Àwæn örö (Vocabulary) Nouns

Size: px
Start display at page:

Download "Àwæn örö (Vocabulary) Nouns"

Transcription

1 Chapter 5 - Orí Karùnún MY FAMILY TREE OBJECTIVES: In this chapter you will learn: - How to describe people by using the verbs jê, ni - How to use the negation kô - How to use the interrogative ta ni - How to describe one s family 111

2 Orí Karùnún (Chapter 5) Àwæn örö (Vocabulary) Àwæn örö (Vocabulary) Nouns aáwö àbúrò àgbà agbolé àdúgbò àgbàlagbà agb jôrò àkójæpö akêköô àlàáfíà apòògùn àpônlé ara à«à baálé burêwà dókítà ëgbôn ëkô ëwà gbogbo ìdàgbàsókè ìdöbálë ìdílé ìlú ìgbàgbô igun ìpàdé ì«ègùn ìtumö kódà differences younger sibling older person compound neighborhood older person lawyer collection student peace pharmacist respect body culture male head (of family) ugly doctor older sibling studies beans all progress, development prostration family (immediate) town, city, country belief branch (of family) meeting medicine the meaning in fact COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 112 CC 2012 The University of Texas at Austin

3 Orí Karùnún (Chapter 5) Àwæn örö (Vocabulary) mölêbí ojoojúmô ækæ olórí o«oo«ù ösöösë oúnj æjà æmædé pàjáwìrì píparí wúrà Noun Phrases bùrödáa lágbájá ètò bí family (extended) every month husband head every month every week food market youth emergency settling of; completion of gold brother (of somebody) organization of family Verbs dàrú confused, disorganized fún for gbé to live in/at gbædö must j to eat jê to be kúnlë kneel down parí to complete sörö to talk tí if túmö sí translates to/means/implies wí pé said that Verb Phrases bí tëlé kóra jæ lè dàrú to be born following to get together can lead to chaos; can be disorganized COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 113 CC 2012 The University of Texas at Austin

4 Orí Karùnún (Chapter 5) Àwæn örö (Vocabulary) kò ì tí ì has/have not yet máa ñ wáyé always takes place lágbára to be strong «e kókó is important; is crucial «e pàtàkì is important Adjectives ga kéré kúrú köökan sanra tóbi tínínrín Adverbs péré tall small short each fat big skinny (thin) only Conjunction àti nítorí èyí nítorí pé nípa and because of this because about Prepositional phrases láàárín nígbà mìíràn among, in the middle of at other times Interrogative mélòó ni Other Expressions ni tí ó bá juni læ ìdí èyí ni wí pé kí ayé ó gún ægbôn àti òye ökan lára how many? anyone that is older than oneself this/that is why for the world to be in good shape wisdom and understanding one of COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 114 CC 2012 The University of Texas at Austin

5 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô Kìíní (Lesson 1) Lesson 1 - Ëkô Kìíní: The verbs jê to be and ni to be The Verb Jê The verb jê implies to be. It is frequently used with professions. For example: Ladi jê dókítà. Fadérera jê agb jôrò. Mo jê akêköô. Ladi is a doctor. Fadérera is an attorney/a lawyer. I am a student. The verb jê can be used to link phrases. For example: Ëwà jê oúnj tí ó dára láti j Beans are good to eat. Jê can also be used to express one s age. For example: Kêmi jê æmæ ædún mêwàá Màmáà mi jê æmæ ogójì ædún Kêmi is 10 years old My mother is 40 years old Jê + negation Jê kì í «e Ladi jê dókítà Ladi kì í «e dókítà Ladi is a doctor Ladi is not a doctor Mo jê akêköô N kì í «e akêköô I am a student I am not a student Kêmi jê æmæ ædún mêwàá Kêmi kì í «e æmæ ædún mêwàá Kêmi is 10 years old Kêmi is not 10 years old COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 115 CC 2012 The University of Texas at Austin

6 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô Kìíní (Lesson 1) The verb Ni In Yorùbá, ni is another form of the verb to be as used in the sentences below: Èmi ni màmáa Túndé. Dókítà ni Ládi. Öla ni æjà Ìyá ni wúrà I am Túndé s mother. Ladi is a doctor. Tomorrow is market day. Mother is gold. However, one cannot say: * Dókítá jê Ládi * Öla jê æjà one would rather say Ládi jê dókítá Öla jê æjô æjà Negation kô When ni is negated, it becomes kô ni, as found in the examples below: Èmi ni bàbáa Kóyè. Èmi kô ni bàbáa Kóyè. Àwæn ni màmáà mi. Àwæn kô ni màmáà mi. Olú ni àbúrò Adé Olú kô ni àbúrò Adé I am Kóyè s father. I am not Kóyè s father. She is my mother. She is not my mother. Olú is Adé s younger sibling. Olú is not Adé s younger sibling.»é àwæn ni olùkôö r? Is s/he your teacher? Rárá, àwæn kô ni olùkôö mi. No, he is not my teacher. Regular pronouns cannot be used with ni as in the following examples: *Mo ni dókítà *Ó ni olùkö Similarly, kô cannot be used with regular pronouns as in the following examples: *Mo kô ni dókítà *Ó kô ni olùkö COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 116 CC 2012 The University of Texas at Austin

7 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô Kìíní (Lesson 1) I«ê»í«e 1 Dáhùn àwæn ìbéèrè wönyí ní òdì. Respond to the following questions negatively. 1.»é bàbáà r ni olórí ìlú? 2.»é àwæn ni ëgbônæn Kíkê? 3.»é ìwæ ni dókítà? 4.»é êjæ àti eéjì ni êsànán? 5.»é èmi àti ìwæ ni ëyin? I«ê»í«e 2 Yí àwæn gbólóhùn yí sí òdì. Turn the following into negative. 1. Bàbáà mi jê olórí ìlú. 2. Àwæn ni ëgbônön mi. 3. Ó jê ælôpàá. 4. Èmi àti iwæ ni örê. 5. Mo jê agb jôrò. COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 117 CC 2012 The University of Texas at Austin

8 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô Kìíní (Lesson 1) I«ê»í«e 3 Lo jê tàbí ni láti fi dí àwæn àlàfo wönyí. Use jê or ni to fill out the blank spaces below. 1. Màmáà mi nôösì. 2. Èmi mò ñ «i«ê ní ilé-ìwé. 3. Wôn öjögbôn ní ilé-ìwèé mi. 4.»é àwæn màmáà r? 5. Èmi æmæ bàbáatádè. 6. Ó mà«e o. Ó æmædé nií. I«ê»í«e 4 Yí àwæn gbólóhùn wönyí sí òdì. Turn the following sentences into negation. 1. Mo jê nôösì 2. A jê akêköô 3. O jê dókítà 4. jê öjögbôn 5. Ó jê olùkô 6. Wôn jê olórí ìlú COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 118 CC 2012 The University of Texas at Austin

9 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô Kejì (Lesson 2) The interrogative ta ni implies who Ta ni örêë r? Ta ni bàbáà r? Lesson 2 - Ëkô Kejì: The interrogative Ta ni Ìsöröngbèsì (Dialogue) Ælá: Bàbáà mi, mo ní örê kan. Dad, I have a friend. Bàbá Ælá: Ìy n dára o. Ta ni örêë r? That s nice. Who is your friend? Ælá: Orúkæ rë ni Láñre. His name is Láñre. Bàbá Ælá: Ta ni bàbáa Láñre? Who is Láñre s father? Ælá: Öjögbôn Ö«úndáre ni bàbáa Láñre Professor Ö«úndáre is Láñre s father. Cultural Vignette: ÀPÔNLÉ Àpônlé jê ökan lára à«à àti i«é àwọn Yorùbá. Yorùbá máa õ pa á lówe pé: ni tí ó bá ju ni læ lè juni nù. Ìtumö èyí ni pé, ni tí ó bá ju ènìyàn læ ní ægbôn àti òye ju ènìyàn læ. Àwôn Yorùbá á tún máa wípé: Àìböwö fún àgbà ni kò jê kí ayé ó gún. Eléyìí túmö sí pé: ilé ayé ñ dàrú nítorí wí pé àwæn ènìyàn kò «e àpônlé tí ó y fún àwọn tí ó jù wôn læ. Bàbá àti ìyá ènìyàn nìkan kô ló y kí ènìyàn «e àpônlé fún. Ó «e pàtàkì fún gbogbo ènìyàn láti «e àpônlé fún ëgbôn, bí, ará àti ojúlùmö tó bá junì læ. Ènìyàn kò gbædö pe àgbàlagbà lórúkæ. Bùrödáa lágbájá tàbí àõtíi/sìsìtáa lágbájá ni ènìyàn gbædö pe ni tí ó bá junì læ. Ìdöbálë ni ækùnrin máa ñ kí ni tí ó bá ju ènìyàn læ. Àwæn obìnrin máa ñ kúnlë láti fi àpônlée wæn hàn. Ní önà mìíràn, ènìyàn kò gbædö lo ó fún ni tí ó bá dàgbà ju ènìyàn læ, kódà kó jê wí pé ödún kàn péré ni ni náà gbà lôwô ènìyàn. ni tí kò bá ní ëkô ilé ní ó máa ñ pe àgbàlagbà lórúkæ. Ara kô ilé ni bí a ti «e ñ kí àwæõ tí ó bá ju ènìyàn læ. COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 119 CC 2012 The University of Texas at Austin

