI INVENTAR COD: PO-20

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI INVENTAR COD: PO-20 Pagina : 1 din 9 Exemplar NR : Nume : Funcţia : Semnătura : Elaborat Verificat Aprobat Aldea Cosmina Chirilaş Tiberiu Ganea Maria Georgeta Nicolae Inspector Şef compartiment financiar contabilitate Primar

More information

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3 Pag. 1 / 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr. Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Split Screen-ul trebuie sa fie full background. The split-screen has to be full background The file must be exported as HD, following Adstream Romania technical

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO)

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Open to all born between 1 January 1990 and 31 December 2000 Surname Nationality Date of birth Forename Instrument

More information

Procedura Operaţională Privind evidenţa formularelor cu regim intern de înseriere şi numerotare : FACTURA. Cod: PO - 07

Procedura Operaţională Privind evidenţa formularelor cu regim intern de înseriere şi numerotare : FACTURA. Cod: PO - 07 Pag. 1 / 11 ŞCOALA NAŢONALĂ DE AVIZAT PREŞEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE Prof.univ.dr. Emil BĂLAN PROPUN AVIZAREA DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV Ecaterina ALEXOAEI DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ADJUNCT

More information

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook

Mail Moldtelecom. Microsoft Outlook Google Android Thunderbird Microsoft Outlook Instrucțiunea privind configurarea clienților e-mail pentru Mail Moldtelecom. Cuprins POP3... 2 Outlook Express... 2 Microsoft Outlook 2010... 7 Google Android Email... 11 Thunderbird 17.0.2... 12 iphone

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

D I S P O Z I ŢI A NR. 416 din

D I S P O Z I ŢI A NR. 416 din D I S P O Z I ŢI A NR. 416 din 26.04.2011 privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control managerial al Consiliului Judetean Bihor Vazand Referatul Directiei Administratie publica

More information

Anexa 8 FIŞA POST 1.POSTUL : MANAGER PROIECT, COD COR CERINŢE : 2.1 Studii : Studii superioare finalizate 2.2 Vechime : Minim 3 ani pe un

Anexa 8 FIŞA POST 1.POSTUL : MANAGER PROIECT, COD COR CERINŢE : 2.1 Studii : Studii superioare finalizate 2.2 Vechime : Minim 3 ani pe un Anexa 8 FIŞA POST 1.POSTUL : MANAGER PROIECT, COD COR 242101 2.CERINŢE : 2.1 Studii : Studii superioare finalizate 2.2 Vechime : Minim 3 ani pe un post similar 2.3 Alte cerinţe : Perfecţionări (specializări):

More information

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat.

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 1. Sus în stânga, click pe Audio, apoi pe Audio Connection. 2. Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 3. 4. Alegeți opțiunea favorită:

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD PO.DE.03

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD PO.DE.03 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD 1.LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI ELABORAT

More information

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Autori: - Ionuț LUCA - Mircea MIHALEA - Răzvan ARDELEAN Coordonator științific: Prof. TITU MASTAN ARGUMENT 1. Profilul colegiului nostru este

More information

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI APROBAT, RECTOR, Prof. Dr. DORU PAMFIL PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PROIECTULUI DE BUGET COD PO 69 EDIŢIA : 1 STANDARDE DE REFERINŢĂ: SR EN ISO 9001:2008 DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1 ELABORATĂ

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ COD: PO-19. Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Data :

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASĂ COD: PO-19. Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Data : Pagina : 1 din 11 Exemplar NR : Nume : Funcţia : Semnătura : Elaborat Verificat Aprobat Ardelean Găitan Adrian Chirilaş Tiberiu Gheorghe Daniel Constantin Nicolae Inspector taxe şi impozite locale Secretar

More information

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I 4.19 Cum se transformă o faţă în piatră? Pasul 1. Deschideţi imaginea pe care doriţi să o modificaţi. Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I Pasul 3. Deschideţi şi

More information

REGISTRUL AUTO ROMÂN ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE

REGISTRUL AUTO ROMÂN ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE CE T CERTIFICARE PRODUSE REGISTRUL AUTO ROMÂN ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE Calea Griviţei 391A, sect. 1, cod 010719, Bucureşti Tel/fax: 021.350.82.88 cod DG-01-15, ediţia 2, revizia 0 FG-10-01/REV.1/11.03.1999

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

Exerciţii Capitolul 4

Exerciţii Capitolul 4 EXERCIŢII CAPITOLUL 4 4.1. Scrieti câte un program Transact-SQL si PL/SQL pentru calculul factorialului unui număr dat. 4.2. Scrieţi şi executaţi cele două programe care folosesc cursoarele prezentate

