Importanţa productivităţii în sectorul public

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "Importanţa productivităţii în sectorul public"

Transcription

1 Importanţa productivităţii în sectorul public prep. univ. drd. Oana ABĂLUŢĂ A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management, specializarea Administraţie Publică Centrală. În anul 2003 a absolvit cursul de studii aprofundate, modulul Management Urban. În prezent este preparator universitar doctorand în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de Administraţie şi Management Public şi, totodată, membru al Asociaţiei Project Management România. În calitate de preparator universitar a participat la mai multe simpozioane internaţionale, naţionale şi mese rotunde. Creşterea productivităţii reprezintă baza îmbunătăţirilor veniturilor reale şi a bunăstării societăţii, în general. Creşterea slabă a productivităţii limitează nivelul ratei la care resursele financiare pot fi îmbunătăţite şi, totodată, creşte probabilitatea apariţiei de conflicte şi de nemulţumiri în ceea ce priveşte cererile de distribuire a veniturilor. Prin urmare, măsurarea creşterii productivităţii şi a nivelurilor acesteia constituie indicatori economici importanţi. În principiu, productivitatea este un indicator simplu care descrie relaţia între ieşirile şi intrările care sunt necesare pentru obţinerea producţiei de bunuri, servicii etc. unei organizaţii este descrisă prin relaţiile care leagă mijloacele (muncă, echipamente, materiale) de producţie. Dorinţa de ameliorare a productivităţii serviciilor publice a apărut ca urmare a faptului că, în primul rând, productivitatea s-a degradat pe parcursul ultimilor ani şi, în al doilea rând, colectivităţile publice care finanţează aceste servicii publice au din ce în ce mai multe dificultăţi în a găsi fondurile necesare şi, în consecinţă, vor să asigure un serviciu constant la un cost mai mic. 1. Performanţa în sectorul public şi managementul calităţii din sectorul public sunt foarte importante în condiţiile în care există resurse bogate, dar care sunt foarte greu de atras în activităţile acestui sector. Importanţa productivităţii şi a managementului calităţii vine din posibilitatea de transformare a acestora în bunuri tangibile şi în rezultate care să facă economiile productive şi mai competitive pe piaţa globală. Stabilirea unui nivel de performanţă în sectorul public la nivelul instituţiei constă într-un proces continuu şi sistematic de măsurare şi evaluare a produselor proprii, a serviciilor şi a practicilor, de comparare a acestora cu cele mai bune produse ale organizaţiilor cu prestigiu din acelaşi domeniu. Există mai multe motive pentru care stabilirea unui nivel de performanţă reprezintă o practică utilă pentru orice organizaţie din sectorul public. Principalele motive sunt: Oricine îşi propune să-şi reevalueze modul de producere a bunurilor şi de furnizare a serviciilor, atât către clienţii externi, cât şi către clienţii interni (în cazul sectorului public, clienţii sunt cetăţenii) trebuie să aibă în vedere, dacă există şi alte organizaţii care prestează aceleaşi servicii sau care produc aceleaşi bunuri; Un alt motiv constă în faptul că este mai uşor să se promoveze schimbarea, atunci când argumentul care stă la baza realizării acesteia este reprezentat chiar de experienţa în domeniu a celor mai buni care au aplicat deja schimbarea; Nu în ultimul rând, trebuie avută în vedere o mai bună utilizare a resursei TIMP. 108 ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/2004

2 În prezent se pune întrebarea dacă putem lua în considerare standardele stabilite de orice organizaţie sau numai cele stabilite în sectorul public. Astăzi, mai mult ca oricând, pot fi avute în vedere şi chiar aplicate astfel de standarde, dar trebuie să se ţină cont de faptul că evaluarea metodelor organizaţiei de a lucra, implică compararea proceselor din cadrul instituţiilor cu cele ale unei alte organizaţii, care a aplicat deja schimbarea. Aşa cum operaţiile din cadrul organizaţiilor variază, acest lucru se aplică şi procesului de analiză comparativă şi stabilirii standardelor. Există patru abordări generale de stabilire a standardelor de performanţă: 1. analiza comparativă internă (stabilirea standardelor interne); 2. stabilirea standardelor faţă de o organizaţie concurentă; 3. analize comparative funcţionale (stabilirea standardelor funcţionale) între funcţiile din interiorul şi exteriorul serviciului public; 4. analiza comparativă generică comparaţie cu organizaţiile care nu se află în acest sector de activitate, dar care au funcţii economice similare. Indicatorii de performanţă care pot fi utilizaţi în procesul de stabilire a standardelor unei organizaţii sunt numeroşi. Nu există nici o îndoială că mulţi din indicatorii performanţei cantitative valabili în organizaţiile din sectorul privat, precum cifrele vânzărilor, nu sunt aplicabili şi în organizaţiile din sectorul public. Prin urmare, în ceea ce priveşte stabilirea standardelor, organizaţiile din sectorul public fac faţă mai multor provocări sau probleme decât cele din sectorul privat. Cu toate acestea, folosirea analizei comparative în sectorul public nu este diminuată. În prezent nu există o listă cu indicatori care să se aplice tuturor măsurilor de atingere a performanţei. Importantă este menţinerea flexibilităţii. În cele ce urmează voi prezenta o listă cu indicatorii de performanţă pe care practicienii benchmarking-ului îi pot utiliza în munca lor în funcţie de nevoile activităţii lor specifice: managementul direcţiei stabilite; utilitate şi eficienţă; productivitatea; feedback rapid (comunicare în ambele direcţii); mediul de lucru; accesibilitate; calitate (satisfacerea clientului cetăţean); paleta de servicii (apropierea de nevoile cetăţenilor); oportunitate (caracter oportun); costuri (încadrare în buget); monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 2. Un nou concept de productivitate în sectorul public este, după cum am văzut, un indicator de performanţă şi reprezintă, în termeni tehnici, raportul dintre ieşiri şi intrări. Îmbunătăţirea productivităţii reprezintă un progres şi constă în producerea de mai multe bunuri sau servicii cu mai puţine resurse. unei organizaţii este descrisă prin relaţia care leagă bunurile sau serviciile obţinute de mijloacele folosite pentru producerea lor. În cadrul sectorului public, productivitatea este adesea exprimată în raport cu următorii factori: munca, capitalul, materialele utilizate, energia folosită sau alte combinaţii de factori intermediari. Prin urmare, dacă sunt produse mai multe bunuri sau servicii de o calitate superioară cu aceeaşi cantitate ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/

