Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate"

Transcription

1 Directive şi Regulamente cu standarde europene armonizate Nr.Crt. Reglementarea comunitară Actul normativ naţional 1 Directiva 2000/9/CE Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane HG 1009/ privind stabilirea condiţiilor de punere in funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane + HG 1589/ pentru modificarea HG 1009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane + HG 1454/ pentru modificarea şi completarea HG 1009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane + HG 962/ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor Ordin al Ministrului Economiei şi Comerţului 198/ pentru actualizarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la instalaţiile de transport pe cablu 2 Regulamentul (CE) 1907/2006 Înregistrare, evaluare, autorizare și restricționare a substanțelor chimice (REACH) 3 Directiva 89/106/CEE Produse pentru construcţii (CPD) pentru persoane Legea 349/ privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice + Legea 249/ pentru modificarea art. 4 din Legea 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice + OUG 60/ pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice Ordin al Ministerului Apărării Naţionale 108/ pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr /2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr /94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei HG 622/ privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii + HG 1031/ pentru modificarea şi completarea HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii + HG 167/ pentru modificarea şi completarea HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 481/ privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 1822/ şi al Ministrului Administraţiei şi Internelor 394/ pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi 1

2 încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc + Ordin al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 133/ şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor 1234/ pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor 1822/394/ Ordin al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 269/ şi al Ministrului Internelor şi al Reformei Administrative 431/ pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor 1822/394/2004 HG 808/ pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 1558/ pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii + Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 132/ pentru completarea Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr /2004, cu modificările şi completările ulterioare Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2141/ şi al Ministerului Afacerilor Interne 92/ pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii + Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 609/ şi al Ministerului Afacerilor Interne 98/ pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr /92/2013 Ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor 607/ pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu +Ordin al Ministerului Administraţiei şi Internelor 1100/ pentru modificarea şi completarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor 607/2005 Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 2142/ şi al Ministerului Afacerilor Interne 91/01/ pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 1746/ privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii + Ordin al Ministerul 2

3 4 Regulamentul UE 305/2011 Stabilirea unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții (CPR) și de abrogare a Directivei 89/106/CEE 5 Regulamentul CE 1223/2009 Produse cosmetice Înlocuieşte Directiva 76/768/CEE care asigura libera circulaţie a produselor 6 Directiva 92/42/CEE modificată prin Directiva 2005/32/CE Cazane noi de apa caldă cu combustie lichidă sau gazoasă 7 Directiva 2010/30/UE şi Directiva 2009/125/CE Indicare, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic Abroga directivele 92/75/CEE, 2005/32/CE si Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 2153/ pentru modificarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 1746/ Ordin al Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 896/ pentru completarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 1746/ Ordin al Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 1184/ pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 1746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii + Ordin al Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 1604/ pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 1746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii + Ordin al Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 2479/ pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 1746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii HG 1236/ privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului Intră în vigoare de la Unele dispoziţii sunt aplicabile începând cu cele care fac referire la substanţele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (clasificate drept substanţe CMR) HG 574/ privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi + HG 962/ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor + HG 1043/ privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative HG 55/ privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic HG 580/ privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 640/2009, nr. 641/2009, nr. 642/2009 şi nr. 643/2009, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic şi pentru modificarea HG 1039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă + HG 917/05/09/2012 3

4 2008/28/CE începând cu data de Regulamentul CE 1221/2009 Participare voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) 9 Directiva 2004/108/CE Compatibilitate electromagnetică (EMC) 10 Directiva 94/9/CE Echipamente şi sisteme de protecţie în medii potenţial explozive (ATEX) 11 Directiva 93/15/CEE Introducerea pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil 12 Directiva 2009/142/CEE Aparate consumatoare de combustibili gazoşi (GAD) Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr /2010, nr /2010, nr /2010, nr /2010 şi nr. 626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic şi pentru abrogarea unor acte normative HG 57/ privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei HG 57/ privind compatibilitatea electromagnetică Ordin al Ministrului Economiei şi Comerţului 381/ şi Ordin al Ministrului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 1620/ privind aprobarea Listei cuprinzând standardele romane care adopta standardele europene armonizate din domeniul compatibilităţii electromagnetice HG 752/ privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive + HG 461/ pentru modificarea HG 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive Ordin al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 713/ privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive HG 207/ privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă + HG 1401/ pentru modificarea şi completarea HG 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă Ordin al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 1097/ pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate pentru maşini, echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, explozivi de uz civil şi articole pirotehnice Ordin al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 77/ privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil HG 775/ privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora Ordin al Ministerului Economiei şi Comerţului 47/ pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (actualizată) + Ordin al Ministerului Economiei şi Comerţului 1619/

