REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE"

Transcription

1 Anexă la Ordinul m.a.d.r. nr. 468 / 2013 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE PARTEA I ROLUL ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Art. 1. (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Art. 2. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei şi Programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi implementarea strategilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, pescuitului şi acvaculturii, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, cercetarea ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale. Art. 3. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului şi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene şi cu principiile politicii agricole comune (PAC). Art. 4. (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; d) de gestionare a fondurilor europene şi naţionale alocate dezvoltării rurale, agriculturii şi pisciculturii; e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate; g) de autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul naţional de dezvoltare rurală PNDR şi Programul operaţional pentru pescuit POP ; h) de plată, prin instituţiile/departamentele subordonate/din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 1

2 (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA. (3) În structura Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcţionează autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator. PARTEA A II-A STRUCTURA DE ORGANIZARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Art. 5. Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.725/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale sunt înfiinţate direcţii, servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii. PARTEA A III-A CONDUCEREA MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Art. 6. (1) - Conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum şi a celor aflate în coordonarea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. Art. 7. (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de trei secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Art. 8. În cazul în care ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul ministru. Art. 9. (1) Pe lângă ministru funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 2

3 (3) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului; Art. 10. (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, se subordonează direct ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului; b) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile subordonate; c) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum şi cu secretarii judeţelor şi cu directorii generali de prefectură, în probleme de interes comun; d) primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate de minister şi asigură avizarea actelor normative primite de la alţi iniţiatori; e) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în şedinţa Guvernului; f) urmăreşte şi asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister; g) monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare; h) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor. i) asigură structura optimă a ministerului, pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare; j) îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de ministru. (2) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condiţiile legii, ale cărui atribuţii se stabilesc prin fişa postului. PARTEA A IV-A ATRIBUŢIILE ŞI RELAŢIILE FUNCŢIONALE EXISTENTE ÎN STRUCTURA DE ORGANIZARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Capitolul I Consilierii demnitarilor Art. 11. (1) Consilierii ministrului sunt în subordinea directă a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de la care primesc sarcini şi pe care îl informează de realizarea acestora. (2) Consilierii demnitarilor, în raport cu domeniile de activitate ce li s-au repartizat, au următoarele responsabilităţi: a) să analizeze, să verifice şi să îl informeze pe demnitar, în timp util, în legătură cu caracterul legal, eficienţa şi oportunităţile activităţii ministerului sau, după caz, de nerespectarea acestor deziderate; b) să asigure, printr-o colaborare sistematică cu compartimentele din componenţa structurii organizatorice a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu alte organe ale administraţiei de stat, în timp util, necesarul minim de informaţii, astfel încât să poată lua decizia în mod corect, rapid şi eficient; c) să prezinte interlocutorilor punctul de vedere al demnitarului, în limitele stabilite de acesta, în legătura cu problematica de soluţionat, solicitând colaborarea factorilor autorizaţi. 3

4 (3) Potrivit domeniilor de activitate ce le-au fost repartizate de către demnitari, consilierii ministrului au următoarele atribuţii principale: a) efectuează sau/şi participă, în limitele mandatului dat de demnitar, împreună cu factorii autorizaţi din minister, la efectuarea unor analize complexe, a unor activităţi din domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, urmărind ca lucrarea să evidenţieze elementele concrete solicitate de demnitar în concordanţă cu realitatea şi normele legale din domeniu; b) participă şi, după caz, prezintă puncte de vedere la şedinţele de colegiu şi contribuie la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c) participă la analiza materialelor transmise ministerului, formulând obiecţii sau propuneri împreună cu celelalte compartimente din componenţa structurii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate în care li s-au stabilit răspunderi de către demnitar; d) urmăresc, în domeniile de activitate în care li s-au stabilit răspunderi, elaborarea documentaţiilor dispuse de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale ca urmare a solicitărilor Parlamentului, Guvernului sau Preşedinţiei, pentru care este necesară aprobarea ministrului; e) execută şi alte sarcini, stabilite expres de către demnitarii în subordinea cărora îşi desfăşoară activitatea ; f) în realizarea atribuţiilor şi sarcinilor ce le revin, consilierii demnitarului au dreptul să solicite de la compartimentele ministerului, în limitele mandatului dat, documente, date şi informaţii, precum şi sprijinul autorizat al specialiştilor din minister. Capitolul al II-lea Compartimentele din structura organizatorică a ministerului Art. 12. (1) Potrivit organigramei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică a ministerului desfăşurată pe direcţii, servicii, birouri şi compartimente şi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cuprinde: 1. Serviciul de Audit Public Intern, 2. Serviciul Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agenţiilor de Plăţi şi a Organismului Coordonator, 3. Direcția Inspecții de Stat, 4. Direcţia Generală Control şi Antifraudă, 5. Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale, 6. Serviciul de Presă şi Relaţii Publice, 7. Direcţia Generală Politici Agricole și Strategii, 8. Direcţia Generală de Industrie Alimentară, 9. Agenţia Naţională Fitosanitară, 10. Direcția Generală Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, 11. Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane și Juridic, 12. Compartimentul Unitatea pentru Politici Publice, 13. Compartimentul Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, 14. Compartimentul Probleme speciale, 15. Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene, 16. Direcţia Generală Dezvoltare Rurală Autoritate de Management pentru PNDR, 17. Direcţia Generală Pescuit Autoritatea de Management pentru POP. (2) Atribuţiile prevăzute în prezentul regulament de organizare şi funcţionare vor fi completate cu cele prevăzute de actele normative în vigoare şi de conducerea ministerului, în limita competenţelor. 4