10 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô Kejì (Lesson 2) I«ê»í«e 1 Dáhùn àwæn ìbéèrè wönyí ní ëkúnrêrê. Answer the following questions in complete sentences. 1. Ta ni ó y kí ènìyàn «e àpônlé fún? 2. Kí ni àpônlé ní ilë Yorùbá? 3. Ta ni ó máa ñ pe àgbàlagbà lórúkæ? 4. Kí ni ìtumö òwe yìí: ni tí ó bá ju ni læ lè juni nù? 5. Kí ni àpônlé ní ìlúù r? COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 120 CC 2012 The University of Texas at Austin

11 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) Lesson 3 - Ëkô K ta: bí ní ìdílé Mêta (Three Generations of a Family) COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 121 CC 2012 The University of Texas at Austin

12 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) I«ê»í«e 1 Dáhùn àwæn ìbéèrè wönyí ní ëkúnrêrê. Answer the following questions in complete sentences. 1. Kí ni orúkæ ìdílée bàbá Àdùk? 2. Kí ni orúkæ bàbáa bàbá Àdùk? 3. Ta ni màmá Àdùkê? 4. Ta ni æmæ æmæ Æláníkëê? 5. Ta ni àwæn æmæ æmæ Æláníkëê? 6. Æmæ mélòó ni Æláníkëê ní? 7. Æmæ æmæ mélòó ni Æláníkëê ní? 8. Ta ni Babalælá? 9. Ta ni àbúròo Gbádébö? 10. Ta ni ëgbôn Àdùkê? COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 122 CC 2012 The University of Texas at Austin

13 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) I«ê»í«e 2 Parí àwæn örö wönyí. Complete the following sentences. Bí àp r : Babalælá ni ækæ Títílælá. Òun ni bàbáa Atinúkê àti Gbádébö. Òun sì ni ækæ æmæ Æláníkëê àti Adéníyì 1. Adéníyì ni 2. Gbádébö ni 3. Olútóókê ni 4. Bádé ni 5. Atinúkê ni I«ê»í«e 3 Sæ lóòótô ni tàbí lóòótô kô fún àwæn gbólóhùn wönyí. State whether the following sentences are true or false. Òótô ni Òótô kô 1. Àdùkê ni ækæ Ælá«ùpö. 2. Ælá«ùpö ni ìyàwó Àdùkê. 3. Atinúkê ni æmæ æmæ Æláníkëê. 4. Bádé ni bàbá Atinúkê. 5. Adéníyì ni bàbáa bàbáa Gbádébö. 6. Babalælá ni bàbáa Gbádébö. 7. Olútóókê ni ëgbônæn Títílælá. 8. Æláníkëê ni ìyàwó Adéníyì. 9. Ælá«ùpö ni æmææ Bádé. 10. Bádé àti Títí ni àwæn æmæ Adéníyì àti Æláníkëê. COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 123 CC 2012 The University of Texas at Austin

14 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) I«ê»í«e 4 Dáhùn àwæn ìbéèrè wönyí. Answer the following questions. Bí àp r : Ækæ Títílælá ni? Babalælá 1. Bàbáa bàbá Àdùkê ni? 2. Òbí Àdùkê àti Ælá«ùpö ni? 3. Bàbáa Bádé ni? 4. Æmææ Bádé ni? 5. Æmææ Babalælá àti Títílælá ni? COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 124 CC 2012 The University of Texas at Austin

15 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) Wá àwæn örö wönyí. Look for these words in the puzzle below. Pay attention to the tones! àpônlé à«à àgbàlagbà bùrödá ægbôn ìdöbálë wúrà ìdílé olórí ìdàgbàsókè à g b a l a d à b á d í l é à d ì l e l o b í «æ l a ó g l w í d á g b á s d à l e l a a d ú k í ó b à ó k ö í k o l æ w u r á l e a g í b æ a l a g ó t b à í é d á b ö á g á m b ì g i d ö b à d g à í j b n o á d d ö o d í p o k l b a ô l k í ö g l b ó d ô l b à b k n o g a b i t ù s a n í n g á b ó l o r á í n r á b l d ó b a a d ó s á l ö b ö r d é k i à ö k o r ó b ë l á d í l a r i a d á b í o d ó b i á g d í b b Ì d à g b à s ó k è í k e à COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 125 CC 2012 The University of Texas at Austin

16 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) Cultural Vignette: bí ní ilë Yorùbá Ní ilë Yorùbá, mölêbí jê àkójæpö àpapö igun. Baálé ilé ni olórí igun köökan. Ètò bí jê nõkan tí ó «e pàtàkì fún àlàáfíà láàárín àwæn æmæ bí àti ìlú lápapö. Ìdí èyí ni wí pé, àlàáfíà láàárín mælêbí «e kókó fún ìdàgbàsókè ìlú. Yorùbá ní ìgbàgbô wí pé ìlé lè dàrú tí àlàáfíà kò bá sí láàárínin mælêbí. Gbogbo ènìyàn ni ó gbôdö jê mælêbí kan tàbí òmíràn. Nítorí èyí ni Yorùbá fi máa ñ sæ wí pé: A kìí wáyé ká má lêbí. Ìpàdée mælêbí máa ñ wáyé ní ösöösë tàbí ní o«oo«ù. Nígbà mìíràn, àwæn mælêbí máà ñ ní ìpàdé pàjáwìrì. Gbogbo mælêbí tún máa ñ kóra jæ láti «e ìgbéyàwó, ìsæmælórúkæ àti ìjádeòkù. Gbogbo bí ni ó ní olórí bí. Olórí bí jê ækùnrin tí ó dàgbà jùlæ nínúu mælêbí.»ùgbôn nígbà mìíràn olórí bí lè jê obìnrin tí ó dàgbà jùlæ nínúu mælêbí. Ara àwæn ojú«e olórí bí ni píparí aáwö láàárín àwæn mælêbí. Olórí bí tún máa ñ «ojú àwæn mælêbíi rë ní ìpàdé àdúgbò, ìpàdé agbolé, tàbí ìpàdé ìlú. Ó «e pàtàkì kí olórí bí rí i wí pé bí kò tú mô òun lórí. Ìdàgbàsókè bí ní í «e pëlú irú olórí bí tí wôn bá á ní. I«ê»í«e 6 Dáhùn àwæn ìbéèrè wönyí ní ëkúnrêrê. Answer the following questions in complete sentences. 1. Kí ni pàtàkì mölêbí ní ilë Yorùbá? 2. Ta ni olórí bí ní ilë Yorùbá? 3. Kí ni i«ê olórí bí nínú bí àti ní ìlú? 4. Kí ni mælêbí jê fún ìdàgbàsókè ìlú? 5. Kí ni ìtumöæ mælêbí? COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 126 CC 2012 The University of Texas at Austin

