TULKOJUMZIN TNE TRANSLATION STUDIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TULKOJUMZIN TNE TRANSLATION STUDIES"

Transcription

1 ~ KomparatÓvistikas almanahs Journal of Comparative Studies TULKOJUMZIN TNE TRANSLATION STUDIES ~ DAUGAVPILS UNIVERSIT TES AKAD«MISKAIS APG DS ìsauleî 2013

2 KaË ne I., Komarova O. (red.) KomparatÓvistikas almanahs Nr. 1 (30). Tulkojumzin tne. Daugavpils: Daugavpils Universit tes AkadÁmiskais apg ds ìsauleî, 2013, 174 lpp. KaË ne I., Komarova O. (eds.) Journal of Comparative Studies No 1 (30). Translation Studies. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press ìsauleî, 2013, 174 p. Zin tnisk komiteja / Scientific Committee Dr. philol. Maija Burima, Latvija / Latvia Dr. habil. philol. Fjodors Fjodorovs, Latvija / Latvia Dr. philol. Rahilya Geybullayeva, Azerbaid na / Azerbaijan Dr. hum. Asta GustaitienÎ, Lietuva / Lithuania Dr. philol. Zaiga Ikere, Latvija / Latvia Dr. philol. Natalya Ilyinskaya, Krievija / Russia Dr. philol. Ilze KaË ne, Latvija / Latvia Dr. philol. Oksana Komarova, Latvija / Latvia Dr. philol. JeÔena KoroÔova, Latvija / Latvia Dr. philol. ValentÓna Liepa, Latvija / Latvia Dr. philol. Yordan Lyutskanov, Bulg rija / Bulgaria Dr. phil. Malan MarnersdÛttir, FÁru salas / Faroe Islands Dr. phil. Anneli Mihkelev, Igaunija / Estonia Dr. philol. Irma Ratiani, Gruzija / Georgia Dr. philol. ElÓna VasiÔjeva, Latvija / Latvia fiurn la izdoappleana apstiprin ta Daugavpils Universit tes Zin tnes padomes sádá gada 12. j nij, protokols Nr. 8. The publication of the Journal has been approved at Daugavpils University Science Council meeting on June 12, 2013, Minutes No 8. Korektori / Proof-readers: Sandra Meapplekova, Irita Sauk ne, GaÔina Sirica, Vilma audiúa, Inguna Teil ne Makets / Lay-out: Marina StoËka, Vita totaka Zin tnisko urn lu KomparatÓvistikas almanahs trós reizes gad izdod Daugavpils Universit tes KomparatÓvistikas instit ts, Daugavpils, LATVIJA Visi raksti tiek anonómi recenzáti. The Journal of Comparative Studies is published three times a year by the Institute of Comparative Studies, Daugavpils University, Daugavpils, LATVIA All papers are anonymously peer-reviewed. ISSN Daugavpils Universit te, 2013 ISBN Daugavpils University, 2013

3 DAUGAVPILS UNIVERSIT TES HUMANIT R S FAKULT TES KOMPARATŒVISTIKAS INSTIT TS DAUGAVPILS UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES INSTITUTE OF COMPARATIVE STUDIES KomparatÓvistikas almanahs Nr. 1 (30) TULKOJUMZIN TNE * Journal of Comparative Studies No 1 (30) TRANSLATION STUDIES VienÓbas iela , Daugavpils LV-5401, Latvija Tel. (371) Fakss: (371) E-pasts:

4 SATURS / CONTENTS Priekapplev rds... 7 Foreword... 9 Fjodors Fjodorovs Tulkojums un nacion l literat ra Translation and National Literature Перевод и национальная литература Ilze KaË ne Oskara Vailda rom na Doriana Greja ÏÓmetne tulkojumu savdabóba Latvij : ne-/tulkojamóbas aspekts Translations of Oscar Wildeís Novel The Picture of Dorian Gray in Latvia: Aspect of Un/Translatability M róte Opinc ne D ozefa Konrada rom na Burinieka ìnarcissî náïeris un noveles Tumsas sirds tulkojumi un to recepcija Latvijas telp un laik Translations of Joseph Conradís Novel The Nigger of the ënarcissusí and the Novella The Heart of Darkness and their Reception in Latviaís Space and Time JeÔena SemeÚeca Arturs MeiËens krievu tulkojumos Arthur Machen in Russian Translations Артур Мейчен в русских переводах Evita Badina Sherlock Holmes & erloks Holmss: no Lielbrit nijas uz Latviju (19. gadsimta beigas ñ 20. gadsimta pirm puse) Sherlock Holmes & erloks Holmss: from Great Britain to Latvia (the End of the 19 th ñ the First Half of the 20 th Century) Oksana Komarova Augusta MelnalkappleÚa K zu ceôojum ñ Antona»ehova st sta dramatizájums On Honeymoon by Augusts Melnalksnis: the Play Script of Anton Chekhovís Story 4

5 Svetlana PolkovÚikova Runas verbu atveides individu l s iezómes Antona»ehova st stu tulkojumos latvieappleu valod Characteristic Features of Rendering Speech Verbs in Latvian Translations of Anton Chekhovís Stories Inese Locika Fjodora Dostojevska rom na SpÁlmanis tulkojumi latvieappleu valod : kult rvásturiskais aspekts Latvian Translations of the Novel The Gambler by Fyodor Dostoyevsky: Historico-Cultural Aspect GaÔina Sirica DominÁjoappleie emotóvi Fjodora Dostojevska rom na Br Ôi Karamazovi v cu tulkojum Dominant Emotives in the German Translation of Fyodor Dostoyevskyís Novel The Brothers Karamazov Доминантные эмотивы в немецком переводе романа Федора Достоевского Братья Карамазовы Sergejs PoÔanskis Absurd lakoniskums un tulkojuma daudzv rdóba. AlbÁra KamÓ Líétranger tulkojumu analóze absurda estátikas k ekstralingvistisk faktora ietvaros Pauciloquy of the Absurd and Wordiness of the Translated ñ Analysis of Albert Camuís Líétranger Translations in the Framework of the Absurd Aesthetics as an Extra-Linguistic Factor Лаконичность абсурдного и многословность переведенного. Анализ переводов Líétranger Альбера Камю в рамках эстетики абсурдизма как экстра-лингвистического фактора Aija Jakovele ìsaváj î akcepts: PÁtera HÁga daiôrades rezonanse Latvij The Acceptance of the ìinsiderî: Resonance of Peter Hoegís Creative Work in Latvia Ilona œaha Latvieappleu kult ras ìvástnieksî Zviedrij ñ Juris Kronbergs Juris Kronbergs ñ the ìambassadorî of Latvian Culture in Sweden 5