5 Secţiunea 1 SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN Art. 13. (1) Serviciul de Audit Public Interndin cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este organizat conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 38 din 15 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ca o structură funcţională în subordinea directă şi nemijlocită a ministrului. (2) Auditul public intern este definit prin lege ca activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare inclusiv în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi altor fonduri externe. (3) Auditul public intern trebuie să sprijine conducătorul entităţii publice în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative inclusiv în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi altor fonduri externe. Prin evaluarea periodică a eficienţei şi eficacităţii sistemului de control intern auditul public intern ajută entitatea publică să-şi menţină un sistem de control intern adecvat. Art. 14. În conformitate cu prevederile art. 1, lit. a) şi b) din H.G. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Serviciul de Audit Public Interndin cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale face parte din structurile organizatorice de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, cu atribuţii şi responsabilităţi în gestionarea fondurilor SAPARD, a fondurilor europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit. Art. 15. Răspunderea pentru asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern revine conducerii instituţiei publice, conform prevederilor art. 3, alin. 1 şi art. 9 lit. a din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Art. 16. (1) Conducătorul Serviciului de Audit Ppublic Iintern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit şi pentru asigurarea condiţiilor necesare pregătirii profesionale a auditorilor, conform prevederilor art. 10 pct.3 şi art. 19 pct. 7. din Legea nr. 672/2002. (2) Pe această bază, verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică, conform prevederilor Ordinului nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern în cadrul serviciului şi compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în colaborare cu conducătorul entităţii publice în cauză inclusiv în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi altor fonduri externe. Art. 17. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, inclusiv asupra instituţiilor şi unităţilor care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea ministerului, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice şi la administrarea patrimoniului public, precum şi la utilizarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi altor fonduri externe. Art. 18. În realizarea misiunilor de audit public intern, vor fi atraşi şi alţi specialişti sau alte persoane calificate, din interiorul instituţiei sau din afară, conform prevederilor legale. Art. 19. Serviciul de Audit Public Intern auditează cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv fondurile comunitare şi alte fonduri externe; b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv fondurile comunitare şi alte fonduri externe; 5

6 c) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; d) alocarea creditelor bugetare, inclusiv pentru fondurile comunitare şi alte fonduri externe; e) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, inclusiv pentru fondurile comunitare şi alte fonduri externe; f) sistemul de luare a deciziilor, inclusiv pentru fondurile comunitare şi alte fonduri externe; g) sistemul de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme inclusiv pentru fondurile comunitare şi alte fonduri externe; h) sistemele informatice inclusiv pentru fondurile comunitare şi alte fonduri externe. Art. 20. Serviciul de Audit Public Intern îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) Realizează misiuni de audit pentru a da asigurare rezonabilă cu privire la realitatea şi corectitudinea operaţiunilor finanţate din fonduri naţionale, din fonduri comunitare şi alte fonduri externe şi efectuează misiuni de consiliere care au rolul de a îmbunătăţi administrarea, gestiunea riscului şi controlul intern în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi altor fonduri externe. b) Pe baza analizei riscurilor, a criteriilor semnal, a recomandărilor ministrului, precum şi a prevederilor normelor şi reglementărilor specifice, naţionale, comunitare, întocmeşte şi supune spre aprobare planul anual de audit, inclusiv în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi altor fonduri externe, până la data de 30 noiembrie, pentru anul următor, împreună cu referatul de justificare, întocmit conform prevederilor Normelor Metodologice privind exercitarea auditului public intern din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobate de ministru cu nr / şi avizate de U.C.A.A.P.I. cu nr / , corelat cu numărul de personal aprobat Serviciului de Audit Public Intern prin statul de funcţii; c) Propune modificarea planului de audit ori de câte ori analiza riscurilor motivează acest lucru sau conducerea ministerului dispune efectuarea unor misiuni de audit neprevăzute în planul iniţial aprobat, prin renunţarea la unele misiuni cu riscuri mai reduse incluse în plan; d) Transmite planul de audit aprobat la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale structurilor de audit din unităţile subordonate pentru corelarea planurilor de audit; e) Transmite către unităţile care funcţionează în subordinea, sau sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, tematici sau obiective de audit, pe care acestea au obligaţia să le execute, inclusiv pentru fondurile comunitare şi alte fonduri externe; f) Asigură controlul ierarhic privind respectarea la toate nivelurile a metodologiei şi procedurilor de audit public intern stabilite prin Normele metodologice aprobate de M.F.P. şi M.A.P.D.R.În acest scop realizează misiuni pentru supervizarea misiunilor de audit, precum şi evaluarea activităţii de audit derulate la nivelul Serviciului de audit public internşi al instituţiilor şi unităţilor care funcţionează în subordinea, sau sub autoritatea ministerului, inclusiv pentru asistenţa financiară nerambursabilă comunitară şi alte fonduri externe; g) Pe această bază formulează propuneri pentru întocmirea programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit la nivelul Serviciului de Audit Public Intern şi al instituţiilor şi unităţilor care funcţionează în subordinea, sau sub autoritatea ministerului; h) Exercită misiuni de audit public intern, conform planurilor aprobate la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al unităţilor subordonate, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control intern al entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate, inclusiv pentru asistenţa financiară nerambursabilă comunitară şi alte fonduri externe; i) Efectuează misiuni de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit în domeniul gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi altor fonduri externe; j) Realizează organizarea, coordonarea şi desfăşurarea misiunilor de audit privind asistenţa financiară nerambursabilă comunitară şi alte fonduri externe precum şi pentru fondurile naţionale ce sunt utilizate în acordarea de subvenţii şi ajutoare financiare către producătorii agricoli, şi dezvoltarea rurală; k) Realizează organizarea, coordonarea şi desfăşurarea misiunilor de audit privind utilizarea fondurilor naţionale şi ale programelor/proiectelor cu finanţare externă (PHARE, FEGA, FEADR, FEP, PNDR, precum şi a celor referitoare la instrumente structurale sau alte fonduri externe) în domeniul 6

