IBM Research Report. A Simple Adaptive Cache Algorithm Outperforms LRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "IBM Research Report. A Simple Adaptive Cache Algorithm Outperforms LRU"

Transcription

1 RJ 0 (A030-0) February, 003 Computer Science IBM Research Report A Simple Adaptive Cache Algorithm Outperforms Nimrod Megiddo, Dharmendra S. Modha IBM Research Division Almaden Research Center 650 Harry Road San Jose, CA Research Division Almaden - Austin - Beijing - Haifa - India - T. J. Watson - Tokyo - Zurich LIMITED DISTRIBUTION NOTICE: This report has been submitted for publication outside of IBM and will probably be copyrighted if accepted for publication. Ithas been issued as a Research Report for early dissemination of its contents. In view of the transfer of copyright to the outside publisher, its distribution outside of IBM prior to publication should be limited to peer communications and specific requests. After outside publication, requests should be filled only by reprints or legally obtained copies of the article (e.g., payment of royalties). Copies may be requested from IBM T. J. Watson Research Center, P. O. Box, Yorktown Heights, NY 059 USA ( Some reports are available on the internet at

2 æ!"# $&%'" ( )*+, -/.0& SUTV>XW5YC69EB<D?AF Z[?!\L?AEBL]^Ḧ _`?!FbaL?A cedbfg EBLih Zj:eEB<lkPMQEBFmB:+\L?KkO_Won d=p qbf r"6seb7yut`v 7}D6'Nw]A:+6 ~J?A}D;JEB;h pc k qbf+fb j D; i ^ ˆ Š Œ Ži Š š ; Œ P u ;Ži i A uš žÿœ L I7 A K RŠ u ; Š ŒJ B!š Š ŽU ˆªbŽ«Š ŽU Š Ži!Ž Ÿ Ÿ ˆ! i i A ;! Š šj ;Ži i! š! e ˆ i «Œ u) ž B i uª± ²!! ³Š!Ž Š Ži j K `ŒužŸŽiŽi i L ; µb LŽi ˆžKŒ [ˆª ^ i L Š Œ Œuž ;Œ Ÿ u Ÿ 5 i ; u UÇ už [Ÿ U u ; Œ; z¹º Š Œ Š Žiš j ;Œu i A Œ z ;»¼Œu iš ª½Ç už Š K Dš ¾» ¾ ; u Ÿ ; 9 ˆš! uš u I O Ÿ ˆ iš! l À Ÿ ˆ Š ³Á iÿš!žu i ;! )Ãl Ž«±Ä Å JÆÇ u LŒB! Ÿ ŒÀ! š Š, )Ž«Ÿ ˆ!Š Ÿ 5 Ž;ŽU ;Œ ŒÀŸ ˆ i ŸŒi eži A uš AžŸ š š IµŸ š ŸŽU LŒÀµB i È»l i i V u À u LŽU i KŽU ` ˆ Ÿ `ª± u LÉAž i ŸŽi,ª± ; ˆ už ;ŒÊˆª+ u À»O Ëš! e! ˆ Ÿ V i! ŒÌ ˆ u LŒÂ u K ^ Ÿ ˆ «^ uš ³ iš Š Š Ÿ ^ ;ŒÀ u ; ; zª±»o! uëš! IŒuB ;ŽiŠwÍBŽ U už Š K JÎ=Š Ë A! e AÄ Å`Ž; ˆ [µb Ï ;!ŒŠ š Š š i ;! u L ) ˆ Ÿ [Šw «Œl už Ÿ Š Ÿ, uš B i ;ÉAž LŒÌ Š Œ ;Œ Œu i! Š š š Š Ÿ ib ; Ÿ i A, ªl u [Ž; Ž«VŒuŠ Ði ) š ŒK Qž š Š Ë A b =Ä Å Š Œ Ñ ŒuŽ; ˆ Ç ;ŒŠ ŒÌ «ˆ! ÒzŠ u Ÿ ˆ Š ˆš š ¾» Œ! UÇ uš 5Œu ;ÉAž i A uš ˆšO U ÉAž ;Œ Œº uvÿ!œuœl ž! 5»ÂŠ u Ÿ ž ÀB š š ž Š ` Ž; Ž«ÊÄ Å š ;! Œl jœž µ ŒÌ «ˆ A uš ˆšB ; ª±! u V ˆ KŽU O! Š ŸŒR^ i D A! "ª±! J»ÂŠ l «ˆ Ÿ OˆªBŽ; Ž«ºŒŠ Ði LŒi RÓŸ UÔ ˆ š R I»l ËŒ ˆ uš Š ŒË Š V»O Ëš Ä e Q ^ [Õ;Ö! ³ØŽi!Ž! R A! iš Š i «ŒÀ j Šw Ï «^ Š j ªJÚKÛ ÜˆÚݼ»Â ŸŠ š,ä Å5 Ž«Š i ;Œ j Šw Ï «^ Š jˆªoü Þ Û ß!Ü!Ý[ ˆ Ÿ e ª± À jàálã Õ"µB i ŸŽ«V ˆ Ë+ ˆ ÚAâ Ø'Ž; Ž«Ÿ A! ) ;š Š i «ŒÂ Š À ˆ uš ˆª ã Û Õ ã Ýä»Â Š š "Ä ÅV!Ž Š i LŒº Šw À ˆ uš `ˆªJÜ åaý[ ç=èéjêjë[ìiízîoéjï;ë`è ðïñ ò;óeô½õbö[ô± ñvøcùbõbúbñû³ü^õkýiñþ=û³ü^ýiñÿeó Àô½õû eú+ü Uõò û³ÿbù+ýuô½õbö ýïô± ô±ú+üˆþzùb Uüˆú ô½õ' «ý ;ñö üi + ýuü^û ÊúbñýiñbñŸ ü ü Uü ü i Rû³ô±úeúeþ½ü ñ UüDÿ +ò^ü U i =þ½ü + ýuü^û úeô±!)ú" Uô#ü $&% ò õký þ±þ½ü ; )ŸÿQü iñýuô±õeö + ýuü^û ñõ=ú)ô½õ ñ Uô½ü ú)ñõbú (' õkùbû³ü ùb *ýuóbü ñÿeÿbþ½ô±òˆñýuôÿõb À ù=òióñÿ Àúeñýiñ5ò û³ÿ Uü U ô# õ³ñõbú³þ½ô{ «ý ùeÿdúeñýuô½õeö+-,).kù b ýiñõÿýuô{ñþïÿ ö iüˆ U [ô½õòˆñ ò;óeô½õbö ñþ½ö Uô ýuóbû³ )ò ùeþ{úñ0/rü òlýiýuóeüüˆõÿýuô# Uüû eú+ü Uõ ò û³ÿeù+ýiñýuô õ=ñþj ýiñ ò!

3 M õ % ~ ~ Rü^õbü býlø3 û ò^ñ ò;óeô±õeöñ` «ý ;ñö ü + «ýuüˆû û)ù= «ýºô½õbò^þ½ù=ú+ü"ñýlþ½ü ñ «ýoý(5!bô±õbúe øpû³ü^û 6lñ79 7;: GHI0E9 J< ðïñ òióbǜ ô± ÏøÇñ «ýuü ÏýUóbñõ ñùlk+ô½þ½ô±ñ «ý iñö ü)bù+ý ô± Âñþ± `û iüïük+ÿqüˆõb Uô ü ü ò^ñ ùb Uü5øQòŸ ýaýuóeüòˆñ ò;óeü" ônˆü ô± Âùb ù=ñþ½þ# M ñiø3 iñ ò¾ýuô õoøoýióeü[ñùlk+ô½þ½ô{ñ û³üˆû ônˆü ýuó9ûzüˆû Uô½ü,óbñõ=ú+þ½ü5ùbõeô ø3 iûzþ# UôNˆüˆúô ýuüˆû³ `òˆñþ½þ±üˆúopl9 J<G $ü QKùbüˆ ýi ø3 ÿbñ ö üˆ ñ UüR ; «ýàúeô Uü òlýuü úiývýuóbü,òˆñ òióbüñõ=ús ô ørýuóbüÿ=ñö ü"ô± Âõ ý ô±õzýuóeüò^ñÿòióbü ýuóbü^õ ý ýuóbü ñù"k+ô½þ±ô±ñ û³üˆû ýuóeü³þ±ñý ýuü [òˆñ üêñ ò ÿusô± V ÿ=ñö ü úsô½õ W ô½õký ýuóbü T òˆñ òióbü óeô± Vô{ jò^ñþ±þ½üˆúxvuúeü^û ñõ=úsÿ=ñö ô½õböwñõ=ú ô ýy Uùbþ½ü Z ùeýjÿl Uü[ÌøCü¾ýiò;óeô±õeö ÿ=ñö ü ø3 û ýuóeüzñùlk+ô½þ½ô±ñ û³ü^û ô½õký ýuóbüzò^ñÿòióbü ø ýuóbüzòˆñ òióbü)ô± øcùeþ±þ\rýuóbü^õ]rü¾ø3 iü ñõeü ²ÿbñ ö üzò^ñõ]rüzÿbñ ö üˆúsô½õ^s õbü_øàýuóbüzÿbñöÿüˆ ò^ùl UüˆõŸýUþ#ô½õ ýuóeü ò^ñ ò;óbüiû5ù= «ý Rǜ V ÿbñöÿüˆúaÿù+ý Wb%cE<PdA9 iûzô±õeü óeô{òióÿ=ñö üô± übô{òlýuü ú ò û³û õeþ##ù= ü úäò iô ýuü iô õ ø3 ü ñþ½ù=ñýuô½õböñg iü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿýÿÿþ½ô±òô± ô ýi iü QKùbü^õ=ò ñýóeô{òió ñÿbñ ö ü[ô{,ø3 ùbõbú9ô½õ9ýuóbüiòˆñ òióbü øàò ŸùL i Uü býuóbü Zk ô½û³ÿeþ±ü^û³üˆõÿýiñýuô# õl ü ióeü ñ ú ólÿùeþ±ú õlý,ü Keò^ü^ü ú ýuóbü[ñõkýuô±ò¾ô±ÿbñýuü úýuô½û³ü[ iñ)bô½õeöÿ mhn"o ô{ Iñsÿ þ½ô{ò g"ô½ýuóñsóeô½öÿóóeô½ý_ ;ñýuô ñõ=úþlpl ü ióeü ñ ú õeþ±ô½õeü ñ úeñ ÿ"[ =k ýiñýuôÿõ ô{ jþ½ô#!üˆþsý9óbñ) ürü^õbü býi jø3 q Uü ñþr[þ½ô½ø7ü5!bþÿñ úe Vúeùeü ýs Uô{òióbõeü U [ñõbú ñ Uô{ñeô±þ½ô ý(t"ô½ýuóýuô½û³ü óeü ü û³ñl ò õÿýiñ ô½õþ õbös Uü QKùbü^õKýUô±ñþ q 5ûlBô½õbö u k ól ý ÿdýi òió=ñõeö ô±õeö`ø3 UüQKùeüˆõbò5ñ õbúi iò^ñ þ½ürø=ýuüˆûzÿd iñ þbþ +òˆñþ½ô½ý( ñõ=útv=ùbò¾ýuùbñýuô õ Rü¾ý(Ïüˆü^õ «ýiñbþ½üh iü^ÿrü ñýuô½õeö³ñ òˆò^üˆ U ÿ=ñý ýuü iõb ñõ=ú+ õeü Rô ýuó ý ;ñõb Uô½üˆõŸýò^þ½ù= «ýuü Uü ú Uü^øCü iü^õ=ò^üˆ %(õ õl[ñÿúeñÿeýuô üw Uüˆÿeþ{ñ ò¾üˆû³ü^õkýàÿd þ½ô{ò xÿùeþ±ú õlý5x!_ üˆþ½þ=ø3 Ï ù=òió ñ òˆò¾ü U ÿ=ñý ýuü Uõ= óbüy=ñ ô±ò ô±úeüˆñ Rü^óbô½õbú mhn"o ô± ý ³û ñô½õkýiñô½õý(5 {z n þ½ô± ýi }ølÿbñöÿüˆ h~wñõbú ~x û ñô½õkýiñô½õ= `ÿbñöÿüˆ d"óbô±ò;ó óbñ) ü Rü^üˆõ üˆü^õ Ÿõeþs õbò^ü]v iüˆò^üˆõÿýuþ"w óeô±þ½ü û³ñô±õÿýiñô±õb ÿbñ ö üˆ óbô±òiósó=ñ)ütrü^üˆõs Uü^üˆõsñý`þ½ü ñ ý,ý(ô±ò^ü]v Uü ò¾üˆõÿýuþ#"w ñö ü w õ ýuóbüˆ Uüjþ±ô± «ýi ñ UüjõLý,õbüˆò^ü U Uñ iô½þÿ Uü ü^õkýô±õýuóeü5òˆñ òióbü óeü[ô ýuüˆû "ýuó=ñý,ó=ñ) ü Rü^üˆõ³ üˆüˆõ)ý(ô±ò^üw"ô½ýuóeô½õ ñj ó ýºýuô½û³üô½õkýuü Añ þbû ñ)trüñ iüïýuól ùbö óký ørñ ºó=ñ)Bô½õbö V óbô½ö ól[èø3 iü QKùbü^õ=ò "W üˆõbò^ü Ïü"ýUóbô½õL! øs~ ñ òˆñÿeýuùl iô½õeösv Uü ò¾üˆõbò"wz"óbô½þ½ü ~x "ñ ^ òˆñÿ+ýuù Uô½õbö V«ø3 UüQKùeüˆõbò"W øâýuóbüiòˆñ òióbü)òˆñõ9ól þ{ú ˆ[ÿbñö ü Ïü)ü^õ=ú+ü ñ) ýš! üˆü^ÿ } ýuóbüˆ Uüjý(5þ½ô± «ý; ý ùbö óeþ# ýióeü) Uñ ûzü5 ô#n^üˆ Ÿö ü¾ýuóbü ýuóbü[ý(xþ±ô± «ýi ò û³ÿl iô± ü ñœ7;9 7;:L< þ±ú+ô±õeöñýjûÿ ý,0îÿbñöÿüˆ mhn"o! ü^üˆÿb jô½õò^ñ ò;óeü ñoñ iô±ñbþ½ü õkùbû Qü ø,ûÿ ý_ Uü ò^ü^õkýiÿbñ ö üˆ 5ø3 û ~ ñõbúø3 Ÿûc~x óeü ÿl iüˆò^ô± üõkùbûtrü øvÿ=ñö üˆ ³øB û/ü ñ ò;óþ½ô± ýô± ñ úeñÿeýuüˆúäò õkýuô½õkù=ñþ½þ# ò õký iñ ý³ýuóeüsñÿúeñÿeýuô ü ñÿbÿl Ÿñ òiózô ýuó5ñ õ õl[ñÿúeñÿeýuô ü õbü! ùbÿeÿdÿ ü n"ol ô± Pñ*?h< E<PAr9 óeô{òió ñý ýuü^û³ÿeýi `ýo! ü^üˆÿ ô½õ ò^ñ ò;óeü)ýuóbüz ûÿ «ýy Uü ò¾üˆõÿývÿbñöÿüˆ ø3 û ~w ñ õbú9ýuóbü ˆ ] ûÿ «ýy iüˆò^ü^õkýjÿbñ ö üˆ Vô½õg~x óbùb mhn"o Rü^ó=ñ) üˆ Vþ½ô! ü n"ol ü Keò^üˆÿ+ýVýUó=ñý[ô ý û ñ){añ y ñ úbñÿ+ýuô#üˆþ ü^þ0 ÏüVú+ü Uò UôRü ñ)þ±üˆñ iõeô½õbö Uùbþ½üUóbô±òióñþ½þl, mhnho M ý ñ úbñÿeý ýñ Añ Uô±ñbþ½üZ5!BþKñú+QKùeô{ò!Bþñõbú ü /Düˆò¾ýUô ü^þ# Ÿ ýoñ þ½ö Uô½ýUóeû Êùb üx Uü ò¾üˆõbòvñõbújøb iü QKùbü^õ=ò jñ Êÿ Uü ú+ô±ò¾ý ; Sø+ýUóbü þ½ô! üˆþ½ô½ó h +ú øºÿ=ñö ü }ø Qüˆô½õbö ùb Uüˆúô½õýUóbü[õbüˆñ øcù+ýuù Uü mun"o ñ òlý;,ñ ñ =þ ýuü ý ú+ü^ýuüˆò¾ý`ñõbú ý iñÿò!ýuü^û³ÿd iñþpþ# +ò^ñ þ½ô ý( øàñý Ÿûzü[ýUô½û³ü iüˆò^ü^õ=ò gš3 Uü ÿ } øb iü QKùbü^õ=ò }Rüˆò û³üˆ,