17 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) I«ê»í«e 7 Túmö àwæn örö wönyí ni èdèe Yorùbá. Provide the meanings of the following words in Yorùbá Language. 1. olórí 2. Ìpàdé 3. gbôdö 4. ojú«e 5. baálé ilé Örö àdásæ (Monologue) Àbíkê ñ sörö nìpa bíi rë fún Arábìnrin Fáladé, olùkôæ rë. Àbíkê is talking about her family to Mrs. Fáladé, her teacher. bíì mi (My Family) bíì mi ni bí Adédìran À ñ gbé ní ìlú Ìbàdàn ní àdúgbò Ìyágànkú. Bàbá àti ìyáà mi bí æmæ mêrin. Àkôbí wæn ñ jê Adéolú. Æmæ ædún méjìlélôgbön ni wôn. Apòògùn sì ni wôn pëlú. Wôn ní ìyàwó. Orùkæ ìyàwóo wæn ni Gbémi. Wôn bí æmæ méjì, Doyin àti Yétúndé. Ækùnrin ni Doyin. Doyín jê æmæ ædún mêrin. Yétúndé sì jê æmæ ædún méjì. Æmæ kejì tí bàbáà àti màmáà mi bí ni Bímpé. Bímpé jê æmæ ægbön ædún. Dókítà ni wôn, «ùgbôn wôn kò ì tí ì fê ækæ. ni tí ó tëlé Bímpé ni Jídé. Æmæ ædún mêrìndínlôgbön ni wôn. Agb jôrò ni wôn. Wôn «ësë bí æmæ kan tí orúkæ rë ñ jê Rónkê. Rónkê jê æmæ o«ù mêta. Èmi ni àbígbëyìn nínú bíì mi. Orùkæö mi ni Àbíkê. Mo jê æmæ ædún méjìlélógún. Mo wà ní Yunifásítì ti ìlú Ìbàdàn. Mo ñ kô nípa ëkô ì«ègùn. COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 127 CC 2012 The University of Texas at Austin

18 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) I«ê»í«e 8 Dáhùn àwæn ìbéèrè wönyí. Respond to the following questions. 1. Kí ni orúkæ ni tí ó ñ sörö? 2. Kí ni i«ê tí Bímpé ñ «e? 3. Ipò wo ni Adéolú wà nínú bí yìí? 4. Kí ni orúkæ àdúgbò àwæn Àbíkê? 5. Kí ni orúkæ ìyàwó Adéolú? 6. Ta ni wôn bí tëlé Bímpé? 7. Æmæ ædún mélòó ni Jídé? 8. Kí ni orúkæ àwæn æmæ Adéolú? 9. Kí ni orúkæ ilé-ìwé gíga Àbíkê? 10. Kí ni orúkæ bí yìí? COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 128 CC 2012 The University of Texas at Austin

19 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) I«ê»í«e 9 Parí àwæn örö wönyí. Complete the following based on the monologue. Bí àp r : Æmæ ædún méjìlélógún ni = Àbíkê 1. Apòògùn ni = 2. Ìyàwó Adéolú ni = 3. Doyin àti Yétúndé ni = 4. Æmæ kejìi bàbáà àti màmáà mi ni = 5. Æmæ ædún mêrin ni = 6. Æmæ ædún méjì ni = 7. Æmæ ægbön ædún ni = 8. Dókítà ni = 9. Ó ñ kô nípa ëkô ì«ègùn = 10. Æmæ æ«ù mêta ni = 11. Àbígbëyìn ni = 12. Agb jêrò ni = 13. Æmæ ædún mêrìndínlôgbön ni = 14. Æmæ Yunifásítì ni = 15. Ó ñ sörö nìpa bíi rë = Örö àdásæ (Monologue) bí Akínwálé Orúkæ mi ni Lælá. Orúkæ bàbáà mi ni Fêmi. Orúkæ màmáà mi ni Æláníkëê. Mo ní abúrò mêta. Orúkæ wæn ni Jídé, Báyö àti Bùnmi. Jídé àti Báyö ni àwæn abúrò mi ækùnrin, Bùnmi sì ni àbúrò mi obìnrín. Jídé ni æmæ kejì. Báyö ni æmæ k ta. Bunmi ni àbúrò mi àbígbëyìn. À ñ gbé ní ìlú Èkó. Mo fêrànan gbogbo àwæn bíì mi gan-an ni. COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 129 CC 2012 The University of Texas at Austin

20 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) bí Akínwálé Baba ati Mama Femi Olanikee Lola Jide Bayo Bunmi I«ê»í«e 10 Dáhùn àwæn ìbéèrè wönyí ní ëkúnrêrê. Answer the following questions in complete sentences. 1. Kí ni orúkæ bíi Lælá? 2. Kí ni orúkææ bàbáa Jídé? 3. Ta ni Báyö? 4. Kí ni orúkæ àwæn àbúròo Lælá? 5. Ta ni Æláníkëê? 6. Kí ni orúkæ ëgbônæn Lælá? 7. Ta ni Bùnmi? 8. Æmæ mélòó ni ó wà nínú bí Akínwálé? COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 130 CC 2012 The University of Texas at Austin

21 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) I«ê»í«e 11 Mú èyí tí ó bá tönà nínú àwæn ìdáhùn wönyí. Circle the correct answer. 1. Orúkæ bàbáa Lælá ni? a. Gbénga b. Fêmi c. Báyö d.»eun 2. Kí ni orúkæ àbúròo Bàyô? a. Lælá b. Bùnmi c. Kêmi d. Jídé 3. Æmæ mélòó ni Æláníkëê bí? a. Æmæ mêta b. Æmæ márùnún c. Æmæ kan d. Æmæ mêrin 4. Ëgbôn mélòó ni Bùnmi ní? a. Méjì b. Mêta c. Mêfà d. Mêrin 5. Ìlú wo ni bí Akínwálé ñ gbé? a. Ìbàdàn b. Abêòkúta c. Èkó d. Ilé-Ifë COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 131 CC 2012 The University of Texas at Austin

22 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) I«ê»í«e 12 Túmö àwæn örö wönyí ni èdèe Yorùbá. Provide the meanings of the following words in Yorùbá language. 1. My brother-in-law 2. Her mother-in-law 3. His niece 4. Your nephew 5. My first cousin 6. Our uncle 7. Your aunt 8. My grandfather 9. Their great grandfather 10. Her grandmother I«ê»í«e 13 So àwæn tí ó bara mu ni öwô A àti öwô B papö. Match the words in column A with those in column B. A B bí Bàbá Màmá Bàbáa bàbá Màmáa màmá Ëgbôn Àbúrò Younger sibling Older sibling Grandmother Grandfather Mother Father Family COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 132 CC 2012 The University of Texas at Austin

23 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) I«ê»í«e 14 So àwæn tí ó bara mu ni öwô A àti öwô B papö. Match the words in column A with those in column B. A B Ìkúnlë Ìdöbálë Àpônlé À«à Agbolé Respect Culture Compound Kneeling down Prostration I«ê»í«e 15 Ya àwòrán bíì r. Tí o bá «e é «e, ya àwòrán yìí títí dé ìran k ta. Draw a picture of your family, if possible a three- generation family tree. 1. Generation 2. Generation 3. Generation COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 133 CC 2012 The University of Texas at Austin

24 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K ta (Lesson 3) I«ê»í«e 16 Mú fôtò bíì r wá sí kíláàsì. Fi fôtò bíì r han örêë r, jê kí örêë r gbìyànjú bóyá ó lè sæ nípa àwæn bíì r fún. Bring a picture of your family to class. Show it to your partner in class, and let your partner guess who the members of your family are. I«ê»í«e 17 Ní méjì méjì. (In pairs) Nínúu kíláàsì, láláìsí fôtò, «e àpèjúwe bíì r fún örêë r, kí örêë r náà sì «e àpèjúwe bíi rë fún ìwæ náà. kæ ohun tí sæ fún ara yín sílë. In pairs, without pictures, let each student describe his or her family to his or her partner. Each of you should write down what the other person said. COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 134 CC 2012 The University of Texas at Austin