7 agriculturii şi dezvoltării rurale, urmărind, printr-o abordare sistematică şi metodică, modul în care se realizează obiectivele privind: 1. coordonarea activităţilor prin care se realizează implementarea din punct de vedere tehnic a programelor şi proiectelor; 2. managementul tehnic al programelor, proiectelor şi contractelor aferente, în baza fondurilor sau creditelor transferate, conform acordurilor de finanţare; 3. monitorizarea implementării programelor, proiectelor şi planificarea asistenţei tehnice. l) Face recomandări de îmbunătăţire a eficienţei, eficacităţii şi economicităţii utilizării fondurilor comunitare (PHARE, FEGA, FEADR, FEP, PNDR) şi a fondurilor naţionale, a ridicării calităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, al controlului intern şi proceselor de administrare, evaluând: 1. calitatea managementului financiar bazat pe gestionarea riscurilor; 2. eficienţa şi eficacitatea controalelor interne asupra operaţiunilor finanţate din fonduri naţionale, comunitare sau din alte fonduri externe; 3. conformitatea operaţiunilor derulate din fonduri naţionale, comunitare sau din alte fonduri externe, cu legislaţia naţională, a U.E.; 4. capacitatea unităţii de implementare de a asigura protecţia bugetului naţional şi al Uniunii Europene, sub aspectul respectării legislaţiei naţionale şi europene; 5. capacitatea de a absorbi fondurile puse la dispoziţie; 6. sistemele informatice utilizate. m) Elaborează şi actualizează, ori de câte ori este cazul, Normele metodologice proprii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu respectarea Normelor metodologice generale aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003, inclusiv pentru asistenţa financiară nerambursabilă comunitară şi alte fonduri externe, pe care le prezintă spre avizare U.C.A.A.P.I. de pe lângă Ministerul Finanţelor Publice; n) Elaborează şi actualizează ghidurile practice de audit inclusiv pentru asistenţa financiară nerambursabilă comunitară şi alte fonduri externe; o) Asigură îndrumarea metodologică şi perfecţionarea pregătirii profesionale a auditorilor din structurile Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform legislaţiei în vigoare inclusiv pentru asistenţa financiară nerambursabilă comunitară şi alte fonduri externe; p) În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, inclusiv pentru fondurile comunitare şi alte fonduri externe, raportează imediat şefului Serviciului de audit public internşi conducătorului entităţii publice, precum şi structurii de control intern abilitate, în termen de 3 zile; q) Realizează misiuni de audit intern pentru a da asigurare conducerii ministerului cu privire la buna gestionare şi utilizare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, după cum urmează: 1. Auditul modului de fundamentare, acordare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugete pentru investiţii şi pentru celelalte achiziţii publice în raport de prevederile legale şi în conformitate cu regulamentele UE; 2. Auditul activităţii DGBFFE privind plăţile aferente FEGA, FEADR, FEP şi altor fonduri comunitare; 3. Auditarea activităţii de evidenţa angajamentelor bugetare şi legale aferente FEP, FEGA, FEADR şi activitatea proprie; 4. Auditarea evidenţei contabile sintetice şi analitice a plăţilor aferente POP către beneficiari, în conformitate cu planul de conturi elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi cu normele metodologice de aplicare a acestora, a plăţilor către APDRP aferente PNDR, către APIA aferente măsurilor şi schemelor de piaţă finanţate din FEGA ; 5. Auditul modului de elaborare şi fundamentare a propunerilor de buget naţional, privind necesarul sumelor reprezentând credite de angajament şi credite bugetare pentru cofinanţarea proiectelor; 6. Auditarea modului de elaborare a procedurilor privind punerea în aplicare a recomandărilor din Regulamentele UE cu privire la solicitarea sprijinului financiar, respectarea termenelor de plată; 7. Auditarea sumelor aferente plăţii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor pentru întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari; 8. Auditarea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea Programului Operaţional pentru Pescuit şi Programului Naţional de Dezvoltare Rurală; 7

8 9. Audit privind evaluarea sistemelor de control intern din cadrul DGP AMPOP şi DG AM PNDR; 10. Audit privind evaluarea sistemelor de control intern din cadrul DGBFFE Autoritate de plată pentru POP; 11. Auditarea activităţii privind selectarea pentru finanţare a operaţiunilor în conformitate cu criteriile aplicabile POP şi conformitatea operaţiunilor cu normele comunitare şi naţionale aplicabile, pe întreaga perioadă de punere în aplicare; 12. Auditul activităţii de contractare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care să se dea asigurare conducerii ministerului, de respectarea condiţiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele comunitare aplicabile şi cu legislaţia naţională în vigoare; 13. Auditarea activităţii DGP AMPOP referitoare la asigurarea îndeplinirii obligaţiilor legate de informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile capitolului V din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei; 14. Auditarea activităţilor privind verificarea de către DGP AMPOP a livrării produselor şi serviciilor cofinanţate, precum şi suportarea efectivă a cheltuielilor declarate de beneficiari şi a respectării normelor comunitare şi naţionale; 15. Auditarea sistemului de înregistrare şi stocare informatizată a înregistrărilor contabile ale fiecărei operaţiuni din cadrul POP, precum şi a activităţii de culegere a datelor privind punerea în aplicare, necesare pentru gestiunea financiară, monitorizare, verificări, auditări şi evaluare; 16. Auditarea activităţii DGP AMPOP referitoare la asigurarea înregistrării şi actualizării cu celeritate a informaţiilor în sistemul informatic specific; 17. Auditarea modului de asigurare de către beneficiari şi alte organisme implicate, a unui sistem contabil separat/cod contabil adecvat pentru toate tranzacţiile referitoare la operaţiune, fără a se aduce atingere normelor contabile naţionale; 18. Auditarea modului de asigurare a monitorizării implementării Programul Operaţional pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului. r) Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; s) Monitorizează modul de implementare a recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit şi raportează asupra stadiului implementării acestora inclusiv pentru asistenţa financiară nerambursabilă comunitară şi alte fonduri externe; t) Informează şeful Serviciului de audit public internşi U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora inclusiv pentru asistenţa financiară nerambursabilă comunitară şi alte fonduri externe. u) Elaborează raportări periodice asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit public intern privind fondurile comunitare; v) Monitorizează implementarea recomandărilor specifice activităţii de audit intern în cadrul POP ca urmare a rapoartelor de audit şi control emise de organismele naţionale şi europene abilitate şi transmite stadiul implementării măsurilor întreprinse către AM POP; w) Îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a activităţilor din sfera sa de responsabilitate inclusiv pentru asistenţa financiară nerambursabilă comunitară şi alte fonduri externe. Secţiunea a 2-a AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU ACREDITAREA AGENŢIILOR DE PLĂŢI ŞI A ORGANISMULUI COORDONATOR Art. 21. (1) Autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a Organismului Coordonator monitorizează agenţiile de plăţi (APIA şi APDRP) în vederea menţinerii criteriilor de acreditare. (2) Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agenţiilor de Plăţi şi a Organismului Coordonator este organizată la nivel de serviciu, în directa coordonare a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi are următoarele atribuţii generale: 8