4 ' ' ô½û³ÿd ýiñõkýbýuóeüˆõ mhn"o ô±þ½þêúeü^ýuüˆò¾ýýuóeü5òió=ñõeö üeñõbúñ úeñÿeý,ñ òˆò ;ú+ô½õbö þ ü ú+üˆû õb ý iñýuüiýuóbñý mhn"o 5!B Vñ ZÏüˆþ½þ ñ ýuóeü³ÿd þ½ô±ò n"o Êü üˆõtóeüˆõ ýuóbüvþ±ñý ýuü ò;ól "Ÿ ü ÀýióeüYQü «ýtšblk+üˆú Oô½ýUó óbô½õbúb ô½öÿóÿýw"ô½ýuóo Uü ÿrü òlý ýiýuóbüvÿ=ñ [ ýuô±ò^ùeþ{ñ x5!bþ#ÿñúž.bùl iÿl iô± ô½õbö þ mhn"o Ÿ "óbô±ò;ó³ô± Ïò Ÿûzÿbþ½ü^ýUü^þ# õeþ±ô½õeü Ÿ úeü^þ½ô#ü i ÿrü [ ø3 Uû ñõ=ò¾üïò û³ÿbñ ;ñeþ±üâýzz n d " z n ˆñõ=ú z n 0Ÿ ü ü^õqóeüˆõ5ýuóeü üïÿd þ½ô{ò¾ô½ü ò;ólhÿ UüZô ýuóóeô½õ=úe Uô½ö óÿýýuóeüqqü «ýwlk+ü ú+ñþ±ùeü RøOýUóbüˆô "ýuùbõeô±õeö ÿbñ ;ñû³ü¾ýuü i mhn"o òˆñõqrüàô±ûzÿbþ½üˆûzüˆõÿýuü ú)ñ Êý5z n þ±ô± «ýi ókù=!ô½ýoô{ Oñ Püˆñ ý`ô½û³ÿeþ½üˆû³ü^õký ñ yz n ñõbú ô ýi ýuô±ûzül ü Uóeü ñ ú9ÿrü Y UüQKùeü «ývô± Vô½õbúeü^ÿRüˆõbúeü^õKýYø ýuóeü ò^ñÿòióbüz ô#n^ü ýi " UÿbñŸò¾ül ü Uóbüˆñ úô± R õeþ û ñ UöŸô½õbñ þ½þzö iüˆñýuü ýuóbñ õ ýuóbñý} ø z n õ ñ_ Uü ñþr[þ½ô øcü ô½û³ÿeþ±ü^û³üˆõÿýiñýuô# õžlïü ø3 ùbõbúýuó=ñý"ýióeü[ Uÿbñ ò^üylü Uóbü ñ ú ø mhn"o ñ w CÜ ªøOýUóbü òˆñ òióbü ô#n^ü üv iñ)zýuó=ñý mun"o ô± yari0«i0 l<e:l<;9 õò õký iñ ý ýuóbǜ ýuô±ûzüyl ü Uóeü ñ ú * øžz n d ñõbú z n ö 0 þ öÿñ iô ýuóeû³ô±òˆñþ½þ#tô ýuóýuóeǜ òˆñ ò;óeü UôN^ü % Ïñq Uü ùbþ ýÿô½õ ñþ½þ ù j ô½û)ùeþ{ñýuô õ= žz n du ñ `ý(ô±ò^ü³ UþlÏü ýuóbñ õ mhn"o ñõbútz n óeô±þ½üz n òˆñõ{rüy0 [ UþlÏü ýuó=ñõ mhn"o ñõ=ú{z n mhn"o ô{ TVU iò^ñõl[ž Uüˆ ô± ýiñõkýwvô½õ ýuóbǜ Uü^õ= ü,ýuóbñý ô ý5ñþ±þl, Z õbü [ÌýUô½û³ü[Ž õeþs üqkùeüˆõÿýuô{ñþ Uü ñ ú] UüQŸùbü «ýi `ýÿbñÿ U `ýiól Ÿùeö ó ýuóeüòˆñ òióbü ô ýuó ù+ý}v=ùb óbô½õbözÿbñ ö üˆ ÏýUóbñýó=ñ)ü ýuü^û³ÿd iñþdþ +òˆñþ½ô½ý ýuóeü[ Uñ ûzüvñ Uö ùbûzüˆõÿý M ô ý,ü/rüˆò¾ýuô üˆþ ó=ñõbúeþ½ü "þ õbözÿrü iô +úb Rølþl¼ýUüˆûzÿd iñ þdþ +òˆñþ½ô½ý( äêêï;ëê± ëês² z n ñþ# ñ)b Z Uüˆÿeþ±ñ ò^ü ýuóeü³þ½ü ñ «ýy Uü ò^ü^õkýuþ9ùb Uüˆú ÿbñ ö ü ýjóbñ ZRüˆü^õt!Bõ lõsø3 jñ q þ õbö9ýuô½û³üñ õbúœñ Uô# ùb 5ñÿeÿ )K+ô±û³ñýUô# õb 5ñõbúô½û³ÿ l üˆûzüˆõÿýi [ýuóbü iü¾ý ñ Ÿùeõ=úS³ ý(5oø ýuóbüzû Ÿ ý ô±ûzÿd ýiñ õÿýz iü^þ±ñýuüˆú ñþ½ö iô ýuóeû `ñ UüT š35!bô½õeö ü^ý µ0 ñõbú o Lļ¹ º øàýuóbü UüQKùeü «ýv ý Uü ñû ô± Vú" ;ñ)õ9ø3 û ýuóbü³ [uòˆñþ½þ½ü ú» $R¼p.ŸýiñŸò! q ü^ÿeýuó ô± «ý iôeùeýuô õš ½h½ ˆýUóeüˆõ_z n ô± PýUóbü5 ÿeýuô½û ñþkÿd þ½ô{ò - z n ô± l Uô½û³ÿeþ±ü ý ô½û³ÿeþ±ü^û³üˆõÿýñõ=ú+ Uü ÿd õbúb R üˆþ½þdý ³úeü Kô{ñýUô õ= Ïø3 û ýióeüjùbõbú+ü Uþ#Bô½õeö ½h½ û +úeü^þ óeô±þ½ü ½h½ òˆñÿeýuùl Uü V Uü ò¾üˆõbò"w Kô ýúlbü õ ý,òˆñÿeýuùl UüsV«ø3 UüQŸùbüˆõbòhW óbü õ=ú+üˆÿqüˆõbúeüˆõÿýr$,ü¾øcü Uüˆõbò^ü eú+üˆþ š¾ nh ºòˆñÿeýUùL iüˆ ýuóbüõ ýuô õ ødø3 iü QKùbü^õL[ ò^ô½üˆ Yø ÿbñö ü iü¾øcü Uüˆõbò^ü ¼õbúeü jýuóbüs nh QýUóbü iü QKùbüˆ ýi Vñý5ú+ô/Rü iü^õkýjýuô½û³üˆ 5ñ Uü «ýeòió=ñ «ýuô±òˆñþ±þ³ô½õbúeüˆÿqüˆõbúeü^õký zu Uüˆÿeþ{ñ ò¾ü ýuóeüvþ±üˆñ ýïø3 iü QKùeüˆõŸýiþùb ü ú ÿ=ñö üvñõbú ô± Y ÿeýuô½û ñþâùbõbúeü VýUóbüs nh -"žàlxeù+ý5óbñÿ j ü ü ;ñþâú" ;ñ)}=ñ ò;!+ 6 šcôb ýi q Uùeõbõeô±õeö ýuô½û³ü ÿqü Y UüQKùeü «ýjô± jþ öÿñ iô ýuóeû³ô±òiô½õ ýuóbü òˆñ ò;óeü³ UôNˆü šcô½ô3 ýtqkùbô ýuü bþ½ôbôÿùb ý Uü ò^ü^õký óbô± «ý šcô½ô½ô3 ý,ú"bü Ïõ ýñ úbñÿeýrïü^þ±þrý ñ iô±ñeþ±ǜ ñÿò^ò^üˆ i Ïÿbñý ýuü Uõ= ³Bô½ýñ ò [ ò^ùeû)ùeþ±ñýuüˆ À «ýiñþ½üÿbñöÿüˆ ô ýuó ÿbñ ý óeô½ö ózø3 UüQKùeüˆõbò)ò ùeõkýi "óbô±ò;ó³û³ñ))õljþ# õeö ü RüVù= ü^øcùeþ z n du Áò õb ýuô ýuùeýuüˆ ³ñ Uô½ö õbôr=òˆñõÿýzÿl ;ñ òlýiô±ò^ñ þ ÿ Ÿö Uüˆ i ý³ñÿbÿl )K+ô½û ñýuüˆ ] zu h"óbô½þ½üjüˆþ½ô½û³ô½õ=ñýuô½õbözýuóbüjþ±ñýuýuü ) "þ±ñ ò;! øºñ úbñÿeýuôbô ý( ý,û³ü^û iônˆüˆ Ïø3 ü ñ ò;ó òˆñ òióbü³ÿ=ñö üzýuóbü ýuô½û³üˆ Tø ô½ýi jý(59û Ÿ ýq iüˆò^ü^õkýqeò^ò^ùl Uüˆõbò^üˆ Pñõ=ú= Uüˆÿeþ±ñ ò^ü ýuóbü ÿbñ ö ü "ô½ýuó ýuóbü³þ±üˆñ ý[ ü ò õ=úh[ûÿ «ý[ž Uü ò¾üˆõÿýy +òˆò¾ù Uüˆõ=ò¾ü ¼,õ=ú+ü Výióeü nh z n du µ

5 M ö ý óbñÿ PýUóeüÏû ñ0k+ô½û)ùbû ük+ÿqü ò¾ýuüˆú5óbô ý iñýuô# ø=ñõuy õbþ½ô½õbüïñþ±ö Uô ýuóbûs)"óbô±ò;ó!bõll, lñý ûÿ «ýoý(5 û K «ý iüˆò^ü^õký Uü^øCü iü^õ=ò^üˆ Êý ü ñ òió)ÿbñöÿüzá ñõ=ú5ô ý 5!+ ^Ïüˆþ½þh õ) Uü ü iñþ ý iñÿò¾ü O Ã0 ý «ýuô½þ±þ"óbñ )ý(5 ÿl ;ñ òlýuô{ò^ñþ"ú" iñl}=ñ ò;!b O Ã0Ž6tšCôB ý³ó=ñ Iþ öÿñ Uô ýuóbûzô{ò ò û³ÿeþ½ük+ô ý( ô½õ=ò^ü[ô½ý`ùb Uüˆ `ñ ÿl iô Uô½ý(OQŸùbüˆùeü šcô½ô3 ý`óbñ,ý ýuùbõeü5ýuóeü)ÿ=ñ iñû³ü^ýuü ÄI0EE<A90H< šð (»^ öÿñ Uô ýióeû³ô±òâò û³ÿeþ½ük+ô ý(`ô{ Pñ Uü ü UüÂÿ iñ ò¾ýuô±òˆñþ ú" ;ñ)wbñ ò;! h ô± Oñõjô½û³ÿL l üˆú û³ü¾ýuó +úèô ýuóäò õb ýiñõÿýò û³ÿeþ½ük+ô ý(± Ãl ý ô{ ô±ûzô±þ±ñ zý z n du ükeò¾üˆÿ+ý ýuóbñý É ô ý)ù= ü 5ñs ô½û³ÿeþ±üšz n þ½ô± «ý)ô±õb ýuüˆñ úgø,ñÿ Uô iô ý(tqkùeüˆùeü mhn"o  [ò û³ÿbù+ýiñýuô# õbñþ l ü Uóeü ñ úvô± O Uô½û³ô½þ±ñ Pý " ýuó)ñ UüQü^ý ýuü PýUó=ñõ z n du ü )ô ýuó)ñt Àµ ú"ÿ=ñö ü M òˆñ òióbüšš\"),_ukýuü,ÿrü ÿ=ñö ü) eýuóeütl ü Uóbüˆñ ú ô½õs ü ò Ÿõbúb "ø3 `ú+ôr/rü UüˆõŸý`ÿd þ½ô±ò^ô½ü ô± ñ Oz n 6 µ mhn"o 6 À h 6Z Ê z n du 6Œµ 6Rµ À z n 5ËÌÎÍ "Ï Ð)Ñh6Élµº z n xë;ì{í ÏÒ Ñh6 º à +ñõ=úoz n 5ËÌ Í ÓÊ Ê Ñh6 µ óbüòió ô±ò^üoø[ð ò iùbò^ô±ñþ½þ#ñ/rüˆò¾ýi z n du  )ÿrü Uø3 Uû ñõ=ò¾ü ' Uô½õeö þ±üœ9 ( Ô ú³ò;ól ô{ò¾üw5!+ ºùbõeô½øB Uû³þ_ üˆþ½þqñ ò Ÿ U ñ iô ù= Âòˆñ òióbü, ônˆü ñ õbúx!u[ þÿñÿúe óeü[ ü ò õbú úl iñ)wbñÿò!{ ø z n du ÿrü ; ô± ýi ü ü^õô½õ " Õ I0«gÅfH<EÖE<iÆ < E<fd7<w <7<fd7FqØS<H^šDzd n R Ê0Qô± Àô±õ³ýUóbü Uÿeô# Uô ýxø " ý û ñô½õ"[ ýiñô½õ= 5ññ Uô±ñ eþ½ü³ UôNˆü{z n «ýiñ ò;!èš3ø"ÿ ýuüˆõÿýuô{ñþ½þ ùbõud ùeõ=ú+ü ú' UôN^ül `ýuóbñý) Uü ü ñ Iñ òˆñ òióbüú+ô# Uü òlý ûýuóbô± z «ýiñÿò!ºô½ý³ üˆþ½üˆò¾ýi Iñ9øCü ý ÿ#ÿ=ñö ü )ú+üˆÿqüˆõbú"[ ] ô½õböùeÿd õ9ý(5ÿ=ñ iñ ûzü^ýuü i &óeô{òió ò Uù=ò¾ô{ñþ½þñ0/Rü òlývô ýi ÿqü ø3 iû³ñ õbò^ü % ò^ü ý;ñô½õ ò;ól ô±ò^ü_5!+ üˆþ½þºø3 V ýiñeþ±üo nh 5!BþŸñ úb `ñõbú ò^ü ýiñô½õ]ýuóbü ø3 ½h½ õeü zd n  svi «ýiñ ò;! ÿl iùeõbô½õeöuwsÿÿqü iñýuô# õ'ô½û³ÿbþ½ô½ü õbþ'ñ) ü iñö ü{ iñýuóeü 5ýUóbñõax i «ý[ òˆñ üjò Ÿõb «ý;ñõÿý[ìýuô½û³üyl ü UóbüˆñŸú iü QKùbü^õ=ò U[ŽbñŸ üˆú_ iü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿýš3 UÚ n }r lqû ñô½õkýiñô½õ= Àñõ»^$R¼(þ½ô± ýeùeý ÿ=ñ [ ýuô ýuô# õb lô ýºô±õÿýv ü òlýuô# õb 6Jõeü qaû³ô±úbú+þ±ü ñõ=úqÿþ±úsñõbú5û 0ü OÿbñöŸüˆ ^Rü^ý( üˆüˆõ5ýuóeüˆû ýºñþ±,û ñô½õÿýiñ ô½õb Êø3 UüQKùeüˆõbòVò ŸùeõŸý; Jø3 Oô½õbúeôBô±úeùbñþŸÿ=ñö ü óeü ô±ú+ü ñw øæ 9 "ýuóbñýô½ølýuóeü[óeô ý,ÿ=ñö üy ñ "ô½õ ýuóbüjõbü ü òlýuô# õýuóbü^õýuóeüq Uü^øCü Uüˆõ=ò¾ü ò ùeõký ô± ÏõL ýïô±õbò UüˆûzüˆõŸýiüˆú õñ)òˆñ ò;óeǜ û³ô± U ŸýUóbü ÿbñö ǜ ô½õ ýuóeüz þ{ú ü òlýuôÿõ ô ýuó xk ýuóbü5þ½ü ñ «ý Uü^øCü iü^õ=ò¾ü5ò ùeõkýô± Uüˆÿeþ±ñ ò^ü ú óbü)ú" iñl}=ñ ò;!b wø UÚ n ñ iüjô ýi õbü^ü úý Uü Uòˆñþ½ǜ ýuóbüy iü¾øcü Uüˆõbò^üVò ùbõÿýi "ÿrü Uô +úeô±òˆñþ½þ ñõbú ô ýi "ýuùeõ=ñbþ½üjÿbñ iñû³ü¾ýuü i»püˆñ ýz$,üˆò^ü^õkýuþ iü QKùeüˆõŸýiþs¼` ü úüšdz n ù b Uùeû³ü Zz n ñõ=ú zu r ul Y ñ i ô½ö õ= Vññþ±ùeüŠÝš3Þ Í ý9ü ü sÿbñöÿü Þ#ñõ=úSOúeü^ÿRüˆõbú+ô±õeö õ'ñÿ=ñ iñû³ü^ýuü Ìsß Kñø{ýUü 5àºýUô½û³ǜ ùeõbô ýi KùbÿRúbñýUü }Ý š3þ Í át, Ïâ Ýš3Þ ô øžþô{ x Uü^ø7ü Uüˆõbò^ü ú ñõbú Ý š3þ Í,hÏâ Ýš3Þd ýuóeü ô± Uü óeô± Àô± À Uô½û³ô½þ±ñ ý [ükbÿd õbü^õkýuô±ñþ= ûhýuóbô½õeö óeô±ò;ó ô± `ñ!kõ lõs «ýiñýuô± ýuô±òˆñþêø3 iüˆòˆñ «ýuô±õeö û³ü¾ýiól +ú z n Uüˆÿeþ{ñ ò¾ü ýuóeü)ÿbñ ö üqô ýuó9ýuóbü þ½ü ñ «ý&ýš3þ xñþ½ùbü % Ì ýuüˆõ=úe Ïý Ý š3þ ÀýUüˆõbúb ÏýIýUóeüVõKùbûTRü }ø +òˆò¾ù Uüˆõ=ò¾ü øxþ'ñ õbú]z n ò þ±þ±ñÿ= ü,ýzu %` Ì ýuüˆõbúb ý = ^Ý š3þ `üˆûzÿbóbñ UôNˆüˆ Z Uü ò¾üˆõbò ñõ=ú z n ò þ½þ±ñ ÿb ü lýqz n óeüÿrü UøB Uû ñõbò^ü"ú+üˆÿqüˆõbúb ò Uù=ò¾ô{ñþ½þT õ Ì r ô½ö [ ùl iü{ m z n =ñõ ñÿúeñÿeýuô ü_z n =ñ úlã«ùb ýi Ì ú"bõ=ñû³ô±òˆñþ½þ z n  ý(xú" iñ)}[ bñÿò!+ 6}šCôB ýuó+z n ñõ=ú m z n UüQŸùbô Uü ñ[ýuùbõbñbþ½ü ÿbñ iñû³ü¾ýuü Àø3 "ò õÿý þ½þ½ô±õeö ò iü^þ±ñýuü ús Uü^øCü iü^õ=ò¾ü _r ô½öÿùl iü_ã0 šcô½ôb óbüzò Ÿûzÿbþ½üKBô½ý( øxz n v=ùbò¾ýuùbñýuüˆ º