3 de factori sau dacă s-a obţinut aceeaşi cantitate de bunuri şi servicii de o calitate superioară cu mai puţine resurse, înseamnă că productivitatea a crescut. reprezintă o evaluare a întregii producţii şi a procesului de distribuire, precum şi a calităţii bunurilor şi serviciilor produse, raportată la o persoană sau la toate resursele implicate în obţinerea lor. este totodată un concept relativ, deoarece nu prezintă o importanţă deosebită. Să subliniem faptul că aceasta este mai mare sau mai mică, decât dacă facem o comparaţie cu un nivel deja stabilit. De exemplu, productivitatea actuală poate fi comparată cu cea din trecut, evidenţiind faptul că aceasta a crescut sau a scăzut cu un anumit procent. Există mai multe metode de măsurare a creşterii productivităţii. Alegerea uneia dintre aceste metode depinde de scopul pentru care este făcută evaluarea, şi în multe cazuri depinde şi de datele disponibile. În general, măsurarea productivităţii se poate face după un singur factor sau după mai mulţi factori. Tabelul 1 foloseşte aceste criterii pentru a enumera principalele metode de măsurare a productivităţii. Lista este incompletă până în acest moment, deoarece măsurarea productivităţii după un singur factor poate fi definită în acelaşi timp şi prin intrări intermediare, iar cea după mai mulţi factori (capital muncă) poate fi, în principiu, evaluată pe baza ieşirilor brute. Tabelul 1 conţine cele mai utilizate metode de măsurare a productivităţii în sectorul public, şi nu numai. Principalele metode de măsurare a productivităţii Tipul măsurării productivităţii în funcţie de rezultatele obţinute Produsul brut Valoarea adăugată Tipul măsurării productivităţii după numărul de factori implicaţi Muncă Capital Capital şi muncă muncii (bazată pe produsul brut) muncii (bazată pe valoarea adăugată) pe produsul brut) pe valoarea adăugată) muncii şi a pe produsul brut) muncii şi a pe valoarea adăugată) Tabelul 1 Capital, muncă şi factori intermediari Măsurarea productivităţii având în vedere mai mulţi factori (munca, capitalul, factori intermediari) Metode de măsurare a productivităţii care iau în calcul un singur factor de producţie Metode de măsurare a productivităţii care iau în calcul mai mulţi factori de producţie Mai nou, în organizaţiile din sectorul public, şi nu numai, s-a observat că ameliorarea productivităţii nu are la bază numai utilizarea factorul muncă, ci şi schimbările produse prin utilizarea unui nou factor, capitalul, în vederea creşterii randamentului muncii. În practică, metodele de măsurare a productivităţii, care au la bază mai mulţi factori de producţie, tind să includă ca factori doar munca şi capitalul datorită dificultăţilor conceptuale şi de măsurare ce pot apărea ca urmare a asocierii acestor factori cu alte intrări. Ameliorarea productivităţii în sectorul public trebuie să aibă în vedere satisfacerea nevoilor cetăţenilor clienţi. Dorinţele cetăţenilor trebuie cunoscute, astfel încât producerea bunurilor şi serviciilor să fie eficientă şi eficace. Aceste două elemente, eficienţa şi eficacitatea, fac ca o organizaţie să fie performantă. Pentru atingerea acestor indicatori toţi factorii de producţie implicaţi în obţinerea bunurilor şi serviciilor trebuie combinaţi într-un mod optim. 110 ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/2004

4 3. Modalităţi de creştere a productivităţii în sectorul public Principale acţiuni ce ar trebui întreprinse în vederea creşterii productivităţii în sectorul public ar fi poziţionarea cetăţeanului în centrul serviciilor publice şi dezvoltarea influenţei societăţii informaţionale societate a cunoaşterii, asupra vieţii personale şi a dezvoltării individuale a cetăţeanului. Există trei tendinţe principale care obligă administraţia publică să se concentreze asupra oferirii de servicii de mai bună calitate şi mai eficiente: Pretenţiile cetăţenilor. Cetăţenii şi companiile se aşteaptă din ce în ce mai mult la excelenţă şi comoditate în relaţiile cu autorităţile publice. Cetăţenii doresc să fie trataţi ca şi clienţi care au dreptul să fie bine serviţi şi nu ca norocoşii beneficiari ai unui serviciu dominator, prost administrat şi prestat nesatisfăcător. Aceste cereri au crescut în ultimii douăzeci de ani, iar satisfacerea lor a devenit în prezent un imperativ politic. Alături de aceste presiuni, apare şi solicitarea tot mai mare de servicii unificate în locul celor prestate de un sistem caracterizat adesea prin natura fragmentată şi arbitrară a împărţirii pe departamente şi agenţii. Există, de asemenea, o tot mai mare presiune politică asupra administraţiei publice, cel puţin la nivel declarativ, pentru o mai mare transparenţă a procesului decizional şi pentru derularea acestuia pe bază de consultări. Pretenţiile administraţiei publice. Uniunea Europeană a stabilit obiective ambiţioase pentru ţările membre în vederea construirii unei noi societăţi informaţionale. Guvernele pun un accent tot mai mare pe avantajele economice ale încurajării creării de medii favorabile economiei electronice, pe accesul tot mai larg la Internet şi pe direcţionarea investiţiilor către acest nou sector al economiei. Presiunea cheltuielilor Se exercită o presiune politică substanţială în direcţia limitării sau reducerii fiscalităţii şi a cheltuielilor publice pe care aceasta o susţine. De asemenea, se doreşte direcţionarea cheltuielilor dinspre costurile aferente activităţii de birou spre costurile legate de programele de creştere a productivităţii, care au un efect politic mai direct. Este necesar ca aceste elemente să fie privite în contextul unei oferte bazate pe necesităţi. Una din soluţiile specifice acestui domeniu ar fi crearea unui portal integrat al administraţiei publice, fie sub forma unei serii de portaluri interconectate, sigure, scalabile, uşor de utilizat, ale serviciilor administrative, fie sub cea a unui portal al portalurilor unic, care ar încuraja dialogul între: administraţie şi cetăţeni; administraţie şi companii, întreprinderi mici şi mijlocii; administraţie şi persoanele din interiorul şi din exteriorul administraţiei care se află în serviciul cetăţenilor. Un portal electronic al administraţiei publice i-ar permite să obţină toate datele despre cetăţeni şi companii de care are nevoie la un cost relativ redus. De asemenea, le-ar putea oferi cetăţenilor informaţii despre serviciile administraţiei publice, asigurând o procesare eficientă şi ieftină a plângerilor, depunerilor de acte, înregistrărilor, cererilor, aprobărilor şi modificărilor de situaţii. Avantajele creării unui astfel de portal sunt: servicii mai bune pentru cetăţeni; mai multe posibilităţi de informare şi consultare a cetăţenilor, ducând la decizii mai bune; o mai bună înţelegere a politicilor, mai ales a celor asupra cărora cetăţenii au un cuvânt de spus prin participare democratică; de la impunere, prin consultare, către cooperare implementarea politicii consultative devine mai rapidă şi mai ieftină; posibilitatea de adaptare rapidă a experienţei de comunicare prin urmărirea interacţiunilor; ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/