6 Inese Suhane Saappleas Sokolova rom na MuÔÌu skola tulkojums k kult ras fenomens Translation of Sasha Sokolovís Novel Foolsí School as a Cultural Phenomenon Ingm ra Balode Knuts Skujenieks ñ viens no latvieappleu atdzejas skolas aizs cájiem Knuts Skujenieks ñ One of the Founders of the Latvian School of Poetry Translation Autori Contributors

7 PRIEK V RDS Tulkojums k starpkult ru komunik cijas lódzeklis Daugavpils Universit tes (DU) Humanit r s fakult tes KomparatÓvistikas instit t ir b tisks pátniecisk darba fenomens. T aktualit ti nosaka vair ki iemesli. Viens no tiem ir saistóts ar docát ju un studentu akadámisko un zin tnisko sadarbóbu, kas veicina studiju priekapplemetu apguvi un nodroappleina padziôin tu izpratni par komparatóvistikas objekta savdabóbu. Instit t realizát s maïistra studiju programmas SalÓdzin m filoloïija studiju kurs Tulkojums k kult ras fenomens tulkojums uzl kots k savdabóga kult ras par dóba starpkult ru komunik cijas un dialoga veicin appleanas kontekst ; savuk rt nozómes p rneappleanas process no avotvalodas uz márìvalodu, izmantojot atbilstoappleas leksisk s vienóbas, gramatisk s strukt ras, stilu, metaforas un citus lingvistiskos un ekstralingvistiskos aspektus, skatóts studiju kurs Tulkojums lingvistiskaj aspekt. Tulkoappleanas teorijas attóstóbas tendences doktoranti padziôin ti izprot doktora studiju programm SalÓdzin m literat rzin tne. T dáj di tulkojums k sabiedrisk s dzóves un cilváces kult ras reprezent cijas forma tiek uzl kots salódzin mo pátójumu un recepcijas teorijas kontekst. Lai aktualizátu tulkoappleanas teorijas sinkrátiskumu un starpdisciplinarit ti, gada 8. maij DU KomparatÓvistikas instit ts rókoja kult rspecifisk m tulkoappleanas problám m veltótu zin tnisko semin ru Kult ru dialogs: krievu literat ra latvieappleu tulkojumos. Pas kums izvárt s par valodnieku un literat rzin tnieku radoappleu diskusiju ar márìi aktualizát daiôliterat ras tekstu tulkoappleanas specifiku un m ksliniecisk tulkojuma starpdisciplin r s izpátes perspektóvas. IzvÁlÁt s támas teorátisko un metodoloïisko potenci lu tobród konsekventi iezómája semin ra iniciators profesors Fjodors Fjodorovs refer t Tulkojums k probláma (Ievadp rdomas). Semin ra ietvaros tika pátótas klasisk liter r mantojuma atveides ÓpatnÓbas un bárnu literat ras tulkoappleanas problámas. Œpaappleu uzmanóbu referenti veltója tulkoappleanas stratáïiju izválei, tulkoappleanas atbilsmju, tulkoappleanas proces pieôauto nepilnóbu, tulkot ju radoapple s individualit tes un citu tulkojumzin tná b tisku jaut jumu apskatam. Tulkojumu izpátá dominája lingvistisk pieeja, t pác publik cijas tika iekôautas valodniekiem paredzát KomparatÓvistikas instit ta almanah Valoda un pasaule. Dialekta matárija un tulkojuma idiolekts (Daugavpils, 2010) gada 23. septembró DU notika plaapple ks tulkoappleanas teorijai un praksei veltóts pas kums ñ KomparatÓvistikas instit ta rókot zin tnisk konference Tulkot literat ra nacion laj kult r ñ, kur aktóvi iesaistój s 7

8 lingvisti, literat rzin tnieki un studájoappleie. Tas iezómája daudzpusóg ku apl koto cittautu kult ru diapazonu. Daudzi referenti pievárs s 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta pirm s puses latvieappleu un krievu valod tulkotajai britu (Oskars Vailds, D ozefs Konrads, Arturs Konans Doils, Arturs MeiËens) literat rai. ParalÁli tika izvártáti krievu liter ro ìikonuî (Fjodors Dostojevskis, Antons»ehovs) oriïin ldarbi latvieappleu un v cu tulkojumos, Ópaappleu uzmanóbu veltot prozas konteksta recepcijai. Ar tulkojumu starpniecóbu latvieappleu kult rtelp tika iepazóti aró ievárojami franëu liter ti, piemáram, AlbÁrs KamÓ, kura daiôrade analizáta tulkojuma lingvistisk aspekta zómá, vienlaicógi akceptájot tulkojuma k kult ras fenomena nozómi starpkult ru dialoga veicin applean. AtseviappleÌi autori atspoguôoja latvieappleu ñ krievu, latvieappleu ñ zviedru, d Úu ñ latvieappleu un krievu ñ latvieappleu kult ru komunik ciju gan 20. gadsimta, gan m sdienu situ cij, akcentájot noteiktu person liju jaunpienesumu un tulkoappleanas dinamiku kopum. Konferences laik tika sniegts tulkojuma fenomena sistámisks skatójums, balstoties uz da du teorátiìu un praktiìu atziú m un izceôot viúu ieguldójumu tulkojumzin tná. Zin tnisko rakstu kr jumu veido gada konferences materi li, k aró atseviappleìi tulkoappleanas fenomena pátnieku iesniegtie raksti. Kr juma veidot ji cer, ka plaappleam lasót ju lokam (studájoappleiem, docát jiem, pátniekiem, zin tniekiem) paredzátais izdevums piesaistós ar daudzveidógu teorátisko un metodoloïisko pieeju izmantojumu, k aró veicin s turpm ku radoappleo ideju ÏenerÁappleanu. Kr juma redaktores: Ilze KaË ne Oksana Komarova 8

NONSENSA KULT RA. ABSURDS LITERAT R NONSENSE CULTURE. THE ABSURD IN LITERATURE

NONSENSA KULT RA. ABSURDS LITERAT R NONSENSE CULTURE. THE ABSURD IN LITERATURE ~ KomparatÓvistikas almanahs Journal of Comparative Studies NONSENSA KULT RA. ABSURDS LITERAT R NONSENSE CULTURE. THE ABSURD IN LITERATURE ~ DAUGAVPILS UNIVERSIT TES AKAD«MISKAIS APG DS ìsauleî 2014 Fjodorovs