6 û õ õ Ì z n ñ ÿ ÿ Rü¾ý(Ïüˆü^õzò õb ýiñõÿýâñõ=ú5þ ökñ Uô ýuóbû³ô±ò óeür UüQKùeô# Uü ú5ò^ñ þ±ò¾ùbþ±ñýuô# õb Oû ñ! ü ýuóeü"ÿl ;ñ ò[ ýuô±òˆñþºò Ÿûzÿbþ½üK+ô ý( ô±ö õeôrqò^ñ õÿýuþóbô½ö óeü ýuó=ñõ9ýuó=ñýzøàü üˆõ]z n U V û ñþ½þ òˆñõtrü 0 ýuô½û³üˆ [ þ0 ü ýuóbñ õ=z n ñõ=ú mhn"o óbô± jòˆñõ ÿdýuü^õkýuô±ñþ±þ ô½ÿrü ùeý"ýuóeüqqüˆõeüeý& øºñzóeô½ö óóeô½ý& iñýuô ùbþ ýuôr[qkùeüˆùeüw Uüˆÿeþ±ñŸò¾üˆûzüˆõŸýÂÿd þ½ô±ò r),bùb Uüˆ äåqkùeüˆùeü óeü Uü øb * æüçxæ äè `=ýuóeü_ç\[ìýuó QKùbü^ùbüIò õkýiñô½õ= ÿbñö ü ýuó=ñý óbñlü Qüˆü^õ Uü^üˆõ ñý`þ½ü ñ «ýy,0éºýuô±ûzü eùeý³õl û iüýuó=ñõ`, éê ë ýuô½û³üˆ Uü ò^ü^õkýuþ óbü ñ þ½ö iô ýuóeû ñþ± û ñô½õkýiñô½õ= óeô{ «ý sbù"/rü õ ñ óeô½ýjýuóbü³ÿ=ñö üiø3 Uü QKùbü^õ=ò9ô± jô½õbò Uüˆû³ü^õKýUüˆúžJýUóeü ÿbñöÿüiô± Šk ÿeþ{ñ ò^üˆú ñý`ýuóbü hn ÿdÿ ô½ýuô õ ø ýuóeü³ñÿbÿl ÿl iô±ñýuü QKùeüˆùeüJñõ=ú9ô½ýi ü^ý[ýè7>"ee<fh Æ óeü Uü 5ñýUùeõ=ñbþ½üÿbñ iñû³ü¾ýuü sk ü ñ òióñ òˆò¾ü U 5<? jýuóbüšz n ÿ=ñö ü ô½õ'ü ñ ò;ógqkùbü^ùbü ô± 5ò;óeü ò;!ü úžoñõ=ú ô ø ô ýjô{ þ±üˆ i `ýuóbñ õ`7>"ee<fh ýuóeü³ÿbñöÿüiô± Vû l ü ú9ý ýuóeü hn Ÿ Uô ýuô õtø ýuóbü õbü KBý³þlÏü QKùbü^ùbü üˆ ýuô½û ñýuüýuóbü ÿ=ñ iñû³ü^ýuü Æ û ñ! üˆ zñ õ ñ i ùeû³ÿeýuô õ ýuóbñýïýuóeü úeô± «ý iôeùeýuô õšøjýuü^û³ÿ iñþqúeô± «ýiñõ=ò^üˆ xqü^ý(ïü^üˆõò õ= ü ò¾ùeýuô ü ñ òˆò¾ü U Uüˆ )ýñ ô±õeö þ½üÿbñöÿü Ÿ i ü U ü Iñ'ò¾ü ýiñô±õªv óeô±þ½þ#w ó=ñÿrü mhn"o û ñ! ü Iõ ù=òió ñ i ùeû³ÿeýuô õ^rñõ=úsdóeüˆõbò^ü Dô± þ½ô! üˆþý +Rü eù= «ý ùeõ=ú+ü VñŠô±úeü Z ;ñõeöÿütø 5!BþKñúb %,þ± ô½þ½þ ñ úlã«ùb «ý[ýs5!bþÿñ ú ü þ½ùeýuô õ=óbü^õñû³ü ñ ù iñbþ½ü ò;óbñõbö üïô½õzÿrüˆñ!jýuüˆû³ÿ ;ñþ+ú+ô{ «ýiñõ=ò¾ü"òˆñõ_qüú+ü^ýuü òlýuü ús "óbü Uü ñ mhn"o ô½þ½þ+ý iñ ò;![ñ õ ü ŸþBô½õeö&5!BþŸñ ú õbô½û eþ[ ô½õ=ò¾üàô½ýlñ úbñÿ+ýi Oò ŸõŸýUô½õBùbñþ±þ óeô±þ½ü ó=ñ Oò õ= «ýiñõký[ ýuô½û³ü l ü ióeü ñ úsô½ýï «ýuô½þ±þ=õeüˆüˆúb ý5ò;óeü ò;!)ýuô½û³ǜ «ýiñû³ÿb øsz n ÿbñ ö üˆ Âø3 äèqkùeüˆùeü õ ü ü { UüQKùeü «ýeñõbúž+óeüˆõbò^ü+óbñÿ "ñzóeô½öÿóeü }l ü ióeü ñ ú ýióbñõsz n mhn"o +ñõ=ú " í î ï ð;ñwòdò ë&ógôöõ ð;ñî õøùõàè`éú ëðlï;îâïõò»êü^ý&ˆqüvýuóeü[òˆñ òióbüv UôNˆü ô±õ ÿ=ñö üˆ üz i «ýô½õÿý +úeùbò^üvñzÿ þ±ô±ò ½ ÚLzš\,0ˆ hóeô±ò;ó û³ü^û iôn^ü w,0ˆÿbñö ü ñõbú û ñõ=ñö ü Ïñõô½û ñö ô±õbñ ³òˆñ òióbüzøo UôNˆüq,0ˆ0+ñõ=úñIò^þ±ñ U šdˆ ø ò^ñ ò;óbü+ iü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿýzÿd þ½ô{ò¾ô½ü ½ ÚLz š\,0ˆ 5û³ñ ô½õÿýiñô±õb Iý(5gz n þ±ô± «ýi 6O~ ò õÿýiñô±õeô½õbö,ÿbñ ö üˆ "óbô±ò;ó[ó=ñ) ü*rüˆü^õ) üˆü^õq õbþ{i0fd7;<}e<7;<fhiaûf ñõ=úq~ ò õkýiñô½õbô½õeö ÿbñ ö üˆ dóbô±ò;ó óbñ) ü Qüˆü^õ' üˆü^õ`90h Ar<;9)G H E<7;<fHiAÛF Uü ò¾ô± Uü^þ# JñÿbñöŸüIô± Vô½õ _ ~w)ô½øóbñÿ Rü^üˆõa iü QKùbüˆ ýuüˆúü Keñ ò¾ýuþg õbò^ü ô½õ=ò^ü ýuóeü þ±ñÿ «ý)ýuô±ûzü ô½ý ñ iü^ûl üˆú ø3 ûü~ ý ~x ll ô øºô ý& ñ R iü QKùbüˆ ýuüˆú+ õbþš õbò^üjñõ=ú+ ñ "õbü ü } iü^ûl ü úø3 û ~w ý ~.Bô½û³ô½þ±ñ iþbñ ÿbñöÿüjô±,ô½õ ~ ô øâô ý`óbñÿ wrü^üˆõs iü QKùbüˆ ýuüˆúû UüVýUó=ñõsŸõbò^ü ô±õbò^ü"ýuóbü,þ±ñ «ý ýuô½û³ü,ô ýx ñ iü^ûl ü ú)ø3 ûî~ "ý ~x 0 ÏñŸ UüQKùeü «ýuü úzû iü ýuó=ñõ õ=ò¾ü ñõ=úg ñ 5õeü ü Uüˆû l ü ú ø3 ûc~w ý ~ óeü ÿ Ÿþ½ô±ò ô± 6zô ø&~w)ò õÿýiñô±õb ük+ñÿòlýuþ#gˆ ÿ=ñö ü lýuóeüˆõa iü^ÿbþ±ñ ò^ü ýuóbüoz n ÿbñö ü ô½õè~ ³ýióeü ô± ü Uüˆÿeþ{ñ ò¾üýuóbü z n ÿbñöÿüjô½õ ~ õeô ýuô{ñþ½þ ~w Í ~ Íÿþ øàñ iü QKùbüˆ ýuüˆúÿbñö ü[ô±,ô½õýuóbü)ò^ñ ò;óeü 5 5 ô ýiô{ 5ûl ü ú ýsýuóeü ý ÿ ø ~x l³ýuóbü "ô{ ülô ýiô± )ÿeþ{ñ ò¾ü úñý5ýuóbü ý ÿ ø&~ ýuóbü³þ±ñý ýuü [ò^ñ Uü Jô ø ~w Í ˆ0JýUóeüˆõ ýuóeü z n ûzüˆû Qü YøR~w ô{ y Uüˆûlü úžjñõ=ú ô ø ~ Ɉ,ñõbú ~ á ~x Í,ˆ0 ýuóbü^õýuóbüz n û³ü^û Rü 5ø^~x "ô± x iü^ûl ü ú óbùb

