ACTIVITATEA 1 Procedura de monitorizare internă a evaluării

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ACTIVITATEA 1 Procedura de monitorizare internă a evaluării"

Transcription

1 ACTIVITATEA 1 Procedura de monitorizare internă a evaluării Unitatea de învăţământ SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU PROCEDURA: Procedură de monitorizare interna a evaluarii de competente pe parcursul anului scolar si pregatirea examenului de certificare COD DOCUMENT: PO EDIŢIA I ACTUALIZARE-DATA / Pag. nr. / LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDITIEI SAU DUPA CAZ, A REVIZIEI IN CADRUL EDITIEI PROCEDURII OPERATIONALE Elemente privind responsabilii/ operatiunea Numele si prenumele Functia Data Semnatura Elaborat Mocanu Jaber Manuela 1.2. Verificat Dinică Maria 1.3 Aprobat Dinescu Mirela Nicoleta SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE Ediţia sau după caz, revizia în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei Ediţia I 2.2 Revizia 1 LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE Scopul difuzării Exemplar nr. Compartiment Funcţia Numele şi prenumele Data primirii Semnătura Informare 1 Conducere Director Arhivare 2 Secretariat Secretar Informare 3 Arie curriculară Responsabil arie curriculară Aplicare 4 Arie curriculară Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 2

2 CUPRINS Nr.componentei în cadrul procedurii Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina operaţionale 1. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale) 2. Scopul procedurii operaţionale 3. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale 5. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6. Conţinutul procedurii 7. Monitorizarea procedurii 8. Analiza procedurii 9. Anexe, Înregistrări, arhivări 10. Schema flux a documentelor 1. Referinţe: Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei Legea nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale HG 918/2013 privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor OMECTS nr. 3163/ 2012 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a programelor de formare şi dezvoltare profesională continuă Codul de etică şi deontologie profesională aprobat în CP... ROFUIP, RI OMECTS privind Standardele specifice de calitate pentru nivelurile de învăţământ liceal şi postliceal filieră tehnologică SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 19011: Scop: Procedura are drept scopmonitorizarea evaluarii de competente pe parcursul anului şcolar 3. Domeniul de aplicare: Procedura se aplică în Scoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu pentru activităţile de monitorizare internă a evaluării de competenţe profesionale pe parcursul anului şcolar 4. Definiţii Asigurarea calităţii educaţiei Capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate şi este realizată printrun ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale, de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea internă a calităţii programelor de studiu - Activităţile de autoevaluare, standardele, normele, măsurile, procedurile stabilite de organizaţia furnizoare de educaţie în vederea obţinerii, menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii programelor de studiu. Cadrul naţional al calificărilor - Instrument pentru stabilirea calificărilor, în conformitate cu un set de criterii ce corespund unor niveluri specifice de învăţare. Cadrul naţional al calificărilor are ca scop integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 3

3 îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă. Calificarea Rezultatul formal al unui proces de evaluare şi validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut, ca urmare a învăţării, rezultate la anumite standarde prestabilite. Calitatea educaţiei Ansamblul de caracteristici ale unui program de studii şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite standardele de calitate, precum şi aşteptările beneficiarilor Competenţa Capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii constând în valori şi atitudini pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională ori personală în condiţii de eficacitate şi eficienţă. Competenţele profesionale - Ansamblu unitar şi dinamic de cunoştinţe şi abilităţi. Cunoştinţele se exprimă prin următorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific, explicare şi interpretare. Abilităţile se exprimă prin următorii descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de probleme, reflecţie critică şi constructivă, creativitate şi inovare. Competenţele transversale Achiziţii valorice şi atitudinale care depăşesc un anumit domeniu/ program de studiu şi se exprimă prin următorii descriptori: autonomie şi responsabilitate, interacţiune socială, dezvoltare personală şi profesională. Evaluarea internă a calităţii - Proces sistematic, independent şi documentat, realizat de către însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, în mod periodic (de regulă) şi oricând este necesar, prin proceduri proprii, în scopul obţinerii dovezilor privind calitatea educaţiei şi al analizei cu obiectivitate a acestor dovezi pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite standardele şi indicatorii de performanţă privind calitatea educaţiei. Monitorizarea - supraveghere instrumentată continuă a realizării unei activităţi şi a obţinerii rezultatelor programate ale acesteia, într-un cadru predefinit (proiect, metodologie, procedura etc.). Organizaţia furnizoare de educaţie - Instituţie de învăţământ sau altă persoană juridică care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe de studii legal aprobate. Raportul de autoevaluare - Înregistrare ce prezintă în mod explicit şi documentat date şi informaţii care răspund la un set de cerinţe normative cu relevanţă organizatorică, care este structurat în trei părţi: partea I - informaţii privind realizarea cerinţelor normative obligatorii, standardelor şi indicatorilor de performanţă şi standardelor specifice, şi partea a II-a - documente justificative. Raportul de evaluare internă forma finală a Raportului de autoevaluare, ca rezultat al evaluării interne conform unei proceduri şi al aprobării de către CAi a rezultatelor evaluării. Pe pagina de titlu a raportului se menţionează decizia CA de aprobare a rezultatului evaluării. Registrul naţional al calificărilor (RNC) baza de date naţională ce cuprinde descrierea tuturor calificărilor din România Standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă - Norme/documente, care descriu cerinţele de calitate ale activităţilor unei organizaţii furnizoare de educaţie. Standardele corespund, în mod diferenţiat, domeniilor şi criteriilor de asigurare a calităţii educaţiei, iar indicatorii de performanţă măsoară gradul de realizare a unei activităţi prin raportare la standarde. Prescurtări MEN CNDIPT PRAI Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 4

4 PLAI PAS CR CLDPS IPT TVET CMBRAE AMOFM AJOFM CES CCD ISMB ISJ CDS CDL INCSMPS EQF ECVET ECTS ENQA VET Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ Planul de Acţiune al Şcolii Consorţiu Regional Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Învăţământ Profesional şi Tehnic Tehnical, Vocational and Educational Training Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă Bucureşti Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Cerinţe Educaţionale Speciale Casa Corpului Didactic Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Inspectorat Şcolar Judeţean Curriculum la Decizia Şcolii Curriculum în Dezvoltare Locală Institutul Naţional - Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale European Qualification Framework European Credit system for Vocational Education and Training European Credit Transfer and Accumulation System European Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training 5. Responsabilităţi Responsabil arie curriculară Profesori ştiinţe economice Profesori coordonatori Consiliul de Administraţie CEAC Profesori diriginţi Secretar 6. Conţinutul procedurii proiectarea şi planificarea evaluării diagrama Gant (situaţiile de evaluare sunt adaptate la caracteristicile individuale ale persoanelor evaluate, evaluarea este centrată pe competenţe, cuprinderea tuturor profesorilor care predau modulele de specialitate ) proiectarea unitară a evaluării pentru fiecare calificare (elaborarea testelor de evaluare, stabilirea metodelor, probelor şi instrumentelor de evaluare, identificarea resurselor necesare) discutare şi aprobare în şedinţa ariei curriculare aprobarea proiectării evaluării de către Consiliul de administraţie informarea elevilor/părinţilor privind scopul şi obiectivele evaluării informarea elevilor/părinţilor referitor la criteriile de evaluare informarea tuturor cadrelor didactice cu privire la proiectarea şi planificarea evaluării de competenţe aplicarea de către toate cadrele didactice a proiectului şi planului de evaluare a competenţelor. susţinerea probelor/testelor de evaluare obţinere feed-back analiza rezultatelor Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 5

5 informarea elevilor/părinţilor/profesorilor referitor la rezultate elaborarea planurilor de îmbunătăţire 7. Monitorizarea procedurii - CEAC - Responsabilul ariei curriculare - Comisia de verificare a ritmicităţii notării Se monitorizează respectarea procedurii având în vedere documentele: Planificări calendaristice, Planul de îmbunătăţire, Lista - Metodele de evaluare, Listă - Instrumentele de evaluare, Bateriile de itemi, Conceperea testelor/provelor de evaluare, Fişe de observare a orelor, Fişe de progres şcolar, Fişe de feedback aplicate şi analiza rezultatelor Se analizează: comportamentul profesorilor în calitate de evaluatori 8. Analiza procedurii Anual 9. Anexe 1.Decizia comisiei de monitorizare 2.Decizia CEAC 3.Decizie responsabili arii curriculare 10. Schema flux Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 6