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Cuvantul PUBLICITATE trebuie sa fie afisat pe toată durata difuzării split screen-ului, cu o dimensiune de 60 de puncte in format HD, scris cu alb, ca in exemplul

More information

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. ORDIN Nr. 5370 din 21 august 2012 pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competenţelor profesionale şi al suplimentului descriptiv EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI

More information

6.1. DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET

6.1. DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET 6.1. DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET Art. 37 Obiect de activitate 1. Direcţia Financiar Contabilitate, Buget are ca obiect de activitate organizarea, coordonarea şi execuţia activităţilor financiare,

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

DOCUMENT JUSTIFICATIV

DOCUMENT JUSTIFICATIV DOCUMENT JUSTIFICATIV Document justificativ in conformitate cu Art. 29, Alineatul 1 al Reg. (CE) nr.834/2007 DOCUMENTARY EVIDENCE Documentary evidence according to Article 29(1) of Reg. (EC) no.834/2007

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ,

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ, REGULAMENTUL (UE) 2017/1505 AL COMISIEI din 28 august 2017 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară

More information

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 008 SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 1. Dacă expresiile de sub radical sunt pozitive să se găsească soluţia corectă a expresiei x x x 3 a) x

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul

More information

DISPOZIŢIA NR. 81 Din privind aprobarea Instrucţiunilor pentru circuitul documentelor neclasificate în cadrul Primăriei comunei Copăcel

DISPOZIŢIA NR. 81 Din privind aprobarea Instrucţiunilor pentru circuitul documentelor neclasificate în cadrul Primăriei comunei Copăcel JUDEŢUL BIHOR COMUNA COPĂCEL PRIMAR România, jud. Bihor, nr.176/a Tel.0259/313598; Fax:0259/313598 www.primaria-copacel.ro primaria.copacel@cjbihor.ro DISPOZIŢIA NR. 81 Din 12.04.2010 privind aprobarea

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Aprobat la Şedinţa Senatului din 26 mai 2011 proces verbal nr. 08 MANUALUL CAHUL 2011 CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PS-01 Elaborat Verificat Semnătura:

More information

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DETALIATĂ A AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR VICEPREŞEDINTE SUBSECRETAR DE STAT

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DETALIATĂ A AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR VICEPREŞEDINTE SUBSECRETAR DE STAT STRUCTURA ORGANIZATORICĂ DETALIATĂ A AUTORITĂŢII NAŢIONALE Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar - veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 48/2018 CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU Drd. Alexandru TOMA, ASEM, (Bucureşti) Acest articol vine cu o completare asupra noţiunii de sistem de management al mediului, în

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul dumneavoastră. Programul Operațional

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Regulament nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare

More information

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar Text în vigoare începând cu data de 5 noiembrie 2006 Textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999,

More information

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 16 - Criptografia asimetrică Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Limitările criptografiei

More information

GUVERNUL ROMÂNIEI. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

GUVERNUL ROMÂNIEI. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexei nr.

More information

STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL EXISTENTE ÎN CADRUL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE NEAMT

STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL EXISTENTE ÎN CADRUL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE NEAMT STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL EXISTENTE ÎN CADRUL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE NEAMT I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. Conceptul de control intern/managerial Necesitatea şi obligativitatea organizării

More information

GHID LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

GHID LUCRĂRII DE DISERTAŢIE GHID PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE Facultatea de Geodezie - UTCB 1 INTRODUCERE Prin parcurgerea studiilor de masterat se realizează aprofundarea cunoştinţelor şi perfecţionarea competenţelor

More information

Art. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Ministrul culturii, Ion Caramitru

Art. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Ministrul culturii, Ion Caramitru ORDIN nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de

More information

SUPORT CURS MANAGEMENTUL CALITATII

SUPORT CURS MANAGEMENTUL CALITATII Investeşte în oameni! Titlul proiectului: Centrul de Excelenţă în Promovarea Femeii pe poziţii calificate şi înalt calificate în Sectorul Comercial Contract nr.: POSDRU/144/6.3/S/126027 Proiect cofinanţat

More information

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Cuprins I. Reglementare... 1 II. Scop... 1 III. Introducere... 1 IV. Gestionarea contului... 2 Deschiderea contului...