5 creşterea ponderii autoservirii conduce la cheltuieli de exploatare mult mai mici; serviciile mai bune şi mai rapide pentru companii uşurează povara birocratică, reducând costurile de îndeplinire a formalităţilor, atât pentru companii, întreprinderi mici şi mijlocii, cât şi pentru administraţia publică. O altă modalitate de creştere a productivităţii în sectorul public este folosirea sistemelor informaţionale. În toate perioadele de evoluţie socială, economică şi tehnologică, echilibrul între costurile şi avantajele sociale suferă variaţii, iar societatea informaţională nu face excepţie de la această regulă. Potrivit viziunii europene asupra societăţii informaţionale, aceasta constituie o mare provocare la adresa sectoarelor economiei, a organizaţiilor, a calificărilor şi a profesiilor, a furnizorilor de servicii publice sau private. În plus, se produc schimbări spectaculoase în organizarea şi calitatea muncii. Organizaţiile trebuie să fie tot mai flexibile pentru a opera în noul context de competiţie, de calitate, de personalizare şi de inovare rapidă. Angajaţilor li se cere din ce în ce mai mult să se adapteze la noile calificări, sarcini şi forme de organizare a muncii. Obţinerea sau păstrarea locului de muncă devine o problemă majoră pentru viaţa indivizilor în noul tip de societate. Societatea informaţională produce mari mutaţii la scară socială, putând deschide posibilităţi de: noi locuri de muncă, o utilizare mai eficientă a resurselor (nu numai umane, cât şi materiale şi energetice), contribuind la dezvoltarea durabilă, creşterea veniturilor şi a bunăstării individuale, dezvoltare regională şi urbană mai coerentă, asigurând, astfel, o societate mai democratică şi mai descentralizată. Creşterea economică şi de productivitate depinde de armonizarea dimensiunilor tehnologice, economice şi sociale. Aşa cum la nivelul unei companii private adoptarea noilor tehnologii se face pe baza unei analize prudente a mizelor şi a riscurilor, tot astfel, trebuie analizată problema şi la scara societăţii, pe baza unor dezbateri politice şi a cercetării atente a măsurilor necesare pentru a realiza o societate informaţională integrată, atât economic, cât şi social. Principalele acţiuni de creştere a productivităţii în organizaţiile din sectorul public sunt: A. Etapele procesului de management B. Focalizarea pe productivitate, asigurarea stimulentelor, distribuirea avantajelor C. Importanţa servirii cetăţeanului client, creşterea calităţii furnizării serviciului D. Măsurarea productivităţii în vederea cunoaşterii situaţiei concrete şi a creării de strategii E. Reproiectarea proceselor şi metodelor superioare Asigurarea participării angajaţilor, comunicare deschisă Utilizarea capacităţii umane, justificarea investiţiilor Posibilităţi de pregătire profesională continuă Standardizarea şi simplificarea produselor şi procedeelor F. Cum pot contribui angajaţii la creşterea productivităţii Urmărirea cerinţelor clienţilor cetăţeni Furnizarea de bunuri şi servicii de calitate superioară Implicarea acestora în activităţile importante ale organizaţiei Solicitarea de informaţii suplimentare, atunci când nu se cunosc sau nu s-au înţeles cerinţele de la locul de muncă Adaptabilitatea angajaţilor la locul de muncă, acceptarea provocărilor în domeniu Propunerea unor sugestii de creştere a productivităţii 112 ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/2004