6 ACTIVITATEA 2 Planificarea procesului de monitorizare internă a evaluării competențelor Scop : Planificarea procesului de monitorizare internă a evaluării competenţelor - Informarea echipei de management cu privire la îmbunătăţirea modului în care sunt dobândite rezultatele învăţării. Obiective ale monitorizării - Observarea procesului de învăţare şi evaluare - Verificarea procesului de instruire practică - Verificarea documentelor de evaluare - Identificarea şi soluţionarea situaţiilor problemă - Respectarea termenelor în evaluarea elevilor (ritmicitate) Activitatea 1. Verificarea corelarii competentelor evaluate cu cele specificate in SPP Metode /instrumente de monitorizare Comparare documente Documente solicitate SPP, planificări Portofoliul profesorului Persoane implicate Responsabil arie curriculară Profesori Termene 1-10 septembrie 2. Analiza întocmirii instrumentelor de evaluare initială, formativă şi sumativă 3. Analiza aplicării testelor, discutarea rezultatelor, elaborarea planurilor remediale Analiză a documentelor de evaluare/listă documente Interviu profesori, interviu elevi, Verificare documente Matricea de specificaţii Baterii de itemi pentru elaborare - Teste initiale/formative si sumative Portofoliul elevului Probe practice, lucrări de laborator, lista teme proiecte, referate Teste initiale/formative si sumative Plan remedial Responsabil arie curriculară Profesori Responsabil arie curriculară Profesori Semestrial (la începutul fiecărui semestru) De două ori pe semestru Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 7

7 4 Inventarierea documentelor de monitorizare a instruirii practice 5 Analiza întocmirii şi aplicării unor instrumente de obţinere a feedback-ului 6 Verificarea existenţei unui plan remedial privind optimizarea evaluării Interviu cu agentul economic şi coordonatorul de practica Analizarea documetelor evaluării Analizarea înregistrărilor rezultatelor elevilor în documentele şcolare Interviu profesori Interviu elevi Verificare documente Interviu profesori Verificare documente Contract de colaborare Fisa de observare a activitatii practice, Fişa SSM Jurnal de practică Portofoliul ariei curriculare Portofolii profesori Baterii de itemi Teste/probe de evaluare Fişe de feedback Interpretarea rezultatelor Portofoliul ariei curriculare Portofolii profesori Reprezentantul agentului economic Profesori coordonatori Responsabilul ariei curriculare Profesori Elevi Responsabil arie curriculară Profesori Semestrial semestrial semestrial Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 8

8 ACTIVITATEA 3 Fișa de monitorizare internă a evaluării FISA DE MONITORIZARE - Planificarea şi proiectarea evaluării Nr.crt. Aspecte de verificat DA NU Obs. 1 Aspecte de forma Planificarea unitară a evaluarii/macheta similară Existenţa elementelor de identificare Existenta nr înregistrare Semnături/avize/aprobări/ştampile Existenţa scopului şi a obiectivelor evaluării Metode şi probe de evaluare Respectarea cerintelor machetei 2 Aspecte de fond Acoperirea integrala a unitatilor de invatare Adaptare temporala la continuturi Formularea scopului şi a obiectivelor evaluării conform SPP Metode şi probe de evaluare corelate cu rezultatele invatarii Metode de evaluare stabilite in functie de scop şi conţinut Evidenţierea aspectelor critice Relevanţa resurselor 3 Cunoaşterea şi aplicarea de către cadrele didactice a proiectului şi planului de evaluare a competenţelor Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 9

9 ACTIVITATEA 4. Instrumente de verificare a temelor pentru proba practică și a temelor de proiect LISTA DE VERIFICARE PROBA PRACTICA Nr.crt. ACTIVITATEA VERIFICATĂ DA NU Aspecte de formă 1. Existenţa elementelor de identificare 2 Precizarea modulului de specialitate 3. Precizarea nivelului de studiu/clasă 4. Existenţa scopului şi a obiectivelor evaluării Aspecte de fond 5. Cerinţa/sarcina de lucru este clar exprimată 6. Anexa fişei de lucru este lizibilă 7. Etapele de realizare aprobei practice sunt logic înlănţuite 8. Timpul de lucru este în concordanţă cu cerinţa 9. Sunt specificate regulile de SSM 10. Există clar precizate criteriile de evaluare 11. Punctajul acordat pentru fiecare sarcină de lucru este stabilit 12. În fişa de obsevaţie este detaliat punctajul pentru fiecare etapă/operaţie a probei practice LISTA DE VERIFICARE TEME PROIECT Nr.crt. Aspecte de verificat DA NU Obs. 1 Aspecte de formă Structura unitară a proiectelor/macheta similară Existenţa elementelor de identificare Existenta nr înregistrare Semnături/avize/aprobari/ştampile Existenţa scopului şi a obiectivelor evaluării Existenţa listei de teme Respectarea cerintelor de structură pentru proiect Existenţa fişei de evaluare 2 Aspecte de fond Acoperirea integrala a unitatilor de invatare Adaptarea conţinutului la temă Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului Identificarea şi utilizarea bibliografiei pentru redactarea părţii scrise Proiectul/produsul are validitate în raport cu tema, scopul, obiectivele şi metodologia abordată Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 10

10 ACTIVITATEA 5. Structura raportului de monitorizare internă a evaluării A. Informatii generale: Numele unităţii de ÎPT Numele persoanei de contact din partea unităţii de ÎPT: Adresa unităţii de ÎPT: Nr. telefon: Numele Monitorului intern: Funcţia persoanei de contact din partea unităţii de ÎPT Nr. fax: Data/Perioada vizitei: Data raportului: Funcţia Monitorului intern : Semnătura Monitorului intern: Numele organizaţiei partenere (agent economic etc.) vizitate: Semnătura persoanei autorizate: Nr. crt B. Scop si obiective C. Metode si instrumente de lucru utilizate D. Aplicarea procedurilor - lista de verificare: Instrumente Da Nu Observații 1. Metodologii şi proceduri privind monitorizarea și evaluarea, SPP, Curriculum 2. Planificările activităţilor de evaluare de la nivelul catedrelor şi al unităţi şcolare. 3. Fişe de evaluare - Baterii de itemi pentru testele inițiale, testări formative și sumative şi bareme de notare, Listă criterii evaluare 4. Fişe de progres şcolar, Cataloage şi liste de participanţi la testări, registre matricole. 5. Procese verbale arie curriculară, CA, CP 6. Seturi de criterii de reuşită, de indicatori de performanţă. 7. Fișele de observare la lecții. 8. Seturi de criterii de evaluare privind succesul/ insuccesul şcolar. 9. Modalităţi scrise de corespondenţă cu părinţii privind rezultatele şcolare şi comportamentul preşcolarilor / elevilor. 10 Interviuri /chestionare aplicate reprezentanţilor elevilor Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 11

11 şi ai părinţilor. 11 Evidenţe privind traiectul şcolar/profesional ulterior al absolvenţilor. 12 Rapoarte/dări de seamă către consiliul profesoral, consiliul de administraţie, inspectoratul şcolar, minister, autorităţi publice etc. E. Culegerea, analiza si interpretarea datelor ref la: I. Baza legală II. Proiectare, planificare, organizare III. Cultura organizatională IV. Proces educaţional V. Parteneriate F. Sugestii; opinii; propuneri din partea unităţii de ÎPT G. Ce dovezi au fost identificate./ Documentaţia verificată în timpul monitorizării (lista nu este exhaustivă). Cadru legal: Legea 1/2011; OMEN/Metodologii specifice IPT; Proceduri; Curriculum; SPP; Standarde de calitate (CEAC); Reguli şi standarde ale unităţii Proiectare/planificare /organizare: PAS; Portofoliu arie curriculară; Planul manageril al ariei curriculare tehnologii; Planificări calendaristice;portofolii profesori; Procese verbale CA/CP/Arie curriculară/şedinţe elevi/şedinţe părinţi. Cultura organizaţională: lucrări ştiintifice în domeniul profesional şi tehnic; simpozioane, întâlniri cu oameni de afaceri; catalog electronic Proces educaţional: curriculum CDL/CDS; scheme orare; portofoliul profesorilor/elevilor; baterii de teste şi bareme de corectare; tematică; fişe de observare a orelor, fişe de progres şcolar; rapoarte de observare a lecţiilor; situaţii statistice; cataloage; analize realizate la nivelul unităţiii şi la nivelul ariei curriculare Parteneriate: harta parteneriatelor; protocoale de colaborare; convenţii de practică H. Dificultăţile întâmpinate în colectarea dovezilor I. Neconcordanţe, întârzieri (motivaţii) J. Concluzii si recomandări Semnăturile persoanelor care au efectuat activitatea de monitorizare Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 12

12 ACTIVITATEA 6 Lista aspectelor urmărite în vizita de monitorizare externă a evaluării Nr.crt. Aspecte verificate DA NU 1 Conformitate existenta tuturor elementelor componente (aspecte de forma) - Calificarea - Clasa - Modulul - Obiectivele evaluării - Lizibilitate - Punctaj - Barem - Matrice specificaţii - Formularea clară a sarcinilor - Scoaterea în evideănţ (bolduire NU) a anumitor elemente - Estetică/fonturi... - Reguli gramaticale/de procesare 2 Concordanţa dintre tipul de itemi şi matricea de specificaţii 3 Aspecte de fond: - Repartizarea itemilor pe grade de dificultate - Formularea corectă a itemilor - Incadrarea itemilor în conţinutul programei şcolare/tema/unitate de învăţare - Conformitatea itemilor cu SPP (criterii de performanţă şi condiţii de aplicabilitate) - Concordanţa dintre obiective şi matrice/itemi - Concordanţa itemilor cu aspectul temporal Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 13