25 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K rin (Lesson 4) Lesson 4 - Ëkô K rin: Describing people Àbúròò mi ækùnrin lágbára Örêë mi sanra Mo kúrú Tádé ga My younger brother is strong My friend is fat I am short Tádé is tall Ëgbônön mi tínínrín Bàbáà mi kúrú Örêë mi tóbi Kò kúrú kò ga My older sibling is skinny My father is short My friend is big S/he is neither tall nor short Ènìyàn dúdú Ènìyàn pupa Ènìyàn funfun a black person a light-skinned person a white person Abíælá nìyí. Ó sanra. Kò ga. Ò«ì«ê ni. Sëìndè nìyí. Ó tínínrín. Ó ga. Ó yöl. COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 135 CC 2012 The University of Texas at Austin

26 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K rin (Lesson 4) Kúnlé nìyí. Ó tóbi. Ó lágbára. Akínkanjú ènìyàn ni. Títí nìyí. Kò kúrú. Kò ga. Gerunds are formed from adjectival verbs. Some examples of adjectival verbs include ga (tall), sanra (fat) and tóbi (big). ga gíga sanra sísanra tóbi títóbi However, some adjectival verbs do not follow the above structure. Some examples include: kéré kékeré small kúrú kúkúrú short burú búburú wicked, mean Gerunds can be used to describe people. They follow their nouns. For example: màmáà mi jê ènìyàn gíga my mother is a tall person OR ènìyàn sísanra ni bàbáà mi my father is a fat person COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 136 CC 2012 The University of Texas at Austin

27 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K rin (Lesson 4) The prefixes oní-, al-, æl-, l- (one who is ) can be added to the noun to describe people. For example: ægbôn ælôgbôn àánú aláàánú ìwàpëlê oníwàpëlê Example: màmáà mi jê ælôgbôn OR màmáà mi jê ælôgbôn ènìyàn OR ælôgbôn ènìyàn ni màmáà mi Olú ñ «e àpèjúwe bíi rë nínúu kíláàsì. Olú is describing his family in the classroom. Örö àdásæ (Monologue) Bàbáà mi tínínrín, wôn sì dúdú. Màmáà mi sanra, wôn sì pupa. Wôn lêwà. Kì í «e pé bàbáà mi búrêwà o! Wôn jê ælôgbôn, aláàánú àti onírëlë. Wôn sì tún jê ènìyàn gíga. Màmáà mi jê oníwàpëlê. Wæn kì í «e onígbéraga. Wæn kò ga bíi bàbáà mi. Wæn kò sì kúrú púpö. Wôn jê ènìyàn rere. Wôn sì jê æmælúwàbí ènìyàn. I«ê»í«e 1 Sæ lóòótô ni tàbí lóòótô kô fún àwæn gbólóhùn wönyí. State whether the following sentences are true or false. Òótô ni Òótô kô 1. Bàbá Olú sanra. 2. Màmá Olú ga. 3. Bàbá Olú jê oníwàpëlê. 4. Bàbá Olú kò búrêwà. 5. Màmá Olú kò gbéraga. COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 137 CC 2012 The University of Texas at Austin

28 Orí Karùnún (Chapter 5) Ëkô K rin (Lesson 4) I«ê»í«e 2»e àpèjúwe àwæn ènìyàn wönyí. Describe the following people. Bí àp r : Britney Spears = Ó kúrú, ó kéré, kò gbéraga. 1. George H. W. Bush = 2. Miley Cyrus = Cent = 4. Barack Obama = 5. Michael Jackson = 6. Michael Phelps = 7. Bill Clinton = 8. Hillary Clinton = 9. Carrie Underwood = 10. Michelle Obama = 11. Kanye West = 12. Oprah Winfrey = 13. Will Smith = 14. Paula Abdul = 15. Simon Cowell = 16. Christina Aguilera = 17. Angelina Jolie = 18. Brad Pitt = 19. Jennifer Aniston = 20. Nelson Mandela = 21. Dolly Parton = 22. Percy Sledge = 23. Beyoncé Knowles = 24. King Sunny Ade = 25. Fela Anikulapo Kuti = 26. Jennifer Aniston = 27. Denzel Washington = 28. Dalai Lama = 29. Muhammed Ali = 30. Martin Luther King Jr. = COERLL - Yorúbà Yé Mi Page 138 CC 2012 The University of Texas at Austin

Chapter 8 - Orí K jæ ARE YOU FEELING GOOD TODAY?

Chapter 8 - Orí K jæ ARE YOU FEELING GOOD TODAY? Chapter 8 - Orí K jæ ARE YOU FEELING GOOD TODAY? OBJECTIVES: In this chapter you will learn: - How to use possessive forms of emphatic pronouns - About parts of the body - How to express what to do with

More information

Iwifún nipa Ilé Ikójôpõ Iwé ti Ile Geesi

Iwifún nipa Ilé Ikójôpõ Iwé ti Ile Geesi Yorùbá Iwifún nipa Ilé Ikójôpõ Iwé ti Ile Geesi Kini nkan ti a nÿe? Ilé Ikójôpõ Iwé ti Ile Geesi jç Ilé Ikójôpõ Iwé ti orilêède United Kingdom. A ti nÿe akójô iwé fun igba ôdún le l ãdöta ati wipe a si

More information

Sample Lesson on Saworoide (Kelani, 1999)

Sample Lesson on Saworoide (Kelani, 1999) Nollywood Yoruba Film Project Sample Lesson on Saworoide (Kelani, 1999) This sample lesson was developed as a prototype for future learning materials based on the films of the esteemed Yoruba filmmaker,

More information

Reconstruction of Our Yoruba History - 5. Language has been described as ⠜(a) Communication of thoughts and feelings through a

Reconstruction of Our Yoruba History - 5. Language has been described as ⠜(a) Communication of thoughts and feelings through a Reconstruction of Our Yoruba History - 5 Language has been described as ⠜(a) Communication of thoughts and feelings through a system of arbitrary signals, such as voice sounds, gestures or written symbols.

More information

Awọn Obirin Ninu Islam

Awọn Obirin Ninu Islam Awọn Obirin Ninu Islam Si Ọkankan Awọn Obirin Ninu Aṣa Atọwọdọwọ Juu - Kristiẹni Arosọ & Ododo LATI ỌWỌ: SHERIF ABDEL AZIM, PH.D.- QUEENS UNIVERSITY, KINGSTON, ONTARIO, CANADA ITUMỌ: Hudhayfah Dhikrullah

More information

The Use of Music in Equipping the Nigerian Child for Civic Challenges

The Use of Music in Equipping the Nigerian Child for Civic Challenges Original Article International Journal of Educational Research and Technology P-ISSN 0976-4089; E-ISSN 2277-1557 IJERT: Volume 4 [3]September 2013: 122 130 All Rights Reserved Society of Education, India

More information

PARALLELISM IN THE YORUBA NAMING CEREMONY EWÌ (POEM) BY ABIODUN ADEPOJU AFRICAN RESEARCH PRESENTATIONS NAME: FLORENCE OLAMIJULO

PARALLELISM IN THE YORUBA NAMING CEREMONY EWÌ (POEM) BY ABIODUN ADEPOJU AFRICAN RESEARCH PRESENTATIONS NAME: FLORENCE OLAMIJULO PARALLELISM IN THE YORUBA NAMING CEREMONY EWÌ (POEM) BY ABIODUN ADEPOJU AFRICAN RESEARCH PRESENTATIONS NAME: FLORENCE OLAMIJULO The paper undertakes a study of parallelism in the Yoruba naming ceremony

More information

New Words of Lesson 1. di4 yi1 ke4 sheng1 ci2

New Words of Lesson 1. di4 yi1 ke4 sheng1 ci2 New Words of Lesson 1 di4 yi1 ke4 sheng1 ci2 Chinese Words Pinyin Part of Speech Engl. Trans. Part 1 nǐ pron. you (singular) hǎo adj. good ma aux. (used to form a question) hen3 adv. very, quite shēntǐ

More information

Tell me more about yourself

Tell me more about yourself Tell me more about yourself Vocabulary: family members, feelings, personality, likes and dislikes Grammar: present simple: be and other verbs, adverbs of frequency Communication: describing yourself and

More information

English as a Second Language Podcast ESL Podcast 169 Describing People s Appearance

English as a Second Language Podcast   ESL Podcast 169 Describing People s Appearance GLOSSARY back home to return to your home after being away from it; to return to the home of your parents or family when you live in another state or city * It s nice to be back home after such a long