9 a) întocmeşte criteriile pentru acreditarea agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit şi a Organismului Coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, şi le supune aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; b) întocmeşte procedurile specifice proprii şi le supune aprobării ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi le comunica agenţiilor de plăţi şi organismului de coordonare; c) comunica agenţiilor de plăţi şi Organismului Coordonator criteriile de acreditare; d) decide printr-un act scris asupra acreditării provizorii sau totale a agenţiilor de plată şi a organismului coordonator; e) în cazul în care una sau ambele agenţii de plăţi nu se conformează criteriilor de acreditare, formulează şi transmite acesteia/acestora instrucţiunile referitoare la condiţiile pe care a trebuie să le îndeplinească pentru obţinerea acreditării; f) supraveghează în permanenţă agenţiile de plăţi pe baza certificatelor şi rapoartelor întocmite de organismul de certificare, rapoartelor de audit extern, şi a evaluărilor proprii şi urmăreşte remedierea oricărei deficienţe identificate; g) la fiecare trei ani informează Comisia Europeană în scris despre rezultatele monitorizărilor sale specificând dacă agenţiile de plată continuă să îndeplinească criteriile de acreditare; h) în cazul în care una din agenţiile de plăţi acreditate nu mai respectă unul sau mai multe criterii de acreditare, va stabili o perioadă de supraveghere pentru aceasta şi va trasa un plan pentru remedierea deficienţelor depistate; i) informează Comisia Europeană despre orice plan stabilit pentru agenţiile de plată acreditate precum şi despre implementarea acestuia; j) dacă acreditarea unei agenţii de plată este retrasă, va acredita o alta agenţie de plată astfel încât plăţile către beneficiari să nu fie întrerupte; k) avizează legalitatea modificărilor din structură propuse de către agenţiile de plăţi şi Organismul de Coordonare, în vederea menţinerii de către acestea a criteriilor de acreditare; l) efectuează ori de câte ori este necesar controlul propriu la agenţiile de plăţi şi la Organismul de Coordonare; m) comunică organismului de certificare decizia de acreditare sau de retragere a acreditării precum şi recomandările făcute agenţiilor de plăţi sau Organismului Coordonator; n) primeşte de la Organismul de Certificare rapoartele întocmite de către acesta; o) comunica în permanenţă Comisiei Europene stadiul indeplinirii criteriilor de acreditare de către agenţiile de plată; p) comunică în permanenţă Comisiei Europene orice modificare intervenită în structura agenţiilor de plăţi şi a Organismului de Coordonare precum şi modalitatea în care aceasta afectează criteriile de acreditare; q) transmite Comisiei Europene decizia privind acreditarea agenţiilor de plăţi şi a Organismului de Coordonare precum şi decizia de retragere a acreditării; r) participă la lucrările Grupului de lucru pentru descentralizarea competenţelor, precum şi pentru adoptarea deciziilor ce privesc menţinerea acreditării pentru agenţiile de plaţi, şeful Autorităţii competente pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator având calitatea de membru al unui astfel de grup. Secţiunea a 3 -a DIRECŢIA INSPECŢII DE STAT Art.22. Direcţia Inspecţii de Stat are în subordine următoarele structuri: a) Serviciul Inspecţii în Sectorul Animal și Vegetal; b) Compartimentul Inspecţii în Industria Alimentară. 9

10 Art.23. Serviciul Inspecţii în Sectorul Animal şi Vegetal coordonează următoarele domenii: (1) Inspecţia de Stat în Sectorul Vitivinicol (ISCTV) - își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii viei si vinului in sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, nr. 244/2002 republicată. Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite prin legea menţionată, ISCTV are următoarele competenţe: a) elaborează programul anual de inspecţii şi tematicile cadru anuale şi periodice în domeniul viti vinicol; b) inspectează plantaţiile viticole, spaţiile de producere şi/sau stocare a produselor vitivinicole, precum şi vehicule care transportă aceste produse; c) inspectează spaţiile comerciale şi/sau depozite şi vehicule care deţin în vederea vânzării, comercializării şi/sau transportului, produse vitivinicole sau alte produse care ar putea fi destinate utilizării în sectorul vitivinicol; d) verifică produsele vitivinicole, substanţele şi produsele destinate producerii vinurilor şi alte produse vitivinicole, în vederea inventarierii acestora; e) verifică datete contabile şi alte documente legate de produsele vitivinicole şi a substanţelor sau produselor destinate producerii de vinuri şi alte produse vitivinicole, putând realiza copii sau extrase ale acestor documente; f) prelevează probe din produsele vitivinicole, substanţele şi/sau produsele utilizate la producerea acestora, deţinute pe stoc, supuse transportului şi/sau comercializării; g) colaborează cu alte organisme de control pentru respectarea prevederilor legislative în vigoare referitoare la reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării produselor vitivinicole; h) la constatarea unor nereguli în întocmirea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole în vrac, dispune refacerea documentelor, oprirea transportului în cauză sau interzicerea comercializării produsului(lor) respectiv(e). (2) Inspecţia de Stat în Sectorul Vitivinicol (ISCTV) asigură supravegherea aplicării legislaţiei în realizarea producţiei de struguri, de vinuri şi a altor produse vitivinicole pentru asigurarea calităţii şi conformităţii produselor vinicole, având următoarele atribuţii: a) coordonează tehnic compartimentele de inspecţie din cadrul direcţiilor pentru agricultură (DA) judeţene şi a municipiului Bucureşti; b) urmăreşte respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole inclusiv pentru înfiinţarea de plantaţii de viţă de vie cu finanţare comunitară; c) verifică respectarea prevederilor legale privind practicile şi tratamentele admise în producerea vinurilor, vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a altor produse pe bază de must şi vin; d) verifică respectarea de către producători, depozitari şi îmbuteliatori a prevederilor legale în aplicarea unor practici oenologice speciale: acidifierea, dezacidifierea, îndulcirea vinurilor şi operaţiunile de creştere a tăriei alcoolice a vinurilor şi a altor produse vinicole, prin folosirea de must concentrat, must concentrat rectificat şi a altor produse admise de legislaţia în vigoare; e) verifică modul de respectare de către îmbuteliatori a prevederilor legale privind ambalarea, etichetarea şi prezentarea produselor vitivinicole destinate comercializării; f) verifică calitatea din punct de vedere organoleptic şi al compoziţiei fizico-chimice, autenticitatea şi provenienţa vinurilor, vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a celorlalte produse vitivinicole provenite din producţia internă, alte state ale Uniunii Europene sau ţări terţe; g) interzice comercializarea loturilor de vin şi a altor produse vitivinicole prin inventarierea şi aplicarea sigiliului asupra acestor loturi atunci când există suspiciunea ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ, până la clarificarea situaţiei; h) prelevează probe din produsele vitivinicole controlate în vederea efectuării de analize organoleptice şi fizico-chimice în laboratoare pentru controlul calităţii şi igienei vinului aflate subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; i) prelevează probe din produsele şi materialele oenologice utilizate în procesul de producere, condiţionare şi îmbuteliere a vinurilor şi a altor produse vitivinicole, în vederea analizării caracteristicilor şi compoziţiei, în laboratoare specializate în acest sens; 10