5 13 Directiva 95/16/CE Ascensoare 14 Directiva 2006/95/CE Echipamente de joasă tensiune (LVD) 15 Directiva 2006/42/CE modificată prin Directiva 2009/127/CE Maşini industriale (MD) privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (actualizată) + Ordin al Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 507/ privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazoşi (actualizată) HG 439/ privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor + HG 962/ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor + HG 294/ pentru modificarea şi completarea HG 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor 184/ privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare + Ordin al Ministrului Economiei şi Comerţului 101/ pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului 395/ Ordin al Ministerului Economiei 726/ pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare + Ordin al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 506/ pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare HG 457/ privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune + HG 962/ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor + HG 1302/ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor Ordin al Ministerului Economiei şi Comerţului 384/ pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate + Ordin al Ministerului Economiei şi Finanţelor 1310/ pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului 384/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate HG 1029/ privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor + HG 517/ pentru modificarea şi completarea HG 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor Ordin al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 886/ privind aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini 16 Directiva 2004/22/CE modificată prin Directivele HG 264/ privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a 5

6 2006/96/CE şi 2009/137/CE şi Regulamentul (CE) 1137/2008 Mijloace de măsurare (MID) 17 Directiva 93/42/CEE modificată prin Directivele 98/78/CE, 2000/70/CE, 2001/104/CE, 2003/12/CE şi Reglementarea 1882/2003 Dispozitive medicale (MDD) 18 Directiva 90/385/CEE Dispozitive medicale implantabile active 19 Directiva 98/79/CE Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro mijloacelor de măsurare + HG 574/ pentru modificarea şi completarea HG 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare + HG 962/ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor Ordin al Ministrului Economiei şi Finanţelor 1690/ privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă standarde europene armonizate + Ordin al Ministrului Economiei şi Finanţelor 1533/ pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor 1690/2007 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă standarde europene armonizate HG 54/ privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale + HG 617/ privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide + HG 1184/ privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii Ordin al Ministerului Sănătăţii 1163/ pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale HG 55/ privind dispozitivele medicale implantabile active + HG 1184/ privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii Ordin al Ministrului Sănătăţii 1119/ pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale implantabile active HG 798/ privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro + HG 929/ pentru modificarea şi completarea HG 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro + HG 657/ pentru modificarea art. 33 din HG 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro + HG 596/ pentru completarea anexei nr. 2 la HG 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro + HG 1184/ privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii Ordin al Ministrului Sănătăţii 355/ privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro + Ordin al Ministrului Sănătăţii 896/ pentru modificarea anexei la Ordinul 6

7 20 Regulamentul CE 765/2008 Noul cadru legislativ privind comercializarea produselor (NLF) 21 Directiva 2009/23/CE Instrumente de cântărire neautomate (NAWI) 22 Directiva 94/62/CE modificată prin Directiva 2004/12/CE şi Directiva 2005/20/CE Ambalaje şi deşeuri de ambalaje 23 Directiva 89/686/CEE Echipamente individuale de protecţie (PPE) ministrului sănătăţii 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro OG 20/ privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor + OG 8/ pentru modificarea OG 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor + Lege 50/ pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor HG 617/ pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată (republicată la data de ) + HG 1302/ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor 365/ privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată care adoptă standarde europene armonizate HG 621/ privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje + HG 1872/ pentru modificarea şi completarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje + HG 247/ pentru modificarea şi completarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului 128/ privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje + Ordinul Ministerului Economiei 918/ pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului 128/2004 HG 115/ privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă + HG 809/ pentru modificarea HG 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă Ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 594/ pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie + Ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 254/2014 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie + Ordin al 7

