IBM Research Report. A Simple Adaptive Cache Algorithm Outperforms LRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "IBM Research Report. A Simple Adaptive Cache Algorithm Outperforms LRU"

Transcription

1 RJ 0 (A030-0) February, 003 Computer Science IBM Research Report A Simple Adaptive Cache Algorithm Outperforms Nimrod Megiddo, Dharmendra S. Modha IBM Research Division Almaden Research Center 650 Harry Road San Jose, CA Research Division Almaden - Austin - Beijing - Haifa - India - T. J. Watson - Tokyo - Zurich LIMITED DISTRIBUTION NOTICE: This report has been submitted for publication outside of IBM and will probably be copyrighted if accepted for publication. Ithas been issued as a Research Report for early dissemination of its contents. In view of the transfer of copyright to the outside publisher, its distribution outside of IBM prior to publication should be limited to peer communications and specific requests. After outside publication, requests should be filled only by reprints or legally obtained copies of the article (e.g., payment of royalties). Copies may be requested from IBM T. J. Watson Research Center, P. O. Box, Yorktown Heights, NY 059 USA ( Some reports are available on the internet at

2 æ!"# $&%'" ( )*+, -/.0& SUTV>XW5YC69EB<D?AF Z[?!\L?AEBL]^Ḧ _`?!FbaL?A cedbfg EBLih Zj:eEB<lkPMQEBFmB:+\L?KkO_Won d=p qbf r"6seb7yut`v 7}D6'Nw]A:+6 ~J?A}D;JEB;h pc k qbf+fb j D; i ^ ˆ Š Œ Ži Š š ; Œ P u ;Ži i A uš žÿœ L I7 A K RŠ u ; Š ŒJ B!š Š ŽU ˆªbŽ«Š ŽU Š Ži!Ž Ÿ Ÿ ˆ! i i A ;! Š šj ;Ži i! š! e ˆ i «Œ u) ž B i uª± ²!! ³Š!Ž Š Ži j K `ŒužŸŽiŽi i L ; µb LŽi ˆžKŒ [ˆª ^ i L Š Œ Œuž ;Œ Ÿ u Ÿ 5 i ; u UÇ už [Ÿ U u ; Œ; z¹º Š Œ Š Žiš j ;Œu i A Œ z ;»¼Œu iš ª½Ç už Š K Dš ¾» ¾ ; u Ÿ ; 9 ˆš! uš u I O Ÿ ˆ iš! l À Ÿ ˆ Š ³Á iÿš!žu i ;! )Ãl Ž«±Ä Å JÆÇ u LŒB! Ÿ ŒÀ! š Š, )Ž«Ÿ ˆ!Š Ÿ 5 Ž;ŽU ;Œ ŒÀŸ ˆ i ŸŒi eži A uš AžŸ š š IµŸ š ŸŽU LŒÀµB i È»l i i V u À u LŽU i KŽU ` ˆ Ÿ `ª± u LÉAž i ŸŽi,ª± ; ˆ už ;ŒÊˆª+ u À»O Ëš! e! ˆ Ÿ V i! ŒÌ ˆ u LŒÂ u K ^ Ÿ ˆ «^ uš ³ iš Š Š Ÿ ^ ;ŒÀ u ; ; zª±»o! uëš! IŒuB ;ŽiŠwÍBŽ U už Š K JÎ=Š Ë A! e AÄ Å`Ž; ˆ [µb Ï ;!ŒŠ š Š š i ;! u L ) ˆ Ÿ [Šw «Œl už Ÿ Š Ÿ, uš B i ;ÉAž LŒÌ Š Œ ;Œ Œu i! Š š š Š Ÿ ib ; Ÿ i A, ªl u [Ž; Ž«VŒuŠ Ði ) š ŒK Qž š Š Ë A b =Ä Å Š Œ Ñ ŒuŽ; ˆ Ç ;ŒŠ ŒÌ «ˆ! ÒzŠ u Ÿ ˆ Š ˆš š ¾» Œ! UÇ uš 5Œu ;ÉAž i A uš ˆšO U ÉAž ;Œ Œº uvÿ!œuœl ž! 5»ÂŠ u Ÿ ž ÀB š š ž Š ` Ž; Ž«ÊÄ Å š ;! Œl jœž µ ŒÌ «ˆ A uš ˆšB ; ª±! u V ˆ KŽU O! Š ŸŒR^ i D A! "ª±! J»ÂŠ l «ˆ Ÿ OˆªBŽ; Ž«ºŒŠ Ði LŒi RÓŸ UÔ ˆ š R I»l ËŒ ˆ uš Š ŒË Š V»O Ëš Ä e Q ^ [Õ;Ö! ³ØŽi!Ž! R A! iš Š i «ŒÀ j Šw Ï «^ Š j ªJÚKÛ ÜˆÚݼ»Â ŸŠ š,ä Å5 Ž«Š i ;Œ j Šw Ï «^ Š jˆªoü Þ Û ß!Ü!Ý[ ˆ Ÿ e ª± À jàálã Õ"µB i ŸŽ«V ˆ Ë+ ˆ ÚAâ Ø'Ž; Ž«Ÿ A! ) ;š Š i «ŒÂ Š À ˆ uš ˆª ã Û Õ ã Ýä»Â Š š "Ä ÅV!Ž Š i LŒº Šw À ˆ uš `ˆªJÜ åaý[ ç=èéjêjë[ìiízîoéjï;ë`è ðïñ ò;óeô½õbö[ô± ñvøcùbõbúbñû³ü^õkýiñþ=û³ü^ýiñÿeó Àô½õû eú+ü Uõò û³ÿbù+ýuô½õbö ýïô± ô±ú+üˆþzùb Uüˆú ô½õ' «ý ;ñö üi + ýuü^û ÊúbñýiñbñŸ ü ü Uü ü i Rû³ô±úeúeþ½ü ñ UüDÿ +ò^ü U i =þ½ü + ýuü^û úeô±!)ú" Uô#ü $&% ò õký þ±þ½ü ; )ŸÿQü iñýuô±õeö + ýuü^û ñõ=ú)ô½õ ñ Uô½ü ú)ñõbú (' õkùbû³ü ùb *ýuóbü ñÿeÿbþ½ô±òˆñýuôÿõb À ù=òióñÿ Àúeñýiñ5ò û³ÿ Uü U ô# õ³ñõbú³þ½ô{ «ý ùeÿdúeñýuô½õeö+-,).kù b ýiñõÿýuô{ñþïÿ ö iüˆ U [ô½õòˆñ ò;óeô½õbö ñþ½ö Uô ýuóbû³ )ò ùeþ{úñ0/rü òlýiýuóeüüˆõÿýuô# Uüû eú+ü Uõ ò û³ÿeù+ýiñýuô õ=ñþj ýiñ ò!