13 ACTIVITATEA 7 Planul de monitorizare externă a evaluării I. Argument Monitorizarea externă a evaluării va urmări eficientizarea acţiunilor de evaluare a elevilor la nivelul unităţii de învăţământ prin identificarea punctelor tari şi a aspectelor de îmbunătăţit, luarea în considerare a oportunităţilor şi diminuarea influenţei ameninţărilor. II. Scop şi obiective Monitorizarea calităţii actului managerial din instituţiile de învăţământ privind evaluarea pe parcursul anului şcolar Monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare la nivelul unităţii de învăţământ III. Ce monitorizăm: resursele utilizate în evaluare: umane, materiale, financiare, informaţionale, de timp; activităţile: respectarea planificării şi a standardelor cantitative şi calitative pentru fiecare din ele; procesul de evaluare: ce decizii sînt luate, cine este implicat în luarea deciziilor; cine nu este implicat in luarea deciziilor IV. Etapele monitorizării Colectarea permanentă a informațiilor; Centralizarea informațiilor și datelor pentru a vedea ce s-a realizat pe parcurs; Evaluarea măsurii în care obiectivele au fost atinse sau problema rezolvată; Tragerea concluziilor și folosirea experienței pentru viitor. V. Plan de monitorizare externă a evaluării pe parcursul anului şcolar Nr. crt. Activităţi monitorizate 1 Existenţa documentelor de proiectare şi desfăşurare a activităţilor de evaluare 2 Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare Data (zi/oră) Conform agendă vizită stabilită şi negociată anterior vizitei cu reprezentanţii unităţii de învăţământ Metode şi instrumente utilizate Inventariere Verificare portofolii arie curriculară, profesori Documente verificate Listă documente Portofolii arie curriculară, profesori Baterii itemi evaluare + bareme notare Planificarea evaluării Planuri remediale Cine efectuează monitorizarea Membrii comisie monitorizare Evaluare/ finalizare Fişa de evaluare (feedback) Discuţii Raport de monitorizare Plan de îmbunătăţire 3 Respectarea planului cadru şi a Comparare elemente cuprinse în Plan cadru, curriculum, programe, Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 14

14 curriculumului documente planificări calendaristice Comparare Caiete elevi, documente programe, specifice planificări Asistenţe calendaristice ore Interviuri/ Chestionare 4 Respectarea programelor şcolare şi a parcurgerii conţinuturilor; concordanţa cu SPP 5 Administrarea de teste de evaluare pentru verificarea nivelului atingerii standardelor educaţionale de către elevi Interviuri/ Chestionare Teste Bareme de corectare 6 Notarea/ evaluarea ritmică 7 Pregătirea/ perfecţionarea profesorilor pentru evaluarea elevilor Interviuri/ Chestionare Verificare cataloage Interviuri/ Chestionare Cataloage Portofolii elevi Portofoliu comisie formare profesională Portofoliu arie curriculară PV ale şedintelor ariei curriculare, CP Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 15

15 ACTIVITATEA 8 Ghidul de interviu (elevi) Ce este bine de ştiut. Ghidul are rolul de a uşura realizarea acelei suite de întrebări care urmează a fi adresate unui interlocutor. 1. Asiguri intervievatul că nu vei face publice informaţiile primite, dar menţionezi ceea ce faci cu ele (radiografia comparativă sau portretul comparativ al unei zile de şcoală, fără a menţiona nici un nume. 2. Nu comentezi valoarea răspunsurilor. 3. Scopul trebuie formulat clar, răspunzând, pentru tine, la întrebarea: De ce se face acel interviu? La ce foloseşte? Ce se doreşte a se afla? (întrebarea cheie Exemplu: Vrem să a. analizăm comparativ viaţa de elev într-un liceu tehnologic şi într-un liceu teoretic, b. să aflăm ce ştie despre specializarea la care este înscris, c. De ce a ales acea specializare şi d. Ce doreşte să facă după finalizarea studiilor liceale. 4. La început se face o captatio indulgentia (o captare a bunăvoinţei), având în vedere faptul că nimeni nu poate fi obligat să răspundă la întrebări. Ex.: Dacă vrei să afli cum este o zi din viaţa de elev, începi prin a descrie cum îţi petreci ziua Eu, fiind în clasa XI-a din XII ( am împlinit.ani) petrec 5-7 ore la şcoală, apoi merg acasă mănânc, învăţ, rezolv temele în scris, citesc, vizionez Tv-ul, ascult muzică etc. 5. După răspuns poţi pune întrebări scurte prin care se solicită informaţii suplimentare despre de ceea de te interesează. 6. Mulţumeşti după fiecare răspuns. 7. Fiecare întrebare are o justificare (pentru cel care pune întrebări). 8. La început trebuie să te asiguri de faptul că interlocutorul cunoaşte şi îl interesează domeniul la care se referă întrebările. 9. Întrebările se formulează pe baza dimensiunilor, (elementele definitorii) care definesc conceptul cheie (cele boldate), care stinge, se sting întrebarea, întrebările cheie. 10. Nu se pun întrebări intime. 11. Întrebările închise sunt foarte rare. 12. În succesiunea întrebărilor se ţine cont de răspunsul la întrebarea anterioară 13. Interviul se poate face şi on-line, pe messenger, dar riscul este al răspunsului trunchiat, incomplet. Este preferabil -ul pentru timp de gândire şi de răspuns. 14. La un se pun 1-2, maxim trei întrebări. 15. Interviul nu poate avea mai mult de întrebări. Chestionar pentru elevi Pentru întrebările 1-8 răspunde în conformitate cu următoarele criterii: 1. pentru DELOC; 2. pentru NU FOARTE MULT; 3. pentru MULT; 4. pentru FOARTE MULT 1. Legat de specializarea aleasă, consideri că pregătirea practică este suficientă? Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 16

16 2. În ceea ce priveşte viitorul tău, eşti mulţumit de educaţia pe care o primeşti la şcoala? Clasifică ce este mai important pentru voi la şcoală: Educaţia pe care o primiţi Prietenii Relaţia cu profesorii Să vă distraţi la şcoală Ce ai schimba pentru a îţi îmbunătăţi educaţia: Materii noi Ajutor financiar mai substanţial Mai multe ore de cursuri Activităţi extra şcolare după terminarea orelor Care dintre următoarele aspecte face învăţatul mai dificil pentru voi: Materia Vocabularul folosit de profesori Explicaţiile Problemele de comportament din clasă Cu ce probleme te confrunţi în afara şcolii şi îţi afectează procesul de învăţare: Nevoile financiare Spaţiul Cadrul familial Resursele materiale (cărţi, calculatoare...) Consideri că informaţiile acumulate în anii anteriori sunt suficiente pentru a îţi însuşi noile cunoştinţe? Crezi că evaluarea se realizează în concordanţă cu anumite criterii de evaluare cunoscute anterior? Îţi place cum se desfăşoară orele de curs în şcoala ta? a) Da b) Nu Motivează răspunsul tău! Ai participat, în cursul acestui an şcolar sau în anul şcolar anterior, în afara orarului obişnuit al clasei, la ore de specialitate în care ai primit un sprijin suplimentar la învăţătură? a) Da b) Nu c) Nu a fost cazul Dacă da, la ce module? Ați dat teste inițiale la început de capitol pe parcursul anului școlar? a) da (la obiectele...) b) nu Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 17

17 12. Ai fost pus să-ți apreciezi singur nota pe care o meriți (la oral sau la lucrare)? a) niciodată b) foarte rar c) destul de des 13. Notele pe care le obții îți sunt anunțate : a) imediat b) peste cel puțin 2 săptămâni c) doar la sfârșitul semestrului 14. Ai fost anunţat de fiecare profesor la începutul anului școlar despre modalitățile de evaluare și calendarul lucrărilor și tezelor? a) da, de fiecare profesor b) da, numai de unii profesori c) nu, nici un profesor nu ne-a spus când și cum vom fi notați. Clasa:... Sex: F M Mediul: Rural Urban Îţi mulţumim pentru colaborare! Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 18