More information

TRANSLATOR S FAITHFULNESS IN THE 21ST CENTURY: A SOCIOLINGUISTIC VIEW

TRANSLATOR S FAITHFULNESS IN THE 21ST CENTURY: A SOCIOLINGUISTIC VIEW ISSN 1392 1517. KALBOTYRA. 2007. 57(3) TRANSLATOR S FAITHFULNESS IN THE 21ST CENTURY: A SOCIOLINGUISTIC VIEW Jânis Sîlis Ventspils University College Inþenieru iela 101, Ventspils LV-3601, Latvija Tel:

More information

M ZIKAS ZIN TNE ODIEN: PAST VŒGAIS UN MAINŒGAIS

M ZIKAS ZIN TNE ODIEN: PAST VŒGAIS UN MAINŒGAIS ~ Daugavpils Universit tes M zikas un m kslu fakult te J zepa VÓtola Latvijas M zikas akadámijas MuzikoloÏijas katedra Lietuvas M zikas un Te tra akadámija M ZIKAS ZIN TNE ODIEN: PAST VŒGAIS UN MAINŒGAIS

More information

THE MEMOIRS OF THE 20 TH CENTURY: NORDIC AND BALTIC EXPERIENCE

THE MEMOIRS OF THE 20 TH CENTURY: NORDIC AND BALTIC EXPERIENCE ~ ISSN 1691-5038 DAUGAVPILS UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES INSTITUTE OF COMPARATIVE STUDIES THE MEMOIRS OF THE 20 TH CENTURY: NORDIC AND BALTIC EXPERIENCE COMPARATIVE STUDIES Vol. III (2) ~ DAUGAVPILS

More information

The Strasbourg European Fantastic Film Festival Submission Form for Short Fantastic Films

The Strasbourg European Fantastic Film Festival Submission Form for Short Fantastic Films The Strasbourg European Fantastic Film Festival Submission Form for Short Fantastic Films The Strasbourg European Fantastic Film Festival is organised by Les Films du Spectre (Spectre Films), a non-profit

More information

Jean Mouton. (before ) Quis dabit oculis? This edition prepared for The Tallis Scholars. Gimell

Jean Mouton. (before ) Quis dabit oculis? This edition prepared for The Tallis Scholars. Gimell Jean Mouton (before 1459 1522) Quis dabit oculis? This edition prepared for The Tallis Scholars Gimell Quis dabit oculis nostris fontem lachrimarum? Et plorabimus die ac nocte coram domino? ritannia, quid

More information

2017 Tentative Roster

2017 Tentative Roster 2017 Tentative Roster Seeing your name on this list only means that you were assigned to a DHA in the Application Process & Lottery. To actually be placed into the 2017 Hunt, you are still required to

More information

RĪGAS VIĻŅI Publishing House

RĪGAS VIĻŅI Publishing House RĪGAS VIĻŅI Publishing House www.rigasvilni.lv 2017 CONTENT COMPANY MAGAZINES NEWSPAPERS PORTALS COMPANY RĪGAS VIĻŅI Publishing House is the second largest magazine publisher in Latvia. Established in

More information

MORISA MĀTERLINKA RECEPCIJA LATVIJĀ: LITERATŪRKRITIKA UN TULKOJUMI (LĪDZ GADAM)

MORISA MĀTERLINKA RECEPCIJA LATVIJĀ: LITERATŪRKRITIKA UN TULKOJUMI (LĪDZ GADAM) DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE KOMPARATĪVISTIKAS INSTITŪTS DAUGAVPILS UNIVERSITY INSTITUTE OF COMPARATIVE STUDIES UNIVERSITÉ DE DAUGAVPILS INSTITUT D ÉTUDES COMPARÉES SIMONA SOFIJA VALKE MORISA MĀTERLINKA RECEPCIJA

More information

Russian Index of Science Citation: Overview and Review

Russian Index of Science Citation: Overview and Review Russian Index of Science Citation: Overview and Review Olga Moskaleva, 1 Vladimir Pislyakov, 2 Ivan Sterligov, 3 Mark Akoev, 4 Svetlana Shabanova 5 1 o.moskaleva@spbu.ru Saint Petersburg State University,

More information

2018 GUIDE Support for cinemas

2018 GUIDE Support for cinemas Strasbourg, 15 December 2017 2018 GUIDE Support for cinemas SUMMARY I Introduction 3 Support for cinemas... 4 Objectives... 4 II - Regulations concerning support for cinemas... 5 1. Eligibility... 5 2.

More information

Ave Maria. œ œ œ œ œ. œ œ j. j œ. n œ # œ œ. Lord is with. Sol m Gm

Ave Maria. œ œ œ œ œ. œ œ j. j œ. n œ # œ œ. Lord is with. Sol m Gm 2 Based on Luke 1:28, 2 3 Eleazar Cortés cc. y Rick Modlin Keyoard % INTRO/INTERLUDE/INTERLUDIO (q = ca. 90) Do a C VERSES/ESTROS Latin Español. Dios English Hail, 7 #. # ve, rí a, grá ti te sal ve, rí

More information

Prison Life In Siberia By Fyodor Dostoyevsky

Prison Life In Siberia By Fyodor Dostoyevsky Prison Life In Siberia By Fyodor Dostoyevsky Fyodor Dostoyevsky (Author of Crime and - Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky (Russian: ), sometimes transliterated Dostoevsky, was a Russian novelist The House

More information

International Film Cooperation inside the Baltic Sea Region and with Japan

International Film Cooperation inside the Baltic Sea Region and with Japan Center for Markets in Transition International Film Cooperation inside the Baltic Sea Region and with Japan International Film Cooperation inside the Baltic Sea Region and with Japan Malla Paajanen, Otto

More information

International Psychoanalytical Association European Psychoanalytical Federation European Psychoanalytic Institute

International Psychoanalytical Association European Psychoanalytical Federation European Psychoanalytic Institute International Psychoanalytical Association European Psychoanalytical Federation European Psychoanalytic Institute Igor M. Kadyrov Director; Endel Talvik Associate director; Eva Schmid-Gloor EPF liaison;

More information

ICES 16: Call for papers

ICES 16: Call for papers Trondheim, 28 June 2006 ICES 16: Call for papers The 16th International Conference of Ethiopian Studies (ICES 16) will be held in Trondheim, Norway, 2-6 July 2007. The deadline for submitting the preliminary