More information

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 26 aug 2010 AVIZUL NR. 04/2010. din 26 august 2010

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 26 aug 2010 AVIZUL NR. 04/2010. din 26 august 2010 Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 26 aug 2010 AVIZUL NR. 04/2010 AL AGENŢIEI EUROPENE DE SIGURANŢĂ A AVIAŢIEI din 26 august 2010 pentru un Regulament al Comisiei XXX/2010 de stabilire a normelor

More information

AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII

AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE CONSTANȚA PROGRAMUL DE MASTER: MOA AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII -SINTEZĂ CURS- AN UNIVERSITAR 2016-2017 LECTOR UNIV. DR.

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 894/30.XII.2008

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 894/30.XII.2008 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 894/30.XII.2008 7 ANEXĂ*) (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 101/2008) *) Anexa este reprodusă în facsimil. 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 894/30.XII.2008

More information

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică

Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică Anexa 2. Instrumente informatice pentru statistică 2.1. Microsoft EXCEL şi rutina HISTO Deoarece Microsoft EXCEL este relativ bine cunoscut, inclusiv cu unele funcţii pentru prelucrări statistice, în acest

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

1 funcţie publică parlamentară de execuţie de consultant parlamentar, pe perioadă nedeterminată; TEMATICĂ CONCURS

1 funcţie publică parlamentară de execuţie de consultant parlamentar, pe perioadă nedeterminată; TEMATICĂ CONCURS Anexa 5 1. Direcţia legislaţie, legătura cu Parlamentul şi contencios electoral Postul scos la concurs: 1 funcţie publică parlamentară de execuţie de consultant parlamentar, pe perioadă nedeterminată;

More information

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/06.2014 Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate

More information

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire 1 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea şi reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea

More information

SUBIECT: Solicitare informaţii pentru elaborarea Planului de audit intern pentru anul 20XX

SUBIECT: Solicitare informaţii pentru elaborarea Planului de audit intern pentru anul 20XX MEMORANDUM PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMAŢII Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 01 REF N. B06-2 MEMORANDUM PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMAŢII CĂTRE: DE LA: Şeful de departament/direcţie/unitate MIE sau

More information

Page 1 of 6 Motor - 1.8 l Duratorq-TDCi (74kW/100CP) - Lynx/1.8 l Duratorq-TDCi (92kW/125CP) - Lynx - Curea distribuţie S-MAX/Galaxy 2006.5 (02/2006-) Tipăriţi Demontarea şi montarea Unelte speciale /

More information

Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012

Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012 CNATCDU - Panel 4 - Stiinte juridice Criterii pentru validarea tezelor de doctorat începute în anul universitar 2011/2012 1. Între temă, titlu şi conţinutul tezei există concordanţă. 2. Tema tezei este

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - aparat central - aprobat prin OPINS nr. 1636/08.08.2017 completat prin OPINS nr. 93/20.02.2018-2018 - 1 Misiunea Institutului

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

Curs 3 Word 2007 Cuprins

Curs 3 Word 2007 Cuprins Curs 3 Word 2007 Cuprins Stiluri... 2 Tipuri de stiluri... 2 Stilurile predefinite ale programului Word... 2 Stilul Normal... 3 Stilurile Heading (Titlu)... 3 Cum aplicati un stil unui text... 3 Crearea

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ORDIN pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov Particularităţi ale monitorizării şi evaluării interne a activităţilor de instruire desfăşurate în format blended-learning, într-un proiect educaţional - aspecte specifice ale proiectului EDUTIC Gabriel

More information

IBM OpenPages GRC on Cloud

IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS ("Termenii

More information

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DECIZIE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DECIZIE AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL DECIZIE cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de

More information

Competenţe IT ale profesioniştilor contabili. Auditul sistemelor informaţionale contabile. Evaluarea mediulul de control IT al entităţii

Competenţe IT ale profesioniştilor contabili. Auditul sistemelor informaţionale contabile. Evaluarea mediulul de control IT al entităţii Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Departamentul de Contabilitate şi Audit Auditul sistemelor informaţionale contabile Curs 2 www.econ.ubbcluj.ro/~vasile.cardos/asic.html Competenţe

More information

PROIECTUL: iei publice. Cod SMIS: 26932

PROIECTUL: iei publice. Cod SMIS: 26932 PROIECTUL: Îmbunătățirea capacității ii administrației iei publice de măsurare a performanțelor elor administrative baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi i standardizare a tehnicilor

More information

Precizări privind elaborarea lucrării de licenţă

Precizări privind elaborarea lucrării de licenţă Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Matematică şi Informatică Departamentul de Informatică Precizări privind elaborarea lucrării de licenţă Obiective formarea deprinderilor de redactare a unei lucrări

More information

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR CABINET PREŞEDINTE SECRETAR DE STAT