11 j) constată în baza buletinelor de analiză dacă vinurile şi alte produse vitivinicole sunt produse şi/sau comercializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; k) exercită controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor, şi a celorlalte produse vitivinicole cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică protejată, verifică trasabilitatea acestor produse şi respectarea prevederilor legale în eliberarea documentelor necesare pentru atestarea calităţii produselor respective, inclusiv la comercializare; l) interzice comercializarea, dispune şi urmăreşte utilizarea în scopuri industriale, sau după caz, distrugerea şi/sau denaturarea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a altor produse vitivinicole, improprii consumului uman direct; m) aplică sigiliul asupra loturilor de vin a căror provenienţă şi trasabilitate nu poate fi dovedită de către deţinător, dispunând, după caz, ridicarea măsurii dispuse, destinaţia industrială sau distrugerea loturilor în cauză; sau comercializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare; n) urmăreşte respectarea prevederilor legale privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole; o) verifică periodic activitatea laboratoarelor autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi menţinerea sau, după caz anularea autorizaţiei; p) coordonează tehnic şi metodologic laboratoarele publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului aflate în subordinea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; q) verifică corectitudinea întocmirii declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie, scriptic şi faptic precum şi depunerea în termen a acestora; r) sesizează organele abilitate în cazul constatării unor posibile infracţiuni comise de către operatorii economici din sectorul vitivinicol; s) aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta lege pentru abaterile constatate la persoane fizice şi juridice din sfera producţiei, circulaţiei şi comercializării vinurilor şi a altor produse vitivinicole; (3) Inspecţia de Stat în Sectorul Legume - Fructe (ISCTPVLF) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp şi ale Legii pomiculturii nr. 348/2003, având următoarele atribuţii: a) elaborează tematicile şi programul de inspecţii în domeniul fructelor şi legumelor proaspete; b) actualizează permanent baza de date a operatorilor din sectorul fructe şi legume, care participă la producerea şi/sau comercializarea legumelor şi fructelor proaspete; c) transmite notificările de neconformitate cu standardele de comercializare a loturilor de legume şi fructe proaspete către DG-AGRI a Comisiei Europene; d) efectuează controale de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, pe întreaga filieră de produs; e) verifică modul de realizare a condiţiilor prevăzute în Ordinul nr.390/2009 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logo-ului comunitar; f) monitorizează modul de eliberare a atestatelor în vederea accesării Măsurii 121,,Modernizarea exploataţiilor agricole din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, gestionat de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; g) realizează protocolul de colaborare dintre MADR şi Autoritatea Vamală care are ca obiectiv asigurarea controlului de conformitate la fructele şi legumele proaspete cu standardele de comercializare privind activităţile de import, export şi tranzit din/către ţări terţe şi ţări terţe agreate; h) participă la acţiuni de control mixte, formate din inspectori ai organismelor de control judeţene ale ISCTPVLF, comisari ai Gărzii Financiare şi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi ofiţeri ai Inspectoratului General al Poliţiei; i) coordonează tehnic şi metodologic activitatea inspectorilor din cadrul compartimentelor de inspecţii legume fructe din direcţiile agricole judeţene, de verificare a documentaţiei şi vizare a autorizaţiilor de plantare şi de defrişare a plantaţiilor de pomi şi de arbuşti fructiferi, eliberate de direcţiile agricole judeţene şi municipiul Bucureşti; 11

12 j) stabileşte zonele de risc, pentru efectuarea corectă a controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, privind activităţile de import, export şi tranzit din/către ţări terţe şi ţări terţe agreate ; k) participă la realizarea unor proiecte şi programe de dezvoltare şi perfecţionare a activităţii specifice din sectorul legume fructe; l) participă la cursurile internaţionale de pregătire privind armonizarea controlului calităţii fructelor şi legumelor, organizate sub egida Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD); m) efectuează rapoarte lunare sintetice privind activitatea de control desfăşurată în luna precedentă pe care le prezintă conducerii Direcţia Inspecţii de Stat spre analiză şi avizare; n) aplică sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare în cazul constatării unor încălcări ale legislaţiei în producerea şi comercializarea legumelor şi fructelor în acţiunile de control mixte la care participă. (4) Inspecţia în domeniul plantelor tehnice (tutun, hamei, sfecla de zahăr, in şi cânepă), aromatice şi medicinale îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe domeniile plantelor tehnice: tutun, hamei, sfecla de zahăr, in şi cânepă, precum şi al plantelor aromatice şi medicinale, având următoarele atribuţii: a) elaborează tematicile anuale de inspecţii şi programul cadrul de inspecţii în domeniul plantelor tehnice şi al celor aromatice şi medicinale; b) verifică respectarea prevederilor art.5 alin. 1 din Ordinul MADR nr.74/2012 privind autorizarea unităţilor prim procesatoare de tutun brut; c) coordonează tehnic activitatea inspectorilor desemnaţi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene (DAJ) să desfăşoare activitatea de inspecţie în domeniul plantelor tehnice şi al celor aromatice şi medicinale; d) colaborează cu alte ministere sau autorităţi/instituţii cu atribuţii de control (Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, APIA, Ministerul Transporturilor, Ministerul Turismului, etc.) cu organizaţii profesionale, federaţii, asociaţii pentru respectarea prevederilor legislative în vigoare referitoare la reglementarea cultivării, a producţiei, circulaţiei şi comercializării plantelor tehnice, aromate şi medicinale; e) coordonează şi monitorizează suprafeţele cultivate cu plante tehnice, aromatice şi medicinale, prin verificarea tuturor documentelor care atestă cultivarea şi producţia obţinută; f) participă la elaborarea şi avizarea unor proiecte de acte normative în cuprinsul cărora sunt incluse prevederi referitoare la plante tehnice, aromatice şi medicinale; g) efectuează rapoarte lunare sintetice, privind activitatea de control desfăşurată în luna precedentă, pe care o prezintă conducerii Direcţiei de Inspecţii de Stat, în a doua decadă a lunii în curs. h) centralizează lunar rezultatele controalelor efectuate în domeniul plante tehnice, aromatice şi medicinale, de către inspectorii din cadrul DAJ. (5) Inspecţia în domeniul organismelor modificate genetic organism abilitat în executarea controalelor oficiale pentru asigurarea trasabilităţii producţiei de plante modificate genetic de la cultivator până în depozit, are ca obiective implementarea legislaţiei actuale naţionale şi comunitare din domeniul OMG (Ordinul MADR nr.61/2012 privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante modificate genetic şi măsuri pentru asigurarea coexistenţei plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi ecologice şi a Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor), cât şi inventarierea şi monitorizarea tuturor culturilor de plante modificate genetic care sunt permise a se cultiva în România, prin următoarele atribuţii: a) elaborează tematicile anuale şi specifice, precum şi programul anual de inspecţii în domeniul OMG; b) coordonează activitatea inspectorilor judeţeni pentru respectarea legislaţiei în domeniul OMG; c) coordonează inventarierea suprafeţelor cultivate cu porumb MON 810, în scop comercial, plante modificate genetic cultivate în regim de testare, prin verificarea actelor de provenienţă a seminţelor, astfel încât să existe o corelaţie între suprafaţa cultivată şi cantitatea de sămânţă folosită la semănat; d) coordonează monitorizarea lunară a stocurilor de porumb MON 810, prin controlul simultan al documentelor de livrare şi al cantităţilor rămase din recolta anului precedent; şi verificarea modului în care cultivatorii de plante modificate genetic aplică măsurile de asigurare a coexistenţei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale; 12