More information

Designing Music Teacher Competences in the European Qualifications Framework

Designing Music Teacher Competences in the European Qualifications Framework Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Scien ce s 83 ( 2013 ) 180 184 2 nd World Conference on Educational Technology Researches WCETR2012 Designing Music Teacher Competences

More information

COMPOSITION AND MUSIC THEORY Degree structure Index Course descriptions

COMPOSITION AND MUSIC THEORY Degree structure Index Course descriptions 2017-18 COMPOSITION AND MUSIC THEORY Degree structure Index Course descriptions Bachelor of Music (180 ECTS) Major subject, minimum 90 ECTS a) Major subject: Composition Composition Music theory Aural

More information

Spanish. Fast Talk GUARANTEED TO GET YOU TALKING

Spanish. Fast Talk GUARANTEED TO GET YOU TALKING Spanish Fast Talk GUARANTEED TO GET YOU TALKING Spanish Acknowledgments Associate Publisher Mina Patria Managing Editor Annelies Mertens Editors Jodie Martire, Branislava Vladisavljevic Managing Layout

More information

IEC IP66. VIZULO Acorn Deco LED luminaire V AC. min 40 C. max + 40 C EN /01/2017

IEC IP66. VIZULO Acorn Deco LED luminaire V AC. min 40 C. max + 40 C EN /01/2017 VIZULO Acorn Deco LED luminaire Mounting instruction Montāžas instrukcija Mонтажная инструкция IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 40 C 98-64 V AC /0/07 SIA VIZULO Mukusalas street 4, Riga, LV-004, Latvia

More information

Rhythm Syllable Systems

Rhythm Syllable Systems Rhythm Syllable Systems Patty Haman 16 July 2015 Origins French Time-Names, early 19 th Century Pierre Galin, French Mathematician We should not recommend teaching a child to speak by means of reading,

More information

The Brothers Karamazov By Fyodor Dostoevsky (Translated By Constance Garnett): Adapted By Joseph Cowley By Joseph Cowley

The Brothers Karamazov By Fyodor Dostoevsky (Translated By Constance Garnett): Adapted By Joseph Cowley By Joseph Cowley The Brothers Karamazov By Fyodor Dostoevsky (Translated By Constance Garnett): Adapted By Joseph Cowley By Joseph Cowley The Brothers Karamazov by Fyodor Dostoyevsky - - Free kindle book and epub digitized

More information

The Evolution of the Comment Genre: Theoretical Aspect

The Evolution of the Comment Genre: Theoretical Aspect World Applied Sciences Journal 29 (3): 354-358, 2014 ISSN 1818-4952 IDOSI Publications, 2014 DOI: 10.5829/idosi.wasj.2014.29.03.13853 The Evolution of the Comment Genre: Theoretical Aspect Liliya Rafailovna

More information

PROFILE Issues in Teachers Professional Development

PROFILE Issues in Teachers Professional Development Guidelines for Contributors PROFILE Issues in Teachers Professional Development This journal is led by the PROFILE research group at Lenguas Extranjeras -Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

More information

COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES. ISSN & ISSN (on-line)

COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES. ISSN & ISSN (on-line) COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES ISSN 1407-5806 & ISSN 1407-5814(on-line) EDITORIAL BOARD: Prof. Igor Kabashkin (Chairman of the Board), Transport & Telecommunication Institute, Latvia; Prof. Yuri

More information

Aries is a peer-reviewed journal publishing articles and book reviews in English, French, German and Italian.

Aries is a peer-reviewed journal publishing articles and book reviews in English, French, German and Italian. New Journal Aries Journal for the Study of Western Esotericism Editors: Roland Edighoffer (University of the Sorbonne, Paris), Antoine Faivre ( cole Pratique des Hautes tudes, Sorbonne, Paris) and Wouter

More information

SAMPLE MISSA MARIA MAGDALENA. Kyrie Free and mysterious; molto rubato h = 54 SOLO (SOPRANO 2) SOPRANO ALTO TENOR BASS ORGAN

SAMPLE MISSA MARIA MAGDALENA. Kyrie Free and mysterious; molto rubato h = 54 SOLO (SOPRANO 2) SOPRANO ALTO TENOR BASS ORGAN SOPRANO For Will Dawes and the choir o St Mary Magdalen, Oxord MISSA MARIA MAGDALENA Kyrie Free and mysterious; molto rubato h = (SOPRANO ) calm and distant DAVID ALLEN (b. 198 - ) ALTO TENOR BASS ORGAN

More information

Chapter Four Part-Counterpart: Call and Response

Chapter Four Part-Counterpart: Call and Response 23 Call and Response Variations (pp. 64-65) Chapter Four Part-Counterpart: Call and Response Call-and-response form is a well-known characteristic of the music of West Africa. Throughout the musical cultures

More information

Latvijas vecticībnieku manuskriptu grafiskā apdare

Latvijas vecticībnieku manuskriptu grafiskā apdare LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA THE LATVIAN ACADEMY OF ART INESE KLESTROVA Latvijas vecticībnieku manuskriptu grafiskā apdare Promocijas darba kopsavilkums Graphic design of the Latvian Old Believers manuscripts

More information

Intersemiotic translation: The Peircean basis

Intersemiotic translation: The Peircean basis Intersemiotic translation: The Peircean basis Julio Introduction See the movie and read the book. This apparently innocuous sentence has got many of us into fierce discussions about how the written text

More information

Low Power VLSI CMOS Design An Image Processing Chip for RGB to HSI Conversion

Low Power VLSI CMOS Design An Image Processing Chip for RGB to HSI Conversion Low Power VLSI CMOS Design An Image Processing Chip for RGB to HSI Conversion A.Th. Schwarzbacher 1,2 and J.B. Foley 2 1 Dublin Institute of Technology, Dept. Of Electronic and Communication Eng., Dublin,

More information

We re All here From Around the World Track List

We re All here From Around the World Track List We re All here From Around the World Track List 1. Aiz Kalnina (Latvia) 2. Aiz Kalnina - backing 3. Ami Tomake (Bangladesh) 4. Ami Tomake - backing 5. Cuckoo (England) 6. Cuckoo backing 7. Fatou Yo (Senegal)

More information

SUMMER READING PROJECT Seniors. Dr. Kathleen Carroll

SUMMER READING PROJECT Seniors. Dr. Kathleen Carroll SUMMER READING PROJECT Seniors Dr. Kathleen Carroll (kcarroll@cdobcs.org) Readings: Frankenstein Mary Shelley, and One of the books listed below which we will be reading in class this year. Project: listed

More information

The first Chopin competition was held in Narva in 1999 by the initiative of the Polish Ambassador to Estonia Jakub Wolasiewicz. 39 pianists aged 8 to

The first Chopin competition was held in Narva in 1999 by the initiative of the Polish Ambassador to Estonia Jakub Wolasiewicz. 39 pianists aged 8 to The first Chopin competition was held in Narva in 1999 by the initiative of the Polish Ambassador to Estonia Jakub Wolasiewicz. 39 pianists aged 8 to 18 representing 5 countries took part in the competition.