18 ACTIVITATEA 9 Structura raportului de monitorizare externă periodică a evaluării A. Informatii generale: Numele unităţii de ÎPT Numele persoanei de contact din partea unităţii de ÎPT: Adresa unităţii de ÎPT: Funcţia persoanei de contact din partea unităţii de ÎPT Nr. telefon: Numele Monitorului extern: Nr. fax: Data/Perioada vizitei: Data raportului: Funcţia Monitorului extern : Semnătura Monitorului extern: Numele organizaţiei partenere (agent economic etc.) vizitate: Semnătura persoanei autorizate: B. Scop si obiective C. Metode si instrumente de lucru utilizate D. Culegerea, analiza si interpretarea datelor ref la: VI. Baza legală VII. Proiectare, planificare, organizare VIII. Cultura organizatională IX. Proces educaţional X. Resurse XI. Parteneriate E. Sugestii; opinii; propuneri din partea unităţii de ÎPT F. Ce dovezi au fost identificate./ Documentaţia verificată în timpul vizitei (lista nu este exhaustivă). Cadru legal: Legea 1/2011; OMEN/Metodologii specifice IPT; Proceduri; Curriculum; SPP; Standarde de calitate (CEAC); Reguli şi standarde ale unităţii Proiectare/planificare /organizare: PAS; Portofolii director, arie curriculară; Planuri managerile ale institutiei şi Ariei curriculare tehnologii; Planificări calendaristice; Documentele Comisiei de organizare a examenului de certificare a competentelor profesionale; Procese verbale CA/CP/Arie curriculara/elevi/lectorate părinţi. Cultura organizatională: lucrări ştiintifice în domeniul profesional şi tehnic; - simpozioane, întâlniri cu oameni de afaceri; site-ul scolii, catalog electronic Proces educaţional: curriculum CDL/CDS; scheme orare; portofoliul profesorilor/elevilor; baterii de teste; tematica; rapoarte de observare a lecţiilor; situaţii statistice; dosar Comisiei de organizare a examenului de certificare a competentelor profesionale; cataloage; analize realizate la nivelul unităţiii şi la nivelul ariei curriculare Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 19

19 Resurse: statul de functiuni; schema de incadrare; dosare de personal (prin sondaj); liste de inventariere; bugetul de venituri şi cheltuieli; bugetul de venituri si cheltuieli extrabugetar; BDNE practică Parteneriate: harta parteneriatelor; protocoale de colaborare; convenţii de G. Dificultăţile întâmpinate în colectarea dovezilor H. Neconcordanţe, întârzieri (motivaţii) I. Concluzii şi recomandări Semnături ale persoanelor care au desfăşurat activtatea de monitorizare Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 20

20 ACTIVITATEA 10 Proiectarea și planificarea unui modul din programul de formare Monitorizarea internă și externă a evaluării Program de formare Monitorizarea internă și externă a evaluării I. Planul de învăţământ Modul Nr. total de ore II. Competenţele formate în cadrul programului Din care număr ore teorie Din care număr ore aplicaţii practice Din care număr ore evaluare continuă Evaluarea competențelor profesionale Monitorizarea interna a proceselor de evaluare Monitorizarea externă a proceselor de evaluare Evaluare finală 4 Total Modul Evaluarea competențelor profesionale Monitorizarea interna a proceselor de evaluare Monitorizarea externă a proceselor de evaluare III. Conţinuturi tematice Modul Evaluarea competențelor profesionale Competenţe formate Însusirea si exersarea practicilor evaluării competențelor profesionale, rezultate ale învățării Dezvoltarea/formarea de competențe de realizarea si administrarea instrumentelor de (ECP) Dezvoltarea /formarea competențelor de corelare a standardelor de pregătire profesională cu evaluarea bazată pe competențele profesionale Dezvoltarea/formarea de competențe privind evidența, interpretarea si valorificarea evoluției performanțelor elevilor Administrează şi monitorizează înregistrările privind evaluarea Verifică procesul de evaluare Raportează rezultatele verificărilor Furnizează informaţii, sfaturi şi suport tehnic centrelor de evaluare Verifică practicile de evaluare şi procedurile centrului Raportează rezultatele verificărilor Oferă feed-back unităților școlare I.1Evaluarea şcolară Conţinuturi I.2 Legislația privind evaluare în sistemul de educație şi formare profesională din România I.3 Interdependența competențe evaluare I.4 Metode și instrumente de evaluare Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 21

21 Monitorizarea interna a proceselor de evaluare Monitorizarea externă a proceselor de evaluare I.5. Utilizarea platformei II.1 Proiectarea monitorizării interne II.2. Planificarea activităților de monitorizare internă II.3 Monitorizarea proiectării evaluării și a proceselor de evaluare II.4 Monitorizarea examenelor de certificare a competențelor profesionale II.5 Documente specifice pentru monitorizarea internă II.6 Comunicare și feedback în monitorizarea internă II.7 Utilizarea platformei III.1 Proiectarea monitorizării externă III.2 Planificarea activităților de monitorizare externă III.3 Monitorizarea proiectării evaluării și a proceselor de evaluare III.4 Monitorizarea examenelor de certificare a competențelor profesionale III.5 Documente specifice pentru monitorizarea externă III.6 Comunicare și feedback în monitorizarea externă III.7 Utilizarea platformei PLANIFICAREA MODULULUI Modulul: Evaluarea competențelor profesionale Nr.total ore: 8 Tema Obiective Metode de formare I.1Evaluarea şcolară - să utilizeze termenii și expresiile specifice domeniului evaluării școlare -să stabilească obiectivele evaluării școlare - expunere - dezbatere - aplicații -lucrul în echipă Data/ timp Teorie Aplicaţii practice Loc de desfăşurare Resurse Evaluare Formator 0,5 - S1 - laptop - observare F1 - videoproiector sistematică - flipchart - jurnalul zilei - calculatoare - harta - Imprimantă conceptuală - copiator - metoda RAI - suport de curs - fişe de lucru (Răspunde Aruncă Interoghează.) I.2 Legislația privind evaluare în sistemul de educație si formare profesională din România să aplice Legislația privind evaluarea - expunere - studii de caz, aplicaţii - lucrul în echipă 0,5 - S1 - laptop - videoproiector - flipchart - suport de curs - fişe de lucru - observare sistematică - jurnalul zilei - harta conceptuală - Tehnica trei concepte învăţate; două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii;o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şiau format-o/au F1 Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 22

22 exersat-o) I.3 Interdependența competențe evaluare I.4 Metode și instrumente de evaluare I.5.Utilizarea platformei -să stabilească interdependența SPP evaluare școlare -să elaboreze instrumente de evaluare -să utilizeze resursele oferite de platformă - expunere - explicație - dezbatere - studii de caz/aplicaţii - lucrul în echipă - expunere - explicație - dezbatere - studii de caz/aplicaţii - mentorat online - lucrul în echipă - explicație - demonstrație 0,5 1 S2 - laptop - videoproiector - flipchart - calculatoare - suport de curs - fise de lucru 0,5 4 S2 -laptop -videoproiector -flipchart - calculatoare -Imprimantă -suport de curs -fişe de lucru - 1 S1 - laptop - videoproiector - calculatoare - observare sistematică - jurnalul zilei - harta conceptuală - metoda RAI -observare sistematică - jurnalul zilei -harta conceptuală - tehnica proiect - feedback - observare sistematică - jurnalul zilei - feedback F2 F2 F1 Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 23

23 ACTIVITATEA 11 Proiect al unei activități de formare ce transformă un conflict în situație de învățare Fişa formabilului Modul... Transformarea unui conflict în situaţie de învăţare Scop : Conflictul, în sensul diferenţelor de opinii, rezultat din existenţa mai multor căi posibile de acţiune, nu numai că nu este evitat, dar este o parte valoroasă a vieţii. El ne asigură că sunt luate în considerare toate alternativele, cu plusurile şi minusurile lor. 30 min. Durata: Indicaţii: Exerciţiu de descoperire, pe grupe. Etape: 1. se împart formabilii în trei grupuri. Formatorul distribuie foaia de lucru DEPISTĂM AMENINŢĂRI; CA SĂ ELIMINĂM CONFLICTE! 2. fiecare grup primeşte un domeniu de analiză (tras la sorţi): familia; şcoala; strada. 3. analiză individuală, în cadrul grupurilor, pe domeniul tras la sorţi 4. în fiecare grup se identifică itemii dominanţi (cu incidenţă majoră), şi se scriu pe foia de flipchart primită de la formator. Materiale necesare Foaia de lucru Coli flipchart Markere Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 24

24 Fişa formatorului Activitatea Transformarea unui conflict în situaţie de învăţare Scop : Materiale necesare Durata: Indicaţii: Conflictul, în sensul diferenţelor de opinii, rezultat din existenţa mai multor căi posibile de acţiune, nu numai că nu este evitat, dar este o parte valoroasă a vieţii. El ne asigură că sunt luate în considerare toate alternativele, cu plusurile şi minusurile lor. 30 min. Exerciţiu de descoperire, pe grupe. Etape: 1. se împart formabilii în trei grupuri. Formatorul distribuie foaia de lucru DEPISTĂM AMENINŢĂRI; CA SĂ ELIMINĂM CONFLICTE! 2. fiecare grup primeşte un domeniu de analiză (tras la sorţi): familia; şcoala; strada. 3. analiză individuală, în cadrul grupurilor, pe domeniul tras la sorţi 4. în fiecare grup se identifică itemii dominanţi (cu incidenţă majoră), şi se scriu pe foia de flipchart primită de la formator. La final, foile sunt afişate la vedere, iar formatorul moderează analiza soluţiilor identificate. Cere participantilor şi ii ajuta să se constituie în 3 echipe. Oferă participanţilor informaţii privind realizarea sarcinilor de lucru. Distribuie fişe de lucru Foaia de lucru Coli flipchart Forma bloc pentru a permite lucrul în echipe Aranjare sală Evaluare, feedback, Concluzii Criterii de evaluare: încadrarea în timp; repartizarea sarcinilor în echipele de lucru; atmosfera din cadrul fiecărei echipe etc. Pune întrebări prin care dirijeză discuţia. Solicită puncte de vedere ale formabililor. Monitorizează activitatea şi raportarea rezultatelor. Oferă feedback. Concluzii: Efecte funcţionale ale conflictului: materializate într-o mai bună Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 25