3 M õ % ~ ~ Rü^õbü býlø3 û ò^ñ ò;óeô±õeöñ` «ý ;ñö ü + «ýuüˆû û)ù= «ýºô½õbò^þ½ù=ú+ü"ñýlþ½ü ñ «ýoý(5!bô±õbúe øpû³ü^û 6lñ79 7;: GHI0E9 J< ðïñ òióbǜ ô± ÏøÇñ «ýuü ÏýUóbñõ ñùlk+ô½þ½ô±ñ «ý iñö ü)bù+ý ô± Âñþ± `û iüïük+ÿqüˆõb Uô ü ü ò^ñ ùb Uü5øQòŸ ýaýuóeüòˆñ ò;óeü" ônˆü ô± Âùb ù=ñþ½þ# M ñiø3 iñ ò¾ýuô õoøoýióeü[ñùlk+ô½þ½ô{ñ û³üˆû ônˆü ýuó9ûzüˆû Uô½ü,óbñõ=ú+þ½ü5ùbõeô ø3 iûzþ# UôNˆüˆúô ýuüˆû³ `òˆñþ½þ±üˆúopl9 J<G $ü QKùbüˆ ýi ø3 ÿbñ ö üˆ ñ UüR ; «ýàúeô Uü òlýuü úiývýuóbü,òˆñ òióbüñõ=ús ô ørýuóbüÿ=ñö ü"ô± Âõ ý ô±õzýuóeüò^ñÿòióbü ýuóbü^õ ý ýuóbü ñù"k+ô½þ±ô±ñ û³üˆû ýuóeü³þ±ñý ýuü [òˆñ üêñ ò ÿusô± V ÿ=ñö ü úsô½õ W ô½õký ýuóbü T òˆñ òióbü óeô± Vô{ jò^ñþ±þ½üˆúxvuúeü^û ñõ=úsÿ=ñö ô½õböwñõ=ú ô ýy Uùbþ½ü Z ùeýjÿl Uü[ÌøCü¾ýiò;óeô±õeö ÿ=ñö ü ø3 û ýuóeüzñùlk+ô½þ½ô±ñ û³ü^û ô½õký ýuóbüzò^ñÿòióbü ø ýuóbüzòˆñ òióbü)ô± øcùeþ±þ\rýuóbü^õ]rü¾ø3 iü ñõeü ²ÿbñ ö üzò^ñõ]rüzÿbñ ö üˆúsô½õ^s õbü_øàýuóbüzÿbñöÿüˆ ò^ùl UüˆõŸýUþ#ô½õ ýuóeü ò^ñ ò;óbüiû5ù= «ý Rǜ V ÿbñöÿüˆúaÿù+ý Wb%cE<PdA9 iûzô±õeü óeô{òióÿ=ñö üô± übô{òlýuü ú ò û³û õeþ##ù= ü úäò iô ýuü iô õ ø3 ü ñþ½ù=ñýuô½õböñg iü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿýÿÿþ½ô±òô± ô ýi iü QKùbü^õ=ò ñýóeô{òió ñÿbñ ö ü[ô{,ø3 ùbõbú9ô½õ9ýuóbüiòˆñ òióbü øàò ŸùL i Uü býuóbü Zk ô½û³ÿeþ±ü^û³üˆõÿýiñýuô# õl ü ióeü ñ ú ólÿùeþ±ú õlý,ü Keò^ü^ü ú ýuóbü[ñõkýuô±ò¾ô±ÿbñýuü úýuô½û³ü[ iñ)bô½õeöÿ mhn"o ô{ Iñsÿ þ½ô{ò g"ô½ýuóñsóeô½öÿóóeô½ý_ ;ñýuô ñõ=úþlpl ü ióeü ñ ú õeþ±ô½õeü ñ úeñ ÿ"[ =k ýiñýuôÿõ ô{ jþ½ô#!üˆþsý9óbñ) ürü^õbü býi jø3 q Uü ñþr[þ½ô½ø7ü5!bþÿñ úe Vúeùeü ýs Uô{òióbõeü U [ñõbú ñ Uô{ñeô±þ½ô ý(t"ô½ýuóýuô½û³ü óeü ü û³ñl ò õÿýiñ ô½õþ õbös Uü QKùbü^õKýUô±ñþ q 5ûlBô½õbö u k ól ý ÿdýi òió=ñõeö ô±õeö`ø3 UüQKùeüˆõbò5ñ õbúi iò^ñ þ½ürø=ýuüˆûzÿd iñ þbþ +òˆñþ½ô½ý( ñõ=útv=ùbò¾ýuùbñýuô õ Rü¾ý(Ïüˆü^õ «ýiñbþ½üh iü^ÿrü ñýuô½õeö³ñ òˆò^üˆ U ÿ=ñý ýuü iõb ñõ=ú+ õeü Rô ýuó ý ;ñõb Uô½üˆõŸýò^þ½ù= «ýuü Uü ú Uü^øCü iü^õ=ò^üˆ %(õ õl[ñÿúeñÿeýuô üw Uüˆÿeþ{ñ ò¾üˆû³ü^õkýàÿd þ½ô{ò xÿùeþ±ú õlý5x!_ üˆþ½þ=ø3 Ï ù=òió ñ òˆò¾ü U ÿ=ñý ýuü Uõ= óbüy=ñ ô±ò ô±úeüˆñ Rü^óbô½õbú mhn"o ô± ý ³û ñô½õkýiñô½õý(5 {z n þ½ô± ýi }ølÿbñöÿüˆ h~wñõbú ~x û ñô½õkýiñô½õ= `ÿbñöÿüˆ d"óbô±ò;ó óbñ) ü Rü^üˆõ üˆü^õ Ÿõeþs õbò^ü]v iüˆò^üˆõÿýuþ"w óeô±þ½ü û³ñô±õÿýiñô±õb ÿbñ ö üˆ óbô±òiósó=ñ)ütrü^üˆõs Uü^üˆõsñý`þ½ü ñ ý,ý(ô±ò^ü]v Uü ò¾üˆõÿýuþ#"w ñö ü w õ ýuóbüˆ Uüjþ±ô± «ýi ñ UüjõLý,õbüˆò^ü U Uñ iô½þÿ Uü ü^õkýô±õýuóeü5òˆñ òióbü óeü[ô ýuüˆû "ýuó=ñý,ó=ñ) ü Rü^üˆõ³ üˆüˆõ)ý(ô±ò^üw"ô½ýuóeô½õ ñj ó ýºýuô½û³üô½õkýuü Añ þbû ñ)trüñ iüïýuól ùbö óký ørñ ºó=ñ)Bô½õbö V óbô½ö ól[èø3 iü QKùbü^õ=ò "W üˆõbò^ü Ïü"ýUóbô½õL! øs~ ñ òˆñÿeýuùl iô½õeösv Uü ò¾üˆõbò"wz"óbô½þ½ü ~x "ñ ^ òˆñÿ+ýuù Uô½õbö V«ø3 UüQKùeüˆõbò"W øâýuóbüiòˆñ òióbü)òˆñõ9ól þ{ú ˆ[ÿbñö ü Ïü)ü^õ=ú+ü ñ) ýš! üˆü^ÿ } ýuóbüˆ Uüjý(5þ½ô± «ý; ý ùbö óeþ# ýióeü) Uñ ûzü5 ô#n^üˆ Ÿö ü¾ýuóbü ýuóbü[ý(xþ±ô± «ýi ò û³ÿl iô± ü ñœ7;9 7;:L< þ±ú+ô±õeöñýjûÿ ý,0îÿbñöÿüˆ mhn"o! ü^üˆÿb jô½õò^ñ ò;óeü ñoñ iô±ñbþ½ü õkùbû Qü ø,ûÿ ý_ Uü ò^ü^õkýiÿbñ ö üˆ 5ø3 û ~ ñõbúø3 Ÿûc~x óeü ÿl iüˆò^ô± üõkùbûtrü øvÿ=ñö üˆ ³øB û/ü ñ ò;óþ½ô± ýô± ñ úeñÿeýuüˆúäò õkýuô½õkù=ñþ½þ# ò õký iñ ý³ýuóeüsñÿúeñÿeýuô ü ñÿbÿl Ÿñ òiózô ýuó5ñ õ õl[ñÿúeñÿeýuô ü õbü! ùbÿeÿdÿ ü n"ol ô± Pñ*?h< E<PAr9 óeô{òió ñý ýuü^û³ÿeýi `ýo! ü^üˆÿ ô½õ ò^ñ ò;óeü)ýuóbüz ûÿ «ýy Uü ò¾üˆõÿývÿbñöÿüˆ ø3 û ~w ñ õbú9ýuóbü ˆ ] ûÿ «ýy iüˆò^ü^õkýjÿbñ ö üˆ Vô½õg~x óbùb mhn"o Rü^ó=ñ) üˆ Vþ½ô! ü n"ol ü Keò^üˆÿ+ýVýUó=ñý[ô ý û ñ){añ y ñ úbñÿ+ýuô#üˆþ ü^þ0 ÏüVú+ü Uò UôRü ñ)þ±üˆñ iõeô½õbö Uùbþ½üUóbô±òióñþ½þl, mhnho M ý ñ úbñÿeý ýñ Añ Uô±ñbþ½üZ5!BþKñú+QKùeô{ò!Bþñõbú ü /Düˆò¾ýUô ü^þ# Ÿ ýoñ þ½ö Uô½ýUóeû Êùb üx Uü ò¾üˆõbòvñõbújøb iü QKùbü^õ=ò jñ Êÿ Uü ú+ô±ò¾ý ; Sø+ýUóbü þ½ô! üˆþ½ô½ó h +ú øºÿ=ñö ü }ø Qüˆô½õbö ùb Uüˆúô½õýUóbü[õbüˆñ øcù+ýuù Uü mun"o ñ òlý;,ñ ñ =þ ýuü ý ú+ü^ýuüˆò¾ý`ñõbú ý iñÿò!ýuü^û³ÿd iñþpþ# +ò^ñ þ½ô ý( øàñý Ÿûzü[ýUô½û³ü iüˆò^ü^õ=ò gš3 Uü ÿ } øb iü QKùbü^õ=ò }Rüˆò û³üˆ,