6 G. Cum pot contribui autorităţile locale la creşterea productivităţii Dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare Promovarea comunicaţiilor cu ajutorul diferitelor canale Asigurarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajaţi Dezvoltarea politicilor economice de stabilitate şi concurenţă Eliminarea obstacolelor şi a informaţiilor depăşite Creşterea productivităţii în sectorul public prin elaborarea de legi cu privire la angajarea resurselor umane Sporirea protecţiei mediului H. Influenţa organizaţiilor tripartite, a uniunilor şi a asociaţiilor Căutarea unor noi oportunităţi de cooperare Promovarea pregătirii profesionale prin realizarea de schimburi de experienţă Creşterea obiectivelor managementului total al calităţii Creşterea legăturilor între muncă management administrare O altă modalitate de creştere a productivităţii la nivelul instituţiilor reprezentative ale administraţiei publice locale şi centrale este cooperarea pe plan financiar, şi nu numai, a acestora cu alte organizaţii din sectorul privat (I.M.M-urile). Instituţiile publice nu pot rămâne izolate, cooperarea acestora cu alte organizaţii din sectorul public şi/sau privat luând forma acordurilor de parteneriat, a concesionării serviciilor etc. Acordurile de parteneriat au în vedere organizaţii de diferite dimensiuni. Există următoarele tipuri de parteneriat: financiar, tehnologic, de cooperare, de tip roire. Subfurnizarea presupune ca o instituţie publică să presteze o parte din serviciile altor instituţii publice, numiţi donatori de ordine. Subfurnizarea este apreciată ca fiind în primul rând o sursă de inovare. Faptul că o instituţie recurge la subfurnizare îi permite acesteia să beneficieze de competenţele şi experienţa altor organizaţii, atât din sectorul public, cât şi din cel privat, conducând în final la creşterea productivităţii. Bibliografie 1. ARK, B. VAN Issues in measurement and international comparison of productivity an overview, OECD, Paris, DOSI, G. Sources, procedures and microeconomic effects of innovation, Journal of Economic Literature 36, NELSON, R. Research on productivity growth and productivity differences: dead ends and new departures, Journal of Economic Literature 4. * * * 5. * * * 6. * * * 7. * * * ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC 2/

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat

GRAFURI NEORIENTATE. 1. Notiunea de graf neorientat GRAFURI NEORIENTATE 1. Notiunea de graf neorientat Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de multimi notată G=(V, M) unde: V : este o multime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul dumneavoastră. Programul Operațional

More information

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1

Press review. Monitorizare presa. Programul de responsabilitate sociala. Lumea ta? Curata! TIMISOARA Page1 Page1 Monitorizare presa Programul de responsabilitate sociala Lumea ta? Curata! TIMISOARA 03.06.2010 Page2 ZIUA DE VEST 03.06.2010 Page3 BURSA.RO 02.06.2010 Page4 NEWSTIMISOARA.RO 02.06.2010 Cu ocazia

More information

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI ŞI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI DE MEDIU Drd. Alexandru TOMA, ASEM, (Bucureşti) Acest articol vine cu o completare asupra noţiunii de sistem de management al mediului, în

More information

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard

VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE. Se deschide proiectul Documents->Forms->Form Wizard->One-to-many Form Wizard VISUAL FOX PRO VIDEOFORMATE ŞI RAPOARTE Fie tabele: create table emitenti(; simbol char(10),; denumire char(32) not null,; cf char(8) not null,; data_l date,; activ logical,; piata char(12),; cap_soc number(10),;

More information

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic

Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Proiect nr. 154/323 cod SMIS 4428 cofinanțat de prin Fondul European de Dezvoltare Regională Investiții pentru viitorul

More information

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I

Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I 4.19 Cum se transformă o faţă în piatră? Pasul 1. Deschideţi imaginea pe care doriţi să o modificaţi. Pasul 2. Desaturaţi imaginea. image>adjustments>desaturate sau Ctrl+Shift+I Pasul 3. Deschideţi şi

More information

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ

Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Aplicatii ale programarii grafice in experimentele de FIZICĂ Autori: - Ionuț LUCA - Mircea MIHALEA - Răzvan ARDELEAN Coordonator științific: Prof. TITU MASTAN ARGUMENT 1. Profilul colegiului nostru este

More information

COSTUL DE OPORTUNITATE AL UNUI STUDENT ROMÂN OPPORTUNITY COST OF A ROMANIAN STUDENT. Felix-Constantin BURCEA. Felix-Constantin BURCEA

COSTUL DE OPORTUNITATE AL UNUI STUDENT ROMÂN OPPORTUNITY COST OF A ROMANIAN STUDENT. Felix-Constantin BURCEA. Felix-Constantin BURCEA COSTUL DE OPORTUNITATE AL UNUI STUDENT ROMÂN Felix-Constantin BURCEA Abstract A face compromisuri implică întotdeauna a compara costuri şi beneficii. Ce câştigi reprezintă beneficiul, care de obicei depinde

More information

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie

Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Utilizarea eficientă a factorilor de producţie Prof. univ. dr. Alina Costina BĂRBULESCU TUDORACHE Ec. Mădălin BĂRBULESCU TUDORACHE Abstract Economic efficiency expresses the quality of human life concretized

More information

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO)

Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Application form for the 2015/2016 auditions for THE EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA (EUYO) Open to all born between 1 January 1990 and 31 December 2000 Surname Nationality Date of birth Forename Instrument

More information

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ. Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ Phare - Asistenţă Tehnică pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii CUPRINS 1. INTRODUCERE: 2. INIŢIEREA UNEI AFACERI 3. PRINCIPALELE CERINŢE PENTRU

More information

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 16 - Criptografia asimetrică Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Limitările criptografiei

More information

Auditul calităţii versus comunicarea corporativă

Auditul calităţii versus comunicarea corporativă Management 79 Auditul calităţii versus comunicarea corporativă Prof. univ. dr. Alexandru TAŞNADI Conf. univ. dr. Diana Andreia HRISTACHE Abstract This material presents the relation between the product

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Foia Liliana Georgeta Str. Toma-Cozma Nr. 12, RO- 700555, Iasi, Romania Telefon(oane) +40 232301808 (office) Mobil: +40 744704452

More information

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE

ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ROLUL REŢELELOR DE INOVARE ÎN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE Prep. univ. drd. Alexandru Ionuţ ROJA Universitatea de Vest din Timişoara ABSTRACT. The complexity of the business envirnonment, competitition

More information

EDUCATION MANAGEMENT AND EDUCATION SERVICES

EDUCATION MANAGEMENT AND EDUCATION SERVICES 97 EDUCATION MANAGEMENT AND EDUCATION SERVICES Primary School Professor Ionela Liliana VÎJÎITU Dobreşti Primary and Secondary School, Argeş County, Romania Email: ionelavajaitu@yahoo.com Abstract: Education