7 é é é ~ ~ û ½ ~ Í ~ Í Í š é ý ý ý û ½ æ á ~x "æ`,0ˆ ñõ=úo æ "æèˆ`ýuól Ÿùeö ó ù+ý üÿl ÿ K üñ ò^þ±ñ i šdˆ q øÿd þ½ô{ò¾ô½ü óbô±òióý iñÿò!'ñþ½þ ýuóeü,0ˆ³ô½ýuü^û )ýuóbñý 5 ùeþ{ú RüIÿ Uü üˆõÿývô½õ ñ ò^ñÿòióbü_øï ônˆü{,0ˆ5û ñõ=ñö ü ú U ÚLzš\,0ˆ dbù+ý[ñývûÿ «ýyˆ ñ iü)ñ ò¾ýuùbñþ½þ#!üˆÿ+ývô½õ ò^ñ ò;óeü ókù= ~w`ô± `ÿ=ñ ýuô ýuô# õeü ú9ô½õÿý šçò õkýiñô½õbô½õeö ýuóbü ý ÿq ÊûŸ «ý^ Uü ò¾üˆõÿýpÿbñ ö üˆ Jô½õT~ Dñõ=ú šçò õÿýiñô±õeô½õbö"ýuóbü ý ý û± Pþ½üˆñŸ «ýž iüˆò^üˆõÿý ÿbñ ö üˆ ô½õ=~w Êñõ=úSÊ ô½û³ô½þ±ñ UþS~ ô± ÿ=ñ ýuô½ýuô õbüˆúsô±õÿý ý ÿ ñõ=ú dý ý û ù hã«ü òlýïý5ýuóbüøbÿþ½þlô½õbö)ò Ÿõbúeô ýuô õ= 6RšCô3 ø á ~x ȈŸýUóeüˆõ Z ÍXþ šcô½ô3 ø ~w lá ±ˆ0QýUóeüˆõ )á ˆŠšCô½ô½ô3 ç,"qü^ô ýuóbü ô± üˆûzÿeý( `ýuóbüz n ÿ=ñö ü)ô±õ ô{ û iü iüˆò^ü^õký`ýuó=ñõsýuóbüiûÿ ýz iüˆò^ü^õký(ùb Uüˆú hn `ÿ=ñö ü ô½õ šcô ól ùeöÿól ùeý ò õkýiñô½õ= [ü Keñ ò¾ýuþsýuó Ÿ üÿbñ ö üˆ óeô{òió xÿùeþ±úrü,ô±õòˆñ ò;óeü,ùeõ=ú+ü Ïñjÿd þ½ô±òiô½õ ýuóeǜ ò^þ±ñ i óeüÿbñöÿüˆ ô½õ ñõbú S ñ iǜ ô½õ ýuóbüjò^ñ ò;óeüvúeô Uü òlý ñõ=úô±õ ýuóbüjò^ñ ò;óeüheùeý ýuóbüvÿbñö ü Ïô½õT"ñõ=ú ñ Uü õbþô½õýuóbü)òˆñ òióbü5ú+ô# Uü òlý ñõ=úõl ýô½õýuóeüiò^ñ ò;óeü õbò^üjýuóbü)ò^ñÿòióbü5ú+ô iüˆò¾ý &k óbñÿ 5,ˆ ÿ=ñö ü ø3 û ýuóeüˆõ õž ñõ=ú!t ô½þ½þ ýuó ò õÿýiñô±õb Àü Keñ ò¾ýuþ ˆ ÿbñ ö üˆ óbü,ÿ Ÿþ½ô±ò mhn"o "ô±þ½þ=þ½ü ü iñ ö üïýuóbüü KBý iñjóeô{ «ý Iô½õ+ø3 iû³ñýuô õ³ô½õ Lý Z ý ³ü/Rü òlýñ³ò õÿýuô±õkùbñ þêñ úeñ ÿ+ýiñýuô# õ ýò^ñõ+qüv ó lõýuóbñýïýuóbü ÿd þ½ô±ò{z n šdˆ Àô± Ïô±õ ýuóeüjò¾þ{ñ U šdˆ ðx õhü i Uü^þ# ø3 & Ȉ#"$ Ɉ0BýióeüjûŸ ýw Uü ò¾üˆõÿý&ˆ ÿbñö ü õbü^ü ú õlýñþ ñ)+ RQüjô±õ Ú"zš\,0ˆ%"r & î ì_ñr )éjï('zõåôªõ ð;ñî õøùõàè`éîï ñî) õ %X?U< ŠE<PdA9 7<e{< fh 79 7;:L< n"o šdˆ qš3"ô½ýuósñ³ýuùeõ=ñeþ½ü5ÿ=ñ iñû³ü^ýuü ^ Šæg ]æ ˆ ô½õýuóbü ò¾þ{ñ U û šdˆ ñý ýuü^û³ÿeýi ý! ü^üˆÿô±õ òˆñ ò;óeü,ýuóbü5 ûÿ «ý5 iüˆò^üˆõÿýïÿbñöÿüˆ ø3 Ÿû ~ ñõ=úýuóbüyˆ5 Š ûÿ ý} Uü ò¾üˆõÿý"ÿ=ñö ü Ïô½õ~ üˆõlýuüyu ÞýUóeüY UüQKùeü «ýuü ú ÿbñö ü šcô3 ' ølüˆô ýuóbü * ß qš( Í ñõbú+þ,+- BýUóbü^õ Uüˆÿeþ{ñ ò¾ǜ ýuóbüyz n ÿbñöÿü ô½õ šcô½ô3 øïüˆô ýuóbü. / ` t {š( Í ñõbú]þ+t; DýUóbü^õ= Uüˆÿeþ{ñ ò¾ü)ýuóbüz n ÿ=ñö ü ô½õ $wÿùeö óbþ ÿrüˆñ!bô±õeö ô± 5ýUóeüò^ùL UüˆõŸý[ýiñ Uö ü^ý) ônˆü ø3 5ýUóeü þ±ô± «ý0 mhnho Rü^ó=ñ) üˆ jþ½ô! ü{ n"o Oü Keò^ü^ÿeýjýUó=ñý ò;óbñõbö üˆ [ñ úeñ ÿ+ýuô üˆþ óbüò û³ÿeþ½ü^ýuü ÿ þ±ô±ò mhn"o ô±,ú+ü Uò Uô#Qü úô½õ ô½ö ù Uü õÿýuùbô ýuô üˆþkñ[óbô ý ô±õ.qï ùeöÿö üˆ ýi ñ õ ô½õbò Uü ñ Uü"ô±õ³ýUóbǜ ô#n^ü& ø$ Bñõbúñjóbô ýïô½õ Z ùbö ö ü «ýi ñ õ³ô±õbò Uü ñ üô½õ ýuóeǜ ô#n^ü&ø óeü ü,ô±õbò Uü ñ ü ñ iüü /Rü òlýiüˆú{uiýuóbü ò õÿýuô½õbùbñ þêùbÿrúbñýuü &ø óeü5ñ û ŸùeõŸý ø òió=ñõeöÿüjô½õ 9ô± & ü ô½û³ÿd ýiñõký óeü V þ½ü ñ iõeô½õböq iñýuü W[úeü^ÿRü^õ=ú õ ýuóeü Uüˆþ±ñýUô#ǜ ônˆü ø ñõbúz mhn"o ñý ýuüˆûzÿeýi ý! ü^üˆÿ ñõ=ú. š3 Uü ÿ ñ õbúq ý _ ùbö óbþiýuóbüv iñû³ü ônˆü õ ñ)óeô½ý"ô½õt k sô± ô±õbò UüˆûzüˆõŸýUü úshû³ñk Z eùeý`õ ýý ükeò¾üˆüˆú ˆ.Bô½û³ô½þ±ñ iþ õsñ óeô½ý"ô±õ- l ô± "úeüˆò UüˆûzüˆõŸýUü úšhû ñ0k T ybù+ýô± õbü ü ñþ½þlïü ú ý Rü þ½ü U ýuó=ñõt üzúeü^û õ= «ý ;ñýuü Qüˆþl ýuóbñý ýuóbüzò û³ÿ ùbõbú9ü/rü òlýyøïñ õkùbûtrü ø,òió=ñõeöÿüˆ [ô½õ ô± QKùeô½ýUüÿ ø3 ùbõbú mhn"o õeü ü ) ý ÿb )ñ úeñÿeýuô½õböl 9ô½ýIñþ ñ)+ Uü ÿd õ=úe Ïý5!BþŸñ ú ò;óbñõbö ü Ïø3 û nh ý ½h½ ñõbúobô±ò¾üy ü ; Uñ À

8 óbü_z n ˆ[ÿ=ñö üˆ ñ UüIñþ ñ)+ `ò õkýiñô½õbüˆú9ô±õt~ ý ~x Í ý S ý *ý Z 0 ñõ=ús+óbü^õ=ò^ü z n òˆñõeõ ý"ük+ÿqü Uô±ü^õ=ò¾üjòˆñ òióbüvóbô ýi ùeõhqü!bõllõ= «ý"ý mhn"o heùeý mhnho òˆñõgšçñõ=úoø7ýuü^õúlbü ; ü^õ0ã¾lò^ñ ò;óeüjóeô ýi ùbõurü!bõ lõb ý"ý {z n mhn"o šdˆ HBIKJMLNIKJH5OPJMLQOQJSR GT J å UI P u LÉ!žŸ ;Œ u ; 5Ÿ V #WYXGZ U [ HBI$\ H5O { ` ŸŠw Š IÄA Å+^]; O Ÿ `_Ca BCÜG]; cbj z^ dui u u ) ª HO V #WYX%XeZ UY[ LNI { `Š Œ ŒºŠ )Ä Å+^]; ` Š Š 0_Ca BCÜG]; cb À ft J Š 5g%]eh^Ti V ^Ô gj LO j kj LdI jhiõmlmla Q no!äå netb «J z^ PU5 u, u [ ª HO ˆ Ÿ ) š!žu Š Š ) u Ÿ Ži Ž«! V #WYX%X#XeZ U [ LO { ` Š ŒuŒÂŠ IÄ Å+^]i U ` ŸŠw Š 0_Ca +CÜG]i u cb À pt J V ^Ô g¾åh^t q V ˆÔ gj LdI j kj LO jrhiõgl l! Ï no!äå netb «z¾! su [ u ˆª H5O Ÿ 5 š Ži Šw Š 5 Ži!Ž Ÿ V #WYX(t!Z Uu [0v I$\ v O7 ` Š ŒuŒÂŠ 0_Ca BCÜG]i O Ÿ 5Ä Å+^]i u cb j v I j J j j v I v I v O j v I v O j J Z #Wxwzy { ]Gb X(} HBI j~,]à i z ;š i u u A! 5Ÿ ˆ! ψª LdI ˆ K 5 Cno AÄÅ n+rtb W{#W ;š i u A! [Ÿ ˆª HBI Ÿ 5 i ¾ Šw ª± u Ž; Ž«#Wxwzy^y { j~,] ˆ Ÿ j j i j j ]eb y^} j i j Üm] i z iš U u A 5Ÿ Ï ª LQO nco AÄÅ n+rtb áêž U³ ^  u ) ª HBI ˆ K 5 š!žu Š Š 5 Ži!Ž! m ˆm Š# Œ no AÄÅ net+ y^} ;j HBI j #Õ¾ º Ÿ ueu.[ LQO Ÿ j HBI j J TB º, ;j HBI j T+ º u ; z ¾, A! )Ÿ ˆ! ª H=I u u ) ª LdI Ÿ 5 i ¾ Šw ª± u Ž; Ž«W{#W `^ Ï u Ÿ " A! 5Ÿ ˆ! ÏŠ H5O ` u!)ˆª LO ˆ Ÿ ) u i ^ ÏŠ ª± u! ¼ Ži!Ž! ô½öÿùl iü 6 %úbñÿ+ýuô# üy$,ü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿý ðïñ ò;óeü øjñvÿbñö ü"ô± õ ý ô½õ ~w ý ~ ô½ýàô± Âÿbù+ýÏñýÂýUóeüý ÿø~w û²ýuóeü Uüô ýàû ñ! üˆ ô ýi x ñ))ý [ýuóbüz n ÿdÿ ô½ýuô õ ô½õš~w Ÿùbõeþ½ü U x UüQŸùbüˆ ýuüˆú õ=ò^üñöÿñô½õ ÿl Uô# ýtqüˆô½õbö ü Kô{òLýUü úø3 û ~w 'ô ý õeü ü üˆõÿýuü i ~ üˆõbò^ü "ñ'þ õbö üqkùeüˆõbò^üsøy Uü ñ úh[ X õ=ò¾ü UüQKùeü «ýi zÿbñ i ü )ýuó ùbö óè~w ô ýuó ù+ýv=ùb Uóeô±õeög ù+ý ÿ Ÿ i ôbþô±ûzÿd ý;ñõÿý ÿbñ ö üˆ ô½õg~ õ ýuóeô{ j üˆõb Uü mhn"o ô± VU Uòˆñõ"[Ž Uü ô± «ýiñõÿý WŠ% Uö ù=ñbþdóbü^õ'ñ Uòˆñõ Rü^ö ô±õb bøcüïü óbô ýi eò^ò^ùl ô½õ,t`ò Ÿûzÿ=ñ Uü úý ü^õ=ò^ü UýUóbü5ü/Rü òlýzøºýuóbü w þ½ü ñ Uõbô½õbö5þ±ñ)qŸýUóeü þ½ô± ý ô½þ½þrö l ñý ýuóbǜ ük+ÿqüˆõb Uü øêýuóeü þ½ô± ý óbô± ø7ù ýuóbü ñ òˆò¾üˆõÿýuù=ñýuü ÏýUóbüY iüˆ Uô± «ýiñõ=ò^üzø mhn"o ý Uòˆñõb

9 . $ M k M Ô M k Ž T õàêêïø õ è`éñwðoôªõòrí_ðuésò üàò û³ÿ=ñ Uü úýuóeüàÿqü ø3 iû³ñõ=ò^ü øhañ Uô ù= Dñþ½ö Uô ýuóbû³ õyañ Uô ù= Qý ;ñ ò¾ü 6» à ºò õkýiñô½õb `ñ{ÿõeü[ìó ù  w5 ýuó ø* Uü^øCü iü^õ=ò¾ü ýñ ð %y. y»#úbñýiñ=ñ ü k' [ ºÏü Uü ü ñ ò;óò þ½þ½ü òlýiüˆúgl ü ) ü ü ;ñþ û ŸõŸýUób [ø3 û ô±õbúll, x!u[ «ýiñýuô õ= sr µl ðx õrðïñý ñ +ýiñô½õbü úah#ò õbòˆñýuüˆõbñýuô±õeö ýuóbü ý ;ñ ò^üˆ [ º óeô±þ½ü ü UöŸüš ñ R eýiñô½õbüˆú+h ûzü UöŸô½õeöIýUóeüˆû.djô± ñš[uúeñ)³ý ;ñ ò¾ü ýiñ! üˆõ *' / ñúeñýiñ=ñ ü9 Uü ü óeüsÿbñöÿü9 ô#n^üø3 ñþ½þ,ýuóeü ü9ý iñ ò^ü {Ïñ O"), KýUü ü)òˆñÿ+ýuù Uü úñ³ý iñ ò^üqøºýuóbü. ð Šš\.Ÿý iñö ü ü ø3 iû ñõ=ò¾üiðx ùbõbò^ô½þb BõŸýUóbü¾ýUô{ò Rü^õ=òióbû³ñ!h"óbô±ò;óò õÿýiñô±õb þ õbö³ üqkùeüˆõÿýuô±ñþê Uòˆñõb ô½õñÿúeúeô ýuô õý iñõ=ú" û ñ ò [ ò^üˆ i ü óeü9ÿbñöÿü ônˆüø3 ýuóeô± ý iñ ò^ü ñ {º KýUü ô½õ=ñþ½þ# R üsò õ= ô{ú+ü ýuó Uüˆǜ ý iñ ò^ü }..,"+ñõ=ú.hµ)ýuó=ñý}ïü iüvú+ô±!{ Uü ñ ú ñÿò^ò^üˆ i ü ô½õbô ýuô±ñýuüˆú+hñiþ±ñ iö ü ò û³ûzü iò^ô±ñþ Uüˆñ ;òióü^õbö ô½õbüô±õ Uü ÿd õb Uü³ý ]Añ Uô ù= YÏü # ü ñ iò;óg iü QKùbüˆ ýi ql ü ü ü iñþ ólÿùl i óbüÿ=ñö ü UôNˆü ø3 ³ýUóeü üý iñ ò^üˆ ñ ºS KýUü óeüý iñ ò^ü ü Uö üuš\.l } ñ +ýiñô±õeü úshû³ü Uö ô½õbö ýuóbü5ý ;ñ ò^üˆ y.d Ÿ.hµ ù= ô½õböýuô½û³üz «ý;ñûzÿ= Ÿõ ü ñ òióo øoýuóeüq UüQŸùbüˆ ýi ü iü eñ þ½þjóbô ý& iñýuô#ÿ "ñ Uü 7I0A {G HŽ9EHJñõ=ú+ iü^ÿd ýuü ú ô½õÿrü iò^ü^õkýiñö ü p m % #š # G #ž# ẽ š Ÿ( m m % #š % % # e š mÿ( ª p«p 5 5 ª p«# # #±G² ³# #³G² µm² #µ ±# e² #³ ² ³# % e² ³#µ #Ǵ² % m² #³ # m² #± G² µg ±¹ # # %±G² e %µg² ³ # m² #³ %ȩ² ±G e±g² Ģ # m² c eȩ² ³#± %µm² ¹ #µm² # µ# G² # ¹ # # ¹ m² µ% #ȩ² ± ¹ m² # m² µ e G² ¹ m² # ¹ m² ¹³ #Ģ² ¹ ¹µm² µ#³g² ± # # µ m² µm ² ³# µ#±g² %± #±e² ( µ# m² % µm ² #³ µ%±e² %± µ%±g² ¹³ µ m² ¹ G² #± c # µ¹ ² µ# µ%ȩ² # µ#ģ² µ#µ µg² ±#± µ# m² # µ m² ³m µ%ȩ² ± ± µ%ģ² ³#± µ# G² #µ #ȩ²r ñeþ±ü&6º ιÂáz ;Œuž šw «Œi =Ä ÅÀ ž B i uª± VŒb A! b i C»! b (»Ca + i ¼¾ i ˆ Ÿ N½¾ L ˆ Ÿ B ; ª±! u VŒ Œº»l iš šb!œâ!! CÀŸ À¾Ÿ Ÿ ) A»! [»ÂŠw ) u ;Š u LŒB LŽ Š GÁVŠ µb LŒÌ Ÿ ˆ «ˆ i u i º ˆ ˆš ž ;Œ; õ ñeþ±ül ü ò û³ÿbñ Uü mhn"o ýv ü ü iñ þÿñ þ½ö Uô½ýUóeû ^ õ» óbü ýuùeõ=ñbþ½ü a ÿbñ iñû³ü^ýuü ; Qø3 ^ Ú n ñõ=úyzd n Ïü UüÀ ü^ýpñÿ Jô½õVýUóbüˆô ^ Uô½öŸô½õbñ þaÿ=ñÿrü ; óbüâýuùeõ=ñbþ½ü ÿbñ iñû³ü^ýuü ; &øxz n du " Qñ õbú]z n Ïü UüI üˆþ½ü ò¾ýuüˆú  ô½õeü)ø3 `ýuóbü_rüˆ ýz Uü ùbþ ý ø3 ÀüˆñŸòió ò^ñÿòióbü, ônˆü mhn"o UüQKùeô iüˆ ÂõL [ù= ü [u ÿrüˆò^ôr=üˆúiÿ=ñ iñû³ü^ýuü ; ñ ÂýUùeõbüˆú õbþ½ô½õbü³ñ Vô½õ`r), óeü{zu UÚ n z n du " z n Dñõbú Ã9ñ UüIüKeñ ò¾ýuþýuóbü Uñ ûzü ñ ýuólk ü ô½õ r.bô½û³ô½þ±ñ Uü ùbþ ýi OÏü iüsø3 ùbõbú(ø3 ýuóbü,#ñõ=ú ýuóbü 'ZM ÅÄ bþ±ü[ + «ýuüˆû ý ;ñ ò^üˆ "ô½õœr õ ñbþ½üš,+ïü ò û³ÿbñ Uü mhn"o õ ýuóbü³ý iñÿò¾ü Ãñõbú ),"Dý z n " z n d z n Pñõbúazd n žóbü UüýUóbü ýuùbõbñbþ½üÿbñ ;ñû³ü¾ýuü i Ïü iü ü^ý_ õeþ±ô½õeü ñ ô½õér),àñõ=ú9ýuùbõbñbþ½ü ZøxýUóbü jñþ±ö Uô ýuóbû Ïü Uüzò;óLŸ Uü^õ] ô½õbü)ýoÿÿ+ýuô½û³ônˆü ø3 `ü ñ ò;ósòˆñ ò;óeüi ônˆüiñõ=ú9üˆñ ò;ó x!bþÿñ ú mhn"o ùeýuÿqü ø3 iû³ z n ñõbú9ÿrü UøB Uû Ã