8 24 Directiva 97/23/CE Echipamente sub presiune (PED) 25 Directiva 2007/23/CE Introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice 26 Directiva 1999/5/CE Echipamente radio şi terminale de telecomunicaţii (RTTE) Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 836/2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie HG 584/ privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune + HG 1168/ pentru modificarea şi completarea HG 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune + HG 962/ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor Ordin al Ministrului Economiei şi Comerţului 186/ pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate Ordin al Ministerului Economiei şi Comerţului 440/ privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune şi Ordin al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 216/ pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune + Ordin al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 2965/ pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/ Ordin al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 1635/ pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004 HG 612/ privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă (intră în vigoare de la 01 iulie 2010 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2 şi 3; intră în vigoare de la 01 iulie 2013 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 4, a articolelor pirotehnice de scenă şi a altor articole pirotehnice) + HG 747/ pentru modificarea HG 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă HG 130/ privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicaţii electronice si recunoaşterea mutuală a conformităţii Ordin al Ministrului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 262/ privind aprobarea Listei standardelor romane care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicaţii, potrivit Directivei 1999/5/CE 27 Directiva 2008/57/CE modificată prin Directivele HG 877/ privind interoperabilitatea sistemului feroviar + HG 1116/ pentru 8

9 2009/131/CE şi 2011/18/UE Interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate 28 Directiva 94/25/CE modificată prin Directiva 2003/44/CE Ambarcaţiuni de agrement 29 Directiva 2011/65/UE Restricții de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) 30 Directiva 2009/105/CE Recipiente simple sub presiune modificarea anexelor nr. 2, 5 şi 6 la HG 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar + HG 652/2013 pentru modificarea HG 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar + HG 74/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar + HG 313/2015 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar HG 2195/ privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement Ordin al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 1681/ pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement + Ordin al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 221/ privind modificarea şi înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 1681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement + Ordin al Ministerului Transporturilor 681/ privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 1681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement + Ordin al Ministerului Transporturilor 554/ privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr /2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement + Ordin al Ministerului Transporturilor 621/ privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr /2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement HG 322/ privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice Ordin al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 1601/ pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din HG 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice + Ordin al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 1467/ privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr /2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice HG 454/ privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune + HG 962/ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor + HG 573/ pentru completarea HG 454/2003 privind stabilirea 9

10 31 Directiva 2009/48/CE Siguranţa jucăriilor condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune şi pentru modificarea HG 1094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli Ordin al Ministerului Industriei şi Resurselor 185/ privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune + Ordin al Ministerului Economiei şi Finanţelor 865/ pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune + Ordin al ministerului Economiei şi Finanţelor 2968/ pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune + Ordin al Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 1858/ pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune + Ordinul al Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 1461/ pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune HG 74/ privind siguranţa jucăriilor (a abrogat HG 396/2003 la data de ) + HG 1075/ pentru modificarea HG 74/2011 privind siguranţa jucăriilor + HG 693/ pentru modificarea HG 74/2011 privind siguranţa jucăriilor + HG 278/ pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor Ordin al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 730/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate Directivă care nu apare în lista de pe site-ul 1 Directiva 2000/14/CE modificată prin Directiva 2005/88/CE şi Regulamentul (CE) 219/2009 Emisiile de zgomot în mediu produse de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor 2 Directiva 2001/95/CE Siguranţa generală a produselor 3 Directiva 97/67/CE modificată prin Directivele 2002/39/CE şi 2008/6/CE Normele comune pentru dezvoltarea pieţei HG 1756/ privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor Legea 245/ privind securitatea generală a produselor republicată în data de OUG 13/ privind serviciile poştale + Legea 187/ pentru aprobarea OUG 13/ privind serviciile poştale 10

11 interne a serviciilor poştale ale Comunităţii şi îmbunătăţirii calităţii serviciului Directivă care este transpusă parţial în legislaţia naţională 1 Directiva 96/98/CE modificată prin Directivele 98/85/CE, 2001/53/CE, 2002/75/CE, 2002/84/CE, 2008/67/CE, 2009/26/CE, 2010/68/UE, 2011/75/UE şi Regulamentul (CE) 596/2009 Echipamente maritime HG 494 / privind echipamentul maritim + HG 513/ pentru modificarea şi completarea HG 494/2006 privind echipamentul maritim + HG 267/31.03/2010 pentru modificarea HG 494/2006 privind echipamentul maritim + HG 751/ pentru modificarea HG 494/2006 privind echipamentul maritime + HG 883/ pentru modificarea HG 494/2006 privind echipamentul maritime + HG 1094/ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim + HG 765/ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim + HG 424/ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm Listă întocmită de către Tatiana Axentuţă, administrator drepturi de autor, astăzi 28 august