More information

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale

Organismul naţional de standardizare. Standardizarea competenţelor digitale Organismul naţional de standardizare Standardizarea competenţelor digitale Legea 163/2015 OSS Oficiul de Stat de Standardizare 1953 IRS Institutul Român de Standardizare 1970 ASRO Asociaţia de Standardizare

More information

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii

Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Parcurgerea arborilor binari şi aplicaţii Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are gradul cel mult 2, adică fiecare nod are cel mult 2 fii. Arborii binari au şi o definiţie recursivă : -

More information

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ:

Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Modalităţi de redare a conţinutului 3D prin intermediul unui proiector BenQ: Proiectorul BenQ acceptă redarea conţinutului tridimensional (3D) transferat prin D-Sub, Compus, HDMI, Video şi S-Video. Cu

More information

Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior

Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

More information

Marketing politic. CURS (tematică & bibliografie) Specializarea Ştiinţe Politice, anul III

Marketing politic. CURS (tematică & bibliografie) Specializarea Ştiinţe Politice, anul III Marketing CURS (tematică & bibliografie) Specializarea Ştiinţe Politice, anul III Lect.dr. Corina Barbaros (corina.barbaros@uaic.ro) Obiectivele cursului: 1. Familiarizarea studenţilor cu modelele clasice

More information

Split Screen Specifications

Split Screen Specifications Reference for picture-in-picture split-screen Split Screen-ul trebuie sa fie full background. The split-screen has to be full background The file must be exported as HD, following Adstream Romania technical

More information

Ghid de instalare pentru program NPD RO

Ghid de instalare pentru program NPD RO Ghid de instalare pentru program NPD4758-00 RO Instalarea programului Notă pentru conexiunea USB: Nu conectaţi cablul USB până nu vi se indică să procedaţi astfel. Dacă se afişează acest ecran, faceţi

More information

LESSON FOURTEEN

LESSON FOURTEEN LESSON FOURTEEN lesson (lesn) = lecţie fourteen ( fǥ: ti:n) = patrusprezece fourteenth ( fǥ: ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea morning (mǥ:niŋ) = dimineaţă evening (i:vniŋ) = seară Morning

More information

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe

Management. Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe Măsurarea activelor generatoare de cunoştinţe 1. Introducere Tranziţia celor mai multe dintre naţiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare către economiile bazate pe cunoştinţe a condus la înţelegerea

More information

Standardele pentru Sistemul de management

Standardele pentru Sistemul de management Standardele pentru Sistemul de management Chişinău, 2016 Ce este Sistemul de management al calităţii? Calitate: obţinerea rezultatelor dorite prin Management: stabilirea politicilor şi obiectivelor şi

More information

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ,

ANEXĂ COMISIA EUROPEANĂ, REGULAMENTUL (UE) 2017/1505 AL COMISIEI din 28 august 2017 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară

More information

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE

LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE LOGISTICA - SURSĂ DE COMPETITIVITATE Prof. univ. dr. Liviu Ilieş Universitatea Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Abstract. The paper presents the role and the importance of logistics for products and services

More information

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE LEADERSHIP DEVELOPMENT IN KNOWLEDGE BASED ECONOMY Conf. univ. dr. Marian NĂSTASE Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, Bucureşti

More information

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat.

Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 1. Sus în stânga, click pe Audio, apoi pe Audio Connection. 2. Click pe More options sub simbolul telefon (în centru spre stânga) dacă sistemul nu a fost deja configurat. 3. 4. Alegeți opțiunea favorită:

More information

CHESTIONAR PENTRU FIRME CE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL RECICLARII DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DIN ROMÂNIA

CHESTIONAR PENTRU FIRME CE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL RECICLARII DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DIN ROMÂNIA CHESTIONAR PENTRU FIRME CE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL RECICLARII DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE DIN ROMÂNIA Completarea acestui chestionar stă la baza elaborării unui proiect privind creşterea

More information

Circuite Basculante Bistabile

Circuite Basculante Bistabile Circuite Basculante Bistabile Lucrarea are drept obiectiv studiul bistabilelor de tip D, Latch, JK şi T. Circuitele basculante bistabile (CBB) sunt circuite logice secvenţiale cu 2 stări stabile (distincte),

More information

Creating opportunities for all Creând oportunităţi pentru toţi

Creating opportunities for all Creând oportunităţi pentru toţi Creating opportunities for all Creând oportunităţi pentru toţi Creating opportunities for all Creând oportunităţi pentru toţi preface Preface Prefaţă prefaţă The Republic of Moldova proclaimed its independence

More information

SUPORT CURS MANAGEMENTUL CALITATII

SUPORT CURS MANAGEMENTUL CALITATII Investeşte în oameni! Titlul proiectului: Centrul de Excelenţă în Promovarea Femeii pe poziţii calificate şi înalt calificate în Sectorul Comercial Contract nr.: POSDRU/144/6.3/S/126027 Proiect cofinanţat

More information

Executive Information Systems

Executive Information Systems 42 Executive Information Systems Prof.dr. Ion LUNGU Catedra de Informatică Economică, ASE Bucureşti This research presents the main aspects of the executive information systems (EIS), a concept about how

More information

MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE, FACTOR AL SCHIMBĂRII: STRATEGII PENTRU SECOLUL XXI

MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE, FACTOR AL SCHIMBĂRII: STRATEGII PENTRU SECOLUL XXI MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE, FACTOR AL SCHIMBĂRII: STRATEGII PENTRU SECOLUL XXI Irene Owens Graduate School of Library and Information The University of Texas at Austin Science Istoric Mulţi au contribuit

More information

M ANAGEMENTUL INOVARII

M ANAGEMENTUL INOVARII M ANAGEMENTUL INOVARII 2016 M aria Popescu ISBN 978-606-19-0759-5 Maria POPESCU MANAGEMENTUL INOVĂRII 2016 Cuprins Introducere 1. Noţiuni de bază 1.1- Conceptul de inovare 1.2. Tipologia inovării 1.3.