10 õ ò^þÿ üvý " Lz n U "z n +ñõ=úzd n mhn"o ô{,ò ŸûzÿRü¾ýUô½ýUô üyô ýuó õö ü^õbü ;ñþ\ " ô±ûzô±þ±ñ } iüˆ Uùeþ½ýi ó þ±úø3,ñþ½þdýuóbüvý ;ñ ò¾ü RÏüjü Keñ ûzô½õbü ú ³ % #š m # e % % #šm % # e š Ÿ( G «p 5 5 ª p«c %±( m² % G² # #² ±#± G² ¹ ² µ# m² µ m² ± #³ m² e G² % ±G² % ±e² ± G² m ±G² ³ #² G % # µ m² G² ³G Ģ² ± ³ ȩ²r ȩ² m² ¹ m² µ# ³m c #± ±G² # ±e² ³#± ḿ² c m² ±# Ǵ² ³% G² ¹³ G² µ% cµ# ³ G² % Ǵ² cµg² #³ ³m² ³ ( G² c³ m² ³# (Ģ² ±¹µ %±# ¹µ#³ ( e²r ³ ± Ģ² # ±# e² ȩ G #² # ± ³m² ³#µ ± ³G² % ±# G² ±¹ µ% # ¹ #µ #µg²r #³m² ± µ % G² %± % G² µm eģ² # %µg² #± eģ² µ c G c % ± µ%±e²r µ ḿ² µ#µg² # µ ḿ² e µ% G² µ µ#µg² µ# µ#ḿ² µ# ± µ#±g ³#Ǵ² ±¹µ ³ ḿ² µ% ³#Ǵ² ±¹³ ³ ³m² %± ³#ḿ² # G² %± ³#ḿ² ¹³ #±( e± ³ ³ #µg² µm² ³# % e² µm² cµ % G² ±#± % e² #³ % G² ±e (± % #š m # e % % #šm % # e š Ÿ( G «p 5 5 ª p«c %±( ² # m² ³ ² cµ m²r m² % ² ² #³ ± #³ ² ³ m² ³ ² ³# m² ³ m² ³# ² ³¹ ² ³# % # µ Ģ² µm ȩ² µg Ģ² µ ȩ² ¹µ ȩ² ³m Ģ² µg Ģ² µm ³m c #± µm² ±#± µg² ±¹ G² e² ± e² ¹ G² ±¹ µm² µm cµ# ³ G² # e²r c G²r c± #² % c m² µ% # ² m ḿ² ± %±# ¹µ#³ ³m² # Ǵ² ¹µ (ȩ² ¹ µm² ³# cµm² #µ cµg² % (Ģ² c µ% # ¹ #µ m² # ±¹ m² ³%± ± µg² ± G² %µ ±#Ģ² ±#ȩ² % ±#Ģ² µ# c G c % ± ± Ǵ² ±e #Ģ² µ #³G² µ ³ m #² # #ḿ² ³ #Ǵ² ³ % m² # ± µ#±g %Ǵ²r ȩ #² µ G² % ¹ m² m m² % ¹ m² µ m² µ# #±( e± ³ ³ µ# G² Ǵ µg #² % µ# G² ¹µ µg #² µ µ# m² ( µ# G² c µ# m² ³ ñbþ½üt,l6 ŽU Ÿ uš Œu [ ªRÄ ÅV»ÂŠw Ĩ ^ uš žÿœºži!ž " š! Šw VŒl IáOß` ˆ K )á Õ¾Ü z n ô± [ýuóbü ô±õeö þ±ü ûÿ ýtô±úeü^þ# ù= ü úòˆñ òióbü Uüˆÿeþ±ñ ò^üˆûzüˆõÿý)ÿ þ±ô±ò ü õll ÿeþ#ýjýuóeüóeô ýt iñýuôø mhnho ü i Uùb Yz n ô½õ ô½öÿùl Uü T, ñõ=ú=µ mhn"o UùL= «ýiñõkýuô±ñþ½þ# ùeýuÿqü ø3 iû³ Zz n õ]bô UýUùbñþ½þ#ñþ±þOý iñÿò¾ü `ñ õbú9ø3 Vñþ±þºòˆñ òióbüi UôNˆüˆ ñbþ½ü µ y Ïü,ÿL iüˆ Uü^õKý ñõ ñý[uñ0[ö þ{ñõ=ò¾üò ûzÿ=ñ Uô{ õ ø mhn"o ô½ýuó z n ø3 ñ þ½þeýuóbüý ;ñ ò¾ü ô ýuó ñÿ iñ ò¾ýuô±òˆñþ½þü Uüˆþ½ü ñõÿýò^ñ ò;óeü ônˆü óbü9ý iñ ò^üt. ðsò ŸõŸýiñô½õ= þ õbö Uü QKùbü^õL[ ýuô±ñþ Uòˆñõ= Vô½õKýUü ; ÿrü ; ü ú]ô ýuóg ;ñõbúl û UüQKùeü «ýi ùeü ý9 iò^ñõl[ž Uü ô± «ýiñõ=ò¾ü mhnho ' ùeýuÿqü ø3 iû³ }z n ü,õ l ÿ Uü üˆõÿý ýuóeüû Ÿ ý ù UÿL iô± ô±õeö[ñõbú³ô½õÿý iô½ö ùeô±õeöqø ù * Uü ùbþ ýi õò^ñ õ Rü5 üˆü^õô½õ ñbþ½ütµzýuóbñý mhn"o óeô±ò;óýuùbõeü,ô ýi üˆþ øâÿrü Uø3 Uû ñ wïüˆþ½þoñ "ýuóbüq n"ol ô ýuóýuóeüqqü «ý&â ô½õeü[ üˆþ½ü òlýuô# õoølýuóeü[ÿbñ ;ñûzü^ýuü ýuóbñýô{ } ÿeýuô½û³ônˆüˆúø3 ü ñ ò;ó òˆñ òióbüj ô#n^ü[ñõbú üˆñ ò;óo5!bþ#ÿñú óbô± w Uü ùbþ ýól þ±úb ø3,ñþ½þjýuóeüvý ;ñ ò^üˆ óbü^õ ýuóbü³ñÿúeñÿeýiñýuô õ ÿ=ñ iñ ûzü^ýuü R ô{ jò¾þk ü)ýnˆü mhn"o òˆñõtqü ú+üˆüˆûzü ú Ê

11 Æ ý üˆûzÿbóbñ UôNˆô½õeöýUóbüÏò ŸõŸýUüˆõŸýi ^ø+ýuóbü5~ 0Añ õbúyóeüˆõ5ô ýoô± Oò^þŸ UüÂý,ýUóbüÏò^ñ ò;óeü ô#n^ü mhnho üˆûzÿbóbñ UôNˆüˆ,ýUóbüIò õÿýuüˆõÿý; ø~w óeüiÿbñ ;ñû³ü¾ýuü x v=ùbò¾ýuùbñýuü ñõ=ú9 û³ü¾ýuô±ûzü ñ ò¾ýuùbñþ±þz iüˆñ ò;óeü JýUóbüˆ Uü ü KBý iü^û³ü mhn"o ò^ñ õyvbù=ò¾ýuùbñýuü ø3 û ø3 UüQŸùbü^õ=ò`ý Uü ò¾üˆõbò ñõ=ú ýuóbü^õsbñ ò;!+ñ þ½þsô ýuóbô½õñ³ Uô½õeöŸþ½üy5!BþKñú ï(ëèzî ðlí_òqï;ë`è_ò ü óbñ) üsÿl iüˆ Uü^õKýUüˆú ñõeü üˆþ øb[ìýuùeõbô½õeö þl0ü UóbüˆñŸúS" iò^ñõl[ž Uü ô± «ýiñõký òˆñ òióbü Uüˆÿeþ{ñ ò¾üˆû³ü^õký ÿ þ±ô±ò mhn"o ýuóbñý ü^üˆû ýa ùeýuÿqü ø3 Uûbz n ùl Š iüˆ Uùeþ ýi ól0 Rk ýuó=ñý ýuóbü iüô± ò õb Uô±ú+ü iñbþ½ü hÿû ø3 ÿqü ø3 iû ñõbò^üô½û³ÿl 0üˆû³ü^õKý ô±õäû eú+ü Uõ òˆñ òióbüˆ }U ù= ô±õeö ñ úbñÿ+ýiñýuô# õô±õò^ñ ò;óeüy Uüˆÿeþ±ñŸò¾üˆûzüˆõŸýÿd þ½ô±ò Ç*È ÉËÊGÌÈ%Í Î ÏÑÐ Í Ò % #š # G # G¹Ó ÔÕ p 5 5 ª p«%± µ#³ µ cµg² ±¹³m² ± µ ± Ǵ² # ± %± µ#³ µ c³g² % ± G² #³ ±# e² µm %± µ#³ µ m² # c G² (± ( e² µ# %± µ#³ µ Ģ² ±¹ #² ±¹ ḿ² %± µ#³ µ µm² ; ² ±# m² ± µ %± µ#³ µ ² ±¹ ±¹ m² ³ ±#±e² µ%± %± µ#³ µ m² e m² # m² m ³ %± µ#³ µ ( e²r ³ ± G² Ģ ± ³G² %± %± µ#³ µ ³m² ± ³ ḿ² ± G² ± ³ c %± µ#³ µ ±G² %³ Ǵ² #µ ḿ² µ # %± µ#³ µ ± G² #± ±¹µm² %³ ± µg² # (± %± µ#³ µ ³m² # cģ² (ȩ² % c %± µ#³ µ G² ³# µm² µ# cµg² ³m %± µ#³ µ (ȩ² ¹ ±¹ m² #± ± G² # Ö È# Ö Í¹Ø %± µ#³ µ m² ³ ±e #² µ% ±G ² µ# Ô Ò ÉË Ò%Ú Û ± µ#±g (± ³ #³G² # ḿ² ḿ #Ǵ² % ÜÝ ± % G c #± c %±( # ² µ# ± ±G² #± c³g² #± Ý Ö c ¹ %³% µ % # µ ḿ² c ±¹ m² # ± G² # Ý #±( e± ³ ³ ± #³ ± G² e m² % m² # Ý ± #±( e± ³ ³ ± #³ ±#ȩ² Ǵ # m² µ#³ % G² # Ý #±( e± ³ ³ ± #³ ±#ȩ² ±¹µ # m² # % G² ± Ô Ò ÉË Ò%Ú Ý Û c ¹ %³% µ % # µ ±# e² µ#± # m² # % G² c³ ñeþ±ü µ 6%Ïý[uñ0[ö þ±ñ õbò^ü)ò û³ÿbñ iô± õ ø5z n ñõbú mhnho ø3 Zñ iô ù= 5!BþŸñ úb y òˆñõqü[ Uü^üˆõ ýuó=ñý mhn"o ù+ýuÿrü Uø3 Uû }z n hÿ ûzü^ýuô½û³ü }QKùeô ýuü5úl iñû ñýuô±òˆñþ½þ %þ± mhn"o óbô±òió³ô{ õbþ½ô½õbü"ÿrü ø3 Uû ü )ò^þÿ ü ýššçñõbú³ û³ü¾ýuô½û³ü Âü üˆõ Rü¾ý ýuü ýuóbñ õ n"o ô ýuó ýuóbüyrüˆ ýwâ ô½õbüz K+üˆúòió ô±ò^üyøoýuóbüjÿ=ñ iñ ûzü^ýuü

12 P P P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) P Cache Size (Number of 5 byte Pages) ô±ö ùl iüt," Cache Size (Number of 5 byte Pages) Cache Size (Number of 5 byte Pages) ô½ý& iñýuô#ÿ "ñ òióbô½ü üˆú+h mhnho ñõ=úoz n ô½õþ# ö[þ öz Uòˆñþ½ü

13 P3 P ConCat Cache Size (Number of 5 byte Pages) Merge Cache Size (Number of 5 byte Pages) DS Cache Size (Number of 5 byte Pages) SPC LIKE Cache Size (Number of 5 byte Pages) S Cache Size (Number of 5 byte Pages) S Cache Size (Number of 096 byte Pages) S Cache Size (Number of 096 byte Pages) ô½ö ùl iüyµ Cache Size (Number of 096 byte Pages) Cache Size (Number of 096 byte Pages) ô ý& iñýuôÿ "ñ ò;óeô½ü üˆú+h mhn"o ñõ=úoz n ô±õþ ö[þ öz Uòˆñþ½ü ),