More information

HOLIDAY ASSIGNMENT PRIMARY

HOLIDAY ASSIGNMENT PRIMARY HOLIDAY ASSIGNMENT PRIMARY YEAR TWO NAME:... CREATIVE ARTS Draw a waste bin inside your drawing book. QUANTITATIVE REASONING Sample; ½ of 10 = 10/2 = 5 1. ½ of 20 2. ¼ of 16 = 3. 1/5 of 55 = 4. 1/6 of

More information

A Pragmatic Study of Yoruba Proverbs in English

A Pragmatic Study of Yoruba Proverbs in English A Pragmatic Study of Yoruba Proverbs in English 1 Abiodun Jombadi, 2 juliana Jombadi Department of Languages and Literary Studies, Kwara State University, Malete, Kwara State, Nigeria 1. INTRODUCTION Language

More information

Radio Advertisement and Yoruba Oral Genres Oluwatoyin Olaiya & Adekemi Taiwo Ekiti State University, Nigeria

Radio Advertisement and Yoruba Oral Genres Oluwatoyin Olaiya & Adekemi Taiwo Ekiti State University, Nigeria Nordic Journal of African Studies 25(3&4): 263 280 (2016) Radio Advertisement and Yoruba Oral Genres Oluwatoyin Olaiya & Adekemi Taiwo Ekiti State University, Nigeria ABSTRACT This study examines Yoruba

More information

voiced mark Ç 49 È go to page 52

voiced mark Ç 49 È go to page 52 voiced mark A voiced mark, as its name suggests, indicates that a consonant is to be pronounced with the vocal chords vibrating. Think of its two short lines 襁 as a doodle of the vocal chords. As shown

More information

Ask about any topics above which you can t understand, briefly speaking about each one when you have understood what it means.

Ask about any topics above which you can t understand, briefly speaking about each one when you have understood what it means. Family- Extended Speaking & Active Listening Practice Choose one of the topics below and speak about it as long as you can. Your partner will try to use as many of the active listening phrases below as

More information

The Ethics of Work in the Music of Sholla Allyson Obaniyi. Lawrence O. Bamikole

The Ethics of Work in the Music of Sholla Allyson Obaniyi. Lawrence O. Bamikole The Ethics of Work in the Music of Sholla Allyson Obaniyi Lawrence O. Bamikole Ethics and aesthetics as axiological disciplines Axiology can simply be defined as the study of values. In philosophical parlance,

More information

ELEMENTARY GRAMMAR LABORATORY 1ST SEMESTER

ELEMENTARY GRAMMAR LABORATORY 1ST SEMESTER Name: Date: Teacher: Miss Gabriella Mata Grade: 1 st Elementary I. Reading comprehension Reading comprehension is the act of understanding what you are reading. There are two elements that make up the

More information

winter but it rained often during the summer

winter but it rained often during the summer 1.) Write out the sentence correctly. Add capitalization and punctuation: end marks, commas, semicolons, apostrophes, underlining, and quotation marks 2.)Identify each clause as independent or dependent.

More information

Activity 1: Warm-up Work in pairs. Look at these photos and discuss where, why and how people are taking selfies. Share your ideas with the group.

Activity 1: Warm-up Work in pairs. Look at these photos and discuss where, why and how people are taking selfies. Share your ideas with the group. 1 LET ME TAKE A SELFIE Level: B1+ Time: 90 MINS+ Introduction 1: Prior to distributing handouts, show your students this picture and let them guess the topic of the lesson - you can use the provided application

More information

short ă /æ/ A bad can damage glass had happen happy have

short ă /æ/ A bad can damage glass had happen happy have short ă /æ/ A accident after am and angry answer as ask at initial bad can damage glass had happen happy have laugh man matter ran stand thank that understand CD One, track 1 Student A: What s the matter?

More information

Song Lessons Understanding and Using English Grammar, 3rd Edition. A lesson about adjective, adverb, and noun clauses (Chapters 12, 13, 17)

Song Lessons Understanding and Using English Grammar, 3rd Edition. A lesson about adjective, adverb, and noun clauses (Chapters 12, 13, 17) A lesson about adjective, adverb, and noun clauses (Chapters 12, 13, 17) Notes for the Teacher 1. The Song Do a search on the Internet to find the song Father and Daughter by Paul Simon. When you search,

More information

How do you say mesa in English? What is the meaning of board in Spanish? Can you repeat that, please? How do you spell country? May I come in?

How do you say mesa in English? What is the meaning of board in Spanish? Can you repeat that, please? How do you spell country? May I come in? UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO U N I V E R S I D A D D E L O N D R E S P R E P A R A T O R I A ASIGNATURA: INGLÉS IV Guía de estudio para exámenes finales y extraordinarios C L A V E : 1 2 4 4

More information

1 Family matters. Vocabulary. Ages and stages of life. The family

1 Family matters. Vocabulary. Ages and stages of life. The family 1 Family matters Grammar Present simple and present continuous Articles Vocabulary Ages and stages of life The family Noun suffixes -ment, -ion, -ence Speaking Asking for personal information Writing An

More information

Contents. Section 1 VERBS...57

Contents. Section 1 VERBS...57 Section 1 Contents Introduction...5 How to Use This Book...6 Assessment Records...7 Games & Activities Matrix..15 Standards...16 NOUNS...17 Teaching Notes...18 Student Page 1 (Nouns)...20 Student Page

More information

LESSON 30: REVIEW & QUIZ (DEPENDENT CLAUSES)

LESSON 30: REVIEW & QUIZ (DEPENDENT CLAUSES) LESSON 30: REVIEW & QUIZ (DEPENDENT CLAUSES) Teachers, you ll find quiz # 8 on pages 7-10 of this lesson. Give the quiz after going through the exercises. Review Clauses are groups of words with a subject

More information

The Element of Symbolism in non-animals featured in the Yorùbá Healthrelated

The Element of Symbolism in non-animals featured in the Yorùbá Healthrelated The Element of Symbolism in non-animals featured in the Yorùbá Healthrelated Genres University of Lagos, Nigeria Abstract This paper will attempt a study of how symbolism portrays some in-animate objects

More information

Pronouns and possessive adjectives

Pronouns and possessive adjectives 4 Pronouns and possessive adjectives Date: Grammar Station Subject pronoun I you we he she it they Object pronoun me you us him her it them Possessive adjective my your our his her its their A Circle the

More information

1 Grammar, Vocabulary, and Pronunciation A GRAMMAR 1 Underline the correct form. Example: We usually get up / get up usually early every morning. 1 Jake is taking / takes vitamins every day. 2 Clare buys

More information

UNIT 1. The Individual and Society. Personal Identification. 4. Complete the instructions with a verb. 1. Write the missing letters.

UNIT 1. The Individual and Society. Personal Identification. 4. Complete the instructions with a verb. 1. Write the missing letters. Smart Workbook UNIT 1 The Individual and Society Personal Identification 1. Write the missing letters. 4. Complete the instructions with a verb. a) _thletics c) c_ampion e) _ymnastics g) _entimetres b)

More information

Summer Term 2017 Year 5 French Prep

Summer Term 2017 Year 5 French Prep Summer Term 2017 Year French Prep Name: Form: How to learn vocabulary LOOK COVER WRITE OR SAY THE WORD IN YOUR HEAD CHECK REPEAT THE PROCESS ADDING ANOTHER WORD EACH TIME Prep Check Have I written the

More information

COPYRIGHTED MATERIAL. About Reading Pathways

COPYRIGHTED MATERIAL. About Reading Pathways About Reading Pathways Many students need extra help in learning how to track left-to-right with their eyes. These students benefit from reading practice that gradually and systematically builds letters

More information

Aretha Franklin, musical and political influencer, dies at 76

Aretha Franklin, musical and political influencer, dies at 76 Aretha Franklin, musical and political influencer, dies at 76 By The Guardian, adapted by Newsela staff on 08.19.18 Word Count 821 Level 950L Aretha Franklin performs at President Barack Obama's swearing-in

More information

1 Look at the pictures and read about three families from around the world. Underline the family words.

1 Look at the pictures and read about three families from around the world. Underline the family words. UNIT 3 Them & Us Part 1 Reading & Vocabulary 1000 Families Pronunciation Linking words Speaking Describing a family Possessive adjectives (2) Writing Describing a family These people are from 1000 families

More information

Interpreting Yoruba proverbs: Some hearer strategies

Interpreting Yoruba proverbs: Some hearer strategies Funmi O. Olubode-Sawe Federal University of Technology, Akure, Nigeria Interpreting Yoruba proverbs: Some hearer strategies 1 Introduction In Yoruba society effective speech and social success depend on

More information

Basic English. Robert Taggart

Basic English. Robert Taggart Basic English Robert Taggart Table of Contents To the Student.............................................. v Unit 1: Parts of Speech Lesson 1: Nouns............................................ 3 Lesson

More information

6 th Grade ELA Post-Test Study Guide Semester One

6 th Grade ELA Post-Test Study Guide Semester One 6 th Grade ELA Post-Test Study Guide Semester One TYPES OF SENTENCES Simple sentences have one (subject, predicate, complete thought). Compound sentences contain independent clauses and use conjunctions.