Acte normative interne care transpun reglementări comunitare Ianuarie 2004 Decembrie 2004

Acte normative interne care transpun reglementări comunitare Ianuarie 2004 Decembrie 2004 Acte normative interne care transpun reglementări comunitare Ianuarie 2004 Decembrie 2004 Capitolul 1 Libera circulaţie a mărfurilor Nr. 1 Hotărâre nr. 1.554/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii

More information

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU

LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU LEGISLATIE EMAS si DE MEDIU REGLEMENTARI UE - EMAS Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor,

ART. 1 Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al contribuţiilor, taxelor, Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi

ART. 2 Prezenta metodologie se aplică de către contribuabilii/plătitorii, persoane fizice şi Analiza Ordin 1.503/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru

More information

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC

CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC CERTIFICAREA MAŞINILOR CONFORM DIRECTIVELOR 98/37 EC ŞI 2000/14 EC MLADIN GHEORGHE, dr. ing. prof. univ., U.T.C.B., Facultatea de UTILAJ TEHNOLOGIC ANTOHE GENICA, ing., Director Executiv, ICECON CERT Summary

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 24 decembrie 2015

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 959 din 24 decembrie 2015 HOTĂRÂRE Nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia

More information

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIŞOARA Str. Gheorghe Adam, nr. 13A organizează în data de ,

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIŞOARA Str. Gheorghe Adam, nr. 13A organizează în data de , INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIŞOARA Str. Gheorghe Adam, nr. 13A organizează în data de 09.02.2016, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale temporar vacante: - 1 post muncitor

More information

Producție. industrială durabilă. Programe masterat: Managementul Mediului Ingineria Procedeelor Nepoluante. Profesor Maria Gavrilescu

Producție. industrială durabilă. Programe masterat: Managementul Mediului Ingineria Procedeelor Nepoluante. Profesor Maria Gavrilescu Producție industrială durabilă Programe masterat: Managementul Mediului Ingineria Procedeelor Nepoluante 11 Profesor Maria Gavrilescu Catedra Ingineria și Managementul Mediului Eco-proiectarea şi sinteza

More information

SCHEMA ECO-COMUNITARĂ DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS) INSTRUMENT ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE MEDIU ALE ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE

SCHEMA ECO-COMUNITARĂ DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS) INSTRUMENT ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE MEDIU ALE ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE CERCETARE, EDUCAŢIE, ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC SCHEMA ECO-COMUNITARĂ DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS) INSTRUMENT ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE MEDIU ALE ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE Ş. l. dr.ing. Ion DURBACĂ,

More information

GUVERNUL ROMÂNIEI. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

GUVERNUL ROMÂNIEI. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexei nr.

More information

Pagina 1 din 5 Revizia: 0/ Ediţia 2

Pagina 1 din 5 Revizia: 0/ Ediţia 2 Bd. Mihai Viteazu 1, 300222 Timişoara Tel: 025403670, 025403667 Fax: 025403669 Web: www.mediu.ro e-mail: laborator.mediu@upt.ro LISTA DE DOCUMENTE EXTERNE ÎN VIGOARE Cod: INRG-02-PRG-02 STANDARDE Cerinte

More information

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (UE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 şi Regulamentului (UE) nr.

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (UE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 şi Regulamentului (UE) nr. MAXFORCE LN GR 0,5 (ANT KILLER GRANULES) Page 1 of 13 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERI 1.1 Element de identificare a produsului Denumirea produsului: MAXFORCE LN

More information

Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Viorel Uleia

Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, Viorel Uleia ORDIN Nr. 165 din 4 iulie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI INSPECŢIA

More information

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România,

Sorin Adrian Popa. Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON S.A., Bucureşti, România, CERTIFICAREA CALIFICĂRII TEHNICO- PROFESIONALE A OPERATORILOR ECONOMICI CU ACTIVITATE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR - CERINŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Sorin Adrian Popa Institutul

More information

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor - REPUBLICARE *)

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor - REPUBLICARE *) LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor - REPUBLICARE *) CAPIT OLUL 1: Dispoziţii generale Art. 1 Prezenta lege stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii

More information

MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ

MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ Gabriela CAZAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT International Standardization Organization (ISO) supports organizations to meet the challenges

More information

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul Guvernul României - Ordonanţă nr. 39/2000 din 30 ianuarie 2000 Ordonanţa nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul În

More information

FIŞA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (UE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 şi Regulamentului (UE) nr.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE Conform Regulamentului (UE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 şi Regulamentului (UE) nr. Versiunea română armonizată: 15.02.2012 Page 1 of 16 1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII 1.1 Element de identificare a produsului Denumire produs: 1.2 Utilizări relevante

More information

STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA

STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE IULIU HAŢIEGANU CLUJ-NAPOCA STUDIU PRIVIND LEGISLAŢIA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE ŞI A PRODUSELOR DOPANTE ÎN ROMÂNIA TEZĂ DE DOCTORAT Rezumat Conducător ştiinţific Prof.

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group

se aplica de la: 20-Oct Text prelucrat de UltraTech Group MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ORDIN pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a unităţilor specializate medicale şi/sau

More information

Pagina Page CONTENTS CUPRINS

Pagina Page CONTENTS CUPRINS CUPRINS Pagina Page CONTENTS Evoluţia activităţii industriale din anul... 5 Evolution of industrial activity in Romania in the year 1 Indicii producţiei industriale pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2

More information

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU Drd. Alexandru TOMA, ASEM, (Bucureşti) Acest articol vine cu o completare asupra noţiunii de sistem de management al mediului, în

More information

Ordinul 1503/2017 M.Of din 28-dec-2017

Ordinul 1503/2017 M.Of din 28-dec-2017 ORDIN nr. 1503 din 18 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor

More information

DOCUMENT JUSTIFICATIV

DOCUMENT JUSTIFICATIV DOCUMENT JUSTIFICATIV Document justificativ in conformitate cu Art. 29, Alineatul 1 al Reg. (CE) nr.834/2007 DOCUMENTARY EVIDENCE Documentary evidence according to Article 29(1) of Reg. (EC) no.834/2007

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

H.G. nr. 646 din 7 septembrie 2017 privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică

H.G. nr. 646 din 7 septembrie 2017 privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE NOUTĂŢI LEGISLATIVE Vă informăm că au fost emise în perioada 11.09-15.09. următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei

More information

Estimarea şi managementul riscului

Estimarea şi managementul riscului Estimarea şi managementul riscului 8 Program de masterat: Managementul mediului Profesor Maria Gavrilescu Catedra Ingineria și Managementul Mediului Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind produsele biocide,

More information

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

FIŞA CU DATE DE SECURITATE FIŞA CU DATE DE SECURITATE Conform Anexa I / Regulamentul nr.453/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului Parlamentului şi al Consiliului Europei nr. 1907/2006 privind

More information

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat ISCIR - REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ -

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat ISCIR - REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ - 10 2003 PT R Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat ISCIR - REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ - PRESCRIPŢIE TEHNICĂ PT R 10 2003 CERINŢE TEHNICE

More information

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A.

Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România. Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Aspecte de medicina muncii în domeniul serviciilor publice din România Prof. Dr. Păuncu Elena-Ana Medic primar medicina muncii S.C. AQUATIM S.A. Obiectivele prezentării Medicina muncii. Noua strategie

More information

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 331 din 16 aprilie 2018

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 331 din 16 aprilie 2018 HOTĂRÂRE Nr. 191/2018 din 4 aprilie 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL

More information

LEGEA 95/ Reforma în domeniul sănătății - contributii obligatorii - CFNET Finante Taxe

LEGEA 95/ Reforma în domeniul sănătății - contributii obligatorii - CFNET Finante Taxe LEGEA 95/2006 - Reforma în domeniul sănătății - contributii obligatorii - CFNET Finante Taxe static.cfnet.ro /media/2010/01/2013-legea-95-2006-actualizata-cfnet.html LEGEA 95/2006 ACTUALIZATA 2013-06 iulie

More information

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO)

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Open to all born between 1 January 1990 and 31 December 2000 Surname Nationality Date of birth Forename Instrument

More information

Dată act: 17-iul Emitent: Guvernul

Dată act: 17-iul Emitent: Guvernul Ordonanta urgenta 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

More information

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire

Art. 3. (1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire 1 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea şi reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea

More information

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28

Capitolul I art.1, art.2, art.3, art.4, art.5 si art.6 si Capitolul V art.21, art.22, art.26, art.27 si art.28 Analiza Proiectului de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul

More information

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitarveterinară a unităţilor/centrelor

More information

The Business Case. Romania Green Building Council. Romania Green Building Council

The Business Case. Romania Green Building Council. Romania Green Building Council The Business Case Finanțarea for Greening Clădirilor Our Hotels Verzi Steven Florin Dobrescu BORNCAMP Romania Green Building Council Romania Green Building Council Agenda Clădiri verzi Raportul CoStar-JOSRE

More information

LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (la data 03-mai-2007 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 618/2007 ) (la data 16-iul-2004

More information

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Anexă la Ordinul m.a.d.r. nr. 468 / 2013 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A MINISTERULUI AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE PARTEA I ROLUL ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII

More information

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 2009 Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 2008/0165(COD) 23.12.2008 AMENDAMENTELE 26-115 Proiect de raport Johannes Blokland (PE415.331v01-00) Substanţele

More information

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din

Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din Ministerul Mediului - Metodologie din 18 decembrie 2017 Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017 În vigoare de la 28

More information

FIN EST RUS GER HU SLO HR IT BIH SRB

FIN EST RUS GER HU SLO HR IT BIH SRB Suntem o societate comercială de distribuţie, care oferă livrarea de componente, eventual piese din tehnologia folosită pentru epurarea sau tratarea apelor reziduale, băilor şi a centrelor wellness, inclusiv

More information

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE)

508/ /2003, (CE) 861/2006, (CE) REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE)

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

8. COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ ÎN DOMENIUL MEDIULUI, ENERGETICII ŞI TRANSPORTURILOR

8. COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ ÎN DOMENIUL MEDIULUI, ENERGETICII ŞI TRANSPORTURILOR 8. COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ ÎN DOMENIUL MEDIULUI, ENERGETICII ŞI TRANSPORTURILOR 8.1. Protecţia mediului înconjurător Protecţia mediului înconjurător constituie o prioritate naţională care vizează în

More information

DECIZIA nr. 42/2006 privind solutionarea contestatiei formulate de SC X SA inregistrata la D.G.F.P. Arges sub nr.

DECIZIA nr. 42/2006 privind solutionarea contestatiei formulate de SC X SA inregistrata la D.G.F.P. Arges sub nr. MINISTERUL FINANTELOR Directia generala a finantelor publice Arges DECIZIA nr. 42/2006 privind solutionarea contestatiei formulate de SC X SA inregistrata la D.G.F.P. Arges sub nr. Prin adresa nr. /2006

More information

Conducte. Furtunuri metalice flexibile ondulate pentru gaze combustibile. Cerinţe de performanţă, încercări şi marcare

Conducte. Furtunuri metalice flexibile ondulate pentru gaze combustibile. Cerinţe de performanţă, încercări şi marcare 23 EN 9277:2017 Serie aerospaţială. Management de program. Ghid pentru managementul sistemelor de inginerie EN 15751:2017 Carburanţi pentru automobile. Esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) şi amestecuri

More information

\ SECRETARUL JUDEŢULUI, dr. Ivan VastfCTVANOFF \ 1 CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

\ SECRETARUL JUDEŢULUI, dr. Ivan VastfCTVANOFF \ 1 CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziţia de active fixe (aparatură medicală şi dispozitive medicale) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, în

More information

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 75 din 1 iunie 1999 *** Republicată privind activitatea de audit financiar Text în vigoare începând cu data de 5 noiembrie 2006 Textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999,

More information

Hotărârea Guvernului nr. 870 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor

Hotărârea Guvernului nr. 870 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor Hotărârea Guvernului nr. 870 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020 ART. 1 Se aprobă Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020,

More information

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE. Universitatea Naţională de Apărare Carol I. PLANUL OPERAŢIONAL

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE. Universitatea Naţională de Apărare Carol I. PLANUL OPERAŢIONAL R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Universitatea Naţională de Apărare Carol I Nr din PLANUL OPERAŢIONAL AL UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE Carol I PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 Aprobat

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005. CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Legea contabilitatii nr. 82/1991 A III-a republicare Republicata in Monitorul Oficial nr. 48, partea I din 14/01/2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile

More information

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR MOTIVAŢII ŞI OBSTACOLE ALE ASIGURĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR Prof.univ.dr.ing. Nicolae DRĂGULĂNESCU Auditor al calităţii (DGQ-EOQ şi TÜV), Asesor EFQM ; Evaluator FPRC J.M.JURAN Universitatea POLITEHNICA

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 1/

FISA DE EVIDENTA Nr 1/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 1/565-236 a rezultatelor

More information

ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:

ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin: ORDIN Nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor

More information

Anexă la OMTI nr. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII AVIAŢIEI CIVILE- PNPSA

Anexă la OMTI nr. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII AVIAŢIEI CIVILE- PNPSA Anexă la OMTI nr. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII PROGRAMUL NAŢIONAL DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII AVIAŢIEI CIVILE- PNPSA CUPRINS Capitolul 1 INTRODUCERE pag. 1 1.1. Obiective pag.

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 27 septembrie 2016 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 27.09.2016 În vigoare de la 14 octombrie 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

COMISIA TEHNICĂ DE EXAMINARE NR.1

COMISIA TEHNICĂ DE EXAMINARE NR.1 MINISTRUL DZVOLTĂRII RGIONAL ŞI TURISMULUI ANXA nr.1 la Decizia nr.19645 / 09.03.2011 COMISIA THNICĂ D XAMINAR NR.1 a) COMPTNŢA D ATSTAR THNICO- PROFSIONALĂ b) CRINŢL SNŢIAL P DOMNII D CONSTRUCŢII PNTRU

More information

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Ordin MS nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala

More information

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

More information

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI CADRU A APEI 2000/ 60/ EC IN BAZINUL HIDROGRAFIC MUREŞ Rodica COLCERIU Administraţia Naţională APELE ROMANE, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Tg.Mureş, str.koteles Samuel,

More information

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă

Securitatea şi Sănătatea. în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Securitatea şi Sănătatea în utilizarea Produselor Chimice la locul de muncă Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă 28 aprilie 2014 Copyright Organizaţia Internaţională a Muncii 2014 Prima

More information

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale Organismul naţional de standardizare Standardizarea competenţelor digitale Legea 163/2015 OSS Oficiul de Stat de Standardizare 1953 IRS Institutul Român de Standardizare 1970 ASRO Asociaţia de Standardizare

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon Fax(uri) Naţionalitate(-tăţi) Nicuşor Marian Buică Bucuresti, Romania Română Data naşterii 16.02.1975 Experienţa profesională

More information

ANUNŢ Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele cerere de înscriere curriculum vitae

ANUNŢ Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele cerere de înscriere curriculum vitae ANUNŢ privind organizarea concursurilor de încadrare pe perioadă nedeterminată a postulurilor vacante de: - Economist gr. I în Biroul financiar-contabil 1 post; - Analist debutant în biroul integrare sisteme

More information

Art. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Ministrul culturii, Ion Caramitru

Art. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. -****- Ministrul culturii, Ion Caramitru ORDIN nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de

More information

ORDIN nr din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a

ORDIN nr din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date

More information

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 894/30.XII.2008

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 894/30.XII.2008 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 894/30.XII.2008 7 ANEXĂ*) (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 101/2008) *) Anexa este reprodusă în facsimil. 8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 894/30.XII.2008

More information

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014

SintAct Wolters Kluwer - Ordinul 192/2014, M.Of. 129 din 21-feb-2014 ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate

More information

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E energiei electrice Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Domeniul de reglementare Art. 1. (1) Prezenta lege

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie

Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie - Studii de caz - Eugenia Dumitru Dan Petcu Serviciul Marci Cap Aurora August 2012 Similaritatea mărcilor în procedura de opoziţie Cap Aurora, august 2012

More information

STANDARD OCUPAŢIONAL

STANDARD OCUPAŢIONAL STANDARD OCUPAŢIONAL Ocupaţia: Electrician echipamente electrice şi energetice Domeniul: Geologie, industria extractivă, energetică Cod COR: 724101 2006 1 Iniţiator de proiect : SC ARTOPROD S.R.L. RM.VÂLCEA

More information

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1

PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 PROTECŢIA DATELOR NORME DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR STATISTICE 1 I. Cadrul legal, definiţii şi principii privind confidenţialitatea datelor statistice Prezentele norme au fost elaborate în scopul asigurării

More information

Sesiune de instruire cu tema: Criterii ecologice in achizitii pentru servicii de alimentaţie şi catering