14 Ä Þ Ä Þ» $ Â Ô Ô Þ Ä [» Â Ô Ä Þ $» '». ôªõ*ó õàêsõàèzî õò r q$ ñý ýi õžßþ ü òˆ üˆô\.bþ½ùeýn lñõbú ;ñô½ö ü }V ßà Ä ñþ±ùbñýuô õ '_ ýuü òióbõeô QŸùbü,øB ` «ý ;ñö üjóeô±ü iñ iò;óeô½ü -W Å(ádâ ØdFGãPä ã# þ Ê =õ,"=ÿeÿ lã Ÿ 0h Êhl -,) µ0 º.Bþ½üˆñý Iñõ=ú $ ñ Dã ñõ^yv%,û UýUôNˆüˆúüeå ò^ô½üˆõbògø,þ½ô± ýiùbÿrúbñýuü '_ '_ ñõ=úÿ=ñö ô½õbö Uùbþ½ü ÓWtÄI0e_e!ãæ Äßâ L þ,0ã +õl,l+ÿeÿ,0 U, Ÿ,0 à d Ê Ãh ü^õbõeô±õeö V!Bô½õbö[ Uü¾ýi ÿ=ñ «ý ñõ=ú ÿl iüˆ Uü^õKýÓW Å(ççPç ì"e90flgãsøsi¾æ;h\«90e< U' fhj þ. Ä [À Bõ +ÿbÿ À º Ÿ ú Ê Ã ðïñ ñõ=úþ ü^õbõeü U V.bð þeò! Ÿ ñ' ô½û³ÿbþ½ü9ñõbú ü /Rü ò¾ýuô ü * ñþ±ö Uô ýióeû øb OBô# ýuùbñ þ û³üˆû äû ñõbñöÿü^û³üˆõÿýów ô½õ ÇREI7Gã Pã è P F)G H< =ÿeÿ Ãh Ÿ ÊU"d Ê Ã -) Þ ðx/rû ñõ ñõ=ú /à S' ö þ±ü5h +úð þ½ô/d Þ6 UüˆõŸýUô±ò^ü[ üˆõeõbô½õbösè P < HŽ<e G ìd: <I0EF ñþ½þždêhlµ À0q% %ól üˆõeõbô½õböàñõ=ú Þ ¼þ½þ½û ñõ^qv Uô½õ=ò¾ô±ÿeþ½ü Tø ÿeýuô½û ñþ é_ ' '_ ÿ=ñö üy Uüˆÿeþ±ñŸò¾üˆû³ü^õKýÓW-äã/æ Äßâ Ÿþ à Bõ +ÿbÿ à Ÿ Ê µl Êhh Á üˆô½þ\ üˆô½þ\kñõbú üˆô!bùbû V%õ{ ÿ+ýuô±û³ñþ±ô ý(iÿl hødørýuóbü hk hk à_» $R¼w[ê ÿbñ ö üt iü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿý ñ þ½ö Uô½ýUóeûsÓW äãpætäâ d þ ºÀ RõL Rÿbÿ ÊU, Ÿ l," Ê Ê Ê Ã0 Þ óbõb õ ñõ=ú.kó=ñ ó=ñ V,ë 6x% þll ü ióeü ñ úóeô½öÿó ÿrü UøB Uû ñõbò^ü '_ bù"/rü û ñõbñöÿü^û³ü^õký] iü^ÿbþ±ñ ò^ü^û³üˆõÿý ñþ½ö Uô ýuóbûsów ô½õpç5ei 7mãì Õ/í á ÄI0fÆ%ã ÿbÿ,0êh Ÿ µ ÀL Ê Êº Ê0. ÞŸô±ñõbö³ñõbúî ó=ñõeö V» $.d6l%õüeå ò^ô½üˆõÿý,þlô½õÿýuü [Ž iü¾øcü Uüˆõbò^üZ Uü ò¾üˆõbò fï Uü¾ý Uüˆÿeþ{ñ ò¾üˆû³ü^õký,ÿd þ½ô{ò ý ô½û³ÿl l üqbù"/rü òˆñ òióbü[ÿrü Uø3 Uû ñõbò^üów³ô½õ=çrei7mã ØLÅCðâ-çqìd &ÅlÄ ØÈÄI0fÆ%ã,0 U, æ Äâ r Þ $& eô½õ= Ÿõ ñ õbú ü ñ iñ! õ=úeñ V ñýiñzòˆñ òióbüvû ñõbñ ö ü^û³üˆõÿýùb ¾[ 5é_ ' ô½õbö øb iü QKùbü^õ=ò U[Ž=ñ ü úq Uüˆÿeþ{ñ ò¾üˆû³ü^õkýów ô½õšç5ei 7mãBæ Äßâ ØLÅCðâ-çqìd &ÅlÄ ØtÄI0fÆ%ã ÿbÿ µº Ÿ ºh,h Ê Ê r»êüˆü CÞ jô½ûs. ó^. ô½õž ð ólañõ=úið jô½ûs '_ Ô V» $ ¼ 6d% ÿrüˆò¾ý Uùbûø ÿ þ±ô±ò¾ô±üˆ ýuó=ñýj UùLb Uùeû³ü ýuóbüiþ±üˆñÿ «ýz Uü ò^ü^õkýuþùb Uüˆú ñõ=úþ½üˆñÿ «ý5ø3 UüQKùeüˆõŸýUþ'ùb ü úÿd þ½ô±ò^ô½ü ÓWgÅ(çPççùìLE90fLGãYÄI0e&P>"HŽ<EG þ 0 õ ),"+ÿeÿ µu, Ÿ µ À L,0 ð ó ô\cþ Ä õl[ µ

15 ' Þ M ð W Ô r),l ól Qï ùñõ=ú Þ óeô±þeô±õžqv óbüû5ùbþ ýuôr[qkùbü^ùbü+ iü^ÿbþ±ñ ò^üˆûzüˆõÿý³ñþ½ö iô ýuóeû R ø3 j Uüˆò õbúsþ½ü ü^þ eùl/rü [òˆñ òióbüˆ ÓWô½õ ÇREI7mã*ñ^Ø=çKòÅcóôæff> 90A&ì <;7;:5ãÄI0fÆ%ã Ê Ÿ 0º Þ ùbõeü,0 r µ õ ñžø=çò Åcóôö ø ù úpá I)G HI0f5úâæyeÿbÿ Uùž%.Kû³ô ýuó^dñ õbú û³üˆõÿýoø[þ +òˆñþ½ô ý( ô±õ( ý iñö üs + «ýuüˆû ôbô± Uô õ^l¼,õbô ðïñþ½ô ø3 iõeô±ñ ü! üˆþ½ü *Ÿùeõbö5V óbü)ñ ù+ý û ñýuô±ò5ô½û³ÿ l ü [ ü òió $üˆÿ Vðx û³ÿeùeýuü s.+ò¾ô½üˆõbò^ü l,0 º

Vol.30 No Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Jun Å «: TM501 TG Þ½ : A ÃÝ : Å

Vol.30 No Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Jun Å «: TM501 TG Þ½ : A ÃÝ : Å 3 à ½ Ð Vol. No.3 6 Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection Jun. 400 Hz Æ À¹ л 1 Í Ì 1,2 Ï 1 É 2 ÍÊ 2 Î 3 (1. Å» Ê Å 7049 2. Ê»ÒÇ 4111 3. Õ Å» 325603)  : ± Ø Ã Â ASTM Ù ÚÊ À±Ã ±¾Ç Þ 400

More information

which best answers the question

which best answers the question ÈÏ apple INSTRUCTIONS The following section contains two types of questions: Reading Comprehension and Sentence Completion. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which

More information

CREATIVE IMPULSE: AN INTRODUCTION TO THE ARTS (8TH EDITION) BY DENNIS J. SPORRE

CREATIVE IMPULSE: AN INTRODUCTION TO THE ARTS (8TH EDITION) BY DENNIS J. SPORRE CREATIVE IMPULSE: AN INTRODUCTION TO THE ARTS (8TH EDITION) BY DENNIS J. SPORRE DOWNLOAD EBOOK : CREATIVE IMPULSE: AN INTRODUCTION TO THE ARTS (8TH EDITION) BY DENNIS J. SPORRE PDF Click link bellow and

More information

VENDOR NUMBER CROSS REFERENCE LIST

VENDOR NUMBER CROSS REFERENCE LIST CROSS REFERENCE LIST 574-S. 839 987 6E-2 912 412 6J-3 E-70 168-M 6K-3 E-70 259-M AFB-2447 S 1731 513 AFB-2448 S 1731 514 AFB-2641 S *1822 052 AFB-2642 S *1822 053 AFB-2650 S *1826 079 AFB-2651 S *1826

More information

ŸÊ Ê. No. of Printed Pages 7 UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2010 SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 2010 flò ÁÀ flª I - Ê ( OPTIONAL GROUP I Humanities )

ŸÊ Ê. No. of Printed Pages 7 UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 2010 SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 2010 flò ÁÀ flª I - Ê ( OPTIONAL GROUP I Humanities ) ŸÊ Ê Roll No. No. of Questions 8 SS 8 Home Sc. I No. of Printed Pages 7 UìÊ ÊäÿÁ UˡÊÊ, 00 SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 00 flò ÁÀ flª I - Ê ( OPTIONAL GROUP I Humanities ) ªÎ U ÁflôÊÊŸ ó Õ òê HOME SCIENCE

More information

ALFRED F. POTTS PAPERS,

ALFRED F. POTTS PAPERS, Indiana Historical Society - Manuscripts & Archives ALFRED F. POTTS PAPERS, 1852-1916 Collection # M 561 Table of Contents User Information Biographical Sketch Scope and Content Note Folder List Cataloguing

More information

A complete OCR for printed Tamil text

A complete OCR for printed Tamil text A complete OCR for printed Tamil text A.G. Ramakrishnan and Kaushik Mahata Dept. of Electrical Engg, Indian Institute of Science, Bangalore 560 012, India Abstract: A multi-font, multi-size Optical Character

More information

Viceroy. Andrea Tinnes + Verena Gerlach VICEROY SPECIMEN.

Viceroy. Andrea Tinnes + Verena Gerlach VICEROY SPECIMEN. Andrea Tinnes + Verena Gerlach SPECIMEN 2007 1 CO 2 R R E G U L A R 7 0 / 7 7 pt ABCDEFGHI JKLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 1234567890 ({[ARoCOgioo]}) AEMNRU && @ $ 3 ky I N FO R M AT I O

More information

MUSIC. Paper 1 Practical Test 15% about 10 minutes Paper 2 Listening Test 25% 1½ hours Paper 3 Theory & History of Music % 3 hours

MUSIC. Paper 1 Practical Test 15% about 10 minutes Paper 2 Listening Test 25% 1½ hours Paper 3 Theory & History of Music % 3 hours MUSIC AIMS The aims of this syllabus are to encourage the habit of listening intelligently to music, to develop music literacy and to have a general understanding of Western and Chinese music culture.

More information

No. 122 supplement - (Vol.VII) October 1996

No. 122 supplement - (Vol.VII) October 1996 No. supplement - (Vol.VII) October 1 Editorial Board editors John RoycrqftM New Way Road, London, England NW PL Ed van de Gev, Binnen de Vestc, PH Amersfoort, The Netherlands Spotlight-column: J Fleck,

More information

GRIVAS PUBLICATIONS 2011 ll rights reserved

GRIVAS PUBLICATIONS 2011 ll rights reserved GRIVAS PUBLICATIONS 2011 ll rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,

More information

SYMBOL CONVERSION LONG-TERM EQUITY OPTIONS EXPIRING IN JANUARY AND MARCH 2007

SYMBOL CONVERSION LONG-TERM EQUITY OPTIONS EXPIRING IN JANUARY AND MARCH 2007 Trading Interest Rate Derivatives Trading Equity and Index Derivatives Back-office Futures Back-office - Options Technology Regulation CIRCULAR June 6, 2006 SYMBOL CONVERSION LONG-TERM EQUITY OPTIONS EXPIRING

More information

GRIVAS PUBLICATIONS 2011 ll rights reserved

GRIVAS PUBLICATIONS 2011 ll rights reserved GRIVAS PUBLICATIONS 2011 ll rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,

More information

Example UNIT. Name: Class: Teacher: 8 Haharash Street Ramat Hasharon Israel Tel: (972)

Example UNIT. Name: Class: Teacher: 8 Haharash Street Ramat Hasharon Israel Tel: (972) The Adventures of HENRY and LUCY Name: Class: Teacher: UNIT 1 Practice Paper 8 Haharash Street Ramat Hasharon Israel 47262 Tel: (972) 3 547-5557 Part A: Listening Comprehension Task 1 ÓÈ Ó Look at the

More information

1st Grade of Junior High School WORKBOOK

1st Grade of Junior High School WORKBOOK 1st Grade of Junior High School WORKBOOK Αρχάριοι À ƒ º π ƒπδ - π Δ E ÁÁÂÏ Ú ÁÈ ÓÓË, Îapple È Â ÙÈÎfi μ ÛÈÏÈÎ Ô, Îapple È Â ÙÈÎfi ÈÎ ÙÂÚ ÓË ÈÎÔÏ ÎË, Îapple È Â ÙÈÎfi Âfi ˆÚÔ ÎÂÓ ÚË, ÔÏÈÎfi Ì Ô ÏÔ ËÌ ÙÚÈÔ

More information

Nä Wä Kamali i Hawai i

Nä Wä Kamali i Hawai i A note to those who are printing this.pdf file This file was prepared for electronic delivery / reprinting at your desktop. Do print and bind (or hole-punch) to create your own book; print both sides ("duplex"),

More information

Melody Modern Music Notation

Melody Modern Music Notation 1 Melody Modern Music Notation TrueType Fonts for MS Windows Harry Hagan, OSB St. Meinrad Archabbey St. Meinrad IN 47577 1996 2 Copyright St. Meinrad Archabbey, 1996 All Right Reserved. These font and

More information

SAMPLE PAGES. GRIVAS PUBLICATIONS 2004 ll rights reserved. Copyright illustrations: GRIVAS PUBLICATIONS

SAMPLE PAGES. GRIVAS PUBLICATIONS 2004 ll rights reserved. Copyright illustrations: GRIVAS PUBLICATIONS GRIVAS PUBLICATIONS 2004 ll rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,

More information

PAPER-III ENGLISH. Ö üß ÖÖÙ ÖµÖÖë êú»ö Ö ìü Ö 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.

PAPER-III ENGLISH. Ö üß ÖÖÙ ÖµÖÖë êú»ö Ö ìü Ö 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page. Signature and Name of Invigilator 1. (Signature) (Name) 2. (Signature) (Name) D-3009 Roll No. (In figures as per admission card) Roll No. (In words) Test Booklet No. Time : 2 1 / 2 hours] Number of Pages

More information

BiDisp3. New! PRODUCTION SYSTEMS. A robust, flexible colour display for industrial applications

BiDisp3. New! PRODUCTION SYSTEMS. A robust, flexible colour display for industrial applications PRODUCTION SYSTEMS BiDisp A robust, flexible colour display for industrial applications Bright, full graphics LED matrix Energy-efficient and long service life Suitable too tough industrial environments

More information

Spare Parts, Accessories, Consumable Material for Older Design Recorders

Spare Parts, Accessories, Consumable Material for Older Design Recorders Spare Parts, Accessories, Consumable Material for Older Design Recorders 4/2 Summary 4/2 Accessories for multipoint and line recorders SIREC 2010 4/2 Accessories for hybrid recorders VARIOGRAPH 4/2 Accessories

More information

Mathematics Music Math and Music. Math and Music. Jiyou Li School of Mathematical Sciences, SJTU

Mathematics Music Math and Music. Math and Music. Jiyou Li School of Mathematical Sciences, SJTU Math and Music Jiyou Li lijiyou@sjtu.edu.cn School of Mathematical Sciences, SJTU 2016.07.21 Outline 1 Mathematics 2 Music 3 Math and Music Mathematics Mathematics is the study of topics such as numbers,

More information

English Project. Contents

English Project. Contents English Project Contents Introduction 2. Many-Talker Prompt-File Distribution 3. Few-Talker Prompt-File Distribution 4. Very-Few-Talker Prompt Files Introduction This report documents the subjects, equipment,

More information

Characterizing the Voltage Scaling Limitations of Razor-based Designs

Characterizing the Voltage Scaling Limitations of Razor-based Designs Characterizing the Voltage Scaling Limitations of Razor-based Designs John Sartori and Rakesh Kumar Coordinated Science Laboratory 1308 West Main St Urbana, IL 61801 Abstract Worst-case processor designs

More information

Èπ apple ŸÊ òê. Web of Life Ê ÈSÃ Ê Ê. Ê UÃ ôêêÿ ÁflôÊÊŸ Á ÁÃ. øë» Á Á U

Èπ apple ŸÊ òê. Web of Life Ê ÈSÃ Ê Ê. Ê Uà ôêêÿ ÁflôÊÊŸ Á ÁÃ. øë» Á Á U Ê ÈSÃ Ê Ê ÿê fl UáÊ U Á U apple «appleu U ÊÒ fl ÊappleZ apple Á πê ÈU Ê apple $ ËŒÊ ŒSÃÊflapple$ ªÊapple UË U Ê U, UË Ê apple Í ÊÁŒflÊÁ ÿêapple Ë $ ËŸ Êapple, ŒÍ Ë ŸÊapple U U«U ŸÊ øê UÃË ÕË Ã ÊÁŒflÊÁ

More information

Joel Martinson (Choral score) Selah Publishing Co., Inc. Hn. J œ œ œ œ œ œ. j œ. 8 5 Choir: (Women or Men) for review only. ni- mi- pax.