More information

Lesson 35: Sick Day (20-25 minutes)

Lesson 35: Sick Day (20-25 minutes) Main Topic 5: Performance Lesson 35: Sick Day (20-25 minutes) Today, you will: 1. Learn useful vocabulary related to SICK DAY. 2. Review Adverbs of Time I. VOCABULARY Exercise 1: What s the meaning? (5-6

More information

63 In QetQ example, heart is classified as noun: singular, common, abstract Homophones: sea/sea 68 Homophones: sea/see

63 In QetQ example, heart is classified as noun: singular, common, abstract Homophones: sea/sea 68 Homophones: sea/see C lassical onversations MULTIMEDIA ESSENTIALS of the English Language Fourth edition changes from 2011 edition to 2015 (revised) edition Essentials of the English Language (EEL) leads parents and students

More information

Ire and Ibi: The Yorùbá Concepts of Good and Bad*

Ire and Ibi: The Yorùbá Concepts of Good and Bad* Ire and Ibi: The Yorùbá Concepts of Good and Bad* Philip Adéd tun Ògúndèjì Department of Linguistics and African Languages University of Ìbàdàn, Ìbàdàn and Department of Linguistics and African Languages

More information

Units 1 & 2 Pre-exam Practice

Units 1 & 2 Pre-exam Practice Units & Pre-exam Practice Match the descriptions of the people to the pictures. One description is not relevant. Name Read the text and circle the correct answer. Hi! I m Peter and this is Tom. He is my

More information

CONTENTS AND FEATURES OF YORUBA INCANTATORY POETRY ABSTRACT

CONTENTS AND FEATURES OF YORUBA INCANTATORY POETRY ABSTRACT CONTENTS AND FEATURES OF YORUBA INCANTATORY POETRY ORILOYE, S. A. Department of Music, College of Education Ikere Ekiti, Ekiti State, Nigeria ABSTRACT The use of incantations to achieve particular results

More information

ENGLISH FILE Elementary

ENGLISH FILE Elementary 12 Grammar, Vocabulary, and Pronunciation A GRAMMAR 1 Complete the dialogue by putting the verbs in brackets into the present perfect or the past simple. A Have you seen (you / see) this film before? B

More information

A new neighborhood. Lesson. Learning Objectives : After studying this lesson, you should be able to

A new neighborhood. Lesson. Learning Objectives : After studying this lesson, you should be able to Lesson 01 A new neighborhood Learning Objectives : After studying this lesson, you should be able to introduce yourself and greet new acquaintances use the "be" verb to ask and answer questions 1 Getting

More information

Adverbs and Adjectives SPEAKING

Adverbs and Adjectives SPEAKING Adverbs and Adjectives SPEAKING Content In this lesson you will take a look at adverbs and adjectives. Learning Outcomes Differentiate between adverbs and adjectives. Learn how to use adverbs and adjectives.

More information

UNIT 1: My Family and neighbor.

UNIT 1: My Family and neighbor. UNIT 1: My Family and neighbor. READING: Family Vocabulary Your family members are also called your relatives. You have an immediate or nuclear family and an extended family. Your immediate family includes

More information

MIDTERM~STUDY GUIDE. A declarative sentence makes a statement. It ends with a period.

MIDTERM~STUDY GUIDE. A declarative sentence makes a statement. It ends with a period. MIDTERM~STUDY GUIDE GRAMMAR Types of sentences- A declarative sentence makes a statement. It ends with a period. Ex. Last summer I went on a long vacation. An interrogative sentence asks a question. It

More information

LEARNING GRAMMAR WORKBOOK 6 is specially designed to assess and expand the student s usage of grammar in the English Language.

LEARNING GRAMMAR WORKBOOK 6 is specially designed to assess and expand the student s usage of grammar in the English Language. PREFACE LEARNING GRAMMAR WORKBOOK 6 is specially designed to assess and expand the student s usage of grammar in the English Language. The contents of the book are meant to supplement the language structures

More information

Your English Podcasts. Vocabulary and Fluency Building Exercises. Pack 1-5. Scripts - Version for Mobile Devices (free)

Your English Podcasts. Vocabulary and Fluency Building Exercises. Pack 1-5. Scripts - Version for Mobile Devices (free) Your English Podcasts Vocabulary and Fluency Building Exercises Pack 1-5 Scripts - Version for Mobile Devices (free) Audio available on itunes or on www.qualitytime-esl.com π 1 Your English Podcasts An

More information

Subjects & Predicates. Project LA Activity

Subjects & Predicates. Project LA Activity Subjects & Predicates Project LA Activity Every complete sentence contains two parts: a subject and a predicate. The subject is what (or whom) the sentence is about, while the predicate tells something

More information

Shurley Grammar Level 6 Chapter 8 Answer Key

Shurley Grammar Level 6 Chapter 8 Answer Key Shurley Grammar Level 6 *Note that we ALWAYS start classifying our sentences by looking for prepositions and labeling prepositional phrases FIRST. This is different than the order the book teaches, but

More information

Beloved musical icon Aretha Franklin dies at 76

Beloved musical icon Aretha Franklin dies at 76 Beloved musical icon Aretha Franklin dies at 76 By The Guardian, adapted by Newsela staff on 08.20.18 Word Count 890 Level 1060L Aretha Franklin performs at President Barack Obama's swearing-in ceremony

More information

Independent Reading Management Kit. Grades 4 6

Independent Reading Management Kit. Grades 4 6 Ready-to-Use Independent Reading Management Kit Grades 4 6 by Beverley Jones and Maureen Lodge New York Toronto London Auckland Sydney Mexico City New Delhi Hong Kong Buenos Aires Dedication We would like

More information

LESSON 26: DEPENDENT CLAUSES (ADVERB)

LESSON 26: DEPENDENT CLAUSES (ADVERB) LESSON 26: DEPENDENT CLAUSES (ADVERB) Relevant Review Clauses are groups of words with a subject and a verb. Adverbs describe verbs, adjectives, and adverbs. Lesson o They answer the adverb questions.

More information

6 th Grade ELA Post-Test Study Guide Semester One

6 th Grade ELA Post-Test Study Guide Semester One 6 th Grade ELA Post-Test Study Guide Semester One TYPES OF SENTENCES Simple sentences have one independent clause (subject, predicate, complete thought). Compound sentences contain two independent clauses

More information

ADVERBS MODIFYING VERBS

ADVERBS MODIFYING VERBS 16.2 Adverbs as Modifiers (Modifying Verbs) Practice 1 Adverbs Modifying Verbs Adverbs modify verbs, adjectives, or other adverbs. An adverb modifying a verb will answer one of four questions about the

More information

LESSON 7: ADVERBS. In the last lesson, you learned about adjectives. Adjectives are a kind of modifier. They modify nouns and pronouns.

LESSON 7: ADVERBS. In the last lesson, you learned about adjectives. Adjectives are a kind of modifier. They modify nouns and pronouns. LESSON 7: ADVERBS Relevant Review Lesson Words can be separated into eight groups called the parts of speech. Verbs tell what the subject is or does. Adjectives are words that modify nouns and pronouns.