More information

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR

Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR STANDARD ROMÂN ICS 00. 004.03 SR EN ISO 9000 Februarie 2001 Indice de clasificare U 35 Sisteme de management al calităţii PRINCIPII FUNDAMENTALE ŞI VOCABULAR Quality management systems - Fundamentals and

More information

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

More information

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU

FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN REGIUNEA CENTRU Str. Decebal 12, 510093 Alba Iulia Tel.: (+ 40) 258-818616 (+ 40) 258-815622 Fax: (+ 40) 258-818613 Internet: www.adrcentru.ro e-mail: office@adrcentru.ro FORMULAR PENTRU ORGANIZAŢIILE CARE DESFĂŞOARĂ

More information

INTEGRAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN MANAGEMENTUL AFACERILOR: O META-ANALIZĂ

INTEGRAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN MANAGEMENTUL AFACERILOR: O META-ANALIZĂ INTEGRAREA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ ÎN MANAGEMENTUL AFACERILOR: O META-ANALIZĂ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY INTEGRATION IN BUSINESS MANAGEMENT: A META-ANALYSIS Conf.univ.dr.ing. Roland Iosif

More information

Dezvoltarea economică locală

Dezvoltarea economică locală Dezvoltarea economică locală Irina POPESCU Cadru didactic universitar la Catedra de Management din A.S.E. Bucureşti (2001 2003). Din februarie 2003, cadru didactic la Catedra de Administraţie şi Management

More information

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ. Social Responsibility And Sustainable Competitivness ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI Tomul LII/LIII Ştiinţe Economice 2005/2006 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI COMPETITIVITATEA DURABILĂ ANDREI MAXIM * Social Responsibility

More information

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI SERGIU BACIU PARADIGMA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR Editura ASEM Chişinău 2014 CZU 378:005.6 B 13 Recomandată pentru editare de

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 2/

FISA DE EVIDENTA Nr 2/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 2/565-237 a rezultatelor

More information

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie

Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Etapele implementării unui sistem de management de mediu într-o organizaţie Conf.univ.dr. Cibela NEAGU Universitatea ARTIFEX Bucureşti Lector univ dr. Aurel NEAGU Academia de Poliţie Al.I.Cuza Bucureşti

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 120 CADRUL GENERAL AL STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT CUPRINS Paragrafele Introducere 1-2 Cadrul general de raportare financiară 3 Cadrul general pentru

More information

PROIECTUL: iei publice. Cod SMIS: 26932

PROIECTUL: iei publice. Cod SMIS: 26932 PROIECTUL: Îmbunătățirea capacității ii administrației iei publice de măsurare a performanțelor elor administrative baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi i standardizare a tehnicilor

More information

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei

ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei ComunitĂŢi Virtuale. Proiecte europene din domeniul educaţiei Mihaela Brut Facultatea de Informatică Universitatea «AL. I Cuza» Iaşi, România, mihaela@infoiasi.ro http://www.infoiasi.ro/~mihaela CSCS14

More information

Alexandrina-Corina Andrei. Everyday English. Elementary. comunicare.ro

Alexandrina-Corina Andrei. Everyday English. Elementary. comunicare.ro Alexandrina-Corina Andrei Everyday English Elementary comunicare.ro Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Editurii Comunicare.ro, 2004 SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice David

More information

INFORMATICĂ MARKETING

INFORMATICĂ MARKETING CONSTANTIN BARON AUREL ŞERB CLAUDIA IONESCU ELENA IANOŞ - SCHILLER NARCISA ISĂILĂ COSTINELA LUMINIŢA DEFTA INFORMATICĂ ŞI MARKETING Copyright 2012, Editura Pro Universitaria Toate drepturile asupra prezentei

More information

Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale

Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale Referinţe în era digitală: marketing şi servicii în lumi virtuale Dr. Octavia-Luciana Porumbeanu Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti E-mail:

More information

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR CONSILIEREA CARIEREI INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICARE ÎN CONSILIEREA CARIEREI Bucureşti 2002 1 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE

More information

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective

Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Promovarea performanţei şi a creşterii eficienţei entităţilor publice, management prin obiective Drd. Rodica IVORSCHI Academia de Studii Economice București Abstract Stabilirea ierarhiei obiectivelor,

More information

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN

STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN STANDARDIZAREA PROCESELOR ŞI A ACTIVITǍŢILOR ÎN ORGANIZAŢIILE INDUSTRIALE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE FABRICAŢIE LEAN Dr.Ing. Daniel D. Georgescu S.C. VULCAN S.A.-Bucureşti Absolvent al Universităţii

More information

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică

Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul de Prognoză Economică DEZVOLTARE REGIONALĂ Dezvoltarea regională durabilă, un nou concept sau o necesitate? Daniel FISTUNG Rodica MIROIU Teodor POPESCU Centrul de Economie a Industriei şi Serviciilor Daniela ANTONESCU Institutul

More information

asist. univ. dr. Alma Pentescu

asist. univ. dr. Alma Pentescu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Științe Economice asist. univ. dr. Alma Pentescu - Sibiu, 2015/2016 - Ce este un proiect? Un proiect = o succesiune de activităţi conectate, întreprinse

More information

Pro-active environmental strategies, main source of competitive advantage within economic organizations

Pro-active environmental strategies, main source of competitive advantage within economic organizations 271 Pro-active environmental strategies, main source of competitive advantage within economic organizations Strategiile de mediu pro-active, sursă principală de avantaj competitiv la nivelul organizaţiilor

More information

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA)

ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) ABORDĂRI ŞI SOLUŢII SPECIFICE ÎN MANAGEMENTUL, GUVERNANŢA ŞI ANALIZA DATELOR DE MARI DIMENSIUNI (BIG DATA) Vladimir Florian Gabriel Neagu vladimir@ici.ro gneagu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

More information

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună

TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună Lighting TTX260 investiţie cu cost redus, performanţă bună TTX260 TTX260 este o soluţie de iluminat liniară, economică şi flexibilă, care poate fi folosită cu sau fără reflectoare (cu cost redus), pentru