4 ' ' ô½û³ÿd ýiñõkýbýuóeüˆõ mhn"o ô±þ½þêúeü^ýuüˆò¾ýýuóeü5òió=ñõeö üeñõbúñ úeñÿeý,ñ òˆò ;ú+ô½õbö þ ü ú+üˆû õb ý iñýuüiýuóbñý mhn"o 5!B Vñ ZÏüˆþ½þ ñ ýuóeü³ÿd þ½ô±ò n"o Êü üˆõtóeüˆõ ýuóbüvþ±ñý ýuü ò;ól "Ÿ ü ÀýióeüYQü «ýtšblk+üˆú Oô½ýUó óbô½õbúb ô½öÿóÿýw"ô½ýuóo Uü ÿrü òlý ýiýuóbüvÿ=ñ [ ýuô±ò^ùeþ{ñ x5!bþ#ÿñúž.bùl iÿl iô± ô½õbö þ mhn"o Ÿ "óbô±ò;ó³ô± Ïò Ÿûzÿbþ½ü^ýUü^þ# õeþ±ô½õeü Ÿ úeü^þ½ô#ü i ÿrü [ ø3 Uû ñõ=ò¾üïò û³ÿbñ ;ñeþ±üâýzz n d " z n ˆñõ=ú z n 0Ÿ ü ü^õqóeüˆõ5ýuóeü üïÿd þ½ô{ò¾ô½ü ò;ólhÿ UüZô ýuóóeô½õ=úe Uô½ö óÿýýuóeüqqü «ýwlk+ü ú+ñþ±ùeü RøOýUóbüˆô "ýuùbõeô±õeö ÿbñ ;ñû³ü¾ýuü i mhn"o òˆñõqrüàô±ûzÿbþ½üˆûzüˆõÿýuü ú)ñ Êý5z n þ±ô± «ýi ókù=!ô½ýoô{ Oñ Püˆñ ý`ô½û³ÿeþ½üˆû³ü^õký ñ yz n ñõbú ô ýi ýuô±ûzül ü Uóeü ñ ú9ÿrü Y UüQKùeü «ývô± Vô½õbúeü^ÿRüˆõbúeü^õKýYø ýuóeü ò^ñÿòióbüz ô#n^ü ýi " UÿbñŸò¾ül ü Uóbüˆñ úô± R õeþ û ñ UöŸô½õbñ þ½þzö iüˆñýuü ýuóbñ õ ýuóbñý} ø z n õ ñ_ Uü ñþr[þ½ô øcü ô½û³ÿeþ±ü^û³üˆõÿýiñýuô# õžlïü ø3 ùbõbúýuó=ñý"ýióeü[ Uÿbñ ò^üylü Uóbü ñ ú ø mhn"o ñ w CÜ ªøOýUóbü òˆñ òióbü ô#n^ü üv iñ)zýuó=ñý mun"o ô± yari0«i0 l<e:l<;9 õò õký iñ ý ýuóbǜ ýuô±ûzüyl ü Uóeü ñ ú * øžz n d ñõbú z n ö 0 þ öÿñ iô ýuóeû³ô±òˆñþ½þ#tô ýuóýuóeǜ òˆñ ò;óeü UôN^ü % Ïñq Uü ùbþ ýÿô½õ ñþ½þ ù j ô½û)ùeþ{ñýuô õ= žz n du ñ `ý(ô±ò^ü³ UþlÏü ýuóbñ õ mhn"o ñõbútz n óeô±þ½üz n òˆñõ{rüy0 [ UþlÏü ýuó=ñõ mhn"o ñõ=ú{z n mhn"o ô{ TVU iò^ñõl[ž Uüˆ ô± ýiñõkýwvô½õ ýuóbǜ Uü^õ= ü,ýuóbñý ô ý5ñþ±þl, Z õbü [ÌýUô½û³ü[Ž õeþs üqkùeüˆõÿýuô{ñþ Uü ñ ú] UüQŸùbü «ýi `ýÿbñÿ U `ýiól Ÿùeö ó ýuóeüòˆñ òióbü ô ýuó ù+ý}v=ùb óbô½õbözÿbñ ö üˆ ÏýUóbñýó=ñ)ü ýuü^û³ÿd iñþdþ +òˆñþ½ô½ý ýuóeü[ Uñ ûzüvñ Uö ùbûzüˆõÿý M ô ý,ü/rüˆò¾ýuô üˆþ ó=ñõbúeþ½ü "þ õbözÿrü iô +úb Rølþl¼ýUüˆûzÿd iñ þdþ +òˆñþ½ô½ý( äêêï;ëê± ëês² z n ñþ# ñ)b Z Uüˆÿeþ±ñ ò^ü ýuóeü³þ½ü ñ «ýy Uü ò^ü^õkýuþ9ùb Uüˆú ÿbñ ö ü ýjóbñ ZRüˆü^õt!Bõ lõsø3 jñ q þ õbö9ýuô½û³üñ õbúœñ Uô# ùb 5ñÿeÿ )K+ô±û³ñýUô# õb 5ñõbúô½û³ÿ l üˆûzüˆõÿýi [ýuóbü iü¾ý ñ Ÿùeõ=úS³ ý(5oø ýuóbüzû Ÿ ý ô±ûzÿd ýiñ õÿýz iü^þ±ñýuüˆú ñþ½ö iô ýuóeû `ñ UüT š35!bô½õeö ü^ý µ0 ñõbú o Lļ¹ º øàýuóbü UüQKùeü «ýv ý Uü ñû ô± Vú" ;ñ)õ9ø3 û ýuóbü³ [uòˆñþ½þ½ü ú» $R¼p.ŸýiñŸò! q ü^ÿeýuó ô± «ý iôeùeýuô õš ½h½ ˆýUóeüˆõ_z n ô± PýUóbü5 ÿeýuô½û ñþkÿd þ½ô{ò - z n ô± l Uô½û³ÿeþ±ü ý ô½û³ÿeþ±ü^û³üˆõÿýñõ=ú+ Uü ÿd õbúb R üˆþ½þdý ³úeü Kô{ñýUô õ= Ïø3 û ýióeüjùbõbú+ü Uþ#Bô½õeö ½h½ û +úeü^þ óeô±þ½ü ½h½ òˆñÿeýuùl Uü V Uü ò¾üˆõbò"w Kô ýúlbü õ ý,òˆñÿeýuùl UüsV«ø3 UüQŸùbüˆõbòhW óbü õ=ú+üˆÿqüˆõbúeüˆõÿýr$,ü¾øcü Uüˆõbò^ü eú+üˆþ š¾ nh ºòˆñÿeýUùL iüˆ ýuóbüõ ýuô õ ødø3 iü QKùbü^õL[ ò^ô½üˆ Yø ÿbñö ü iü¾øcü Uüˆõbò^ü ¼õbúeü jýuóbüs nh QýUóbü iü QKùbüˆ ýi Vñý5ú+ô/Rü iü^õkýjýuô½û³üˆ 5ñ Uü «ýeòió=ñ «ýuô±òˆñþ±þ³ô½õbúeüˆÿqüˆõbúeü^õký zu Uüˆÿeþ{ñ ò¾ü ýuóeüvþ±üˆñ ýïø3 iü QKùeüˆõŸýiþùb ü ú ÿ=ñö üvñõbú ô± Y ÿeýuô½û ñþâùbõbúeü VýUóbüs nh -"žàlxeù+ý5óbñÿ j ü ü ;ñþâú" ;ñ)}=ñ ò;!+ 6 šcôb ýi q Uùeõbõeô±õeö ýuô½û³ü ÿqü Y UüQKùeü «ýjô± jþ öÿñ iô ýuóeû³ô±òiô½õ ýuóbü òˆñ ò;óeü³ UôNˆü šcô½ô3 ýtqkùbô ýuü bþ½ôbôÿùb ý Uü ò^ü^õký óbô± «ý šcô½ô½ô3 ý,ú"bü Ïõ ýñ úbñÿeýrïü^þ±þrý ñ iô±ñeþ±ǜ ñÿò^ò^üˆ i Ïÿbñý ýuü Uõ= ³Bô½ýñ ò [ ò^ùeû)ùeþ±ñýuüˆ À «ýiñþ½üÿbñöÿüˆ ô ýuó ÿbñ ý óeô½ö ózø3 UüQKùeüˆõbò)ò ùeõkýi "óbô±ò;ó³û³ñ))õljþ# õeö ü RüVù= ü^øcùeþ z n du Áò õb ýuô ýuùeýuüˆ ³ñ Uô½ö õbôr=òˆñõÿýzÿl ;ñ òlýiô±ò^ñ þ ÿ Ÿö Uüˆ i ý³ñÿbÿl )K+ô½û ñýuüˆ ] zu h"óbô½þ½üjüˆþ½ô½û³ô½õ=ñýuô½õbözýuóbüjþ±ñýuýuü ) "þ±ñ ò;! øºñ úbñÿeýuôbô ý( ý,û³ü^û iônˆüˆ Ïø3 ü ñ ò;ó òˆñ òióbü³ÿ=ñö üzýuóbü ýuô½û³üˆ Tø ô½ýi jý(59û Ÿ ýq iüˆò^ü^õkýqeò^ò^ùl Uüˆõbò^üˆ Pñõ=ú= Uüˆÿeþ±ñ ò^ü ýuóbü ÿbñ ö ü "ô½ýuó ýuóbü³þ±üˆñ ý[ ü ò õ=úh[ûÿ «ý[ž Uü ò¾üˆõÿýy +òˆò¾ù Uüˆõ=ò¾ü ¼,õ=ú+ü Výióeü nh z n du µ

5 M ö ý óbñÿ PýUóeüÏû ñ0k+ô½û)ùbû ük+ÿqü ò¾ýuüˆú5óbô ý iñýuô# ø=ñõuy õbþ½ô½õbüïñþ±ö Uô ýuóbûs)"óbô±ò;ó!bõll, lñý ûÿ «ýoý(5 û K «ý iüˆò^ü^õký Uü^øCü iü^õ=ò^üˆ Êý ü ñ òió)ÿbñöÿüzá ñõ=ú5ô ý 5!+ ^Ïüˆþ½þh õ) Uü ü iñþ ý iñÿò¾ü O Ã0 ý «ýuô½þ±þ"óbñ )ý(5 ÿl ;ñ òlýuô{ò^ñþ"ú" iñl}=ñ ò;!b O Ã0Ž6tšCôB ý³ó=ñ Iþ öÿñ Uô ýuóbûzô{ò ò û³ÿeþ½ük+ô ý( ô½õ=ò^ü[ô½ý`ùb Uüˆ `ñ ÿl iô Uô½ý(OQŸùbüˆùeü šcô½ô3 ý`óbñ,ý ýuùbõeü5ýuóeü)ÿ=ñ iñû³ü^ýuü ÄI0EE<A90H< šð (»^ öÿñ Uô ýióeû³ô±òâò û³ÿeþ½ük+ô ý(`ô{ Pñ Uü ü UüÂÿ iñ ò¾ýuô±òˆñþ ú" ;ñ)wbñ ò;! h ô± Oñõjô½û³ÿL l üˆú û³ü¾ýuó +úèô ýuóäò õb ýiñõÿýò û³ÿeþ½ük+ô ý(± Ãl ý ô{ ô±ûzô±þ±ñ zý z n du ükeò¾üˆÿ+ý ýuóbñý É ô ý)ù= ü 5ñs ô½û³ÿeþ±üšz n þ½ô± «ý)ô±õb ýuüˆñ úgø,ñÿ Uô iô ý(tqkùeüˆùeü mhn"o  [ò û³ÿbù+ýiñýuô# õbñþ l ü Uóeü ñ úvô± O Uô½û³ô½þ±ñ Pý " ýuó)ñ UüQü^ý ýuü PýUó=ñõ z n du ü )ô ýuó)ñt Àµ ú"ÿ=ñö ü M òˆñ òióbüšš\"),_ukýuü,ÿrü ÿ=ñö ü) eýuóeütl ü Uóbüˆñ ú ô½õs ü ò Ÿõbúb "ø3 `ú+ôr/rü UüˆõŸý`ÿd þ½ô±ò^ô½ü ô± ñ Oz n 6 µ mhn"o 6 À h 6Z Ê z n du 6Œµ 6Rµ À z n 5ËÌÎÍ "Ï Ð)Ñh6Élµº z n xë;ì{í ÏÒ Ñh6 º à +ñõ=úoz n 5ËÌ Í ÓÊ Ê Ñh6 µ óbüòió ô±ò^üoø[ð ò iùbò^ô±ñþ½þ#ñ/rüˆò¾ýi z n du  )ÿrü Uø3 Uû ñõ=ò¾ü ' Uô½õeö þ±üœ9 ( Ô ú³ò;ól ô{ò¾üw5!+ ºùbõeô½øB Uû³þ_ üˆþ½þqñ ò Ÿ U ñ iô ù= Âòˆñ òióbü, ônˆü ñ õbúx!u[ þÿñÿúe óeü[ ü ò õbú úl iñ)wbñÿò!{ ø z n du ÿrü ; ô± ýi ü ü^õô½õ " Õ I0«gÅfH<EÖE<iÆ < E<fd7<w <7<fd7FqØS<H^šDzd n R Ê0Qô± Àô±õ³ýUóbü Uÿeô# Uô ýxø " ý û ñô½õ"[ ýiñô½õ= 5ññ Uô±ñ eþ½ü³ UôNˆü{z n «ýiñ ò;!èš3ø"ÿ ýuüˆõÿýuô{ñþ½þ ùbõud ùeõ=ú+ü ú' UôN^ül `ýuóbñý) Uü ü ñ Iñ òˆñ òióbüú+ô# Uü òlý ûýuóbô± z «ýiñÿò!ºô½ý³ üˆþ½üˆò¾ýi Iñ9øCü ý ÿ#ÿ=ñö ü )ú+üˆÿqüˆõbú"[ ] ô½õböùeÿd õ9ý(5ÿ=ñ iñ ûzü^ýuü i &óeô{òió ò Uù=ò¾ô{ñþ½þñ0/Rü òlývô ýi ÿqü ø3 iû³ñ õbò^ü % ò^ü ý;ñô½õ ò;ól ô±ò^ü_5!+ üˆþ½þºø3 V ýiñeþ±üo nh 5!BþŸñ úb `ñõbú ò^ü ýiñô½õ]ýuóbü ø3 ½h½ õeü zd n  svi «ýiñ ò;! ÿl iùeõbô½õeöuwsÿÿqü iñýuô# õ'ô½û³ÿbþ½ô½ü õbþ'ñ) ü iñö ü{ iñýuóeü 5ýUóbñõax i «ý[ òˆñ üjò Ÿõb «ý;ñõÿý[ìýuô½û³üyl ü UóbüˆñŸú iü QKùbü^õ=ò U[ŽbñŸ üˆú_ iü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿýš3 UÚ n }r lqû ñô½õkýiñô½õ= Àñõ»^$R¼(þ½ô± ýeùeý ÿ=ñ [ ýuô ýuô# õb lô ýºô±õÿýv ü òlýuô# õb 6Jõeü qaû³ô±úbú+þ±ü ñõ=úqÿþ±úsñõbú5û 0ü OÿbñöŸüˆ ^Rü^ý( üˆüˆõ5ýuóeüˆû ýºñþ±,û ñô½õÿýiñ ô½õb Êø3 UüQKùeüˆõbòVò ŸùeõŸý; Jø3 Oô½õbúeôBô±úeùbñþŸÿ=ñö ü óeü ô±ú+ü ñw øæ 9 "ýuóbñýô½ølýuóeü[óeô ý,ÿ=ñö üy ñ "ô½õ ýuóbüjõbü ü òlýuô# õýuóbü^õýuóeüq Uü^øCü Uüˆõ=ò¾ü ò ùeõký ô± ÏõL ýïô±õbò UüˆûzüˆõŸýiüˆú õñ)òˆñ ò;óeǜ û³ô± U ŸýUóbü ÿbñö ǜ ô½õ ýuóeüz þ{ú ü òlýuôÿõ ô ýuó xk ýuóbü5þ½ü ñ «ý Uü^øCü iü^õ=ò¾ü5ò ùeõkýô± Uüˆÿeþ±ñ ò^ü ú óbü)ú" iñl}=ñ ò;!b wø UÚ n ñ iüjô ýi õbü^ü úý Uü Uòˆñþ½ǜ ýuóbüy iü¾øcü Uüˆõbò^üVò ùbõÿýi "ÿrü Uô +úeô±òˆñþ½þ ñõbú ô ýi "ýuùeõ=ñbþ½üjÿbñ iñû³ü¾ýuü i»püˆñ ýz$,üˆò^ü^õkýuþ iü QKùeüˆõŸýiþs¼` ü úüšdz n ù b Uùeû³ü Zz n ñõ=ú zu r ul Y ñ i ô½ö õ= Vññþ±ùeüŠÝš3Þ Í ý9ü ü sÿbñöÿü Þ#ñõ=úSOúeü^ÿRüˆõbú+ô±õeö õ'ñÿ=ñ iñû³ü^ýuü Ìsß Kñø{ýUü 5àºýUô½û³ǜ ùeõbô ýi KùbÿRúbñýUü }Ý š3þ Í át, Ïâ Ýš3Þ ô øžþô{ x Uü^ø7ü Uüˆõbò^ü ú ñõbú Ý š3þ Í,hÏâ Ýš3Þd ýuóeü ô± Uü óeô± Àô± À Uô½û³ô½þ±ñ ý [ükbÿd õbü^õkýuô±ñþ= ûhýuóbô½õeö óeô±ò;ó ô± `ñ!kõ lõs «ýiñýuô± ýuô±òˆñþêø3 iüˆòˆñ «ýuô±õeö û³ü¾ýiól +ú z n Uüˆÿeþ{ñ ò¾ü ýuóeü)ÿbñ ö üqô ýuó9ýuóbü þ½ü ñ «ý&ýš3þ xñþ½ùbü % Ì ýuüˆõ=úe Ïý Ý š3þ ÀýUüˆõbúb ÏýIýUóeüVõKùbûTRü }ø +òˆò¾ù Uüˆõ=ò¾ü øxþ'ñ õbú]z n ò þ±þ±ñÿ= ü,ýzu %` Ì ýuüˆõbúb ý = ^Ý š3þ `üˆûzÿbóbñ UôNˆüˆ Z Uü ò¾üˆõbò ñõ=ú z n ò þ½þ±ñ ÿb ü lýqz n óeüÿrü UøB Uû ñõbò^ü"ú+üˆÿqüˆõbúb ò Uù=ò¾ô{ñþ½þT õ Ì r ô½ö [ ùl iü{ m z n =ñõ ñÿúeñÿeýuô ü_z n =ñ úlã«ùb ýi Ì ú"bõ=ñû³ô±òˆñþ½þ z n  ý(xú" iñ)}[ bñÿò!+ 6}šCôB ýuó+z n ñõ=ú m z n UüQŸùbô Uü ñ[ýuùbõbñbþ½ü ÿbñ iñû³ü¾ýuü Àø3 "ò õÿý þ½þ½ô±õeö ò iü^þ±ñýuü ús Uü^øCü iü^õ=ò¾ü _r ô½öÿùl iü_ã0 šcô½ôb óbüzò Ÿûzÿbþ½üKBô½ý( øxz n v=ùbò¾ýuùbñýuüˆ º