Sesiune de instruire cu tema: Criterii ecologice in achizitii pentru servicii de alimentaţie şi catering Proiect finanţat prin Programul Norvegian de Cooperare pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă în România Sesiune de instruire cu tema: Criterii ecologice in achizitii pentru servicii de alimentaţie

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

DOMENII: A. Ştiinţe Inginereşti şi Informatică B. Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative C. Ştiinţe Umaniste D. Medicină şi Farmacie

DOMENII: A. Ştiinţe Inginereşti şi Informatică B. Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative C. Ştiinţe Umaniste D. Medicină şi Farmacie DOMENII: A. Ştiinţe Inginereşti şi Informatică B. Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative C. Ştiinţe Umaniste D. Medicină şi Farmacie A. Ştiinţe Inginereşti şi Informatică Petru Maior University

More information

ANUNŢ. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN,,General de brigadă ANTON BERLESCU BIHOR

ANUNŢ. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN,,General de brigadă ANTON BERLESCU BIHOR MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN,,General de brigadă ANTON BERLESCU BIHOR Nesecret Exemplar UNIC ANUNŢ În conformitate cu prevederile articolului 40 din

More information

LEGE privind energia electrică şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

LEGE privind energia electrică şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei LEGE privind energia electrică şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Parlamentul României adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art.

More information

CHESTIONAR PENTRU FIRME CE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL RECICLARII DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DIN ROMÂNIA

CHESTIONAR PENTRU FIRME CE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL RECICLARII DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DIN ROMÂNIA CHESTIONAR PENTRU FIRME CE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL RECICLARII DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DIN ROMÂNIA Completarea acestui chestionar stă la baza elaborării unui proiect privind creşterea

More information

I. INTRODUCERE STRUCTURA PE CAPITOLE

I. INTRODUCERE STRUCTURA PE CAPITOLE Plan de acţiuni pentru realizarea în municipiul, a politicilor naţionale, a politicilor de afaceri europene şi de intensificare a relaţiilor externe I. INTRODUCERE Conform prevederilor art. 6 alin. (1),

More information

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005 Data intrarii in vigoare : 30 decembrie 2005

More information

Revista Asociaţiei de Standardizare din România

Revista Asociaţiei de Standardizare din România Septembrie 2012 www.asro.ro Standardizarea Revista Asociaţiei de Standardizare din România Standardele ISO contribuie la sănătatea şi la starea noastră de bine Centre de relaxare Servicii de înaltă calitate

More information

RUXANDRA RALUCA ARDELEANU. Experienţa profesională (domeniu ocupaţional : proprietate industriala)

RUXANDRA RALUCA ARDELEANU. Experienţa profesională (domeniu ocupaţional : proprietate industriala) Curriculum Vitae RUXANDRA RALUCA ARDELEANU Adresa: Str. Ion Tuculescu 37, ap. 29, sector 3, 031612 Bucuresti ROMANIA Telefon: +40314316508; Mobil +40723601875 E-mail: r.ardeleanu@yahoo.com Naţionalitate:

More information

D I S P O Z I ŢI A NR. 416 din

D I S P O Z I ŢI A NR. 416 din D I S P O Z I ŢI A NR. 416 din 26.04.2011 privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control managerial al Consiliului Judetean Bihor Vazand Referatul Directiei Administratie publica

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ,

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ, REGULAMENTUL (UE) 2017/1505 AL COMISIEI din 28 august 2017 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară

More information

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Pag. 1 din 16 Act sintetic la data 03-mai-2008 pentru Ordonanta 21/1992 ORDONANŢĂ nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor *) - Republicare Forma sintetică la data 03-mai-2008. Acest

More information

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 26 aug 2010 AVIZUL NR. 04/2010. din 26 august 2010

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 26 aug 2010 AVIZUL NR. 04/2010. din 26 august 2010 Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 26 aug 2010 AVIZUL NR. 04/2010 AL AGENŢIEI EUROPENE DE SIGURANŢĂ A AVIAŢIEI din 26 august 2010 pentru un Regulament al Comisiei XXX/2010 de stabilire a normelor

More information

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE

Pl.x715/ /334/ A M E N D A M E N T E PROPUSE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii Pl.x715/24.11.2010 23/334/2010 26.11.2010 A M E N D A M E N T E PROPUSE asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiei

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information