25 înţelegere a surselor conflictuale, o îmbunătăţire a sistemului de decizionare, dezvoltare a creativităţii, sporirea spiritului novator în rezolvarea problemelor, a încrederii în sine Un management eficient al conflictului presupune anticiparea conflictului şi detectarea lui. Cea mai bună strategie este aceea care presupune anticiparea, proacţia, în locul reacţiei. Managementul conflictului se bazează pe monitorizarea comportamentelor participanţilor, pe măsură ce conflictul se instalează. Foaia de lucru NEVOI Identitate Siguranţă Apartenenţă Creştere SURSE DE CONFLICT Soluţii posibile de atenuare/eliminare a conflictului/transformarea conflictului în situaţie de învăţare Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 26

26 ACTIVITATEA 12 Proiect al unei activități de formare bazate pe învățarea experențială Fişa formabilului Activitatea Cartonase cu răspunsuri - Invăţarea experenţială Scop : Valorificarea experientelor individuale în domeniul formării Durata: Indicaţii: 30 min. (10 minute pentru a raspunde la intrebari, 5 minute postare, 15 minute pentru discutii in plen) Recomandări privind realizarea activității Pentru această activitate veti lucra individual. Aveti la dispozitie 10 de minute pentru a raspunde la urmatoarele intrebari, pe cartonase diferite, numerotate cu 1,2,3,4: 1. Ce credeti ca sunt metodele si tehnicile speciale de formare 2. Dati cateva exemple de tehnici speciale de formare 3. Utilizati metode diferentiate - adaptate la grup? Daca da, exemplificati. 4. Descrieti una dintre metodele preferate de formare. Folositi 4 zone (foi de flipchart) unde veti posta pe categorii cartonasele (5 minute) Veti desemna 4 reprezentanti care vor citi raspunsurile de pe cartonase de la fiecare categorie (15 minute) - Urmăriți cu atenție ideile colegilor, reținând elementele de interes. - Puneți întrebări dacă nu vă este totul suficient de clar. - Discutaţi şi clarificaţi în plen eventualele incertitudini semnalate. Post-it Materiale necesare Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 27

27 Fişa formatorului Activitatea Cartonaşe cu răspunsuri - Invăţarea experenţială Scop : Durata: Indicaţii: Valorificarea experienţelor individuale în domeniul formării 30 min. (10 minute pentru a raspunde la intrebari, 5 minute postare, 15 minute pentru discutii in plen) Recomandări privind realizarea activității Pentru această activitate veti lucra individual. Aveti la dispozitie 10 de minute pentru a raspunde la urmatoarele intrebari, pe cartonase diferite, numerotate cu 1,2,3,4: 1. Ce credeti ca sunt metodele si tehnicile speciale de formare 2. Dati cateva exemple de tehnici speciale de formare 3. Utilizati metode diferentiate - adaptate la grup? Daca da, exemplificati. 4. Descrieti una dintre metodele preferate de formare. Folositi 4 zone (foi de flipchart) unde veti posta pe categorii cartonasele (5 minute) Veti desemna 4 reprezentanti care vor citi răspunsurile de pe cartonaşe de la fiecare categorie (15 minute) - Urmăriți cu atenție ideile colegilor, reținând elementele de interes. - Puneți întrebări dacă nu vă este totul suficient de clar. - Discutaţi şi clarificaţi în plen eventualele incertitudini semnalate Oferă participanţilor informaţii privind realizarea sarcinilor de lucru. Distribuie post+ituri Materiale necesare Coli flipchart Markere Post-it Nu este necesară o aranjare specială.fiecare formabil îşi va alege locul în sală a.î. să se simtă confortabil Aranjare sală Evaluare, feedback, Concluzii Criterii de evaluare: încadrarea în timp; repartizarea sarcinilor în echipele de lucru; atmosfera din cadrul fiecărei echipe etc. Pune întrebări prin care dirijeză discuţia. Solicită puncte de vedere ale formabililor. Monitorizează activitatea şi raportarea rezultatelor. Oferă feedback. Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 28

28 ACTIVITATEA 13 Proiect al unei activități de formare pentru monitorii externi Fişa formabilului Activitatea Realizarea unui poster - reguli în timpul vizitei de monitorizare externă Scop : - formularea unor reguli pertinente de conduită în timpul vizitei de monitorizare externă - realizarea unei sinteze a acestora exprimată sub forma vizuală a unui poster 30 min. Durata: Indicaţii: Lucraţi în echipe de câte 4 pentru a concepe un poster intitulat Reguli ce trebuie respectate în timpul vizitei de monitorizare externă. Criterii în realizarea posterului: 1. Mesajul vizual conține reguli acceptate prin consens de membrii echipei 2. Regulile acoperă în suficientă măsură toate situațile previzibile 3. Prin formă, conținut, culoare și formularea regulilor posterul produce impactul dorit asupra participanților; 4. Este lizibil și poate fi citit de la distanţă (recomandat de 4 metri) 5. Arată plăcut 6. Membrii echipei lucrează împreună în mod productiv 7. Echipa exersează bunele practici privind abilităţile interpersonale de comunicare orală După exerciţiu, va urma o discuţie în plen în care se vor negocia regulile sesiunii de formare Foi de flipchart, markere Materiale necesare Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 29

29 Fişa formatorului Activitatea Realizarea unui poster - reguli în timpul vizitei de monitorizare externă Scop : Durata: Indicaţii: - formularea unor reguli pertinente de conduită în timpul vizitei de monitorizare externă - realizarea unei sinteze a acestora exprimată sub forma vizuală a unui poster 30 min. Lucraţi în echipe de câte 4 pentru a concepe un poster intitulat Reguli ce trebuie respectate în timpul vizitei de monitorizare externă. Criterii în realizarea posterului: 1. Mesajul vizual conține reguli acceptate prin consens de membrii echipei 2. Regulile acoperă în suficientă măsură toate situațile previzibile 3. Prin formă, conținut, culoare și formularea regulilor posterul produce impactul dorit asupra participanților; 4. Este lizibil și poate fi citit de la distanţă (recomandat de 4 metri) 5. Arată plăcut 6. Membrii echipei lucrează împreună în mod productiv 7. Echipa exersează bunele practici privind abilităţile interpersonale de comunicare orală După exerciţiu, va urma o discuţie în plen în care se vor negocia regulile sesiunii de formare Oferă participanţilor informaţii suplimentare privind realizarea sarcinilor de lucru. Împarte formabilii în echipe. Materiale necesare Coli flipchart Markere Post-it Forma bloc specifică activităţilor pe echipe Aranjare sală Evaluare, Criterii de evaluare: încadrarea în timp; repartizarea sarcinilor în echipele de lucru; atmosfera din cadrul fiecărei echipe etc. Pune întrebări prin care dirijeză discuţia. Solicită puncte de vedere ale formabililor. Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 30

30 feedback, Concluzii Monitorizează activitatea şi raportarea rezultatelor. Oferă feedback. Recomandări privind realizarea activităţii 1. Încercați să vizualizați filmul unei bune activități de monitorizare externă. 2. Întrebați-vă care ar putea fi contextele și aspectele perturbatoare generate de participanți. Ce reguli asumate de participanți le-ar putea înlătura sau diminua efectele? 3. Formulați regulile în limbaj cât mai simplu, prin propoziții cât mai scurte cu cerință unică. 4. Analizați regulile selectate, cerința fiecăreia și ansamblul cerințelor și găsiți o modalitate grafică sugestivă și atractivă de a le prezenta. 5. Apelați cu încredere la culori, desene, casete dacă veți considera că acestea fac mesajul atractiv și îndeamnă privitorul la reflecție. 6. Posterul trebuie să fie produsul echipei deci propuneți soluții de realizare, judecați ideile colegilor și susțineți-le pe cere care le considerați potrivite, negociați alegerile în eventualitatea apariției unor păreri diferite, stimulați-vă colegii să se exprime, lucrați împreună fără să uitați că timpul trece repede. 7. Deși fiecare dintre dumneavastră va fi capabil să explice alegerile în realizarea posterului alegeți un rapoartor care va avea misiune să susțină în mod convingător că produsul realizat îndeplinește în totalitatea cerințele. 8. Nu uitați când lucrați posterul că, dacă este forte bine realizat, prezentarea lui va atrage aprecieri nu întrebări sau cerințe de clarificare. Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 31