6 û õ õ Ì z n ñ ÿ ÿ Rü¾ý(Ïüˆü^õzò õb ýiñõÿýâñõ=ú5þ ökñ Uô ýuóbû³ô±ò óeür UüQKùeô# Uü ú5ò^ñ þ±ò¾ùbþ±ñýuô# õb Oû ñ! ü ýuóeü"ÿl ;ñ ò[ ýuô±òˆñþºò Ÿûzÿbþ½üK+ô ý( ô±ö õeôrqò^ñ õÿýuþóbô½ö óeü ýuó=ñõ9ýuó=ñýzøàü üˆõ]z n U V û ñþ½þ òˆñõtrü 0 ýuô½û³üˆ [ þ0 ü ýuóbñ õ=z n ñõ=ú mhn"o óbô± jòˆñõ ÿdýuü^õkýuô±ñþ±þ ô½ÿrü ùeý"ýuóeüqqüˆõeüeý& øºñzóeô½ö óóeô½ý& iñýuô ùbþ ýuôr[qkùeüˆùeüw Uüˆÿeþ±ñŸò¾üˆûzüˆõŸýÂÿd þ½ô±ò r),bùb Uüˆ äåqkùeüˆùeü óeü Uü øb * æüçxæ äè `=ýuóeü_ç\[ìýuó QKùbü^ùbüIò õkýiñô½õ= ÿbñö ü ýuó=ñý óbñlü Qüˆü^õ Uü^üˆõ ñý`þ½ü ñ «ýy,0éºýuô±ûzü eùeý³õl û iüýuó=ñõ`, éê ë ýuô½û³üˆ Uü ò^ü^õkýuþ óbü ñ þ½ö iô ýuóeû ñþ± û ñô½õkýiñô½õ= óeô{ «ý sbù"/rü õ ñ óeô½ýjýuóbü³ÿ=ñö üiø3 Uü QKùbü^õ=ò9ô± jô½õbò Uüˆû³ü^õKýUüˆúžJýUóeü ÿbñöÿüiô± Šk ÿeþ{ñ ò^üˆú ñý`ýuóbü hn ÿdÿ ô½ýuô õ ø ýuóeü³ñÿbÿl ÿl iô±ñýuü QKùeüˆùeüJñõ=ú9ô½ýi ü^ý[ýè7>"ee<fh Æ óeü Uü 5ñýUùeõ=ñbþ½üÿbñ iñû³ü¾ýuü sk ü ñ òióñ òˆò¾ü U 5<? jýuóbüšz n ÿ=ñö ü ô½õ'ü ñ ò;ógqkùbü^ùbü ô± 5ò;óeü ò;!ü úžoñõ=ú ô ø ô ýjô{ þ±üˆ i `ýuóbñ õ`7>"ee<fh ýuóeü³ÿbñöÿüiô± Vû l ü ú9ý ýuóeü hn Ÿ Uô ýuô õtø ýuóbü õbü KBý³þlÏü QKùbü^ùbü üˆ ýuô½û ñýuüýuóbü ÿ=ñ iñû³ü^ýuü Æ û ñ! üˆ zñ õ ñ i ùeû³ÿeýuô õ ýuóbñýïýuóeü úeô± «ý iôeùeýuô õšøjýuü^û³ÿ iñþqúeô± «ýiñõ=ò^üˆ xqü^ý(ïü^üˆõò õ= ü ò¾ùeýuô ü ñ òˆò¾ü U Uüˆ )ýñ ô±õeö þ½üÿbñöÿü Ÿ i ü U ü Iñ'ò¾ü ýiñô±õªv óeô±þ½þ#w ó=ñÿrü mhn"o û ñ! ü Iõ ù=òió ñ i ùeû³ÿeýuô õ^rñõ=úsdóeüˆõbò^ü Dô± þ½ô! üˆþý +Rü eù= «ý ùeõ=ú+ü VñŠô±úeü Z ;ñõeöÿütø 5!BþKñúb %,þ± ô½þ½þ ñ úlã«ùb «ý[ýs5!bþÿñ ú ü þ½ùeýuô õ=óbü^õñû³ü ñ ù iñbþ½ü ò;óbñõbö üïô½õzÿrüˆñ!jýuüˆû³ÿ ;ñþ+ú+ô{ «ýiñõ=ò¾ü"òˆñõ_qüú+ü^ýuü òlýuü ús "óbü Uü ñ mhn"o ô½þ½þ+ý iñ ò;![ñ õ ü ŸþBô½õeö&5!BþŸñ ú õbô½û eþ[ ô½õ=ò¾üàô½ýlñ úbñÿ+ýi Oò ŸõŸýUô½õBùbñþ±þ óeô±þ½ü ó=ñ Oò õ= «ýiñõký[ ýuô½û³ü l ü ióeü ñ úsô½ýï «ýuô½þ±þ=õeüˆüˆúb ý5ò;óeü ò;!)ýuô½û³ǜ «ýiñû³ÿb øsz n ÿbñ ö üˆ Âø3 äèqkùeüˆùeü õ ü ü { UüQKùeü «ýeñõbúž+óeüˆõbò^ü+óbñÿ "ñzóeô½öÿóeü }l ü ióeü ñ ú ýióbñõsz n mhn"o +ñõ=ú " í î ï ð;ñwòdò ë&ógôöõ ð;ñî õøùõàè`éú ëðlï;îâïõò»êü^ý&ˆqüvýuóeü[òˆñ òióbüv UôNˆü ô±õ ÿ=ñö üˆ üz i «ýô½õÿý +úeùbò^üvñzÿ þ±ô±ò ½ ÚLzš\,0ˆ hóeô±ò;ó û³ü^û iôn^ü w,0ˆÿbñö ü ñõbú û ñõ=ñö ü Ïñõô½û ñö ô±õbñ ³òˆñ òióbüzøo UôNˆüq,0ˆ0+ñõ=úñIò^þ±ñ U šdˆ ø ò^ñ ò;óbü+ iü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿýzÿd þ½ô{ò¾ô½ü ½ ÚLz š\,0ˆ 5û³ñ ô½õÿýiñô±õb Iý(5gz n þ±ô± «ýi 6O~ ò õÿýiñô±õeô½õbö,ÿbñ ö üˆ "óbô±ò;ó[ó=ñ) ü*rüˆü^õ) üˆü^õq õbþ{i0fd7;<}e<7;<fhiaûf ñõ=úq~ ò õkýiñô½õbô½õeö ÿbñ ö üˆ dóbô±ò;ó óbñ) ü Qüˆü^õ' üˆü^õ`90h Ar<;9)G H E<7;<fHiAÛF Uü ò¾ô± Uü^þ# JñÿbñöŸüIô± Vô½õ _ ~w)ô½øóbñÿ Rü^üˆõa iü QKùbüˆ ýuüˆúü Keñ ò¾ýuþg õbò^ü ô½õ=ò^ü ýuóeü þ±ñÿ «ý)ýuô±ûzü ô½ý ñ iü^ûl üˆú ø3 ûü~ ý ~x ll ô øºô ý& ñ R iü QKùbüˆ ýuüˆú+ õbþš õbò^üjñõ=ú+ ñ "õbü ü } iü^ûl ü úø3 û ~w ý ~.Bô½û³ô½þ±ñ iþbñ ÿbñöÿüjô±,ô½õ ~ ô øâô ý`óbñÿ wrü^üˆõs iü QKùbüˆ ýuüˆúû UüVýUó=ñõsŸõbò^ü ô±õbò^ü"ýuóbü,þ±ñ «ý ýuô½û³ü,ô ýx ñ iü^ûl ü ú)ø3 ûî~ "ý ~x 0 ÏñŸ UüQKùeü «ýuü úzû iü ýuó=ñõ õ=ò¾ü ñõ=úg ñ 5õeü ü Uüˆû l ü ú ø3 ûc~w ý ~ óeü ÿ Ÿþ½ô±ò ô± 6zô ø&~w)ò õÿýiñô±õb ük+ñÿòlýuþ#gˆ ÿ=ñö ü lýuóeüˆõa iü^ÿbþ±ñ ò^ü ýuóbüoz n ÿbñö ü ô½õè~ ³ýióeü ô± ü Uüˆÿeþ{ñ ò¾üýuóbü z n ÿbñöÿüjô½õ ~ õeô ýuô{ñþ½þ ~w Í ~ Íÿþ øàñ iü QKùbüˆ ýuüˆúÿbñö ü[ô±,ô½õýuóbü)ò^ñ ò;óeü 5 5 ô ýiô{ 5ûl ü ú ýsýuóeü ý ÿ ø ~x l³ýuóbü "ô{ ülô ýiô± )ÿeþ{ñ ò¾ü úñý5ýuóbü ý ÿ ø&~ ýuóbü³þ±ñý ýuü [ò^ñ Uü Jô ø ~w Í ˆ0JýUóeüˆõ ýuóeü z n ûzüˆû Qü YøR~w ô{ y Uüˆûlü úžjñõ=ú ô ø ~ Ɉ,ñõbú ~ á ~x Í,ˆ0 ýuóbü^õýuóbüz n û³ü^û Rü 5ø^~x "ô± x iü^ûl ü ú óbùb