More information

The UoM Guide to the Harvard System of Referencing

The UoM Guide to the Harvard System of Referencing The UoM Guide to the Harvard System of Referencing When writing a piece of work you will need to refer in your text to material written or produced by others. This procedure is called citing or quoting

More information

;c;g. * Italy 14,194A/69 3/17/ * switzerland 7,777/70 5/25/ '-" N "'"'""'' * Combined with D-2560.

;c;g. * Italy 14,194A/69 3/17/ * switzerland 7,777/70 5/25/ '- N '''' * Combined with D-2560. Updated 3/25/87 TELEVISION RELATED PATENTS AND APPLICATIONS ;c;g f COUNTRY NO. DATE PAT. NO. ( L) D-2401 -- "Television Gaming and Training Apparatus Gr. Britain 13,242 3/13/69 1,268,821 France 69.07714

More information

BL952 Cangoma *m/ssa. BriLee Music. the Voice of Choral Music. Range:

BL952 Cangoma *m/ssa. BriLee Music. the Voice of Choral Music. Range: Cangoma *m/ssa Cangoma SSA Voices with Piano and Optional Percussion BriLee Music the Voice of Choral Music Traditional Brazilian Folk Song Arranged by Lon Beery and Elisa Dekaney Range: Language: Portuguese

More information

Pronominal verbs: se. (present)

Pronominal verbs: se. (present) So far, we ve learned how to conjugate regular and irregular verbs in the present tense. However, we didn t cover a specific and important type of verb: pronominal verbs. WHAT IS A PRONOMINAL VERB un verbe

More information

These Si photodiodes have sensitivity in the UV to near IR range. They are suitable for low-light-level detection in analysis and the like.

These Si photodiodes have sensitivity in the UV to near IR range. They are suitable for low-light-level detection in analysis and the like. UV to near IR for precision photometry These Si photodiodes have sensitivity in the UV to near IR range. They are suitable for low-light-level detection in analysis and the like. Features High sensitivity

More information

Request for Proposal Classroom Multimedia Presentation System, Intercom, Public Address System New Washington County High School Facility

Request for Proposal Classroom Multimedia Presentation System, Intercom, Public Address System New Washington County High School Facility February 11, 2014 Washington County Board Of Education P.O. Box 716 501 Industrial Drive Sandersville, GA 31082 (478) 552-3981 FAX (478) 552-3128 Request for Proposal Classroom Multimedia Presentation

More information

Enabling environment for sustainable growth and development of cable and broadband infrastructures

Enabling environment for sustainable growth and development of cable and broadband infrastructures Enabling environment for sustainable growth and development of cable and broadband infrastructures Matthias Kurth Geneva 25 January 2018 Cable operators reach more than half of European households and

More information

ě ě - - There is no possibility for long-term academic posi- L..;=:,,' tions, because elections are held every three years :.::::-:,,::,:r:,:. and the management can change. Members of an organisation,

More information

Complementarity and Contradiction in Ovidian Mythography

Complementarity and Contradiction in Ovidian Mythography University of Pennsylvania ScholarlyCommons Departmental Papers (Classical Studies) Classical Studies at Penn 2013 Complementarity and Contradiction in Ovidian Mythography Joseph Farrell University of

More information

Conrad s Eastern Vision

Conrad s Eastern Vision Conrad s Eastern Vision This page intentionally left blank Conrad s Eastern Vision A Vain and Floating Appearance Agnes S.K. Yeow Agnes S.K. Yeow 2009 Softcover reprint of the hardcover 1st edition 2009

More information

Man with a Movie Camera Director: Dziga Vertov Year: 1929 Time: 67 min You might know this director from: Kino-Pravda (1922-1925) Kino Eye (1924) One-Sixth of the World (1926) The Eleventh Year (1928)

More information

EMGE WOODFREE FORECAST REPORT - INCLUDING FORECASTS OF DEMAND, SUPPLY AND PRICES AUGUST Paper Industry Consultants

EMGE WOODFREE FORECAST REPORT - INCLUDING FORECASTS OF DEMAND, SUPPLY AND PRICES AUGUST Paper Industry Consultants EMGE Paper Industry Consultants WOODFREE FORECAST REPORT - INCLUDING FORECASTS OF DEMAND, SUPPLY AND PRICES AUGUST 2016 EUROPEAN WOODFREE AUGUST 2016 Page A - TERMS & CONDITIONS Our products are supplied

More information

Si Clauses French If-Then Clauses

Si Clauses French If-Then Clauses Si Clauses French If-Then Clauses Likely Situations In French, there are also constructions for expressing likely situations (the first conditional). Likely Situations Present - Present This construction

More information

The Cross-section of a Single Moment : Bakhtin and Seriality. Lida Zeitlin Wu. Summer 2017

The Cross-section of a Single Moment : Bakhtin and Seriality. Lida Zeitlin Wu. Summer 2017 The Cross-section of a Single Moment : Bakhtin and Seriality Lida Zeitlin Wu Summer 2017 Lida Zeitlin Wu is a graduate student in the Department of Film & Media at the University of California, Berkeley.

More information

CEC Industries LTD Miniature Lamp Part # Interchange Your Global Partner in Lighting Solutions

CEC Industries LTD Miniature Lamp Part # Interchange Your Global Partner in Lighting Solutions 13 13 14 14 17 17 24 24 24 9441837 78620 24 24 24 27 27 37 37 37 9436789 78276 37 37 37 40 40 43 43 44 44 44 47 47 49 49 51 51 53 53 53 78231 53 12913 53 55 55 55 56 56 56 57 57 57 127934 78227 57 57 57

More information

Automatic License Plate Recognition. 7.0 User Guide

Automatic License Plate Recognition. 7.0 User Guide Automatic License Plate Recognition 7.0 User Guide Contents Contents Introduction...3 Camera field of view...3 Camera frame rate...3 Installation... 5 Requirements... 5 Install Automatic License Plate

More information

A MUSICAL. Preview Only. pizz.