31 ACTIVITATEA 14 Proiect al unei activități de formare care vizează planul de acțiune ulterior formării Fişa formabilului Activitatea Planul de acţiune ulterior formării Scop : Durata: Indicaţii: Activitatea urmăreşte dezvoltarea competenţei de elaborare a unui plan de acţiune ulterior formării 45 min. (25 minute realizarea sarcinii, 20 minute pentru raportare şi discuţii în plen) Recomandări privind realizarea activității Pentru această activitate veţi lucra în echipe de câte 3/4 persoane. Desemnaţi un raportor pentru fiecare echipă pentru prezentarea în plen. Sarcini de lucru: 1. Analizaţi activităţile ce urmează a se desfăşura după încheiere sesiunii de formare 2. Elaborați planul de acţiune ulterior formării 3. Prezentați planul și argumentați conținutul lui. Urmăriți cu atenție prezentările colegilor, reținând elementele de interes. - Puneți întrebări dacă nu vă este totul suficient de clar. - Discutaţi şi clarificaţi în plen eventualele incertitudini semnalate. Materiale necesare Fişa de documentare extras din standardul ocupaţiei de Formator Foi de flipchart, markere Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 32

32 Fişa formatorului Activitatea Planul de acţiune ulterior formării Scop : Durata: Activitatea urmăreşte dezvoltarea competenţei de elaborare a unui plan de acţiune ulterior formării 45 min. (25 minute realizarea sarcinii, 20 minute pentru raportare şi discuţii în plen) Indicaţii: Recomandări privind realizarea activității Pentru această activitate veţi lucra în echipe de câte 3/4 persoane. Desemnaţi un raportor pentru fiecare echipă pentru prezentarea în plen. Sarcini de lucru: 1. Analizaţi activităţile ce urmează a se desfăşura după încheiere sesiunii de formare 2. Elaborați planul de acţiune ulterior formării 3. Prezentați planul și argumentați conținutul lui. Urmăriți cu atenție prezentările colegilor, reținând elementele de interes. - Puneți întrebări dacă nu vă este totul suficient de clar. - Discutaţi şi clarificaţi în plen eventualele incertitudini semnalate. Materiale necesare Fişa de documentare extras din standardul ocupaţiei de Formator Foi de flipchart, markere Forma bloc specifică activităţilor pe echipe Aranjare sală Evaluare, feedback, Concluzii Criterii de evaluare: încadrarea în timp; repartizarea sarcinilor în echipele de lucru; atmosfera din cadrul fiecărei echipe etc. Pune întrebări prin care dirijeză discuţia. Solicită puncte de vedere ale formabililor. Monitorizează activitatea şi raportarea rezultatelor. Oferă feedback. Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 33

33 ACTIVITATEA 15 Raport de autoevaluare al formatorului de monitori interni si externi ai evaluarii de competente profesionale (lista de aspecte) Am considerat necesar ca lista de aspecte să urmărească unităţile de competenţă, elementele de competenţă şi criteriile de realizare cuprinse în standardul pentru ocupaţia Formator Raportul de autoevaluare poate fi redactat completând elementele potrivit unităţilor de competenţă Unităţi de competenţă Pregătirea formării Elemente de competenţă Definirea obiectivelor formării Proiectarea activităţilor de formare Construirea situaţiilor de învăţare Organizarea activităţilor de formare. Organizarea spaţiului în care are loc formarea Criterii de realizare DA NU Observaţii 1.1. Obiectivele programului de formare sunt relevante pentru competenţele-ţintă ale formării şi adecvate la cerinţele de bază ale ocupaţiei sau setului de competenţe de format Obiectivelor operaţionale specifice activităţilor de formare sunt formulate în termeni de rezultate ale învăţării /ce va fi capabil să facă participantul la formare la sfârşitul activităţii de formare Obiectivele operaţionale sunt adecvate caracteristicilor individuale ale participanţilor la formare Obiectivele operaţionale sunt adecvate nevoilor furnizorului de formare 2.1. Activităţile de formare sunt definite în funcţie de obiectivele operaţionale stabilite Activităţile de formare sunt adaptate la caracteristicile individuale ale participanţilor la formare Activităţile de formare sunt definite în funcţie de dimensiunea grupului de formare Activităţile de formare sunt definite în funcţie de resursele disponibile ale furnizorului de formare Conţinuturile de învăţare sunt adecvate obiectivelor urmărite şi competenţelor ţintă ale formării Activităţile de învăţare sunt structurate de la simplu la complex pentru a asigura atingerea obiectivelor stabilite Situaţiile de învăţare proiectate, materialele şi echipamentele preconizate, sunt adecvate obiectivelor urmărite şi competenţelor-ţintă formate Metodele şi instrumentele de evaluare formativă prevăzute corespund situaţiilor de învăţare stabilite Metodele şi instrumentele de evaluare formativă prevăzute corespund nevoilor grupului ţintă Obstacolele în calea formării care ţin de condiţiile în care se desfăşoară formarea sau de participanţii la formare sunt identificate, evaluate si efectul lor este diminuat Condiţiile de formare sunt asigurate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu programul de formare Condiţiile de formare sunt adecvate caracteristicilor individuale ale participanţilor Echipamentele şi materialele necesare activităţilor de formare sunt disponibile atunci când este prevăzut a fi utilizate în procesul de formare Materialele vizuale utilizate sunt lizibile şi atractive Resursele şi materialele pentru formare sunt accesibile pentru participanţii la formare 5.1. Locul de desfăşurare a fiecărei activităţi de formare este ales şi organizat în funcţie de obiectivele care trebuie atinse şi competenţele-ţintă ale programului Modul de aranjare a spaţiului de lucru facilitează comunicarea între participanţii la formare şi între aceştia şi formator Spaţiul de formare este clar diferenţiat faţă de cel destinat pauzelor şi relaxării participanţilor la formare Participanţii la formare au acces facilităţi: grup sanitar, garderobă, spaţii de relaxare. Program D Mirela Nicoleta Dinescu Page 34

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI/ REVIZIEI PO. 28 Page 1 of 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com Web: www.scoalacucuteni.ro Comisia pentru Evaluarea

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3

Procedura de Sistem privind determinarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare a personalului. Cod: PS 03.3 Pag. 1 / 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Nr. Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii DE ELABORARE A PROCEDURIILOR ŞII IINSTRUCŢIIUNIILOR DE LUCRU COD TUIIASII.PG.01 1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI

GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI GRUP ŞCOLAR SFÂNTA ECATERINA URZICENI Strada Panduri, nr. 57 Cod poştal 925.300 Tel/Fax 0243.257.796 Fax 0243.255.469 e-mail gs_sf_ecaterina_urziceni@yahoo.com Nr. 4636 / 28.09.2009 FIŞA INDIVIDUALĂ A

More information

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC PLANUL OPERAŢIONAL PE 2010 CUPRINS 1. MISIUNEA 2. CURSANŢI 3. RESURSE UMANE 4. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

More information

Procedura Controlul documentelor

Procedura Controlul documentelor Procedura Controlul documentelor 1 SCOP Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul în care este asigurată în ENVICONS CIT ţinerea sub control a documentelor şi datelor, astfel încât să se asigure

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

CURRICULUM pentru clasa a XII-a. Liceu tehnologic Nivelul 3. Profil Tehnic Domeniul Electronică automatizări

CURRICULUM pentru clasa a XII-a. Liceu tehnologic Nivelul 3. Profil Tehnic Domeniul Electronică automatizări MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC Anexa nr. 9 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009 CURRICULUM pentru clasa a XII-a Liceu tehnologic

More information

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar

C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5615/11.11.2010 C A L E N D A R U L mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012

More information

Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare

Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Teoria Educaţiei Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare etwinning Ghid pentru profesori Bucureşti 2009 Autori: Simona Velea (coord.),

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat

Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat Standarde specifice de calitate pentru nivelurile liceal şi postliceal filiera tehnologică inclusiv învăţământ special integrat Autori: Sergiu Dan ABĂCIOAIE Gabriela Liliana CIOBANU Ruxandra Liana LIXANDRU

More information

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal Proba scrisă la Limba engleză

More information

PLAN MANAGERIAL AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

PLAN MANAGERIAL AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE LICEUL RADU PETRESCU Prundu-Bargaului NR. PLAN MANAGERIAL AL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE AN ŞCOLAR 2016 2017 AVIZAT: DIRECTOR PROF. NEUC CONSTANTA MARIA PROFESOR DOCUMENTARIST: SBIRCEA PAULA

More information

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii ISTRATE OLIMPIUS EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada angajatoare Sector de activitate Ocupaţia

More information

Locul de muncă Inspectoratul Școlar Județean Iași Inspector școlar pentru discipline tehnice, începând cu