More information

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII

RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII RELAŢIA RESPONSABILITATE SOCIALĂ SUSTENABILITATE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Ionela-Carmen, Pirnea 1 Raluca-Andreea, Popa 2 Rezumat: În contextual crizei actuale şi a evoluţiei economice din ultimii ani

More information

Orientarea către client a instituţiilor administraţiei publice: o evaluare în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor

Orientarea către client a instituţiilor administraţiei publice: o evaluare în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor Orientarea către client a instituţiilor administraţiei publice: o evaluare în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor Customer Orientation of Public Administration Institutions: An Assessment of

More information

AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII

AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE CONSTANȚA PROGRAMUL DE MASTER: MOA AUDIT ȘI CERTIFICAREA CALITĂȚII -SINTEZĂ CURS- AN UNIVERSITAR 2016-2017 LECTOR UNIV. DR.

More information

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015

GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 GHID PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT INTERN 2015 Material elaborat de Grupul de lucru Audit intern,

More information

Soluţii complete. Găsim soluţia potrivită pentru afacerea ta. contabilitate, consultanţă, evaluări. Sibiu, Cluj Napoca, Rm. Vâlcea

Soluţii complete. Găsim soluţia potrivită pentru afacerea ta. contabilitate, consultanţă, evaluări. Sibiu, Cluj Napoca, Rm. Vâlcea contabiliţăţi complete, evaluări Găsim soluţia potrivită pentru afacerea ta. Soluţii complete contabilitate, consultanţă, evaluări Sibiu, Cluj Napoca, Rm. Vâlcea http://www.financiargrup.ro contact@financiargrup.ro

More information

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII

SISTEMUL INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII INFORMATIONAL-INFORMATIC PENTRU FIRMA DE CONSTRUCTII Condurache Andreea, dr. ing., S.C. STRATEGIC REEA S.R.L. Abstract: The construction company information system represents all means of collection, processing,

More information

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007

PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 PREZENTARE INTERFAŢĂ MICROSOFT EXCEL 2007 AGENDĂ Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel Registre şi foi de calcul Funcţia Ajutor (Help) Introducerea, modificarea şi gestionarea datelor în Excel Gestionarea

More information

MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ

MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE ÎN ACTIVITATEA TURISTICĂ Ionela-Evelina Tomescu, studentă Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Economice şi GestiuneaAfacerilor Lucrare premiată

More information

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot

Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot 1 Prefaţă În contextul aderării României la

More information

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia

Material de sinteză privind conceptul de intreprindere virtuală şi modul de implementare a mecanismelor care susţin funcţionarea acesteia Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

More information

MANAGEMENT ADMINISTRATIV

MANAGEMENT ADMINISTRATIV 1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Management Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaţionale, acceptând noile provocări privind

More information

Managementul documentelor

Managementul documentelor 25 Managementul documentelor Conf. univ. dr Sofia Elena COLESCA Abstract The document is an important communication tool between the organization s departments and in the relations with other companies.

More information

PROVOCĂRI ACTUALE PENTRU SECURITATEA EUROPEANĂ

PROVOCĂRI ACTUALE PENTRU SECURITATEA EUROPEANĂ UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE Carol I Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DUŢU, PETRE Provocări actuale pentru securitatea europeană

More information

Asociaţia de Standardizare din România Organism naţional de standardizare

Asociaţia de Standardizare din România Organism naţional de standardizare Asociaţia de Standardizare din România Organism naţional de standardizare @ASRO 28 septembrie 2016 1 SR 13547 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare Florica-Elena Ionescu Expert standardizare @ASRO

More information

FISA DE EVIDENTA Nr 1/

FISA DE EVIDENTA Nr 1/ Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare -COMOTI Bdul Iuliu Maniu Nr. 220D, 061126 Bucuresti Sector 6, BUCURESTI Tel: 0214340198 Fax: 0214340240 FISA DE EVIDENTA Nr 1/565-236 a rezultatelor

More information

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

Anexa 2.49 PROCEDURA ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT Anexa 2.49 PROCEDURA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONALǍ Aprobat: RECTOR, Prof. univ. dr. ION CUCUI Responsabilităţi. Nume, prenume Funcţia Semnătura Elaborat Conf. univ. dr.

More information

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1

Clasele de asigurare. Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Legea 237/2015 Anexa nr. 1 Clasele de asigurare Secţiunea A. Asigurări generale 1. accidente, inclusiv accidente de muncă şi boli profesionale: a) despăgubiri financiare fixe b) despăgubiri financiare

More information

CONSILIEREA CARIEREI ADULŢILOR

CONSILIEREA CARIEREI ADULŢILOR INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională CONSILIEREA CARIEREI ADULŢILOR Bucureşti 2003 INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Laboratorul Orientare Şcolară şi Profesională

More information

Ce pot face sindicatele

Ce pot face sindicatele Ce pot face sindicatele pentru un sistem corect de salarizare a angajaţilor, femei şi bărbaţi? Minighid despre politici de salarizare pentru liderii de sindicat Centrul Parteneriat pentru Egalitate 2007

More information

Marketingul strategic în bibliotecă

Marketingul strategic în bibliotecă Marketingul strategic în bibliotecă Conf. univ. dr. Ionel ENACHE În ultimii ani marketingul a câştigat o importanţă din ce în ce mai mare în bibliotecile din întreaga lume. Creşterea autonomiei, amplificarea

More information

MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ

MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ MANAGEMENTUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ Gabriela CAZAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT International Standardization Organization (ISO) supports organizations to meet the challenges

More information

CONCEPTE MANAGERIALE DE RELAŢII PUBLICE

CONCEPTE MANAGERIALE DE RELAŢII PUBLICE Concepte manageriale de relaţii publice 59 CONCEPTE MANAGERIALE DE RELAŢII PUBLICE M. Forfolea Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova 1. EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE RELAŢII PUBLICE Societatea