A MUSICAL. Preview Only. pizz. Arranged by ALAN BILLINGSLEY FLUTE CLARINET 1 CLARINET 2 TENOR SAXOPHONE BARITONE SAXOPHONE TRUMPET 1 TRUMPET 2 TROMBONE 1 TROMBONE 2 SOLOS SOPRANO ALTO TENOR BASS PIANO SYNTHESIZER 1 (Strings) SYNTHESIZER

More information

Hubertus F. Jahn, Armes Russland

Hubertus F. Jahn, Armes Russland Cahiers du monde russe Russie - Empire russe - Union soviétique et États indépendants 51/4 2010 Sciences humaines et sociales en Russie à l Âge d argent Hubertus F. Jahn, Armes Russland Elena Zubkova Publisher

More information

Electronic Research Archive of Blekinge Institute of Technology

Electronic Research Archive of Blekinge Institute of Technology Electronic Research Archive of Blekinge Institute of Technology http://www.bth.se/fou/ This is an author produced version of a journal paper. The paper has been peer-reviewed but may not include the final

More information

Preview Only. Legal Use Requires Purchase. Blues March JAZZ. BENNY GOLSON Arranged by TERRY WHITE INSTRUMENTATION

Preview Only. Legal Use Requires Purchase. Blues March JAZZ. BENNY GOLSON Arranged by TERRY WHITE INSTRUMENTATION a division o Alred JAZZ BENNY GOLSON Arranged y TERRY WHITE INSTRMENTATION Conductor 1st E Alto Saxophone 2nd E Alto Saxophone 1st B Tenor Saxophone 2nd B Tenor Saxophone E Baritone Saxophone (Optional)

More information

1. What is Performing Arts?

1. What is Performing Arts? Performing Arts Policy September 2016 1. What is Performing Arts? Performing Arts (P.A.) is not a Curriculum area, but encompasses elements from many subjects and disciplines in particular, Music, Drama

More information

Over 1,000 came to the Tabernacle to watch Victoria Campbell s HOUSE OF BONES

Over 1,000 came to the Tabernacle to watch Victoria Campbell s HOUSE OF BONES Martha s Vineyard Film Society 2010 Annual Report February 2011 Over 1,000 came to the Tabernacle to watch Victoria Campbell s HOUSE OF BONES Activities Overview In 2010, the activities/programs of the

More information

Guidelines for Seminar Papers and BA/MA Theses

Guidelines for Seminar Papers and BA/MA Theses Friedrich Schiller University Jena School of Economics and Business Administration Chair of Macroeconomics Prof. Dr. M. Wolters for Seminar Papers and BA/MA Theses All issues which are not addressed by

More information

Usage tendency and regulation specifics of Ka-band frequencies for the communication and broadcasting satellite systems

Usage tendency and regulation specifics of Ka-band frequencies for the communication and broadcasting satellite systems 1 Usage tendency and regulation specifics of Ka-band frequencies for the communication and broadcasting satellite systems Dr. Zheltonogov I.V. Deputy General Director of Geyser-Telekom,Ltd Almaty, 5-7

More information

COMPETITION REGULATIONS

COMPETITION REGULATIONS Avec le soutien financier du Ministère de la Culture Sunday November 12, 2017 EUROPEAN C OMPETITION C LARINET, S A X OPHONE A ND C H A MBER MUSIC ( W O O D W I N D S W I T H O R W I T H O U T P I A N O

More information

Supplemental Information. Form and Function in Human Song. Samuel A. Mehr, Manvir Singh, Hunter York, Luke Glowacki, and Max M.

Supplemental Information. Form and Function in Human Song. Samuel A. Mehr, Manvir Singh, Hunter York, Luke Glowacki, and Max M. Current Biology, Volume 28 Supplemental Information Form and Function in Human Song Samuel A. Mehr, Manvir Singh, Hunter York, Luke Glowacki, and Max M. Krasnow 1.00 1 2 2 250 3 Human Development Index

More information

AN INSIGHT INTO CONTEMPORARY THEORY OF METAPHOR

AN INSIGHT INTO CONTEMPORARY THEORY OF METAPHOR Jeļena Tretjakova RTU Daugavpils filiāle, Latvija AN INSIGHT INTO CONTEMPORARY THEORY OF METAPHOR Abstract The perception of metaphor has changed significantly since the end of the 20 th century. Metaphor

More information

Purdue University Press Style Guide

Purdue University Press Style Guide Purdue University Press Style Guide Reference materials Style guides. For journals and books in a particular academic field, we follow the style guide for that field as designated by the journal or series

More information

For Preview Only. Lilacs. СИРЕНЬ Sergei Rachmaninoff EKATERINA BEKETOVA RANGES: Arranged by. SSA Voices with Piano

For Preview Only. Lilacs. СИРЕНЬ Sergei Rachmaninoff EKATERINA BEKETOVA RANGES: Arranged by. SSA Voices with Piano CM376 Lilacs Rachmaninoff / Beketova / Sharkova / SSA Voices with Piano 1 Lilacs СИРЕНЬ Sergei Rachmaninoff Words by EKATERINA BEKETOVA Arranged by Elena Sharkova SSA Voices with Piano RANGES: CM376 2

More information

Russian Classical Literature in Multi-ethnic Environment: The Issues of Reception and Methodology of Teaching

Russian Classical Literature in Multi-ethnic Environment: The Issues of Reception and Methodology of Teaching IFTE 2016 : 2 nd International Forum on Teacher Education Russian Classical Literature in Multi-ethnic Environment: The Issues of Reception and Methodology of Teaching Alsu Z. Khabibullina a, Elvira F.