7 é é é ~ ~ û ½ ~ Í ~ Í Í š é ý ý ý û ½ æ á ~x "æ`,0ˆ ñõ=úo æ "æèˆ`ýuól Ÿùeö ó ù+ý üÿl ÿ K üñ ò^þ±ñ i šdˆ q øÿd þ½ô{ò¾ô½ü óbô±òióý iñÿò!'ñþ½þ ýuóeü,0ˆ³ô½ýuü^û )ýuóbñý 5 ùeþ{ú RüIÿ Uü üˆõÿývô½õ ñ ò^ñÿòióbü_øï ônˆü{,0ˆ5û ñõ=ñö ü ú U ÚLzš\,0ˆ dbù+ý[ñývûÿ «ýyˆ ñ iü)ñ ò¾ýuùbñþ½þ#!üˆÿ+ývô½õ ò^ñ ò;óeü ókù= ~w`ô± `ÿ=ñ ýuô ýuô# õeü ú9ô½õÿý šçò õkýiñô½õbô½õeö ýuóbü ý ÿq ÊûŸ «ý^ Uü ò¾üˆõÿýpÿbñ ö üˆ Jô½õT~ Dñõ=ú šçò õÿýiñô±õeô½õbö"ýuóbü ý ý û± Pþ½üˆñŸ «ýž iüˆò^üˆõÿý ÿbñ ö üˆ ô½õ=~w Êñõ=úSÊ ô½û³ô½þ±ñ UþS~ ô± ÿ=ñ ýuô½ýuô õbüˆúsô±õÿý ý ÿ ñõ=ú dý ý û ù hã«ü òlýïý5ýuóbüøbÿþ½þlô½õbö)ò Ÿõbúeô ýuô õ= 6RšCô3 ø á ~x ȈŸýUóeüˆõ Z ÍXþ šcô½ô3 ø ~w lá ±ˆ0QýUóeüˆõ )á ˆŠšCô½ô½ô3 ç,"qü^ô ýuóbü ô± üˆûzÿeý( `ýuóbüz n ÿ=ñö ü)ô±õ ô{ û iü iüˆò^ü^õký`ýuó=ñõsýuóbüiûÿ ýz iüˆò^ü^õký(ùb Uüˆú hn `ÿ=ñö ü ô½õ šcô ól ùeöÿól ùeý ò õkýiñô½õ= [ü Keñ ò¾ýuþsýuó Ÿ üÿbñ ö üˆ óeô{òió xÿùeþ±úrü,ô±õòˆñ ò;óeü,ùeõ=ú+ü Ïñjÿd þ½ô±òiô½õ ýuóeǜ ò^þ±ñ i óeüÿbñöÿüˆ ô½õ ñõbú S ñ iǜ ô½õ ýuóbüjò^ñ ò;óeüvúeô Uü òlý ñõ=úô±õ ýuóbüjò^ñ ò;óeüheùeý ýuóbüvÿbñö ü Ïô½õT"ñõ=ú ñ Uü õbþô½õýuóbü)òˆñ òióbü5ú+ô# Uü òlý ñõ=úõl ýô½õýuóeüiò^ñ ò;óeü õbò^üjýuóbü)ò^ñÿòióbü5ú+ô iüˆò¾ý &k óbñÿ 5,ˆ ÿ=ñö ü ø3 û ýuóeüˆõ õž ñõ=ú!t ô½þ½þ ýuó ò õÿýiñô±õb Àü Keñ ò¾ýuþ ˆ ÿbñ ö üˆ óbü,ÿ Ÿþ½ô±ò mhn"o "ô±þ½þ=þ½ü ü iñ ö üïýuóbüü KBý iñjóeô{ «ý Iô½õ+ø3 iû³ñýuô õ³ô½õ Lý Z ý ³ü/Rü òlýñ³ò õÿýuô±õkùbñ þêñ úeñ ÿ+ýiñýuô# õ ýò^ñõ+qüv ó lõýuóbñýïýuóbü ÿd þ½ô±ò{z n šdˆ Àô± Ïô±õ ýuóeüjò¾þ{ñ U šdˆ ðx õhü i Uü^þ# ø3 & Ȉ#"$ Ɉ0BýióeüjûŸ ýw Uü ò¾üˆõÿý&ˆ ÿbñö ü õbü^ü ú õlýñþ ñ)+ RQüjô±õ Ú"zš\,0ˆ%"r & î ì_ñr )éjï('zõåôªõ ð;ñî õøùõàè`éîï ñî) õ %X?U< ŠE<PdA9 7<e{< fh 79 7;:L< n"o šdˆ qš3"ô½ýuósñ³ýuùeõ=ñeþ½ü5ÿ=ñ iñû³ü^ýuü ^ Šæg ]æ ˆ ô½õýuóbü ò¾þ{ñ U û šdˆ ñý ýuü^û³ÿeýi ý! ü^üˆÿô±õ òˆñ ò;óeü,ýuóbü5 ûÿ «ý5 iüˆò^üˆõÿýïÿbñöÿüˆ ø3 Ÿû ~ ñõ=úýuóbüyˆ5 Š ûÿ ý} Uü ò¾üˆõÿý"ÿ=ñö ü Ïô½õ~ üˆõlýuüyu ÞýUóeüY UüQKùeü «ýuü ú ÿbñö ü šcô3 ' ølüˆô ýuóbü * ß qš( Í ñõbú+þ,+- BýUóbü^õ Uüˆÿeþ{ñ ò¾ǜ ýuóbüyz n ÿbñöÿü ô½õ šcô½ô3 øïüˆô ýuóbü. / ` t {š( Í ñõbú]þ+t; DýUóbü^õ= Uüˆÿeþ{ñ ò¾ü)ýuóbüz n ÿ=ñö ü ô½õ $wÿùeö óbþ ÿrüˆñ!bô±õeö ô± 5ýUóeüò^ùL UüˆõŸý[ýiñ Uö ü^ý) ônˆü ø3 5ýUóeü þ±ô± «ý0 mhnho Rü^ó=ñ) üˆ jþ½ô! ü{ n"o Oü Keò^ü^ÿeýjýUó=ñý ò;óbñõbö üˆ [ñ úeñ ÿ+ýuô üˆþ óbüò û³ÿeþ½ü^ýuü ÿ þ±ô±ò mhn"o ô±,ú+ü Uò Uô#Qü úô½õ ô½ö ù Uü õÿýuùbô ýuô üˆþkñ[óbô ý ô±õ.qï ùeöÿö üˆ ýi ñ õ ô½õbò Uü ñ Uü"ô±õ³ýUóbǜ ô#n^ü& ø$ Bñõbúñjóbô ýïô½õ Z ùbö ö ü «ýi ñ õ³ô±õbò Uü ñ üô½õ ýuóeǜ ô#n^ü&ø óeü ü,ô±õbò Uü ñ ü ñ iüü /Rü òlýiüˆú{uiýuóbü ò õÿýuô½õbùbñ þêùbÿrúbñýuü &ø óeü5ñ û ŸùeõŸý ø òió=ñõeöÿüjô½õ 9ô± & ü ô½û³ÿd ýiñõký óeü V þ½ü ñ iõeô½õböq iñýuü W[úeü^ÿRü^õ=ú õ ýuóeü Uüˆþ±ñýUô#ǜ ônˆü ø ñõbúz mhn"o ñý ýuüˆûzÿeýi ý! ü^üˆÿ ñõ=ú. š3 Uü ÿ ñ õbúq ý _ ùbö óbþiýuóbüv iñû³ü ônˆü õ ñ)óeô½ý"ô½õt k sô± ô±õbò UüˆûzüˆõŸýUü úshû³ñk Z eùeý`õ ýý ükeò¾üˆüˆú ˆ.Bô½û³ô½þ±ñ iþ õsñ óeô½ý"ô±õ- l ô± "úeüˆò UüˆûzüˆõŸýUü úšhû ñ0k T ybù+ýô± õbü ü ñþ½þlïü ú ý Rü þ½ü U ýuó=ñõt üzúeü^û õ= «ý ;ñýuü Qüˆþl ýuóbñý ýuóbüzò û³ÿ ùbõbú9ü/rü òlýyøïñ õkùbûtrü ø,òió=ñõeöÿüˆ [ô½õ ô± QKùeô½ýUüÿ ø3 ùbõbú mhn"o õeü ü ) ý ÿb )ñ úeñÿeýuô½õböl 9ô½ýIñþ ñ)+ Uü ÿd õ=úe Ïý5!BþŸñ ú ò;óbñõbö ü Ïø3 û nh ý ½h½ ñõbúobô±ò¾üy ü ; Uñ À