Locul de muncă Inspectoratul Școlar Județean Iași Inspector școlar pentru discipline tehnice, începând cu Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa Valea Lupului, Str.M. Viteazu, nr. 2, jud. Iași Telefon 0232219809; 0743134445 E-mail rodumiro@yahoo.com Cetăţenia ROMÂNĂ Data naşterii

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND MONITORIZAREA ŢINUTEI VESTIMENTARE A ELEVILOR ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI. Cod: P.O. 21 PROCEDURA OPERATIONALĂ

PROCEDURA OPERATIONALĂ PRIVIND MONITORIZAREA ŢINUTEI VESTIMENTARE A ELEVILOR ŞI CREŞTEREA SIGURANŢEI. Cod: P.O. 21 PROCEDURA OPERATIONALĂ Pagina 1 din 8 Nr..../... P.O. 21 NUMELE ŞI PRENUMELE DATA SEMNĂTURA ELABORAT MOCANU ECATERINA 16.09.2013 VERIFICAT APROBAT CONSTANTINESCU ION CONSTANTINESCU ION 17.09.2013 18.09.2013 REGIM DE APLICARE

More information

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara

QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING. FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara QUALITY MANAGEMENT IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FARKAS Zoltán-Béla, PhD Candidate, Politehnica University, Timişoara Abstract: In this work I discuss the general topic of educational

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihopedagogie

More information

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei Mihaela Brut Facultatea de Informatică Universitatea «AL. I Cuza» Iaşi, România, mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela CSCS14

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor cuprinde norme referitoare la orga ANEXA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIERSITAR REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PALATELOR ŞI CLUBURILOR COPIILOR Bucureşti 2006 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

More information

Plan de management de mediu şi social

Plan de management de mediu şi social Plan de management de mediu şi social CUPRINS 1 CONDIŢII GENERALE...4 2 POLITICA SOCIALĂ ŞI DE MEDIU...6 3 PLANIFICARE...7 3.1 Aspecte şi impact de mediu şi social...7 3.2 Cerinţe legale şi de altă natură...9

More information

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. V alin. (1) din Legea

More information

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE)

LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) LABORATORUL DE SOCIOLOGIA DEVIANŢEI Şi a PROBLEMELOR SOCIALE (INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE) I. Scopul Laboratorului: Îşi propune să participe la analiza teoretică şi investigarea practică

More information

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I -

Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii. - Volum I - Material suport pentru stagii de practică Dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul managementului calităţii - Volum I - 1 CUPRINS 1. Sistemul de management al calității (SMC)...3 1.1. Introducere...3 1.2.

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM

MANUALUL DE PROCEDURI SPECIFICE ŞI DE SISTEM UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL Aprobat la Şedinţa Senatului din 26 mai 2011 proces verbal nr. 08 MANUALUL CAHUL 2011 CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PS-01 Elaborat Verificat Semnătura:

More information

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, Bucureşti Tel: ; * Fax: 40/21/

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, Bucureşti Tel: ; * Fax: 40/21/ INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, Bucureşti 010102 Tel: 313.64.91; 3142783* Fax: 40/21/312.14.47 ROMÂNIA Dezvoltarea profesională a personalului de conducere al unităţilor

More information

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect

Veaceslav BULAT. Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Veaceslav BULAT CUM SCRIU UN PROIECT? Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea unui proiect Chişinău 2010 Cum scriu un proiect? Autor: Veaceslav Bulat Ghid de reguli şi principii de bază în scrierea

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

MANAGEMENT ADMINISTRATIV 1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Management Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind

More information

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR

REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A PRODUSELOR DIN DOMENIUL VOLUNTAR REGULI GENERALE DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII PRODUSELOR Codul: R01 Ediţia: 5/06.2014 Revizia: 0 Pagina: 1/32 Difuzat în regim controlat/necontrolat APROBAT: Preşedintele Consiliului de Imparţialaitate

More information

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ

GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 0 GHID DE PRACTICI INSTITUŢIONALE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ 2007 1 INTRODUCERE Asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala prioritate europeana

More information

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2014 HOTĂRÂRE nr. 1.165 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea

More information

UNIVERSUL ŞCOLII ISSN X Nr.1/2014 Anul XVI Nr. 1 (21) Ianuarie 2014

UNIVERSUL ŞCOLII ISSN X Nr.1/2014 Anul XVI Nr. 1 (21) Ianuarie 2014 Anul XVI Nr. 1 (21) Ianuarie 2014 1 ISSN 2285 309X SUMAR Festivalul Naţional al Şanselor tale - România 2013 Prof. Oros Ligia Elena 2 EDITURA UNIVERSUL ŞCOLII a CASEI CORPULUI DIDACTIC ALBA Alba Iulia,

More information

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2

GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI. I. Aspecte generale... 2 GHID PRIVIND STANDARDE ŞI INDICATORI PENTRU RECRUTAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII PERSONALULUI CUPRINS I. Aspecte generale... 2 II. Standarde generale privind personalul din cadrul Consiliului Superior al

More information

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri

Gheorghe I. RADU. 4 martie prezent Ministerul Apărării Naţionale / Academia Forţelor Aeriene Henri Gheorghe I. RADU INFORMAŢII PERSONALE Nume Gheorghe I. Radu Adresă Telefon e-mail gh.radu@gmail.com, gh_radu@hotmail.com Naţionalitate română Data naşterii 24 iunie 1951 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ Perioada

More information

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice

Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Auditul de regularitate privind resursele umane din cadrul instituţiilor publice Prep. Univ. drd. Iulian Bogdan Dobra Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia e-mail: diby_ec@yahoo.com Abstract: Information

More information

LICEUL TEHNOLOGIC SAVIRSIN JUD:ARAD PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII

LICEUL TEHNOLOGIC SAVIRSIN JUD:ARAD PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII LICEUL TEHNOLOGIC SAVIRSIN JUD:ARAD PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII 2015-2019 ECHIPA DE ELABORARE 1. PROF. VESA NICOLAE director 2. PROF. SPINANT RAMONA- consilier educativ 3. PROF. SUCIU LILIANA - responsabil

More information

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FIŞA DISCIPLINEI

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare 1.2 Facultatea - 1.3 Departamentul de Specialitate

More information

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 105 Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale Iolanda TOBOLCEA, Ştefan Gheorghe PENTIUC, Mirela DANUBIANU Rezumat Tehnologia informaţiei

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Metode şi tehnici de recuperare a deficienţienţilor de auz

FIŞA DISCIPLINEI. 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Metode şi tehnici de recuperare a deficienţienţilor de auz FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

TERMENI DE REFERINŢĂ

TERMENI DE REFERINŢĂ TERMENI DE REFERINŢĂ Concurs de Selectare a unui evaluator pentru evaluarea externă a Proiectului Consolidarea Protecţiei Juridice şi Sporirea Nivelului de Conştientizare cu privire la aplicarea relelor

More information

servicii integrate de consiliere pentru parinti

servicii integrate de consiliere pentru parinti Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Titlul programului : Oportunități integrate de diminuare

More information

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare. Necesitate NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările

More information

I.S.E Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

I.S.E Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. I.S.E. 2009. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. EDP 2009 EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, R.A., Str. Spiru Haret, nr. 12, sectorul 1, cod 010176,

More information

Programa şcolară pentru disciplina GEOGRAFIE

Programa şcolară pentru disciplina GEOGRAFIE Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru disciplina GEOGRAFIE Clasele a V-a a VIII-a Bucureşti, 2017 Notă de prezentare

More information

E-COMPETENCES - CONCEPTS AND MODELS - FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT

E-COMPETENCES - CONCEPTS AND MODELS - FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT E-COMPETENCES - CONCEPTS AND MODELS - FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT Diana CSORBA Abstract: The new requirements regarding the professionalizing of teachers revolves around the use of communicational

More information

SUBIECT: Solicitare informaţii pentru elaborarea Planului de audit intern pentru anul 20XX

SUBIECT: Solicitare informaţii pentru elaborarea Planului de audit intern pentru anul 20XX MEMORANDUM PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMAŢII Versiunea : 3 Data : 30/06/06 ANEXA 01 REF N. B06-2 MEMORANDUM PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMAŢII CĂTRE: DE LA: Şeful de departament/direcţie/unitate MIE sau

More information

SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT

SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT - Note de curs - Volumul I 1 2 ANCA CRUCERU SISTEME, METODE ŞI TEHNICI DE MANAGEMENT - Note de curs - Volumul I EDITURA UNIVERSITARĂ Bucureşti, 2015 3 Colecţia

More information

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România

Studiu privind îmbunătăţirea abilităţilor manageriale prin coaching, în industrii producătoare de bunuri şi prestatoare de servicii din România MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETÃRII ŞTIINŢIFICE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Şcoala doctorală: Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor TEZÃ DE DOCTORAT Studiu privind îmbunătăţirea

More information

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi operaţionale în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului Unitatea de Politici Publice Revizia a IV-a, Septembrie 2011 Bulevardul Libertăţii

More information

Instruire prin experiment

Instruire prin experiment Ministerul Educaţiei Naţionale Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş Cf. Nr. MEN 58599/2/ Cf. MEN: 58599/2/8.10.2014 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII DE MAŞINI MIOVENI "EDUCAŢIE PRIN SCHIMBARE - INSTRUIRE PRIN

More information

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE

CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE CALITATEA FORMĂRII ASISTENTULUI SOCIAL, CERINŢĂ A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE ELENA ZAMFIR ezamfir@gmail.com Abstract: In a world of globalization and growing competition, international and regional

More information

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Psihologie și Științele Educației Departamentul Psihologie

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Psihologie și Științele Educației Departamentul Psihologie FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie și Științele Educației 1.3 Departamentul Departamentul Psihologie

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AVIZAT CP. APROBAT CA.. Nu e destul să stii, trebuie să si aplici, nu e destul să vrei, trebuie să si faci. J.W.Goethe PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2015-2019 CUPRINS I. Argument; Scurt istoric

More information

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ORDONANŢĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic În temeiul art. 108 din Constituţia României,

More information

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri.