More information

GREEN ECONOMY AND CLIMATE CHANGE PREVENTION CYCLE

GREEN ECONOMY AND CLIMATE CHANGE PREVENTION CYCLE Andreea CONSTANTINESCU Institutul de Economie Naţională, Academia Română GREEN ECONOMY AND CLIMATE CHANGE PREVENTION CYCLE Theoretical article Keywords Green economy, Climate change, Green growth, Sustainable

More information

ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT

ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT ABORDAREA SISTEMICĂ A MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR SPORTIVE SYSTEMIC APPROACH ON SPORTS ORGANIZATIONS MANAGEMENT Marcu Vasile 1, Buhaş Sorin 2 Rezumat Conceptul de sistem scoate în evidenţă interacţiunea,

More information

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, COMUNICARE ŞI DEONTOLOGIE Seminar SELECTAREA ŞI VALORIFICAREA SURSELOR INFORMATICE / BIBLIOGRAFICE IN CERCETAREA DOCTORALĂ Alexandru Nichici /2014-2015 1. CARE SUNT PROBLEMELE CU

More information

Managementul portofoliului de clienti si dezvoltare de noi produse

Managementul portofoliului de clienti si dezvoltare de noi produse Servicii pentru sprijinirea dezvoltării afacerilor Proiect al Uniunii Europene Managementul portofoliului de clienti si dezvoltare de noi produse de Gerry O Connor şi Emilia Cernăianu Seminar cu trei componente

More information

Cuprins. Cuvânt-înainte... 11

Cuprins. Cuvânt-înainte... 11 Cuprins Cuvânt-înainte... 11 Capitolul 1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare a întreprinderii... 13 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare şi utilizatorii rezultatelor

More information

MANUALUL CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR. Elaborat Prof. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC Comisia calitate

MANUALUL CALITĂŢII FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR. Elaborat Prof. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC Comisia calitate ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Str. Domnească nr. 111 Tel.: +40 336 130 177 Cod poştal 800201, Galaţi, România

More information

SCHEMA ECO-COMUNITARĂ DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS) INSTRUMENT ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE MEDIU ALE ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE

SCHEMA ECO-COMUNITARĂ DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS) INSTRUMENT ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE MEDIU ALE ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE CERCETARE, EDUCAŢIE, ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC SCHEMA ECO-COMUNITARĂ DE MANAGEMENT DE MEDIU ŞI AUDIT (EMAS) INSTRUMENT ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE MEDIU ALE ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE Ş. l. dr.ing. Ion DURBACĂ,

More information

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România

Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România STUDIUL III INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA 2006 Direcţii strategice ale dezvoltării durabile în România Colectiv autori: Constantin Ciupagea coordonator studiu Dan Manoleli Viorel Niţă Mariana Papatulică

More information

Administraţie şi Afaceri

Administraţie şi Afaceri Facultatea de Admitere 2018 Administraţie şi Afaceri admitere.unibuc.ro faa.ro Programele de studii şcolarizate LICENŢĂ» Administraţie publică (domeniul Ştiinţe administrative) 250 locuri» Administrarea

More information

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992

DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală. Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 DIRECTIVA HABITATE Prezentare generală Directiva 92/43 a CE din 21 Mai 1992 Birds Directive Habitats Directive Natura 2000 = SPAs + SACs Special Protection Areas Special Areas of Conservation Arii de Protecţie

More information

SISTEMUL INFORMAŢIONAL LOGISTIC: COMPONENTE ŞI MACRO PROCESE

SISTEMUL INFORMAŢIONAL LOGISTIC: COMPONENTE ŞI MACRO PROCESE SISTEMUL INFORMAŢIONAL LOGISTIC: COMPONENTE ŞI MACRO PROCESE (LOGISTICS INFORMATION SYSTEM: COMPONETS AND MACRO PROCESSES) Abstract: The logistics information system is part of the information system of

More information

ROLE OF CONSULTING AND OUTSOURCING SERVICES REGARDING THE INTELECTUAL CAPITAL FORMATION OF THE ENTERPRISE

ROLE OF CONSULTING AND OUTSOURCING SERVICES REGARDING THE INTELECTUAL CAPITAL FORMATION OF THE ENTERPRISE ECONOMIE FUNDAMENTALĂ BUSINESS ŞI ADMINISTRARE ŞI APLICATIVĂ / BUSINESS FUNDAMENTAL AND ADMINISTRATION ROLUL SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ ŞI OUTSOURCING ÎN FORMAREA CAPITALULUI INTELECTUAL AL ÎNTREPRINDERII

More information

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1

SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 008 SUBIECTE CONCURS ADMITERE TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR FILIERA DIRECTĂ VARIANTA 1 1. Dacă expresiile de sub radical sunt pozitive să se găsească soluţia corectă a expresiei x x x 3 a) x

More information

ANALIZA DIAGNOSTIC UNIVERSITĂŢILE ŞI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN

ANALIZA DIAGNOSTIC UNIVERSITĂŢILE ŞI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN WP1 VIZIUNE ŞI STRATEGIE ANALIZA DIAGNOSTIC UNIVERSITĂŢILE ŞI DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN PANELUL NR. 1 Coordonator: Prof. Dr. Ion Gh. ROŞCA Raportor: Prof. Dr. Carmen PĂUNESCU Autori: Prof. dr. Ion Gh.

More information

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ 1 P a g e STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 315 CUNOAŞTEREA ENTITĂŢII ŞI MEDIULUI SĂU ŞI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE SEMNIFICATIVĂ CUPRINS Paragraf Introducere 1-5 Proceduri de evaluare a riscului

More information

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Specializarea: Administraţie

More information

SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA

SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA SOCIOLOGIE ORGANIZATIONALA UNITATEA I... 2 1. ORGANIZATIA: DEFINITII, TEORII SI MODELE... 2 1.1.DEFINIŢIA ORGANIZAŢIEI... 3 1. 2. TEORIA CICLULUI VIEŢII... 12 4.3. STRUCTURA ORGANIZATIONALA... 18 1. Complexitatea....

More information