8 óbü_z n ˆ[ÿ=ñö üˆ ñ UüIñþ ñ)+ `ò õkýiñô½õbüˆú9ô±õt~ ý ~x Í ý S ý *ý Z 0 ñõ=ús+óbü^õ=ò^ü z n òˆñõeõ ý"ük+ÿqü Uô±ü^õ=ò¾üjòˆñ òióbüvóbô ýi ùeõhqü!bõllõ= «ý"ý mhn"o heùeý mhnho òˆñõgšçñõ=úoø7ýuü^õúlbü ; ü^õ0ã¾lò^ñ ò;óeüjóeô ýi ùbõurü!bõ lõb ý"ý {z n mhn"o šdˆ HBIKJMLNIKJH5OPJMLQOQJSR GT J å UI P u LÉ!žŸ ;Œ u ; 5Ÿ V #WYXGZ U [ HBI$\ H5O { ` ŸŠw Š IÄA Å+^]; O Ÿ `_Ca BCÜG]; cbj z^ dui u u ) ª HO V #WYX%XeZ UY[ LNI { `Š Œ ŒºŠ )Ä Å+^]; ` Š Š 0_Ca BCÜG]; cb À ft J Š 5g%]eh^Ti V ^Ô gj LO j kj LdI jhiõmlmla Q no!äå netb «J z^ PU5 u, u [ ª HO ˆ Ÿ ) š!žu Š Š ) u Ÿ Ži Ž«! V #WYX%X#XeZ U [ LO { ` Š ŒuŒÂŠ IÄ Å+^]i U ` ŸŠw Š 0_Ca +CÜG]i u cb À pt J V ^Ô g¾åh^t q V ˆÔ gj LdI j kj LO jrhiõgl l! Ï no!äå netb «z¾! su [ u ˆª H5O Ÿ 5 š Ži Šw Š 5 Ži!Ž Ÿ V #WYX(t!Z Uu [0v I$\ v O7 ` Š ŒuŒÂŠ 0_Ca BCÜG]i O Ÿ 5Ä Å+^]i u cb j v I j J j j v I v I v O j v I v O j J Z #Wxwzy { ]Gb X(} HBI j~,]à i z ;š i u u A! 5Ÿ ˆ! ψª LdI ˆ K 5 Cno AÄÅ n+rtb W{#W ;š i u A! [Ÿ ˆª HBI Ÿ 5 i ¾ Šw ª± u Ž; Ž«#Wxwzy^y { j~,] ˆ Ÿ j j i j j ]eb y^} j i j Üm] i z iš U u A 5Ÿ Ï ª LQO nco AÄÅ n+rtb áêž U³ ^  u ) ª HBI ˆ K 5 š!žu Š Š 5 Ži!Ž! m ˆm Š# Œ no AÄÅ net+ y^} ;j HBI j #Õ¾ º Ÿ ueu.[ LQO Ÿ j HBI j J TB º, ;j HBI j T+ º u ; z ¾, A! )Ÿ ˆ! ª H=I u u ) ª LdI Ÿ 5 i ¾ Šw ª± u Ž; Ž«W{#W `^ Ï u Ÿ " A! 5Ÿ ˆ! ÏŠ H5O ` u!)ˆª LO ˆ Ÿ ) u i ^ ÏŠ ª± u! ¼ Ži!Ž! ô½öÿùl iü 6 %úbñÿ+ýuô# üy$,ü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿý ðïñ ò;óeü øjñvÿbñö ü"ô± õ ý ô½õ ~w ý ~ ô½ýàô± Âÿbù+ýÏñýÂýUóeüý ÿø~w û²ýuóeü Uüô ýàû ñ! üˆ ô ýi x ñ))ý [ýuóbüz n ÿdÿ ô½ýuô õ ô½õš~w Ÿùbõeþ½ü U x UüQŸùbüˆ ýuüˆú õ=ò^üñöÿñô½õ ÿl Uô# ýtqüˆô½õbö ü Kô{òLýUü úø3 û ~w 'ô ý õeü ü üˆõÿýuü i ~ üˆõbò^ü "ñ'þ õbö üqkùeüˆõbò^üsøy Uü ñ úh[ X õ=ò¾ü UüQKùeü «ýi zÿbñ i ü )ýuó ùbö óè~w ô ýuó ù+ýv=ùb Uóeô±õeög ù+ý ÿ Ÿ i ôbþô±ûzÿd ý;ñõÿý ÿbñ ö üˆ ô½õg~ õ ýuóeô{ j üˆõb Uü mhn"o ô± VU Uòˆñõ"[Ž Uü ô± «ýiñõÿý WŠ% Uö ù=ñbþdóbü^õ'ñ Uòˆñõ Rü^ö ô±õb bøcüïü óbô ýi eò^ò^ùl ô½õ,t`ò Ÿûzÿ=ñ Uü úý ü^õ=ò^ü UýUóbü5ü/Rü òlýzøºýuóbü w þ½ü ñ Uõbô½õbö5þ±ñ)qŸýUóeü þ½ô± ý ô½þ½þrö l ñý ýuóbǜ ük+ÿqüˆõb Uü øêýuóeü þ½ô± ý óbô± ø7ù ýuóbü ñ òˆò¾üˆõÿýuù=ñýuü ÏýUóbüY iüˆ Uô± «ýiñõ=ò^üzø mhn"o ý Uòˆñõb

9 . $ M k M Ô M k Ž T õàêêïø õ è`éñwðoôªõòrí_ðuésò üàò û³ÿ=ñ Uü úýuóeüàÿqü ø3 iû³ñõ=ò^ü øhañ Uô ù= Dñþ½ö Uô ýuóbû³ õyañ Uô ù= Qý ;ñ ò¾ü 6» à ºò õkýiñô½õb `ñ{ÿõeü[ìó ù  w5 ýuó ø* Uü^øCü iü^õ=ò¾ü ýñ ð %y. y»#úbñýiñ=ñ ü k' [ ºÏü Uü ü ñ ò;óò þ½þ½ü òlýiüˆúgl ü ) ü ü ;ñþ û ŸõŸýUób [ø3 û ô±õbúll, x!u[ «ýiñýuô õ= sr µl ðx õrðïñý ñ +ýiñô½õbü úah#ò õbòˆñýuüˆõbñýuô±õeö ýuóbü ý ;ñ ò^üˆ [ º óeô±þ½ü ü UöŸüš ñ R eýiñô½õbüˆú+h ûzü UöŸô½õeöIýUóeüˆû.djô± ñš[uúeñ)³ý ;ñ ò¾ü ýiñ! üˆõ *' / ñúeñýiñ=ñ ü9 Uü ü óeüsÿbñöÿü9 ô#n^üø3 ñþ½þ,ýuóeü ü9ý iñ ò^ü {Ïñ O"), KýUü ü)òˆñÿ+ýuù Uü úñ³ý iñ ò^üqøºýuóbü. ð Šš\.Ÿý iñö ü ü ø3 iû ñõ=ò¾üiðx ùbõbò^ô½þb BõŸýUóbü¾ýUô{ò Rü^õ=òióbû³ñ!h"óbô±ò;óò õÿýiñô±õb þ õbö³ üqkùeüˆõÿýuô±ñþê Uòˆñõb ô½õñÿúeúeô ýuô õý iñõ=ú" û ñ ò [ ò^üˆ i ü óeü9ÿbñöÿü ônˆüø3 ýuóeô± ý iñ ò^ü ñ {º KýUü ô½õ=ñþ½þ# R üsò õ= ô{ú+ü ýuó Uüˆǜ ý iñ ò^ü }..,"+ñõ=ú.hµ)ýuó=ñý}ïü iüvú+ô±!{ Uü ñ ú ñÿò^ò^üˆ i ü ô½õbô ýuô±ñýuüˆú+hñiþ±ñ iö ü ò û³ûzü iò^ô±ñþ Uüˆñ ;òióü^õbö ô½õbüô±õ Uü ÿd õb Uü³ý ]Añ Uô ù= YÏü # ü ñ iò;óg iü QKùbüˆ ýi ql ü ü ü iñþ ólÿùl i óbüÿ=ñö ü UôNˆü ø3 ³ýUóeü üý iñ ò^üˆ ñ ºS KýUü óeüý iñ ò^ü ü Uö üuš\.l } ñ +ýiñô±õeü úshû³ü Uö ô½õbö ýuóbü5ý ;ñ ò^üˆ y.d Ÿ.hµ ù= ô½õböýuô½û³üz «ý;ñûzÿ= Ÿõ ü ñ òióo øoýuóeüq UüQŸùbüˆ ýi ü iü eñ þ½þjóbô ý& iñýuô#ÿ "ñ Uü 7I0A {G HŽ9EHJñõ=ú+ iü^ÿd ýuü ú ô½õÿrü iò^ü^õkýiñö ü p m % #š # G #ž# ẽ š Ÿ( m m % #š % % # e š mÿ( ª p«p 5 5 ª p«# # #±G² ³# #³G² µm² #µ ±# e² #³ ² ³# % e² ³#µ #Ǵ² % m² #³ # m² #± G² µg ±¹ # # %±G² e %µg² ³ # m² #³ %ȩ² ±G e±g² Ģ # m² c eȩ² ³#± %µm² ¹ #µm² # µ# G² # ¹ # # ¹ m² µ% #ȩ² ± ¹ m² # m² µ e G² ¹ m² # ¹ m² ¹³ #Ģ² ¹ ¹µm² µ#³g² ± # # µ m² µm ² ³# µ#±g² %± #±e² ( µ# m² % µm ² #³ µ%±e² %± µ%±g² ¹³ µ m² ¹ G² #± c # µ¹ ² µ# µ%ȩ² # µ#ģ² µ#µ µg² ±#± µ# m² # µ m² ³m µ%ȩ² ± ± µ%ģ² ³#± µ# G² #µ #ȩ²r ñeþ±ü&6º ιÂáz ;Œuž šw «Œi =Ä ÅÀ ž B i uª± VŒb A! b i C»! b (»Ca + i ¼¾ i ˆ Ÿ N½¾ L ˆ Ÿ B ; ª±! u VŒ Œº»l iš šb!œâ!! CÀŸ À¾Ÿ Ÿ ) A»! [»ÂŠw ) u ;Š u LŒB LŽ Š GÁVŠ µb LŒÌ Ÿ ˆ «ˆ i u i º ˆ ˆš ž ;Œ; õ ñeþ±ül ü ò û³ÿbñ Uü mhn"o ýv ü ü iñ þÿñ þ½ö Uô½ýUóeû ^ õ» óbü ýuùeõ=ñbþ½ü a ÿbñ iñû³ü^ýuü ; Qø3 ^ Ú n ñõ=úyzd n Ïü UüÀ ü^ýpñÿ Jô½õVýUóbüˆô ^ Uô½öŸô½õbñ þaÿ=ñÿrü ; óbüâýuùeõ=ñbþ½ü ÿbñ iñû³ü^ýuü ; &øxz n du " Qñ õbú]z n Ïü UüI üˆþ½ü ò¾ýuüˆú  ô½õeü)ø3 `ýuóbü_rüˆ ýz Uü ùbþ ý ø3 ÀüˆñŸòió ò^ñÿòióbü, ônˆü mhn"o UüQKùeô iüˆ ÂõL [ù= ü [u ÿrüˆò^ôr=üˆúiÿ=ñ iñû³ü^ýuü ; ñ ÂýUùeõbüˆú õbþ½ô½õbü³ñ Vô½õ`r), óeü{zu UÚ n z n du " z n Dñõbú Ã9ñ UüIüKeñ ò¾ýuþýuóbü Uñ ûzü ñ ýuólk ü ô½õ r.bô½û³ô½þ±ñ Uü ùbþ ýi OÏü iüsø3 ùbõbú(ø3 ýuóbü,#ñõ=ú ýuóbü 'ZM ÅÄ bþ±ü[ + «ýuüˆû ý ;ñ ò^üˆ "ô½õœr õ ñbþ½üš,+ïü ò û³ÿbñ Uü mhn"o õ ýuóbü³ý iñÿò¾ü Ãñõbú ),"Dý z n " z n d z n Pñõbúazd n žóbü UüýUóbü ýuùbõbñbþ½üÿbñ ;ñû³ü¾ýuü i Ïü iü ü^ý_ õeþ±ô½õeü ñ ô½õér),àñõ=ú9ýuùbõbñbþ½ü ZøxýUóbü jñþ±ö Uô ýuóbû Ïü Uüzò;óLŸ Uü^õ] ô½õbü)ýoÿÿ+ýuô½û³ônˆü ø3 `ü ñ ò;ósòˆñ ò;óeüi ônˆüiñõ=ú9üˆñ ò;ó x!bþÿñ ú mhn"o ùeýuÿqü ø3 iû³ z n ñõbú9ÿrü UøB Uû Ã