More information

2 nd Semester 2018 ENGLISH Grade: 3

2 nd Semester 2018 ENGLISH Grade: 3 PAKISTAN INTERNATIONAL SCHOOL, RIYADH 2 nd Semester 2018 ENGLISH Grade: 3 Name Answer the following _ questions. Revision Work sheet 1. Why was the man nervous and frightened? 2. Who passed Mr. Thomas

More information

UNIT 13: STORYTIME (4 Periods)

UNIT 13: STORYTIME (4 Periods) STARTER: UNIT 13: STORYTIME (4 Periods) GRAMMAR SPOT: Question forms: Why/ Who/ Whose/ When/ Where/ What/ Which/ How many/ How much/ How long/ How far/ How/ Ex: - Why do you learn English? - When were

More information

Person 2 person GRAMMAR AND READING. I m from Barcelona. and

Person 2 person GRAMMAR AND READING. I m from Barcelona. and 0 Person person Read, listen and talk about personal information; families, countries and nationalities. Practise to be, subject pronouns, possessive adjectives and possessive s. Focus on phone language;

More information

UNIT. Talking about likes and dislikes. What you will learn in this unit:

UNIT. Talking about likes and dislikes. What you will learn in this unit: UNIT 5 Talking about likes and dislikes What you will learn in this unit: The language needed to discuss likes and dislikes How to say how much you like or dislike something Important everyday words to

More information

On the Common Goods. Dr. Gregory Froelich

On the Common Goods. Dr. Gregory Froelich [T Aa R V. W. 0: 1 5 Ma 2010, 2:19..] O C G D. G F S. Ta a a a a aa a a. I a a a a Ta a a a, a,, a a a a. T, Ta a a P a, a a aa; a, a a.¹ B a a Ta a a Taa. Ra, S. Ta a a aa a a a a aa a a a a a. Ca a,

More information

Yorùbá Worldview and Context for Irony of Fate in Selected Tragic Plays

Yorùbá Worldview and Context for Irony of Fate in Selected Tragic Plays Yorùbá Worldview and Context for Irony of Fate in Selected Tragic Plays Fákéỵẹ Fúnmilo lá funmifakeye@yahoo.com Abstract This paper is an attempt to highlight the stylistic significance of irony of fate

More information

Part 1: Writing. Fundamentals of Writing 2 Lesson 5. Sentence Structure: Complex Sentences

Part 1: Writing. Fundamentals of Writing 2 Lesson 5. Sentence Structure: Complex Sentences Fundamentals of Writing 2 Lesson 5 Here is what you will learn in this lesson: I. Writing: The Sentence Sentence Structure: Complex Sentences Paragraph Writing: Writing to persuade or convince. II. Punctuation:

More information

English 9 Final Exam Study Guide

English 9 Final Exam Study Guide English 9 Final Exam Study Guide Vocab Review All vocab words from second semester are on Quizlet.com Final exam will include: multiple choice, fill in the blank, matching and true/false Literary Terms

More information

The Crab: Journal of Theatre and Media Arts (Number 8/June 2013, ) Yoruba Folksongs and its Aphorism: A Study of Selected Folksongs

The Crab: Journal of Theatre and Media Arts (Number 8/June 2013, ) Yoruba Folksongs and its Aphorism: A Study of Selected Folksongs The Crab: Journal of Theatre and Media Arts (Number 8/June 2013, 97-108) Yoruba Folksongs and its Aphorism: A Study of Selected Folksongs David Bolaji Abstract There are several folksongs in diverse ethnic

More information

Sophomore Grammar points. 1. Hangman is a word game that both children and adults play.

Sophomore Grammar points. 1. Hangman is a word game that both children and adults play. Name: Jestice English 2/Period 8 Date: Sophomore Grammar 2 100 points Sentence Types Directions: Identify the sentence type for each sentence below. A. simple (IC) B. compound (IC + IC) C. complex (DC

More information

Vowel contraction and deletion with personal prefixes

Vowel contraction and deletion with personal prefixes Vowel contraction and deletion with personal prefixes The Karuk language doesn't like two different vowels right next to each other. What happens instead? Adding prefixes to beginning of words that start

More information

Role play Describing people. Relating the end of a story. Describing a sport. Describing a place. Expressing preference Making a decision

Role play Describing people. Relating the end of a story. Describing a sport. Describing a place. Expressing preference Making a decision CONTENTS SPEAKING LISTENING Unit 1 (page 5) She s a well-known celebrity. Role play Describing people Listen and tick the correct Listen and complete the sentences WRITING TASK ARTICLE (page 75) Unit 2

More information

RETHINKING SCHOOLS PROOFREADING AND STYLE SHEET (November 2002)

RETHINKING SCHOOLS PROOFREADING AND STYLE SHEET (November 2002) Rethinking Schools Stylesheet -- November 2002 -- page 1 of 7 RETHINKING SCHOOLS PROOFREADING AND STYLE SHEET (November 2002) In general, Rethinking Schools follows The Associated Press Stylebook in questions

More information

Uppercase K. Counting to 30. Day 16

Uppercase K. Counting to 30. Day 16 Day 16 Uppercase K Write a K in each box. Start at the top left corner. Draw a line down the side of the box. Jump up to the opposite corner at the top and draw a slanted line to the middle and then back

More information

10 J. K. R ow ling Her Story G ames and Toy s of P ioneer C anada (1) G ames and Toy s of P ioneer C anada (2) 46-49

10 J. K. R ow ling Her Story G ames and Toy s of P ioneer C anada (1) G ames and Toy s of P ioneer C anada (2) 46-49 1 Anal Adaptation 2-5 Countable and Uncountable Nouns Words in Context 2 The Human Heart 6-9 Recalling Details Pronouns Crossword Puzzle 3 The First Heart Transplant 10-13 Fact or Opinion Interrogative

More information

S. 2 English Revision Exercises. Unit 1 Basic English Sentence Patterns

S. 2 English Revision Exercises. Unit 1 Basic English Sentence Patterns S. 2 English Revision Exercises Unit 1 Basic English Sentence Patterns A. When we make simple English sentences, we usually follow the Subject-Verb-Object patterns. Steps: 1. Put the subject and the adjectives

More information

International Journal of Literature, Language and Linguistics Vol. 1(1), pp , September, ISSN: XXXX-XXXX

International Journal of Literature, Language and Linguistics Vol. 1(1), pp , September, ISSN: XXXX-XXXX International Journal of Literature, Language and Linguistics Vol. 1(1), pp. 039-044, September, 2014. www.premierpublishers.org, ISSN: XXXX-XXXX IJLLL Research Article Proverbs and conflict management

More information

List 5 words and their antonyms.

List 5 words and their antonyms. Antonyms Antonyms are words with opposite, or nearly opposite, meanings: big and small; up and down. List 5 words and their antonyms. 1. 2. 3. 4. 5. Use your antonym pairs in three sentences. 6. CD O 7.

More information

BRAIN INTERNATIONAL SCHOOL. Term II CLASS: IV ENGLISH REVISION SHEET

BRAIN INTERNATIONAL SCHOOL. Term II CLASS: IV ENGLISH REVISION SHEET BRAIN INTERNATIONAL SCHOOL Term II CLASS: IV 2018-19 ENGLISH REVISION SHEET The Ants Q1. Why didn t the neighbor ant help the little ant? Q2. Why has the poet compared children with the neighbor ant? Q3.

More information

African Musician as Journalist: A Study of Ayinde Barrister s Works

African Musician as Journalist: A Study of Ayinde Barrister s Works African Musician as Journalist: A Study of Ayinde Barrister s Works Kola Adesina, Ph.D Adeyemi Obalanlege, Ph.D Idris Katib Department of Mass Communication, Crescent University, Abeokuta Abstract This

More information

Descriptive adjectives: - ed vs -ing. LEVEL NUMBER LANGUAGE Intermediate B1_2055G_EN English

Descriptive adjectives: - ed vs -ing. LEVEL NUMBER LANGUAGE Intermediate B1_2055G_EN English Descriptive adjectives: - ed vs -ing GRAMMAR LEVEL NUMBER LANGUAGE Intermediate B1_2055G_EN English Goals Learn the difference between descriptive adjectives: -ed vs -ing Learn how and when to use them

More information

Grammar Flash Cards 3rd Edition Update Cards UPDATE FILE CONTENTS PRINTING TIPS

Grammar Flash Cards 3rd Edition Update Cards UPDATE FILE CONTENTS PRINTING TIPS Grammar Flash Cards 3rd Edition Update Cards UPDATE FILE CONTENTS Pages 2-9 New cards Pages 10-15 Cards with content revisions Pages 16-19 Cards with minor revisions PRINTING TIPS 1. This file is designed

More information

Joel Martinson (Choral score) Selah Publishing Co., Inc. Hn. J œ œ œ œ œ œ. j œ. 8 5 Choir: (Women or Men) for review only. ni- mi- pax.