More information

Sherlock Holmes On Screen: The Complete Film And TV History By Alan Barnes

Sherlock Holmes On Screen: The Complete Film And TV History By Alan Barnes Sherlock Holmes On Screen: The Complete Film And TV History By Alan Barnes If you are looking for a ebook by Alan Barnes Sherlock Holmes on Screen: The Complete Film and TV History in pdf format, then

More information

Health Professions Council Education & Training Panel 5 July 2007 NORDOFF ROBBINS MUSIC THERAPY CENTRE - MA MUSIC THERAPY

Health Professions Council Education & Training Panel 5 July 2007 NORDOFF ROBBINS MUSIC THERAPY CENTRE - MA MUSIC THERAPY Health Professions Council Education & Training Panel 5 July 2007 NORDOFF ROBBINS MUSIC THERAPY CENTRE - MA MUSIC THERAPY Executive Summary and Recommendations Introduction The visitors report for the

More information

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY UNIVERSITY OF MALAYA GUIDELINE ON WRITING INDUSTRIAL TRAINING FINAL REPORT

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY UNIVERSITY OF MALAYA GUIDELINE ON WRITING INDUSTRIAL TRAINING FINAL REPORT FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY UNIVERSITY OF MALAYA GUIDELINE ON WRITING INDUSTRIAL TRAINING FINAL REPORT 1.0 INTRODUCTION This guideline is prepared to help Industrial Training

More information

Driver circuit for CCD image sensor

Driver circuit for CCD image sensor For CCD image sensor S11850-1106, S11511 series The is a driver circuit developed for CCD image sensors S11850-1106 and S11511 series. By connecting the to a PC through the USB 2.0 interface, you can use

More information

Procedia - Social and Behavioral Sciences 233 ( 2016 )

Procedia - Social and Behavioral Sciences 233 ( 2016 ) Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences 233 ( 2016 ) 139 143 Annual International Scientific Conference Early Childhood Care and Education, ECCE

More information

Hear hear. Århus, 11 January An acoustemological manifesto

Hear hear. Århus, 11 January An acoustemological manifesto Århus, 11 January 2008 Hear hear An acoustemological manifesto Sound is a powerful element of reality for most people and consequently an important topic for a number of scholarly disciplines. Currrently,

More information

Two Ur III Tablets from the Tulare County Library

Two Ur III Tablets from the Tulare County Library Cuneiform Digital Library Bulletin 2004:2 Cuneiform Digital Library Initiative ISSN 1540-8760 Version: 14 June 2004 Two Ur III Tablets from the Tulare

More information

Memoirs Of A Stuka Pilot By John Weal, Helmut Mahlke

Memoirs Of A Stuka Pilot By John Weal, Helmut Mahlke Memoirs Of A Stuka Pilot By John Weal, Helmut Mahlke If looking for a ebook Memoirs Of A Stuka Pilot by John Weal, Helmut Mahlke in pdf format, then you have come on to the right site. We furnish utter

More information

REPOSITIONING THE POSITION: REVISITING PIEPER S ARGUMENT FOR A LEISURE ETHIC Mary G. Parr, Kent State University

REPOSITIONING THE POSITION: REVISITING PIEPER S ARGUMENT FOR A LEISURE ETHIC Mary G. Parr, Kent State University REPOSITIONING THE POSITION: REVISITING PIEPER S ARGUMENT FOR A LEISURE ETHIC Mary G. Parr, Kent State University What good is leisure? Answers to this question have been proposed and debated throughout

More information

MANUAL FOR THE PREPARATION OF THESIS AND DISSERTATIONS THE COLLEGE OF EDUCATION. Texas Christian University Fort Worth, Texas

MANUAL FOR THE PREPARATION OF THESIS AND DISSERTATIONS THE COLLEGE OF EDUCATION. Texas Christian University Fort Worth, Texas MANUAL FOR THE PREPARATION OF THESIS AND DISSERTATIONS by THE COLLEGE OF EDUCATION Texas Christian University Fort Worth, Texas To be used by students in the College of Education Texas Christian University

More information

Subject: Voting results and comments on ISO Draft International Standard 2108, "International Standard Book Number (ISBN)"

Subject: Voting results and comments on ISO Draft International Standard 2108, International Standard Book Number (ISBN) /TC 46/SC 9 Secretariat Library and Archives Canada 395 Wellington Street Ottawa, CANADA K1A 0N4 /TC 46/SC 9 Secrétariat Bibliothèque et archives du Canada 395, rue Wellington Ottawa, CANADA K1A 0N4 Telephone

More information

Horror: The 100 Best Books By Stephen Jones, Kim Newman READ ONLINE

Horror: The 100 Best Books By Stephen Jones, Kim Newman READ ONLINE Horror: The 100 Best Books By Stephen Jones, Kim Newman READ ONLINE Horror: 100 Best Books. Front Cover. Stephen B. Jones, Kim Newman. Xanadu, Jan 1, 1988 - Best books - 256 pages. The editors have paired

More information

Research Vision and Collaboration with Industry

Research Vision and Collaboration with Industry EMC-Kennismarkt 2014 Research Vision and Collaboration with Industry Anne Roc h / Electrical Engineering / Electromagnetics 17-11-2014 PAGE 1 2 Take-Home Messages 2 Take-Home Messages 1. Research vision:

More information

Editing Passage With Fragments

Editing Passage With Fragments Editing Passage With Free PDF ebook Download: Editing Passage With Download or Read Online ebook editing passage with fragments in PDF Format From The Best User Guide Database EDITING FOR GRAMMAR CONVENTIONS

More information

An Old Irish Blessing - May the road rise up to meet you. May the wind always be at your back. May the sun shine warm upon your face,

An Old Irish Blessing - May the road rise up to meet you. May the wind always be at your back. May the sun shine warm upon your face, 7 IRISH SONGS ST PATRICK S DAY An Old Irish Blessing - May the road rise up to meet you. May the wind always be at your back. May the sun shine warm upon your face, and rains fall soft upon your fields.

More information

The Home Secretary has said that the Government would be considering this issue in the course of preparing the forthcoming White Paper.

The Home Secretary has said that the Government would be considering this issue in the course of preparing the forthcoming White Paper. á a THE BRITISH ACADEMYOF RIEFING FOR PRIME MINISTER'S DINNER ENGAGEMENT AT FILM AND TELEVISION ARTS ON FRIDAY 25 FEBRUARY 1983. Points to be raised The Hunt Report and cable television: BAFTA is concerned

More information

JAMES A. FARLEY NATIONAL AIR MAIL WEEK MAY 15 21, 1938 FINDING GUIDE

JAMES A. FARLEY NATIONAL AIR MAIL WEEK MAY 15 21, 1938 FINDING GUIDE JAMES A. FARLEY NATIONAL AIR MAIL WEEK MAY 15 21, 1938 FINDING GUIDE Prepared by Thomas Lera, Winton Blount Research Chair and The Council of Philatelists Research Committee This revision was published

More information

Pressure Sensors SPAB, with Display

Pressure Sensors SPAB, with Display Pressure Sensors SPAB, with Display Pressure sensors SPAB, with display Product range overview Pressure measuring range 1 +1 or 0 10 bar Relativepressuremeasurement Pressure supply port GÁ,RÁor NPTÁ-27

More information

Teacher Guide. Better music teaching!