10 õ ò^þÿ üvý " Lz n U "z n +ñõ=úzd n mhn"o ô{,ò ŸûzÿRü¾ýUô½ýUô üyô ýuó õö ü^õbü ;ñþ\ " ô±ûzô±þ±ñ } iüˆ Uùeþ½ýi ó þ±úø3,ñþ½þdýuóbüvý ;ñ ò¾ü RÏüjü Keñ ûzô½õbü ú ³ % #š m # e % % #šm % # e š Ÿ( G «p 5 5 ª p«c %±( m² % G² # #² ±#± G² ¹ ² µ# m² µ m² ± #³ m² e G² % ±G² % ±e² ± G² m ±G² ³ #² G % # µ m² G² ³G Ģ² ± ³ ȩ²r ȩ² m² ¹ m² µ# ³m c #± ±G² # ±e² ³#± ḿ² c m² ±# Ǵ² ³% G² ¹³ G² µ% cµ# ³ G² % Ǵ² cµg² #³ ³m² ³ ( G² c³ m² ³# (Ģ² ±¹µ %±# ¹µ#³ ( e²r ³ ± Ģ² # ±# e² ȩ G #² # ± ³m² ³#µ ± ³G² % ±# G² ±¹ µ% # ¹ #µ #µg²r #³m² ± µ % G² %± % G² µm eģ² # %µg² #± eģ² µ c G c % ± µ%±e²r µ ḿ² µ#µg² # µ ḿ² e µ% G² µ µ#µg² µ# µ#ḿ² µ# ± µ#±g ³#Ǵ² ±¹µ ³ ḿ² µ% ³#Ǵ² ±¹³ ³ ³m² %± ³#ḿ² # G² %± ³#ḿ² ¹³ #±( e± ³ ³ #µg² µm² ³# % e² µm² cµ % G² ±#± % e² #³ % G² ±e (± % #š m # e % % #šm % # e š Ÿ( G «p 5 5 ª p«c %±( ² # m² ³ ² cµ m²r m² % ² ² #³ ± #³ ² ³ m² ³ ² ³# m² ³ m² ³# ² ³¹ ² ³# % # µ Ģ² µm ȩ² µg Ģ² µ ȩ² ¹µ ȩ² ³m Ģ² µg Ģ² µm ³m c #± µm² ±#± µg² ±¹ G² e² ± e² ¹ G² ±¹ µm² µm cµ# ³ G² # e²r c G²r c± #² % c m² µ% # ² m ḿ² ± %±# ¹µ#³ ³m² # Ǵ² ¹µ (ȩ² ¹ µm² ³# cµm² #µ cµg² % (Ģ² c µ% # ¹ #µ m² # ±¹ m² ³%± ± µg² ± G² %µ ±#Ģ² ±#ȩ² % ±#Ģ² µ# c G c % ± ± Ǵ² ±e #Ģ² µ #³G² µ ³ m #² # #ḿ² ³ #Ǵ² ³ % m² # ± µ#±g %Ǵ²r ȩ #² µ G² % ¹ m² m m² % ¹ m² µ m² µ# #±( e± ³ ³ µ# G² Ǵ µg #² % µ# G² ¹µ µg #² µ µ# m² ( µ# G² c µ# m² ³ ñbþ½üt,l6 ŽU Ÿ uš Œu [ ªRÄ ÅV»ÂŠw Ĩ ^ uš žÿœºži!ž " š! Šw VŒl IáOß` ˆ K )á Õ¾Ü z n ô± [ýuóbü ô±õeö þ±ü ûÿ ýtô±úeü^þ# ù= ü úòˆñ òióbü Uüˆÿeþ±ñ ò^üˆûzüˆõÿý)ÿ þ±ô±ò ü õll ÿeþ#ýjýuóeüóeô ýt iñýuôø mhnho ü i Uùb Yz n ô½õ ô½öÿùl Uü T, ñõ=ú=µ mhn"o UùL= «ýiñõkýuô±ñþ½þ# ùeýuÿqü ø3 iû³ Zz n õ]bô UýUùbñþ½þ#ñþ±þOý iñÿò¾ü `ñ õbú9ø3 Vñþ±þºòˆñ òióbüi UôNˆüˆ ñbþ½ü µ y Ïü,ÿL iüˆ Uü^õKý ñõ ñý[uñ0[ö þ{ñõ=ò¾üò ûzÿ=ñ Uô{ õ ø mhn"o ô½ýuó z n ø3 ñ þ½þeýuóbüý ;ñ ò¾ü ô ýuó ñÿ iñ ò¾ýuô±òˆñþ½þü Uüˆþ½ü ñõÿýò^ñ ò;óeü ônˆü óbü9ý iñ ò^üt. ðsò ŸõŸýiñô½õ= þ õbö Uü QKùbü^õL[ ýuô±ñþ Uòˆñõ= Vô½õKýUü ; ÿrü ; ü ú]ô ýuóg ;ñõbúl û UüQKùeü «ýi ùeü ý9 iò^ñõl[ž Uü ô± «ýiñõ=ò¾ü mhnho ' ùeýuÿqü ø3 iû³ }z n ü,õ l ÿ Uü üˆõÿý ýuóeüû Ÿ ý ù UÿL iô± ô±õeö[ñõbú³ô½õÿý iô½ö ùeô±õeöqø ù * Uü ùbþ ýi õò^ñ õ Rü5 üˆü^õô½õ ñbþ½ütµzýuóbñý mhn"o óeô±ò;óýuùbõeü,ô ýi üˆþ øâÿrü Uø3 Uû ñ wïüˆþ½þoñ "ýuóbüq n"ol ô ýuóýuóeüqqü «ý&â ô½õeü[ üˆþ½ü òlýuô# õoølýuóeü[ÿbñ ;ñûzü^ýuü ýuóbñýô{ } ÿeýuô½û³ônˆüˆúø3 ü ñ ò;ó òˆñ òióbüj ô#n^ü[ñõbú üˆñ ò;óo5!bþ#ÿñú óbô± w Uü ùbþ ýól þ±úb ø3,ñþ½þjýuóeüvý ;ñ ò^üˆ óbü^õ ýuóbü³ñÿúeñÿeýiñýuô õ ÿ=ñ iñ ûzü^ýuü R ô{ jò¾þk ü)ýnˆü mhn"o òˆñõtqü ú+üˆüˆûzü ú Ê