ACADEMY AND LIFE CARE. Lean & Six Sigma. Catalog cursuri. Lean & Six Sigma Catalog cursuri Conținut Lean Six Sigma... 3 Lean Six Sigma Champion... 3 Lean Six Sigma Yellow Belt... 4 Lean Six Sigma Green Belt... 5 Lean Six Sigma Black Belt... 6 Supply Chain Management...

More information

LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Standard ocupaţional: LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII În sectorul: Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură Cod:... Data aprobării:... Denumirea documentului:... Calificări

More information

Instruire Asistat de Calculator, IAC Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia Adrian A. Ad

Instruire Asistat de Calculator, IAC Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia Adrian A. Ad Instruire Asistată de Calculator, IAC Proiectarea Instruirii utilizând Sisteme Informatice Multimedia Obiective: Sunt prezentate întâi actualele metode şi modele de instruire asistată de calculator, precum

More information

Maria plays basketball. We live in Australia.

Maria plays basketball. We live in Australia. RECAPITULARE GRAMATICA INCEPATORI I. VERBUL 1. Verb to be (= a fi): I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are Questions and negatives (Intrebari si raspunsuri negative) What s her first name?

More information

ministrul educańiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităńii sociale şi familiei emit următorul ordin:

ministrul educańiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităńii sociale şi familiei emit următorul ordin: ORDIN Nr. 3328/80 din 23 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulńilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităńii

More information

NUMĂR DE CREDITE M româna

NUMĂR DE CREDITE M româna NUMIREA DISCIPLINEI METODICA PREDĂRII MATEMATICII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR COD: ANUL STUDIU III L 5 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB TIPUL LIMBA PREDARE 2 2 56 94 5 M româna

More information

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la: - alegerea ori

More information

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE SUPORT CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE Titular disciplină: Prof. univ. dr. Dumitru OPREA Suport lucrări practice: Prof. univ. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ Lect. univ. dr. Daniela POPESCUL Copyright 2011

More information

Administraţie şi Afaceri

Administraţie şi Afaceri Facultatea de Admitere 2018 Administraţie şi Afaceri admitere.unibuc.ro faa.ro Programele de studii şcolarizate LICENŢĂ» Administraţie publică (domeniul Ştiinţe administrative) 250 locuri» Administrarea

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

C O A C H I N G H O G A N L E A D PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ. Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681

C O A C H I N G H O G A N L E A D PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ. Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C O A C H I N G PLAN DE DEZVOLTARE PENTRU AUTOCUNOAŞTEREA STRATEGICĂ Raport pentru: Jane Doe ID: HB290681 Data: 02 August 2012 2 0 0 9 H o g a n A s

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Alistar Teodor Victor Telefon(oane) 021/317 71 70 Mobil: 0721 093 424 Fax(uri) 021/317 71 72 E-mail(uri) victor.alistar@transparency.org.ro

More information

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DIGITIZAREA, PREZERVAREA DIGITALĂ ŞI ACCESIBILITATEA ON-LINE A RESURSELOR BIBLIOTECILOR BUCUREŞTI 2007 CUPRINS 1. Cadrul general 2. Cadrul

More information

EUROPEAN CLASSROOM Proiect de Parteneriat Strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. Educaţie şcolară)

EUROPEAN CLASSROOM Proiect de Parteneriat Strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. Educaţie şcolară) EUROPEAN CLASSROOM Proiect de Parteneriat Strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. Educaţie şcolară) Una dintre cele mai mari dorinţe ale directorilor şi ale cadrelor didactice

More information

Noi instrumente pentru integrarea competenţelor transversale în didactica modernă

Noi instrumente pentru integrarea competenţelor transversale în didactica modernă MONICA TILEA OANA-ADRIANA DUTĂ, JÓN FREYR JÓHANNSSON PATRICK MURPHY ( e d i t o r i ) Noi instrumente pentru integrarea competenţelor transversale în didactica modernă GHID DE BUNE PRACTICI Dezvoltarea

More information

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013

Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Guvernul României Hotărâre nr. 72/2013 din 27/02/2013 Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie/ Departamentul

More information

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 RO Manual de utilizare a c b d e f g RO 1 Important Câmpurile electronice, magnetice şi electromagnetice

More information

Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice

Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice. Metodologiile s-au născut

More information

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Regatul Ţărilor de Jos MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI GHID DE BUNE PRACTICI privind prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat

More information

FIŞA DISCIPLINEI. 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfăşurare a cursului

FIŞA DISCIPLINEI. 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfăşurare a cursului FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

More information

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor

Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi, pentru participarea la Pactul Primarilor An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors Proiectului CONURBANT O abordare inclusivă, de la egal la egal a conurbaţiilor şi

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 500 PROBE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere...1-2 Conceptul de probe de audit...3-6 Probe de audit adecvate si suficiente...7-14 Utilizarea aserţiunilor

More information

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Examenul de bacalaureat 2011 de evaluare a competenńelor lingvistice într-o limbă de circulańie internańională studiată pe parcursul învăńământului liceal Proba de înńelegere a unui text audiat la Limba

More information

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii

Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii CIF Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii Organizaţia Mondială a Sănătăţii Geneva WHO Library Cataloguing-in-Publication data Clasificarea internaţională a funcţionării,

More information

conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice

conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Tema 4. Tipurile şi elementele de conţinut ale metodologiilor de realizare a sistemelor informatice Activitate de invatare: Clasificare, rol Metodologiile se pot clasifica după următoarele criterii: A.

More information

Cursul LEONARD ALEXANDRU POP. Suport de curs. Instruire asistată de calculator (IAC)

Cursul LEONARD ALEXANDRU POP. Suport de curs. Instruire asistată de calculator (IAC) Cursul 1 LEONARD ALEXANDRU POP Suport de curs Instruire asistată de calculator (IAC) SUPORT DE CURS Instruire asistată de calculator Leonard Alexandru Pop http://www.ubm.ro/sites/al/ al@ubm.ro Capitolul

More information

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din

Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din Ministerul Transporturilor - MT - Program din 09 ianuarie 2015 Programul naţional de siguranţă în aviaţia civilă din 29.01.2015 În vigoare de la 11 februarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

More information

FIŞA DISCIPLINEI METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ŞI PRODUSELOR

FIŞA DISCIPLINEI METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ŞI PRODUSELOR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE STIINTE DEPARTAMENTUL DE CHIMIE SI BIOLOGIE 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior FIŞA

More information

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA FOCŞANI ÎN ANUL 2015

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA FOCŞANI ÎN ANUL 2015 CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ELENA DOAMNA FOCŞANI Str. Cuza Vodă nr. 56 Focşani - Vrancea Tel/fax: 0237626769 e-mail: csielenadoamna@yahoo.com web:www.cseielenadoamna.ro Nr. 44/7/02/206 RAPORT

More information

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript

CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Vizitaţi: CE LIMBAJ DE PROGRAMARE SĂ ÎNVĂŢ? PHP vs. C# vs. Java vs. JavaScript Dacă v-aţi gândit să vă ocupaţi de programare şi aţi început să analizaţi acest domeniu, cu siguranţă v-aţi întrebat ce limbaj

More information

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului

Structura formularului Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Forma de proprietate Activitatea preponderentă. Număr din registrul comerţului Începând cu al doilea exerciţiu financiar, formatele bilanţului, respectiv al bilanţului prescurtat, şi al contului de profit şi pierdere sunt cele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva

More information

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS

Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS Comisia Europeana MODEL REQUIREMENTS FOR THE MANAGEMENT OF ELECTRONIC RECORDS INCEPTURI Necesitatea speciificatiilor pentru ERMS: forumul DLM din 1996 Concurs in 1999, angajare in 2000, finalizare Moreq

More information