Teacher Guide. Better music teaching! Teacher Guide Better music teaching! Bringing the best music teaching What is Jolly Music? Jolly Music is a structured and progressive programme for the initial teaching of music that aims to develop children

More information

METHODICAL INSTRUCTIONS ON WRITTEN WORK LAYOUT

METHODICAL INSTRUCTIONS ON WRITTEN WORK LAYOUT VILNIUS BUSINESS COLLEGE METHODICAL INSTRUCTIONS ON WRITTEN WORK LAYOUT AUTHORS: Assoc. Prof. Dr. Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė Assoc. Prof. Dr. Tomas Butvilas Vilnius, 2014 Contents INTRODUCTION...

More information

E-Book Cataloging Workshop: Hands-On Training using RDA

E-Book Cataloging Workshop: Hands-On Training using RDA The Serials Librarian ISSN: 0361-526X (Print) 1541-1095 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/wser20 E-Book Cataloging Workshop: Hands-On Training using RDA Marielle Veve & Wanda Rosiński

More information

Reverse voltage VR max. Electrical and optical characteristics (Typ. Ta=25 C, unless otherwise noted) Short. Temp. S coefficient (A/W) of

Reverse voltage VR max. Electrical and optical characteristics (Typ. Ta=25 C, unless otherwise noted) Short. Temp. S coefficient (A/W) of Ceramic package photodiodes with low dark current The are ceramic package photodiodes that offer low dark current. Ceramic package used is light-impervious, so no stray light can reach the photosensitive

More information

Peer review: strengths, limitations and emerging issues. Deborah C. Poff, CM. PhD Trustee and Treasurer, COPE

Peer review: strengths, limitations and emerging issues. Deborah C. Poff, CM. PhD Trustee and Treasurer, COPE Peer review: strengths, limitations and emerging issues Deborah C. Poff, CM. PhD Trustee and Treasurer, COPE What is Peer Review? A process where peer experts in a particular field of knowledge creation

More information

Israel Film & Television Industry Facts and Figures at a Glance 2017

Israel Film & Television Industry Facts and Figures at a Glance 2017 Israel Film & Television Industry Facts and Figures at a Glance 2017 Prepared by: Katriel Schory Executive Director Haya Nastovici International Relations Making Films Come True The Israel Film Fund -

More information

PARATHOM PRO PAR16 advanced

PARATHOM PRO PAR16 advanced PARATHOM PRO PAR16 advanced Dimmable LED reflector lamps PAR16 with retrofit pin base Areas of application Spotlighting for accents Display cabinets and shop windows Retail outlets and exhibition rooms

More information

Project Summary. Of course, this exchange will enrich all the participating partners.

Project Summary. Of course, this exchange will enrich all the participating partners. Proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul "Building a European Orchestra" number 2015-1-IT02-KA219-014886_3 Project Summary Music is considered a universal

More information

Procedia - Social and Behavioral Sciences 231 ( 2016 )

Procedia - Social and Behavioral Sciences 231 ( 2016 ) Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences 231 ( 2016 ) 179 186 International Conference; Meaning in Translation: Illusion of Precision, MTIP2016,

More information

Public Notice. 1. The International Piano Competition Città di Spoleto is opened to musicians of all nationalities.

Public Notice. 1. The International Piano Competition Città di Spoleto is opened to musicians of all nationalities. Italian Premiere Voting Member of CIA IMC - Public Notice The IAC (Italian Accordion Culture) in partnership with Edizioni Musicali e Discografiche ARS SPOLETIUM s.r.l. organizes, inside the 6 th Strumenti&Musica

More information

+

+ Profi Line Eco Line Calibration Maximum Daily Dose 5.000 ml 2.000 ml English Menu Extra Menu Languages DE - FR - ES - IT Free Additives Depot Monitoring Alarm Backlight Display High End System Economical

More information

ROUGH COPY RYAN MEEBOER

ROUGH COPY RYAN MEEBOER Easy Duration 2:45 B117 ROUGH OPY EMERGING AZZ SERIES RYAN MEEBOER Rough opy is an original un tune primarily made up o catchy ris and lics Although it is composed in cut time to create a laid ac, un eel,

More information

KLAVIERTAG am 20. November 2017 im Partika-Saal der Robert Schumann Hochschule

KLAVIERTAG am 20. November 2017 im Partika-Saal der Robert Schumann Hochschule KLAVIERTAG am 20. November 2017 im Partika-Saal der Robert Schumann Hochschule Klasse Prof. Georg Friedrich Schenck 14:15 Uhr: Domenico Scarlatti (1685-1757): Sonate F-Dur, K. 518 Sonate d-moll, K. 32

More information

Magnetic field sensor for pneumatic cylinders BIM-IKT-Y1X

Magnetic field sensor for pneumatic cylinders BIM-IKT-Y1X ATEX category II 2 G, Ex zone 1 ATEX category II 1 D, Ex zone 20 SIL2 as per IEC 61508 Rectangular, height 17 mm Metal, GD-Zn Magnetic-inductive sensor DC 2-wire, nom. 8.2 VDC Output acc. to DIN EN 60947-5-6

More information

Uppercase K. Counting to 30. Day 16

Uppercase K. Counting to 30. Day 16 Day 16 Uppercase K Write a K in each box. Start at the top left corner. Draw a line down the side of the box. Jump up to the opposite corner at the top and draw a slanted line to the middle and then back

More information

FERRUCCIO BUSONI. 62 nd International Piano Competition Bolzano Bozen - Italy. Pre-Selections: August 2018 Finals: August 2019

FERRUCCIO BUSONI. 62 nd International Piano Competition Bolzano Bozen - Italy. Pre-Selections: August 2018 Finals: August 2019 FERRUCCIO BUSONI 62 nd International Piano Competition 2018-2019 Bolzano Bozen - Italy Pre-Selections: 22-29 August 2018 Finals: 20-30 August 2019 1 2 3 4 REGISTRATION Pianists born between 01 January

More information

Condorcet Studies II (History Of Philosophy)

Condorcet Studies II (History Of Philosophy) Condorcet Studies II (History Of Philosophy) the philosophy of history. 4. 2. a philosophy emphasizing the intuitive and spiritual above the empirical, a person who studies philosophy, Marquis de Condorcet.

More information