13 e) întocmeşte baza de date a agenţilor economici care cultivă porumb MON 810 în scop comercial şi alte plante modificate genetic cultivate în regim de testare; f) colaborează cu laboratoarele naţionale acreditate (IBA Bucureşti şi INCDBH Ştefăneşti- Argeş), în vederea testării prezenţei OMG în ţesuturile de plante şi în recoltă; g) coordonează acţiunile de identificare în vederea aplicării măsurilor legale de eliminare a OMG, neautorizate în cultură sau interzise a se cultiva; h) colaborează cu alte ministere sau instituţii cu atribuţii de control (ANSVSA, Garda Naţională de Mediu, ANPC), pentru respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul OMG; i) sesizează alte instituţii - Garda Naţională de Mediu, ANSVSA şi ANPC, pentru neregulile constatate şi care fac obiectivul atribuţiilor altor instituţii guvernamentale, în aplicarea măsurilor ce se impun, în astfel de situaţii; j) efectuează rapoarte lunare sintetice, privind activitatea de control desfăşurată în luna precedentă, pe care o prezintă conducerii Direcţiei de Inspecţii de Stat, în a doua decadă a lunii în curs. (6) Inspecţia în domeniul fertilizanţilor asigură implementarea prevederilor naţionale şi comunitare în domeniu (Legea nr.232/2010 privind regimul de import a monstrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor; HG nr. 1261/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 privind îngrăşămintele; Ordinul nr. 6/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 privind îngrăşămintele, ultima dată amendat prin Regulamentul (CE) nr. 1107/2008, în sensul adaptării anexelor I şi IV la progresul tehnic), având următoarele atribuţii: a) elaborează tematicile anuale şi specifice, precum şi programul anual de inspecţii în domeniul fertilizanţilor; b) coordonează activitatea inspectorilor judeţeni din cadrul Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene şi ai Municipiului Bucureşti, pentru controlul calităţii îngrăşămintelor; c) verifică aplicarea prevederilor legale în vigoare privind controlul îngrăşămintelor; d) participă la elaborarea şi avizarea unor proiecte de acte normative în cuprinsul cărora sunt incluse prevederi referitoare privind calitatea îngrăşămintelor; e) actualizează permanent baza de date a operatorilor de îngrăşăminte, conform informaţiilor transmise de inspectorii nominalizaţi, din cadrul DA judeţene; f) înregistrează rezultatele analizelor pe care le primeşte de la organismele de control teritoriale; g) colaborează cu specialiştii din Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, laboratoarele autorizate în vederea efectuării controlului de conformitate a îngrăşămintelor (ICPA şi ICHIM), precum şi cu Organizaţia Patronală a Producătorilor de Îngrăşăminte; h) efectuează rapoarte lunare sintetice, privind activitatea de control desfăşurată în luna precedentă, pe care o prezintă conducerii Direcţiei de Inspecţii de Stat, în a doua decadă a lunii în curs. i) aplică sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul constatării unor încălcări ale legislaţiei în vigoare; (7) Inspecţia în Domeniul Agriculturii Ecologice controlează şi supraveghează activitatea Organismelor de Inspecţie şi Certificare (OIC) în domeniul agriculturii ecologice, pe teritoriul României, prin următoarele atribuţii: a) elaborează tematicile anuale şi programul anual de inspecţii în domeniul agriculturii ecologice; b) controlează şi supraveghează activitatea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate; c) gestionează notificările şi sesizările din sectorul agriculturii ecologice; d) propune retragerea aprobării Organismelor de Inspecţie şi Certificare; e) efectuează rapoarte lunare sintetice, privind activitatea de control desfăşurată în luna precedentă, pe care o prezintă conducerii Direcţiei de Inspecţii de Stat, în a doua decadă a lunii în curs. (8) Inspecţia în Zootehnie este organismul abilitat în executarea controalelor în sectorul creşterii animalelor şi păsărilor, administrării şi îmbunătăţirii pajiştilor, având următoarele obiective: a) implementarea şi respectarea legislaţiei în sectorul creşterii şi nutriţiei animalelor şi păsărilor cu privire la: producerea, recoltarea, depozitarea, prelucrarea şi valorificarea plantelor de nutreţ; b) implementarea şi respectarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung. 13

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT Anexa 2.49 PROCEDURA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONALǍ Aprobat: RECTOR, Prof. univ. dr. ION CUCUI Responsabilităţi. Nume, prenume Funcţia Semnătura Elaborat Conf. univ. dr.

More information

6.1. DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET

6.1. DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET 6.1. DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET Art. 37 Obiect de activitate 1. Direcţia Financiar Contabilitate, Buget are ca obiect de activitate organizarea, coordonarea şi execuţia activităţilor financiare,

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005. CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile

More information

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE - aparat central - aprobat prin OPINS nr. 1636/08.08.2017 completat prin OPINS nr. 93/20.02.2018-2018 - 1 Misiunea Institutului

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar Text în vigoare începând cu data de 5 noiembrie 2006 Textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999,

More information

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/25.06.2004

More information

P A R T E A I. Capitolul I Dispoziţii generale

P A R T E A I. Capitolul I Dispoziţii generale REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI P A R T E A I ORGANIZAREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

More information

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire 1 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea şi reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE CJT

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE CJT ANEXA NR.1 ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE CJT Compartimentul Administrator Public Administratorul public este în subordinea directă a Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea şi poate exercita,

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Regulament nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

GUVERNUL ROMÂNIEI. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

GUVERNUL ROMÂNIEI. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexei nr.

More information

CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE (CFG II.

CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE (CFG II. FISA POSTULUI I. Denumirea postului de muncă : CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE (CFG II. Locul de munca: CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE (CFG) III. Pregatire necesara postului: 1. Cerinte psihologice: usurinta

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga ANEXA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIERSITAR REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PALATELOR ŞI CLUBURILOR COPIILOR Bucureşti 2006 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

More information

Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006

Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006 Pag. 1 din 58 Act sintetic la data 10-Jun-2016 pentru Legea 273/2006 LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale Forma sintetică la data 10-Jun-2016. Acest act a fost creat utilizand

More information

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3 Pag. 1 / 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr. Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele

More information

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA

R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA R O M Â N I A MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PLANUL STRATEGIC AL MINISTERULUI MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE PENTRU PERIOADA 2007 2009 COMPONENTA I - MANAGEMENT CUPRINS Mandatul Ministerului

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

I. INTRODUCERE STRUCTURA PE CAPITOLE

I. INTRODUCERE STRUCTURA PE CAPITOLE Plan de acţiuni pentru realizarea în municipiul, a politicilor naţionale, a politicilor de afaceri europene şi de intensificare a relaţiilor externe I. INTRODUCERE Conform prevederilor art. 6 alin. (1),

More information

Ordinul 1503/2017 M.Of din 28-dec-2017

Ordinul 1503/2017 M.Of din 28-dec-2017 ORDIN nr. 1503 din 18 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor

More information

AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII

AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE CONSTANȚA PROGRAMUL DE MASTER: MOA AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII -SINTEZĂ CURS- AN UNIVERSITAR 2016-2017 LECTOR UNIV. DR.

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 27 septembrie 2016 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 27.09.2016 În vigoare de la 14 octombrie 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ORDIN pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada , a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada , a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.

More information

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la

A-A. Acquis - acquis În legislaţia europeană, termenul acquis (sau acquis comunitar) se referă la A-A Absorbţie (capacitate de absorbţie) absorption capacity Capacitatea unei ţări sau organizaţii de a folosi eficient asistenţa financiară primită. Gradul de absorbţie a fondurilor disponibile prin Programul

More information

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND DATELOR Pag. 1 / 17 PROCEDURA GENERALĂ Nr. exemplare: 6 Ediţia: a I -a Nr. pagini: 17 PRIVIND Data intrării în vigoare: 10.10.2013 NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNÃTURA ELABORAT PROF. MUSAT CRISTIANA Membru

More information

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul Guvernul României - Ordonanţă nr. 39/2000 din 30 ianuarie 2000 Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul În

More information

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din Ministerul Mediului - Metodologie din 18 decembrie 2017 Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017 În vigoare de la 28

More information

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ÎN CADRUL MINISTERULUI CULTURII Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii Acte normative, regulamente, instrucţiuni

More information

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ Anexa nr. 3a UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE - F S E - Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407;

More information

SERVICIILE PUBLICE MIJLOC DE REALIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUPORT DE CURS

SERVICIILE PUBLICE MIJLOC DE REALIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUPORT DE CURS UNIVERSITATEA SPIRU HARET MASTERAT: ADMINISTRAŢIA, DREPTUL ŞI MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI SERVICIILE PUBLICE MIJLOC DE REALIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUPORT DE CURS lect.

More information

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public ANEXĂ Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice

More information

REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT REGULI GENERALE PRIVIND CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT 1.PREZENTAREA OCSM-AFER OCSM-AFER este organism de certificare a sistemelor de management constituit în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17021-1:2015

More information

Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor

Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor Elaborarea Planului Naţional pentru Controlul Reziduurilor Indicatorul ediţiilor şi reviziilor Nr. crt. Pag Capitol/ Subcapitol Cap. 3,4,5,6,7 Descrierea modificării 1. Prezenta procedură s-a actualizat

More information

CUPRINS Capitolul 1 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 11

CUPRINS Capitolul 1 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 11 CUPRINS Capitolul 1 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 11 1.1 Locul instituţiilor publice în economia naţională... 11 1.2 Organizarea contabilităţii în instituţiile publice... 15 1.3

More information

Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE

Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE Fondurile structurale europene Ce sunt şi cum se pot obţine? Dr. Radu MUNTEANU Consultant, Cadru didactic asociat ASE Documente programatice } Planul Naţional de Dezvoltare PND 2007-2013 } Cadrul Strategic

More information

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Şerban Cantacuzino AL JUDEŢULUI PRAHOVA

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper

O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper O administraţie dinamică pentru o agricultură durabilă şi un spaţiu rural prosper Aderarea la Uniunea Europeană a adus numeroase beneficii agriculturii şi zonelor rurale din România. În ultima perioadă,

More information

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor ORDIN nr. 410 din 11 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitãţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

LEGEA nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 În înţelesul prezentei legi, se consideră: a) bibliotecă

LEGEA nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 În înţelesul prezentei legi, se consideră: a) bibliotecă LEGEA nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 În înţelesul prezentei legi, se consideră: a) bibliotecă instituţia, compartimentul sau structura specializată

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD PO.DE.03

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD PO.DE.03 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRIVIND ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANŢAREA ŞI PLATA COD 1.LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI ELABORAT

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6

FIŞA DISCIPLINEI. 3.4 Total ore studiu individual Total ore pe semestru Număr de credite 6 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1.3 Departamentul

More information

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU REGLEMENTARI UE - EMAS Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un

More information

Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor,

Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, Către, Biroul Permanent al Senatului României, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României, a prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor

More information

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Infrastructura Națională pentru Informații Spațiale

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Infrastructura Națională pentru Informații Spațiale Strategia Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 2013 2017 1. Abrevieri Abreviere ANCPI OCPI CNC DCIA DSIG DMP DJRU DPI DI DCG DE SAI SRP E-Terra GNSS INIS INSPIRE SGG RELUAT REMIS ROMPOS

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014 ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate

More information

CREŞTEREA BOVINELOR PENTRU CARNE ÎN SISTEM ECOLOGIC

CREŞTEREA BOVINELOR PENTRU CARNE ÎN SISTEM ECOLOGIC CREŞTEREA BOVINELOR PENTRU CARNE ÎN SISTEM ECOLOGIC Orice reproducere, chiar şi parţială, a acestei lucrări este interzisă fără acordul autorilor CUPRINS INTRODUCERE Modulul I. MANAGEMENTUL FERMEI ECOLOGICE

More information

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ORDIN Nr. 83*) din 23 iunie 2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a

More information

CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CUPRINS CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SPITALULUI - DISPOZIŢII GENERALE CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE CAPITOLUL III CONDUCEREA SPITALULUI CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

More information

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

D I S P O Z I Ţ I E:

D I S P O Z I Ţ I E: R O M Â I A JUDEŢUL VRA CEA PRIMĂRIA COMU EI PĂULEŞTI P R I M A R D I S P O Z I Ţ I E de organizare şi funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei PĂULE TI, județul Vrancea PRIMARUL