Joel Martinson (Choral score) Selah Publishing Co., Inc. Hn. J œ œ œ œ œ œ. j œ. 8 5 Choir: (Women or Men) for review only. ni- mi- pax. Missa Guadalupe o Martson 10-911 (Choral score) Sah Publishg Co. Inc. Orr rom your avorite aler or at.sahpub.com (Or call 00--1.S. and Cada) This document is provid or revie purposes only. It is illegal

More information

Lao Basic Course Volume 1 School of Language Studies

Lao Basic Course Volume 1 School of Language Studies Lao Basic Course Volume 1 School of Language Studies East Asian & Pacific Languages Lao Section August 2014 About FSI Established in 1947, the Foreign Service Institute is the United States Government

More information

Lao Basic Course Volume 2 School of Language Studies

Lao Basic Course Volume 2 School of Language Studies Lao Basic Course Volume 2 School of Language Studies East Asian & Pacific Languages Lao Section September 2014 About FSI Established in 1947, the Foreign Service Institute is the United States Government

More information

1. Before Getting Started Main Features Accessories 2

1. Before Getting Started Main Features Accessories 2 çêðð Ð Í» Š ̱ Š Þ± Ë» Ž Ù«¼» For your safety Information contained in this manual is subject to change without notice. No part of this publication may be copied, reproduced, or translated to another

More information

!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,

!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78991',0%,'1:*50/1;? @ABC;789D @DBC;789D !"#$"%&µ"'( 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1

More information

Clarification for 3G Coverage Obligation Verification Data

Clarification for 3G Coverage Obligation Verification Data Clarification for 3G Coverage Obligation Verification Data Publication date: 7 June 2013 Contents Section Page 1 Introduction 1 2 Data Processing 3 3 Data Formatting 7 4 Data Validation 9 Annex Page 1

More information

PAPER-III ENGLISH. Ö üß ÖÖÙ ÖµÖÖë êú»ö Ö ìü Ö 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page.

PAPER-III ENGLISH. Ö üß ÖÖÙ ÖµÖÖë êú»ö Ö ìü Ö 1. Write your roll number in the space provided on the top of this page. Signature and Name of Invigilator 1. (Signature) (Name) 2. (Signature) (Name) Roll No. (In figures as per admission card) Roll No. (In words) J 3 0 1 0 Test Booklet No. Time : 2 1 / 2 hours] Number of

More information

UNIT 7. Shades of meaning!

UNIT 7. Shades of meaning! Shades of meaning! 68 Shades of meaning! Activity 1 A. The words in the box are from the Unit. Put them into the correct columns influence airy recognize classy mixture colorants primary exploit upbeat

More information

Bulletin 509 Full Voltage

Bulletin 509 Full Voltage Bulletin 509 Full Voltage Example Cat. No. 509 B O D A2E 17 a b c d e f a Bulletin No. Bulletin No. 509 Top-wired starter 509DC Top-wired starter (DC voltage) b NEMA Size T 00 A 0 B 1 C 2 D 3 E 4 F 5 G

More information

STUDY OF ANODE SELF-TRIGGER ABILITY OF ME1/1 CMS ENDCAP CATHODE STRIP CHAMBER

STUDY OF ANODE SELF-TRIGGER ABILITY OF ME1/1 CMS ENDCAP CATHODE STRIP CHAMBER Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 3(139).. 428Ä433 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ STUDY OF ANODE SELF-TRIGGER ABILITY OF ME1/1 CMS ENDCAP CATHODE STRIP CHAMBER I. A. Golutvin, N. V. Gorbunov, V. Yu. Karjavin, V. S. Khabarov, P. V.

More information

VM3.12 Measuring Chains with LIN-300 Signal Conditioner

VM3.12 Measuring Chains with LIN-300 Signal Conditioner VM3.12 Measuring Chains with LIN-300 Signal Conditioner Front End Installation Manual (P/N: 9428-25I4A-300) Applies to measuring chain model : LIN-331-15Q-2/20 This manual divides into the following sections:

More information

3rd Grade of Junior High School WORKBOOK

3rd Grade of Junior High School WORKBOOK 3rd Grade of Junior High School WORKBOOK À ƒ º Patrick Mc Gavigan ƒπδ - π Δ ª Ú Âapple ÚÁÈÒÙË, Îapple È Â ÙÈÎfi ÙÂÚÁ ÊÔappleÔ ÏÔ - ªapple ÏÙÈÚ ÓË, Îapple È Â ÙÈÎfi ÂÒÚÁÈÔ fiappleô ÏÔ, Îapple È Â ÙÈÎfi

More information

voiced mark Ç 49 È go to page 52

voiced mark Ç 49 È go to page 52 voiced mark A voiced mark, as its name suggests, indicates that a consonant is to be pronounced with the vocal chords vibrating. Think of its two short lines 襁 as a doodle of the vocal chords. As shown

More information

Consonantal vowels are the consonants added with a vowel. Consonantal vowel.

Consonantal vowels are the consonants added with a vowel. Consonantal vowel. LESSON ONE : VOWELS There are twelve vowels in Tamil. They are: 1. Ü- Pronunciation is like the vowel sound in but, cut and shut. 2. Ý- -do....... cot and pot. 3. Þ- -do....... tin and pin. 4. ß- -do.......

More information

Technical Note

Technical Note ESD-TR-f. 6-453 ESD RECORD COPY 1211 N DIVISION ESD ACCESSION LIST Call No. AL 531^8 Technical Note 1966-24 S. B. Russell Haystack Display Translator 10 October 1966 s Division Contract AF 19(628)-5]

More information

AM-OLED pixel circuits suitable for TFT array testing. Research Division Almaden - Austin - Beijing - Haifa - India - T. J. Watson - Tokyo - Zurich

AM-OLED pixel circuits suitable for TFT array testing. Research Division Almaden - Austin - Beijing - Haifa - India - T. J. Watson - Tokyo - Zurich RT0565 Engineering Technology 4 pages Research Report February 3, 2004 AM-OLED pixel circuits suitable for TFT array testing Y. Sakaguchi, D. Nakano IBM Research, Tokyo Research Laboratory IBM Japan, Ltd.

More information

3rd Iranian Unicode Conference

3rd Iranian Unicode Conference 3rd Iranian Unicode Conference Conference material (29-11-2002) Avestan Proposal by M. Everson for the encoding of Avestan in the BMP of ISO/IEC 10646,

More information

(Service Management in the Telecommunications)

(Service Management in the Telecommunications) 1. i -*i i ñ Mù ( in the Telecommunications) N} )ñ B =¹Ù q¹a5r=¹í ybchoi@seri.re.kr á Ê ba- )ò ivá MÚ e- ùýq Á AÁ }É, Á }Å i ñ Mù á~á I ^á i M eù e1. U á ba- ýi *Mù náá Á b½e å, I -j á¹m 1ÞÁ }É ÁÉ A1 õun

More information

INDUSTRY REQUIREMENTS FOR AND COMPETENCE OF ENGINEERING GRADUATES - A STUDY

INDUSTRY REQUIREMENTS FOR AND COMPETENCE OF ENGINEERING GRADUATES - A STUDY APPENDIX QUESTIONNAIRE INDUSTRY REQUIREMENTS FOR AND COMPETENCE OF ENGINEERING GRADUATES - A STUDY Fr. Jose K.J. INDUSRTY REQUIREMENTS FOR AND COMPETENCE OF ENGINEERING GRADUATES - A STUDY Fr. Jose K.J.

More information

Step by Step Sanskrit Learning Programme Month 7. Lesson 32. Ooooooo!! What fun! ( ˆÅþ þ þ words.)

Step by Step Sanskrit Learning Programme Month 7. Lesson 32. Ooooooo!! What fun! ( ˆÅþ þ þ words.) Lesson 32. Ooooooo!! What fun! ( ˆÅþ þ þ words.) Yup! Have resurfaced yet again! Trust you have had a wonderful Jan and Feb and are all set to continue with our lessons. Sanskrit Upasana has been a most

More information

ě ě - - There is no possibility for long-term academic posi- L..;=:,,' tions, because elections are held every three years :.::::-:,,::,:r:,:. and the management can change. Members of an organisation,

More information

Tenth English Language Functions (The use of Polite Forms)

Tenth English Language Functions (The use of Polite Forms) Tenth English Language Functions (The use of Polite Forms) Passing the examination is not the sole aim of language learning but using language in everyday life. Dialoguing is the only way which will equip

More information

Super Happy English. â Â ÍÒ ารย เสาวล กษณ ล ร งเร องพร ต วเตอร ออนไลน ช มชนคนร กเร ยน ค ม อกวดว ชา.

Super Happy English.  â  ÍÒ ารย เสาวล กษณ ล ร งเร องพร ต วเตอร ออนไลน ช มชนคนร กเร ยน ค ม อกวดว ชา. ต วเตอร ออนไลน ช มชนคนร กเร ยน ค ม อกวดว ชา Super Happy English WWW.tutorONLINE.CO.th â  ÍÒ ารย เสาวล กษณ ล ร งเร องพร ÃËÑÊÇÔªÒ พ มพ คร งáà ส งหาคม 2552 Ê Ç¹ÅÔ ÊÔ Ôì ¾.È. 2552 â ºÃÔÉÑ á Á»ÑÊ ต วเตอร

More information

This file contains an excerpt from the character code tables and list of character names for The Unicode Standard, Version 3.1.

This file contains an excerpt from the character code tables and list of character names for The Unicode Standard, Version 3.1. Range: 1D100 1D1FF The Unicode Standard 3.1 This file contains an excerpt from the character code tables and list of character names for The Unicode Standard, Version 3.1. The characters in this file that

More information

DOWNLOAD OR READ : THE WAYWARD MUSE A NOVEL PDF EBOOK EPUB MOBI

DOWNLOAD OR READ : THE WAYWARD MUSE A NOVEL PDF EBOOK EPUB MOBI DOWNLOAD OR READ : THE WAYWARD MUSE A NOVEL PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 the wayward muse a novel the wayward muse a pdf the wayward muse a novel Lou Andreas-Salomà (born either Louise von SalomÃ

More information

Year 2 Sound Waves - Weekly Overview. Term 1

Year 2 Sound Waves - Weekly Overview. Term 1 Year 2 Sound Waves - Weekly Overview. Term 1 Week 1 The first week of every year is used to refresh and develop the building blocks of the phonemic approach to spelling. Carefully constructed activities

More information

Gail Devers. by Arlene Bourgeois Molzàhn

Gail Devers. by Arlene Bourgeois Molzàhn ! " # $ % & ' VE WORKED HARD FOR THIS. ( ) * +, -,. / 0 1 2 3 - + 0 ) 4 5 + 6 -Kersee told her friend, Gail Devers, just before the 100-meter dash in the 1992 Olympic Games in Barcelona, Spain. Devers

More information

DUBLIN BUSINESS SCHOOL GARETH DOONER AN ASSAULT ON MODERN THEATRE S DICHOTOMOUS FOUNDATIONS

DUBLIN BUSINESS SCHOOL GARETH DOONER AN ASSAULT ON MODERN THEATRE S DICHOTOMOUS FOUNDATIONS DUBLIN BUSINESS SCHOOL GARETH DOONER AN ASSAULT ON MODERN THEATRE S DICHOTOMOUS FOUNDATIONS THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE BA (HON) FILM, LITERATURE & DRAMA COURSE SUPERVISOR:

More information

D 3006 PAPER III. Test Booklet No. Number of Pages in this Booklet : 32 Number of Questions in this Booklet : 26 Instructions for the Candidates

D 3006 PAPER III. Test Booklet No. Number of Pages in this Booklet : 32 Number of Questions in this Booklet : 26 Instructions for the Candidates Signature and Name of Invigilator 1. (Signature) (Name) 2. (Signature) (Name) D 3 0 0 6 Roll No. Roll No. Test Booklet No. (In figures as per admission card) (In words) PAPER III Time : 2½ hours] ENGLISH

More information

Phase Equilibria, Crystallographic and Thermodynamic Data of Binary Alloys

Phase Equilibria, Crystallographic and Thermodynamic Data of Binary Alloys Landolt-Börnstein Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology New Series / Editor in Chief: W. Martienssen Group IV: Physical Chemistry Volume 12 Phase Equilibria, Crystallographic

More information

ENGLISH THE USE OF ARTICLES Sravanthi is going to hospital (either for treatment or as a doctor/nurse)

ENGLISH THE USE OF ARTICLES Sravanthi is going to hospital (either for treatment or as a doctor/nurse) -õ -ö ENGLISH THE USE OF ARTICLES a) Hospital, school, police station, temple, church, prison Á ü - j v æüë-»- öà primary purpose éóææç Åçõ ÅN ËöÀ éóææç ÖüËlPç* ÖØ oßá öà éóææç ü JzÊÆh (Öü - æ«- Ωùèπ school

More information

OPEN ARMS OPEN ARMS. ff ÿÿ f ÿ3ÿ. mpÿ C FLUTE/C PICCOLO. Bb CLARINET. [ÿ.,% Words and Music by JONATHAN CAIN and STEVE PERRY Arranged by VICTOR LOPEZ

OPEN ARMS OPEN ARMS. ff ÿÿ f ÿ3ÿ. mpÿ C FLUTE/C PICCOLO. Bb CLARINET. [ÿ.,% Words and Music by JONATHAN CAIN and STEVE PERRY Arranged by VICTOR LOPEZ C FLUTE/C PICCOLO 8ÿ 21 22 24 3ÿ ff ÿÿ f ÿ3ÿ 32 Lÿ_3ÿ 3ÿ ÿ3ÿ,-! I!,Jl-'... [ D.S..ÿ al Coda p44 47m.ÿ 48 49 3 50 ÿ3ÿ5ÿ 0 Coda straight eighth notes 52 mpÿ /ÿ 56mf" 5;' ssf 59 This Arrangement 2010 WEEDHIGH-NIGHTMARE

More information

Preview Only. Legal Use Requires Purchase

Preview Only. Legal Use Requires Purchase This an t Be Love (rom The Boys rom Syracuse) onductor 1st E Alto Saxophone 2nd E Alto Saxophone 1st B Tenor Saxophone 2nd B Tenor Saxophone E Baritone Saxophone 1st B Trumpet 2nd B Trumpet 3rd B Trumpet

More information

DOWNLOAD OR READ : THE KALEIDOSCOPE COLOURING BOOK PDF EBOOK EPUB MOBI

DOWNLOAD OR READ : THE KALEIDOSCOPE COLOURING BOOK PDF EBOOK EPUB MOBI DOWNLOAD OR READ : THE KALEIDOSCOPE COLOURING BOOK PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 the kaleidoscope colouring book the kaleidoscope colouring book pdf the kaleidoscope colouring book Just a quick and

More information

Praise the Holy Lamb of God!

Praise the Holy Lamb of God! raise the Holy Lam of God! Words y Lloyd Larson and Charlotte Elliott, 18 Music y Lloyd Larson Incorporating O WALY WALY, Traditional English Melody 1 Sloly, tenderly q = ca. 56 2 2 p 8 n 12 p rit. 6 8

More information

RUDOLPH, FROSTY, AND SUZY. Rudolph, the Red-Nosed Reindeer Frosty, the Snowman Suzy Snowflake

RUDOLPH, FROSTY, AND SUZY. Rudolph, the Red-Nosed Reindeer Frosty, the Snowman Suzy Snowflake 2 SOPRANO ALTO TENOR BASS 5 PIANO Su Em/G RUDOLPH, FROSTY, AND SUZY Rudolph, the Red-Nosed Reindeer Frosty, the Snowman Suzy Snowlake or S.A.T.B. voices and piano with optional SoundPax and SoundTrax CD*

More information

4:00 PM Bassoon. 2:30 PM Flute 3:30 PM Oboe. 4:45 PM Clarinet/Bass Clarinet 6:00 PM Saxophone. 1:00 PM Trumpet

4:00 PM Bassoon. 2:30 PM Flute 3:30 PM Oboe. 4:45 PM Clarinet/Bass Clarinet 6:00 PM Saxophone. 1:00 PM Trumpet June B, 201,8 Dear Students we hope that you are enjoying the summer breakl As we prepare for another season of performances at Belmont, we want to make you aware of audition procedures for large ensembles

More information

Problem Weight Score Total 100

Problem Weight Score Total 100 EE 350 Exam # 1 25 September 2014 Last Name (Print): First Name (Print): ID number (Last 4 digits): Section: DO NOT TURN THIS PAGE UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO Problem Weight Score 1 25 2 25 3 25 4 25 Total

More information

CURRICULUM Georgia Auditions Theory Exams LEVEL A (Grades 4-6) Examples may be given on the treble staff, bass staff, or Grand Staff.