11 Æ ý üˆûzÿbóbñ UôNˆô½õeöýUóbüÏò ŸõŸýUüˆõŸýi ^ø+ýuóbü5~ 0Añ õbúyóeüˆõ5ô ýoô± Oò^þŸ UüÂý,ýUóbüÏò^ñ ò;óeü ô#n^ü mhnho üˆûzÿbóbñ UôNˆüˆ,ýUóbüIò õÿýuüˆõÿý; ø~w óeüiÿbñ ;ñû³ü¾ýuü x v=ùbò¾ýuùbñýuü ñõ=ú9 û³ü¾ýuô±ûzü ñ ò¾ýuùbñþ±þz iüˆñ ò;óeü JýUóbüˆ Uü ü KBý iü^û³ü mhn"o ò^ñ õyvbù=ò¾ýuùbñýuü ø3 û ø3 UüQŸùbü^õ=ò`ý Uü ò¾üˆõbò ñõ=ú ýuóbü^õsbñ ò;!+ñ þ½þsô ýuóbô½õñ³ Uô½õeöŸþ½üy5!BþKñú ï(ëèzî ðlí_òqï;ë`è_ò ü óbñ) üsÿl iüˆ Uü^õKýUüˆú ñõeü üˆþ øb[ìýuùeõbô½õeö þl0ü UóbüˆñŸúS" iò^ñõl[ž Uü ô± «ýiñõký òˆñ òióbü Uüˆÿeþ{ñ ò¾üˆû³ü^õký ÿ þ±ô±ò mhn"o ýuóbñý ü^üˆû ýa ùeýuÿqü ø3 Uûbz n ùl Š iüˆ Uùeþ ýi ól0 Rk ýuó=ñý ýuóbü iüô± ò õb Uô±ú+ü iñbþ½ü hÿû ø3 ÿqü ø3 iû ñõbò^üô½û³ÿl 0üˆû³ü^õKý ô±õäû eú+ü Uõ òˆñ òióbüˆ }U ù= ô±õeö ñ úbñÿ+ýiñýuô# õô±õò^ñ ò;óeüy Uüˆÿeþ±ñŸò¾üˆûzüˆõŸýÿd þ½ô±ò Ç*È ÉËÊGÌÈ%Í Î ÏÑÐ Í Ò % #š # G # G¹Ó ÔÕ p 5 5 ª p«%± µ#³ µ cµg² ±¹³m² ± µ ± Ǵ² # ± %± µ#³ µ c³g² % ± G² #³ ±# e² µm %± µ#³ µ m² # c G² (± ( e² µ# %± µ#³ µ Ģ² ±¹ #² ±¹ ḿ² %± µ#³ µ µm² ; ² ±# m² ± µ %± µ#³ µ ² ±¹ ±¹ m² ³ ±#±e² µ%± %± µ#³ µ m² e m² # m² m ³ %± µ#³ µ ( e²r ³ ± G² Ģ ± ³G² %± %± µ#³ µ ³m² ± ³ ḿ² ± G² ± ³ c %± µ#³ µ ±G² %³ Ǵ² #µ ḿ² µ # %± µ#³ µ ± G² #± ±¹µm² %³ ± µg² # (± %± µ#³ µ ³m² # cģ² (ȩ² % c %± µ#³ µ G² ³# µm² µ# cµg² ³m %± µ#³ µ (ȩ² ¹ ±¹ m² #± ± G² # Ö È# Ö Í¹Ø %± µ#³ µ m² ³ ±e #² µ% ±G ² µ# Ô Ò ÉË Ò%Ú Û ± µ#±g (± ³ #³G² # ḿ² ḿ #Ǵ² % ÜÝ ± % G c #± c %±( # ² µ# ± ±G² #± c³g² #± Ý Ö c ¹ %³% µ % # µ ḿ² c ±¹ m² # ± G² # Ý #±( e± ³ ³ ± #³ ± G² e m² % m² # Ý ± #±( e± ³ ³ ± #³ ±#ȩ² Ǵ # m² µ#³ % G² # Ý #±( e± ³ ³ ± #³ ±#ȩ² ±¹µ # m² # % G² ± Ô Ò ÉË Ò%Ú Ý Û c ¹ %³% µ % # µ ±# e² µ#± # m² # % G² c³ ñeþ±ü µ 6%Ïý[uñ0[ö þ±ñ õbò^ü)ò û³ÿbñ iô± õ ø5z n ñõbú mhnho ø3 Zñ iô ù= 5!BþŸñ úb y òˆñõqü[ Uü^üˆõ ýuó=ñý mhn"o ù+ýuÿrü Uø3 Uû }z n hÿ ûzü^ýuô½û³ü }QKùeô ýuü5úl iñû ñýuô±òˆñþ½þ %þ± mhn"o óbô±òió³ô{ õbþ½ô½õbü"ÿrü ø3 Uû ü )ò^þÿ ü ýššçñõbú³ û³ü¾ýuô½û³ü Âü üˆõ Rü¾ý ýuü ýuóbñ õ n"o ô ýuó ýuóbüyrüˆ ýwâ ô½õbüz K+üˆúòió ô±ò^üyøoýuóbüjÿ=ñ iñ ûzü^ýuü

12 P P P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) ô±ö ùl iüt," Cache Size (Number of 5 byte Pages) Cache Size (Number of 5 byte Pages) ô½ý& iñýuô#ÿ "ñ òióbô½ü üˆú+h mhnho ñõ=úoz n ô½õþ# ö[þ öz Uòˆñþ½ü

13 P3 P ConCat Cache Size (Number of 5 byte Pages) Merge Cache Size (Number of 5 byte Pages) DS Cache Size (Number of 5 byte Pages) SPC LIKE Cache Size (Number of 5 byte Pages) S Cache Size (Number of 5 byte Pages) S Cache Size (Number of 096 byte Pages) S Cache Size (Number of 096 byte Pages) ô½ö ùl iüyµ Cache Size (Number of 096 byte Pages) Cache Size (Number of 096 byte Pages) ô ý& iñýuôÿ "ñ ò;óeô½ü üˆú+h mhn"o ñõ=úoz n ô±õþ ö[þ öz Uòˆñþ½ü ),

14 Ä Þ Ä Þ» $ Â Ô Ô Þ Ä [» Â Ô Ä Þ $» '». ôªõ*ó õàêsõàèzî õò r q$ ñý ýi õžßþ ü òˆ üˆô\.bþ½ùeýn lñõbú ;ñô½ö ü }V ßà Ä ñþ±ùbñýuô õ '_ ýuü òióbõeô QŸùbü,øB ` «ý ;ñö üjóeô±ü iñ iò;óeô½ü -W Å(ádâ ØdFGãPä ã# þ Ê =õ,"=ÿeÿ lã Ÿ 0h Êhl -,) µ0 º.Bþ½üˆñý Iñõ=ú $ ñ Dã ñõ^yv%,û UýUôNˆüˆúüeå ò^ô½üˆõbògø,þ½ô± ýiùbÿrúbñýuü '_ '_ ñõ=úÿ=ñö ô½õbö Uùbþ½ü ÓWtÄI0e_e!ãæ Äßâ L þ,0ã +õl,l+ÿeÿ,0 U, Ÿ,0 à d Ê Ãh ü^õbõeô±õeö V!Bô½õbö[ Uü¾ýi ÿ=ñ «ý ñõ=ú ÿl iüˆ Uü^õKýÓW Å(ççPç ì"e90flgãsøsi¾æ;h\«90e< U' fhj þ. Ä [À Bõ +ÿbÿ À º Ÿ ú Ê Ã ðïñ ñõ=úþ ü^õbõeü U V.bð þeò! Ÿ ñ' ô½û³ÿbþ½ü9ñõbú ü /Rü ò¾ýuô ü * ñþ±ö Uô ýióeû øb OBô# ýuùbñ þ û³üˆû äû ñõbñöÿü^û³üˆõÿýów ô½õ ÇREI7Gã Pã è P F)G H< =ÿeÿ Ãh Ÿ ÊU"d Ê Ã -) Þ ðx/rû ñõ ñõ=ú /à S' ö þ±ü5h +úð þ½ô/d Þ6 UüˆõŸýUô±ò^ü[ üˆõeõbô½õbösè P < HŽ<e G ìd: <I0EF ñþ½þždêhlµ À0q% %ól üˆõeõbô½õböàñõ=ú Þ ¼þ½þ½û ñõ^qv Uô½õ=ò¾ô±ÿeþ½ü Tø ÿeýuô½û ñþ é_ ' '_ ÿ=ñö üy Uüˆÿeþ±ñŸò¾üˆû³ü^õKýÓW-äã/æ Äßâ Ÿþ à Bõ +ÿbÿ à Ÿ Ê µl Êhh Á üˆô½þ\ üˆô½þ\kñõbú üˆô!bùbû V%õ{ ÿ+ýuô±û³ñþ±ô ý(iÿl hødørýuóbü hk hk à_» $R¼w[ê ÿbñ ö üt iü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿý ñ þ½ö Uô½ýUóeûsÓW äãpætäâ d þ ºÀ RõL Rÿbÿ ÊU, Ÿ l," Ê Ê Ê Ã0 Þ óbõb õ ñõ=ú.kó=ñ ó=ñ V,ë 6x% þll ü ióeü ñ úóeô½öÿó ÿrü UøB Uû ñõbò^ü '_ bù"/rü û ñõbñöÿü^û³ü^õký] iü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿý ñþ½ö Uô ýuóbûsów ô½õpç5ei 7mãì Õ/í á ÄI0fÆ%ã ÿbÿ,0êh Ÿ µ ÀL Ê Êº Ê0. ÞŸô±ñõbö³ñõbúî ó=ñõeö V» $.d6l%õüeå ò^ô½üˆõÿý,þlô½õÿýuü [Ž iü¾øcü Uüˆõbò^üZ Uü ò¾üˆõbò fï Uü¾ý Uüˆÿeþ{ñ ò¾üˆû³ü^õký,ÿd þ½ô{ò ý ô½û³ÿl l üqbù"/rü òˆñ òióbü[ÿrü Uø3 Uû ñõbò^üów³ô½õ=çrei7mã ØLÅCðâ-çqìd &ÅlÄ ØÈÄI0fÆ%ã,0 U, æ Äâ r Þ $& eô½õ= Ÿõ ñ õbú ü ñ iñ! õ=úeñ V ñýiñzòˆñ òióbüvû ñõbñ ö ü^û³üˆõÿýùb ¾[ 5é_ ' ô½õbö øb iü QKùbü^õ=ò U[Ž=ñ ü úq Uüˆÿeþ{ñ ò¾üˆû³ü^õkýów ô½õšç5ei 7mãBæ Äßâ ØLÅCðâ-çqìd &ÅlÄ ØtÄI0fÆ%ã ÿbÿ µº Ÿ ºh,h Ê Ê r»êüˆü CÞ jô½ûs. ó^. ô½õž ð ólañõ=úið jô½ûs '_ Ô V» $ ¼ 6d% ÿrüˆò¾ý Uùbûø ÿ þ±ô±ò¾ô±üˆ ýuó=ñýj UùLb Uùeû³ü ýuóbüiþ±üˆñÿ «ýz Uü ò^ü^õkýuþùb Uüˆú ñõ=úþ½üˆñÿ «ý5ø3 UüQKùeüˆõŸýUþ'ùb ü úÿd þ½ô±ò^ô½ü ÓWgÅ(çPççùìLE90fLGãYÄI0e&P>"HŽ<EG þ 0 õ ),"+ÿeÿ µu, Ÿ µ À L,0 ð ó ô\cþ Ä õl[ µ

15 ' Þ M ð W Ô r),l ól Qï ùñõ=ú Þ óeô±þeô±õžqv óbüû5ùbþ ýuôr[qkùbü^ùbü+ iü^ÿbþ±ñ ò^üˆûzüˆõÿý³ñþ½ö iô ýuóeû R ø3 j Uüˆò õbúsþ½ü ü^þ eùl/rü [òˆñ òióbüˆ ÓWô½õ ÇREI7mã*ñ^Ø=çKòÅcóôæff> 90A&ì <;7;:5ãÄI0fÆ%ã Ê Ÿ 0º Þ ùbõeü,0 r µ õ ñžø=çò Åcóôö ø ù úpá I)G HI0f5úâæyeÿbÿ Uùž%.Kû³ô ýuó^dñ õbú û³üˆõÿýoø[þ +òˆñþ½ô ý( ô±õ( ý iñö üs + «ýuüˆû ôbô± Uô õ^l¼,õbô ðïñþ½ô ø3 iõeô±ñ ü! üˆþ½ü *Ÿùeõbö5V óbü)ñ ù+ý û ñýuô±ò5ô½û³ÿ l ü [ ü òió $üˆÿ Vðx û³ÿeùeýuü s.+ò¾ô½üˆõbò^ü l,0 º