Joel Martinson (Choral score) Selah Publishing Co., Inc. Hn. J œ œ œ œ œ œ. j œ. 8 5 Choir: (Women or Men) for review only. ni- mi- pax. Missa Guadalupe o Martson 10-911 (Choral score) Sah Publishg Co. Inc. Orr rom your avorite aler or at.sahpub.com (Or call 00--1.S. and Cada) This document is provid or revie purposes only. It is illegal

More information

ENGLISH LANGUAGE TEST GRADE NINE

ENGLISH LANGUAGE TEST GRADE NINE REGION: MUSCAT 2013/2014 ENGLISH LANGUAGE TEST GRADE NINE Semester Two Second Session Name School Class Write your answers on the Test Paper Time: 2 hours Pages: 10 LISTENING 10 GRM/VCB 10 TEST SCORES

More information

Key Stage 2 example test paper

Key Stage 2 example test paper Key Stage 2 example test paper Circle the adjective in the sentence below. Heavy rain fell through the night. 2 Circle all the words that should have a capital letter in the sentence below. the duke of

More information

Reference: Book: American Channel - Level: Beginners Unit: 1 Lesson 1 COURSE 1 PART A. Conversation Models and Patterns:

Reference: Book: American Channel - Level: Beginners Unit: 1 Lesson 1 COURSE 1 PART A. Conversation Models and Patterns: A: Hello. My name's Alison. What's your name? B: Hi. I'm Ricardo. A: Nice to meet you, Ricardo. B: Nice to meet you too, Alison. Unit: 1 Lesson 1 A: Hello. My name's. What's your name? B: Hi. I'm. A: Nice

More information

Fifth Grade Music History Video 2

Fifth Grade Music History Video 2 GRADE 5 Lesson 31 Fifth Grade Music History Video 2 Teams present their music history videos. Each team: 1. Presents the piece of music they selected. 2. Describes the music using musical terms for instrumentation,

More information

Journey To The Centre of The Earth

Journey To The Centre of The Earth Journey To The Centre of The Earth By Jules Verne A Novel Study by Joel Michel Reed 1 Table of Contents Suggestions and Expectations... 3 List of Skills....... 4 Synopsis / Author Biography..... 5 Student

More information

Syntax: Sentence Structure

Syntax: Sentence Structure Syntax: Sentence Structure Syntax in Sentence Patterns: Patterns and Form for Beauty and Meaning Functional Declarative (Statement) Interrogative (Question) Imperative (Command) Exclamatory (Exclamation)

More information

Ask Manu Italiano [Ep.008] How to make sentences in Italian

Ask Manu Italiano [Ep.008] How to make sentences in Italian Ask Manu Italiano [Ep.008] How to make sentences in Italian Italian Sentence Structure By Manu Venditti How do I construct a sentence in Italian? The first thing we want to address here is the fact that

More information

Unit 6. of Anna s family members in the correct spaces in the family tree. Look at the box with

Unit 6. of Anna s family members in the correct spaces in the family tree. Look at the box with 88 Unit 6 Exercise 1. Filling in a Family Tree, p. 149: This is Anna s family tree. Listen carefully to the information. Write the names of Anna s family members in the correct spaces in the family tree.

More information

Lesson 11. compound subject. 1. compound sentence words put together to make a new word. sentences joined to make a longer one

Lesson 11. compound subject. 1. compound sentence words put together to make a new word. sentences joined to make a longer one SECTION 3 Lesson 11 Compound Subjects Compound means that parts have been put together to make something. Compound words are two words put together to make a larger word. Compound sentences are two sentences

More information

Course outline 30 weeks

Course outline 30 weeks Course outline 30 weeks Language: Japanese Level: 1 Course book: Japanese for Busy People: Romanized Version Bk. I Revised 3rd Edition. Association for Japanese Language Teaching AJALT. Kodansha International

More information

Unit 1 People FEATURES. 1 Look at the photo and the caption. Where is the explorer? What is the photographer s name? 10 Explorers

Unit 1 People FEATURES. 1 Look at the photo and the caption. Where is the explorer? What is the photographer s name? 10 Explorers Unit 1 People An explorer in Majlis al Jinn Cave, Oman Photo by Stephen Alvarez FEATURES 10 Explorers How a husband and wife are both explorers 12 A family in East Africa The story of a famous family 14

More information

A Super Fun French Project. Ma famille...et moi! Family-themed vocab. avoir+age etre adjective agreement sentence structure

A Super Fun French Project. Ma famille...et moi! Family-themed vocab. avoir+age etre adjective agreement sentence structure A Super Fun French Project Ma famille...et moi! Family-themed vocab. avoir+age etre adjective agreement sentence structure Bonjour! I hope you and your students enjoy these materials! If you have a minute,

More information

Negative sentence structures

Negative sentence structures So far, when making negative sentences, we only used the structure ne pas. There are actually other ways to make negative sentences and to convey other meanings with negative sentences. In this lesson,

More information

AP SPANISH LANGUAGE 2008 SCORING GUIDELINES (Form B)

AP SPANISH LANGUAGE 2008 SCORING GUIDELINES (Form B) AP SPANISH LANGUAGE 2008 SCORING GUIDELINES (Form B) Paragraph Completion The paragraph completion part of the exam consists of two exercises: a passage in which root words are provided and two passages

More information

Lesson 37: Quitting/Leaving (20-25 minutes)

Lesson 37: Quitting/Leaving (20-25 minutes) Main Topic 5: Performance Lesson 37: Quitting/Leaving (20-25 minutes) Today, you will: 1. Learn useful vocabulary related to QUTTING/LEAVING. 2. Review Adverbs of Degree. I. VOCABULARY Exercise 1: What

More information

Present perfect and simple past. LEVEL NUMBER LANGUAGE Beginner A2_2043G_EN English

Present perfect and simple past. LEVEL NUMBER LANGUAGE Beginner A2_2043G_EN English Present perfect and simple past GRAMMAR LEVEL NUMBER LANGUAGE Beginner A2_2043G_EN English Goals Review the present perfect and the simple past Practice using the present perfect with adverbs 2 I have

More information

第一课老师和学生. Teacher and Students

第一课老师和学生. Teacher and Students 第一课老师和学生 I. Listening Comprehension Teacher and Students A. Choose the words you hear. ( ) 1. A. lǎoshī B. xuéshēng C. shénme D. háishì ( ) 2. A. Měiguó B. Zhōngguó C. Rìběn D. wàiguó ( ) 3. A. nǐhǎo B.

More information

Key stage 2 - English grammar, punctuation and spelling practice paper

Key stage 2 - English grammar, punctuation and spelling practice paper Key stage 2 - English grammar, punctuation and spelling practice paper First name... Middle name... Last name... Date of birth Day... Month... Year... School name... www.teachitprimary.co.uk 208 3074 Page

More information

Punctuation Parts 1 & 2 E N G L I S H 2 1 M S. B R O W N

Punctuation Parts 1 & 2 E N G L I S H 2 1 M S. B R O W N Punctuation Parts 1 & 2 E N G L I S H 2 1 M S. B R O W N Presentation Outline Why is punctuation important? How are punctuation marks used? At the end of a sentence Within a sentence What are some punctuation

More information

Language Arts Study Guide Week 1, 8, 15, 22, 29

Language Arts Study Guide Week 1, 8, 15, 22, 29 Week 1, 8, 15, 22, 29 1. Fact/Opinion Fact- Statement that can be proven. Example- I am in the fourth grade. Opinion- Statement that someone believes to be true. Example: Cats are the best pets. 2. Prefixes/Suffixes-

More information

Multifaces of Word in Yorùbá Orature

Multifaces of Word in Yorùbá Orature Multifaces of Word in Yorùbá Orature George Olusola Ajibade Obafemi Awolowo University, Ile Ife, Nigeria. Abstract It has been pointed out that word is multifaceted as a communicated scenery. This paper

More information