CURRICULUM Georgia Auditions Theory Exams LEVEL A (Grades 4-6) Examples may be given on the treble staff, bass staff, or Grand Staff. LEVEL A (Grades 4-6) Examples may be given on the treble staff, bass staff, or Grand Staff. Key Signatures ID: Major up to 3 sharps & flats (C, G, D, A, F, Bf, Ef) Notes: Ωç e q h hd w Rests: quarter,

More information

Pushbutton Units and Indicator Lights

Pushbutton Units and Indicator Lights Insert labels and insert caps Clear, illuminated and indicator lights can be fitted with insert labels and caps for identification purposes. These labels and caps are made of a semi-transparent molded

More information

DOWNLOAD OR READ : QUICKBOOKS 2019 FOR DUMMIES FOR DUMMIES COMPUTER TECH PDF EBOOK EPUB MOBI

DOWNLOAD OR READ : QUICKBOOKS 2019 FOR DUMMIES FOR DUMMIES COMPUTER TECH PDF EBOOK EPUB MOBI DOWNLOAD OR READ : QUICKBOOKS 2019 FOR DUMMIES FOR DUMMIES COMPUTER TECH PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 quickbooks 2019 for dummies for dummies computer tech quickbooks 2019 for dummies pdf quickbooks

More information

Copying is illegal. Review copy only. U j œ. œ œ œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ œ. ? b. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. Nancy M. Raabe

Copying is illegal. Review copy only. U j œ. œ œ œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ œ. ? b. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. Nancy M. Raabe Tad. Pueto Rican; t. Caolyn ennings Solo o Canto Piano 3 Anuncio eely 4 2 4 2 4 2 U U u The Los ma gi who to Beth le hem did go wee the ma gos que lle ga on a Be lén a nun g. g he alds o the com ing o

More information

The Lisbon Carol A/D. œ œ œ œ. J œ œ œ. the of gi ing cre. an kings, from Star. cient yet the and tion - - œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ.

The Lisbon Carol A/D. œ œ œ œ. J œ œ œ. the of gi ing cre. an kings, from Star. cient yet the and tion - - œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. Craig Ksbury, riend colleague Piano? 3 4 5? Soprano Al INTRO/INTERLE With oy (h = ca 56)? 5 ß com born gold Rose praise 3 4 5 VERSES Lo! K Ma Morn o save rank o Shar Tri o gi cre an ks, rom Star a cient

More information

1 st Grade On Demand Opinion Assessment Anchor Paper Set

1 st Grade On Demand Opinion Assessment Anchor Paper Set 1 st Grade On Demand Opinion Assessment Anchor Paper Set Title Score Chocolate Chip ce Cream Mostly 1 School is a Fun Place Mostly 2 New! Mexico! Mostly 2s and 3s New! Frunch Braids Mostly 3 Red Robin

More information

Messiah. Jesus. To contact us: album Jesus Messiah. or call (800) Rhythm section: The.

Messiah. Jesus. To contact us: album Jesus Messiah.  or call (800) Rhythm section: The. esus Messiah To contact us: Email eedback@ praisechartscom or call (800) 6956293 Words music by Chris Tomlin, Daniel Carson, Ed Cash, and esse Reeves Arranged by Dan Galbraith ased on the popular recording

More information

DOWNLOAD OR READ : SWEET BERGAMASQUE PDF EBOOK EPUB MOBI

DOWNLOAD OR READ : SWEET BERGAMASQUE PDF EBOOK EPUB MOBI DOWNLOAD OR READ : SWEET BERGAMASQUE PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 sweet bergamasque sweet bergamasque pdf sweet bergamasque [PDF + MP3 (digital sound)] + Video - Viola and Piano (or organ) - Baroque

More information

{63V aj /(?c>% (w. fairfsy aw- vawh REGARDING HPOZ DESIGNATION FOR SUNSET SQUARE

{63V aj /(?c>% (w. fairfsy aw- vawh REGARDING HPOZ DESIGNATION FOR SUNSET SQUARE TO THE CITY OF LOS ANGELESPOLANNING AND LAND USE MANAGEMENT COMMITTEE REGARDING HPOZ DESIGNATION FOR SUNSET SQUARE We the undersigned are residents of the proposed Sunset Square HPOZ. In particular, we

More information

Concise Papers. Comprehensive Citation Index for Research Networks 1 INTRODUCTION 2 COMPREHENSIVE CITATION INDEX

Concise Papers. Comprehensive Citation Index for Research Networks 1 INTRODUCTION 2 COMPREHENSIVE CITATION INDEX 274 IEEE TRASACTIOS O KOWLEDGE AD DATA EGIEERIG, VOL. 23, O. 8, AUGUST 20 Concise Papers Comprehensive Citation Index for Research etworks Henry H. Bi, Jianrui Wang, and Dennis K.J. Lin Abstract The existing

More information

Kees Schoonenbeek Arranger, Composer, Director, Publisher, Teacher

Kees Schoonenbeek Arranger, Composer, Director, Publisher, Teacher Kees choonenbeek rranger, Comoser, Director, ublisher, eacher Netherlands, Dieren bout the artist Kees choonenbeek as born in rnhem, the Netherlands, on October 1 st 1947.He studied the iano at the Conservatory

More information

Table of Contents TelcordiaSR-307 Documentation Information

Table of Contents TelcordiaSR-307 Documentation Information Table of Contents Table of Contents TelcordiaSR-307 Documentation Information 1 Purpose.......................................... 1 1 2 Scope............................................ 2 1 3 Reason for

More information

On the Common Goods. Dr. Gregory Froelich

On the Common Goods. Dr. Gregory Froelich [T Aa R V. W. 0: 1 5 Ma 2010, 2:19..] O C G D. G F S. Ta a a a a aa a a. I a a a a Ta a a a, a,, a a a a. T, Ta a a P a, a a aa; a, a a.¹ B a a Ta a a Taa. Ra, S. Ta a a aa a a a a aa a a a a a. Ca a,

More information

ENGLISH IN MIND STARTER TEACHERS NOTES CZECH EDITION

ENGLISH IN MIND STARTER TEACHERS NOTES CZECH EDITION ENGLISH IN MIND STARTER TEACHERS NOTES CZECH EDITION Page 1 Page 2 english in mind starter teachers notes czech edition english in mind starter pdf english in mind starter teachers notes czech edition

More information

The 18th Annual General Meeting Lao Buddhist Society of NSW Incorporated

The 18th Annual General Meeting Lao Buddhist Society of NSW Incorporated ñ ²ë½ º Á É êñ ½ ¾ ¾ë¾ ë¾ ¾ º ½ ¹ì ñ ¾ ñ ñû ê 18 ñ ê 1Œ11Œ2009 The 18th Annual General Meeting Lao Buddhist Society of NSW Incorporated Wat Phrayortkeo Dhammayanaram 711-715 Smithfield Road, Edensor Park

More information

Praise Him. for 2 part choir + descant, with organ or piano accompaniment. (Optional brass parts available) Performance Notes:

Praise Him. for 2 part choir + descant, with organ or piano accompaniment. (Optional brass parts available) Performance Notes: Praise Him Music: David Iles (1978) Text by Della Fry. (c) Warickshire Young Voices 2013 All rights reserved. Copying alloed under license..arickshireyoungvoices.org for 2 part choir + descant, ith organ

More information

Please note that not all pages are included. This is purposely done in order to protect our property and the work of our esteemed composers.

Please note that not all pages are included. This is purposely done in order to protect our property and the work of our esteemed composers. Pease note that not a pages are incuded This is purposey done in order to protect our property and the work of our esteemed composers f you woud ike to see this work in its entirety, pease order onine

More information

«**]+( «**]I" «**]g% «**^!) «**^?# «**^]& «**a?*

«**]+( «**]I «**]g% «**^!) «**^?# «**^]& «**a?* SEIKO OPTICAL PRODUCTS OF AMERICA, INC. chapter. page 9. 1-0.00 ULTRA AR 70mm «**]!* 0909600009 +0.25 ULTRA AR 70mm «**]+( 0909601007 +0.50 ULTRA AR 70mm «**]5& 0909602005 +0.75 ULTRA AR 70mm «**]?$ 0909603003

More information

Step by Step Sanskrit Learning Programme Month 2. Lesson 9 C. By the Way...

Step by Step Sanskrit Learning Programme Month 2. Lesson 9 C. By the Way... Lesson 9 C. By the Way... We were at the garden, Tarangini and the rest of us, studying Shantiniketan style, when she suddenly said to me, "Don't lean against him!" " Him, who?" i was bewildered, i was

More information

MISSA PACEM. Penitential Act. heal the con - S, A, Assembly

MISSA PACEM. Penitential Act. heal the con - S, A, Assembly revie e vi Moderato h = 0 You ere sent Cantor e MISSA ACEM enitential Act to heal con - n trite L Randolph Bain heart: e Lord, have mer - cy Ó S, A, Assemly Sel elec ec Lord, have mer - et, B ec cy Ó 10

More information

A Graphical Model for Recognizing Sung Melodies

A Graphical Model for Recognizing Sung Melodies A Graphical Model for Recognizing Sung Melodies Christopher Raphael School of Informatics Indiana Univ. Bloomington, IN 708 craphael@indiana.edu ABSTRACT A method is presented for automatic transcription

More information

Broward County Public Schools Administrative Discipline Matrix Grades K-2 SY Action Legend Administrative Consequences/Interventions

Broward County Public Schools Administrative Discipline Matrix Grades K-2 SY Action Legend Administrative Consequences/Interventions Broward County Public Schools Administrative Discipline Matrix Grades K-2 SY 2017-2020 NOTE: The Discipline Matrix sets forth the guidelines for assessing consequences for violations of School Board policies.

More information

ELF. A Medley from the Broadway Musical

ELF. A Medley from the Broadway Musical 2 Arranged by ANDY BECK PIANO 4 north that helps us put our best foot forth: If you want to deck the halls for north that helps us put our best foot forth: If you want to deck the halls for PART I PART

More information

8.5 --Intro to RAA Proofs Practice with Proofs. Today s Lecture 4/20/10

8.5 --Intro to RAA Proofs Practice with Proofs. Today s Lecture 4/20/10 8.5 --Intro to RAA Proofs 9.3 --Practice with Proofs Today s Lecture 4/20/10 Announcements -- Final Exam on May 11 th (now s the time to start studying)! -- Next Tues is the deadline to turn in any late

More information

Please note that not all pages are included. This is purposely done in order to protect our property and the work of our esteemed composers.

Please note that not all pages are included. This is purposely done in order to protect our property and the work of our esteemed composers. Please note that not all pages are included. his is purposely done in order to protect our property and the work of our esteemed composers. If you would like to see this work in its entirety, please order

More information

Concertino. Paul Creston

Concertino. Paul Creston Concertino or Marimba and Band (Op. B) Fll Score by Pal Creston Note to the Condctor The composer sggests that or the sake o lightness, and i practical, there by only one player to a part, except Clarinet,,

More information

Designated contracting state (EPC) AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated contracting state (EPC) AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR Title (en) METHOD FOR EVACUATING BUILDINGS DIVIDED INTO SECTIONS Title (de) VERFAHREN ZUR EVAKUIERUNG VON IN SEKTIONEN EINGETEILTEN GEBÄUDEN Title (fr) PROCEDE POUR EVACUER DES BATIMENTS DIVISES EN SECTIONS

More information

Name That Song! : A Probabilistic Approach to Querying on Music and Text

Name That Song! : A Probabilistic Approach to Querying on Music and Text Name That Song! : A Probabilistic Approach to Querying on Music and Text Eric Brochu Department of Computer Science University of British Columbia Vancouver, BC, Canada ebrochu@csubcca Nando de Freitas

More information

DOWNLOAD OR READ : WHISPERS THROUGH A MEGAPHONE PDF EBOOK EPUB MOBI

DOWNLOAD OR READ : WHISPERS THROUGH A MEGAPHONE PDF EBOOK EPUB MOBI DOWNLOAD OR READ : WHISPERS THROUGH A MEGAPHONE PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 pdf Porterhouse Blue is a novel written by Tom Sharpe, first published in 1974.A satirical look at Cambridge life and the

More information

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE STATE TV AND SATELLITE NETWORKS ON CREATION OF YOUNG PEOPLES SOCIAL IMAGES IN COTEMPORARY IRAN

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE STATE TV AND SATELLITE NETWORKS ON CREATION OF YOUNG PEOPLES SOCIAL IMAGES IN COTEMPORARY IRAN COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE STATE TV AND SATELLITE NETWORKS ON CREATION OF YOUNG PEOPLES SOCIAL IMAGES IN COTEMPORARY IRAN MAHMOUD KHALILI Introduction To reflect of young people's problems

More information

None of these pages may be reproduced in any way without written permission from the publisher.

None of these pages may be reproduced in any way without written permission from the publisher. aelic Mass uitar/vocal Edition hristopher Walker 2017 O 5536 NE Hassalo ortland OR 97213 (503) 2811191 liturgy@ocp.org ocp.org Excerpts from English translation The Roman Missal 2010 International ommission

More information

Preview Only. Legal Use Requires Purchase. My Little Suede Shoes JAZZ. CHARLIE PARKER Arranged by RICH SIGLER INSTRUMENTATION

Preview Only. Legal Use Requires Purchase. My Little Suede Shoes JAZZ. CHARLIE PARKER Arranged by RICH SIGLER INSTRUMENTATION a division o Alred JAZZ CHARLIE ARER Arranged y RICH SIGLER INSTRUMENTATION Conductor 1st E Alto Saxophone nd E Alto Saxophone 1st B Tenor Saxophone nd B Tenor Saxophone E Baritone Saxophone (Optional)

More information

NKPZ.E Motor Controllers, Float- and Pressure-operated. Motor Controllers, Float- and Pressure-operated

NKPZ.E Motor Controllers, Float- and Pressure-operated. Motor Controllers, Float- and Pressure-operated NKPZ.E174189 Pressure-operated Page Bottom Pressure-operated See General Information for Pressure-operated IFM ELECTRONIC GMBH FRIEDRICHSTRASSE 1 45128 ESSEN, GERMANY E174189 Trademark and/or Tradename:

More information

Writing Correction Codes. SPN FRN Explanation

Writing Correction Codes. SPN FRN Explanation Writing Correction Codes Refer to this chart to understand how to revise your writing SPN FRN Explanation ov av Use a different verb op am Use a different word sinx sinx Sintax- check your word order lex

More information

Slavic Languages as an Instrument of Culture and the Product of National History (18 pt, bold)

Slavic Languages as an Instrument of Culture and the Product of National History (18 pt, bold) 1 Submissions All instructions for formatting the paper are given in the Slovo Template. Here only the general style is described. Each paper should contain a cover page and be submitted both as Word-

More information

MALTESE DIPHONE STATISTICAL ANALYSIS. The Text Corpora

MALTESE DIPHONE STATISTICAL ANALYSIS. The Text Corpora MALTESE DIPHONE STATISTICAL ANALYSIS (2/June/2010) The Text Corpora Text Corpus 1 Maltese Wikipedia web pages URL: http://mt.wikipedia.org/wiki/**** File Format: HTML text, converted to text files. Encoding

More information

[The supplementary manual of LM-550A]

[The supplementary manual of LM-550A] [The supplementary manual of LM-550A] Install a new ribbon to the ribbon case 1. Holding the Winding core, pull the Ribbon core lightly so that the adhered portion comes off. When pulling the Ribbon core,

More information