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR CABINET PREŞEDINTE SECRETAR DE STAT AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR CABINET PREŞEDINTE SECRETAR DE STAT O R D I N nr. 571 din 27.06.2014 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului

More information

MANUALUL CALITĂŢII NUMĂRUL DE ORDINE AL EXEMPLARULUI: DESTINATARUL EXEMPLARULUI: REV: 3

MANUALUL CALITĂŢII NUMĂRUL DE ORDINE AL EXEMPLARULUI: DESTINATARUL EXEMPLARULUI: REV: 3 MANUALUL CALITĂŢII NUMĂRUL D ORDIN AL XMPLARULUI: DSTINATARUL XMPLARULUI: RV: 3 ACST DOCUMNT ST PROPRITATA INSTITUTULUI INIMII NICULA STĂNCIOIU COPIRA NAUTORIZATĂ NU ST ADMISĂ! MANUALUL CALITĂŢII A FOST

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Hama Telecomanda Universala l in l

Hama Telecomanda Universala l in l H O M E E N T E R T A I N M E N T Hama Telecomanda Universala l in l 00040081 2 6 5 3 12 1 14 13 4 8 7 9 17 4 10 16 15 Manual de utilizare Funcţia Tastelor 1. TV: Selectati aparatul pe care doriţi să-l

More information

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI NAŢIONALE DE PROGNOZĂ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI NAŢIONALE DE PROGNOZĂ REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI NAŢIONALE DE PROGNOZĂ CUPRINS TITLUL I ROLUL, FUNCŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE COMISIEI NAŢIONALE DE PROGNOZĂ... 3 CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale... 3 CAPITOLUL

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ CUPRINS Paragraf Introducere 1-5 Proceduri de evaluare a riscului

More information

MANUALUL CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR. Elaborat Prof. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC Comisia calitate

MANUALUL CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR. Elaborat Prof. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC Comisia calitate ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Str. Domnească nr. 111 Tel.: +40 336 130 177 Cod poştal 800201, Galaţi, România

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

Ghidul administratorului de sistem

Ghidul administratorului de sistem Ghidul administratorului de sistem SOFTWARE DE GESTIONARE A TERAPIEI PENTRU DIABET Română Accesarea fişierelor de date CareLink Pro stochează date despre utilizator şi dispozitiv într-un fişier de centralizare

More information

REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT 1.PREZENTAREA OCSM-AFER OCSM-AFER este organism de certificare a sistemelor de management constituit în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

More information

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună Lighting TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună TTX260 TTX260 este o soluţie de iluminat liniară, economică şi flexibilă, care poate fi folosită cu sau fără reflectoare (cu cost redus), pentru

More information

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE U.M CONSTANȚA Nr. din. A P R O B COMANDANTUL U.M CONSTANȚA Comandor Nicolae VATU

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE U.M CONSTANȚA Nr. din. A P R O B COMANDANTUL U.M CONSTANȚA Comandor Nicolae VATU R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE U.M. 02133 CONSTANȚA Nr. din NECLASIFICAT Exemplar unic A P R O B COMANDANTUL U.M. 02133 CONSTANȚA Comandor Nicolae VATU ANUNŢ privind organizarea concursului

More information

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

Soluţii complete. Găsim soluţia potrivită pentru afacerea ta. contabilitate, consultanţă, evaluări. Sibiu, Cluj Napoca, Rm. Vâlcea

Soluţii complete. Găsim soluţia potrivită pentru afacerea ta. contabilitate, consultanţă, evaluări. Sibiu, Cluj Napoca, Rm. Vâlcea contabiliţăţi complete, evaluări Găsim soluţia potrivită pentru afacerea ta. Soluţii complete contabilitate, consultanţă, evaluări Sibiu, Cluj Napoca, Rm. Vâlcea http://www.financiargrup.ro contact@financiargrup.ro

More information

DECIZIA nr. 42/2006 privind solutionarea contestatiei formulate de SC X SA inregistrata la D.G.F.P. Arges sub nr.

DECIZIA nr. 42/2006 privind solutionarea contestatiei formulate de SC X SA inregistrata la D.G.F.P. Arges sub nr. MINISTERUL FINANTELOR Directia generala a finantelor publice Arges DECIZIA nr. 42/2006 privind solutionarea contestatiei formulate de SC X SA inregistrata la D.G.F.P. Arges sub nr. Prin adresa nr. /2006

More information

Compartimentul Contabilitate

Compartimentul Contabilitate ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Aprobat Director, Prof. Raluca Mariana CIUDIN

More information