More information

SUBIECT: Solicitare informaţii pentru elaborarea Planului de audit intern pentru anul 20XX

SUBIECT: Solicitare informaţii pentru elaborarea Planului de audit intern pentru anul 20XX MEMORANDUM PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMAŢII Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 01 REF N. B06-2 MEMORANDUM PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMAŢII CĂTRE: DE LA: Şeful de departament/direcţie/unitate MIE sau

More information

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE

GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI INTERMEDIAR/FINAL/ RAPORTULUI privind ACTIVITĂŢILE BILATERALE Str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, sector 3, Bucureşti, CUI 11318329 tel/fax: 021 315 34 40; 021 315 34 15 e-mail: office@frds.ro; website: www.frds.ro; www.granturi-corai.ro GHIDUL DE INTOCMIRE A RAPORTLUI

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: ORDIN Nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile

More information

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992 ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor *) - Republicare Forma sintetică la data 03-mai-2008. Acest

More information

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor,

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor, Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

REGULAMENT. de organizare și funcționare a DIRECŢIEI GENERALE ADMINISTRATIVE

REGULAMENT. de organizare și funcționare a DIRECŢIEI GENERALE ADMINISTRATIVE REGULAMENT de organizare și funcționare a DIRECŢIEI GENERALE ADMINISTRATIVE Art.1. Direcţia Generală Administrativă este organizată potrivit organigramei, anexa nr.2, aprobată de Senatul Universităţii

More information

IBM OpenPages GRC on Cloud

IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS IBM OpenPages GRC on Cloud Termenii de Utilizare ("TdU") sunt alcătuiţi din aceşti Termeni de Utilizare IBM Termeni Specifici Ofertei SaaS ("Termenii

More information

iulie 2006 EuropeAid/119820/D/SV/RO

iulie 2006 EuropeAid/119820/D/SV/RO Manual Managementul ciclului de proiect iulie 2006 EuropeAid/119820/D/SV/RO Prima versiune a prezentului manual a fost elaborată de către o echipă a Comisiei Europene sub egida Unităţii de Evaluare şi

More information

RAPORT TEHNIC. Investeşte în oameni!

RAPORT TEHNIC. Investeşte în oameni! Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1 - Educaţia şi formarea profesională în

More information

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI APROBAT, RECTOR, Prof. Dr. DORU PAMFIL PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PROIECTULUI DE BUGET COD PO 69 EDIŢIA : 1 STANDARDE DE REFERINŢĂ: SR EN ISO 9001:2008 DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1 ELABORATĂ

More information

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Guvernul României adopta prezenta hotărâre. HOTĂRÂRE nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comercianţilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 14 iunie 2002 Data intrarii in

More information

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Unitatea de Politici Publice Revizia a IV-a, Septembrie 2011 Bulevardul Libertăţii

More information

ORDIN Nr. 3710/2015 din 18 decembrie privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice

ORDIN Nr. 3710/2015 din 18 decembrie privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice ORDIN Nr. 3710/2015 din 18 decembrie 2015 privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală întocmit la persoane juridice EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE

More information

Regulament de organizare şi funcţionare a centrului de limbi şi culturi străine SYNERGIA LINGUARUM

Regulament de organizare şi funcţionare a centrului de limbi şi culturi străine SYNERGIA LINGUARUM Cod: 58 Ediţia: 1 Revizia: 2 Regulament organizare şi funcţionare a centrului limbi şi culturi străine SYNERGIA LINGUARUM Acest regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului din 18 cembrie 2014 Cuprins

More information

ANUNŢ. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN,,General de brigadă ANTON BERLESCU BIHOR

ANUNŢ. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN,,General de brigadă ANTON BERLESCU BIHOR MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN,,General de brigadă ANTON BERLESCU BIHOR Nesecret Exemplar UNIC ANUNŢ În conformitate cu prevederile articolului 40 din

More information

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov

Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov Particularităţi ale monitorizării şi evaluării interne a activităţilor de instruire desfăşurate în format blended-learning, într-un proiect educaţional - aspecte specifice ale proiectului EDUTIC Gabriel

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL

TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Prof. Dr. Ioan Oprean - Univ. Creştină Dimitrie Cantemir Lector Drd. Delia Oprean - Univ. Bogdan Vodă Rezumat: This study represents a synthesis on the evolution

More information

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi Analiza Ordin 1.503/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru

More information

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE)

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE) REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE)

More information

ORDIN Nr. 1117/2170 din 17 august 2010

ORDIN Nr. 1117/2170 din 17 august 2010 ORDIN Nr. 1117/2170 din 17 august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea

More information

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii Pl.x715/24.11.2010 23/334/2010 26.11.2010 A M E N D A M E N T E PROPUSE asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei

More information

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale

Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Regulamentul privind utilizarea rețelelor de socializare în instituţiile guvernamentale Cuprins I. Reglementare... 1 II. Scop... 1 III. Introducere... 1 IV. Gestionarea contului... 2 Deschiderea contului...

More information

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA RECTORAT CARTA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA Craiova, 2011 Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova 3 Reglementări generale... 4 Preambul... 4 Definiţii şi prescurtări...

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

STANDARD OCUPAŢIONAL

STANDARD OCUPAŢIONAL STANDARD OCUPAŢIONAL Ocupaţia: Director de societate comercială agricolă Domeniul: Agricultură, piscicultură, pescuit Cod COR: 121024 2005 Pag. 1din 48 Iniţiator de proiect: SC Agroserv Management SRL

More information

Protocolul este valabil începând cu absolvenţii promoţiei*

Protocolul este valabil începând cu absolvenţii promoţiei* Evidenţa programelor de masterat pentru care au fost încheiate cu CECCAR protocoale de înscriere directă la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil Nr. crt. Facultatea Programul de masterat

More information

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 207 din data de 25 martie 2011

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 207 din data de 25 martie 2011 Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 207 din data de 25 martie 2011 ORDIN nr. 59 din 16 martie 2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea

More information

MOLDOVA GESTIONAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE ŞI A SĂNĂTĂŢII AGRICOLE: PLAN DE ACŢIUNI

MOLDOVA GESTIONAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE ŞI A SĂNĂTĂŢII AGRICOLE: PLAN DE ACŢIUNI Departamentul Agricultura şi Dezvoltarea Rurală Regiunea Europa şi Asia Centrală Banca Mondială MOLDOVA GESTIONAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE ŞI A SĂNĂTĂŢII AGRICOLE: PLAN DE ACŢIUNI Document al Băncii Mondiale

More information